Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1939

hLMNIEUWS kleed gelegd werden bestonden oorspronkel k uit lange kleurige reepen laken doch in de veertiende eeuw maakten ze plaats voor wit linnen loopers Men beschouwde het als een teeken van hoogere beschaving om e handen aan het kleed af te vegen m plaats van aan de kleeren Aangezien de mooie groote hnnen kleedeh door deze uiting van beschaving schaving al te spoedig vuil werden ging men er toe over aan de aanzittenden kleine doekjes te geven en het servet was ontstaan Aan het einde van de 17de eeuw nam men vorken in gebruik en bezigde men de doekjes alleen om den mond mede af te vegen en tevens om de kleeren te beschermen De eenvoudigste methode was de doeken om de hals te knoopen en deze methode vond dan ook ingang De naam servet vindt zyn oorsprong in het Italiaansahe woord Salvietta van Salvare beschermen want oorspronkeli k wer den de kleine doekjes gebruikt om h et brood de borden en de glazen af te dekken totdat de gasten zich aan tafel zouden zetten In dezen vorjp kwam het servet reeds m de 15de eeuw voor het was toen een waar pronkstuk dat met goud en zilver bestikt was In de 19e eeuw gebruikte men linnen servetten die vochtig gemaakt en tusschen de gangen door aan de gasten uitgereikt werden om mond en handen af te vegen In de achttiende eeu w werdeik de eenvoudige linnen fafellakens en servetten door een ander weefsel vervangen n l door linnen damast en van dat oogenblik af begon de mode steeds te wisselen Wit linnen heeft echter steeds gezegevierd over gekleurde motieven en zijden weefsels tot voor enkele tientallen jaren Eersthebbendebonte ontbijtstellen in de tot dusverre gebruikte witte tafelgarnituren een wijziging gebracht die inderdaad aangenaam werkt en ook practisch genoemd mag worden Thans ziet men ook indanthren geverfde tafellakens in zacht geel rose blauw en groen ipet bfl passende servetten Wellicht zullen ze in een modern milieu bewonderaars vinden doch over het algemeen zal de huisvrouw zich toch blijven hou8en aan het hagelwitte tafelgoed voor den middagdisch Het dikke moltonkleed dat menige huisvrouw over haar tafelkleed legt voor zij er het tafellaken over uitspreidt herinnert nog aan het wollen kleed van weleer doch heeft een andere bestemming dan ziJn voorgangers geen pronkstuk meer ttig voorwerp dat ou ft en dient om te voorwarme schalen kringen geboende tafelblad ters als een soort geluiddemper werkt biJ het plaatsen van borden en converts verdacht allooi De strijd tusschen de beide broers wordt steeds grooter en i eens komt het zelfs tot een vechtpartij Dan ontstaat in de boerderij van moeder O Leary brand Het vuur breidt zich ge weldig uit in dit stadsgedeelte dat ge i heel van hout is opgetrokken en de catastrophe is onafwendbaar Het wordt een ramp van ongekenden omvang En ZIJ brengt een paniek met zich mee die tot de vreeselijkste tooneelen leidt De I bevolking moet vluchten de brandweer staat machteloos en er Is geen uitweg De hitte van het verschrikkelijke vuur drijft iedereen het Michigan Meer in Gil Warren een kroeghouder die droomde eens burgemeester van Chicago te worden sterft een afgrijselijken dood hij wordt onder den voet geloopen door een kudde buffels die met dondwend geweld de vlucht neemt Maar ook Jack schiet er het leven hij in In dezen onhelisnacht die zoo ontzaggelijk veel slachtoffers vraagt Als de brand Is uitgewoed en de rust is hersteld weten de overige leden van de familie O Leary zich te vereenigen en beseft men onderling dat een band van saamhoorlgheid dient te besttian Het gebeurde