Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1939

Vrijdag 13 Januari 1939 77e Jaarrane 19931 NIEUVS E KRACHTEN IN NEDERLANDSE WASKETEl Er werken thans nieuwe krachten in de Nederlandse wasketels Het gezwoeg op wal vroeger de vermoeiendste dag in de hele week was de wasdag heeh nu afgedaan De huisvh uw heeft op deze dag ve e uren vrije ti d gekregen iels wat vroeger onmogelijk was Het IS dan ook geen wonder dat alle huisvrouwen enthousiast zip over deze nieuwe kracht dat ze die met W open armeif ontvangen Geen wonder dat iedere deze ontdekking beschouwt als de grootste gebeurt sinds laren m de geschiedenis van de huishouding i l komert Ze praten er over tijdens het thee uurtje i kransjes en onder hel winkelen Ze zeggen Wij zijn blij dat deze nieuwe kracht oniy deZminuïïn kookmetho voor de grote was MNEMENTSPBUS per kwartaal f 2 26 per week 17 cent overal wa r d oning P looper geschiedt Franco per post per kwataal I S IB miIDATiIS Lmten worden daRelijlta aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA tón en loopers den boekhandel en de postkantooren SbuCïi xï Slijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Teletbterc 2746 Postrekening 48400 SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN iViaanden lang hebben onze scheikundigen m Vlaardingen go Tj beste gemakkelijkste en veiligste manier te vmden ihb t goed hagelwit te krijgen Ze hebben gewerkt met reageei en torten om Rinso te verbeteren Ze behandelden wai op allp mogelijke manieren Ten slotte ontdekte de 2 Minuten Kookmethode NIEUWE KRACHT ONTDEKT Hoe IS het mogelijk wil IS Doordat de dat een was na 2 minuten koken tifc l wordt gemeld dat het er slechts voorbereidende beapredeskundlgen Rinso een nieuwe waskl ingen geldt zonder dat een bepaald begaven I Een overvloed van remi i of binnenkort te wachten moeter deza berichten beschouwd wor schuim dringt door het weefsel ai Js een duideltik dreigement met econ 2 minuten onttrekt dil prachtige en represailles wanneer Japan zijnL 1 L 1 I ludlng ten aanzien van de open Jeur tieve schuim al hel vuil aan hel Sjmiek in China niet wijzigt KoortsachE wordt tegeiyitertijd in het Britache riJV 14 P I nd ® versterking der defeniV OUDE METHODEN AFGEDAAN lern extra wasmiddelen Zijn meernodig Hard wrijven is overbodig Als gewoonlijk zet U hel goed s nachts in de week n kookt het dan de volgende dag ilechts 2 minuten in Rinso U kan het anger laten koken maar nodig is het niet SPAART WERK SPAART GAS SPAART TIJD Wal een besparing Geen gezwoeg meer De was staal korter op het gasstel Uw was vraagt nu oneindig minder tijd van U U IS uren vroeger klaar De Rinso2 minuleri kookmelhode brengt in alle opzichten bespanngen U gebruikt na luurlijk voortaan Rinso ONGEKENDE HEID VERKREGEN aarbij volgens verklaringen van den leider r luchtafweer van het moederland Sir hn Anderson wat het tempo betreft rc IjjMkend wordt met een crisis in de nabb e IJ komst al wil dit niet zeggen dat in helderheid Lik spoortje binnenkort een noodtoestand t komt los door hel reinigende sop achten is Tezelfdertijd bereidt Eoosevelt y tn boodschap voor aan het Amerikaanse e Z Minul jongres waarin vele honderden nullioenen Hars zullen worden aangevraagd voor uit eiding en versterking der Amerikaan scli e fensie en uiten de ambassadeurs der Ver migde Staten te Lenden en Parijs son iTe vermoedens over hetgeen Europa bin nkort te wachten zou staan Europa biedt geen