Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1939

Het concert voor de Duitsche Joodsdie vluchtelingen RADiO NTBUWa Zlaterdag 14 Januari Htlveraum I 1875 en 301 5 M Uitzending 10 10 20 v m en 7 3Hl 8 Orgelspel om 8 16 Berichtaiiiff Gramofoon lO Morgenwyding Uitzending voor arbeiders in de drijven Gramofoon om 12 151 ten 2 Filmpraatje 2 15 2 55 serie yHoe men niet moet schaken foonj 3 Reportage opn 3 1 foon 8 40 Het ReBidentie orkestj 4m sidentieorkest en solist 5 30 C Orgelspel 6 28 B ricliten 6 80 ï lioode Jeugdbeweging 7 V der 7 05 Gramofoon 7 10 Pohticij journaal 7 30 BübelverteUïngen 8 haling SOSBerichten 8 03 Berichtcnl VARJAVaria 8 15 Voor schaken VARAorkest en soliste 9 Ta Opnieuw de VARA vooruit hienul irofoon 9 15 En nu Okf ICSOi ten ANP 10 35 Community Singing 1 11 Noviteitenorkest solisten de V Mount Boys en de Novel ty Brotlieti 12 Gramoioon Hilversum II 415 5 M KRO Uita 8 9 15 Gramofoor om 8 15 Bert 10 Gramofoon 11 30 Goi Sfrie 12 Berichten 12 15 Het i kest 1 1 20 Gramofoon 2 ViJ rijpere jeugd 2 30 Gramofoon 24ij eruurtje 4 Gramofoon 4 30 D Boys ra m v solist en gramofoon mofoon 5 45 De KR0 Nachtegaa 9 Gramofoon 620 Journalistiek zicht 6 45 Berichten gramofoon 1lïchten 7 15 Causerie liet beTDft raagstuk 7 35 Actueele aetiilriS E Berichten ANP Mededeelingen Meditatie met muzikale omlijatfa Het KROorkest de KRO Melodiatm füonensemble en kwartet 10 30 ANP 10 40 Sportoverzicht 10 55 11 mofoon een goede reden om CONDs HUISHOUDZEEP te gebruif Maar het voornaamste isl bijzondere eigenschap vanl CONDORZEEP om zelfs het hardste water i zacht als regenwater te mai waardoor het een heflf werkzatim schuim geeft lofte niet nakomeiy doordat de i hem dat verhinderen HJJ kwanl op Zondag en vloog og denzelftol met Fred weer terug naar New Tof In haar trots gekrenkt berustte zl Goed als hij an heelemaal gi voor haar over had als dan zljii voor haar niet groot genoeg was omj van die hartstochtelijke Jacht naa dollar af te houden zou zij zich gedwongen in haar lot schikken i zelfde wijze als alle andere AmfflH sche vrouwen Dus stortte PraMi in het voUe bruisende NewpO leven speelde golf en bridge gaf fi en bezocht die van anderen alleen om haar innerlijke leegheid te vutt Fatty Iedereen no nde hem n benutte ook door de week 1 vrUen namiddag om per auto i vllegtui K naar Newport te komffl voelde dat dit huwelijk nllt 800 ktg was als het wel zijn Iron en treurde het Innerlijk ten zeerste dej ne Weensche de rol van een di groote wereld te zien spelen wf zij hoegenaamd niet geschikt wist dat zijn aanwezigheid ïia deed en bovendien was het hem geweldig aantrok Zóe zel er meer en meer aan begon te zijn gemakkelijke vrijgezellenleTfiB eindigen en Dora tot zijn vrouw t ken Worifti uitEg raak beeft te doen Indien de onderhandelii en vast zouden zijn geioopenL Een Perspectief van de pensioenregeling is dat eenmaal ook aan de weduwen en weezen der arbeiders wordt gedacht Spreker schetste daarop de toekomstige taak van de arbeiders en patroonsrorganisatles en besloot met erop te wijzen dat waar soms de Staat de MaatI schappij overwoekert hier een voorbeeld is hoede Maatschappij zelve regelen kan tretlen waaïdoor het recht gediend Wordt Daartoe moet vooral in onzen barren tijd de gemeenschapsgedachte steeds meer groeien Minister Goseling heeft daarna medegedeeld dat de erkenning van de verdiensten die de centrale op haar terrein heeft verricht de regeering in een tastbaar bewijs heett wUlen uitdrukken Hu deelde mede dat het H M de Koningin heelt behaagd om op voordracht van den mmister van Sociale Zaken te benoemen lot ridder in de orde van Oranje Nassau het lid van de centrale commissie dei heer G J Thleme te Nijmegen In het kader van de herdenking is des avonds In Krasnapolsky een leestavond gehouden Aan het programma werkten o m mede de nieuwe Amsterdamsche orkestvereeniging onder leiding van Nico van der Linden on Charlotte Koehler Het vluchtelingenvraagstuk Wie maakt uit of voor den vluchteling onmiddellijk levensgevaar bestaat Vragen van prof Van Embden Het Eerste Kamerlid Van Embden heeft den minister van Justitie de volgende vragen gesteld Heeft de Minister blJ nader in en wel zekerheid dat zün op 7 Januari j l mgezonden antwoord op de vragen van mevrouw Kackay Katz betreffende de terugleiding van Duitsch Joodsche vluchtelingen en lïepaaldelijk s ministers mededeellng dat terugleiding dient plaats te hebben met dien verstande dat in bijzondere gevallen met name walmeer onmiddellijk levensgevaar aanwezig moet worden geacht van dien maatregel wordt afgezien volledigen weerslag vormt op het onder 2 gevraagde het gevraagde luidde heeft de minister zich vooraf verzekerd dat deze maatregel d w z de opdracht aan de po litieautoriteiten de Duitsch Joodsche vluchtelingen die zonder verlof na een bepTialden datum Nederland zijn binnengekomen weer naar Dultschland terug te leiden met tengevolge zal hebben dat voor verreweg de meesten dezer vluchtelingen levensgevaar aanwezig zal zijn Heeft de minister niet aan zekere ambtenaren opdracht of machtiging verleend om bedoelde terugleiding te voltrekken tenzij naar hun oordeel onmiddellijk levensgevaar aanwezig moet worden geacht Zoo Ja aan welke ambtenaren En onder welke waarborgen voor dit levensbelang van den vluchteling oefenen zij deze bevoegdheid uit Indien de tnlnister zo lfebben voorgesöhreiven dat aan hemJElf moet worden