Goudsche Courant, maandag 9 januari 1939

alleen omdat hJJ nog hoog wilde elndi i gen maar ook om don mlddagtreln naar Londen te halen teneinde de nactitboot naar Hoek van Holland te nemen Alhoewel Euwe spoedig het betere spel verkregen had kwam het tot een eindspcl met ongelijke kleur en dat duurt meestal lang Na een pion gewonnen te hebben won hU spoedig door subUem spel een tweede Dr Euwe behandelde dit etoüspel bijzonder sterk en tot groote verbazing der medespelers kon tilj de winst lorceeren Niet alleen haalde hij dep trein maar hij kon ook nog bij de prijsuitreiking een geestige speech die de Engelschen in verrukking bracht afsteken Aan het station gekomen moest hij weer naar het toumooUokaal want hü had zijn actetasch waar zijni pas Inzat vergeten Na een slechten start is de ex wereldkampioen er in geslaagd den tweeden prijs te winnen Hij zelf was niet erg met zijn spel tevreden en meende dikwijls gefaald te hebben Zoo had hij van Szat moeten winnen terwijl hij tegen Pric niet steeds het beste speelde Ook tegen Landau speelde hij zwak Schaakclub Messemaker Competitie Rotterd Schaakbond Voor de competitie van de Rott Schaakbond speelde Messemaker 1 in de hoofdklasse tegen Spangen 1 De uitslag is als volgt Spangen 1 Messemaker 1 W Overgaauw A Rietdyk 1 0 Chr Vlagsma I C Kamer 1 0 J Koedood J J Jager H P Lam C P Hooimeyer O I J van Netten M Lakerveld P Bollerman P Hekker 0 1 C Luyendyk Mr M de Mol 0 1 A de Bruyn Balt A de Jong P H Muusze T van der Caay 1 0 J Hoogendoom J den Broeder t O DAMMEN Gouda wint van Schiedam Voor de competitie van den Ned Dan bond Iste klasse vond te Schiedam de ontmoeting plaats Scbiedam Gouda De wedstrüd eindigde in een Eiprekende overwinning der gasten Met ala voorloopige uitslag 12 6 voor Gouda De gedetailleerde uitslag volgt hieronder Schiedam Gouda Js Onink J Goudriaan 2 + D V d Spek P V d Linde 0 2 J de Wilde A A de Jong afgebr M den HouUngv C van Eyk 0 2 J v Tilburg P Sirre 1 1 A Struik J Hoogendcjom 1 1 D Buitendijk H de Jong 0 2 C Henselaar G v Ardenne 1 1 Th V Duikeren G Hendriks 1 1 P V Noordennen A den Ouden 1 2 Voorloopige uitslag 6 12 Schiedam telde 1 invaller Gouda 4De afgebroken party tusschen dè heeren J de Wilde en A A de Jong staatj voor do Jong gewennen waardoor de totaal uitslag 14 6 voor Gouda wordt Door dfeze ove winning behoijd Gouda haar volledige aanspraak op het kampioenschap der 1ste klasse Gouda heeft 4 verliespunten evenals haar concurrent Charlois die nog een wedstrijd moet spelen LAATSTE BERICHTEN De Fransche luchtmacht koopt 20 Koolhoven jagers FJI 58 PARIJS 9 Januari Naar wij vernemen heeft de Pransche luchtmacht besloten tot aankoop van een serte van twintig Nederlandsche vliegtuigen en wel van de nieuwe Koolhovenjagers F H 58 Het moet vaststaan dat wanneer dezeVliegtuigen bevredigende resultaten opleveren later tot aankoop van een grootere serie door de Fransche luchtmachtzal worden overgegaan Lawine in de Fransche Alpen Zeven dooden I e Petit Dauphlnols meldt dat eenlawine Zaterdag een groep skiërs die uitValiolre in Savole vertrokken waren vooreen tocht naar den Col Ponaonnière opde hellingen van Gallbler bedolven heeft Er zouden zeven dooden te betreurenzijn De bergingsmanschappen die van het aanbreken van den dag af gepoogd hebben de bedolven skiërs te bergen zijn erin geslaagd vijf slachtoffers op te delven De twee gidsen zijn nog niet ge vonden Herziening van het belastingsstelsel bepleit Er worden reeds thans van het Ned volk bü a te groote offers gevraagd Vooriooplg verslag der Eerste Kamer over de begrooting van h t Dep van Financiën Verscheidene leden van de Eerste Kamer hebben bij hot afdeeUn sonderzoek van de begrooting van het departement van Financien opmerkingen gemaakt over de belastingpolitlek van dit kabinet Eenige leden hadden met beJangateliing vernomen dat de miailster gevolg had gegeven aan den op hem gSoefenden aandrang om iets te doen in de richting vain belas tingheralening Zij kwamen thans echter reeds met klem op tegen s ministers voornemen een heffing van 2 procent te leggen op allerlei inkomsten ongeacht of deze zullen blijken inderdaad een Inkomen te hebben opgeleverd Dat de minister ook een hefting beoogt op de winst van naamlooze vennootschappen konden deze leden slechts toejuichen daar zij steeds daarop hadden aangedrongen Met voldoenhig hadden de hier aan het woord zijnde leden geconstateerd dat de minister bereid schijnt te zün een 0eel der opbrengst van de verhoogde of nieuwe heffingen te reserveeren voor tegemoetkoming aan de kinderrijke gezinnen Zij duchtten echter dat in dit opzicht niet ver genoeg zou worden gegaan Noode misten zij een aanwijzing dat de minister van plan Is de Jonggezellen veel krachtiger te doen bijdragen In de algemcene middelen dan de gehuwden en de met kinderen gezegenden Zoo zulks uitbleef zouden zij dit een essentieeie fout achten Herziening belastingstelsel H l moet ons geheele belastingstelsel in constructieven zin worden herzien d w z zoodanig dat de belastingen geen beletsel vormen voor de opleving vaax het bedrijfsleven doch waar mogelijk veeleer de tewerltstelling van meerdere arbeidskrachten aanwakkeren Sommige leden meenden te moeten waarschuwen voor den nog steeds in verschillende met name radicale kringen op de overheid geoefenden aandrang tot vermeerdering van het aantal onderwerpen van staatszorg Werd dus betoogden zij daaraan toegegeven dan zou zulks onvermijdelijk leiden tot nog verdere verhooging van de belastingen de directe zoowel als de Indirecte dan nu in het voornemen ligt Te groote offers Naar het oordeel van deze