opwekkend beeld al kt het voor den waarnemer in andere weIddeelen w llicht gedegenereerder en ernstiger mate n kruitvat dan in wer lykheid wel het geval is Vooral d merikanen oefenen graa critiek op ropeesche toestanden en werpen zich op it rechters over Europa zonder daartoe zien hun eigen houding bevoegd te kvmn worden geacht Dat sterke stroominget kracht Rir weefsel D voorkomt tevens van het goed Hel hagelwit Hel Rinso sop maakt goed schoner dan U hel zelf RA DE NIEUWE inso WAST ZONDER VERDERE HULP DE SPAARZEGELKAS MAATSCHAPPIJ DE EENDRACHT mW geeft 6 rentevergoeding aan haar spaarders en levert bemiddeling b j de ai schaffing van huishoudelijke goederen Wie nog niet tot haar cliënten behoort geve zijn adres op IVV AMSTERDAM staü ou ROTTERDAM bercwei ARNHEM i ïejnicht door 20 000 toeschouwers toen pstermiddag naar het Porum Mussolini Pden om daar een gymnastiekdemonstra van de fascistische jeugd te aanschou 1 Na de demonstratie rïden de Britsche Pniaters met Mussolini naar het Palarzo nezia ter hervatting van de politieke taprekingen Vroeger p den dag had Halifax nog een fzoek gebracht aan den Britschen gezant het Vaticaan en vergezeld van den pas inocmden apostolischen gedelegeerde In Iceland mgr Godfrey aan het Engelache Ile besprekingen die gistermiddag in htl lazzo Venezia tusschen Chamberlain assolmi Ciano en Halifax geverd zjn Jsbben een unr en een kwartier geduurd I Na de besprekingen tusschen de Britsche f italiaansche staatslieden verluidde dat pi Keen van beide zijden gevraagd is on I toegestemd is in het aangaan van eenitrlei verplichting regeling of overeen ei 1 vervolgde en be nftgden op tevreden stellende wüze de Psteren aang vang n taak van het in ellen van een onderzfcek naar den uropeesohen toestand Beide partijen Weven hun standpunt handhaven en be Japen volkome elkanders opvattingen Er worden geen verdere formeele be prekingïn verdacht Balans Opruiming Rolfilmcamera a van ƒ 8 00 voor Filmapparaten van ƒ 70 voor Boxcamera s 6x9 vanaf Projectieschermen FototasBciien Elect ruiihc Itelichtingsmetcrs Futo AIbums vanaf Projectielantaarns Lantaarnplaatjes Smolfilms 9Vi m M Vergrootinf Fotopapieren Cinéfümapparatoi 8 16 en 9 i Doe Uw voordeel KOM EENS KIJ FOTO Foto Daems Zeugestraat 64 Gou 1 tArtis piaa e achter t vanster ah de speciale zuiverheia van smaak zijn t kenmerk van Venkah BESCHUIT eden begint onze grote OPRUIMII van DAMESTASSEN en alle andere LEDERWARBN SPOTKO VERKERK KLIIWBGSnUkAT S l cohoia Qouda R u n ie Vanaf VRIJDAC t m DINSDAG DON AMECHE ALICE PAYE in De brand v Oud Chicago Toegang boven 14 jaar Drtor enorme lenirte een pracht voorprogramma M ZONDAGOCHTEND 10 30 SONJA HENIE in Op Glad ids H lederen leeftijd B WOENSDAG wéér een RE ZE MAÏINIÏE met oji OP GLAD IJS Hl VrUdas a s ROBIN HOOD = l l REUNIE = 1 TKalia theater GOUDA TEL 1230 Vanaf VRIJDAG 13 JANUARI on 2de SUCCES weA ül 193S HIT VEEL BESPROKEN IWERK ERICH MARIA REMARQUE S woord tot de wereld 3 KAMERADEN tot leTen B brmcht In FRVVK BORZAGE S spel van nobele sentimenten met wercldsterren van nutm in Robert Taylor Franchot Tone Margaret Sullavan Robert Young Br werd kameraadschap 200 trouw liefde o froot een 00 innir uitgebeeld I lof ü zijn b ons Theater 1 kunt oordeelen kt 2 daren tevoren Uw plaatsen want V wordt and AtT teleorcesteld Cassa jfopend 10 1 aur besproken plaatsen een kwarti n iedere voorstelling afgehaald te hebben ZO D W ÜtéS DOORIOOPF S Df VOOR