Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1939

MAIUiANTE BEELDEN UIT REMARQUE BEFAAMDE NA OORLOGSFlLM DE DRIE KAMERADEN H E van Deest te Gouda ƒ 63 430 Pirma Luymes Bal te Ridderkerk ƒ 53 643 P C Langeveld te Alphen ï ö ƒ 63 800 N V v h W Bokhoven te Gouda ƒ 53 9 0 Wed A van Driel te Usselmonde ƒ 53 900 A den Ouden te Gouda f 54 80 N V van Dongen Hoven te Dordrecht ƒ 54 800 N V Ned Ballast My te Zaandam ƒ 64 800 G J de Kok te Culemborg ƒ 54 89n fc van t Verlaat te Zeist ƒ 54 900 H J te Siepe te Winterswyk ƒ 56 100 N V Th Smeulers te Utrecht f55 7 0 C van Leeuwen te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 55 980 Riefs Aann My te Oldenzaal ƒ 56 728 H A Jaartsveld te Apeldoorn ƒ 58 400 Xoop der bevolking gedurende het jaar 1938 Op 31 December 1937 waren in het bevolkingsregister dezer gemeente opgeno men 15985 mannen 16376 vrouwen totaal 32361 personen Vermeerderd gedurende het jaar door geboorte 3 15 mannen 21 9 vrouwen totaal 614 personen vestiging 628 mannen 775 vrouwen totaal 1408 personen Geheeie vermeerdenng 943 mannen en 1074 vrouwen totaal 2017 personen Verminderd gedurende het jaar door sterfte 139 mannen 137 vrouwen totaal 276 personen vertrek 667 maunen 734 vrouwen totaal 1391 personen Geheeie vermindering 796 mannen 871 vrouwen totaal 1667 personen De bevolking is vermeerderd met 147 mannen 203 vrouwen totaal 350 personen en bestond op 31 December 1938 uit 16132 mannen 1657 vrouwen totaal 32711 personen Het aantal verhuizingen binnen de gemeente bedroeg 2007 Thalia Theat r iDrie Kameraden Voor de meuwe film 4 rie Kameraden die vanaf Vrydag in het Thalia Theater zal worden vertoond is de belangstelling thans reeds groot Een groot aantajj plaatsen zyn reeds besproken voor dit gave prach ge werk met het meeaterlyk spel van Margaret Sullivan Robert Taylor Franohot Tone en Robert Young Remarque s derde werk is we zeiden het reeds een film van groot formaat geworden een diep ontroerend drama uit het leven van geestelgk ontredderde frontsoldaten Sneeuwwitje in de Schouwburg Bioscoop De belangstelling voor Sneeuwwitje en de zeven dwergen in de Schouwburg Bioscoop blykt zeer groot Jammer genoeg kan de film niet geptolongeerd worden en apeelt ze Donderdag hier voor de laatste maal Wie dit wonderlyk kleuren pel met de prachtige tafereelen nog wil zien zal zich dus moeten haasten Men verzuame niet er heen te gaan Nieuwe tdefoonaaitsluitingcn Vanaf 10 Januari zijn de volgende nieuwe telefoonnummers bij het telefoonnet aangesloten 3568 iH P C de BalbJan Bleekerssingel 60 3771 iDirectiekeet Spoorwegen Baanver sterking Gouda Oudewater 3T2 € F C A Laugeman Zoutmanstr 60 de l rootmg voor X939 zyn goedgekeurd Adhaesie werd betuigd aan het standpunt dat de Nederlandsche Bond van ma ke aars mneemt over de beëediging als makelaars van notarisklerken öe Kamer betuigde voorts haar instemfjiing met een adres dat üc Kamer te Leiden aan den minister van Waterstaat he f gericht met het verzoek gebruik te makan van de hem bij de Electriciteitswet verleende bevoegdheden en eer verlaging van üe electricite lts tarieven te bevorderen Da voorzitter zeide bi de besprekmg van deze aaiigelerrenheid dat de gemeenten een pchromelyk misbruik makfn van liaar moropolititche positie Gouda 61 de Krimpenerwaard Van de Commissie Vervoer vergunningen te sGravenhage was bericiit ingekomen van haar besl ssing tot het verleenen van een vergunning aan de A T O voor een dajreiykschen autobusdi nst tU3 chen Smonnhoven en Gouda met ingang van den dag van opheffing van de tramlyn De voorzitter sprak er zijn leeiwezer over uit dat de spoorlijn zal verdwijnen Naar ïijn meening zyn de gemeentebesturen van Gouda Stolwyk Bergambacht en Schoonhoven schromelijk te kort geschoten m hun actie voor het behoud van deze Uin Toen de miniater had gezegd dat de lyn i ou verdwijnen hebben de gemeentebestulen het hoofd in den schoot gelegd en niets n eer gedaan voor behoud Naar do vervachting van den voorzitter zal de gemeente Gouda de meeste nadeelen van deze opheffing ondervinden te meer daar men in ae Krimpenerwaard toch al gekeerd is teller Gouda omdat men door de aanwezigiieid van den aan de Haastrechtschp brug slechts tegen betaling de stad kan linnenkomen Als straks de weg Schoonht ven Rotterdam gereed ia verwacht de voorzitter dat de geheeie Krimpenerwaard zich zal richten op Rotterdam in plaats vai op Gouda hegeen de voorzitter overigens zeer betreurt Ten lotte heeft de Kamer besloten pen vergunning tot kleinverkoop te verleenen aan de heeren J C der Edel te Gouda en W de Jong te Bodegraven pn een colport T gevergunning aa n den heer J C M Specht te Gouda Het handelsregiBter In zijn Nieuwjaarsrede heeft de voorzitter ook eenige cijfera gegeven betreffende het Handelsregister Op 3l December j I waren ingeschreven 4992 dossiers Het aantal aangebrachte wijzigingen bedroeg 834 on het aantal ingeschreven opheffingen 42 Verstrekt werden 149 5 mondelinge en 47M schriftelijke inlichtingen uit het Handelsregister Gelegaliseerd werden 545 stukken en 2346 certificaten van oorsprong werdm verstrekt Het aantal aanvrairen voor het houden van een opruiming bedroeg 9 en het aantal aanvragen voor een uitverkoop 7 Verstrekt werden resp 7 vergunningen oor een opruiming en V vergunningen