Goudsche Courant, maandag 9 januari 1939

Hollandsch Kleedinghulsl Klumpers Kleeding BLEEKERSSINGEL 56 GOUDA gesloten huis t o Gemeente Zweminrichting Onze BALANSQPRUIMINGI zal geweldig zijn ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT bieden v BIJZONDERE KOOPJES aan Wanneer V hiervan wilt PROFITEEREN raden I wü U aan SPOEDIG te kenwn j J Het beleekent Uw voordeel BLAUWE DRUIVEN TAFBLAPPELEN TAFELPEREN SINAASAPPELEN MANBARUNBN CITROENEN BANANBN OUDSTE ADRES vaor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN ï BUEGROENTEN van prima kwaliteit tegen sclierp concurreerende prijni De Goudsche Fruithander XOMATKN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJES NIEUWE VUGBN DOOSJES TUNUDASBiJ VRUCHTEN IN BUK BN GLAS DIVERRE SOORTEN NOTEN Firma Wed A RIETVELD ANGK TTENDEWKC 7 TRT KFOON nn ken voor een gunstige behandeling van de rtaliaangche eischen Tirvrkrtarr nr T rvüir M Omtrent de a a Britsch italiaansche brmmröl W A AKUJiVlH sprekingen schrift Bailby in Le Jour De op zoo edelmoedige wijze door Chamberlain voorgestelde Bri tsc h Italiaan srhe overeenkomst had op een normale wi iz € een eitide moeten maken aan het schandaal der inmenging in Spanje Hier zijn wy echter wel verplicht getrouw aan de waarheid te blijven door te constateeren dat Italië ziJn handteel enin heeft verloochend Wat heeft het iti feite voor nut dat het voor het uiterlijk 10 000 man terugroept wanneer het aan het Catalaansche front effectieven achterlaat waar van het met welbehagen de heldendaden op ONONTBEERLIJK voor Goed kunnen knippen Het dipl der Ned Modevakbon Goed kunnen naaien Costumière Coupeuse Leerares Meldt U meb voor club of privélessen bq Mevr M IMHOLZ v LEEUWEN Gedipl Leerarei BURG MARTENSSINGBL 44 De nieuwe pension bü Munkacs Neutrale zone ttisschen beide landen Vooratellen om Tsjecho Slowakye Munkacs en Ungvar af te staan in ruil voor 25 dorpen Praag ontkent militaire maatregelen De Hongaarsche en Tsjecho Slowaakgch denkundigen die te Munkacs in gemengde commissie vergaderen om het jongste incident te regelen zlJn tot een overeenstemming gekomen over het afpalen van een nieuwe grenslyn Deze lyn zal buiten de heuvels welke Munkacs beheersdien loopen Bovendien zal voorioopi een neutrale zone tusschen beide landen in het leven worden geroepen De Hongaarsche zaakgelastigde te Prj heeft gisteren by afwezigheid van den gezant die zijn vacantie niet heeft onderbroken een officieel bezoek gebracht aan het ministerie van buitenlandsche zaken an Tsjecho Slowakije Gisterochtend zyn twee functionarissen van de regeering van de KamnthenOekraïne op het bureau van den minis terpresident ontvangen Officieel wordt omtrent dit bezoek niets gemeld doch volgens de Hongaarsche bladen zouden deze afgevaardigden van mgr Volosin voorstellen hebben gedaan om de steden Munkacs en Ungvar af te staan aan Tsjecho Slowakye en als compensatie 25 dorpen van de Kaïpathen Oekraine af te staan aan Hongarije Reeds thans kan men zeggen dat de Hongaarsche openbare meening moeilük kan instemmen met een dergelijke oplos mg welke door de wapenen is opged von en min of meer met steun van een buu Mnlandache mogendheid Me beschouwde Wer het afstaan van de beide steden aan Hongarije als een groote overwinning van de Hongaarsche diplomatie Geen mobilisatie in Tsjechok Slowakije In een officieel communiqué te Praag wordt medegedeeld dat de geruchten vol yens