STi i USGr AA l A G 3 6 en H uur 0 Vrijdag Propasanda avond Prijzen 25 40 60cf SCHOUWBURG BIOSCOOP QOUDAS MOOISTE THEATER TEL 3750 VANAF VRI 7DAG 13 JAN t ra WOENSDAG 18 JAN TSTË PRODUCE LOST HORIZOH EEN GROOTE AVONTURENFILM WAARIN MEER SPANNING EMOTIE EN SCHOONHEID VOORKOMT J XS MEN OÖÏT GEZIEN HEEFT AANVANG 8 uur 15 ZONDAG VANAF 3 uur DOORLOOPEND TOEGANG BOVEN 14 JAAR GRATIS FIETSE NSTALLING ZATERDAGAVOND l l TAN GEEN BIOSCOOP VOORSTELLING ZONDAGAVOND l i JAN OM 10 uur 30 VERTOONING VAN DE ONVERGETELIJKE FILM DE ONZICHTBARE MAN met CLAUDE RAINS in de hoofdrol ENTREE4 RIJZEN 25 40 55 et I VRIJDAGAVOND POPULAIRE ENTREE PRIJZEN 25 40 60 et yy r Tg v STOOMEN EN PERSEN VAN COLBERTCOSTUUMS Volgens tarief P f 2 10 f 1 95 Volgens noimaal tarief f2 tijdelijk in plaats van ƒ 2 45 I 95 Chemisch reinigen en modelperaen SUPERIEURE BEWERKING DE PELIKAAN STOOMERIJ EN VERVERIJ VANAF 1907 GOUDA Telefoon 3066 Kantoor Fluweelen Singel 21 AmerlkB IIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IfrGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STÓLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPKUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkringj 1 5 regels ƒ 1 30 dke regel meer ƒ 0 25 Van kuiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertwitiën in het Zaterdagnummer 20 btislag op den pros Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel maer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger a Advertentiën kannen worden ingezonden door tusscbenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün i 3 Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by extract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte EUROPA BIEDT WEINIG OPWEKKEND BEELD Toekomstmuziek nieuwe pogingen te komen tot bewapeningsbeperking Na afloop van de KoorstelUng heeft ministei Ciano nog een groot banket in het hotel Excelsior ter eere van de Britsche ministers aangeboden Roosevelt vraagt 525 000 000 dollar voor defensie Waarvan 450 millioen dollar voor het leger 65 mÜlioen voor de marine er 10 millioen voor opleiding piloten President Roosevelt heeft in het Congres ijn speciale boodschap inzake de nationale defensie ingediend Herinnerend aan z jn vorige boodschap an het Congres waarin hij gesproken eeft over de veranderde wereldsituatie welke onmiddellijke stappen ter bescherrning van de Amerikaansche vrijheden dringend noodzakeiyk maakt keurt Roosevelt in deze boodschap ieder toegeven van 5en angstpsycho Re af Waarop echter de nadruk moet worden gelegd aldus de President is de groote verandering die sedert het einde van den wereldoorlof en in h t einde van den wereldoorlog en in het biiïionder gedurende de laatste paar jaren in den omvang der internationale conflicten aan den dag treedt Roosevelt legt voort i den nadruk op het feit dat ofschoon de Voreenigde Staten op 6 April 1917 actief aan den wereldoorlog zyn gaan deelnemen de Amerikanen tot eind Mesi 1918 nimmer m militaire operaties op groote schaal bPtiokken zjn geweest en dat tot in Augustus 1918 de Amerikaansche legers aan het T ront bijna uitsluitend gebruik hebben E maakt van Fransche pf Britsche artillerie en vliegtuigen Ofschoon ik aldus de president nist de gedachte wU opwekken dat het Congres of ik er ook maar aan zouden denken ons in een nieuwen oorlog in Europa te storten toonen bovengenoemde feiteft echter aan dat de Vereenigde Staten in 1917 niet gereed waren