Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1939

NU KUNT U era gloednieuwe NAAtMAOHINE n pnma kwaliteit koopen daar wij de lai machines opruimen tegei bespotteHJk ul prijs Wij hebben nog 2 trapmachina kagtmeubel en 2 handmaohines dus ham U Naaimadhinetafel prima voor ƒ 7 Adres P BEY Sr Blauwstraat U Veedc bïild J N V Mtrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3 PANDBRieVEN k 10T 33 PANDBRIEVEN è 99 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr F K HOORWEG Het dienstbodenvraagstuk in Nederland Joodsche Vrouwenraad richt zich tot Minister van Sociale Zaken Mijn kind heeft40 graden koorts Koorts ajyvriend en helper door MEDICUS I Het Hoofdbestuur van de Joodsche FVrouwenraad in Nederland heeft naar wiJ ontleenen aan het Decembernummer van Ha Ischa het orgaan van de Joodsche Vrouwenraad ïzich met het navolgende adres gericht tot den Minister van Sociale Zaken In weerwil van de overal bestaande cursussen voor opleiding van Nederlandsoh huispersoneel is het tekort aan dit personeel nog steeds zeer grOot Het zal na de bepaling der Duitsche regeering waardoor 3000 dienstmeisjes thans bij Joodsche families in betrekking het land zullen moeten verlaten zelfs nypend worden Het is ons bekend dat zoowel de Gemeente Arbeidsbeurs te Amsterdam als de bemiddelingsbureaux van de Nederlandsche Vereeniging voor Huisvrouwen en de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen van jonge Meisjes Union dagelijks overstelpt worden met aanvragen voor huispersoneel vooral voor dienstboden voor dag en nacht waaraan niet kan worden voldaan Anderzijds zijn er in Duitschland zeei vele Joodsche vrouwen en meisjes ir staat en bereid dergelijke betrekkingen hier te lande aan te nemen Dit wordt haar echter belet door de bepaling dat buitenlandsche werk krachten alleen worden toegelaten indien uit haar pas blijkt dat zij te ijUen tflde naar het land van her val op de gezondheid tot een of andere pelk van het lichaam té beperken Dezen samenhang moet men kennen en men zal niet langer bevreesd zijn voor koorts Natuurlük is een plotseling stijgen van de temperatuur een bewijs dat er iets bijzonders in het lichaam gebeurt Bedrust is daarom noodzakelijk verder ontlasting Wij kozen dit opschrift Mqn kind heeft 40 gr koorts omdat het een I veel gehoorde uitroep is die uitdruk king geeft aan moederlijke bezorgdheid welke niet altijd gegrond is Want maar heel weinig moeders weten dat zfl juist in de koorts een van de krachtigste bondgenooten hebben bij haar pogingen om het welzijn van haar kinderen te bevorderen Koorts tijdelijk optredend in het organisme IS de vriend van den zieken mensch En zelfs de geregeld weerkeerende koorts zooals die bu longtuberculose optreedt moet beschouwd worden als een nog in het lichaam aanwezige kracht om de ziekte meester te wi len worden Lecken moeten daarom ook nooit trachten koorts door chemische middelen te bestrijden alleen de medicus kan uitmaken of in be paalde gevallen naar vermindering van de koorts moet worden gestreefd Hoe koorts werkt Ziektekiemen worden het snelst bö verhoogde temperatuur verbrand Wie gewend is aan het ziekbed rus I tig het verloop van een ziekte te observeeren wordt telkens weer met dankbare bewondering vervuld vodr het werk der imtuur die het bestaat in den korst mogelijken tijd de normale temperatuur van geihiddenl 37 gr Celsius tot 39 a 40 gr C te doen stijgen Met pynlijke zorg houdt het gezonde lichaam de temperatuur op om en bfl de 37 gr onverschillig of het buiten 46 gr boven nul in de schaduw of 30 gr onder nul in de zon is Maar wanneer er gevaar dreigt speelt het lichaam het klaar door een verandering in de stofwisselingsprocessen de lichaamstemperatuur 2 a 3 graden te doen stijgen Zoo kunnen bijv ook de witte bloedlichaampjes Inel m aantal vermeerderd worden Terwijl in normale omstandigheden