welke de regeering van Tsjecho Slo e reservisten onder de wapenen zou hebben geconcentre d aan dei Poolsche en Hongaarache geens van allen grond ontbloot zijn Hieraan wordt toegevoegd dat een derSelijke maatr el door niets in de binnenof buitenlajideche politiek gerechtvaardigd zaaic Neem eens een ti d tang regelmatfi Tontcum Noury Onderga de weldadig Milmeerende werking op hel zenuw telset den pittig opwekkenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw geheele wezen na hel gebruik van Tonicum Xoury wordt verkwikt Hoe Uw werklusi en veerknKiht worden verhoogd Dan kult U tot Uw vreugde bemerken wat tMt beteekent volkomen gezond sterk n fN te zQn geen last te hebben van oehvWL prikkelbaarheid en QeiaaQó sciire Qawt orn reclame ficclams die zijn gold opbrengt Die Uw rsak voeden kan en In stand kan liouden Daarvoor beslaat ma j cén goede manier advérteeren in een l rd dal m ens gelezdn wordt de krant uit Uw o a = oiH svln g Adïeiteett daarom in verdubbel Uw energie DE GOUDSCHE COURANT RM DANKBETUIGING Dooi n ds hulp en bijstand weel in mün huis teniggekeei d betuig ik mun harteHjlcen dank aan den WelEd Zeerg el Heer Dr 1 G W F Bik die mij by myn ongeval de eerste hulp verleende aan de Weled Zeergel Heeren Doktoren H W de Planque J van Woerden en J Kuipers voor de Medische en Chirurgische behandeling en aan de Directrice en veiple gend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis die mü da en nach met hun vriendelivke hulp omringden en allen die hun hartelijk medeleven op pUerlei wijze hebben getoond P VAN VEGTEN Ridder va n Catsweg 13 A HöWELER Keel Neusen Oorarts betuigt onder wedei keerigen heilwensch zijn dank voor de gelukweüisohen ontvangen bij de intrede van Balans Opruiming COUPONS BU S C H ijl HooMpHn Kl pl n Zenuwpijn Spit houmatiek Kou en Maandbezwaren een Mljnhardtje nemen Pur stuk 5 et w 12 ituk 50 et bArtis piaa e achter t venster en de speciale zuiverheid van smaalc rijt t kenmerk var BESCHUIT DE NATUUR IS NIET TE VERBETEREN De geneeskracht de geur en de smaak van het edele natuurproduct Verfijnd versterkt door de moderne weldoordachte fabricage Alles tezamen KING PEPERMUNT TONNEMA 8 C SNEEK Bekwame en aankomende MACHINE STIKSTERS GEVRAAGD Hoog loon Vast werk Jaarlijkache vacantie H VAN BROEK en Co N V Roozendaa 9 13 Na 8 uur Bockenbergstraat 82 Gouda 37 WETTIGE HACO TB£KKIHQ 4e KLASSE 1 LlfST TBEKKING VAN MAANDAG 9 JANUARI 1939 HOOGE PBEMIEN I 25 000 14254 f lOÜO 3324 12622 t 400 17421 f 200 2014 7880 I 100 2237 3859 5424 117B2 13073 19738 PSEMIEN van ƒ 85 274 04 86 177 221 252 266 401 493 1174 1150 1 14 1904 2095 2307 2581 2907 3160 3360 362ö 3887 4144 4341 4634 4909 5242 5524 5690 593 i 6254 6614 6850 7319 7595 7865 8160 84b j 8807 0075 9393 676 1004 1007 1004 1108 1247 1264 1288 1292 1821 1337 1467 1 566 1636 1675 16Ö8 1723 1744 1747 1942 1976 1981 2015 2036 2048 2058 2156 2178 2202 2207 2228 2288 2304 2308 2330 2414 2421 2429 3443 2482 2523 2572 2596 2693 2707 2788 2822 2825 2855 2862 2876 2913 2B33 2977 2996 3001 3020 3070 3088 3111 3162 3177 3187 3197 3238 3251 3322 3312 3359 3302 3369 3420 3553 3648 3669 3738 3778 3905 391B 396T 3973 4177 4186 4199 4200 4360 4383 4403 442t 4669 4736 4780 4823 5063 5080 5087 6243 5269 6270 6358 6654 6555 5584 5586 5696 8704 5720 5728 6974 6023 6065 6092 6272 6290 6206 6616 6618 6671 6908 6937 6939 7242 7245 7393 7698 7625 7636 7883 7998 8208 sa ia 