Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1939

AANBESTEDING De Gruyter s VRIJDAG 20 JANUARI a a is ondergeteekende namens zijn principaal voornemens aan te besteden Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning en melkbedrflf aan de Kattensingel te Gouda Bestek en teekening zijn verkrijgbaar bij den architect tegen betaling van ƒ 7 50 p r stuk franco per post ƒ 7 75 terwijl bij inleverjng in ongeschonden staat na afloop der besteding ƒ 4 50 wordt gerestitueerd betaal 2 ons De Arohitect G J v d TOGT Boskoop Postgiro 48658 Tel 334 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HO LLANDIA Café jaOLLANDU MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 1 met jarantie PiinlooB trekken inbegrepen j oMe Si cfe T 1 1 4e KLASSE 3e UJST trekhhg VAN WOENSDAG 11 JANUAIU 1939 aOOQE PBEMIEH j f 400 1 I aoo 8619 1 7T 6477 PBEMIEN van ƒ 65 in E M Remarque s 12 26 229 S17 343 087 792 1463 1640 1609 1948 2341 2672 2939 3280 3453 34B3 3B97 4277 4800 SOM 5Ö23 5602 6662 6830 025 8177 6352 6612 6873 7675 7869 8099 8211 8640 8659 8761 8791 8866 8922 9229 9234 9764 9819 9942 10050 10271 10532 10758 11162 11247 11465 11493 11540 11617 11772 13547 12696 12720 1274 13749 13162 1324B 13376 13781 13802 14086 14392 14776 16600 17018 17197 17624 17807 17860 17878 17905 17907 17998 18260 18364 18503 18693 18762 18861 18875 10081 19033 19096 19255 1S869 19913 20094 20479 20739 20972 20979 Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij Bespreekt 2 dagen tevoren Uw plaatsen want de stomtl op ï groot Cassa 10 1 T lef 2230 Voor Vrijdagavond nog een be perkt aantal plaatsen beschikbaar DE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORISWEG 113 115 GOUDA Telefoon 2084 GELD Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK MauritswegS Rotterdam C Iniichtinigen postz v antw en afwibkeling schrifteHik Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht = g STOFZUIGER t i Buitengewone cdridities Vrciag demnnslraHe fil Vcb Wa chmochme rlij DE KWALITEITS BEXZIBIE YERKRIJGBAAR TEGEN XQRMAIEN PRMS Omdit Esso de brinditofii mci de hongs klop vasrhrid dic icgcn noimilcn piiji verkochi woidi Oinilat de cigcnichippen vin tisautoJanigziin dil deie branjsiof mci opmeikeltik gotde rraiilutcn ook gebniiki kui worden m motoren mei hoogs cotnpteiiie Omdai Esio l voor n bcpajld bedfaE hel grooiK mogelijke unul kilometers geeft WANNEER UW TANK GEVULD MOET WORDEN STOP BIJ HET ESSO TEEKEN Controleer de opgevoerde kwaliieir op den weg £ SS0 S DENAAM DIE DE hOOGSTE KWALITEIT BETEEKENT VOOR EEN BEUN6BIJKE SERIE AUTOMOBIELPRODUCTEN Issolube ZTf r ITANDARD AMERIKAANSCHE PETROLEUM COMPAGNIE N V CIBOUW PETKOLEA S CRAVENHAGE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3i PANOBRIEVEN è 101 33V PANOBRIEVEN è 99 De Directie Mr A J S VAN LIEU Mr P R HOORWEG waató dan zal Tonicum Noury U goed doen tgd lang regelmatig Tonlcum Noary Onderga de weldadig katmeerende werking op het zenuwstelset den pHHg opwekkenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw g lieele wozen na het gebruik vanTonlcum Moury wonft verfnvikt Hoe Uw werklust en voeiltiacM worden vei hoogd Dan t n O tot Uw TBugde twmerkep wat I e1 botoalnnt votkonwn gezond eterk M flt t xfn geen last te hebben van mcn ttm pdMnttkoarhetd wi gejoagdÉrid wonttA mmmtmnt ImubMhdé an cMtpêtif verouDDei uw energie rfkoRf v no r t harma d i TONICUM NOURY VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING Minimum Contrib 1 50 p j tevens voor echtgen enminderj k Tarief voor leden Crematie dragers enorgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 165 Inliciitingenbladen en inl omtrent het veraekermgaf onda koatelooa verkrijgbaar btj de afdeelingB secretaronsii zaaJc Flmr9 lensin el 87 euwt schre ora reclame B clame die zijn geld opbrengt Die Uw zaak vo den kan en in stand kan houden Daarvoor be staat maar