hun aantal in een kubieke cm bloed 6000 bedraagt kunnen er Bestelt üw Brandstotfe yEKEENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING Hinimum contrib ƒ 1 60 p j tev n voor echteen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelapel in totaal ƒ 8 50 voor niet leden ƒ 166 InUchtin jenbUden en inl omtrent het venekeqnjisfondi koat ooa verkrjjfbaar bij de afdeelingi aecrctaresM niii el iniinel 8T tArtïs plaatje cW ert venster en de speci le zaiverhela van smaalc xjjn t lientiierk vaa VenkcüSe BESCHUIT n bü JAC MUL SPOORSTRAAT 31 Tel 2955 Uitsluitend PRIMA kwaliteit van den darm door een of ander la xeermiddel en weinig eten opdat het j lichaam niet noodeloos bemoeilijkt wordt in zfln strijd tegen de ongewenschte indringers Natuurlijk moet de oorzaak van de koorts worden op gespoord opdat de juiste hulp kan worden geboden Maar de angst voor koorts is ongegrond Want men kan er niet genoeg den nadruk op leggen koorts is geen vijand maar de bestevriend in den strijd tegen ziekte dien men zich maar wenschen kan Aan de hoogte van de koorts kan de dokter zelfs de weerstandskrachten van het lichaam afmeten De angst voor verzwakking door koorts is al evenmin gemotiveerd Want niet de koorts verzwakt het lichaam maar de ziekte in haar geheel Kouvattingsen infectieziekten in het bvjzondtr kinderziekten verloopen over het algemeen in enkele dagen tij ds met zeer hooge temperaturen die zonder bezwaar verdragen wordend Koorts als alarmsiffnaal Dat een moeder schrikt wanneer zü haar kleintje met een hoogroode kleur en koortsige oogjes in zijn bedje ziet liggen is niet meer dan natuurlijk want dit ia al het ware het alarmsignaal dat het kind een ziekte onder de leden heeft en zü zal dan ook terstond den dokter laten komen WÊkr een verstandige moeder zal in zoo n geval niet verwachten dat het eerst gewerkt wordt op vermindering van de koorts want het is veel beter dezen natuurlijken afweermaatrigel van hét lichaam nog eer te ondersteunen dan te bestrijden Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij OE MODELWASSCHERIJ GRaXf FLORISWEG lis 115 GOUDA Telefoon 2084 Gebruikt bedrijfswatér ials regenwater zoo zaclit M ggi s Soepen beheersen ons land Als Ü een Maggi s Soep volgens de gebniiksaanwijzina klaarmaalt en proeft zult U begrijpen waarom Maggi s Soepen hebben zo leta fijns Z © njn bijzqpder smakelijk voedzaam en geung Het 18 alsof Ü ze zelf hebt geanaakt AUeen njn se voeideligei Slechts water en een korte kooküjd njn nodig om een vpirukkelijke aoep te Eaggi s Soepen zijn een genot op tafel Vreeselijk eenmt l nV vormlg verkenv bord beteekent dgt n Voorrangsweg nadert wanrop becverkeer voorrang heeft onverschillig of het voor u vanlinks of van redittkomt tW nader BOOO fli DE BESTE VOOR DEM PRIIS V J komst terug kunnen keeren Naar wij vernomen hebben heeft de Nederlandsche Vereeniging tot Behartiging van de Belangen vSn jonge Meisjes zich reeds tot Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewend teneinde op opBeffing van deze bepaling aan te dringen Ook het Hoofdbestuur van de Joodsche Vrouwenraad jn Neckrland zoo vervolgt het adres zlu er bu f v U e Excellentie on ijijlen aandrin i VB e K der mensch weet dat do gen de noodige staden te doen opj dkt deze eisch voor het gewone huis l = ii M l i = personeel kome te vervallen Immers i oowel van Joodsche als van niet Joodsche züd bestaat een sterke ge ET LOOPT WEER STORM ONÏE GROOTE BAi ks dPRUIMING Ongelooflijke koApjes op al opze aUeklinge n Honderden coupons vloerbedekking gordijn stoH r loopers en tapijten Opruiming van meubelen uit onre modelkamers dan 20 000 30 000 zelfs 40 000 op diezelfde hoeveelheid bloed voorkonaen Zij hebben Jot taak de gifstoffen te helpen verwerken en den aan leih van bestaan is m Australië Verder weet vrijwel iedereen d t oe her ogin van Kent wier man beneigdheid Joodsch