voor Cfn uitverkoop Het aantal inlichtingen inzake handelsvoorlichting bedroeg in IQS 383 Aanvragen tot vestiging van een b fjrijf kwamen tot een aantal van 7 binnen 4 daarvan werden toegestaan 1 geweigerd terwijl van 2 nog het onderzoek gaande i3 oorta werden 777 vergunTiingen voor m voer van gecontingenteerde goederen afgo KANTONGBREiCHT fiOUBA Gratig Iner In Oudewater is het een gulle boel geweest daar kon men gratis bier krygen Ten minste zoo vertelt het een inwoner die onder verdenking van een clandestiene bierEchenkerij gehouden te hebben hedenmorgen wegens overtreding van de Drankweiterecht stond De politie betrapte den man terwijl een aantal personen by hem een glaasje bier dronk Hij gaf ihet weg vertelde hij en een van de gasten verklaarde als getuige dat hij niets had behoevetn te betalen De kwestie is al eens meer voor geweebt en toen was er een andere getuige die mededeelde dat hij wel had betaald doch dat was voor geleverde boter en niet voor bier Deze verklaring bezorgde hem een vervolging wegens meineed en als gevolg daarvan is hij het gevang ingedraaid De verwachting dat het met de nieuwe behandeling van de Drankwet verordening thans beter zou vlotten ging niet op De scherker van het bier hield vol dat hy het voor niets gegeven had Ik mag toch zeker aan een kennis we een glaasje hier geven aldus de Oudewatenaar En e bezoeker verklaarde dat het door hem aangeboden geld wifa geweigerd HU had wel gezien dat de man die wegens meineed zit 7Ün portemonnaie uit den zak haalde maar niet dat hij betaald had Ik zit hier niet om kletspraatjes aan te hooren gaf de kantonrechter mr T de Jong Tnz terug je weet best dat de an er betaald heeft Dat heb ik bij de behandeling van de meineedzaak voor het Hof de verdachte hooren verklaren maar verder weet ik ei niets van aldus de getuige Zoo kwam nog niet vast te staan dat het gratis bier betaald bier was en daarom werd de zaak een week aangehouden om nieuwe getuigen te hooren Eendenkwestie Amsterdam kent zijn burenruzies Bergambacht zijn zwanengeschilleT en thans is in Gouderak een eendenkwestie gerezen Iemand hield daar eenden en aangezien hii 7e niet aan een touw had gelegd zwommen de dieren wel eens weg en daarbij gingen se aan land bÜ een buurman die het zat geworden en naar de politie geloopen was hetgeen tot een vervolging van den eigenaar wegens overtreding van de politieverordening geleid had waardoor de kantonrechter zich thans in zwaarwichtige verhandelingen over witte en bonte eenden kon verdiepen De aangever was er als getuige en hüveitelde dat de dieren over zijn aardappelen hooiland lieipen en schade aan de kantenaanrichtten P 1 i Ze knabbelden aan den wal itelde de kantonrechter vast die meende dat het daar de akker inmiddels grasland was geworden met de schade wel aou medevallen en vroeg waarom de getuige als de meest radicale oplossing de eenden niet had weggejaagd Dan kan ik wel een daggelder aanstellen meende de getuige Ach waarom vond de rechter Je beesten zullen denken daar jagen ze ons weg en daar komen we niet weerom De aangever weet het ongewenschte bezoek aan het feit dat de buren honden hafl den waarom de dieren op zyn land als zijnde een veiliger oord terechtkwamen Kantonrechter Schaf dan ook een hond o an Getuige Dat kost nu vyf gulden hondenbelasting De cendenhouder gaf toe dat de dieren wel eens op het land van zijn buurman kwannn maar hij ontkende dat dit op den befl usten dag was geschied Overigens noemde hy de heele kwestie burenhaat Hü was het zat geworden en had de eenden opgferuimd Er kwam voor deze zaak nogal wat kyken vorige week was zy al aangehouden en nu verschenen er nog twee buurlieden als getuigen 6 décharge De een vertelde dat de eenden op lifn sardappelland nooit kwamen Kantonrechter t Waren zeker niet van die beste aardappelen Ook de andere getuige i décharge gaf een gunstig rapport over de eenden Kantonrechter Komen ze nooit bij je binnen Getuige Ik wou dat het waar vi as dan vrat ik ze op Het O M nam aan dat de eenden op den bewusten dag ook wel bü den buurman zou pn zijn afgestapt Toen stond er echter gras op het land zoodat er geen schade Ia aangericht Daar de eigenaar bovendien d Engelsche handdlscorresponidentie De heer W O de Waal is geslaagd voor het examen Engelsche handelscorrespondenite van de Vereeniging van leeraren in de h andelswetensohappen I Vroegere pachter op het Góudéche Rij pad terug B en W hebben het recht van tolheffing op het Amsterdamsche en Goudsche Rüpad onder de gemeenten Alphen a d Rijn en Boskoop met gebruik van de aldaar gelegen boerenwoning met landerijen ter grootte van pl m 11 H A voor het jaar 1939 verpacht aan den ihoogsten inschrijver den heer L iH de Groot te Amstelveen voor ƒ 3200 Pachter was de heer P A Donker broek te Alphen a d Rijn voor ƒ 4000 die thans had ingesdhrevien voor ƒ 2650 De heer de Groot is tot 19Q8 vde jaren pachter geweest Geslaagd Mej J W Vuyk is te Rotterdam geslaagd voor coupeuaeleerares en mej B de Korte voor coupeuse AOBNDA Schouwburg £ioBCoop Sneeuwwitje en de zeven dwergon Thalia Theater IJsootoeristen 1 Jan 8 15 uur Réunie Propaganda avond Ned Ver voor natuurgeneeawijze MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 11 Jan Aanvoer 92 partijen Prijzen Ie fcw met r m ƒ 26 27 50 