één goede manier adverteeren in een b ad dat intens gelezen wordt de krahl uit Uw naaste omgeving Adveiioort daarom ia t De fiOUDSCHE COURANT No 19930 77e JtOLTgang Donderdag 12 Januari 1939 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVENT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz 4 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken beboorende tot den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van Iniiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 eUte regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnunmier 20 bïïslag op den prijs liefdadigbeids advertentiën de belft van den prffa INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel maer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingejsonden mededeelingen bü contract tot zeer geraduceeréeii prSa Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r d beiorging per looper g Bchiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bU onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 Maatregelen tegen Japan overwogen De beweging in Washington ten jjunste van economische en financieeie sancties tegen Japan stuit op een eerste betoon van verzet De republikeinsche senator van Idaho Borah heeft verklaard Ik beschouw economische sancties als een eerste stap naar den oorlog ik zou ze niet wülen toepassen zonder gereed te zyn oorlog te voeren Het zyn geenszins vreedzame middelen Senator Pittman voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandsohe zaken IS van tegenovergestelde meemng Waarom een man fusilleeren zoo verklaart hy wanneer gü hem er toe k brengen uw rechten te eerbiedigen door hem uit te hongeren De Britsohe regeering overweegt thans ernstig de middelen waarmede ziJ de Britsche belangen in China tegen de Japansche indringing kan verdedigen aldus de politieke correspondent van de Financial News De beoogde maatregelen z jn van wijde strekking en vele hiervan zyn er op gericht den Britschen hanéeï in China te verdedigen door het verieenen vtn directen stejin aan de Chineesche regeering in haar stryd tegen Japan Andere maatregelen zullen naar verwacht kan worden van meer directen invloed zijn op den handel en financieelen toestand van Japan dan op de weerstandskracht van China Een van de manieren welke mij werden genoemd aldus de correspondent is het verdedigen van het Chineesche betaalmiddel tegen de aanhoudende Japansöhe pogingen de staibüiteit hiervan te ondermy nen Een weigering om eenigttr steun te verieenen aan de verschillende plaatselyke betaalmiddelen uitgegeven door Ciiineesche regeeringen die handelen op last van Japan zou een van de maatregelen kunnen zyn welke de Britsche autoriteiten zouden kunnen nemen en ten uitvoer brengen Een andere en meer rechtstreeksohe maatregel zou zyn het aangaan van een leening welke gebruikt moet worden spetjaal tot steun an de valuta Zulk een lee ning zou de meeste waarde hebben indien zoowel GrootBrittannië als de Vereenigde St aten daaraan deelnemen en naar ik verneem heeft de Chineesche regeering inderdaad informeele voorstellen gedaan aan beidJe regeeringen voor een dergelijke leening Op het oogenblik evenwel valt niet aan te nemen dat de Britsche regeering bereid is een zoo definitieve ihouding aan te nemen De besprekingen van den laatsten tijd in de City en elders loopen over de mogelijkheid van een algemeen embargo op den JapansdheM uitvoer naar Engeland en de kroonko ifniën Naar ik verneem ligt het op het oogenblik niet in het voornemen der regeering een algemeen embargo op te nog ir den loop an de huidige zitting aan oen Ryksdag zal worden voorgelegd Wat betreft de binnenlandache aangele genheden stelt d koning in e troonrede Q aBt dat de vooruitzichten voor het economisch leven van Zweden in vele opzichten minder verontrustend zijn dan een jaar releden Tenslotte wordt in de troonrede