8493 8498 3554 3555 3585 3601 3621 10267 10491 10807 11267 11537 11865 12251 12606 12837 13131 13543 13850 14072 1436J 14637 14032 15362 15511 15853 16135 16333 16701 169 8 17257 17365 17516 17737 18035 18439 18712 1916J 19335 19630 J992T 10307 2044 20624 20812 3785 3796 3627 3840 3841 4000 4067 4070 4113 4140 4210 4218 4227 4300 4317 4439 4453 4463 4489 4492 4856 4874 4898 4950 5140 5141 5190 5216 5235 5368 5374 5433 6447 5606 5629 DG59 5665 5673 5740 5786 ó816 5820 6922 6115 6122 6135 6197 6204 6344 C372 6422 6487 6526 6578 6709 6749 6755 6764 6782 6834 7028 7136 7138 7169 7189 7198 7396 7524 7550 7 52 7556 7584 7046 7668 7689 7744 7840 7686 8011 8054 8068 B122 8144 8153 824 8304 8309 8337 8365 8422 8432 8501 8656 8683 8733 8763 8773 8776 6858 6884 8914 8931 8938 8964 9063 9162 0235 9243 9269 9324 9335 9348 9377 9389 9394 9397 9433 9447 951 A9646 0553 9563 9675 9673 9714 9726 9740 Ö75 9791 ÖB04 9861 9891 9917 8961 0978 10000 10015 10019 10049 10059 10084 10088 lOlOö 10114 10134 10138 10140 10208 10216 10231 10272 10279 10296 10312 10323 10327 10400 10407 10418 10573 10579 10612 10650 10679 10761 10781 10797 10801 10896 108D9 11070 11090 11103 I11I4 11162 11164 11221 11363 11366 11367 11371 11417 11475 11497 11512 11622 11539 11643 U657 11027 11662 11726 11757 11777 11793 11875 11877 11941 ii901 12099 12163 12195 12242 12248 12312 12331 124 8 12530 12537 12549 12571 12577 12601 13614 12646 12651 12652 12734 12756 13794 12800 12818 13845 12861 12068 12979 13001 13021 13036 13048 13090 13213 132j7 13208 ri330 13366 13409 13454 1346j 1J4 9 13008 13640 13693 13741 13744 13746 13768 13794 13839 13858 13863 13873 13892 13954 13976 13092 14038 14059 14080 14086 14104 14133 14251 14260 14266 14326 14338 14397 14419 14421 14613 14521 14533 14540 14559 14630 14651 14 67 14683 14688 14691 14702 14792 14812 14854 14943 15019 15037 15049 15076 15130 15158 16221 15234 15203 15293 15298 15312 15347 15366 15407 15432 15441 15526 15586 15637 15649 15662 15889 15730 15756 15790 15948 1597 i5 iTl 1 1974 16010 1ÖÜ34 H 04J 16094 16133 16137 16138 161G5 16177 16207 16324 1634B 16272 16311 10390 164 a 16438 16500 16590 16609 16C18 16621 16639 16714 16727 16742 10789 16803 16811 16875 16877 16924 16962 18969 17032 17054 17088 17206 17207 17236 17243 17269 17277 17292 17393 17312 17335 17336 17359 17362 17375 17381 17388 17399 17406 17447 17458 17460 7488 17633 17571 17582 17609 17614 17636 17642 17G98 17725 17746 17782 17805 17814 17879 17938 17966 18000 IflOn 18033 13055 18129 18256 18348 18371 18382 18388 18423 18451 18454 18457 18460 18Ö45 1 583 18618 18063 1871 18725 18789 18795 18833 18887 13903 18908 19053 19084 19175 19211 19252 19276 19379 19287 19311 19316 19329 19401 19418 19431 19496 19626 19532 19585 19590 19598 19644 19654 10689 19782 19794 1983819851 19873 10890 10949 19954 20017 20022 2003 20 48 20207 20223 20274 30315 20312 20333 20339 30149 a i358 0360 20438 20446 20463 20498 20521 20550 20509 20570 20581 20596 30513 20637 0648 20688 20708 30709 30743 30746 20765 30775 20811 30822 n8 5 20848 30904 20956 20985 20991 VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ 1 50 p j tevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 165 lalichtingenbladcn en inl omtrent het veraekeringsfonds kosteloos verkrijgbaar bö de afdeelings secrelaresse FlnweelenBingcl 87 dan zal Ê m mwtrtnfftK imddgl Uf Mft vtrvtrmoeidhtU mno iit i a