huis personeel uit no md tot gouverneur generaal van Duitschland in dienst te nehien De Aust a m zoo te zeggen de vroumotieven hiertoe zffn vaiï tweeërlei wel keimis van Wales is naar wier aard eenerzijds opgewekt door het TJ üta ngelsche vrouwen ilPSnd gebrek aan NederlandscV = kj Wanneer men dit allehuisperstaeel anderzijds door de wil begrijpen De gulden middenweg in de opvoeding Heb je iïiets vergetei Is je S om een donkere kamer binnen schrift in je schooltasch en je pot 1 K dan zal bij noch gedwongen loodenéétui Heb je je zakdoek en je h uitgelachen mogen worden doch men gaat eenvoudig met hem mee om EËNIGE yOORBE LDEN Fabriekspartii Woii en Deltens 150x 20Ö 3 88 160x 210 4 78 180x220 5 68 Speciale aanbte ding Opruimlngspartl Haarvalour Karpetieni zware kwaliteit 4 19 90 o p r u I m I n g Holjaji Karpetten Hulikamerkarpat 3 78 Wollen Tapis Beige 3x41 11 90 pakje brood Hoeveel moed s zijn er niet die van dfze tfsod een deugd te maken L doordien men vacante plaatsen zou 1 Will n bezetten door onschuldig ver volgden die voor deze werkkring zijnBgeschoold en dwe daardoor in dé ge Igenheid zou willen stellen een ar teid te verrichten waaraan in onsland volgens alle deskundige instan ties behoefte bestaat j Vervolgens w fst het adres erop da het juist de oodsche hnisvrouIwen zijh die het nlB at te lijden hebiben onder het dienstjlodenvraagstuk daar zij voor aoWer geen Nederpiandsch huispersoneel beschikbaar is i I hem te toonen dat er niets byzonders haar kinderen op het laatste oog n zo donkere ruimte Wat een kindonbegrüpelijk voorkomt moet h btgelegd worden voorzoover dit n rbovsn zjn bevatting gaat Nooit zal men een kind door hem met een of ander bang te maken tot gehoorzamen mogen dwingen Slechts dan kan een kind zich tot een persoonlijkheid ontwikkelen wanneer hem geleerd wordt gevaren in hun natuurlijke prMttties te zien en te beii Wn h blik dat zij naar school gaan overstel pen met goe4 bedoelde vragen De meestcn dezer al teiezorgde moeders zouden vreemdXepzien indien men haar aan het verstand zou trachten te breSjjen dat zij J ar kinderen hiermede geen dienst zen Men kweekt door al deze voorzorgen ge makzucht en gedachteloosheid aan en het gevaar wordt steeds grooter dat de kinderen te veel op anderen leeren steunen inplaats van zelfstandig te handelen en te denken Er dreigt door al deze zorgen zelfs nog een grooter gevaar en wel dat sommige kinderen het gevoel krijgen dat zij niet in staat zün voor zi elf te handelen en zeer afhankelijk worden Vele ouders vragen zich wel eens verwonderd af hoe het komt dat hun kinderen toch zoo weinig zelfstandig zijn en nooit zelf leeren denken Kinzonden het niet gaarne willen hoorpn wanneer men hen verjtelde dat een bekpnde paedagoogri eens gezegd heeft De opvoeder moet de oor a van alle fouten en gebreken zijner kinderen of pupillen by zichzelf zoeken I Maar al te Waak word deze bittere waarheid voorbijgezien Eeny even verkeerde gewoonte is het va sommige ouders om hun kin fléren Irf Uen harden oor hen indiVïe IJai ijn in bepaalde situaties te brengfen Toont êtn kind lich Zwaai Beige wo4ten Tapis 3x4 14 90 Koopjes op ónze Eilceri Slaapkamer Beddenafdeeling Opruimlngspartij eixwalleenie DelMCiB 1 parsoom 2 40 2 persooni 8 48 bestaande uit Linnenkast ledikant nachtkastje tafel en 2 stoelen 3 deélig 2 persoons matrassiel gevuld met onvermengde kapok i kussens 16 80 soonv staat ha hiertoe in strijden MEUBEUN OOK TIJDENS DE OPRUIMING GEKOCHT WORDEN GRATIS DOOR ONS BEWAARD EN OPGESLAGEN Het kind van heden za deel uitmaken van het volk der toekomst en de menschen di wij thans èn ook later noodig hebben mogen geen Ier vAsang t aan den dag leggen doch moeteiïmet klaren blik de gevaarlijke klippen weten ta onderscheiden te omzeilen Blerst dan zal het levens schip in veilige haven landen 4 Onlang hoorden wij iemand zeggen