verklaard dat niettegenstaande de vermeerderde uitgaven voorzien in de begrooting het mogelijk is gebleken buitengewone verhoo ing van de belastingen tg vermyden Australië door brand en hitte geteisterd Reuter seint uit Adelaide Duizenden bestrijden den hevigen bosch brand in Zoid Auetralie welke van Rroottr omvang is dan eenig © tot nu toe bekende brar d Er heersoht nog steeds een veifchrikkelijke hittegolf en de temperatuur iieeft 117 graden Fahrenheit bedragen In de schaduw de hoogste temperatuur welke m t e geschiedenis van Adelaide bekend is lïeeds vijf dagen lang heeft de temperatuur m de schaduw meer dan 100 graden bedrtgen Eer fabriek n meer dan twintig woningen zijn tot den grond toe afge brand Vrouwen en kinderen moeaten worden geëvacueerd uit een stadegebied De schade wordt geraamd op 300 000 pond De regeering heeft een steunactie geopend waarvoor zy 1 000 ipond heeft beschikbaar gesteld Uit Melbourne wordt gemeld dat in den geheelen staat Victoria nog steeds branden woede 19 personen zijn om hot leven gekomen toen zij probeerden te ontsnappen aan de vlammen Naar gemeld wordt worden 21 personen vermist Te Melbourne was het vandaag koeler doch de temperatuur in het binnenland it nog steeds verschrikkelyk Zeven personen 7ijn door de hitte bezweken SPIONNAGE IN DE MIDDELLANDSOHE ZEE Fransch marine officier ter dood veroordeeld De krijgsraad te Toulon heeft gisteren Mac Aubert luitenant ter zee derde klasse ter dood veroordeeld op grond van spionnage Aubert werd eind September gearresteerd toen de Middellandsche Zeevloot zich voorbereidde op uitvaren voor het geva an oorlog Na zyn arrestatie bekende hü tïeheimert betreffende de defensie aan eea Teemde mogendheid te hebben verraden Hy zou dit gedaan hebben om aan de luxueuse neigmgen van zijn vriendin Jeanne Morel een vrouw van 27 jaar te kunnen voldoen Jeanne Morel is als medeflichtige tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld De zitting van den krijgsraad is uitertiard met gesloten deuren gehouden doch de Paris Soir meent toch te kunnen verzekeren dat Aubert een vreemde mogendheid g eschreven had bereid te zijn tot het vei strekken van informaties over scheepsbewegingen nieuwa g j n en uitvindingeij Zyn aanbod werd nvaard èn men kwam overeen dat Aubert de inlichtingen zou verlenden via zijn vriendin Jeanre Morel Volgens de Petit Soir heeft Aubert een bedrag an ongeveer ƒ 1700 ontvangen Gedurende do crisis zond hij berichten over de bewegingen van de Middellandsche Zeevloot doch de Fransche contra spionnage onderschepte een van zyn brieven Men verzekert dat het voor de eerste maal is sedert den oorlog dat een Fransch marine officier ter dood is veroort ld De namen van de Prinses zijn Mafalda Maria Elizabeth Anna Romana van Savoya Prinses van Hessen Zy werd geboren op 19 November 1902 Zü trouwde te Raccanigi een koninklijk lustslot in de buurt an Turijn met Prins Philip van Hessen Zii heeft twee zoontjes Volgens de laatste berichten door Havas gemeld zou de toestand der Prinses verergerd zijn en aanleiding geven tot ernstige ongerustheid CHAMBERLAIN EN HALIFAX TE ROME Groote geestdrift bij Se bevolking Geen militair vertoon Britannie dat onlangs in werking is getreden heeft de betrekkingen tusschen de fiide landen op stevigen grondslag gesteld en Heeft n nieuw plan van samenwerking m de Miïldellandscjïe Zee en in Afrika in het leven geroepen Het accoord heeft den weg geopend voor een wederzydsch helpen dat noodzakelijk was voor den vrede van Europa en die naar wi hopen even duurzaam als vruchtbaar zal zijn Chamberlain antwoordt Chamberlain dankte m zyn antwoord den Duce en Italië voor Jiun harteJyke ontvangst Het deed h em gnoegen persoonlyk de macht van Itahe te kunnen aanschouwen zooüls zy dagelyks groeide onder de leiding en inspiratie van Mussolini Hy bevestigde dat Engeland de nauwste