leden worden reeds thans van het Nederlandsche volk bijna te groote offers gevorderd en is het veeleör gewenscht dat de overheidszorg wordt beperkt instede van uitgebreid I Vele leden wenschten zich hun oordeel over de belastingplannen der Regeering voor te behouden totdat ze in concrete voorstellen de Staten Generaal zouden hebben bereikt De 60ste verjaardag van Minister de Wüde Vandaag naar Klosters Minister De WUde had te kennen gegeven dat hij zijn 6 sten verjaardag zonder veel uiterlijk vertoon wenschte te vieren maar ondanks dien wensch hebben toch velen den bewindsman hun gelukwenschen aangeboden Om den wensch van den minister te eerbiedigen heeft men van het plaatsen van oen bloemenhulde in de werkkamer van den minister afgezien Aan zijn woning werden meer dan 20 bloemstukken bezorgd Daaronder was een bloemenhulde van het staatsbedrijf van de P T T Ook kwamen telegrafische en schriftelijke gelukwenschen uit alle deelen des lands Onder de telegraijmien waren er van den minister president dr H Colljn die met vacantle te Klosters in Zwitserland vertoeft van baron De Vos van Steenwijk voorzitter van de Eerste en mr Van Schalk voorzitter van de Tweede Kamer van oud minister Van Lidth de Jeude van tal van antl rev kicsvereenlglngen in den lande van de a r Kleskrlngcentrale In de resldentlQ en vele anderen ïlen intiem familiediner besloot den dag Vandaag vertrekt minister De Wilde eveneens met 10 dagen vacantle naar Klosters Harde steenen slijpen IJzer Harde slagen maken wijzer FEUILLETON GELD EN LIEFDE Roman van HUGO BETTAUBR Nadruk verboden 25 Garrick overlegde even en besloot de waarheid te zeggen Het is immers beter de potsierlijke waarheid bekend te maken dan de fa jtasie der measchen haar vrijen loop te laten waardoor de onmogelijkste en waanzinnigste iüetspraatjes ontstaan Luid zeide hij zoodat ook Franzi en Pred Holme die mede aanzaten het konden hooren j Mijn vrouw was een arm meisje InWeenen dat voor zichzelf moest zorgen Zij maakte poppen om haar brood te verdienen Fred heeft over haar geschreven en haar ten slotte meegebracht Dat is het allerbeste wat hU ooit heeft klaargedeeld en ik zal hem eeuwig dankbaaidaarvoor zijn Fi aAzi bloosde en wierp haar echtgenoot een vrlendelljken blik toe LlUan echter die inwendig kookte riep verrukt Hoe romantisch Als dat publiekwordt komt de heele New Yorker societyop iiaar kop te staan U zult er zeker wel voor zorgen datde society dit alles te weten komt nietwaar mevrouw LUion zei Fi ed schamper Lllian voelde den steek onder water De zeventigste verjaardair van dr Colijn tieen huldiging De anti revolutionalre bladen melden dat In verband met het feit dat dn H Coïijn over eenige maanden den zeventigjarigen leeftijd zal bereiken het voornemen bestond een comité te vormen ter voorbereiding van zijn huldiging bij die gelegenheid Voordat ajin dit voornemen uitvoering werd gegeven is aan dr Colijn de vraag gesteld of hij de voor die huldiging onmisbare medewerking in uitzicht wilde stellen Dr Colijn heeft geantwoord dat hij gaarne elke openbare j huldiging achtei wege zou zien gelaten Aangezien men aan den wensch van den a s jubilaris meende te moeten voldoen i van de vorming van een comité afgezien De nieuwe schepen voor de Zeeland Prinses Juliana en Prins Bernhard aanwezig bl de doopplech sheid van de Beatrix op 25 Maart Nadat aanvankelijk was bericht dat de te water lating van de tweede mailboot voor de maatschappij Zeeland op de werf der Kon Maatschappij De Schelde in aanbouw zou plaats hebben op il Maart verneemt het A N P thans van den commissaris der Koningin in Zeeland dat er gegronde hoop bestaat dat Prinses Juliana en Prins Bernhard op Zaterdag 25 Maart naar Vllsslngen zullen komen hh verband met de doopplechtigheid van dit schip Himne Koninklijke Hoogheden hebben goedgevonden dat de naam van dit schip Beatrix zal zijn Dr A F PhlUps naar Amerika Naar wij vernemen zullen dr A R Philips en mevrouw Philips de Jongh zich 10 dezer In Havre op de lie de France inschepen naar New York om drie weken te Palm Beach m Florida door te brengen I r Philips heeft het voornemen ook Cuba te bezoeken waar hij eind Febr via NewYork de terugreis zal aanvaarden Waalhaven weer aan Defensie aangeboden Rotterdam wil vliegveld aanleggen in polder Zestienhoven B ep W van Rotterdam hebben den Raad machtiging gevraagd de regeering te verzoeken om thaois de gevraagde toestemming tot den aanleg van een luchtvaartterrein in den polder Zestienhoven ten spoedigste te verleeneai Indien die toestemming wordt verleend blijft de gemeente bereid Waalhaven aan Defensie af te staan en mede te werken tot een regeling In zake medegebruik van dat terrein voor Defensie gedurende den overgangstijd B en W gronden dit voorstel op de uitspraak der Tweede Kamer van 20 Dec jl door de aanvaarding van de motleV d Tempel es en voorts op de In de correspondentie tusschen regeerlng en Rotterdam voorkomende toezegging dat Rotterdam toestemming zou krijgen tot verplaatsing van de burgerluchtvaart van Waalhaven naar een terrein in den polder ZesUenhoven wanneer de vraag of een voor Amsterdam Den Haag etn Rotterdam centraal gelegen luchtvaartterrein moet worden Ingericht ontkennend beantwoord wordt De beantwoording dier vraag wordt krachtens Indertijd gedane mededeellng van de regeering worden tegemoet gezien omstreeks de jaarwisseling 1938 1939 zoodat B en W thans op een spoedige beslissing van de regeering meenen te mogen aandringen GEMENGDE BERICHTBN Diphterie breidt zich uit Onder de Duitsch Joodsche kinderen Eenlgen tijd geleden is gemeld dat vier van de Duitsche