dat de zuinigheid de dochter der wijsheid i Ongetwijfeld is zuinigheid een r goede eigenschap mits zij de wijsheid niet bedriegt Verkeerde zuinigheid kan echter ook verspilling beteekenen Een goede doelmatige voeding kan nimmer verkregen worden indien men al te zeer op goedkope levensmiddelen uit is Twee jaar ijd voor het maken van een bontmantel Een onverwacht volg van de ussische revolutie is geiyeest dat pet bont der sabelmarters bijna ge heel van de pel imarkt verdwenen s De SbvjetWaren van meening dif dier de trots van vfoegere nodekoningen niet dejnoeite loodde 1 geteeld te worden Een van de grootste Parij sche ntiaken kreeg dezer dagen van een uant de opdrifcht een mantel van sa ehnarterbont te maken als huweÏSksgescheift voor z jn dochter De FOna heeft gevraagd oifn twee iaar pd voor het bijeeretamelen Van het odige bont Het geschenk zal dan de ai rdige som kosten van 2 600 000 Gin reclame Raciame die zijn gelfl opbi engt ple Uw zaak voeden kan en fn stand j an hojuden Da rVooi be staal itaaar één gft e manlet adverte ien in een bl d dat intens gelezen woidt de kran uit Uw naaste omgeving Adverteeh daaionï in l DE GOimSCHE COURANT RO T rE R DAM HQogstraa+208 Verdelg MUIS SJ niet hii feillgoie rathertvM yL QBMMJ Doozen a 50c cn90c Uw droc it verkoopt thani ook RODONT doodelljk Toor rot en muli doch ongevaarlljk voor huisdieren en pluimvee Per doos 40 cent G E Ld Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritswcg 3 Rotterdam C Inlichtingen postz v antw èn afwikkeling schriftelük iOUDSCHE COURANT Vrijdag 1 Januari 1939 GROOTE TENTOONSTELLING VAN ONS LEGER 1 16 Juli in Ben Haag geheel van hulp verstoken moeten bleven daar zy in overgroote meerderheid het buitenlaridsch huispersoneel dat wèl is toegestaan naar het land van herkomst terug te keeren noch m haar dienst zouden kunnen ntmen noch ook bereid zouden zijn hiertoe Daarom verzoekt de Joodsche Vrouwenraad welke ruim zeventienhonderd Joodsche huisvrouwen vertegenwoordigt den Minister van Sociale Zaken dringend om medewerking in deze De komende voorjaarsmode De nieuwe costumes en mantels voor het komende voorjaar zullen geen bvjzondere stvjl te aanschouwen geven De z g tailleurs toonen lange en korte manteltjes De rokken daarbij zijn wgd of nauw met of zonder Om liegemoet te komen aan het gerechtvaardigde verlangen van het publiek om te weten wat er gedaan wordt met de groote sommen die telkenjaxe worden geofferd en tevens om de popu laritelt vaai tie weermacht te verhoogen heeft de commandant van liet veldleger luitenantgeneraal J J G van Voorst tot Voorst de Koninklijke Nederlandsche vereeniging Ons Leger nitgenoodlgd een tentoonstelling in te richten welke aan het Nederlandsche volk en ook aan het billtenlaaid een denkbeeld kan geven van hetgeen door de regeering reeds is bereikt ter verhooging van de strijdbaarheid van de landmacht Deee tentoonstelling zal van 1 tot en met 16 Juli ajs in de tentoonsteUlngshal Houtrust in Den Haag worden gehouden De tentoonstelling zal toonen tot welk peil de uitrusting en bewapening van de landmacht is opgevoerd Daartoe zal dan het moderne materieel dat thans bU de landmacht in gebruik is worden ten toongesteld Wegens de technische bezwaren verbonden aan het overbrengen van materieel van het Kon Nederlandsen Indische leger zal dit materieel niat zijn vertegenwoordl d Tevens moet de tentoonstellmg doen I blijken dat de Nederlandsche industrie plooien Men kan dus m groote Ivjnen noogc mate kan medewerken en mede modern gekleed gaan en met behulp van eigen smaak zoeken naar een eigen styl die by de persoonlijkheid past Voor vrouwen die smaak en gevoel voor mode hebben een groot voorrecht waarvan ze niet genoeg gebruik kunnen maken Voor de kleeding voor s ochtends streeft men nog steeds naar eenvoud De Weensche ontwerpers vooltel verstaan de kunst om een bepaald