voorgelegd elk geval waarin een vluchteling t eoogt dat terugleldlng voor nem onmlddelllj k levensgevaar oplevert op welke wijze verkrijgt Zijne Excellentie dan zekerheid gelet op de praktijken die zich ten gevolge van 4e bekende ter zijde schuiving der vneemdellhgenwet ontwljtkeld hebben dat al lïi tfre autoriteiten dit vooc hrlft stipt nako men Wordt de diep ingrijpende beslissing dïlt het Jwweerde gevaar niet aanwezig moet worösn geacht door den ministar of eventueel lagere autoriteit genomen uitaluitemi op grond van schriftelijke en zorgvuldig gemotiveerde rapporten Heeft de mmister zekerheid dat die rapporten nimmer gebaseerd zijn b v ten gevolge van tUdsgebrek op louter indrukken zonder nader onderzoek iUlt welke bronnen verkrijgt de rapporteerende ambtenaar gewoonlijk de gegevens waarop hij zijn advies grond vest Krijgt de vluchteling alvorens het rapport vrordt overgelegd er tijdig inzage van opdat hij of zijn raadsman tegenover mogelijke verglsi ngen of andere vermeende onjuistheden zUn mi KWART EEUW COLLECTIEF CONTRACT IN BOEKDRUKKERSBEDRUF Plechtlg heid In aula Koloniaal Instituut In een plechtige bijeenkomst in d aula van het Koloniaal Idstituut is gisteren herdacht het 25 jarig bestaan eener ooUectieve arbeit overeenkomst en de uitoefening wan 25 Jaren bedrij f srechtspraak in het boekdrukkersbedrij f Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Centrale Commissie voor het boekdrukkers kersen rasterdlepdrukbedrijf waarvan de heer H Diemer voorzitter Is Een kwart eeuw hebben thans in deze commissie zitting de heeren O J Thleme te Nijmegen en ir H J Bellnfante in Den Haag De plechtigheid stond onder leiding van den voorzitter van den Ned Bond van Boekdrukkerljen en van de Federatie van werkgevers organisaties in het boekdrukkersbedruf den heer S S Korthuis Aanwezig waren vele autoriteiten onder wie zich bevonden de mmlater van Justitie als vertegenwoordiger der regeering de directeur generstól van den Arbeid bestuursleden van talrijke colleges en organisaties Prof mr Paul Scholten hield een redevoering over de beteekenis van de collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsinstituut Aan dit betoog ontleenen wij het volgende Eten jurist treft in de verschijnselen van collectief arbeidscontract en bedrij fs rechtspraak de afwijking van de tradltioneele rechtsleer omtrent het ontstaan van rechtsverpliQhtingen Aanvankelijk werd het rechtskaxaktér van de collectieve arbeidsovereenkomst betwist en gesproken van een sociaal verschijnsel Het recht van den staat wees nier niet den weg maar volgde het uit de maatschappij opgekomene aarzelend De wet van 1927 was niet anders dan een late erkenning van hetgeen aan recht in de maatschappij was gegroeid Zoo is het ook met de op het contract steunende bedrij f srechtspraak die volkomen bulten het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om en m et geheel andere samenstelling en procedure ala bjj arbitrage voorgeschreven zich heeft ontwikkeld Dank zi de jurisprudentie van den Hoogen Raad omtrent het bindend advies is deze bedrij f srechtspraak erkend maar ook al ware dat niet het geval geweest dan had h t bedrijf blj dezen groei van het bedrijfsrecht zün weg toch wei gevonden Spreker wil in het bijzonder aantooften dat dit bedrijfsrecht r e c h t is Achter alles zit de gedachte dat de mensch heeft te zoeken naar de regels van wat behoort Daarmede wordt niet ontkendt dat In het collectief contract mede de machtöpoiltle in den belangenstrijd tusschen ondernemers en arbeiders zijn uitdrukking vindt Alle recht is altijd Jwcnt in een maatschappelijk kader Door het collectief contract eindigt de machts Strijd met Ontwikkeling der bedrUfaorcaiil aatie Vervolgens sprak de heer H Diemer over De ontwikkeling dei bedrijfsorganisatie Daarin zeide spr o a Straks zal de verbindendverklaring voor €e buiten de bedrijfsgemeenschap staande ondernemingen beteeltenen een Umwertung aller Werte doch ook op de leiders der bedrij f sorganisatie rusren dan groote verplichtingen De bfedrijfsrechtspraak heeft In dezelfde mate objectief te zijn tegenover de ongeorganiseerden als tegenover de georganiseerden Paalde de bedrij fsrechtspraak In deze onmlskemljare objectiviteit dan sterft In de typografie de verbindend verklaring een vroegtijdlgen dood of wel de rechtspraak er uit gepeld en de verbindendverklaring verliest haar waarde De uitbouw der collectieve arbeidsovereenkomst vond plad ts in het Pensioenfonds en het gereglementeerde leerllnj nwezen s Perspectief van de bedrij fsorganlgMe zl dat de bedrijfsvrede duurzaam woroe Uitsluiting en werkstaking mogen blJ een uitgegroeide bedrijfsorganisatie niet meer als wapenen worden gebruikt In de bedrijfsgemeenschap behoort een instantie ie bestaan welke een bindende HqMderden louden het noodige niet tusschen den zadelrlem gestoinUsen als ilj het onnoiflige niet had 1 n naald het redden van e leven het deal begeerd verliezen van Je parels dat alles is FKMLLKTON niets ajiders dan een geniaal bedachte en nauwkeurig voorbereide aanslag gé GELD EN LIEFDE Roman van HUOO BETTAUER Henry kwam binnen Hy was n beetje bleek èn er lag een eigenaardige glimlach op zijn gelaat Tactvol ging Dora den s lon uit om het echtpaai alleen te laten Wel heeft James het parelsnoer gerondAi Jafte ances hij heeft het gevonden Het waJ onbeschadigd in het bezit vanLord Cecil Douglas Prar l staarde h m mèt