Joodsche kinderen die op Cromvllet in Den Haag üi quarantaine worden gehouden waren overgebracht naar het ziekenhuis Zuidwal omdat A met dlphteritis besmet waren Dit aantal heeft zich Intusschen nog uitgebreid en thans vertoeven een kleine 20 kinderen In het ziekenhuis waarvan een deel besmet is en een ander deel uitsluitend ter observatie is opgenomen Naar de directeur van het Gemeentelijk Ziekenhuis dr P J van Roojen meedeelde Is de toestand In geen enkel opzicht verontrustend en zij besloot wraak te nemen Franzi voelt zich verlaten Garrick wilde zijn vrouw in de groote j wereld brengen en verzocht LUlan hem te willen helpen bij het aanrichten van een avondfeest In zijn huls Op een moolen Octoberavond straalden het paleis en zijn tuhien in het licht van dutj zonden booglampen en de heele NêwI Yorker society was nieuwsgierig komen opdagen voor dtt eerste feest van de Jon ge mevrouw Garrick i Kort voor de aankomst der andere gas ten was Fred Holme binnengekomen en doordat Lilian die zich als de eigenlijke vh uw des huizes aanstelde aan de tele foon was geroepen kon hij Franzi alleen begroeten Houterig en wanhopend stond zij voor 1 hem Zeg Fred hoe vind je dat ik er uit zie Mooi of afschuwelijk Fatty zette groote oogen op Hoe had het mooie meisje zich in s hemelsnaam zoo kunnen toetakelen Haar hardroode I met bont borduursels overladen japon maakte een schreeuwenden wansmake i lijkenp Indruk bedierf de jeugdige lief talllgheid van Franzi on deed haar plomp en minder jong schijnen Daarbij droeg zij alle sieraden en klelnoodlën welke zl van Garrick gekregen had waarvan het I meest opvlei een diadeem van briljanten die een groote imposante vrouw mis i schlen zou hebben gesierd maar bij Franzl s postuur belachelijk stond Franzi zag dat zij Fred zóó niet be zou hebben Iedereen heelt ons even vriendelijk behandeld En als bewijs laat mrs Grover een bouquet bloemen zien dat ze In Berlijn heeft gekregen blik caviaar voor zijn ouders En wat gaat u doen als u weer terug bent In Londen vragen we Wei eerst gaatn we naar mUn ouders die even buiten Londen wonen om mijn vrouw aan hen voor te stellen Ja en wat ik dan ga doen weet ik werkelijk nog niet Voor ik naar Rusland vloog oefende ik het eerzame beroep van koopman uit We zullen wel zien Als we er onze verwondering over uitspreken dat mr Grover maar zoo weinig bagage bü zich heeft vertelt hij lachend dat alle Journalisten daarover al verbaasd zijn geweest Maar hij heeft toch een herinnering uit Rusland meegebracht en dat is een blik caviaar van 2 pond een geschenk voof zijn ouders Toch zal het wel een dure reis geweest zün om uw vrouw te halen merken we op O nee vindt mr Grover Ik heb wel een flinke boete moeten betalen maar daar staat tegenover dat Ik twee maanden vrije kost en inwoning heb gehad In de Moskouscho gevangenis En daar was het zeker niet slechter dan in een hotel Ik had er een ruime kamer voor mijzelf lederen morgen werden mijn schoenen gepoetst mijn kleeren werden geregeld gewasschen en het beddegoed verschoond Mijn sigaretten mocht ik ook houden en Ik kon boter koopen dus ik had heusch niet te klagen En iedeien dag mocnt Ik twintig nunuten buiten wandelen Nee de behandeling in Rusland was werkelijk heel goed De trein is ondertusschen het statioto Rotterdam binnengereden en daar moeten we afscheid nemen van het sympathieke en gelukkige Engelsche paar dat werkelijk een reeks sensationeele gebeurtenissen achter den rug heeft Hotel De Boer te Musseliïanaal uitgebrand HonderdvUftig kinderen konden veilig de bioscoopzaal verlaten Zondagavond tegen half zes heeft een felle brand gewoed in het bekende hotel van den heer G de Boer gelegen aan de Marktstraat te Musselkanaal gemeente Onstwedde De brand is ontstaan door het vlamvatten van een film tijdens een bioscoopvoorstelling voor kinderen De brand woedde In de cabine doch sloeg na korten tijd naar de zaal over Het vuur verspreidde zich zeer snel en het duurde slechts korten tijd of het geheele gebouw dat twee verdiepingen hoog is stond In lichter laaie De ongeveer honderd vijftig kinderen die zich in de bij het hotel behoorende bioscoopzaal bevonden konden veilig het gebouw verlaten Ook de andere zich in het gebouw bevindende personen bekwamen geen letsel De motorspuiten van Musselkanaal en Stadskanaal trachtten het vuur te blüssclien doch van het redden van het hotel kon geen sprake meer zijn Integendeel het vuur sloeg ook nog over naar het aan grenzende perceel waarin gevestigd was de Icapperszaak van den heer J Koops Ook dit perceel werd een prooi der vlammen Slechts korten tijd geleden was de bioscoopzaal van hotel De Boer verbouwd en gemoderniseerd Kogel door uniformpet van veldwachter Hevig verzet van een onwiUigen belastingbetaler Met veel moeite gearresteerd De rijksveldwacht te Zutfen en drie andere veldwachters hebben Zaterdag In tegenwoordigheid van den substituutofficier te Heerbeek een moeilijke arrestatie verricht s Morgens was een commies van de belastingen die vergezeld was van een rijksveldwachter bij den aldaar wonenden S geweest om een dwangbevel uit te reiken S had zich met een geweer gewapend waarmede hij den rijksveldwachter na een mislukt schot een kogel door den uniformpet schoot s Middags troffen de veldwachters die gewapend waren met karabijnen den man die al eerder gedreigd had lederen I In kruiend tjs bekneld Drie tankbooten op het IJssehneer in gevaar De bemanning loopt over het Ua naar de kust bU Hlndeloopen Drie tankbooten t w de Leonide 7 de Leonide l en de Shell 6 gesleept door de sleepboot Tlna van de üebrs Wagemakers uit Groningen hebben