idem 2e kw ƒ 24 26 Handel matig DEFENSIE BEvSTELT I 47 TOESTELLEN BIJ FOKKER Twintig S9 twintir CMW en even T8 machines Naar het Vad verneemt heeft het departement van DefenBle 20 vliegtuigen besteld bij Fokker te Amsterdam De vliegtuigen welke van het type S9 zijn zijn bestemd voor de luchtvaartbrigade te Soesterberg Zij zullen in den loop van dit jaar worden afgeleverd De Fokker S9 een tweedekker Is een tweepersoons open lesvliegtulg dat bestemd is voor de eerste vUegoplelding Vorig jaar zijn er 14 vliegtuigenr van dit type geleverd aan den marineluchtvaartdienst waar zij bij de eerste opleiding van de toekbmstige marinevilegers in het vliegkamp De Kooy worden gebruikt Dit type vliegtuig voor de marine heeft een met lucht gekoelden Menasco Buccaneer motor een Amerikaansch product van ongev r 160 pk De nieuwe serie S vliegtulgen Is voorzien van een Armstrong Slddeley Genetmotor van lö pk welke eveneeiK met lucht wordt gekoeld De maximumsnelheid bedraagt 190 km per uur de kruissnelheid 160 km per uur Voorts is aan de Fokkerfabrlek op dracht verleend voor de vervaardiging van 20 watervliegtuigen van het type cuw Dit vliegtuig is ontwikkeld uit het bestaande type CUW De CUW een drljvervllegtulg bestemd voor verkeniiingsdienst biedt plaats aan drie personen Het wordt gebruikt als katapultvliegtuig aan boord van de kruisers van de Nederlandsche marine Waarschijnlijk zal het type C14W gebruikt worden aan boord van de nieuwe torpedo jagers De C14W wordt voorzien van een Curtis Wright motor van 450 pk Ten slotte verneemt het blad nog dat de vijf reeds bestelde en In aanbouw zijnde tweemotorige Fokker T8watervlleg tulgen op drijvers met even stuks zullen worden uitgebreid De 12 torpedobombardeervllegtulgen zijn bestemd voor den marineluchtvaartdienst De Koninklijke vindt rendabelorocedé uit voor vervaardigingvan glycerine NOg sterker prüsbederf in de swakke maikt verwacht Sinidfi vele maanden loopen er geruchten dat het in de V S gelukt zou zijnglycerine langs ylmthetischen weg teproduceeren Dit lüeuws is onlangs bevettigd De heer E C WüUams ffan deShell Development Company Emeryville CaUfornië heeft het nl aan het Amerlkaansche Petroleum institute medegedeeld Blijkens deze mededeeling heeft a e groep Koninklijke SheU een commercieel rendabel procédé uitgevonden waarbij uit het petroleum gas proylen vla aliylchloride langs synthetlschen weg volkome normale handeisglycerine wordt geproduceerd Bij de bevredigende oplpssing van technische problemen waren aldus de heer Williams zeer groote moellijkhfiden te pverwlnnen hetgeen volkomen gelukt is Hij voegde er nog aan toe dat de Shell reeds sedert een jaar synthetische glycerine produceert en dat zelfs blj de huidige lage glycerlneprUaen een behoorlijke winstmarge wordt behaald Deze uitvinding wordt wereldkundigemaakt op een tijdstip dat in verband met de zeer lage wereldprijzen voor olien en vetten ook de glycerhi prljzen sterk gedaald zijn Ruwe glycerine kost thans te Londen nog slechts £ 26 a £ 27 per ton nadat ongeveer twee Jaar geleden de prijs te Marseille zelfs £ 94 was geweest Ook dynamiet glycerlne welke thans toch wel gereedelijk aftrek kan vinden in verband met de bewapening kost voor Engelsche verbruikers aan wie de Nederlandsche glycerinefabrikanten plegen te leveren slechts £ 68 per ton Voor de Unilever met name dan in Engeland is deze bijproductie welke eigenlijk een automatische afvalproductie vormt in tijden van gunstige glycerineprijzen een voordeeUg bijkomstig be Evenwel wordt thans de glycerinemarkt sterk verstoord door de omstandigheid dat in de V S zeer groote voor In een menschenteven sp 4en de trap pen van vergelijking een gewichtige rol FKUILLBrON GELD EN LIEFDE Roman van HUGO BETTAUER Daardoor had Frances geen aandacht meer voor de voorstelling onderdrukte met moeite haar tranen en keek nu en dan zenuwachtig om of haar echtgenoot misschien nog zou terugkomen Maar hü liet tevergeefs op zich wachten Lord CecH Douglas Franzl begon geheel te veranderen Volgens de meening van haar omgeytne m haar voordeel maar naai haar eigen opvatting en die van Dora in haar na deel Zij werd meer en meer een Amerikaansche Zij wierp zich van net eene vermaak In het andere toonde een onverzadigbaren drang naar luxe en verkwisting én scheen alleen nog maar belangsteUing te hebben voor hoeden toiletten pelswerk en sieraden Zij schepte behagen in buitensporigheden die niet In overeenstemming waien met haar ware karakter Bovendien werd zij zenuwachtdg en gejaagd Het gebeurde meer dan eens dat zij in uitgelaten vroolljkheld plotseling krampachüg begon te huUen en te raden ruwe en gezuiverde glycerine liggen opgeslagen welke aan den man gebracht moeten worden Ook Japan treedt sterk als concurrent op Men hoopt dan ook dat de Konlnklijke Shell nog wel zal schromen om de toch al zwakke markt nog meer te bederven Griep Kou Pljllv helUn hlïïbll altijd n poeder of cachet van Mljnhardt Mijnhardii Poeders per ituk 8 et Dooi 15 Cachct8 flenaamd Mllnhardtjci 2st lOcl Doo 30c L TOMATENSOEP Ruim anderhalf mHUoen blikken verlïocht in twee maanden Het Centraal Bureau voor de Ve irigen blijkt met het in den handel brengen van tomatensoep In blik een goeden greep te hebben gedaan In nog geen twee maanden tijd zijn niet minder