haar groote verliaa de oogen aan Ik moet je iets bekennen Frances Ik ïïeb dezen v s aangekomen Engelschman van stonde af aan gewantrouwd enliet miakte mij ongerust dat Je zoo dikwijls met hem alleen was Toen Julliei tmmen wandelritten te ftwiken heb ik James aangenomen die geen rijknechtvan beroep is maar een detective vanPlnkterton Ho doeltreffend mze voorzorg geweest is blijkt uit de gebeurtenissen van vandaag De wandelrlt langs de Hudson het achterlaten van James dezomderling onbeheerde auto het schichtig worden van je paard veroorzaakt Deze Lord Cecil Douglas Is het zwarte schaap van zijn familie en werd door haar verstoeten Kort geleden werd hij uit een voorname Londensche club wegens valsch spelen verwijderd en hij heeft verder eran grodïvi antal schandalen veroorzaakt Na yöit alles werd hem het asphalt van Londeii te heet onder de voeten hij kwam hierheen kreeg door zijn kllnkenden naam toegang tot onze society en heeft jou als eerste slachtoffer de eer waardig gekeurd van zijn boevenstreken Hij heeft dat alles prachtig in elkaar gezet jou zoogenaamd het leven gered ijiaar in werkelijkheid het parelsnoer gestolen en wanneer mijn wantrouwen mij niet zoo uiterst voorzichtig had gemaakt zou Je er heel leelijk zijn Ingevlc en Maar de comedle is nu afgeloopen Natuuijlljk n oet schamteal vermeden worden De met de immigratie belaste autoriteiten hebben mij geholpen en Lord Cecil Douglas Is reeds aan boord vah een stoomschip gebracht en zal op transport iiaar zijn vadorlind worden gesteld Franzi was diep terneergeslagen zij legde de handen tegen haar gelaat en boog zich schreiend voorover Als een troostend gebaar legde Henry zijn arm om haar schouder Je hebt niet veel geluk met anderen Frances Zou je Je nu voortaan niet dere toellclrUng kan stellen Zijn den vluchteling ter bescherming j van zun belangen wellicht nog andere I verweermiddelen toegekend die aan de I procedure waaraan hi onderworpen I wonlt althans eenigermate een rechta I k akter zouden verleenen I Welke tijdsduur staat geraeeniyirTOOT oogen in e auaUficatie onmiddellijk levensgevaar Heett de minister ocrfc hieromtrent voorschriften gegeven Wordt een dreigende opsluiting in oen concentratiekamp al of niet als een onmiddellijk levensgevaar aangemerkt Coördinatie van goederenveiToer Adres der Ned Maatschappij voor NlJUverheid en Haüdel Het hoofdbefituur der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft een uitvoerig adres gezonden aan den Mimster van Waterstaat en aan de Tweede Kamer inzake het aanhangige voorstel van wet ten behoeve van de coördinatie van het goederenvervoer Hierin spreekt het hoofdbestuur als zun meening uit dat de maatregelen tot coördinatie van het goederenvervoer tn beginsel beperkt dienen te blijveil tot een zooveel mogelijk aanpassen van het aanbod van vervoerrulmte aan de vraag door een vergunningsstelsel ook voor de binnenvaart met daarnaast de bevoegdheid der regeering om in onderling overleg door de organisaties der vervoerbedrijven tot stand gebrachte rejgelingen voor zoover het algemeen belang daarmede kan worden gediend bindend te veritlaren Voorts Is het hoofdbestuur van meening dat eenzijdige bemoeiing van de regeering met de vrachttarieven achterwege dient te blijven en dat de evenredige vrachtverdeeimg in de binnenvaart niqt bestendigd mag blijven Tenslotte wordt verzocht in deti telt t van het ontwerp nog eenlge wijzigingen eln beperkingen aan te brengen K N A C krijgt nieuw tehuis In de buitengewone algemeene vergadering van de K N A C ohder presidium van Jhr mr J Th M Smits Van Ojen is zhst aangenomen het voorstel om het bestuur te machtigen over te gaan tot aankoop van een terrein voor den bouw van een nieuw secretariaatgebouw over welk terrein het bestuur bU voorlooplg koopcoötract gedurende korten tijdsduur de beschikking heeft Dat terrein Is gelegen m de Sophiar laan bij plein 1813 te Den Haag Het kost 70 000 gulden De bouwkosten zullen omstreeks 120 000 gulden vorderen Tevens is zhs aangenomen een voorstel om het bestuur een credlet te verleenen voor den bouw De oppervlakte van het terrein is 50 bij 50 M Van den heer J Linthorst Homan oudvoorzltter was een schrijven ingekomen waarin hij aandrong op het vormen van een bouwfqnds bijeen te brengen door de leden die sympathiek staan tegenover het nieuwe plan Als pennlngmeestef van het daarvoor te vormen comité zal optteifenide heer C Menten Nieuw gebouw van De Nederlanden van 1845 Op Midden Qamterrein te Amsterdam Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben ter kennis vaneden gemeenteraad gebracht dat de NV Assurantie Mij de Nederlanden van 45 zich heelt aangemeld als gegadigde vRor den aankoop van het Midden Damterreln voor de stichting van een gebouw waaraan den naam zal worden gegeven van Het Huis van IMö en dat bestjemd zal worden voor kantoor cafe restaurant en winkels De Nederlanden van 1946 heeft zich bereid verklaard voor dit terrein van 1489 M2 te betalen 400 000 Aan de Vereenigtog tot BCiVordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam zyllen tegen een huurprijs van ten hoogste 800O per Jaar vier winkelruimten en een magazijn in het te stichten gebouw worden verhuurd De plannen voor dit gelx uw zijn ontworden dopr den bouwmeester W M Dudok De commissie vooi de oude stad heeft zich met de plannen in beginsel vereenlgd en W stellen den Raad voor dienovereenkomstig te besluiten