op ongeveer zes kilometer W N W van Hlndeloopen op het ÏJsselmeer de reis moeten staken tengevolge van het kruiende ijs Het convooi was gistermorgen om ongeveer negen uur uit stavoren vertrokken met bestemming Kornwerderzand Het zou de reis maken via een vaargeul welke tijdens de vorstperiode door een ijsbreker was opengehouden Tevoren had men uit Stavoren Kornwerderzand opgebeld om te inlormeerejii of de Geul nog bevaarbaar was waarop een bevestigend antwoord was ontvangen Veiligheidshalve echter moesten de booten op ongeveer zes kilometer W N W van Hmdeioopen de reis staken Kort nadat de schepen gestopt waren werd de stuurhut van de Leonide i door het krmonde ijs van het dek afgeschoven Ook onder de twee andere tankbooten begon het ijs op te schuiven en het gevaar was met denkbeeldig dat de booten in elkaar gedrukt zouden worden De bemanning verhet hierop de schepen sprong op het ijs en begaf zich aan boord van de sleepboot Een kwartier nadien om ongeveer elf uur achtte men den toestand op de sleepboot ook niet meer veiiig zoodat men ook deze verliet Alleen de bemanning van de Tina zelve bleef aan boord De uit acht leden bestaande bemanning van de drie tankbooten waaronder de vrouw van den kapitein van één der booten aanvaardde loopenc over het ijs den tocht naar Hlndeloopen waar zij aïulerhalf uur later aankwam Een der opvarenden die invalide was heeft men door middel van een geïmproviseerde slee over het ijs vervoerd Elenige bewoners van Hlndeloopen zijn de opvarenden tegemoet geloopen om hun een plaats aan te wijzen waar zij goed aan land konden gaan De Tina zal trachten alleen naar Stavoren terug te keeren De drie tankers blijven hi het ijs liggen Hun toestand is zeer criüek vooal van de Leonide 1 die reeds vrij diep ligt en haast niet meer Is te zien JEr bestaat groot gevaar dat de booten in elkaai gedrukt zullen worden indien het kruien van het ijs tijdig oplioudt zal de Tina zich weer naar de tankers begeven om ze vlot te sleepen De Leonide i metende 99 ton was geladen met 80 Ü0Ü liter benzine gasolie en petroleum de Leonide 7 metende I8i ton was geladen met 20 0üo liter petroleum en 40 000 Uter waterbaJlast en de Shell 6 metende 175 ton had Sü ooo liter waterballast In De Leonldebooten zijn eigendom van de firma J Vrogge te Alblaa erdam en de Shellboot behoort toe aan de Koninklijke Petroleum Maatschappij Brian Grover en zün vrouw op weg naar huis Goede behandeling in de Russische gevangenis Interview in den trein naar Hoek van Holland Een red van het Vaderland heeft Zaterdagavond een kort onderlioud gehad met Brian Grover die met een oude vliegmachine naar Rusland Is gevlogen om zljn vrouw te halen en na talrijke enerveerende avonturen en een verblijf van twee maanden in een gcfvangeïils te Moskou er toch In geslaagd Is haar mee te kunnen nemen naaJ zijn vaderland Mijn vliegmachine ben ik kwijt zelde hij lachend maar Ik heb mijn vrouw Mts Grover lacht ook mee hqewel ze het niet begrijpt want ze spreekt geen woord Engelsch Alleen Russisch Maar ze gaat het natuurlijk gauw leeren vertelt mr Grover die zich onder i hand kostelijk amuseert met het lezen en bekijken van de artikelen en foto s In de Engelsche bladen die veel ophef maken over de tocht en de reis terug naar Engeland met zijn gelukkige vrouw Ik heb mijn naam nog nooit zoo dikwijls in de krant zien staan lacht hij en ik had zeker niet verwacht dat men overal zoo veel belangstelling voor ons haagde zij wierp Dora die naast haar stond een wanhopigen bUk toe en klaagde Mevrouw MervÜ heeft mij dat allesaangeraden neen eigenlijk heeft zij hetbevolen Wat zal Ik er aan doen Zij is Zoo beslist zoo bazig en zoo vasthoudend dat ik met tegen haar op kan Fred raasde binnensmonds omdat hij l dadelijk de intrige van mevrouw Lilian j die hy nooit had kunnen uitstaan door zag Beste mevrouw Frances u Heeft nogtijd om u vJug te verkleeden Ga naaruw eig n smaak te werk en niet naardien van mevrouw Lilian Zoo eenvoudigmogelijk en weinig sieraden dan zult uweer de schoonheidskoningin zijn Franzi snelde met Dara naar boven en na een kwartier verscheen zij In een Japon die zij kort geleden naar eigen smaak had laten maken Witte zijde sober met goud gelxxrduurd met als tooi niets anders dan het mooie parelsnoer Zoo zag zij er weer als een sprookjesprinses uit en was zij zóó schoon dat Fred vol bewondering zijn handen vouwde Mevrouw Lilian verbleekte van woede toen zij haar zag en zei droogjes Misschien heb je wel gelijk kleintje niet iedereen verstaat de kunst grooteen kostbare toiletten te dragen De gasten kwamen allen niemand mankeerde De Astor s en Vanderbllt s de Gould s en Prick s de Swab s Armstrong s Ford s de meest In trek zijnde schrijvers en schilders beroemde zangers en tooneel elers heel de crème der New Yorker plutocratie was voltallig versche nen om de vrouw te leeren kennen die 1 nog niemand kende en waarover de mal ste verhalen de ronde deden de vrouw van den grooten geweldigen Henry Garrick De schoonheid yan Franzi overwon allen en alles en overweldigde al die verwende menschen zij maakte op dit feest het onderwerp van aller gesprekken uit I De oudere dames omhelsden het allerliefste blonde kind de jonge vrouwen verbleekten van afgunst en de heeren huldigden en vereerden haar eenparig als een koningin Llllan begreep dat zij dezen eersten sla ijd verloren had schikte zich in het onvermijdelijke en deed zich voor als de beste en meest toegewijde vriendin van de vrouw des huizes Later op den avond verdrongen eeïüge reporters zich in de geïllumineerde tuinen waar een Itallaansch orkest van tachtig man concerteerde