ovtnpaniitnt latulootheU Bin iHttltptl Mr 4ui maaltiid f IXptr flacon DabhiU flaamltZi Pabrlkaitie N V Noatypharna Dtotmtt TONiClJM NOURY Tonicum Noury U goed doen No 19928 77e Jaargane Dinsdag 10 Januari 1939 mmm ohieïnt INIëUWS ËN ad VERTEJNTIEBLAD VÜOK GOUDA EiN OMbiREKEN Bergambacht berkenwoude bodegraven boskoop gouderak haastrecht moordrecht moercapeixe inieuwerkerk ouderkerk oudewater reeuwijk schoonhoven stolwijk waddinxveen zevenhuizen enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen i 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent overal wa r de I bezorging por looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 i Abonnemeaiteii worden daffelijlö aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü oBze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zijn dageligks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telel Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van liuiten Gouda en dén bezorgkring 1 ö regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheidfl advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren Adverteutiebureaux en onze ageïiten en moeten daags vóór de plaatnng aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer geraduceerdenprfls Groote letters en randen worden Verekend naar plaatsruimte CHAMBERAIN s REIS NAAR ROME Zal hö Mussolini een premie aanbieden Britsch italiaansche besprekingen Tsjechen op te werpen Hitler wilde tenslotte weten hoe Polen houding zou zijn in geval van verwikkelingen in de Middellandsclie Zee Kolonel Beek zou op dit punt zii n moreele solidariteit met de as macht n hebben bevestigd zonder zich verder op dit gevaarlijk gebied te wagen Dit probleem aldus Beek interesseert ons niet rechtstreeks Tsaar Peter de Groote weer in eere De SoTjeta rehabiliteeren hem Naar het Russische blad Wetachemaja Mosfcwa mededeelt zal het in 1878 te Petrosawodsk onthulde bronïen gedenkteeken voor Tsaar Peter den Groeten dat fcüdtns de jongste Russische omwenteling verwüdeiyi werd wederom in een openbaar park worden opgesteld Het stedelijk bestuur heeft daartoe een desbetreffend besluit genomen Het is opmerkelijk dat thans weder de nagedachtenis van een Tsaar in le Sovjet Unie wordt geëerd Dit ia het gevolg van het streven bü de Sovjet Russische autoriteiten om de verdiensten van groote veldheeren en ook eenjge tsaren in de geschiedemsWan het Rusaiaclie rijk tot naar recht te laten komen Zooais bekend werd ook in een Russis he film over het leven en de ariwid van Tsaar Peter den Groote diens organiaatoriach on iiaanhrekend werk geprezen Deze rehabilitatie komt dus niet geheel en ai ala een verrassing Bezorgdheid voor nieuwe Jodenvervolgingen in Duitschland De Daily Telegraph meldt uit Berlijn dat gevreesd wordt dat een nieuw tegem de Joden gericht offensief op groote schaal wordt voorbereid Het doel schynt te lün het proces der emigratie te versnellen door de positie van individueele Joden nog ondraaglüker te maken da zy thans is en daarom de openbare meening in de wereld te brengen tot een sneller actie Met dit doel zyn aldus het blad een aantal Joden die in de oogen der autoriteiten traag zyn geweest bü het onder oogen zien van mogelykheden voor emigratie In de laatste dagen gearresteerd Veel staatlooze Joden zyn eveneens in hechtenis genomen teloofd wordt dat dit slechia een begin IS Volgens lietrouwhare inlichtingen iieh ben