dan 1600000 blikken omgezet De geheeie verkoop loopt vla den handel waarbij ook fabrikanten zijn ingeschakeld met hun verkoopapparaat Eteze genieten daarvoor een speciale korting In weinige weken tijds heeft de Begeerings tomatensoep zich op deze wijze ontwikkeld tot een gewild massaartikel dat reeds thans een groote mate van populariteit geniet Aangezien de soep niet Is aangemengd komen van sommige menschen klachten binnen dat ze te zuur Is Dat Is logisch als men bedenkt dat in leder blik een kilo tomaten is verwerkt Met bijvoeging van een weinig melk of ijouillon verdwijnt de zure smaak echter onmiddellijk Ook laat de soep zich gemakkelijk verdunnen In totaal heeft men de beschikking over H mlllioen blikken en het laat zich aanzien dat die er door zullen zijn nog voordat het nieuwe tomatenselzoen is aangebroken Het is echter op dit oogenblik nog niet bekend wat er Iri de toekomst zal gebeuren Men koestert de hoop dat de verschillende fabrikanten door het succes van dit artikel zullen gaan Inzien dat ze voordeelig Nederlandsche tomaten kuimen verwerken In dat geval is de hulp van Regeeringswege niet meer noodig en vindpn de tomaten hun weg wel naar de markt De bedoeling is uitsluitend geweest het overschot van tomaten dat andere Jaren vernietigd moest worden een nuttiger bestemming te geven en daarin Is men tot nu toe volkomen geslaagd De verwerking geschiedt in drie fabrleIfen waar eerst puree van de tomaten wordt gemaakt en vervolgens soep GEMENGDE BERICHTKN Het Centraal Station te Utrecht Bovenverdicpïng wordt herbouwd in modernen stijl Naar wij van de directie der Nederlandsche Spoorwegen vernemen kan thans als vaststaand worden aangenomen dat de herboüW van de bovemverdieÉ lng vam het Utröchtsche OentraaJ Station in modernen etijl zal geschieden zoodat een harmonieus geheel zal worden verkregen Reeds is men druk bezig met de uitwerking van de plaJmen Moeilijke vaart door het ijs Harderwijker boot teruggekeerd Hoog water in het Binnen U Gistermiddag zijn drie motorschepen de klippermotor Dankbaarheid uit Amersfoort de Vertrouwen uit Hulzen en de Johanna uit Nijkerk de Oranjesluizen te SchèlUngwoude gepasseerd Nadat de s ïhepen ongeveer vier uur In het ijs hadden vastgezeten slaagden zij er in Amsterdam te bereiken De Harderwij kerlxtot van de HoUand Veluwe lijn was gistermorgen uit Harderwijk vertrokken doch deze kon niet door het üa komen en is daarom naar Harderwijk teruggekeerd Het water op het Blnnen IJ is op het oogenbllk weer abnormaal hoog circa 13 min AP zoodat het stoomgemaal in werking is gesteld Dit hooge peil Is ontstaan doordat ÏJmuiden als gevolg van den Westen wind niet voldoende kan spuien De ÏJsselstroom te Amsterdam aangekomen Gisteravond om zes uur bereikten de Daniël Goedkoop en de Wilhelmlna snikken ze kreeg aanvallen van drift leed aan hoofdpijn en aan overspanning Als poppennaaistertje dat mees tentijds honger en gebrek leed had zij I dat alies niet gekend I Garrlck ontging dit aUes Hij bemerkte aUeen dat Frances meer en meer een groote dame werd en niet meer treurig i en ontstemd was als hij dadeUJk na het I souper wegging zoodat hij zonder schroom aan zijn zaken kan fjhjven I Eens Introduceerde zU bij Frances een Engelschen aristocraat die eens kort ge leden in Amerika was aangekomen Loid Douglas was het type van den graag gezlenen Engelschman Bruin groot slank elegant harde doordringende oogen geestig en ad rem wist hij zich bij elkeen populair te maken i Ook op Franzl maakte dezen ultge1 lezen geestige man diepen IndruX Zijn manier van spreken bedwelmende haar en de bijtende spot waarmee hij de Amerlkaansche society hekelde bracht haar in blijde verrukking 1 Franzl gaf te zijner eere een groot souper en bij deze gelegenheid leerde ook Garrlck dezen doorluchtigen Engelschman kennen die vertelde naar Amerika te zijn gekomen om land en volk te bestudeeren en om in dezen zomer in NoordCan Lda op elanden en wilde eenden te gaan jagen Garrlck gedroeg zich terughoudend jegens hem en zei later tegen zün vrouw dat hij bij gelegenheid over Douglas In Londen informaties zou laten inwinnen daar hij zulke buitenlanders niet zonder meer vertrouwde Franzl hield dit wantrouwen voor Ja Goedkoop met de ÏJsselstroom op sleep touw de Oranjesluizen te Amsterdam Drie kwartier latei hadden de schepen ligplaats genomen aan den steiger der lirma Goedkoop aan de De Ruyterkade De beide sleepbooten hadden voor zoover gisteravond geconstateerd kom worden vrijwel geen avenj opgeloopen De ÏJsselstroom een 27 ton metena vracht schip was door het kruiende ijs echter leelijk gedeukt Gevaarlijke tocht over het Us Gistermiddag zijn de zeven famüioleden van een bejaarde inwoonster van Urk die ernstig ziek is met een ijsvlet aldaar aangekomen na een zeer gevaarlijken en vermoeienden tocht over het ijs Onder hen bevond zich een wouw die tijdens den tocht door het ij was gezakt Men had haar echter tijdig weten te redden zij moest op het ijs van droge meeren worden voorzien Vermist vaartuig Door DuitSch recherchevaartulg opgespoord Het Dultsche recherchevaartulg Von Hindeiiburg heeft het vermiste visschersvaartulg uit Termunten van OostFriesland opgespoord De twee zoons van schipper Bakker bevonden zich nog aan boord Het recherchevaartulg heeft het