Lilian klampte hen aan en vertelde hun de zoiuierlinge geschiedenis van Franzi het Weensche poppennaalstertje Den anderen dag hadden alle couranten het bijna uitsluitend over Froilze s levensloop Frances Garrick de poppennaalster uit Weenen werd het onderwerp van de dagelljksche gesprekken In Amerika met het gevolg dat er zulke groote stapels bedelbrieven binnenkwamen dat drie secretarissen en de noodlge typistes moesten worden aangenomen om al die brieven te behandelen Franzi begon zich in het Amerikaanschfi leven te schikken Theaters con conïmies en veldwachter die osp kwam te zuilen doodschieten pend bij zijn huis aan I Na hevig vtrüet konden zij hei t meesteren en gevankelijk naar I des varkens aanhangsel Het varken liep vooruit omdat zulks zijn gewoonte is als heif aan den staart wordt getrokkfen en BtJ iJd werd hevig Edoch de machine Mnverwon en behield wat zij beet had het vervoeren waar hij wegens pogü T ue 1 fS in Bl Jj i t valken werd een noodverband aangelegd en knort nu weer rusUg m zün hok zonder staart De eigenaar vond het echter zonde van het lekkere hapje gaf het staartje aan moeder de vrouw Idle net bereidde waarna de t mllie het Zich best deed smaken gesloten i Mammoetresten op de Veluwi f Oudheidkundige vondsten teren BfiCfiTZAKiütl Varkensmester hield 58 varkens teveel Tweeduizend gulden boete geëlscfat voor de Haarlemsche rechtbank stond een sa jarige varkensmester en handelaar P F uit Zaandam terecht die door f den kantonrechter aldaar was veroordeeld tot 10 boete omdat hij op ziJn land in den Oostzanerpolder honderd varkens had gehouden hoewel iüj vani de crisis organisatie een toewUzing had van twee en veertig varkens In Mei j l hadden controleurs van deft centralen crisis controle dienst deze overtreding geconstateerd De controleurs maakten hiervan een z g tuchtrechtelijke verklaring op en deelden F mede dat over een maand een hercontrole zou geschieden Bij een toevallige ontmoeting met een veldwach Bij het z g hondslog aan den kamperweg onder Lunterèn heèlt grindgraver eenige beenderen legd die door dr Rayen van universiteit te Utrecht met behulp andere deskundigen onderzocht ayi De beenderen bleken afkomstig te van een mammoet hetgeen zeer opi keltjk is daar tot dusverre op de Velui van deze dieren nimmer iets gevi werd Een wervel en een kies bevondeii nog in gaven toestand de andere deren vielen na aanrakhig uiteen Voorts werd op dezelfde plek een sembuis fulgurlet blootgelegd w den zandbodenl kunnen ontstaan blikseminslag De buis was eenige lang in de buurtschap De Valk werdea graafwerk een groot aantal urnen en klokbeker gevonden Voorts trof daar aardewerk aan waarvan de i komst nog niet kon worden vastgi De belangrijke archaeologische sten zullen binnenkort in den J ter deelden zü dezen hun bevindingen waar reeds tal van oud Veluwsche uil mede en de veldwachter bracht de zaak werpen aanwezig zijn worden ond f onmiddellijk ter kennis van den ambte bracht naar van het O M te Zaandam die de HET 125 JARIG BESTAAN VAk overtreding aoo ernstig achtte dat hy de DE REGIMENTEN Ueunie van de Huzaren te Amersfoort ontvangst op het gemewil door den burgemeester Heden is overal in den lande waif garnizoenen zijn op eenlgszüis teestel wijze het lüó Jarig bestaan van de voj schillende regimenten herdacht Op het Stationsplein te Amersfoort hoogte van Hotel Monopole kwi hedenmorgen de reunlsten voor de fei vtering van het 125 jarlg bestaan Huzaren bijeen Zeer vele officieren hun dames werden verwelkomd door vrijwillig muziekcorps van het eerste H o l v wachtmeester M KUjnen Vroolijk klonken de tonen van pltt marschmuzlek over het plein Omstreeks tien voor twaalf toegaf uitgebreide gezelschap zich in aul naar het gemeentehuis waar een offl j cleele ontvangst plaats vond Zn Raadszaal werden de reunlsten opgi wacht door den burgemeester mr J Graaf van RandwlJck de wethouders honderd varkens In beslag liet nemen en terstond onderhands verkoopen De opbrengst was door dezen geforceerden verkoop ongeveer vijf é zeshonderd gulden lager dan normaal Na uitvoerig tal van juridische bezwaren tegen het vonnis van den kantonrechter ontwikkeld te hebben vroeg de officier van Jtasüüe vernietiging van dit vonnis en veïoordeellng van F tot eem geldboete van ƒ 2000 subs vier maaJiden hechtenis De verdediger mr Duys pleitte clementie Uitspraak 19 Januari SABIO JNXHUWS Dinsdag 10 Januari HilverBum ï 1875 en 301 5 M AVRO Uitzending 6 30 7 RVU 8 Gramofoon ca 8 15 Berichten 10 Morgenwyding 10 15 Gramofoon 10 30 Causerie W j en onze lectuur iC 3ö Ensemble B©ntmeest r H Huishoudeiyke wenken 1150 Vervolg concert 12 1G J Spiekerman en mr L Stadig en enkfllf Bericiiten 12 17 Omroeporkest 1 Gr raadsleden J f f syniPathle Z ZikoriA Kni p raüsr 3 45 AVRO ke woorden gesproken Te Nijmegen hebben het llde en IJ regiment infanterie het 126 jarlg besta t v leestelljk herdacht geschenken en wSI rkeat 6 25 BerüJiten 6 3 Caufl rie Gra Amusementsorkest opn 4 30 Kinderkoor 5 Kinderhalfuur 5 30 Omroiip phólogle middel tot menschenkerniis 7Voor de kinderen 7 05 AVRO Dansorkcst 7 30 Engelsche les 8 Berichten ANP Radiojournaal Mededeelingen 8 30 Bonte Dinsdagavondtrein 10 Radiotooneel 10 20 Renovakwintet 11 Berichten AK P Hierna tot 12 Gramofoon HiKerBum II 415 M KRO Uitzending 8 9 15 Gramofoon om 8 15 Berichten 10 Gramofoon 11 30 Religieuze causerie 12 Berichten 12 15 KRO Melodisten en mofoon 1 30 Vervolg concert 2 Het men werden aangeboden Burgemeester Stelnweg sprak de ul leerende officieren en manschappen Ook te Groningen Harderwijk en v andere gemeenten had een feesteltjtefrondgang plaats