vnendschapsbetrekkingen met Italië wenscht te onderhouden Wat de Septembercrisis betreft zeide de Engeische minister Ik wensch te herhalen dat wü jegens U een groote schuld hebben wegens uw hulp en uw medewerking die op zoo besliasende wyze bijgedragen hebben tot het vreedzame resultaat van de conferentie te Munohen Ik hen hier gekomen met de bedoeling de politiek die ik standvastiglyk vollg voort te zetten namelijk de politiek van vriendschap met allen en vyaiidigiheid jegens niemand De politiek die gericht is op een rechtvaardige eti vreedzame oplossing der internationale moeilykheden langs den weg van onderhandeling Het IS my een vreugde te bedenken dat onze beide regeeringen een concrete mtdrukking hebben kunnen geven aan deze politiek want het is juist in dezen geest dat wy in het afgeloopen voorjaar het Engelsch Italiaansche aecoord hebben gesloten Er moet de nadruk op worden gelegd dat een van de eerste resultaten van dit aecoord is geweest dat men j isteren hier en te Logden militaire informaties heeft kunnen uitwisselen uit hoofde van dit aecoord In de overtuiging dats onze belangen in de Middellandsche Zee hoewei zy van vitaal belang zyn voor de beide landen geen enkele reden tot conflict geven tussohen ons beiden zyn wy zeker dat dit aecoord voor ons beiden een nieuw hoofdstuk van vriendschap heeft geopend en wy hebben het vaste vertrouwen dat dit vruchtbaar zal zyn voor de toekomstige stabilitei van Europa Chamberlain eindigde zyn rede tot Mussolini aldus Met verzekering dat ik uw betuiging van vriendschap hoogelijk waardeer en in de hoop dat ons beider naties met elkaar mogen samenwerken aan de taak een duurzamen vrede in Europa te verzekeren hef ik myn glas op op de gezondheid van Z M den Konmg van Italië en Keizer van Ethiopië en op het voortdurende wea ijn en den voorspoed van het volk waarover hy regeert Snelle opmarseh van Franco Burgos zeer optimistisch Radio Nacional heeft in een officjeele mededeeling de bezetting gemeld van de dorpen Solivella Mora Ia Nueva en van de belangrijke stad Montblanch welke gepastterd werd Alle versterkmgslinies van den vijand aldus de meded eling zyn in onze handen gevalen Voorts werd aan de mededeeling toegevoegd Onze linies b vinden zich thans op 25 k m van Tarragona fn 70 k m van Barcelona In de twintig dngen v n het offensief hebben wij 30O0 vierk k m bezet meer dan 125 dorpen en 250 000 zielen bevrijd en ruim 30 000 gevangenen gWnaakt terwyl de hoeveelheid wapens materiaal en munitie opslagplaatsen die in onze handen is gevallen niet te overzien is Tenslotte wordt verklaard dat de vijandelijke aanvallen in Eatremadura gisteren alle zijn afgeslagen Om 11 uur gistemyond deelde Radio Nacional mede Iwïten het groote hoofdkwartier vandaag besloten heeft nog vóór het officieele oorlogscommuniqué een mededeeling betreffende de operaties te laten omroepen dan is dit omdat er alle reden tof optimisme bestaat Aan het Catalaansche front duurt de strijd voort Thans is bekend dat het dorp Barbara ten Oosten van Montblanch eveneens is bezet alsmede H t meer Zuidelijke gelegen Gratalops Eei ste conferentie direct na de aankomst Receptie ter eere der sten nPUROL r e speciiJte trem waarmede Chamberlain Halifax en hun gevolg de reis naar Rome maken is gisteravond om 7 uur 42 komende uit Frankryk te Turijn aangekomen Na een kort oponthoud is de trein naar Rome vertrokken en te 4 25 uur te Itome aangekomen DE RESULTATEN VAN HET BEZOEK VAN PRINS PAUL AAN KONING CAROL Tussdien koning Carol en den Zuid QlDvischen regent prins Paul is naar United Press uit Boekarest meldt by het bezoek van den laatste in Transsylvanië ter gelegenheid van een jachtpare overeMigtemmmg bereikt op de volgende punten lo Economisch zullen beide landen blij n samenwerken met Duitschland en Italië doch van de as pQlitiek zullen zü zich afzijdig houden hun lidmaatschap