sclüp op sleeptouw genomen naar Termuntenzijl waar het is overgenomen door het vifischersv aar tuig van schipper Arl Kuiper Deze was vanochtend reeds om vijf uur uitgevaren om assistentie te verleehen De Von Hindenburg had het vermiste schip reeda om acht uur vanochtend ontdekt doch kon het door den lagen waterstand niet naderen intusschen was ook het Nederlandsche recherche vaartuig Alexander Gogel In de nabijheid van het schip gekomen dat echter geen hulp meer heeft verleend Vanochtend om acht uur was een der jongens yan boord gegaan en is over het ijs naar Riesen geloopen om naar Nederland te telefoneeren De verbinding kon echter moeilijk tot stand worden gebracht zoodat de jongen onvetrlchterzake naar het schip Is teruggekeerd Bij de opsporing hebben ook nog Dultsche vliegtuigen hun medewerking verleend doch deze hadden tot dusver nog niets gerapporteerd Voor f 30 000 aan balen garnalenverduisterd Directeur van een Rotterdamsshexpeditieen opslagbedrljf aan gehouden De politie van het bureau Nassaukadete Rotterdam heeft aangehouden en Inbewaring gesteld een W jarlgen directeurVan een expeditie en opslagbedrijf A R gevestigd aan de Noordblaak die in denloop van 1938 ten nadeele van de Algemeene Veevoeder Maatschappij N V 12000 balen gedroogde garnalen ter waardevan ongeveer dertigduizend gulden heeftverduisterd De opslagplaats 1 van het bedrijf bevindt zich In de Ptefc5traat en daar waren eenlge belangrijke partijen gedroogde garnalen opgeslagen De maatschappij verkocht van deze partijen telkens een gedeelte aan haar cUénten die op een bewijsje van die maatschappij de hoeveelheid garnalen welke zij hadden gekocht in ontvangst konden nemen Vorige week vervoegde zich wederom een klant van de Algemeene Veevoedermaat schappij bij de opslagplaats aan de Piekstraat met een dergelijk bewijs Er waren toen evenwel gofin balen meer aanwezig De klant deelde dit de maatschappij mede doch deze kon aan de hand van haar boeken onmiddellijk nagaan dat er nog ongeveer 12 000 balen opgeslagen moesten zUn Toen deze bij onderzoek niet aanwezig bleken te zijn is de politie In de zaak gemengd die de boeken van het bedrijf van den heer R In bedag nam Daaruit bleek dat de balen garnalen waren verkocht aan tal van peracvnen die niet door cje maatschappij waren gezonden De opbrengst ongeveer 30000 zou ten eigen bate zijn aangewend Na verhoor heeft R de onregelmatigheden toegegeven en is hij daarop overgebracht naar het Huis van Bewaring Thans wordt het onderzoek voortgezet naar evehtueele heling en of er bij deze zaak ook medeplichtigen betrokken zijn loerschheid en verheugde zich daarovar Zij had immers in honderden romans gelezen dat vrouwen verstaijdlg handelden met hun mannen jdloersch te maken daar blind vertrouwen den man van de vrouw verwijdert Onwillekeurig vergeleek zij den Engelschen Lord met haar echtgenoot Deze laatste was ernstig stil en zwaar op de hand de Elngelschman daarentegen vermakelijk en van geest en humor sprankelend de ware levenskunstenaar die de wereld nam naar het beginsel vreugde doet leven Natuurlijk haar Henry beminde zij en zij zou graag hem haar liefde bewijzen maaï hij verlangde dat immers niet Hij zag niets anders In haar dan de vrduw die zijner waardig was Zijn gezelsch p ont beerde zij hij liet haar niet in zijn werk en zorgen deelen dagen lang zag zij hem niet eens waarom zou zij zich dus niet verheugen in het gezelschap van den knappen tempwamfittitvoilen aristocraat die zoo gezellig praten kon Lord Douglas overstelpte de jongevrouw al spoedig met attenties begeleidde haar naar de matlnée s in theaters enbioscopen en reeds s morgens met haaruit Hij bleek ook zeer deskimdlg te zijn op t gebied van edelgesteenten en vooral op dat van parels Toen hij voor het eerst het parelsnoer zag dat Franzl van haar echtgenoot ten geschenke had gekregen was hij in verrukking streelde de doffe en toch lichtende kogeltjes voortdurend en verzekerde dat er geen tweede even mooi snoer op de wereld te vinden was Franzl had een rljcostuum laten ma Directeur Plesman naar Amerika Besprelüagen over de D C 5 Wu veinenïeu dat de directeur der K Ij iv1 ue heer A Piefa nan buinenitoniiaar Ameruta zaï verueKKtn waar nij zich naar ue iJouglas labrieüLU te fcaULj Moiuca in CiiUiorme zaï ocgeven teneinoe ais hooia van een maatsciid ppij uie een uer grootsio buuemanoscnt ainemcia van oe uougias vlit gtuigfen ib perbOoniijK beapreKihgen uj voeien beaeiienue de leveiiii van ac uougV u u a vuegtuigen waaiüp ae iv Ju M haai zinnen heciv gezet VoorLs zal ut ridei Plesman waarschijnijjK ae geiegenneid ie baai nemen um oüK anotiie laDiieicen zooais üoeing eii LocKncea Ui bezoeken in veioanu mei ue ditijd nog bestaande mogelijkheid oau lucii nog anaei materiaai zal worüen aangekocnt tiei schijnt nu toch heusch ernst te worden Hoeveel D C 4 s er zullen worden gekocht alt nog niet te overzien Wij herinnieren Utian aai de aanschaltingsprijs van eén D C 4 ronduit ƒ bUü üUü is en ook dat de K L M er voor de tenuiivoerlegging van haar momenteele en toekorasuge plannen eii noodig zal hebben zoodat de heer Plesman omstreeks negen milUoen gulden te voorschijn zal moeien brengen In ieder geval kunnen thans weer detimtieve berichten tegemoet worden gezien waarop luchtvaart Nederland