idee zoo uit te werken dat het de volle aandacht trekt uitstekend De costuuahs met effen rokken en gedessineerde jasjes of jasjes in andere tint zullen weer veel gedragen worden en wanneer dfze laatste niet te kort en flink getailleerd zyn en drie klepzakken hebben valt op deze costumes van het standpunt up to date gezien niets aan te merken werkt aan de bewapening en uitrusting van ons leger zoodat oen belangrijk deel der begrootlngsgelden welke aan de landsverdediging worden besteed diior Nederlanders wordt verdiend Om niet eenzijdig te zijn en om naast hetgeen gedaan Is ook de aandacht te vragen voor hetgeen gedaan zou kunnen worden zal ook getracht worden de medewerking van buitenlandsche fabrieken te ijerkrijgen opdat het publiek ri ch een zoo algemeen mogelijk oordeel kan vormen omtrent den staiid der oqtK stgchtilek De voornaamste wapen en vliegtuigfabrieken enz worden daartoe aangezocht Militaire demonstraties op het buitenterrein zullen een groote levendigheid aan de tentoonstelling verleenen Zij gullen naar alle waarschijnlijkheid omrvatten een infanterie aanval waartoe een go ed uitgewerkt loopgravenstelsel zal worden aangelegd een miMtair concour hlppique carouselrijden trado anto s escadrilles in oude uniformen enz In de hal op een daart In te richten veiffÖog en buiten zullen concerten worden gegeven KfeftT Gunstige spoorwegbepalingen De hertogin van als leven le reclame dat de Australische vrouwenboftd zicheen dez dagen bezig heeft gehouden met het probleem hoe de aankomst van de hertogin in propagandistisch opzicht te gebruiken voorreclame in verband met de wol Nalangdurige besprekingen kwam mentot het besluit de hertogin h voorstel te doen inplaats van zijden kousen een tijdlang wollen kousen tedragen die gebreiA z jn van de fijnste wol Dat zou een zeer gïkde reclaraj zijn bond dezdifd meening toegedaan Öndert to rkten schuchter j p dat de hertogin van Kent toch waa sohijnlijk met andere oogmerken naar Australe kwam d n om mannequin dienstA i voor het publiek Onlangs la door de 8 aan de startlons een belangrijk grooter bevoegdheid verleend tot terugbetaling in voorkomende gevallen van drai prijs van geheel of gedeeltelijk ongebruikt gebleven plaatsbewijzen weltoe bepaling uiteraard tep gunste komt van het publiek Ziet eeij reiziger af van zijn reis nog voor dat deze is aangevangen dan kan het plaats bewijs aan het loket worden teruggenodlep tegen terugbetaling van den vollen prijs behalve wanneer een couponboekje is genomen in welk geval een kleinigheid voor drukkosten is te vergoeden Overigens kunnen de statlcaia in tal van i raI1en als vaststaat dat een biljet ïlke soort ook ten deele niet geTikt is restitutie verleenen tot een maximumbedrag van 2 fift pet reiziger Nog een voorbeeld van servite Komt een relzigen op een station aan met een en kele reilblljet en verklaart hij de bedoeling gehad te hebben een retour te ne ï men t dan kan hij zelfs tegen bijbetaling van liet verachil in vrachtprijs tusschen een enkelerAen een retour een kaartje krijgen voor Terugreis op denzeifden dag Gewezen notaris in vrijheid gesteld Clemente straf opgelegd IJet gerechtshof te Amsterdam heeft arrest gewezen in de strafzaak tegen den ex notari Van H vroeger praktijk uitoefende te Hoorn die een belangrijk bedrag ten nadeele van een cliënt had verduisterd meende de presid e van dei De meeste aanwezigen warej De rechtbank te Alkmaar had iem tot één Jaar gevangenisstraf veroordeeld = Het gerechtshof verminderde gisteren in verbahd met den hoögem leeftijd van verdaflhte de straf tot zes maanden en bracht de geheele preventieve hechtenis die eveneens zes rpaaiid en bedraagt in mindering zoodat verd achte onmiddelHJk in vrUheld werd gesteld Mevrouw he t U den loodgieter bestsld J maar ntDAschenj is het imis vei oawdI in verdediger É opgetreden mr fdell uit Alkmaar