plaatselijke nationaal socialistische leiders lysten opgesteld van welgestelde Joden die in den loop van deze week moet n worden gearresteerd Zy zullen niet worden losgelaten da voor hun veri rek uit Duitschland dat dit veroorzaakt Is door moeilijkheden in de ruüovereenkopist met Brazilië Bijgevolg zal voor het eerste kwartaal van 1939 slechts i van de normale hoeveelheid koffie voor verkoop aan het publiek gebrand worden HET OEKRAINSCHB VRAAGSTUK Hitlers onthullingen De Parysiche bladen wijden uitvoerige artikelen aan het onderhoud van kolonel Beek meti Hitler Uit goede bron wordt dienaangaande medegedeeld dat Beek bij den aanvang der conversatie onmiddellijk het Oekrainsche vraagstuk op het tapijt bracht Hij wenschte zoo spoedig mogtlijk daaromtrent de ware doeleinden van Hitler te kennen Deze antwoordde met algemeenheden daar hij wenschte momenteel zijn bezoeker te ontzien aangezien Polen door Hitlers plannen in de Oekraïne rechtstreeks U bedreigd Beek had den indruk dat het oogenblik voor de verwezenlijking ran h t Duitsche plan nog ver af is Diutschlana zou het op de welvarende strelcen van de Russische Oekraïne en niet zoozeer op het minder rijice gebied van Poolsch Oekraïne gemunt hebben Hitler gaf te verstaan dat hÜ erop rekende dat hü Polen niet op tiIjti weg zou vinden wanneer hü tot de daad zou overgaan 1 De Icwestie van Danzig en den Corridoi wenscht Hitler definitief in de kome de lente te regelen De stad Danzig zal zonder meer ingelijfd worden Reeds thana zijn de nazi s heer en meester van de stad en van de haven Om de annexatie te voltooien moeten alleen nog enkele Poolsche ambtenaren heengaan en ook de Hooge Commissaris van den Volkenbond Dit zal autonictisch gebeuren mdien polen in de regeling toestemt want de commiaaarifa weid slechts door den Volkenbond naar die st d gezonden om er de belangen van Polen te behartigen Van Frankrijk of Engeland ver wacht Berlijn geen tegenstand Wat de Corridor betreft was Hitler niet minder duidelijk Oost Prulsen kan onnuigelijk langer gescheiden blijven van het Rijk De Führer verwerpt elke transactioneele oplossing aH het ontwerp van een Duitsche autostrade door den Corridor Men denkt te Parijs dat Beek Hitlers eisch heeft aanvaard Het gesprek liep ook over den toestanj der Tsjechen in het door Polen ingelijfd gebied Teschen Hitler klaagde over het op treden der Poolsche ambtenaren en bleek bi die gelegenheid zich als beschermer der genwoordige sterkte van de luchtmacht vaX het leger 20 000 man te verhoogen to 60 000 man en jaarlijks 20 000 vliegers o te leiden somt en wanneer men het vastbesloten ziet zijn actieve medewerkirg te verleenen tot de verwachte overwinning waarvoor het zich zoo duur mogelijt zal laten betalen Dat is het wat het vraagstuk voor ons nationale Franschen zoo moeilijk maaxt Wi wenschen van ganscher harte dat Franco zal winnen maar wy willen niet dat hij zijn succes verschuldigd zal zijn aar Italië waa rvan wij thans maar al te goed de begeerigheden naar de groote Middcllandsche Zeeroutea kennen De Ordre wijst erop dat de niet inmengingspolitiek niet kan verhinderen dat Italië en Duitschland tot interventie oi groote schaal in Spanje overgingen hetgeen gevaarlijk is voor de toekomst van onze belangen in de Middellandsche Zen Ei blijft voor Ohamberlain niets anders over dan MusBolini aan te sporen zich te houden aan de bepalingen van het Londensche ic