met spdiming wacht Hoe lang de reis van den heer Plesman zal duren Is niet te zeggen Dit hangt van een al ol niet vlot verloop van ae besprekingen af Het ia niet onmogelijk dat de gezagvoerder K D Paimen iier zijn directeur op diens reis zal vergezellen Boteriieffing gaat omlaag Aangezien de som van Leeuwarder boternoteerfng en de maar onveranderd op 70 cents gehandhaafde crisisheffing sedert gerulmen tijd aanzienlijk uitgaat boven den wlnter rlchtprijs van ƒ 145 het verschil bedraagt den laatsten tijd een dubbeltje zal de heffing overmorgen worden aangepast aan den rlchtprüs d w z verlaagd Daardoor zal ook de consumentenprijs dalen aADIO NUSUWH DoMderdag 12 Januari Hilversum 1 1875 en 301 M AVROUit zending 8 Gramofoon ca g lfi Berichten 10 Morgenwydiög 10 16 Gewjjde muziek gr 10 30 Voorde vrouw 10 35 Omroeporkest en soliste in de pauze Declamatie c a 12 1 Berichten 12 30 Gramofoon l AVRO Amusementsorltest 2 Voor ue vrouw 2 30 Cello en piano 3 Cursussen oor 6 vrouw 3 45 Gramofoon 4 Voor zieken en thuiszittenden 4 30 Zang piano eij gramofoon 5 AVRO Week Kaleidoacoop B 2B Gelukwenschen 5 30 AVRO Afeolianorkeat 6 2B Berichten 6 3 1 Sportpraatje 7 Voor de kinderen 7 015 Orgel tn zan 7 30 Engelsdie les 8 Berichten ANP Radiojournaal mededeeÜngen 8 20 Concertgettóuworkeat en solist in de pauzo Radiotooneel 10 30 Caharetprogrammu U Bericliten AKP Hierna Het AVRODansorkest U 40 12 Gramofoon Hilversum II 415 M 8 9 15 KRO 10 NCRV 11 KRO 2 12 NCRV 8 9 15 Gramofoon om 8 15 Beriohten 10 Gramofoon 10 15 Morgendienat 10 46 Gramofoon 11 30 Religieuze causer e 12 Berichten 12 15 Gramofoo IL SO KRO orkest en gramofoon 2 Hanüwerkuurtje 2 55 Gramofoon 3 Voor de vrouw 3 30 Gramofoon 3 45 BiJbeUezing 4 45 Gramofoon 5 Cursus handenarbeid voor de jeugd 5 30 De Vedelaars en gra mofoon om 6 30 Berichten 6 45 CNVkwartiertje 7 Berichten 7 15 Journal btiek weekoverzicht 7 45 Gramofoon 8 Berichten ANP herhaling SOS erïchten h 15 Samenkomst van het Leger des Heils y l5 Orgelspel 10 Berichten ANP actueel halfuur 10 30 Gramofoon 10 45 Gymnastiekles 11 Vioolvoordracht met pianobegeleiding en gramofoon 11 30 Gramofoon 11 50 12 Schriftlezing ken waarvan het nauwsluitend zwarte Jacquet haar uitstekend kleedde Lord j Douglas was vol bewondering en ried haar aan op haar rijtoeren het parel snoer te dragen Deze parels moeten op zwart laken een verblindend effect maken De mooi ste vrouw met de mooiste parels wilt u mij dat genot verschaffen I Zooais iedere vrouw kon Franzl aan t deze vleierij geen weerstand bieden en I derhalve willigde zij gaarne zijn verzoek I lp Steeds walmeer zij uitreed droeg zl het mooie snoer en dat baarde zooveel opzien dat zelfs de Times een lang I artikel er over schreef Op zekeren dag in het bëglni van de lente stelde Lord Douglas voor den volgenden morgen een langen rit over de Hudson Hights te maken Naar Europeesch gebruik vroeg Franzl s avonds haar echtgenoot of hij daar Iets op tegen had HU keek haar met groote oogen asm en zei met een strak gezicht Hier te lande doet een vrouw wat zij goedvindt en wat zl verantwoorden kan Jij zelf moet weten wat je doen moogl en wat je als mijn vrouw moet laten Ik heb tegen dezen rit geen bezwaar maar ik zou je sterk aanraden James mee te nemen James was de rijknecht dien Garrlck eerst enkele dagen geleden voor zijn vrouw aangenomen had In den stal stonden thans drie i achtlge rijpaarden een lichtbruine vos voor Franzl een zwaar bruin paard voor Garrlck en een derde paard voor James Qarriclc s xoa öTAÜ8NlKUWb üU j1 A ii jaiiudti iJj Man met Kuuüe tauuen letüt lecatuaiiKen ai Al veertien jaar Beeisii S De 33jarige Dmtsche electio tecl bekend als de man met de gouden die gedurende een reeks van jaren ons leeft onveilig gemaakt en ovefal inbi en insluipmgen pleegde heeft voor de terdamsche rechtbank tere ht gestaan oen diefstal in de Wijkverpleglngj waar m Juli van het vong jaar bmnendronjf uit een schryfbureau een ijzeren geld met S 260 heeft ontvreemd Vergadering Kamer van Koophandel Vervolg Critiek van den voorzitter op de houding van Gouda inzake het verkeer met de Krimpenerwaard De heer Van Kranenburg heeft den voorzitter namens de Kamer hartelyk dankgezegd voor diens hartelyke woorden en met den wenach ingestemd dat 1989 gunstiger moge zyn dan het afgeloopen jaar De Kamer is zeer onder den indruk vervolgde df neer Van Kranenburg van het door der voorzitter kenbaar gemaakt v oornemiin om zyn functie als voorzitter en lid neer te leggen Bij de leden zal de indruk overwegen dat de loods van boord gaat Ten slotte legde da heer Van Kranenburg den voorzitter dapk voor diens goede wenschen en wederkeerig wenschte hij namers de Kampr aen heer Schreuder in 1939 alle goads to Verkieifingen Als voorzitter van de afdeeUng grootbJ aryf werd de hoer 3 van Kranenburg en als voorzitter van de afdeeling kleinbedrijf de heer A C van Beek herkozen De leden van de commissies werden bü iicclamatie herkozen De commissies werden aldus opnieuw ala volgt samengesteldCommissie voor de Financiën de heeren J van Kranenburg en H A Jas rs leden Of heeren A Goedewaagen eii Jac van Vfiet plaatsvervangende leden Commissie voor het Handelareg ster de heeren E J Jaupers K Korf A C van Beek J Beljen G v d Loo en Jac v Vliet In Duitschland heeft de