operaties op groote schaal te land en in de lucht uit te voeren Tot op zekere hoogte aldu gaat de boodschap verder staan wii er thans niet beter voor dan toen Bovendien kunnen wij niet garandeeren dat er nog een lange periode van vrede komt waarin wü ons militair kunner voorbereiden Het is dan ook noodzakelijk voor ieder nAmerikaan den tegenwoordigen stand derdefensie te beschouwen uit een oogpunt vande mogelijke kansen op succes die aantasting van Amerikaan sch grondgebied in oorlogstijd zouden kunnen hebben Een diepgaande studie van de dringendste eischen van het oogenblik brengt de regeering er dan toe aan te bevelen nog deze zitting van t Congres 200 spoedig mogelijk omstreeks 525 millioen dollar uit te trekken waarvan 10 millioen uit te geven door de schatkist vóór het einde van het begrootingsjaar dat op 30 Juni IMO eindigt Van dit bedrag 13 bestemd 65 mill voor de marine en 10 mill voor opleiding van piloten Een dankbetuiging van Dr Edward Benesi Het comité tot jiationale sympathiebetuiging aan dr Benesj dat zich in November 1 1 tot hem richtte om hem namens ruim rchtduizend Nederlandei s van allen rang tn stand medeleven te betuigen met de bepi oeving het Tsjecho Slowaaksche volk door een zich op geweld verlatende overmacht opgelegd en dank voor den dienst dien hij aan onze bedreigde beschaving bevwees door de waardigheid van zü houding teste gevoelens van het NederlandscHe volk zoo helder weerspiegelt niet zal vergeten fn spreekt ten slotte den wensch uit dat welvaart en vrede in het reeds aangebro Cten jaar en in de verdere toekomst Nederlands deel lWfïgen zyn MINISTER SPAAK BIJ DEN KONING Onderhandelingen met Burgos zuilen worden hervat Gisterochtend heeft de Belgische ministerjpresident Spaak den koning op de hoogte gebracht van den politieken toestand Bij terugkeer op het minigterie van buitenlandsche zaken verklaarde de m nisterpresident dat hy voornemens is de onderhandelingen met Burgos te hervatten alvorens hy over zal gaan tot hervorming van het ministerie Gistermiddag zou de mlnistT prisidenl den minister van justitie Pholien en dci liberalen senator Gillon ontvangen De chef van het kabinet van den premier heeft gisteravond verklaard dat alles eroT wyst dat zeer binnenkort een overeenstemming met Burgos tot stand zal komen BevesliginR hiervan zoo voegde hy hieraan toe wordt verwacht ONTVANGST IN NIEUWE RIJSKANSELARIJ IN BERLIJN Corps diplomatique bü Hitler Hitler heeft in het nieuwe gebouw van de rükskanselary het corps diplo iiatlque ter gelegenheid van het nieuwe jaar ontvangen De doyen de nuntius Oraeiiigo hield daarbu in het Fransrh een toespraak waarin hij volgens htt D N B na namens het corps diplomatique de i Führ r te hebben geluk gevrenscht inJe dat het afgeloopen jaar een zoo blijfkn dag vol beloften h td geboden dat het ei n sterking en een blijde hoop beteekent an dezen dag te herinne itn Deze dag wap cn vier staatslieden als het ware onverv acht in Dii tschbnd bijeenkwamen om in oen mneil jk uur ie vmr den vrede beslissende overeenstemminjf te treffen heeft al p volken met vreugde crvuld Als vertegenwoordiger van deze volken zoo ging de Nuntius verder die den vrede toejubelen zyi wu gelukkig onzerzijds aar het eind van dit historische jaar de moedige scheppers van deze overeenkomsten in het openbaar te kunnen eeren en tegeHjk uiting te kunnen geven aan den dank dien ieder vriend van den vrede zich verplicht voeit