is voor hen een vreeselljke les geweest maar eefi nieuwe schoonere toekomst rijst langzaam tn een vèr verschiet oakmael l Tyrone Power en Alice Fayc m de Darryl F Zanuck Produciie der 20th Century Foxfilm IN OUD CHICAGO appelen 1 d l room noten Appelen zeer dun schillen en aan stukjes verdeeien klokhuizen uitsnijden en nuet een kopje water gaar koken daarna zeven en deze massa aanvullen tot men in het geheel L vloeistof heeft met witte bessen of iMeiwijn Suiker naar sibaak Gelatine 10 minuten m koud water weken uitknijpen en in de warm gemaakte vloeistof oplossen Laten afkoelen en af en toe roeren om zakken der gelatine te voorkomen Itf een kom een laagje appelmoes doen hierop den inhoud van h t blikje zonder het vooht Voorts appelmoes partjes gesuikerde sinaasappel en tenslotte weer appelmoes Het geheel minstens zes uren op een koele plaats zetten m ieder geval zóó lang totdat men den vorm op een glazen schaal kan stortem Garneeren met geslagen room Koffievla e d L melk 1 d L koffie extract 1 ei 35 gr vanille custardpoeder 75 gr suiker De koffie wordt gemalen b v 1 è 2 lood en hierop giet men uim 1 d L kokend water laat ze een minuut of tien trekken en zeeft ze door een doekje opdat allj stulpjes koffie achterblijven Men neemt desnoods coffeSnevriJe koffie omdat de vla dan zoowel door kinderen ais door patiënten of herstellenden bietiei verdragen kan worden De melk wordt aan kook gebracht met de suiker het ei geklopt en vermengd met de custardpoeder en lepelsgewyze met de afgekoelde koffie t daarna wordt met een dun straaltje een deel van de heete melk bijgevoegd en alles teruggedaan in de waarin men de vla zachtjes en roerend even door laat koken dmama flinJc opkloppen met de garde tot ze groötendeels af RECEPTEN Chocolade anuindelen 100 gT m amandelen 3 reepen ciiocolade 5 cent 1 eetlepel melk hagelslag We beginnen de amandelen in hieet water te broeien en het huidje dat daarna gemakkelyk loslaat met duim en wysvinger te verwijderen waarna wy ze op een ibakplaat m een niet te lieeten oven laten drogen De reepen chocolade worden in kleine stukjes gebroken en met de melk in een kommetje boven d atoom van een ketel gezet totdat ze geheel opgelost zifn Een gedeelte van de amandelen wordt geheel in de weeke chocoIademaaBa gedompeld ihetgeen we het best doen door de amandelen even aan een atopnaald te prikken daarna bestrooien met chocolade Ihagelslag de andere Jielft kan b v half in de chocolademassa gedompeld worden en daarna met hagelslag bestrooid worden Het effect hiervan ia heel aardig en deze chocolade amandelen smaken h erlük Hetzelfde ehocolademengsel kunnen we gebruiken om gepelde hazelnoten ia te dompelen die wel of niet met haerelalag bedekt worden Het is noodig dat de berekHivg van deze lekkernij daags tevoren plaats vind om de chocolade gejieel en al te doen opatüi en Appelhrma 200 gram bloem 50 gram suiker 125 gr ter 2 eierdooiers weinig melk zout 3 i linke tafelappelen 60 gram krenten 50 rram suiker en kaneel Öeze krans is gemakkelijk en vlug te be bodem en opstaanden rand kan bedekken Het binnengedeelte wordt met een stuk beboterd vetvrif papier belegd nadat eerst in den deegbodem met een i vork een aantal gaatjes is geprikt en nu komt op het papier een laaj boonen waardoor de vorm van de taart bewaard blijft Zijn de zijkanten lichtbruin dan wordt het papier verwijderd evenals de boonen en gaat het gebak nog een minuut of tien den oven in Koud g worden belegt men de taart met abrikozen terwijl het sap verwarmd en hierin de ge weekte gelatine wordt opgelost Afgekoeli zijnde giet men het sap over