Te Groningen werdhuldeblijk aangeboden bestaande ulijvier groote trommen Te Harderwijk maakte het 7e en 20e regiment een feestronde Op het Markt plein sprak de burgemeester de mllltal s ren toe en heeft ook wethouder Krop j man uit Amsterdam het woord gevorót solist 1 1 20 Gramofoon 2 Voor de en herinnerd aan den tijd toen het 7 f vrouw 3 Kniples 4 Gramofoon 4 15 regiment te Amsterdam gelegerd was KRO orkest 6 Cellovoordraciit met pia man een toespraak en hadden verschlt lende feestelijkheden plaats Staart van levend varketi opgegeten Een vaikensstaart is een lekkernij die men nu eenmaal moet kunnen waardesren Toch zullen er wel weinig liefheb Te Den Helder heeft de kustartlUerl nobegeleiding en gramofoon 6 46 Gelakhet 125jarlg bestaan herdacht Hlei wenschen 6 05 KRO orkest 6 30 Berichten Ü Ü l iTS5f LSl gr aniofoon 6 35 Sportpraatje 7 Berichten 7 15 Cyclus Naar de nieuwe gemeen schap 7 46 Gramofoon 8 Berichten A NP mededeelingen 8 15 KRO Symphonieorkest soliste en gramofoon 10 05 Gramofoon 10 10 Sigmund Gaspari en zyn Hon gaarsch orkest 10 30 Berichten ANiP 10 40 MABKTBBRIOOTaN Kaasmarkt Oudewater 9 Jan Aangevoerd 13 wagens 38S stuks wegende 29S5 k g Prys Ie soort ƒ 23 25 Handel matiff Veemarkt Rotterdam tttiii i c pptuaoi i au vtü ui ui ai b Aanvocr in totaal 2974 stuks had een hap te doen in de richting Till ette runderen 612 vette kalveren 178 nuchtere kalveren 10 schapen en lammeren 1113 varkens 660 Prijken per KjG Vette koeien Ie kw 70 2e kw 60 3e kw 40 50 Vette osse Ie bers gevonden worden die er zich op KRO Melodiaten en solist 11 20 12 Grakunnen beroemen den staart van mï mofoon levend varken gegeten te hebben zooalfi dezer dagen bij een landbouwer te Huüsellng is voorgekomen Laten we ter geruststelling van dierenvirlenden dadelijk bijvoegen dat staart en varkefi 9 dat oogenblik niet meer één geheel vonn den Krulstaartje was te dicht bij j dorschmachine gekomen En dit vlegel achtlge apparaat had de brutaliteit ge1 certen feesteai visites en het wink namen haar geheel In beslag Haar W L Z y f JïS 26 kw 58 le k Vo sörVett kalveren Ie kw 1 20 2e kw 1 10 3e kv 70 80 Varkens levend wicht Ie Ktv 49 2e fcw 48 3e flcw 46 Schapen Ie kw 45 ae kw 39 3e kw 30 per stuk 21 18 15 Lammeren Ie kw 49 2e kw 44 3e kw 40 per stuk 16 14 11 Vette ikoeïen en ossen aanvoer iets kle ner handel lui prijzen ols Dinsdag j l Vette kalveren aanvoer korter handel stug prij zen van vorige week met moeite te han l liaven Schapen en lammeren aanvoer groo ter handel traag pryzen van vorige week ïnet moeite te handhaven Varkens aanvoer als vorige week handel lui prijzen lager TBLPG RAFISOH WEERBERICHT De Bilt seint Verwachting geldig van hedenavond tot nu rgenavond ongeveer 19 uur Voor het pfeheele land Aanvankelük ikrachtige later tot matig afnemende Zui deiyke wind tot Zuidwestelij ken wind aarJvankelijk toenemende bewolkinir met kans Up regen later weer gedeeltelük bdwolVl roet wellicht enkele lichte regenbuitjes iets Hinder zacht een hofhouding ingericht De socie l verdrong zich op haar theepartijen oüf haar soupers gaven de jonge en mllUardairs van New York acte de presence uit het Westen en uit Washli ton kwamen op Donderdag haar onfr vangdag de gezanten en de geaantsoïiapsattaché s met de pomfortaijelt vliegtuigen die deze verre rel In klein uur volbrachten De werkelijke vrouw des huizes In palqls van den mlUlardalr Garrlct echter niet Franzi maar Llllon MervjLj Zij arrangeerde ontving zond de noodlgingen rond en overheerschW bedisselde aliés Frances was en het voorwerp van aller béwonderlK I vereering LUlan had het l laar efll e zich voor Franzi onmisbaar te s i zich voor te doen als haar onafschMf lljke vriendin Zoo scheen het ten ste want Lilian was steeds en oversl de zU e van de Jonge vrouw zoo f het theater op de bals in de aut de sportfeesten als aan zee LUl paalde welke kleermakers voor moesten werken welke hoeden 1 gen zou bij welke schilders zij haar tretten moest laten schilderen er Wordt verT0l iJ STADSNIEUWS GOUDA 9 Januari 1939 Verkiezing voor de E rovinciale Staten van Zuid Holland Stemming op 26 April Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben de stemming voor verkiezinR van leden van de Provinciale Staten an ZuidHolland vastgesteld oip Woensdag 26 April Examen rükstelegrafiat De heer C van Maaren ia te Amsterdam geslaagd voor het examen rijkstelegrafist Loopbaan by onderwijs beëindiiïd Aan de eerwaarde zuster Jolenta ia eervol ontslag verieend als ondenvüzerea aan de RK Meisjesschool aan de Peperstraat Zy is 26 jaar aan deze school verbonden goweegt Internationale Pluim veeten toonstelling Bekroningen Aan de 18e Internationale Pjuimveetentoonstelling Cypria gehouden in het Veikooplokaal te Rotterdam werd o a met 20 postduiven deelgenomen door onzen stadgenoot den heer C P J Boer De heer Boer won niet minder dan 19 eerste pryzen en 11 eereprijzen waaronder een belter or de beste duif in de vliegklasse en de schoonste in de schoonheidsklasse en de beste duif in de vliegtypeklasae Bridge dnve in de Soc Ons Genoegen Het bestuur van de Soc Ons Genoegen organiseert wederom een bridge drive voor de leden in de Soc Ons Genoegen op donderdag 12 Januari te 8W uur Voor de Zending Ds G Ekenga Ned Hervormd predikant heeft vow de ïlending een gift vi n ƒ 100 ontvangen In het afgeloopen jaar is voor de Zending ingezameld ƒ 2018 741 tegen ƒ 2246 in 1937 Toonee f czelBchap Nieuw Leven Het Tooneelgezelschap Nieuw Leven hoopt op Zaterdag 18 Maart zijn jaarlijkscïie uitvoering te geven Opgevoerd zal worden Comedie om Geld blijspet in vier bediijver door A Bromet Na afloop is