liever alleen aan mij houden Het is werkelijk niet gemakkelijk de vrouw vanden rijksten man te zijn Een enkel teeder woordje en F nzlzou haar man om den h ls gevlogen zijn I zich aan zijn borst eetlrukt en hem wezen hebben hoe onmetelijk zij h ibeminde Maèr dat wiedere woordje blee uit haar hart verviel in bitterheid en trots en In Henry s garaoed bleef de twijfel Het kaste aan ee In Jqnl vlerdef KranzINhaar verjaardag en zij ontving ran haar echtgenoot een waarlijk vorsteliJltKeschenk Garrlckhad na den dood van den laWttm Gould diens In Newport aan den AtlaBïlsQhen Oceaan gelegen kasteel gekocht schonk het aan zijn vrouw In persoonllJB eigendom Newpoct is de deftigste badplïöi ts van Noord Amerika de milliardalrs bebtaen daar hun viUa s en er wordt streng tegen gewaak dat ongewénschte elementen in de omgeving bouwgrond koopen Ook de hotels zijn dEiar ze r kieskeurig bij het toelaten van besïoekers Vfaagt bijvoorl3eel l een onbekende een kamer dan wordt geantwoord dat alles bezet is alleen de menschen die tot de bekende grootfe wereld behooren worden toegelaten Het door Garrlck gekochte kasteel was geheel utt marmer In vroe grenalssance stijl opgetrokken en was twee verdiepingen hoog Vóór had het een eigen strand met een badhula een bootenhuls naar Z K H Prins Bernhard in het Koloniaal Instituut Wij v nemen dat Z K H Prins Bemtard gisteren zijn werkzaamheden is befgonnen in het Kolomaal instituut te Amsterdam van welki insteJllng Prins tternnard zooals bekend nei eerevooraittei hap heett aanvaara en alwaar £ i 14 H in den vervolge geregeld een dag in de week werkzaam hoopo tt zijn Botei prijs verlaagd Heffing vOor de komende week 6U cent tegen 70 cent vorige wCek ZooaLs WIJ reeds hebben gemeld lag het in het voornemen de boterhelfïng die den laatsten tijd steeds 70 cent per kg was geweest te verlagen Thans wordt medegedeeld dat het bedrag van de helling en de steunultkeering op boter behoudens tusschentljdsche wuziging voor de week van ia tot 19 Januari is vastgesteld op 60 cent per kg De verlaging is dus 10 cent per kg Daar de Leeuwarder noteering onveranderd is zal dus tn de komende week de groothandelsprijs voor boter ook ic cent per kg lager zijn Honderden meters door tram meegesleurd Merkwaardig on IuJc op den Stationsweg in Rotterdam Een merkwaardig ongeluk is vanmorgen op den Stationsweg in Rotterdam gebemU De hoofdonderwijzer H C P Minderhoud wonende Schermlaan is over den geheclen Stationsweg van het station tot de tramhalte Slagveld voor den baanschulver van een bywagen van de tiam meegesleurd Eerst bij de halte ontdekte men het blachtotler tusschen de beide wagens Omstreeks kwart voor acht kwam een motorwagen met bijwagen van lijn 3 oü de halte op de kruising van den Stationsweg en de Diergaardelaan aan Voorbijgangers zagen toen de tram stil stond dat voor den baanschulver van den bijwagen een zwaar gewonde man op straat lag Hij werd onnüddellijk uit zijn benarde positie bevrijd en met een auto van den Geneeskundige Dienst vervoerde men hem naar het ziekenhuis aan den Coolsingel waar hij in hoogst ernstlgen toestand werd opgenomen De man had zware Uiwendlgo kneuzingen opgeloopen Aanvankelijk was het een raadsel wat er eigenlijk was gebeurd Niemand had het ongeluk zien gebeinren en memand kon dan ook verklaren hoc de gewonde daar aan de halte Slagveld was gekomen Een nauwkeurig onderzoek maakte een reconstructie van het geval mogelijk en hierbij kwam men tot een vpéeselUke ontdekking Bij het bcgmpunt van de tramlijn op het Stationsplein waar de tram gestaaai had vond men braaksel evenals op de kléeding van het slachtoffer Men kwam dus toC de ontdekking dat de heer Minderhou reeds bij het beginpunt tusschen de bel $e wagens ge legen moet hebben Vermoedelijk is hij bij het beginpunt onwel geworden en tusschen de tramwagens Ingevallen Niemand heeft dit zien Jgebeuren en toen de tram ging rüden ishij meegesleurd over den heelen Sta 1 tionsweg tot de eerstvolgende halte Het jmag een wonder heeten dat de gewonde er het leven heeft afgebracht t Vaargeul naai Urk dichtgeschoven Fftstboot Von Geusau vertraging op reis naar Kampen Door verandering van de windrichting j is de vaargeul tusschen Urk en den Ke telmond dichtgeschoven De postboot Von Qeusau welke om streeks één uur naar Kampen vertrokmet post en passagiers aan boord was s avonds om zeven uur nog niet op deplaats van bestemming aangekomen hedenochtend te half twaalf kwam de boot pas te Kampen aan fDe sleepboot Zeemeeuw welke gistermorgen met twee vrachtschepen naar Kampen vertrok keerde des avonds om ij zes uur onverrichter zake in de havenvan Urk terug aangezien het door den jzwaren IJsgang onmogejjtfit was Kampen ite tïereiken j acjitt iteren had het een groot park met plantenkassen stallen garages vliegtuig halngar en een klein dierenpark Het park w zoo ultgesirekt dat men een uur noodlg had qm het door te wandelen Het was een landgoediOp zichzelf met lommerrijke lanen nrtftrwegen tennisbanen gtolfliniks paviljoens en een ultkiJktorCTi an tachtig meter hoogte met een lift tot tan zijn hoogste platfoim Vandaar k men met een kijker NewYorfc en Boston zien liggen en kon men de o eaanatoomers naar Europa t9t Sandy Hook met het oog volgen Franzi stond door dit geschenk verbluft En toch was haar vreugde gemengd Zij wist dat dit geschenk door Henry met drie mlllloen dollar gekocht was of met meer dan twee