Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1939

Autosnelweg s Gravenhage Utrecht Verduisteringsproef op 19 Januari Op afscherming van verlichting in huizen zal scherp worden gelet Men blijve zooveel mogelUk thuis zullen kettingen en touwen gespannen worden IDe commissaris richtte zich ten slotte tot het publiek dat hy verzocht werkt allen mede blyft zooveel mogelyk binnen en zet geen fietsen e d ibuiten waarover degenen die op straat moeten zyn kunnen vallen Kxtra trein door verdnisterd bied Een extra trein van de Nederlandsche Spoorwegen zal Donderdag 19 Januari van het Hollandsche spoorstation ih den Haag uit een rondrit maken door de provincie Zuid HoUasd n i van den Haag naar Rotterdam Gouda Woerdeai Leiden en terug naar Den Haag Het doel ia autoriteiten gelegenheid te geven van den trein uit het effect der verduisteringamaatregelen in oogenschouw te nemen en te controleeren Provinciaal Comité voor Drankbeatrüding ilt Zuid Holland van dea Algemeenen Nederïandachen Geheelonthouders Bond Door bovengenoemd Comité is in de maand December aan de leerlinge der lagere scholen te Gouda een cirkel woordraadsel uitgereikt aan welks oplossing een aantal aardige prijsjes verbonden was De animo hiervoor bleek üoo groot te zyn dat het bestuur genoodzaakt was de prysurtreiPing m drie groepen te doen jjeschieden Dit is gebeurd op Woensdag 11 Januari van 4 tot 7 uur in de bovenzaal van Hotel Het Blauwe Kruis Alle kinderen vergezeld van één der ouders waren opgekomen Nadat door den rzitter van het comité een kort welkomstwoord was gesprok n wen door den Bondsvoorzitter den heer A Martiiius een aantal mooie lantaarnplaatjes vertoond 4 series welke zee r by de jeugd en ook by de ouderen in den geest Vielen Hierna werd een ernstig woord tot de ouders gesproken Aan de achttien kinderen werd een prys uitgereikt tervriji elk kind een reep chocolade kreeg De bijeer omst werd hierna onder dankzegging voor re opkomst gesloten Overzicht Stadssiiaarhank en Stortingsdienst over 1938 ƒ UjOOO wiiwt Da gang van zaken vertoonde over het 10e verslagjaar in het algemeen geen erschil met voorgaande jaren Het obligo liep vry regelmatig omhcoff zoodat het totale te ed van rond ƒ 1 070 000 op 1 Januan 1938 opliei tot rond ƒ 1 S18 000 per 31 Decombe 1938 St aantal spaarders en rekeninghouders per 31 December 1938 bedraagt 5889 tegen 5581 Jer 1 Januari 1938 Do den afhaaldienst welke 1581 detineme s telt werd hy 78407 bezoe ken aan huia afgehaald ƒ 312 216 29 jwr giro werd hy en afgeschreven ƒ 728 138 35 aar het loket werd in contanten omgezet 3 138 602 59 betaalde belasting en restrii ties ƒ 192 097 73 Totale o lj zet in 132057 posten over J9Q8 ƒ 4 371 054 96 tegen UOIBO posten en ƒ 3 974 665 64 over 1937 Balans en exploi tierekenfaig van deSladsapaarhank en StortingsdieiBt over 19 18 J Balan per 31 Dec 1838 wttttingen Beleggingen ƒ 1 138 37 69 Gem bedryven ƒ 333 094 63 iBouTwereenigingen ƒ 56 552 62 Div bezitt ƒ 8372 Efléihreven ƒ 7744 92 is ƒ 627 89 DebiteutWs 14 909 59 Totaal ƒ 1 543 Ö22 42 Schulden Spaarders tegoed ƒ 1 318 77S 45 Gem bedrijven ƒ 152 571 73 Bouwvereemgingen ƒ 10 575 83 Crediteuren ƒ Exploitatierekening over 1938 leasten Div onkosten ƒ 3247 87 Salarisi en ƒ 7219 37 Controlekosten ƒ 1150 Rente spaarders ƒ Q1534 73 Rente der reI serve ƒ 1000 68 Afschryvingen ƒ 690 72 Winst over 1938 ƒ 11 155 58 Totaal f 55 698 95 Baten Gekweekte rente ƒ 52 674 69 ardere baten ƒ 3024 26 Totaal ƒ 66 6 8 5 Postduiven A 8 Zondag IS Jan houdt de Postduiven veresniging Het Centrum haar laatste hok tentoonstelliiig in haar lokaal Geuzenstraat BUjartwedstrijd De biljartelub Ter Gouw organiseert op Zaterdag en Zondag 14 en 15 Januari een biljartwedstrijd tusschen een zevental spelers der blljartclub Ter Gouw en een zevental der Rijswijksche Blljartclub Door één der heeren leden der Rijswijksche Biljartclub is een zeer fraaie prUs beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de winnende club dezen prU weer als persoonlijken prijs onder hare leden laat verspelen Voor de Rijswijksche Blljartclub zuïlen spelen de heeren Homeman Velgersdük Rohde Van der Peet De Vries Zwaan en Verhoeff Voor Ter Gouw zullen uitkomen de hearen Chr Mul J Bokhoven H J In t Veld M Stork C vaii Eijk H J Reer en W Veerman De wedstrijd zal aanvangen Zaterdagmiddag half drie in de Soqleteit Ons Genoegen alhier Engelsche hand scorrespondeiitte Voor het diploma Engelsche handelscorrespondentie van de Vereeniging van leeraren in de handelswetenschappen is geslaagd de heer G de Keizer alhier opgeleid door den heer L J den Hartög Voor het handelswetenschappelijk examen Eifeelsch slaagden mej Mme Smits alhier en de heer W Jongeneel te Boder graven Belden werden opgeleid door den heer C J vaa do Putte Werkloozen cüfers moeten spoedig verminderen in de gistermiüüag gehouden openbare vergadering van de K v K te Jtrecïit heeiL ae algemeen voorzitter Itt H Fentener van VUsslngen zijn ge oruiKeJijke nieuwsjaarsrede gehouden De spreKer heeit in d sse rede een boeiend overaicnt gegeven van den Internationalen economisciien toesuuic waarna nu uitvoerige beschouwingen neett gewijd aan het vraagstuk van de werkloosheid nier te lande Hu heelt er daarbij op gewezen dat de matige protectie waai van do regeering voorstandster is met geschikt is om een oplossing van dit vraagstuk te brengen terwijl hij van het pian Westhoti vreest dat dit het agra MOOFDHOUTBS m NIEUVI WEQVAK 11 UITVOERING MOTOffR JTUlOE IHJ IELEN te geven indien alles naar wensch verloopt zal reeds om 10 uur een overzicht en een half uur na d oefening