er ba onder leiding van den heer D Holthuyzen met muziek van The Blue Birds Kalenders voor 1939 n Nieuw jaar nieuwe Italenders nieuwe ideeën De kalender voor 1939 van de Drukkerij Koch en Knuttel te dezer stede hoeft den vorm en de lijnen van een kerkraam uit de Sint Jan welke vensters Gouda in de wereld t eroemd maken De rijkdom vai kleuren welke men in de kerkglazer vindt is in den kalender gemaakt naar een ontwerp van den teekenaar Snapper necrgi legd frissche natuurlijke kleuren In den artistieken kalender vindt men voorts Gouda in een silhouet van het stadhuis en in het stadswapen en mede daardoor draaRt de mooie uitgave van deze Goudsche drukkcry een specifiek Goudsch cachet Een frissche en keurige kalender ia als steeds die van de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandel aren In aantrekkelijke teekeningen van de hand van Emm Galllard naar vroolijke motieven is uitgedrukt hoe de wijn aan het feest is verbonden welke wyn men by bepaalde jfebeurtenissen al naar het jaargetyde drinkt Aan de aohterzyde van de smaakvolle platen die van gezelligheid en sfeer spreken wordt in vlotte tekst allerlei weitenawaardig verteld over den wyn hoe men hem drinkt en hoe het drinken tot een feest wordt Een goeden naam heeft ook altijd de kalender van de Nederlandsche Spoorwegen en dit wordt met de fraaie uitgave voor dit jaar bevestigd De Spoorwegen vertellen in hun kalenderplaten steeds wat van hun machtig bedrijf en thans wordt verhaald hoe dit groeide waartoe gereede aanleiding bestaat omdat de Spoorwegen in 1939 hun eeuwfeest herdenken Het is Immers op 20 etptember honderd jaar geleden dat de l n Amsterdam Haarlem werd geopend In de afbeeldingen van den eersten trein tot den laatsten den stroomlijn electrischen is de ontwikkeling van het spoorweg jedryf uitgedrukt Jacob Jansma teekende de platen die zijn gevat in een kleurryke omlysting van het wüde Hollandache landschap Een suggestieven kalender heeft de brandstoffenhandel Antoon Dessing alhier uitgegeven De sneeuwvlokken de liaard en de vuurgloed zij vestigen onmiddeilyk de aandacht op de brandstoffen en doen naar de behaaglijke warmte verlangen Loop der bevolking Q e V e 8 1 i g d W R Pronk van Rotterdam Bellevoysstr 60 in Raam 310 M Th Padberg geb Kosters van Enschedé Past Meijerstr 13 in R v Catsweg 218 M L M v Rooij opz P T T van Arnhem Roaendstr 72 in BurgvHetkade 22 A M C S Juten religieuse van Heerien Gasthuis straat 45 in Gr Floriaweg 77 G Koster boomkw vart Boskoop Berkenweg 20 in lAJaterbesstr C M Versteeg geh m M Termorshulzen van Den Helder Oude Kerkstr 2S in Derde Kade 40 H van Os geh m M Snaterse van Reeuyijk BruK E 18 in Tuinstr 40 p Britsenu er mach houtb van Reeuwijk W Ventewe H 39 io Woudstr 31 C W Palsgraaf grond van Moordrecht H 19 in Tollenaatr 135 E M Slappendel van ReeuwUk 1 50 in Tollensstr 186 M M Ouldenpfenning wed W BeüderweUen van AmBterdam N Amstellaan 206 in Krugeriaan 106 J W Byleveid 1 1 monteur P T T van Rotterdam Voorde 6g in E Wolffstr 5 L de Jong conf naaister van Rotterdam Henegouwerlaan 36b in Boomgaardstr 95 M G L J Sfchuttelaar van Maastricht B Ceuienstr 45b in N Veerstal 7 J F v d Vlist van Delft Oranjestr 29 in Knxgeriaan 16 M Waller geh m H IMiiller van Rotterdam Westersingel 70 in Bleekerssingel 20 H F Korff z b van Rotterdam Bootng str 12aA in Vossiuastr 27 W C Boer boomkw van Boskoop Barendstr 6 in Boelekade 25 H H Baer van Keulen Dl in R v Catsweg 61 M Adelsbergen geb Beek van Amsterdam Ivekstr 711 in BurgvHetkade 23 J Teekens slager van Reeuwyk Zoutmanswe E 34 in Markt 48 F Meulenkamp z b van Amsterdam H de Grootkade 2 III in Krugeriaan 159 M J van Oort dienstbode van Amsterdam Zuider Amstellaan 161II in Fluw singel 32 J Th Bloot eb de Wit van Utrecht Malakkastr 49 in van Baerlestraat 14 Vertrokken W M Grandia van J Luijkenstraat 11 naar Veenendaal de Savornin Ixfhmanstr 36 N Bouwman van Burg Martenssingel 94a naar s Graviai hage Ruychrocklaan 78 C F Does van H v Alphenatr 60 naar Reeuwijk Weth Venteweg H 68 E Haug van Boelekade 36 naar Nederiandsch Indfe M A PoU t van Fluw singel 38 naar Nederlar dschIndië J A Bron van P C Bothstr 90 naar Monster Choorstr 105 J W Braak van Burg Martenssingel 24 naar Blaricum Rijksstraatweg 11 A J Kraal geb Ditmarsch van Gouwe 136 naar Amsterdam Frederik Hendrikstr 6 C van Dam van P C Bothstr 70 naar Zwollerkerspel s Hee rmbroek I 198 G Rollfs of Roelofa vnn Joubertstr 162 naar Gent Be W van Zonneveld van IJssellaan 52 naar Schwci Dl M J Lodewick van Woudstraat r S naar aGravenhage Stadhoudersplein PI J C van Rijswijk van Joubertstr 138 naar Dirksland Voorstr 28 J M Alblas van Westhaven 11 naar Wassenaar Berkenlaan 3 A M Amesz van Cronjéstr 4 naar Hilversum Jacobus Pennwej 11 A Leefama van Krugeriaan 105 naar Monster G Rensma van Regentessepiantsoen 28 naar Amsterdam Hobi ema8tr 8 S H Nijhuis van B Martenssingel 32 naar Tilburg Tuinstr 78 G Rietveld van Heeren straat 54 naar Amsterdam Nassaulipde 139 e M van Soest van Crabethstraat 73 naar Boskoop Biezen 4 P W Stolk v n Cronjéstraat 27 naar Zeist AGENDA Schouwburg Bioscoop Sneeuwwitje sn de ze dwergen Woensdag 2 uur matinee Sneeuwwitjl en de zeven dwergen Kéunie Bioscoop De koning en het revuo meisje en Circusclown Woensdag 2 uur mat CiI clown ThaliaTheater IJsco toeriaten Woenadag i ïnr matinee IJsco toeristen 10 Jan 2 30 uur Kamer van Koophandel Vergadttriïig d r Kamer 10 Jan 7 30 u Central Feestavond Neutr Goudsciw iSlagersvereeniging Jan 8 uur Kazerne Cursus Roode Kniit Jan 8 u ir Daniël Damescursas E H B O leider C van Elk U Jan 8 uur Réunie Spreekbeurt dd J Borger voor