uit te spreken Ieder aandachtig waamer er hec t aldus de nuntius geconstateerd dat uw uitnoodiRing tot de büeenkomst reeds voor het bekend worden van haar resultaat in de b zorgde harten der volken een pyvoel van vtrlichting heeft teweeggebrp ht Dit wa p et een eenvoudig vooruitloopen nofr onzekere overeenkomsten neen lip t was veeleer de eerlyke vreugde over de invoering van een vreedzame procedure die ir beFte resultaten deed verwachten De nuntius eindigde met den vjfnsch dai zuik een vreedzame procedure het geb uikelijke middel ter beslechting van alle internationale geschillen zoikworden In zyn antwoord zeide e Führer dat ook aan hem bij een terugblik de bijeenïtcmst te München zich op byzondere wijze opdrong De Duitsche natie denkt er in groote dankbaarheid aan dat het jaar 1938 ook voor ons volk aldus Hitler de verwezenlyking van zyn recht o p zelfbes fliikking waarop niet valt af te dingen heeft gebracht Indien dit is bereikt zonder dat de vrede van Europa ook maar één da gestoord werd dan heeft daarin inderdaad de pohtiek van het wijze inzicht der mogendheden dat in de overeenkomst van München ixi uitdrukking vond een belangriik aandeel gehad Dat het gelukt ia tot de door ons allen gewenschte vreedzame resultaten te komen banken wy niet alleen aan den vredeswil en het verantwoordelykheidsbesef der betrokken regeeringen maar bovenal aan het inzicht dat de op de historische ontwikkeling en de natuurlijke behoeften gegronde noodzakelykhedeji vroeg of laat moeten worden erkend en niet ten nadeele van een enkel of een enkelen Staat mogen worden geweigerd of zelfs met geweldmiddelen tegengehoudent i de Vereenigde Staten doch ook in Do minions als Canada en Zuid Afnka met df Europeesche conflicten en problemen oiipaame van doen zouden hebben is maar a to begrijpelijk Indien men echter geen helpende hand wil toereiken zou men er o d aan doen zich te onthouden van een morahseerend oordeel dat met gebaseerd ia op juiste kennis van de feiten Vele problemen treden in Europa op den voorgrond voor conflicten is stof eeno ï T ijeengebracht Desondanks hoe het oude Europa ook moge kraken in ijn voegen Van een Untergang des Abendlandes is Öaarmede geen sprake Hoe somber ook het aspect is in de oogen van sommige waarnemers hoe koortsachtig ook gewerkt wdrdk aan de uitbreiding der defensie van alle Europeesche staten daarom Is er nng Reen aanleiding de hoop op te geven dat de ctaatslieden die bewezen hebben in 193S aen oorlog te kunnen ontwy ken dit ook niet in 1939 en later zouden veiynogen De groote taak waarvoor Europa zich gesteld ziet is te komen tot een pacificatie welke het mogelylc zal maken met de groote mogendheden andere continenten net name Japan en de Vereenigde Staten tot een vergelijk te komen inzake veideeling van politieken en economischen in vloed en inzake een beperkitijf der bewapening Hetgeen men in vorige decennia te veel heeft veronachtzaamd dat ontwape ning of bewapenings beperking niet kan gf schieden tenzij universeel en over cHe categorieéii van machtsuitoefening wordt thans algemeen ingezien Zoo deze jeren van ernstige politieke spanning iets goeds zuilen achterlaten dan zal dit in de eerste plaats we zy n dat men nieuwe pogingen om te komen tot een rustiger periode in de geschiedenis der menschhe d Op reëeler basis en met beter inzicht in de vaak harde werkelykheid zal ondernemen Op het oogenblik het dient erkend lykt dit