man ai v ft vonraasen achter den rug en in ona vult hi thajiB deze collectie snel aan y Den volgenden dag had de Duitscher at 1 oor de rechtbank te Den Haag te ver l woorden hier wegens diefstal van ƒ BOil een kantoortje te Leiden In dit gev h de de eisch twee jaar gevangenisstraf Benoeming voorganger en secredal Israëlitische Gemeente f Ter vervullipg in de vacature ouUudoor het overlijden van den Eernm vHeer J Brommet is tot voorgangu § aecretaris der Israëlitische gemeente Ie noeijnd de Eerwaarde Heer E van der Hwden thans als zoodanig werkzaam te Stetl wyk I De beno mde functionaris is 23 jut ë t ii geboren te Nykerk Na een zeer w spoedige studie op het Ned Isr Serail rmm te Amsterdam alwaar hy het diplfl voor godsdiensthoofdonderwijzer acte z g de hoogste rang behaalde wss heer Van der Hoeden werkzaam te Amrf dem en daiama te Steenwijk Bij de gehouden proefdiensten bleek rjeuw benoemde over een uitstekend bU geluid een prima redenaarstalent en bïi onderwijscapaciteiten te beschikken zoo de Joodsche gemeente te Gouda een ge i kige keuze heeft gedaan De datum van installatie is nog nietl paald Hinderwet Commissie voor het Verslag Het Burem Inrichtingen welke gevaar schudt hinder kunnen veroorzaken Commissie voor den Buitenlandschen Burgemeester en Wethouders brcni j i A Goedewaagen C ingevolge artikel 8 2e lid der Hinden j otendorat J van Kranenburg J van ter algemeene kennis dat zy by bealmti f Hermann A Schreuder en A van lieden de l eslissirtg hebben verdaagd op Wynen verzoek van Gebr Kamphmsen N V Commissie voor het Handelsonderwys vergunning tot het uitbreiden der bail j j j j s A Goet kk ij door vervanging yaj 1 eiac dewaageH C Grdotendorst t Hermgrm A tor van 2 P K door 1 van 3 P K en hetl Schreuder plaatsen van 1 deegmachine met ingeba Commissie voor het Verkeet de heerenden electromotor van 2 P K in het jw j j j Schreuder A plaatselyk gemerkt Peperstraat no 2 p g j hovendastraal bekend gemeente Gouda sect c sm voor MiddenstandsaangdeRO 1047 h genheden tevens commissie Liefdadi gheidsconceirt Ten bate van de Duitache Joodsche vluchteilingen Men verzoekt ons te melden dat het dadigiheidsconcert ien bate van de Duil Joodsche vluchtelingen zal plaats vim de zaai Kunstmin van de Sociëteit Genoegen en geheel belangeloos gegeven door de piamste mevr Q Bnjyn Koch den violist Wim Noskej den cellist van het Residentie Orkest vard Röntgen E n comité van aanbeveling heeft gevormd waarvan voorzitter meester Dr K F O James mité is als volgt samengesteld C H mans wethouder van Sociale Zakea Am Beek arts C Bennis voorzitter sohe Oiltestvereeniging W A d directeur Muziekschool Ed van voorzitter Instituut voor Arbeid keling B D Grootendorst voonlttnn Maatschappij tot Nut van t Algei partement Gouda J P Heisterboi bedoeld bij iirt 10 der Wet tot regeling van de uitverkoopen en opruimingen in het Wi nkelbe üryf en art 13 van de Vestigingswet kleinbedrijf 1937 de heeren A C van Beek A Goedewaagen P J Groenen G v d Lon K Korf leden en de heeren J Beijen E J Jaspers H A Jaspera C Grootendorst Jac van Vliet plaatsvervangende leden Commissie voor de Makelaardij Het Bureau en de heer P Bokhoven De electriciteitgtarieven By de mededeelingen van uitgegane stukken en verrichte werkzaamheden maakte de voorzitter met groote waardeering gewaf van het werk van de Vereeniging voor IJsbestryding te Gouda om in de vorstperiode de groote vaarwegen in dit district te lateiopenbreken Het was de eerste keer sinds hpar opri4 htmg dat de vereeniging optrad Medegedeeld werd dat de Kamer aan dei l minister van Defensie een schryven heeft gericht met het verzoek een einde te makei an het uitoefenen van nevenfuncties door raoneel vaji de RijkskleedingmBgazijnon werd regelmatig door Lord Doui reden die anders een gewoon pai moeten huren Reeds vroeg In dCB tend om zes Uur reed men uit en droeg weer het uit driehonderd gevormde snoer tweemaal om dea gelegd Twee uur lang reed men in e draf je stroomopwaarts langs de waarna men bij een uitspanning om te ontbijten Na een uur Lord Douglas voor een smal pa4 het bosch te nemen dat zli naar den ton van den dicht heuvel en van daar naar aan de rivier leidde Dat zal heel prettig zijn i fhet zal nog prettiger zijn als WÖ met zijn duistere en onaangename niet achter ons laten rijden maai laten wachten Na een oogenbllk aarzelen lFranzl dit narijden overbodig en ar James order met zijn paard in spanning te wachten tot zij na anderhalf uur zouden terugr Op het gelaat van den zwlJL knecht kwam een vragenden t hl gehoorzaamde en boog zonfltf zeggen Het pad door het bosch waa genoeg voor twee ruiters Een het bergoop tot een plateau M J rend uitzicht had Daar stoaB beheerde auto waarvan de el moedelijk het bosch was tngi Wordt vt Woerden Ingekomen waren mededeelingen van deii minister van Economische Zaken dat do rekening en verantwoording over 1937 er peven ïitter R K Oratoriumvereeniging P J Kolijn voorzitter der Vereeniging Goudsch Volkaconcert Henri G J de Man organist Ier St Janskerk en leeraar aan de Rjjks eekschool A Mogendorff voorzitter Isr fprkbestuar Mr S H Smit voorzitter Be eging Eenheid door Democratie A P Vermey voorzitter Maatschappij tot Be vordering der Toonkunst Mej A J Ver BM directrice Openbare Leeszaal en Bi Jhotheek Dr H