een volledig verslag van de oefening sunnen gegeven worden Controle op gedragsregelsNaast dezen meldlngsdlenst heeft de poütie tot taak een intensieve controle te houden op de door den burgemeester vastgestelde gedragsregels in dit geval dus meer in het bijzonder met betrekking tot het dooven en afschermen van de verlichting en de regeling van het verkeer Vooral mag er nog eens de nadruk op gevestigd worden dat het niet voldoende is alleen 9 an de straatzijde van de panden enz maatregelen voor dooven en afschermen van de verlichting te nemen doch dat speciaal gelet zal worden op de achterzijde van de panden Ook moge nog eens gewezen worden op de buitendeuren indien men geen z g lichtsluis heeft moet men alvorens het licht in de gang op te stekeii de buitendeur als deze tenminste voldoende is afgeschermd sluiten Op deze punten zal door de poUtle streng toezicht gehouden worden en zal DüITSCH GEZANTSCHAP IN DEN HAAO IN DEN NACHT ÜÉSOHÜTKN Te Amsterdam kogelgaatje in Kanselierswoning van het Ouitsche consulaat generaal Duitfiche pers verontwaardigd Vorige Week Is in een vensterruit van de paxuculiere woning van den kanselier van het j ultsche cfflisulaat gaieraal te Amsterdam een kogelgaatje ontdekt Terwgl de JustlUe naar de oorzaak hiervan een onderzoek instelde i gistermorgen eveneens een kogelgaatje ontdekt in net werkvertrek van den secretaris van ncv Duitöchy gezantschap aan den Lange Vü verbei g in Den Haag Ook het kogeltje nog kleiner dan dat van een i iobert buks is gevonden De Duitsche gezant graal Julius van Zech van Burkersrada heett naar aanleiding hiervan een bezoek gebracht aan onzen minister van BultenlaiuiBche Zaken mr j A N PaUJn die zijn leedwezen over het gebeurde heelt betuigd Vermoedelijk zijn de kogeltjes s nachts atgeschoten van verren afstand terwijl zich niemand in de vertrekken bevond De Duitsche pers ifa verontwaardigd Zij slaat een ongewoon scherpen toon aan tegen Nederland naar aanleiding van het D N B b rlcht dat er een aanslag op het constilaat te Amsterdam is gepleegd De Westl liache Landeszeitung schrijit dat binnen enkele dagen op de woning van den Duitachen gezant Jn Den Haag en op het consulaat te Amsterdam aanvallen ziji gedaan en schoten gelost dit beteekent een gevaarlijke provocatie Onder geen omstandigheden zal het natioiiaal socialistlsche Dultschiand zich zooiets lajien welgevallen Het elscht streng onderzoek en overeenkomstige bestrarflng van de onbekend gebleven schuldigen De schoten zIjn door Joodsche hersens geleid € n uitgedacht aldus het blad Zoo zeggen het ons onze waarnemers in Hoüand Holland Is de operatiebasis voor de donkerste machten die tegen Dultschland samenspannen De £ saener Nationaizeltung van Goring hrüft Beide aanslagen staan met elkaElr in verband Deze aanslagen zün door het internationale Jodendom georganiseera Daarmee is h t niet uit Als buitenlandsche staten zooleta toestaan en lichte straffeA uitdeelen en als Nederlandsche officieeie kringen geen weerstand bieden aan de wereldhetze zullen zlJ tot rede gebracht moeten worden Scherpe tegenmaatiTgelen Van bevoegde zUde te Berlijn verklaart men aldus bericht United Press dat men In deze gevallen klaarblijkelijk te doen heeft met gevolgen van de Internationale Joodsche haatcampagne tegen Dultschland De vraag of deze schoten nieuwe anti Joodsche maatregelen In Dultschland tengevolge zouden hebben kan eerst worden beantwoord wanneer de Identiteit van den dader of de daders Is vastgesteld Johann Strauss f Naar het Handelsblad meldt is te Berlijn op 7a jarlgen leeftijd oveAeden Johann Strauss neeï veoi den beroenvlen Walskoning van dien naam tuurlyk vanzölf dat by groote koude ai zijn wijk voorvalt zijn de wijken klein zooals reeds bekend gemaakt ia tegen natuur de lucht in de inriohting een 1 gemaakt en teneinde zekerheid te verhen ülo opzettelijk het welslagen der ger warmtegehalte moet hebben dan mikrugen dat alleen belangrijke berichten oefening in gevaar brengen streng wor tjuoeii an w B js Hnnrgp nnrif n deu opgetreden Aan de politiemannen openbare lagere school te Schoonhoven toe te laten tenzij Willige Langerak vóór 15 Februari op zün besluit terugkomt indien dit niet geschiedt worden de kin deren gedwongen naar de openbare lagere school te Willige Langerak te gaan die echter op zeer grooten öffstand gelejgen Is of wel naar de school met den bijbel te Schoonhoven In het laatste geval komen echter ook de kosten voor rekening van deze gemeente Inguïplge artikel 86 der Lager Onderwijswet 1Ö20 Men Is van plan een en ander ter kennis van de onderwijs inspectie te brengen en zich tot den minister te wenden RADIO NIUUWS Vrijdag 13 Januari Hilversum I 1875 en 301 5 M 8 VARA ie VPRO 10 20 VARA 12 AVRO 4 AKA 7 30 VPRO 9 VARA 10 40 VF RO 11 12 VARAj 8 Gramofoon c a 8 16 Berichten 10 Moiigenwijding 10 20 Declamatie 1 J 40 Gramofoon 11 Vervolg declamatie 1Ï 20 Gramofoon t2 De Palladiana fca 12 15 Berichten 12 46 Gramofoon 1 AVROAmusementsorkest 2 Gramofoon 2 40 Huisbewoners lief en leed causeïie 3 Variété programma 4 Gramofoon 5 Voor de kinderen 5 30 Orgelspel 6 Gramofoon 6 28 6 30 Berichten 6 35 Letterkundig overzicht 6 55 Gramofoon 7 V RAKalender 7 05 Causerie De beteekönia vaa Röntgenatralen voor de geneeskunde 7 23 Berichten ANP 7 30 Berichteft 7 35 Lezing Meister Eclcharf II Pianovoordracht 8 30 Cursus Vincent van Gogh I 9 7 Schuldig of onschuldig 9 30 Fragmenten uit de operette J ie ge Bchiedene F au 10 30 Berichten ANP 1040 Avondwüding 11 Pianovoordracht 11 30 Jazzmuziek gr 11 56 12 Gramofoon HUvereum II 415 5 M Algemeen Programma