van den Volkenbond zullen zij handhaven en zij zullen zich niet aansluiten bÜ het antikomin tem pact 2o Zy zullen bereid zijn groote concesfaies te doen aan de Hongaarsche minderhe Jen in hun land doch zuUen geen concessies op territoriaal gebied aan Hongariiedoen Hetzelfde geldt voor de Duitsche minderheden 3o Ten aanzien van de Oekrainschekwestie achten beide landen waakzaamheidgtboden l f 4o Wat dte Mi dellandsche Zee betreft zullen zij de uitkomst van Chamberlain s iM zoek afwachten In dit verband ia het van belang te weten dat de nieuwe RoemeenKche ambassadeur te Parys Tatareacu de Frankryk heeft in de laatste maanden opgehouden te leveren omdat Roemenie met de betalingen ten achter was Tataresru hoopt eer vriendschappelijke oplossing te vinden Noch de Roemeensche noch de Zuid Slavische minister van binnenlandsche zake was bij het onderhoud tusschen de beide f taatshoofden aanwezig T1Vki h lïHTirt Iavp Inn In het proces tegen Nlekisch c s voor het volksgerechtshof te Berlijn zlJn de vonnissen geveld Nieklsch de voornaamsip beklaagde werd wegens voorbereiding tot hoogverraad en wegens inbreuk op de wet betreffende het vormen van nieuwe partijen veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf en duurzaam verlies van eererechten De beklaagde Drechsel werd om dezelfde redenen veroordeeld tot drie en een half Jaar tuchthulsstraf en drie en een half Jaar verlies van eererechten met aftrek voor beide straffen van een Jaar en negen maanden preventieve hechtenis De beklaagde Kroger kreeg alleen wegens inbreuk op de wet de vorming van nieuwe partijen een Jaar en negen maanden gevangenisstraf welke als ul rgezeten beschouwd wordt door de preventieve hechtenis De semi officieele mededeeling voegt hieraan nog toe Met deze vonnissen zal wel een einde zijn gemaakt aaji de combinaties van verscheiden buitenlandsche dagbladen die dit proces op sensationeele wijze trachten op te blazen door te beweren dat Nieklsch aanslagen op leidende persoonlijkheden van het derde rijk voorbereid heeft en derhalve ten dood veroordeeld zou worden TELEGRAFISCH WEERBBRiCHT De Bilt seint Verwachting geïdig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur Voor het geheele land Iets kouder meest zwaar bewolkt met nog enigen regen matige wind uit Westelijlce richtingen Toen de trein waarmede de Britsche staatslieden reisden het station van Rome binnenreed weerklonk overal de kreet Viva Chamberlain Viva Halifax Chamberlain en Lord Halifax verlieten den trein en werden op het perron hartelyk begroet door Mussolini en graaf Ciano Het muziekkorps van de grenadiers van Sardinië speelde de volk iederen welke blootshoofds werden aangehoord Vervolgens werd de eerewaoht geïnspecteerd welfce was samengesteld uit afdeeImgen van de verschillende wapens en legerkorpsen van het Italiaansche leger Om zes uur arriveerden Chamberlain en Halifax na een bezoek aan het Quirinaal waar zij zich inschreven in het register der bezoekers bij h t Palazzo Venezia Zij werden geleid naar het vertrek waar Mussolini en Ciano zich bevonden waarop terstond de eigenlyke politieke besprekingen aanvingen HarteiyiiB wntvangat door het pub i k Hofplein voor het Palazzo Venezia stond vol menachen toen Chamberlain en Halifax aankwamen De menschen juichten hartelijk en Chamberlain wuifde met zyn hoogen hoed naar hen hy zag er uiterst tevreden uit De verwelkoming die door de tbevoUting van Rome aan de Britsche ministers bereid is is zeker hartelijk goedhartig en spontaan geweest Er heerschte een opgewekte blijde sfeer onder het publiek Aangezien er geen officieele uitnoodiging in de dagbladen tot het publiek gericht was waren de menschen geheel uit eigen beweging gekomen nieuwsgierig naar den staatsman van wien een ieder hier zich herinnert dat hi het was die geiholpen heeft in September den vrede in Europa te handhaven