Vixseboxae voorzitter ter Volksuniversiteit Mevr A Vroman romen bestuurslid Centraal Tehuis voor faraélieten w van Wyk voorzitter Ohr Gent Zangveneeniging Jïo3anna Luifel stuk gereden Hedenmorgen is een auto tegen den honJen luifel van café Ter Gouw aan den leekerssingel gereden waardoor de luifel rnstig werd beadhadigd IDe automobilist al de schade vergoeden Brandje door gloeiende kacheipüp Door het gloeiend worden VMi de kachelUP is hedenmiddag in het kantoortie achïr den winkel van de firma J Cabout op ie Markt een begin van brand ontstaan bewoners hebben aetf het vuur geusoht De met een motorspuit uitgerukte Jfandweer behoefde geen dienst t doen Ve schade ie zeer gering Diploma boekhouden Voor het pral tijk diploma boekhouden Mercurius l ederatie van handels en kantoorbedienden vereen igingen slaagde onze stadgenoot de heer C Verdouw en de heer J Teeuw te Poisbroeg terwijl voor het hier ter stede gehouden examen van dr Vereeniging van Leeraren in de handelawGtenschappen slaagde de heer G Polling Allen waren leerlingen van den heer L Boer alhier Aanbesteding De Rijkswaterstaat heeft gisteren aanbesteed het onderhoud van gedeelten van de wegen nos 3 en 12 van het Rükswegenplan 19S8 Rotterdam Den Haag Utreoht gedurende het jaar 1939 Ingeschreven werd als volgt P B Huberts te Nijmegen ƒ 49 873 J Brand te Bergambacht ƒ 50 50 1 G van Herk ta Nieuvrerkerk 1 a d IJssel Sl 7 i0 P Bokhoven te Gouda ƒ 51 800 W Bakker te Gouda ƒ 52 244 1 N V van Splunder te Ridderkerk ƒ 52 820 1 P Stigter te Ammenitol 52 8 8 T Wormsbeeker te Heemstede ƒ 53 223 Mabuwat N V te den Briel ƒ 53 224 j Gebr L © n J I Boeren 1 te Sliedrecht ƒ 53 400 I dieren heeft verkocht vorderde de ambtenaar de minimum boete van 50 cent waartoe de kantonrechter den ex bezitter veroordeelde En daarmede is hopely k de rust ir Gouderak teruggekeerd Rest alleen dat voor den staat deze zaak een bijlegger h geworden LAATSTE BERICHTEN Verduistering in de Residentie van ƒ 15 000 DEN HAAG U Jan De Haagsche recherche heeft heden aangehouden de 30 jarige H C A C vennoot van de Bank van Incourante Fondsen in het Noordelnde aldaar verdacht van verduistering van een bedrag groot ƒ 15 000 ten nadeele van een cliënt DE UITGIFTE VAN ERFPACHTS GRONDEN IN DEN AMSTERDAMSCHEN RAAD De voorstellen Kitli en Matthijsen Hedennamiddag Is de gemeenteraad van Amsterdam bijeengekomen naar aanleiding van de publicaties o er de uitgifte van ertpachtsgronden in de hoofdstad De agenda bevatte slechts het verzoek van den heer Kits om te mogen Interpelleeren over de uitgifte van de erfpachtsgronden door de gemeente Amsterdam en een voorstel van dwi heer Matthijsen voorzitter der S D raiidsfractle tot het benoemen van een commissie van onderzoek uit den Raad Van liberale zijde was op dit voorstel een amendement ing@diend beoefende deze commissie van cflidereoek uit te breiden met vier personen buiten den Raad Voor deze raadszitting was er aetx groote belangstelling de publieke tribune was geheel bezet terwijl honderdai die geen plaats hadden kunnen krijgen buiten wachtten De Raad heeft het verzoek van den heer Kits goedgekeurd het zal tegelijk met het voorstel van den heer Matthijsen worden behandeld Het amendement tot toevoeging aan de commissie van een viertal personen bulten den Raad werd niet voldoende ondersteund zooüat het geen punt van beraadslaging kon uitmaken Wethouder mr Kropman heeft zich met een ernstig woord tot den Baad ge richt Alle leden van het college van B en W wenschen dat een zoo groot mogelijke openbaarheid over deze aangelegenheid wordt verlcregen tie behandeling dezer aangelegenheid en de uitingen daarover In de pers behooren zoodanig te zijn dat zij aan den goeden naam der stad geen afbreuk zullen doen Beurs van Amsterdam WI8SKLEOB1IS1N 10 Jan 11 Jan Officieel Londen TMhi BM Berlijn 73 TaH 79 76 Parijs 4 5 4 85 Brussel 31 06 31 07 Zwitserland 41 57 41 57 Kopenhagen a8 32 58 35 Stockholm 44 20 44 25 Oslo 43 15 43 30 New York 1 83 1 83 Beursoverxtcht De wisselhandel td Amsterdam bewoog zich hedenmorgen in kalme banen Het pond stehling Is weliswaar nog niet geheel tot rust gekomen maar kan toch behoorlijk op peil worden gehouden Van de krachten welke de mutaties die nu en dan zUn waar te nemen tevoorschijn roepen kan niet altijd de oorsprong worden nagegaan Hedenmorgen bewoog het Britsclie devies zich in hoofdzaak tusschen 8 58J ü 8 59 waarbij de omzetten gering waren De Fransche francs waren vast gestemd hoewel niet noemenswaardig gewijzigd en werden verhandeld tegen 4 8S è 4 85i bij een disagio voor termljnfrancs van circa è cents voor l maand en ongeveer 2i cents voor 3 maanden In de koers van Belga s was vrijwel geen verandering gekomen Hedenmorgen werd afgedaan tegen 3105 31 09 Het disagio voor termijnbelg a s was 4 cents voor 1 maand en 15 cents voor 3 maanden TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur Voor Zeeland Noord Brabant en Limburg Zwaar bewolkt weer met tijdelijke opklaring en waarschijnlijk nog eenigen regen zacht weer meest matige Westelijke tot Zuidelijken wind Voor de overigie provincies Zwaar bewolkt weer met tijdelijke opklaring en waarschijnlijk nog eenigen regien zachter des nachts overdag weinig verandering in temperatuur meest matige Westelijke tot Zuidelijken wind