nog toekomstmuziek nrii Europa wacht op het resultaat van Chamberlain s besprekingen met Mus jlini en inmiddels de sdiietparttjen aan do tagaarsch Tajecho Slowaaksche grens lortduren neemt de spanning in het Veire losten geenszins af Londen lanceert bö rhaling berichten over besprekingen in ke een embargo op Japanache goederen t het Vereenigd Koninkrük en de Kroon ioloniën De betrokken mogendheden hebben uit dit inzicht de noodzakeiyke consequentieG voor haar politieke besluiten getrokken en er daardoor inderdaad toe bygedragen niet rtllen den Europeeschen vrede te handhaven maar ook een gezonder en gelukkiger Euroiia te scheppen Hitler eindigde ook zynerzyds met den wensch dat het ook in de toekomst aan het inzicht van de leidende Europeesche steata lieden zou gelukken Europa dien vrégp te ïchenken die aan de natuuriyke en daardoor gerechtvaardigde belangen der volken in den grootst mogelijken omvang rechl doet wedervaren De opstandelingenleider CediUo gedood Reuter meldtuit Mexico De beruchte ophtandelingenleider Satumino Cedillo is gedood in de bergstreken van den staat San Luis Potosi Cedillo was vroeger divisie generaal inhet Mexicaansche leger met een kleinegroep aanhangers was hy byna een halfjaar in openlyken opstand tegpn de regeering van Cardenas Met den dood van Cedillo iS thans allf oppositie tegen de bestaande regeering uitgeroeid Waarschynlyk zal het lyk vai Cedillo naar Mexico City gebracht worden tn aan zyn verwanten ter beschikkin worden gesteld voor de teraardebestetilng De onderhandelingen van ublee met Schacht Db Times meldt uit Berlyu De eerste van een reeks besprekingen tusschen dr Schacht den president van de ryksbank en Rublee den leider van de vluchtelingencommissie is gisteren te Berlijn gehouden Des middags heeft dr Schacht over de f berde gebrachte puntdn met zyn regeering overleg gepleegd Formeele besprekingen te Rome geëindigd Naar verluidt is de Italiaansche minister yfan buitenlandsche zaken Ciano bezia met liet uitwerken van een communiqué dat vandaag gereviseerd en uitgegeven za v orden CSiamberlain is licht verkouden en ziet er nogal vermoeid uit Hij hoopt vandaag een bezoek te brengen aan het Engelsche college waar Halifax gisteren een bezoek Kebracht heeft Volkomen negatief Reuter meldt nader Nu de formeele besprekingen geëindigd Kijn twee dagen voor het vertrek van Thamberlain uit Rome wordt algemeer de conclusie getrokken dat het resultaat van het bezoek der Britsche ministers op diplomatiek gebied volkomen negatief is Pe besprekingen van gisteren schijnen eenigsiins minder hartelijk te zyn geweest dim die van Woensdagavond Chamberlein en Mussolini gaven een uit eenzetting van de positie hunner landen het Europeesche kader Zij schijnen echter geen nieuw terrein voor ontmoeting of reoen gevonden te hebben om te hopen dat de BritschItaliaansche overeenkomst een voorspel zou vormen voor een nauwere aamenwerking in breedere onderwejpen In de belangen van den vrede Er verluidt dat Mussolini ofschooii hij zijn eischen jegens Frankryk nog on Men is sceptisch on trent het resultaat Beide partijen begrepen elltaars standpunt doch handhaven ieder voor zich het eijren Bü hun aankomst bü het Quirinaal tt me werden minister president Chamberin en Lord alifax luide toegejuicht De ide Britsaïïe staatslieden gebruikten de by den koning Ook de prins van Pi tont de Duce graaf Ciano Lord Perth andi e a zaten mede aan Na den