verzorgd door de NCRV 8 Schriftlezing meditatie 8 15 BerichU n gramofoon 9 3 V 9 45 Gelukwenschen 1 S0 Morgendienst 11 Gramofoon 11 15 Celiovoordracht met pianobegeleiding en gramofoon 12 Berichteni 12 15 Quintolia en gramofoon 2 Gramofoon 2 30 Christ lectuur 3 Het Arnhemscli strykkwartet en gramofoon 4 15 Gramofoon 5 Zang piano en hobo 6 30 Berichten Hierna voor tuinliefhebbers 7 Berichten 7 15 Literaire causene 4ü Gramofocm 8 Berichten ANP herhaling SOS Berichten 8 1Ö De Amhemeche Orkestvereeniging 9 30 Gauserie Gezina en huwelijkfimoeüükheden 10 Berichten ANP actueel halfuur 10 30 Orgeiepel 11 30 Gramofoon 11 50 12 SchrïftlezinR dus ook aan de hulppolltie kenbaar aan witten band om linkerarm met opschrift HulppoUtie Gouda zijn uitgereikt algenieene lastgevingen welke huji de bevoegdheid geven woningen ook tegen den wil der bewoners binnen te treden ter will ZIJ eveneens bevoegd zijn de noodijs rl voorzieningen Indien iemand weigert deze te nemen op zij n k os ten te tt effen of te doen treflea Ete overtuiging bestaat echter dat tot dergelijke krasse maatregelen niet zal behoeven te worden overgegaan Ook ditmaal zal evenals bij de vorige oefening de bevolking haai volle medewerking geven alleen zal zij ditmaal alles doen vier kringen Binnenstad Oost Noord Jen West Deze zijn respecüevelijk verHet 18 natuurlijk ook noodig dat de wH Hteeld in 14 8 13 en 9 In totaal dus 44 me lucht in het ibad regelmatig wordt veiJSljken In lederen kring kan beschikt veracht In het plafond zün daarvoor uit Sorden over een gebouw waar een atroomroostera aangebracht terwgl de ii achtpost is ingericht In dit gebouw be dreven ventilatoren m dit opzicht evenwKchtbeschermlngsdlenst De wachtpost een taak hebben te vervullen mmandant zeeft nu de berichten lleft zooveel mogelijk zelf opdrachten in Zoo IS het m de overdekte voortduKadEerleg met den kringcommandant en behagelyk warm en memand zal er zooaiï 5i gt er voor dat alleen belangrijke be vaak in het open bad last hebben van a hten aan den centraalpost worden om de afscherming van de verlich ting meer tot in finesses te regelen dan de vorige maal Uit de dagbladen heeft men kunnen lezen dat nlematid aanspraak zal kunnen maken op vergoeding van schade als gevolg van de plaats gehad hebbende oefening Ieder wordt daarom aangeraden zooveel mogelijk thuis te blijven daar het In de donkere straten gevaarlijk kan zijn Ook zorfee men dat er zoo weinig mogelijk rijverkeer op den weg is Voor het noodzakelijke rliVerkeer in het bijzonder het doorgaande zijn een 3t tal z g richtlampen geplaatst terwijl trottoirbanden op hoekrai enz wltteemaakt zullen worden Tenslotte wordt nog verzocht gedurende de oefening zoo weinig mogelijk het politiebureau waar de centraalpost is gevestigd op te bel1 e n daar dit steeds verbinding zal moeten kunnen hebben met de wachtposten en de kringen Ike telefonische Iverblnding met den intraalpost In speciaal daarvoor inge hte meldingsregisters worden alle behfceh Nj den centraalpost en de wachtten ingeschreven zoodat slfeeds een I ledig overzicht gegeven kan worden Uit bovenstaande moge blUken dat lerzijds getracht is te bereiken zoo ledig mogelijk in staat te zijn bijzonheden waar te nemen en anderzijds ize zoo vlug en doelmatig mogelijk door ia verplicht zich aan de bepalingen houden Ia een woning niet voldoende afgeaohermd dan moeten de bewoners daarop ge zen gorden en dan dienen zij de noodige maatregelen te nemen Indien dit geweigerd wordt dan heeft de hulppolitie de bevoegd d zelf de voorziemngen te treffen en dan is zy verplicht dit te doen ook tegen den wil der bewoners iDe kosten welke de hulppolltie maakt komen geheel voor rekening van den overtreder tegen wlen bovendien proces verbaal zal worden opgemaakt Bovendien heeft de politie de bevoegdheid ieder die op straat opzettelyli de proef tegenwerkt en daarmede een strafbaar feit pleegt aan te houden en naar het politiebureai over te bresgen VWlWU en K p aller medewerking De commissaris wees er op dat dit mogelykheden zyn doch hij sprak zyn volle vertrouwen ui dat de bevolking evenals den vorigen keer ten volle zal medewerken en dat drastisch optreden geen enkele maal noodig zaj zyn De commissaris verwet dat ieder h t belan van de oefening zal begrypen Mochten inderdaad eens luchtaaJivaUen worden ondernomen ieder hoopt dat dit nimmer zal voorkomen dan dient de stad geheel donker te zyn en daartoe Js de verduisteringsproef van volgende week Donderdag een belangrijlre oefening Uitvoerig heeft de heer Hesa al hetgeen de hulppolitie van taak en bevoegdheden I moet weten uiteengezet Hij wees er op dat de hulppolitie behalve het houd i van control © op panden vaartuigen enz ook moet toezien dat de beatuurders van mo tofrytuigem rijwielen en andere voertuigen zich aan de gedragsregels houden De con trole duurt tot het einde van de oefening voor Voorts deelde de commissaris nog eenige algemeene bijzonderheden mede Indien er onverhoopÉK ijts ernstigs mocht gebeuren brand of ongeluk dan zal inge jvolge den wensch van den burgemeester deoefening voor wat Gouda betreft onmiddel jlyk vervallen Hulp gaat dan voor De lichten gaan aan en er wonit direct alle nood zakelyke hulp verleend i © e fluiten van tal van bedryveik zuUen het begin van de oefening om half ineig en j aankondigen Bij het einde van de proef om halï elf zullen de klokken geluid worden De stad zal volkomen in het donker gehuld zyn Alleen worden dertig verkeerslampen voor het verkeer geplaatst in de routes van het doorgaand verkeer en op de hoofdstraten Ten behoeve van het verkeer De tri mf van