de abrikozen Mevrouw Marie wat een slecht atuk vleeaoh is dat Heb je daarover geen aanmerldn Igemaakt Marie Zeker mevrouw ik heb den slager gesegd het voor morgen te bewaren fen ben ik uit l De gedekte tafel in den loop der tijden iJ appa en Salvietia Door G S Metier Schwencke TafeUakens en servetten behooren tot die dingen waarvan ieder beschaafd mensch zicli bedient en we kunnen ons niet voorstellen dat zy in vroeger tijden onbekend waren De oude Romeinen gebruikten geen tafellaken doch bestrooiden hun tafels met gedroogde bloemen of boombladeren en eventueele gasten brachten een doekje mede mappa genaamd waarin z j de spijzen wikkelden die zij niet meer opaten doch mede naar huis namen Die mappa was afkomstig uit karthago dus van de Khoeniciers en bestond in den beginne uit een katoenen of linnen doek doch toen het Romeinsche tijdperk van groote weelde was aangebroken koos men de fijnste weefsels met purper en goudbestikte randen Op een dag toen Keizer Nero vond dat hij al veel te lang getafeld had wierp hij de mappa uit het venster en het in de omgeving van zijn paleis wachtende volg zag hierin het sein dat de aangekondigde spelen een aanvang kbnden nemen In het vervolg beschouwde men het naar buiten gooien van de keizerlijke mappa als een teekefl dat een of ander spel kon beginnen zoodat deze spelen langzamerhand den naam kregen van Mappae Ten tijde der volksverhuizing verdween de mappa want de zegevierende Germanen vonden dergelijke dingen overdreven en zelfs Karel de Groote zat aan een houten tafel te middagmalen Eerst in het begin der 99de eeuw onder Lodewgk den Vrome kwamen de tafellakens in gebruik en Uangezien vorken nog onbekend waren at men met een mes een lepelvormig gesneden stukje brood De vetgemaakte hgers werden afgelÖtt of aan de peren afgeveegd In den beginne dekte men slechts een deel van de tafel met een looper van leer die later vervangen werd dbor perkament daarna door een weefsel dat zeer grof en ongeschikt was om de handen aan af te vegen Door de kruistochten leerde Europa de levensgewoonten der bewoners aan het Morgenland kennen en uit Byzantium brachten de Kruisvaarders kostbare tafelkleeden mede die zóó groot waren dat zü ver ever het tafelblad afhingen Over de roodwollen tafelkleeden legde men later omstreeks de dertieijde eeuw loopers Een eigenaardig gebruik ontstond in de veertiende eeuw dit wordt o a beschreven in Uliland s Schlacht bei Reutlingen in de volgende woorden Da fasst der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei und schneidet zwischen beiden das Tafeltuch entzwel Zooiets gebeurde in den regel aan een open tafel wanneer een ridder in ongenade gevallen was bü zijn landheer Thans woiflt een enkele maal nog wel eens deXuitdrukking gebruikt het tafellaken ft in tweeën gesneden Hoe Melloopers en servetten ontstonden De tafelloopers die omstreeks het begin van 1306 over het wollen tafel Luchten van kamers in de wintermaanden Met Koning Wmter valt niet te spotten dat hebben w in de afgeloopen weken aan den lijve gevoeld en niemand weet welke verrassingen hij nog zal brengen want officieel heeft hij pas enkle weken zyn intrede gedaan De huisvrouw moet in de wintermaanden alles in het werk stellen om te zorgen dat haar gezinsleden het huis behaaglijk en warm vinden bij hun thuiskomst De ervaren huisvrouw zal in den loop der jaren wel geleerd hebben welk stookmateriaal het geschiktst is voor de kachels en op welke wijze zi dit niet alleen het zuinigst kan branden doch tevens het grootste profijt erva kan trekken Een belangrijk probleem is het luchten want