coord en de Italiaansche divisies uit Spanje terug te trekken Chamberlain en de Spaansche kwestie Burggraaf Cecil de hertogin van AthoU en ruim 400 gedelegeerden van den bonJ voor een internationale vredescampagno zijn Zaterdag in optocht naar Downin Btreet te Londen getrokken Zij hebben op het departennent van Chamberlain een resolutie overhandigd waarin den premier verzocht wordt bij de besprekingen te Rome duidelijk te maken dat de vriendschap met het Britsche volk niet verzekerd kan worden zoolang de inmenging in den Spaan schen oorlog voortduurt Voorts wordt m de resolutie aan Chanïberiain verzocht geen rechten van oorlogvoerende toe te kennen aan Franco en Britsche schepen te beschermen die wettigen handel d yveii met Spanje J e a B ï zullen voornamelijk loopen over de Spaaneche kwestie Naar sommige Eng U iche bladen weten te berichten zou fntnib terpreaident Chamberlain voomemPn 3 zijn Mussolini een premie aan te bieden voor het terugtrekken van de vrijwilligers uit Spanje Indien de Duce erin zou toestemmen het Britsche plan te aanvaarden dar zou Chamberlain bereid zyn Italië econumiichen en financieelen steun te verieem n Chamberlain zou ook een wapenstihtand in Spanje voorstellen gevolgd door bemiddeling tuaschen beide partijen Chamberlain zou echter in geen geval erin toestemmen Franco de rechten van oorlogvoerende tverleenen Te Rome zou men van meening zijn dat de ontwikkeling in Spanje snel tot een wapenstilstand zal leiden Ondanks het feit dat Frankrijk geen bemiddeling van Cham berlain in het geschil met Italië wenscnt hoopt men te Ttome nog altijd dat de Brit3che premier den weg zal weten te bepei MOEILIJKHEDEN IN DUITSCHLAND Zoowel op politiek als economisch jrebied Een me6 ewerkcr die onlangs in Duitschland verbleef laat In de Times een uitvoerige studie verschijnen over de binnenlandse he toestand in het Rijk Uit die studio blijkt dat de huidige geestesgesteldheid in Duitschland zeer wordt beïnvloed door sommige min of meer bestendige factoren als de vijandige gezindheid van katholieken en protestanten wegens de nationaal socialistische politiek op godallenstig gebied de wrok van de intellectueelen ten overstaan der onderdrukking van kunsten en wetenschappen aan de politiek de ontevredenheid an de landbouwers De werkgevers staan vijandig gekant tegen een regiem dat meer en meer antikapitalistisch wordt terwijl de arbeiders ontevreden zi n ovet de afschaffing van hun syndicaten en over hun lage levensstandaard Verder Is onder de gansche bevolking de ontstemming gestegen wegens het gemis aan sommige voedingswaren en de mindere kwaliteit van talrijke producten vooral kleeren Er zou ook een groote ontevredenheidheerschen over de nationaal socialistische partij in het bijzondex over talrijkeleiders die niet op de hoogte Weken vanhun taak v Te veel bestellingen van regeerlngswege zou zijn Ieder die dergelyke onware geruchten heeft verspreid zal streng jestraft worden Reuter seint uit Praag Tsjecho Slowakije en Hongarije zyn overeengekomen hec grensincident van de vorige week te regelen door instelling van een neutrale zone iji den sector van Munkacs Britsch schip in brand De Rimutaka met 286 passagiers aan boord en varende in den Stillen Oceaan bij Nieuw Zeeland Volgens te Londen ontvangen draa lüoze berichten is aan boord an het Britsche schip Rimutaka groot 18 600 ton in het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan vner dagreizen van Nieu Zeeland verwijderd brand uitgebroken Aan boord van het schip bevinden zich 286 passagiers Het Amerikaanache schip Yom Schischi dat nog driehonderd zeemijlen van de Rimutaka is verwijderd stoomt in de richting van het brandende schip Versterking der Amerikaansche defensie Plannen voor twee groote en aneiJe ala schepen gereed Volgens de New York Times is het departement van marine thans gereed gekomen met de plannen voor twee slagschepen welke ffrooter en sneller zullen zijn dan de thans bekende Deze plannen zullen aan het Congres worden voorgeleg d Op het defen sieprogram voor 1940 komen posten voor voor twee schepen van 45 000 ton hewa pend met 9 kanonnen van 16 duim en eer snelheid van 30 tot 33 knoopen Volgens niet officieele ramingen zuilen de slagschepen van 90 tot 110 millioen dolW het stuk kosten Het blad verklaan evenwel dat schepen van deze tonnage niet kunnen worden gebouwd op grond van do door het laatste Congres aangenomen bepalingen tenzij de president bepaalt dat de bouw van dergelijke schepen in het buiten and zulk een bouw voor de Vereenigde Staten rechtvaardigt Men gelooft at de president dit wil doen Men verwacht dat Roosevelt met het doel de landsverdediging te versterken o a zal aanbevelen de orders voor vliegtuigen 1 voor leger en vloot in het komende beïat I tinirjaar te verviervoudigen voorts de te Het versnellen van het rhythme der bewapening en de ged rongen arbeid aan de vestingwerken tijdens de TsjechoSlowaaksche crisis hebben ook liet landbouwbedrijf in talrijke takken van de nijverheid ontwricht en dit heeft zoowel voor de arbeiders als voor de fabrikanten groote moeilijkheden meegebracht Zoo verklaarde de bestuurder van een groote staalgieterij dat hij veel meer bestellingen had dan hij het wenschte Geen fabrikant wenscht bestellingen voor vier jaar ver en die toestand wordt nog erger wanneer men weet dat 50 pet van alle bestellingen aan de Duitsche nijverheid van do rijksregeerlng uitgaan In de landbouwnijverheld stijgt de verhouding zelfs tot 80 pet Dit wordt te hachelijker wanneer men weet dat de financleele toestand van de rijksfinanciën ernstige bezuinigingen vergt terwijl anderzijds het Arbeidsfront een verhooging van de loonen elscht Weermacht deel der natie Een incident tusschen Hitler en Görinjf Diepe meeningsverschillen De geschiedenis echter van de KoninkUlke landmacht oneer dagen hoewel nauw verwant aan die uit de tijden der republiek begint met het Instellen van het KonlnJtrijk na het herwinnen onaer onafhankelijkheid BU de herdenking zooais deze bij alle vijf en twintig er b j betrokken korpsen geschiedt gaat onze gedachte derhalve uit naar het herwinnen onzer onafhankeiUkheld Deze herdenking heeft echter ook beteekenis voor het heden en niet alleen voor wat deze korpsen zelf iMtrelt maar ook voor het Nederlandsche volk De weermacht toch Is geen op ch zelf staande Instelling maar vormt een integreerend een levend deel van de natie En de Koninklijke landmacht in het bijzonder is in den loop der 125 jaren waarin zij bestaat te sterker verbonden dan en eervlochten met ons volk in ai zijn geledingen naarmate de llchtingssterkte toenam de persoonlijke dienstplicht meer persoonlijke offers vroeg en de aanvoering in het oorlogsleger meer en meer in handen van den reserveoffl vler en de dienstplichtige taiderofficieren kwam te liggen Zoo