Logoa verband Jan 8 15 uur Réunie Propaganda avond Ned Ver voor natuurgeneeswijze Jan 8 uur Vrye Evangelische Gemeente Eerste veertiendaagsche Evangelisatiesamenkomst 12 Jan 8 uur Réunie Lezing met lichtbeelden Alg Coöp Begrafeniavereeniging Rotterdam i Jan 8 15 uur Réunie Eerste voordracht mr W O Feltkamp leergang Volksuniversiteit 12 Jan 8 uur Soc Ons Genoegen Bridgedrive voor de leden SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Eén wedstrijd gespeeld Voor de competitie vaa den K N V B is gisteren toch nog één wedstrijd gespeeld Quick B E C tn de 2o klasse A van afdeeling II de groep van Gouda Deze ontmoeting was op verzoek van belde partijen gehandhaafd daar het terrein Bespeelbaar was B E C won met i 2 9C3ÏAIEN Szabo de jon e Hongaar wint het toumooi van Hastings Euwe deed zijn best want hij mOeSt den mlddagtreln halen Szabo de Eü jarige Hongaar heeft het toumooi te Hasting gewonnen Landau die nog goede kansen op den tweeden prijs had speelde scherp op winst In eem Nlmzowitschverdedlging speelde hij op de hangende pionnen van zijn tegenstander Pirc welke ook een ernstige dreiging vormden Landau weerde zich hardnekkig maar hij won den strijd niet All © partijen waren reeds beslist en de prijsuitreiking was aan den gang maar Landau eni Pric streden nog op de 64 velden In een aangrenzende kamer Op den 55sten zet maakte Landau de beslissende fout en verloor Doordat Euwe Intusacheoi zijn partij tegen Klein gewonnen had moest Lan dau zich met den 3en en 4en prijs tesa1 men met Pric vergenoegen Toch mag Landau met dit fraaie resultaat Zeker tevreden zljn I Euwe spreekt geestig maar vergeet tUn pas Euwe deed tegen Klein zljn best Niet Onder de dooden Is ook de Nederlandsche student aan de Theologische Faculteit te Parijs Paul Elwerfest Tom iWooney vrü In triomf naar San Francisco Tom Mooncy die 22 jaar In de St Quentin gevangenis te Sacramento heeft gezeten ia door den nieuwen democratisch n gouverneur van Californië Culbert Olsen begenadigd zooals deze reeds had beloofd Mooney moest Zaterdag voor Olsen verschynen voor een formeel onderzoek maar iedereen wist toen al hoe dit onderzoek zou afloopen Mooney s vrouw verklaarde lOg vóór er iets definitiefs bekend was dat zij drie dagen lang had gehuild van vreugde Toen Mooney officieel in vrijheid was k steld weerklonk luid applaus Hij sprak kalm en glimlachend doch duidelijk verstaanbaar eenige woorden van lof voor dü regeering die hem zyn vrijheid hergaf Hij voegde hieraan toe dat hy zijn leven zou wü den aan de bevrijdii g van Billings den mede labour leider die onder gelijke omstandigheden als hy weid veroordeeld Aan den uitgang van de gevangenis werd Mooney een grijsaard van 56 juar verwelkomd door zijn broeder John e n tramconductear uit San Francisco zijn vrouw Rena en een anderen broer Herman die geaurendö 22 jaar alles in het werk gesteld hebben om Tom vrij te krijgen Ook zy n zuster Anna was aanwezig Aan het hoofd van een optocht van tweehonderd auto s ifl Mooney naar San Francisco gereden en daarmede is het programma van de viering van zijn inwijhe id stelling begonnen Mooney s eerste bezoek gold het graf van zijn moeder Vervolgens ging hy met aan zijn zijde den iplaatavürvangenden gouverneur Patterson naar de plaats waar in 1916 de bom ontplofte Een menigte van duizenden stond hom op te wachteiv en overal werd hij met gejuich begroet De straten waren met vlaggen versierd H C Nije uit de Prov Staten De directie van de Koninklijke wendt zicli tot haar personen Naar het Alg Handelsbl verneemt heeft de directie van de Koninklijke Petroleum MIJtot het geheele personeel ook dat van dochtermaatschappijen een brleï gericht waarin de wensch wordt uitgesproken dat personeelsleden die In eenige politieke partij of beweging een leidende functie bekleeden zich daaruit moeten terugtrekken Het lid van Prov Staten van ZuidHolland de heer H C Nije n s b wordt als uitvloeisel van dezen brief voor de keuze gesteld zljn positie op te geven dan wel te bedanken als lid van Prov Staten Beurs van Amstercten WI8SELK0BRS1N 7 Jan 9 Jan Officieel Londen 8 644 8 S4f Berlijn 73 76 73 70 Parijs 4 84 4 85 Brussel 31 02 51 05 Zwitserland 41 55 41 52 Kopenhagen 58 1S 38 27 Stockholm 44 00 44 25 Oslo 42 95 43 20 New York 1 84 1 831 BEURSOVEJtZICHT Na de maatregelen door de Britsche autoriteiten ter verdediging van het Pond Sterling aangekondigd is de vrees voor en verdere inzinking van dit devies verdwenen Het herstel dat zich openbaarde nadat de goudoverdracht van de Bank van Engei md aan het Engelsche egalisatiefonds bekend was R worden ia behouden gebleven Te Amsterdam had de wfsselmarkt hedenmorgen een kalm voorkomen Het Britsche Pond dat op circa 8 60 8 60 waa ingezet werd later op den ochter d in hoofdzaak verhandeld tegen 8 59H h 8 159 Dat de speculatie sterk is beknot bleek Vel hieruit dat noch van dekkini stransacties van baiaae posities noch van nieuwe blancoverkoopen uiterlijk iets te bemerken was De Amerikaansche Dollars bewogen zioh rondom 1 83 ig en de limiet waartegen het Nederlandsche egalisatiefonds laatsteUJ ï dollars heeft gekocht is weer ïn de nabijheid gekomen Fransche francs waren vast gestemd en Iden 4 84 è 4 86 Voor Duitsche marken van 73 70 a 73 75 De Scandinavisiche deviezen konden zich op het verhoogde peü dat Zaterdag bereikt werd handhaven STOOMEN EN PERSEN VAN COLBERTCOSTUUMS f 1 95 Volgens tarief P Volgens normaal tarief nu CtydeHJik in plaats van ƒ ZAb Chemisch reinigen en modfllpersen SUPERIEURI BEWERKING DE PELIKAAN STOOMERU EN VERVERIJ VANAF 1907 GOUDA Telefoon 3066 Kantoor Flaweelen Singel 21 Amerika