honderd milliarden Oostenrij ksche kronen on zij dacht onwillekeurig aan haar vaderland aan het arme Weenen en aan fle daar heerschende werkloosheid duurte ellende en armoede zooal die Jórtdurend geschetst werden In de Weensche bladen waarop zij geatwnncerd wai Bovciidten zou Henry haar nu nog meer ui den weg gaan en zou zij hem wanneer zij maanden lang in Newport woonde nog veel zeldzamer zien en de verwijdering nog veel grooter worden Inderdaad drong Henry er op aan dat zijn vrouw die de groote hitte van NewYork niet goed kon verdragenf dadelijk naar Newport zou gaan Hijzelf zou dee Zaterdags den vliegtocht van een uur naar Newport maken en dan tot s Maandags vroeg bij haar blijven Maar alreeds op den eersten Zaterdag kon hU zijn be De erfpaditskwestie te Amsterdam Bfir A R Ro4rigues de Minutda contra De Telegraaf Naar wij vernemen heeft mr A R de Miranda naar aanleiding van de dezer dagen in de Telegraaf verschenen artikelen over de erfpachtkwestie waarin zoowel zijn naam als persoon In het geding gebracht zijn besloten langs gerechtelijken weg ttegen dit dagblad op te treden Als zijn raadsmah heeft hij gekozen mr F Heemskerk te Amsterdam LAND EN TUINBOUW AlsU my vraagt 13 Noeste vlijt gedijt Er is in ons land al heel wat gedaan om land en tuinbouw op hooger peil te brengen Dat is gelukt ook Ons land mag met reciit een jpryzenswaardig voorbeeld op iSnd en tuin bouwgebied genoemd worden Daar kunnen we trotsch op zijn En laat onB maar eerlyk bekennen dat zyn we ook wel een beetje Want We hebben al heel wat gepresteerd Dat is inderdaad waar En ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden gaan we door We kunnen wel zeggen dat die ongunstige tijdsomstandigheden juist een aansporing zijn om met nog meer ener gie door te werken aan verbetering Om zon goed mogelijk voor den dag t komen o de internationale markten Want het beste van het beste heeft nog immer de meeste vraag Wat er gedaan wordt om ziekten en schadelijke insecten te weren of te bestrijden is niet zoo weinig En hierdoor hebben wij in het buitenland een naam gekregen die klinkt als een klok Hierdoor is hijv reikt dat het embargo op onze narcissen bü mvoer in Amerika is opg heven zoodat de dreigende stopzetting van onze narcisuitvoer naar Amerika in afgewemi Onze keuringsdienst van zaaizaden is van dien aa i dat naar we dezer dagen hoorden Duitschland het ook zoo wil laten Inrichten Door onze kweeikers wordt uit den aa der zaak gedaan w t er maar gedaan kan worden om een naam te kragen en te hou ien Denk maar aan een Mansholt denk maar eens aan Kuhn Co Wat een moeite heeft bijv de laatste niet gedaan om den suikerbiet zóó te kweeken dat deze jreheel aaft onze cultuur en klimaatsbehoefteTi inni ast zoodat men door het zaaien van dit zaad de meeste kans heeft op een beste oofTst zooals het wel eena uitgedrukt is Daar zijn kennis en geduld voor noodij Aan beide ontbrak het niet gedurende meer dan een halve eeuw die er aï aan de Ku nsuikerbiet gewerkt is Zoo is ihet met vele kweekers van zaaizaa Met energie frordt gewerkt VUb Ü my vraagt zou ik zeggen door noeste vlift is veel te verkrygen o a eerjyoede naam die men ook alleen door noeste viyt behouden lean Nad k verboden PORT KN WBPa TKTJPWN VOKTBVT Voor a s Zondag zijn behalve in afdeellng V dezelfde wedstrijden vastgesteld als voor Zondag j l De aanvankelijk vastgestelde programma s voor de komende vier weken zijn een week opgeschoven Het programma voor a s Zondag luidt Kon Ned Voetbalbond AFDHELING I Ie klasse KFC Xerxes Spartar HBS ADO Hermes DVS Stormvogels CW AFDEEUNQ U 1 klasse VÜC VSV DOS RFC DHC Haarlem Peijenoord t Gooi AJax DFC 2e klasse A ODS Overmaas Gouda Velox HW UW UVS BMT 3e klasse B Het Noorden RVC Hoek van HoUand ONA The Rising Hope ED6 DDC Tonegldo Oromvllet VIOS 3e klasse C Olympla Laakkwartier DHS Steeds Hooger VOO MarUnlt OV V Steeds Volharden 4e klasse A Waddinxveen Roodenburg BTOTONA Boskoopsche BoysSportman Bodegraven HDV DSO Wafisenaar 4e klasse C Vogel Te Werve Schoon hoven Delft GSV OB Maasstraal Zwart Blauw PVS DUNO 4e klasse F PVC Woerden EAC r Moordrecht Gouderak Stlchtsche Boys Haastrecht Utrecht Lekkerkerk Oudewater 4e klasse H Ammerstol che SV Dilet Bfnt Transvalla DLVS DINDUA DJS CKC Florissant Schiedam Bolnes 4e klaasgj SSW MerweStad EBOHPapendr sGravendeel OSS Merwede ZÜifers £ fserve 2e klasse A Schevenlngen 2 HBS 3 VUC l Gouda 2 BEO 2 Alphen 2 DHC i Qulck 2 ADO 4 HW 2 Reserve 5e klasse D VOC a DHS 2 Olympla 2 qsv 2 U uur ONA 2 Schoonhoven 2 cw 3 Gouda 3 APDEEUNG m io Quick AGOW Enschedé NEC Hengelo Wagenlngen Heraclee Tubantia Go Ahead ZAC AFDEELING IV Ie klasse Elndhoven NOAD MW PSV Roermond BleijeThelde Juliana NAC LONGA Willem U AFDEELING V ie klasse Heerenveen HSC Achillea OVAV Sneek Leeuwarden Velocltas Veendam FVC Be Quick Nederlandiohe Korfb lbond Prorramma voor Zondag 3e klasse O Het Zuiden 3 Deetos 3 O S C R 2 Vlug en Lenig O D O De Spartaan STADSNIEUWS GOUDA 13 Januari 1939 W erkloosheid weer gedaald Voratgeyolgen geleden De werkloosheid ia sinds veertien dagen geleden toen zy als gevolg van de vorst het hooge cijfer van 46 bereikte aanmeil lyk gedaald nu delweersomBtandigheden zich hebben gewyizigJ Thans zijn ingeschreven 2355 per onen dus bijna twee honderd minder 4ocn toch nog meer dan het feiteiyke cyfer dat vorige maal 23 U bedroeg Ingeschreven staan aardewerkindustrie 132 typografie 34 bouwbedrijven 