ooit dan erkent en gevoelt in on e tijden het overgroote gedeelte van ons volk bestaansrecht en bestaansredenen ja de verheven roeping der weermacht Met rassche schreden is daarbij alom de overtuiging doorgedrongen dat in het bijzonder het veldleger door scholing oefening en uitrusting en niet het minst door fiterkte en modeme Ijewapenlng door den geest die een leder bezielt moet kunnen voldoen aan zijn primaire taak en een schild te vormen tegen hetgeen gns zou kunr en bedreigen een zwaard van gerechtigheid te zijn in handen der Herdenking heeft ook beteekenis voor het heden Zwaard van gerechtigheid Gisteravond heeft do commandant van het veldleger luitenant generaal J J G baron van Voorst tot Voorst voor de NCRV een rede gehouden ter herdenking van den dag waarop voor 125 jaar de Koninklijke landmacht In haar geheel werd opgericht Ete commandant van het veldleger sprak ais volgt Wie zich zet tot het herdenken van hetgeen door de Nederlandsche weermacht in den loop der tijden is verricht behoeft slechts het standaardwerk van prof Bosscha na te slaan om uit de vier deelen daarvan de overtuiging te putten hoe Neerlands heldendaden te land naast die ter zee in strijd in opoffering en in bloed hebben bijgedragen tot het aaneen smeden louteren veiptevigen en behouden van het volk van Nederland En tot de vorming niet van een zwak door het goeddunken of de genade van anderen geduld rijk maar tot een staat die als een vaste hoeksteen van Noordwestelijk Europa sedert eeuwen ts opgericht Deze historic onzer heldendaden te land strekt zich uit tot In een grijs verleden waarin inval op Inval veldslag op veldslag beleg op beleg in verschillende tijdperken dus als het ware periodiek op elkaar volgden en waarbij naast huurlegers uit den vreemde regimenten van Nederlandschen stam en zelfs Ingezetenen van stad tot stad met Gods hulp en onder leiding der Oranje s een werkzaam aandeel haddrai In de krljgsverrlchüngen Volgens het blad Reynolds zouden niet alleen economische en financleele maar ook politieke moeilijkheden zijn gerezen Onder de nationaal socialistisch e leiders zouden diepe meeningsverschillen heerschen Eenerzljds staat Hitler gesteund door Von Rlbbentrop en Hlnunler hoofd van de Duitsche politie en anderzijds de groep Görlng Schacht De meeningsverschillen zouden zijn verscherpt tengevolge van een Incident dat zleh heeft voorgedaan bij de terugkeer van ambassadeur Dieckhotf uit Washington Hitler zou zijn ambassadeur verantwoordelijk hebben gesteld voor de moeilijkheden met de Vereenigde Staten en halsstarrig hebben geweigerd in te gaan op een aanbod van Von Rlbbentrop naar Washington te vertrekken om te pogen de zaak bij te leggen En daar GÖring gesteund door dr Schacht zich verzette tegen het sturen van een offlcieelc protest nota naar Washington zou Hitler geweldig tegen Görlng uitgevallen zijn Goring voelde zich te kort gedaan en verliet de zaal De Reynolds schrijft dat ambasea deur Dleckhoff stellig niet naar Washington zal terugkeeren en dat dr Göbbels die plots ongesteld is geworden geen propagandaminister zal blijven Hij zou minister worden van nationale opvoeding Tekort aan koffie In Duitschland Reuter seint dat In vele gevallen de winkels geen voorraden koffie meer hebben en den huisvrouwen moest medegedeeld worden dat voor Woensdag geen nieuwe voorraden zouden aaJikomen De offlcleele verklaring voor het tekort is ♦