lunch keerden de bezoekers Ha Madama terug Hoewel geen officieele mededeelinK is gedaan o er de byeenkomst wordt vernomen dat een aantal bepaalde vragen waren efteld aan dr Schacht met het doel na te f aan of er eenig vooruitzicht was op onderhandelingen welke zouden kuxtnen leidon tot een uitvoerbaar plan dat a anvaardbaar Hm zyn voor vreemde landen en derhalve tot hoever de Duitsche regeering bereid zou zijn te gaan ter vervulling van haar zoo dikwyis tot uitdrukking gebrachten wensch oe Joden kwijt te raken Vragen aan dr Schacht Het verluidt dat Rublee heeft gevraagd of dr Schacht zyn voorstel dat jonge Joden m staat zouden worden gesteld in de vol gende drie jaren uit Duitschland te emifreeren in concreten vorm kon gieten Hoeveel jonge loontrekkende Joden zouden op grond van dit plan emigreeren en in welke groepen zouden zü worden veroeeld I De Britsche mmister werden hartelyk Bovendien veronderstellende dat in het buitenland een leening zou worden uitgel even ter vergemakkelyking van de Joodsche emigratie en door andere landen exportfaciliteiten zouden worden toe ettaan opdat Duitschland een nuttig gebruik ian de leening zou kunnen maken welke faciliteiten zouden dan precies worden gevraagd ï Indien een land er byvoorbeeld in zou Toestemmen een bepaald aantal Joden op ta i emen en een bepaald bedrag aan geld voor de leening zou biidragn welke concessies aan den Duitschen exporthandel zouden dan van dat land worden geëischt opdat de beleggers in dat land een terugbetalinp van hun kapitaal Biden zien geformuleerd liet niets heeft laten val daartegenover heeft van den afgetreden len van Italië s natuurly ke aspiraties Eenmin zou hy wijziging hebben gebracht in zijn politiek van steunverleening aan het rechtsche Spanje Op avoorstelling en In de koninklijke opera is gisten pala voorstellini gegeven ter eere Britsche minsters waarbij Falst Verdi werd opgevoerd Tot de aam behoorden Chamberlain Mussolini fax Ciano verscheidene leden van het diplomatieke korps en van de Italiaansche regeering alsmede tal van andere vooraanat de Italiaansche en Britsehe figuren In de opera hadden de Britsche gasten een harteiyice ovatie in ontvangst te nemen rresident der Tsjecho Slowaaïcsche repufciiek op 7 Januari een in bijzonder hartcjyke termen gesteld dankschrijven ontvan gen Dr Benesi beschouwt Uökens dien bref de sjmpathiebetuiging als een nieuw bt i a dat de Europoesdie volken wel verr xan aan de toeltomst van Europa te wan hopen voortgaan te streven naar een n temationale rechtsorde welker yerwezenl kmg een voorwaarde is voor de ve hghe d der kleine staten Hij verzoekt het comité allen die aan het l era gezonden adres adhae je betuigden zün diepgevoelden dank over te brengen verzek Tdaf hU 4 nohala geste d e d De derde aan dr Schacht gestelde vraag was welke vóór andere naties bevredigende waarborg de Duitsche regeering ïou i geven dat eenig plan dat aanvaard wordt harerzyds eerlyk zou worden uitgevoerd en dat geen verdere vervolging van de Joden in Duitfldiland zou plaats vinden in den tijd dat het plan van Wcht is Bovendien Jioe zouden de Joden die M Duitschland blijven worden behandeld en kunnen leven V Op deze vragen heeft dr Schacht volgens oe Tunes geen direct antwoord kannen geven Het verluidt dat hy vandaag overleg pleegt met veldmaarschalk Goring ei andere leden der regeering en dat hü morgen zijn plan In een meer definitieven vorm kan overleggen