605 cher iische nyverheid 32 houtbewerking 129 kleedingindustrie 63 lederbewerking 13 metaalnyverheid scheeps en rijtuigbouw 152 papierfaibricage 17 textielnijverheid E7 bereiding voedings en genotmiddekn 125 sigarenindustrie 109 landbouwbedrijven 79 handelsvertegenwoordigers 67 pakhuisen schippersknechts koetsiers en chauffeurs 268 transportarbeiders 80 ver rekeringswezen 2 vrije beroepen 10 kantoorbedienden 36 onderwyspèrsoneel 1 huiselijke diensten 14 ongeschoolde fabrieks en andere arbeiders 345 Bridge drive in Ons G iu eg a Geanimeerde wedstr d In de sociëteit Ons Genoegen is gisteravond voor de leden een bridge drive gehouden Er bestond voor dezen wedstrijd groote belangstelling vier en veertig pezscnen namen deel De kamp had een geanimeerd verloot en ia ook ditmaal uitstekend geslaagd De pry zen werden als volgt behaald in de lyn Noord Zuid Ie prijs de heeren F van Vliet en J van Rihyn 2e pryg de heer en mevrouw Mul Boef 3e prys de heeren P Bik en A Rietdijk in de ly Oost West Ie prya de heeren J Bokhoven en A Slegt 2eipryB de h eren J Reer en Witte Naanstra 3e prys mevr H G Sipts en den heer P Hubregtse Na afloop heeft de heer P B Sips l6 irijzen uitgereikt Algi Goöp BegTafenisondememinig De afdeeling Gouda van de Alg Coop iBegrafenisondememing orgamaeerde gisteravonditin de itóimie een lezing met lichtbeelden over de uitvaart m vroeger eeuwen en thans SpreJter was de heer D Gabel uit Amsterdam Deze il egon na ingeleid te zyn door den heer R Peetstra voorzitter van de afd Rotterdam met uiteen te zetten dat de eerste mensohen tengevolge van natuurrampen naar hun opvatting veroorzaakt door de geesten van gestorvenen bezeten waren door angst do h ook de moderne mensch nog huivert mj den aanblik van den dood Aan de hand van fraaie hchtbeeQden betoogde apr vervolgens dat de uitvaart niet behoort in handen van op winstbejag Ingestelde ondernemingen maar aan de gemeenschap Daarna werd met behulp van een zeer uitgebreide collectie lantaamplaatjes verduidelijkt hoe in oude tijden en by primitieve volken de begrafenis plaats ihad en hoe de uitvaart van de eerste Christenen daarby afstak waar men op dit terrein geen idassen of standen kende Een ander hoogtpunt noemde spr de burenpHcht periode die verdrongen is doordat de zakelijkheid zyn intrede deed Na een korte pauze zette de heer Gabel uiteen dat de coöperatieve vereeniging is gegroeid uit maatsohappel yke noodzaak en het protest is van duizenden tegen het misbruiken van gejKl na eJl opvattingen De particuliere instituten maakten van de begrafenis een transactie de doode werd een winstobjest eerbied veranderde in vertoon menschelyke gevoelens werden uitgebuit Pel hekelde spr het klassenst lsel waarby men naar hetgeen men betalen kan in een bepaalde klasse wordt ingedeeld Voorts beloogde hy dat de Coöp Vereeniging met dit tetelsel heeft gebroken Reeds in 18 grootere pl aatsen U een coóp vereeniging opgericht die tegen kostprys een eenvoudige uitvaart mogalyk maakt rekening houdend met eerbied en piëteit in de overtuiging dat de achterblyvenden daarop meer prjj s stellen dan op een potsierlijke begrafenis van een geliefde overleöene De opvatting dat de coöp vereeniging er gekomen js uit zucht om te concurreeren tegen de particuliere bedryven bestreed apr De vereenigingen hebben een prtjsregelende en hervormende taak De begrafenis met paard en rytuig is moeilyk los te maken van het klasseaysteem doch daar vele rlenschen daarvan nog niet te overtuigen zyn zullèji voorloopig concessies noodig blüfcen Het streven is ecjiter een éénklasse systeem dat aan de hoogste dBöhen voldoet N a met lichtbeelden het verschil tusschen de particuliere eji coöperatieve b rafenis te hebben verduidelyit besloot spJ zyn rede met er nadrukkeiyk op te wyzen dat de coöp vereeniging rekening houdt met Reders opvatting en overtuiging en dus algemeen is in den waren zin van het woord Arbeid Adelt t Uitslag Terloting Het bestuur van de Vereeniging Arbeid 4delt deelt ons mede dat de prijzen van de verloting op de volgende num mer zifn gevallen 68 205 389 212 78 Mv 207 252 32T 199 369 163 88 307 90 254 9 115 30 209 331 274 139 8S 190 134 3U 2S 168 280 64 208 266 223 374 384 186 2M 81 179 394 isV 1S6 176 1 191 345 169 iïl9 326 51 111 225 203 253 197 290 64 FaiUiBsement uUgegprokfru Uitgesproken ia het failliBsement van Jac Prie Ifaam 182a Curator la dr mr J Smit De pianiste Gusta Bruyn Koch Op het concert dat Vrijdag 20 Januari a s onder auspiciën van het Goudscha Vluchtelingencomité gegeven wordt ten bate der Duitsdie Joodsche vluchtelingen 7al mevrouw Gusta Bruyn Koch als pianiste optreden Niet alieen zal zy de beide andere solisten de heeren Willem Noske viool en Edward Söntgen violoncel aan den vleu gel begeleiden doch tevens zal zü eenige werken van Chopin ten gehoore brengen Gusta Bruyn Koch is een landgenootfc dje zich sedert eenige jaren in Den Haag heeft gevestigd na een lange reeks van jai en in Indié te hebben gewoond waar ziJ gold voor een der meest gevierde i ianiaten Reeds op jeugdigen leeftyd ibehaialde zij tfc Utrecht het diploma der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Daarna 17 jaar fiid verwierf zij het eind dipIoma aan het Amaterdamsch Conservatorium en een jaar later onder leiding van wylen Julius Röntgen den Prix d exceüence i Zij studeerde vervolgens te Rome te Ge nève en te Par s In 1907 verscheen zy reeds