Hoe verlangend de Italianen zijn om uitdrukking te geven aan hun goede gevoelens jegens hun Britsche vrienden blykt wel uit de vaak herbage vraag Waart ge tevreden over de hartelijkheid van de ontvangst De eerste beBprekingen Het eerste politieke onderhoud tusschen de iBritsche en de Italiaansohe staatslieden in ihet Palazzo Venezia heeft ruim een uur geduurd naar verluidt werden onderwerpen van alj meenen aard besproken en washet ondeilhoud zeer hartelijk van toon Opening van den Zweedschen Rijksdag Woensdag heeft de koning met het eehruikelijke ceremonieel de zitting van den Ivijksdag geopend In de troonrede dank e de koning in de eerste plaats voor de ontelbare bewijzen van liefde en vertrouwen welke het Zweedsche volk hem ter gelegenbeid van zijn tachtigsten verjaardag heeft geschonken en hy sprak de overtuiging uit lat het geschenk dat hem bü deze gelegtniieid IS overhandigd ten goede zal komen aan d openbare gezondheid Ten aanzien van de betrekkingen van weden met het buitenland constateerde de koning dat deze goed zijn Toch vereisrht ae toestand der wereld een voortdurende MAPALDA VAN rTAUë waakzaamheid Het streven van den konmg iïet communiqué dat na deze eerste samenkomst werd uitgegeven luidde aldus 0m zes uur iheeft de Duce in het Palazzo Venezia in tegenwoordigheid van Ciano den Britschen premier NeviUe Chamberlain en den minister van buitenlandsche zaken Hallfax ontvangen De besprekingen duurden anderhalf uur en zullen Oonderdagmiddag hervat worden Na de gedachtenwisselingen begaven de Bntsche staatslieden zich naar de villa Madama ten einde zich te verkleeden Om negen uur begon een groot diner in ihet Palazzo Venezia dat te hunner eere door den Duce werd aangeboden Banket in het Palazzo Venezia De Duce Mm het wwrd ERNSTIG ZIEK Te Rome is teren bekend gemaakt dat het huwelijkvan Prinses Maria van Savoja Qe jongste dochter van den Koning van italie dat op 15 Januari zou worden voltrokken moest worden uitgesteld wegene ziekte van haar zuster Prinses Mafalda Thans gaat het gerucht dat Prinses Mafalda gisteren zou zyn overleden Dit bericht wordt echter van officieele zyde tegengesproken doch het zou eventueel kunnen zijn dat dit g ftieurt om de groote receptie in het Palazzo Venezia welke gisteravond plaats vond niet te stolen en dat het bericht heden bevestigd zal worden In ieder geval is zü emstig ziek xii lijdt aan pleuritiB is gericht op het behoud vanden vrede Een leden van vreugde is de versterking van de samenwerking tusschen de Scandinavische landen Een overeenkomst inzake de bewapening ter ee gesloten tusschen GrootBrittannië en de Scandinavische landen zal ter ratificatie aan den Rijksdag worden voorgelegd Ook zal een voorstel worden ingediend tot ratificatie van de amende menten op het Handvest van den Volkenbond waardoor dit zal worden losgemaakt van de vredesverdragen welke na den weteldoorlog zijn gesloten Inzake de veiligheid van de Aalands eilanden als neutraal gebied worden onderhandelingen gevoerd en met reden mag worden aangenomen dat het resultaat van deze onderhandelingen In zijn tafelrede heette de Duce in zeer harbdijke termen de Engelsdhe ministers welkom uit naam van de Italiaansche re eering en van het Italiaansche volk alsmede uit zijn eig n naam Zich in het bijzonder richtend tot Chamberlain zeide Mussolini Uw geest van begrip en de vastberadenheid waarmede gy persoonlijk steun hebt verleend aan een rechtvaardige oplossing der probBémen die zich in September opgedrongen hebben de volharding waarmede gii uw programma van verzoening en vrede hebt voortgezet hebben de grootste waardeering gevonden in myn land dat altij d geloofd iheeft in een vrede gegrondvest op de chtvaaidiglheid een vrede die geweest ia en nog is het laatste doel dat zich de Italiaansche fascistische politiek voor oogen steat Het aecooni tossohea Italië en Groot