het gezond verstand is in rrede te leven met hen die het niethebben GELD EN LIEFDE Roman van UGO BErKTAUKR Nadruk verboden 28 Zoo zei Lord Douglas van hier gaathet in wijde bochten naar beneden tot a de Hudson Wij zuUen in vollen galop jnaar beneden rijden en u zult eens zienhoe heerUik het is als de paarden onge breideld omlaag gal peerein Eerst wU ik nog even nazlej zadels goed vast zitten I Lord Cecil steeg af W den zadelrlem ivan zUn paard dichter a en kwam bijden vos vUn Fraiiai Of hijvop e een ofandere manier den vos schichSdma lkte I of dat er iets anders gebeurde oemerkteFranzl niet maar opeens i igerde h tbeest hlmiekend om plotseling lm rc senden galop op hol te sla Franzl raakte de teugels kwüt riep om Ixiüp greep demanen van het 8chulmA ekken ie dier en kon zich nauwelijks in het züsdel houden terwijl haar xOs in woeste vaart voorts iholde Zij keek nog eenmaal om en zag hoe Lord CecU schreeuwend zijn axmen om hoog hield daarna sloot zij de oogen en j liet zich willoos over aan haar paard j welKa hoeven den grond nauwelijks meer zullen bovendien trottoirbanden en hoornen wit geverfd worden Op vaarl ke punten Dr Fentener van Vlissingen risch productie apparaat zou uitbreiden ten nadeeie van de overige bedrijiatakken terwijl zijns inziens werkverschuiving ervan het gevolg zal zl n Ten aanzien van het particuliere bediijisieven betoogde ae neer Gemener van Vllssingen dat de overheid ten d eze siimuleerend moet optreden üoor voor te gaan op den weg naai vermindering van den kostprijs en verlaging van heo niveau der kosuen levens pieitie spreker I met grooten nadruk tegen allerlei regeeimgfoinaatregeien welke uiteindelijk kosten verhüogena zuilen zijn In üit verbdxid richLie zijn crluek zich tegen ae plannen tot het belastbaar maken van ae gemaakte netto winst oer naamlooze vtnnlbotscnappen tenaar te Weenen spoedig volgde hü de lamiuetradltle en wijdde zich aan de mifelek HIJ was eerst te Weenen holbaluirigent aoch vei huisde spoedig naar üeriijn van waar uit hij wereldtournee s maakte met zUn orkest voornamelijk speelde hij de walsmuziek van zijn oom Eenige malen is hij ook met zijn orkest in ons lanxi te gast geweest Strauss heelt zelf ook eenige operettes en walsen gecomponeerd Dei vorigen zomer was hij nog in t c Kurhaus te öchevenlngen waar hij hot Rt aidentie Orkest heejt gedirigeerd Strauss droeg de tamilietraditie verder en bieel de scnoone Weensche walsen en polka fa trouw Zun directie was volkomen geroutmeerd maar wat koel Na een langzame inleiding kon hij echter op meesterluke wijze de viool opnemen en met Schwung net eigenlijke drlekwartlempo inzetten De slanke llguur bleef tot het laatst lenig en scheutig was hij met zijn da capo s Weer een Weensche traditie minder GBMKNGD NIEUWS Ongeluk bjj schoonmaken van een revolver PoiiUeagent door kogel in de borst overleden Vannacht is in het politiebureau te Soest bij het schoonmaken van een re volver een ongeluk gebeurd dat aan den 33jarigen politieagent T A Jansen het leven heeft gekost Omstreeks halltwaalf hoordp de dienstdoende beambte van het stationnetje Soestdijk twee revolverschoten in het politiebureau dat in de onmiddellijke nabijheid Ugt D © schoten werden gevolgd door een luid hulpgeroep Daar de beambte het station niet kon verlaten omdat er een trein tn aantocht was belde hij het staüon Soestdijk op waar men op zijn Jjeurt een dokter en de politie waarschuwde Bij het onderzoek bleek dat d 33jarl ge politieagent T A Jansen zwaar gewond ó den vloer lag Dè man verklaarde dat hij bezig was geweest met het schoonmaken van ajn revolver en dat toen plotseling een schot was afgegaan Een kogel had hem In de borst getroflen Jansen was op den vloer ineengezegen HiJ had het telefoontoestel naar zich toe getrokken en getracht verbinding te krijgen Het was hem evenwel onmogelijk geweest het toestel te bedienen Ten einde raad heeft Jansen zijn revolver leeggeschoten Drie kogels schoot hy in het wachtlokaal en twee door de rulten De arrestant die in het politiebureau was opgesloten werd wakker en maakte alarm door een ruli stuk te slaan De zwaargewonde agent is naar het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort overgebracht Daar de kogel het lichaam had verlaten werd orimiddellljk operatief ingegrepen Tijdens de operatie Is de man echter overleden Jansen was gehuwd en vader van een kind HU was uit Rotterdam afkomstig Tekort aan meisjes in Wasscherüen paan zU liever dienen De door den minister van Sociale Zaken getrpffen maafcregel dat alle verdiensten door gezinsleden van onder Deze Strauss was aanvankelijk amb i steunden en tewerkgestelden verkregen I FEUILLETON raakten En toen zij even de oogen opende zag zU met ontzetting dat de Hudson als een zilveren lint voor haar lag en dat het paard met haar van de steile helling at in de Hudson dreigde te storten NogBlaala riep ztj luid om hulp toenhoorde zij plotselü het helsch geraasvan een motor achter zich een autovloog haar voorbij en kort voor de helling kruiste de wagen het pad versperdehet paard den weg het razende dier steigerde een zwaren slög en gekra lietpaard stortte neer en Fraiial vkïog vanzijn rug In de auto die door Jen schokstilstond Toen zij na een lange bezwijming weer tot bewij feijn am hoordezü eerrf wat er gebeurd aa Lord 3ecll had met ontzetting gezien dat haA paard schichtig geworden en op Jiol 0Blagen was Hij wist dat de weg naar d n afgrond voerde en dat zij onvermijdelijk in de Hudson moest storten Haar na galoppeeren zou vergeefs geweest zijn daar hU haar niet kon inhalen Een oogenbllk slechts had