op het concertpodium doch heeft in ons land vooralnaam gemaakt door haar optreden te Sche veningen als soliste o a met het Philha nftmisch Orkest onder Kunwald en J et Re Eiidentieorkest onder Ohevillard en René Baton j 2 Nedierlandscb FaJuikaat Ztt4ag te T uda I Tenemde Industrie en Handel op eenI voudige snedJie en practische wijze mlichtingen te verstrekken omtrent de wijze waarou de vereeniging yNpderland8ch FaI brikaat werkt en in ihet belang van de Nederlandsche Nyverheid en Handel kan 1 optreden zal de heer H F R Snoek alg j secretanspenningmeester der vereeniging Nederlandsdh Fabnkaat voor het geven van mondelinge inlichtingen aanwezig zyn op de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda op Maandag 23 Januari 1939 tusschen 10 en 12 uur Voorm en 2 en 4 uur n m Indien men inlichtihgen wej scht te ontvanggn over bepaalde onderwerpen die welJicht eenige voorbereiding noodig maken wordt men veraocht dit tijdig schriftelijk aan het bureau der Vereeniging Nederlandsche Fabrikaat Badhuisweg 1 Den Haag te berichten teneinde de bewuste bespreking IEOO vruchtdraigend mogelyk te doen zyn RUkspostfipaarbonJc In den loop der maand Deceanber 1938 werd aan het kantoor Gouda op spaarbankboekies ingelegd ƒ 76 618 47 en te betaald ƒ 60j998 64 derhalve meer ijteelegd dan terugbetaald ƒ 16 ai9 93 Het aantal nieuw uitgegeVen boekjes bedroeg 69 EXTRA AANBIEDING 2 BLIKKEN Hero Spercieboonen ƒ 0 J C DEN BOER Wz Telef 2012 Groenendaal 13 Opvoering operette door kinderkoor De gemengde zangvereeniging en kindwkoor Gouda geven Zaterdag fi Januarides avonds 8 uur in Kunstmin een uit voering Het kinderkoor en het gemengdkoor zullen verschilende liederen zingbn e nna de pauze voert het kinderkoor op O toovenlool sprookjesoperette in drie l rdrijven v n ITnG Becker Na afloop is eibal onder leiding van èen heer D Holthuizen Om 3 uur wordt een matinee van de km eroperette gegeyen Auto geslipt V Op de helling van den Go ja verwelledijk naar den Flüweftlenningel is hedeiimorgen een militaire vrachtauto geslipt en tegen een vrachtauto geredeit De mjHtaire wagen werd aan linkervoorzijde ernstig befcchadigd de Indere wagen kreeg eenige krassen De schlde is orderling geregeld DerW DcfW Nutsavond Internationale problemen in de n töd Op de derde Nutsavond te houden op Donderdag 19 Januari te 8 uur in den Nieuwen Schouwburg al de secretaris var het Historisch G ootschap Dr C D Ji Braadt te Utrecht spedcen over Internationale probtemen in zen tijd AGBNpA Réunl Bio8coop De biland van oudChicngo Zondag 10 30 uujr Optlad ijs Woens dag 2 uur matinee Op glad ijs Thalia Theater Drip kanleraden Schouyiburg BioBCoop Verloren paradijs Zondag 10 30 uur onzichtbare man LAAfSTB BKMCHTBN Felle Duitsche aanval op RoosevelU De boodschap van president Roosevelt in zake de Amerikaansche wapening wordt door de Duitsche pers heflig aahgevallen Men noemt de gedacUte van Roosevelt aan een mogelijken aanval van de totalitaire landen op net Amerikaanschc vasteland eeniU bel 18 Jan 2 uur De Zalm Verkooping notaris K 2eevat machinerieën en kantoorinventaris 18 Jan 4 uur Bewaarschool Patersteeg Trekking verloting gemengde langvereeniging Excelsior 14 Jan 2 30 uur Ons Genoegen Büjartwertstryd Ter Gouw Rijswyk voortzetting 15 Januari 14 Jan 3 uur Officieeia opwiing SpaarderabiuL Eerste ÏWheemsche bungemeester Te MadloMi Bij besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch indlë is benoemd tot burgemeester van Madloen mr dr Raden Ng Soebroto seint Aneta Ml dr Raden Ng Soebroto behoorttot de jgroep inheemsche juristen die na de Kechtsschool te Batavia te hebbendoorlooien en eenige jaren bij de rech terlijke macht te hebben gediend inNederland verder studeerde en daar promoveerde Bij nUn terugkeer In Indlë werd mr dr Soebroto benoemd tot ambtenaar ter beschikking van den president van üAi Raad van Justitie te Soerabajfi Uit deisen tijd dateert zijn aansluiting bij de t idleclub van wijlen dr Soetomo welke organisatie later is opgegaan In Parindira In 1927 aanvaardde de heer Soebrotohet wethouderschap van Soecabaja waar door hl het terfeln der centralisatiebetrad Van 1929 af het jaar waarin deprovincie Oost Jaj a werd Ingesteld tot 1937 was de heer Soebroto werkzaam bijhet departement van Binnenlandsch Bestuur gedurende welken tijd hij Ud w isvan het college van GedöJJiteerden Thana is de heer Soebroto weuïouder vai Batavia Tijdens de afweslgheld metziekteverlof van den Gouverneur Y van OosfJava in 1937 heeft de heer Soebroto het voorzitterschap tan denVProvlnclalen Raad van Oost Java waargenomen Mr dr Soebroto is fehuwd met een duïhter van Pangeran Hadlwldjojo ot dliJ van den Volksraad thans voortl Hcr van Balai Ago g Zjjn echtgenoot If dua een kleindochter vag den Soeaoehoean van Solo Nog steeds arrestAttes In yerband met zede mlfldrl vfl In verband met de zedenmlsdrijveti l te Cïterlbon een Europeaan In preiwitleve hechtenis gesteld seint Aneta In verscheidene plaatsen o a In fvd eng en Cherlbon hééft de politS itt verband met de zedenmisdrijven aen razzia gehouden onder de inheemsche knaIKn die gewoon waren langs de stvn t t kenteren Ook in de hoofdstad is dit geschied Te Padang is eyene n eeÉ Europea k in preventieve h echtenis gestdd Verscheidene knapen zijn gehoord Voorijg is te Brastagi btj Medan een Suropeasin gearresteerd De gepenalonneerde havenlMheendfir van wlen was gemeld dat hij in prevenr tleve