hy overlegd toÈn had hij zich de auto herinnerd en na deze te hebben aangezet was hij haar nagereden Qp het laatste oogenbllk was hU haar voorgekomen en hadi den weg gekruist on op deze wijze de botsing veroorzaakt die haar het leven had gered Lord Cecil trok zijn revolver en verloste met één schot het paard dat zijn belde voorpooten had gebroken uit zün lijden Ook de onbekende auto was ernstig be hadigd maar toch nog te gebruiken en terwyi Franzl zachtj es schreide reden Binnenkort openstelling nieuwe wegvak raar de A N WiB ons bericht zal behoudens onvoorziene omstandigheden innen zeer kort oVergegaan worden tot de ojjenstelling van het nieuwe wegvrk van llyksweg no 12 s Gravenhape Utrecnt vanaf den provincialen weg langs de oostzÜde van de Grouwe tot aan den ouden weg Gouda Bodegraven Voor het autoverkeer van s Gra nhage en van Rotterdam naar Bodegravpn en terug ontstaat hiermede een pracht ge erbindmg voor het snelverl eer van eerstgenoemde plaatsen naar Utrecht v v zb het ter vermüdmg vam de travers n door Bode graven Woerden en Harmelen vooralsnog aanbeveling verdienen de route over Gouda en den Haastrechtschen dy k te Mijven volgen Het rüwielverkeer van Üravenhage en Rotterdam met bestemming Bodegraven of Utrecht zal aangezien het nieuwe wegvak geen rywieipad heeft den lot dutivorre aangegeven weg langs het station Moordrecht pn den provmcialen weg naar Gouda blijven gebruiken Vanzelfsprekend zullei de te volgen routes op de door den A N W B K iilaatate wegwijzers richtingsborden en vóórrich tingsborden voor lederen weggebruiker duidelijk worden aangegeven met het verrichten van gezinsarbeld van hulshoudelijken aard bij de vaststelling van den teun en de plaatsing in de werkverschaffing geheel buiten beschouwing worden gelaten heeft groote bezorgdheid gewekt In de kringen van de waschlndustrleelen In de waschindustrie Is daar hat meerendeel van de werkzaamheden niet door mannen kan worden verricht het vrouwelijk element onder het personeel verreweg het sterkst vertegenwoordigd De waschindustrie vreest daarom dat eenerzijds een belangrijk gedeelte van het in die industrie werkzame vrouwelijk personeel hetzij op eigen Initiatief hetzij op advies van de ouders een werkkring van hulshoudelijken aard zal zoeken en dat anderzijds jonge vrouwelijke personen die voor een beroepskeuze worden gesteld In de toekomst meer en meer van de industrleele beroepen zuilen vervreemden en zich eveneens uitsluitend in huishoudelijke richting zullen torlënteeren Dientengevolge zal de fecruteerlng vannieuwe werkkracliten welke toch ten gevolge van allerlei omstandigheden reedsgroote moeilijkheden ondervindt voordien bedrijfstak nog meer in het gedrangkpmen Namens het hoofdbestuur van den Bond van Wasdilndustrleelen in Nederland hebben de heeren A J M Roos voorzitter en n x J van Btnsbergen s retaris van cjjen bond zich met een raciifest waarin de moeilijkheden uitvoerig zijn omschreven tot den minister van Sociale Zaken gewend en hem Verzocht zijn maatregel te V lllen uitbreiden tot het vrouwelijke personeel dat thanswerkzaam Is of te werk gesteld wenscht te worden in de waschindustrie ONDERWIJS Schoolstrijd te Wimge Langerak Conflict met de gemeente Schoonhoven t e gemeetite Willige Langerak had indertijd met Schoonhoven een overeen komst gesloten confOTm art 19 der Lager Onderwijswet 1920 betreffende toelating van kinderen uit deze gemeente tot de openbare lagere school te Schoonhoven Eenigen tijd later annuleerde deze gemeente de overeenkomst en gaf daarvan schriftelijk kennis aan B en W van Schoonhoven Laatstgenoemd college verzocht daarop het gemeentebestuur van Willige Langerak de onderhavige kwestie nog eens nader te overw en waarop bericht binnenkwam dat B en W van deze gemeente geen termen aanwezig achtten op haar eens genomen besluit terug te komen Een en ander heeft naar wü thans vernemen bij B en W van Schoonhoven aanleiding gevonden met ingang van i April a s de schoolkinderen uit deze gemeente niet meer op de zij naar de hoogte vaai het plateau terug Te paard wachtte James daar reeds Hij had de angstkreten van ziJn meesteres gehoord en een ongeluk vreezend was hij hen nagereden Fi anzl virllde in een geval meer vefder rijden met de auto waarvan de eigenaar nog altijd niet was komen opdageh WTj gaan naar beneden naar euitspanning en zullen daar wel een wagen vinden om naar huls te rijden enden eigenaar van de auto zoeken omhem onze verontschuldiging e een behoorlijke schadevergoeding aa ii te bieden Zoo geschiedde het en weldra werd de uitspanning bereikt De kastelein stelde htm zün Ford ter beschikking maar van de onbeheerde auto en haar eigenaars wist hü niets af Twee heeren die hier vreemd schenen te zün zün een uur voordat u kwam aani üden naar boven gereden ZU zullen waarschij lUk ziin gaan ja en op de wilde konijnen waarvan het bosch wemelt Ik zal alles in orde maken en zoodra zü terugkomen hun uw adres opgeven In den kleinen Fojrdwagen die doorden k steledn bestuurd werd Jamesreed op zyn paard dn leldtje het anderebü den teugel stiet Franzl plgisellngeen kreet uit Mün parels Het koetbare parelsnoer htnig niet meer oni haar hals en was dus zeker bü dezi woesten rit gebroken en verloren gegaan Lord CecU schrok zichtbaar Wü moeten dadelük teruggaan en den weg afzoeken De e parels hebben eeil fabelachtige waarde geen enkele daArvan mag verloren gaan Franzl ofschoon de waarde der parels kennende protesteerde en verklaarde dat zü te moe en te uitgeput was ZU wenschte maar één ding n 1 zop spoedig mogelük weer thuis te zijn Ten slotte werd Jamès opgedragen terug te rüden en den weAnauwkeurlg af te zoeken Het leek Vranzl dat de oogen van James zondeking schitterden en dat er een lachje opVün hard strak en weinig Innemend gelaat kwam Het was bijna middag toen de Ford het paleis aan Riverside Drive bereikte De herbergier werd betaald en nogmaals werd hem verzocht navraag te doen naar de eigenaars van dè beschadigde auto Lord CecU nam afscheid met een hartelUken handdruk Franzl vert lde Dora opgewonden en in één adem het zeldzame avontuur het redden van haar leven doar Lord CecU en het verlies van de kostbare psirels en ging volkomen uitgeput ngar bed oin tot aan het souper te slapen Toen zü aan taïel kwam was Garrick reedS op de hoogte van al het gebeurde maar merkwaardigerwüze was James niet J hul Hü wae s middags met de paarden teruggekomen had Dora medegedeeld dat hü de parels niet gevonden had en was toen weer weggegaan Garrick hoorde met een stalen gezicht de verhalen van zün vrouw en Dora aan vnx zei daarna op bewogen toon De hoofdzaak Is dat Jou mün Helste geen ongeluK Is overkomeo PaxcOa BTADSNIEUWS QOXJIUA 12 Januari 1980 k Willen de maatregelen welke ten p eve van den clvielen luchtbescl rujsdienst genomen worden tijdens luchtaanval ten voUe tot hun reent en dan la Het noodlg dat besciiikt worden over een vlug en accuraat Vkenden meldlngsdlenst Daar deze ak aan de poUtie opgedragen Is zal 01 de op 19 Januari as te houden fenüig gebrullc gemaakt worden om t in verband met dezen dienst opge luwde systeem aan de practijk te toet u organiseeren van het systeem van het standpunt uitgegaan dat dit ieen uut kan hebben als een vlug conLct tusschen de leiding en de zich op aat bevindende posten mogelijk la amaast is het noodlg dat de post reet op de hoogte is als er iets bijzonrs in zün wijk gebeurt en dat voor HET SPAARDERSBAD GOUDA Beha eUike warmte Zuiver n rein water heerlijk i itcaiLperatuur Naaet alle gemak comfort gerieft beid en gezelligheid die jn de ovei zwenunnchting aardersbttd aanwezig zijn moest aan twee dingaa wel zeer l yzoindere aandacht worden schonken n l aan de lucht en het De lucht en het water zyn en ijd jven de groote factoren van een overdekt De lucht dient lekker warm te zyn de zwemmers ais zü uit het water Jcooi niet huiveng tff koud worden terwyl ii u l et water e n behoorlyke temperatuur mofi hebben en altgd door moet uitMmloa j Wat reinheid en zuiverheid betreft De uitgebreide voor een leek vr j bikkelde maohineinstallatie m het Q sche bad heeft bij het proefwerken in j afgeloopen dagen beweien dat zij ten aan o 2ien van de lucht en het water zelfsT konien moet worden dat aan den een eest verwenden erveeL Wef 1 traalpost zooveel dlkwUls ook onbelang mer zal kunnen bevredigen riJke berichten doorgegeven worden dat nnen oevreaigen verwerken of be De warme lucht welke door een z g wtt langrijke berichten noodelooze vertrame luchtgang en 21 uitstroomkastjes in liai ging ondervinden had wordt gejaagd heeft een tempen kringen den centraalpost doorgezonden orden geven de posten hun t erichten rechtstreeks door aan den centraal Qeer het buiten mild gesteld is De tmt luchtverhitters kunnen per uur 30 000 Iftl ihicht vd 16 tot 35 gi C in het bad bren en De v p aaW der a e J iri t Z iTTa l de luchtgang geschiedt door een luchtturbine gUidtzich ook de krlnglelder van den de doucheruimten geplaatste electiisoh ren wind of Icouden tocht löorgegeven Behalve aan de verwarming van het bad lTHet doorgeven van wordt ook groote aorg besteed aan de peratuur w de reinheid van het water tuur die varieert naar gelang het iwitiil Teneinde te bereiken dat de post dlmeer of minder koud is Het spreetttn reet op de hoogte is van hetgeen er in richten kaji geÏBhleden langs twee i gen I 1 per telefoon Dodb de welwillende rtj + IV oi w LU j Biedewerking van vele sladgenooten kan Het 12 X 26 meter oppervlakte hebteKhf 3 den daar tontroleerenden politieman over een pefoon beschikt worden bad bevat by normaal peil een hoevetflheid water van 600 Ma en by verhoogd peil voor zwemwedatryden enz een hoeveelheid i 2 per ordoMians Is telefonische vervan 700 iM3 Toen twee weken geleden hetL fjing krijgen dan stuurt de ibassin met leidingwater werd volgepompt Jkpost zijn ordonnans naar zijn wachtzag het water groen bruin iNu reeds heeft Lfctcommandant jHulpMUtie beëedigd 31 onbezoldigde gemeenteveldwacn ters bii de verduisteringsproef Wathun taak is en wat de bevolking weten nuoei Ook Gouda maakt zich op de verduisteig roef voor de luchtbeacherming die optiderdag 19 Januari a s in de provincieIdiHblland wordt gehouden te doen slaDe plaataelyke Juchtbeschernungsat en zyn omderdeelen hebben de tal ke maatregelen getroffen dife noodig zyner ia een veeloriivattende organisatieUg geweest om all tot in de puntjesregelen Waar het hier zuiver een verduisterj f geldt komen de geneeskundigêT idweer ontsmetüngsen chemische ling van den luchtbesohermingsdienat m actie Wel heeft de politie zoowel de controle en het toezicht als voor gelmg van het verkeer in de donkere een belangrijke taak te vervullen rer men elders in dit blad verschilbyzonderheden die voor het publiek böteekenis z jn kan Jezeh verband met de te houden oefening gisteravond in een bijeenkomst in een lokalen van de voormalige kazerne de yerflonen die zyn opgeleid tot reserve eel hy de pditie ten behoeve van de üeschemiing als hulppoütie beëedigd len tt verduisteringsproef fiü de beëediging waren o aanwezig emeester dr K P O James het hoofd aecretana van den tachtbescherriftiga t de heeren J Jaring an N G Breeen de voorzitter secretaris en onder