hechtenis was gesteld is dopr dèn officier van justitie verhoord Een verder onderzoek Is gaande De havenbeheerder la thana weer op vrUe voeten 14 Jan 7 80 uur Nieuwe Schouwburg itvoering gymnastiekvereeniging Excelsior revue Klaar voor den start mBCHTZAKEN Rechtbank te Rotterdam Overtreding Visscherijwer Ir den nacht van op 6 November hebben de 39 i rlge heler J H diens 16jarige zoon de vlsscher M G H en een broer van den heler de 34 jarige schipper G H allen uit Gouda in het aan den landbouwer J Rijkaart te Bergambacht toe behoorende vlschwater met de zegen gevisfcht en daarmee dus de Visscherljwet overtreden Er zou dien nacht meer gebeurd zijn dat niet door den beugel kon want er waren nestkorven voor Rijkaart s eenden uit het water getrokken en zün koelen waren gemolken De verdachten gaven toe dat zij deeendenkorveïi uit het water hadden gehaald omdat er anders niet voldoenderuimte was voor de zegen Maar koelengemolken hadden ze niet f In 4Jn requisitoir heeft Tiet O M waargenomen door mr F M Wilbrenninck er op gewezen dat men hier metvischstroopers te doen heeft die maargaan vlsschen waar het hun te pas komt Dien nacht hebben zij een aanzienlijken buit n 1 5to pond vlsch binnengehaald Het O M elschte tegen de belde volwassen verdachteïn 1 maand gevangenisstrafen tegen den minderjarige 1 maandtuchtschool De verdediger mr A Bouman wees brop dat bittere armoede de menschen er toe gebfacht heeft te gaan stroopen Pleiter drong aan op een lichtere stiV HeUng D 33j arlge vlschhandelaar W v W uit Stolwljk heeft terecht gestaan terzake van heling VerdacWe had op 6 NoIvember de door de verdachten uit de vorige aaak gestroopte visch gekocht Hij beweeBde niet geweten te hebben dat deze viscli gestroopt was maar de presi dent mr J A Marx wees verdachte op de eigenaardigheid dat verdachte die 1 visch s nachts gekocht heeft en dat hij toch gewaarschuwd was dat de H s vlsch stroopCTs waren I De rljfesveldwachter A J Boekee ver klaardftrdat verdachte hem Iftid gezegd begrepert te TTeBbfln dat de vlsch gestroopt was toen getulfee s mqrgens WJ hem was gekomen Getuige had verdachte meegedeeld dat hl die vlsch in beslag nam en dat verdachte er voor moest zorgen dat ze niet bedierf Getuige heeft verdachte geen Jferlof gegeven om die vlsch te verkoopen Het O M U hadt die partij naar den ontvanger moéten brengen Beurs van AmsterdmiL Verdachte zegt niet begrepen te hebben dat de partij in beslag genomen was Getuige Boekee Er Is ulOdrukkelijk geMgd dat de vlsch van misdrijf afkomstig WISSELKOERSHN t 12 Jan 13 Jan Officieel e S9 73 B6 4 8M 31 01 41 68 Londen 8 591 80 A 4 86 31 07 41 67 38 57 38 40 44 25 44 27 43 45 20 1 83H 1 841 BeursovenlGht Doordat hpt pond sterling door het Engélsèho egalisatiefonds practisch op één niveau gehandhaafd wordt Is een feitelUkfi stilstand in de wisselmarkt Ingetreden De koersen blijven op het vorige peil gehandhaafd en fluctuaties van eenige tteteekenis optbreken volkomen Dat de hantfel hieronder in sterke mate I Brussel Zwitserland Het O M meende dat uit de laatste verklaring van den veldwachter Wijkt dat verdachte zich aan heling heelt schuldig gemaakt want hij heeft ite vlsch verkocht nadat hij wist dat ze van misdriif afkomstig was Het O M elschte 3 nSlanden gevangenisstraf De verdediger tnr J N v d Houten heeft er op gewezen dat verdachte vroe j a t rf ger geweigerd heeft vlsch van stroopers Stockholm te koopen hetgeen door die stroopers zoo onvriendelijk was opgenomen dat er een New Yorjc vechtpartij ontstèftn was die bijna voor de rechtbank een nasleep zou hebben gehad Het Is niet verdacht © gewoonte om gestroopte vlsch te koQpen I tgeen ook al hieruit volgt dat verdachte voor zltter van de vlsscherlj vereeniging Is die tegen h stroopen ageett Uit ni s Is gebleken dat verdachte hier geweten heeft dat de vlsch die hij kocht ge strSopt wa S r conïïudee tot ij oeft nauwelilta ver in umt ooir tX nield te worden vruspraan Mtohandellnr M bemoedigende persberich n h kr I H en diens zoon de vis Vn lt Ro e over dé ondcrhaiideimsen vervolgens terecht mofeten s aan ter za e van ml andeling Op 10 October hadden den dientengevolge op de wisselmarkt nauwelijks hun wefcrspiegelüi rddmxveor wlrei irtw eri I f vL het vorlgfe peil ar P Iss J = E sHSS SE raan werï de poUtte teWa lnx e Sr uS S h gekomen was dat geen der partijen depolitie er In zou toennen doch toen deaeverdachten bij de politie te Gouda tochaangifte deden van het stroppeh waarvoor de kantonrechter te Gouda eenboete van 15 heeft opgelegd haddeiide familieleden zich ook niet gehouden Jgeacht aan de afspraak Het O M acht g de ten laste gelegde i mishandeling bewezen en meende dat hier de stelregel van gelijke monnycen gelijke kappen behoort te geldra waarom het tegen ieder dfer verdachten elsch de verklaring dat aanvankelijk vereen i as dan ook ultgespro ken flauw te noemen De vooraanstaan de fondsen werden op vrtj aanzienlijk lager peil vernomen meerendeels Ingevolge eeiüg aantXHi uit Londen Er ging echter zeer weinig om TELEGRAFISCH WBERBBRICHT De BÜt scant Verwachting geldig van hedenavond tot morg iavond ongeveer 19 uur te 15 boete Voor h Sr te vervangen j Voor iiet gelheelé land Geen neerslag door if dagen hechtenis vopr H Jr door van beteekenis wiBsellende bewolklri wei 2 weken tuchtscluxd i nig verandering in temperatuur matige Uitspraken 26 Januari tot zwakkien wind uit Zul e ijke richtingen f