landMit yan do Burgerwaoht mr R dr J p Treub heer E J Be radsafleggliig commissaris van politie de heer C aia hoofd van de politie iheeft de 31 i hulppoütie donk gezegd voor hun b werkiarmg om in moeilyke tyden de f van poUtieman op lich te nemen De saaris nam de hulp agenten vervol den eed als onbezoldigd gemeentepachter af Aan de betrokkenen werden preifct instructies gedragsregels eeh vmg een armband en een laaitaarn Jf ® H s heeft vervolgens een uitCïï ® n van de taak welke de pöUtie bif de verduisteringsproef te in i heeft H4j legde er daarbij den op dat zeer streng gelet dient te en dat uit de panden en vaartuigen ücht naar buiten dringt Ieder burger het een zoodanige helderheid bereikt eg per twee wachtij ten is een afzonderdeze wordt nog opgevoerd dat iemandde niet onaardige opmerking maakte Zwemt niet in drinkwater maar dnnkt h zwemwater De rondatrooming V n rfwater gaat den géheelen dag door en vindtin die mate plaats dat practisch dnemaa per dag een algehe verversching totstand komt Met een hoeveelheid van 160 A13 per uur loopt het zwemwater op eigenverval naar de in het sousterrain staandefilters waarin door eenige lagen van zanden grint eV met byvoeging van chemicaliënhet water leen toppunt van zuiverheid bereikt Het gefiiterde water wordt doorkrachtige pompen weer in het basam gebracht terwijl een z g tegenstroomappa raat de verwarming van het water voor zyn rekening heeft Normaal heeft het wa ter in het bad e temperatuur van 23 i 24 gr C De stof en het vuil weUce door de zwemmers in het water worden gebracht k en by de reiniging in de filters zoodat deze ook regelmatig moeten worden gezaivwd Dit gebeurt door middel van een practische w terspoeling Als m het bassin door klein en groot jong en oud wordt ezwommen en gesparteld m rein en zuiver water heerlyk op temperatitur dan is er beneden veel madhinale bedrijvigheid dan werken motoiw fln pompen dan branden de ov n die vé een beüangryke atookcapaciteit de ba zyn van het geheele verwarmingssyste kunnen vervangen wojden maar verla E ledematen niet Henry je mag Lord CecU wel da zün Hijheeft zün leven gewiUil om het müne te redden Henry zag zÜn vrouw met een oni zoekenden blik aan knikte en antwoor de kortaf Natuuriük Hü heeft In aUe opzlc ten blük gegeven tegenwoordigheid vaa geest te bezitten Ik zal hem bedankeaMaar dat heeft nog even tüd Je moeteerst geheel hersteld zün Een eigenaardige ongerustheid ova = viel Franzl Wat beteekende dle kodö bedaardheid va haar echtgenoot hing iets In de lucht onzekerheid spi ning adelük na het souper werd Jamtf aangediend Franzl schrok Misschien heeft hü de parels tocttnog gevonden Garrick maakte een afwüzend gebaatr Ik wil hem eerst aUeen spreken Franzl g ing met Dora in den nxAsaloft om daar op Henry te wachten 1 Dora Ik ben bang als een 8CÏxbA kind dat vrees heeft voor straf Wa l Hènry van James Waarom mag Ik niefbü zün f Dora kuste haar meesteres teeder i het voorhoofd Je bent opgewonden liefste je zenuwen geschokt zün Ken schcheeft aUeen vrees wanneer het Iets keerds heeft gedaan Jü hebt echter Hl verkeerds gedaan I Wor vWToIii 1 Weth Koeman wordt zeventig jaar I De heer C H Koemani wethouder I van sociale zaken en van het marktwe zen te dezer stede zal op Donderdag 26 Jan a s zijn 7üsten verjaardag vieren Het Jigt in de bedoeling den heer Koe mans bij die gelegenheid te huldigen waartoe zich uit katholieke organisaties een comité heeft gevomM RiJTriel oiUvroemd Ten nadeeie vas een slager is een r wiei dat onbeheerd op de Gouwe stond ontvreemd Diaconie Geref Kctrk Naar wy vernemen is ihet moderamen van de diaconie der Gereformeerde Kerk voor de eerstvolgende periode als volgt aamengesteW R C Eggink voorzitter M iBoth vicevoorzitter G van d j Ham secretaris Tweede Kade 72 Chr J de Jong penningmeester Réunie BioMOop De brand in oud Chicago De Béusie Bioscoop zal vanaf morgenavond op het witte doek brengen yDe brand van oud Chicago iwet Don Ameche en Alice Faye in de hoofdrollen Aan deze reeds lang verwachte buitengewone film gaat een uitgebreid programma vooraf Zondagmorgen kan men nog weer eens genieten van het sohaatsenwonder Sonja Heme Op glad ijs heet de film waarin zij successen oogst Woensdagmiddag wordt 0p glad ijs nog een keer op het doek gebracht Thalia Theater De drie kameraden Het Thalla Thetfflr zal vanaf Vrijdag vertoonen de f Ihn Drie kameraden het laatete deel van de trloiogle van Erlch Maria Remarque de twee andere films waren Van het Westelijk front geen nieuws en De weg terug Schouwburg Bioscoop Het verlwren paradijs Na de prachtfilm Sneeuwwitje zal de SchouwburgBioscoop de komende week vertoonen Jïet verloren paradijs een monumentale spannende film met Ronald Colmaoi In de hoofdrol Zaterdag is er geen bloecoc voorstelling Zondagochtend draait J e onzichtbare man een spannende film met Claude Rains in de titelrol Mem zie voor meerdere bijzonderheden de betreffende advertöities Bekroonde duiven Postduiven De postduivenvereeniging jDe Lunchtbode en de vereeniging Gioudsche Tentoonstelling Liefhebbers hielden een stedelijke tentoonstelling in het clublokaal van De liuchtbodte Als keurmeester fungeerde de heer C Apon uit Hillegers berg Er waren in totaal 215 duiven De volgende prtfzen werden behaald iüas 1 T J Stoppelenburg C F Middelkoop 2 Kllaa 2 L Kulik 1 G Schouten 2 W J Erberveld 3 Klas a Lykulik 1 R van Dijk 2 M P van Loon 3r M Digkman 4 G Schouten 5 Klas 4j w J de Haan 1 J van Kerabergen Sj lA A v d Hoogen 3 W G van Waas 4 Klas é W J ErbervflSd 1 M Dijkman 2 Rapi en Versteeg as 6 H Tom 1 las 7 W G van Waas 1 C P Middelkoop 2 J Radix 3 Rapis en Versteeg 4 F G WeflzenU 5 H L Blok 6 J vanBoon 7 Klas 8 Rapis en VeB8te€ g 1 F F G Welzenis 2 Rapie en Versteeg 3 J Radix 4 W G V Waas 5 M P van Loon 6 Klas 9 Rapis en Versteeg 2 3 G Schouten 4 J J LakeirveU 6 T G Welzenis 6 H L Lal rveld 7 Klas 10 Rapitf en Versteeg 1 2 A A v d iHoogen 3 Gebrs Brenkanan 4 M DÜkman Klas 11 Rapis en Versteeg 1 3 II Kulik 2 G Lamorée 4 W J Erberveld 5 Klas 12 R vèn ijk 1 W Molenaar 2 Rapis en Versffcog 3 StoppeleoiWrg 4 Rapijï en Versteeg 6 Klas 13 J v d Meer 1 G Lamorée 2 G Vooijs 8 Klas 14 H Tom 1 P M Kuylenburg Klas lö Rapis en Versteeg 1 W J de Haan 2 Klas 16 Papis en Versteeg 1 iDe beate doffer had L Kulik De beste duiï Rapis n Versteeg AGENDA 12 Jan 8 uur Réunie Lezing met lichtbofilden Alg Coöp Begrafenisvoreeniging i otterdam IC Jan 8 15 uur Itóunie Eerste voordracht mr W C Feltkamp leergang Volksuniversiteit Jin dpi uur Soc Ons Genoegen Bridgedrive voor de leden Jan 2 uur De Zalm Verkoopitig notarisK Zeevat machinerieën en kantoorinventaris Jan 4 uur Bewaarschool PatersteegTrekking verloting gemengde zangvereeniging E xcelsio Jan 3 Uur Officieeie opeouttg Spaardersbad 14 Jan 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering gymnastiekvereeniging Excelsior revue Klaar voor den start 16 Jan 8 uur Remonstr kerk V P R O avond 16 Jan 7 30 uur De Zalm Verkoopinjc notaris K Zeevat 16 Jan Rem Kerk Keizerétraat Vryz Prot Groep VJ R O avond Spr Ds J J Thomsen en mej mr M A Klonrp Zangkoor 18 Jan 8 uur Daniël Cursus E H3 0 W r ö Tan Elk 19 Jan 9 uur Gebouw ISierveiling Qffi cüele opesing X9 Jan 8 15 uur Réur ie Tweede vooiüraLiiy mr W C fWtkfaup iMzvaog Volksun ÏAPORï EN WEüSXjaiBKN VOETBAL Programma voor Zondag Goudsche Voetbalbond Ie klasse Moercapelle l Groeneweg l Nieuwveeaii i GrootAmmers i Bergambacht 1 Gouda 4 Overgangsklasse Olympia 3 Gouderak 2 11 uur Zwervers 2 ONA 4 Nleuwerkerk ii Dilettant 2 Nieuwkoop l Lekkerkerk 2 2e klasse A Nieuwveen 2 Gouda 5 uur Oudewater 2 Haastrecht ü Voorwaarts 1 Olympia 4 ONA 5 Bosk Boys 2 11 uur 4 2e klasse B Oouderak 3 Ouderkerk 1 Schoonhoven 3 Olympia 5 12 uur ONA 6 Oav 4 11 uur Je klasse A Oroeneweg 2 Zwervers i Bosk Boys i Moercapelle 2 12 uur Gouda 6 Nleuwerkerk 3 11 uur Moordrecht 3 Q6V 5 5e klasse B Groots Ammers 2 Bergambacht 2 G8V 6 Groeneweg 3 ll uur Ammerstol i StolwiJk 2 ll 30 uur Ouder kerk 2 HaasU echt 3 3e klasse C Stolwijk 5 Bodegraven 3 Woerden 3 ONA 7 u uur Olympia 6Voorwtiarts 2 Gouda 7 Bosk Boys 4 u UUJ België Nederland De op 19 Maart vastgestelde vrnSstrUd Belgié Nederland zal te Antwerpen wordea gespeeld MAKKTBü lCUTKN Voeinarkl Gouda 12 Jan Aanvoer in totaal 770 stuks waarvan 37 alachtvarkena Vette 23 2414 et per pond levend met 2 korting Ö3y magere varkens ƒ 20 32 327 biggen ƒ 7 11 Gebderache ƒ 11 14 2 runderen ƒ 180 2O0 nuchtere kalveren ƒ 6 10 1 gra kalf 4 bokken en geiten ƒ 2 per stuk Handel matig Kaaaimarkt Gouda 12 Jan Aanvoer 110 partyen Pfljuen ie kW met rjn ƒ 2 ÖO idem Se kw ƒ 24 25 Handel matig Crisiaaftrek 9j6 et EÏBRIEN Aanvoer S4000 stuks Prijz kipeieren 4 4 75 eendeiei n ƒ 3 25 3 50 per 100 stuks HandeLmatig BOOIBR Aanvoer ponden Prüaen Goeboter SO S ter 75 80 et pprpond Handel vlug Coöp ZuidUolUndiBohe Eiwresüng G A te Goud Aanvoer 78600 kipeieren Prijken 66 fi6 60 62 K G ƒ 4 45 4 0 62 64 K G ƒ 4 50 4 90 bruine 58 68 K G ƒ 4 30 00 kleine eieren ƒ 4 16 4 2B per 100 stuks Eendeieren Aanvoer 1000 stuks Prysen K G ƒ 4 20 4 0 ÖS O K Ü ƒ 4 a 4 46 ƒ 3 20 3 40 per 100 stuks Graanmarkt Gouda 12 Jan Rogge ƒ 7 75 l5 Geut ƒ 7 75 8 50 Haver ƒ 6 25 7 25 Erwten ƒ 9 50 10 50 Bruine boonen ƒ 28 30 per 100 K G NederUuKlBche batemoteering De commissienoteering voor Nederlandsche boter is heden vastgesteld op 88 centBotemoteerijig iKopeHhagen De Deessohe botemoteering is heden vaatgesteld op 260 kronen is 100 cent Beurs van Amsterdam WISSELKOBRSHN H Jas 12 Jan Officieel Londen 8j59 a 6 Vii Berlijn 73 75 73 80 Parvie iM¥s 4 8S Brussel S1 07 S1 07 Z iXserland ilfft 41 67 Kopenhagen 38 36 SiWV Stockholm 44 26 44 25 Oslo 43 30 43 20 New York 1 88 1 83 Beursoverzicht In den toestand op de wisselmarkt Ie Amsterdam was hedenmorgen vrijwel geen verandering gekomen De koersen van de toonaangevende deviezen verschilden weinig bij die van gisteren en tUdens de ochtenduren hadden de leidende valuta s een vrijwel anbewogen voorkomen Nieuwe gezichtspunten hadden zich dan ook niet geopend Ten opzichte van het pond sterling bestaat de opvatting dat indien de oorzaken welke aanleiding hebben gegeven tot de jongste inzinking niet geheel zün weggenomen het Brltsche egalisatiefonds oj het oogenbllk In ieder geval liver de middelen jMschlkt om onge inenschte alwUkiijgen te voorkomai endill vormt op zichzelf reeds ecu factor van betrekkelijke stablUteit Te Amsterdam bewoog het Britsche devil fs zich aanhoudend rondom 8 59 waar bij de omzetten zeer klein waren Dollai s golden i SJJ k 1 83H Voor Fransche fVancs bestond slechts geringe belangsteUiïig Nu het vertrouwen In het Franscli ie devies grootendeels Is terugge keerd Is e lust om in dit ruilmiddel te opereeren leer gering Het difiagio voor termijnXriincs was hedenrnwrgen ongeveer i ceiata voor i maand en 2j cents voor 3 maanden De prijzem vaji reglstermarken en han delssperrm arken kwamen lager te liggen en waren r esp circa 32i en 7J Debeurs had e gi stil verloop De stem niing was svan den gedrukten kant De Amerlkaansithe fondsen werden algemeen lageir afgedaan in overeenstemming met tiet koersverloop van Wallstreet Voor de locale fondsen werden bijna algemeen lagere koersen geadvla ieerd fl f