slecht geluchte vertrekken worden veel minder gauw warm dan kamers die voldoende frissche lucht bevatten Men kan het luchten biJ strenge koude beperken tot viJf minuten per dag en degeen die zich toch wenscht te houden aan het gebruikelijke halfuur behoeft zich niet te verwonderen indien de komer niet warm te krijgen is Meermalen per dag gedurende vijf minuten zal men dus in deze maanden moeten luchten In woningen met centrale verwarming is luchten van nog meer belang dan in die welke door kachels verwarmd worden Deze laatste zuigen de verbruikte kamerlucht op en de meeste vensters zijn niet zóó hermetisch gesloten dat er geen versche lucht door de kieren dringt De buizen der centrale verwarming bieden echter geen enkele mogelijkheid om de verbruikte lucht af te voeren en daarom is grondig luchten dringend noodig Van groot belang om de warmte door token verkregen te bewaren is dat er geen koude luchtstroom in de kamers dringt door kieren van deuren en tochtige ramen De voerende strips van nn metaal werkei in dit opzicht uitstekend terwijl men kamerdeuren kan afsluiten met reepjes vilt of guitomi Een bescherming tegen koude vindt men tevens in courantenpapier dat men in enkele lagen onder het vloerkleed kan leggen Verder kan men er een dik pak van maken dat met stof overtrokken als voetkussen dienst kan doen Courantenpapier in schoenen voorkomt het krijgen van koude voeten terwijl het onder de bovenkleeding gedragen een goed middel tegeJ e koude is voor menschen die veel op straat moeten zijn Confijten van vruchten Confijten is ook een wijze van conserveeren omdat de vruchten omgeven worden door een suikerlaagje dat bederven voorkomt Op deze vyijze geconserveerde vruchten an men echter niet als een soort wintervoorraad beschouwen doch meeif als lekkernij Men kan de verschillende vruchten presenteèren in kleine papieren bakfMJes zooals men in grooter formaat 1 voor jjetit fours gebruikt In ieder I geval vallen geconfijtc vruchten steeds in den smaak zü kunnen in combinatie met chpcolade bonbons en andere snoeperijen een aardig opgemaakt schaaltje vormen iHet confijten is een zeer eenvoudig werk en bestaat slechts hierin dat men de goed schoongemaakte vruchten in suikerglazuur dompelt Welke vruchten kan men confijten Allerlei veïschillende naar gelang het i jaargetijde geeft Zoete jieren worden in partjes verdeeld die men eventueel halveert nadat ze eerst geschild en van het klokhuis ontdaan zijn Pruimen abrikozen zelfs druiven worden geconfijt verder partjes sinaasappel mandarijn noten kastanjes enz terwijl schil van sinaasappel in zeer smalle reepen geconfijt wordt en voor het gameeren van al Historie uit het keukenrijk Iets over Berliner boUen gebracht zoodat dit baksel utkt een tweeledig doel bezat naraek als spijs en als utiliteitsvoorwi dienen Langzamerhand ontwikkelde l gebak zich tot zijn tegenwooij vorm en m de achttiende eeuw men de bollen mèt vruchteninin bestrooide den bovenkant met s ï in de negentiende eeuw beg de boUen zeer populair te wordi ging men zelfs zoover dat er al kleine gëschenkjes in t deeg g Wie kent ze niet de heeriijjte Kerliner bollen die gevuld met jam otroom zoo n welkome tractatie zyn opwinteravonden en vooral ook opOudejaarsavond tot het traditioneele gebak behooren j In Duitschland heeft men er ver schillende namen voor o a Berliner Ptannkuchen of Braunschweiger Prillecken terwijl men ze in Zuid I Duitschland Krapfen noemt i Minder bekend is echter dat dit gebak reeds uit de grijze oudheid stamt Men zegt dat t reeds eeuwen j en meegebakfeen werden In NejB berg hebben de magistraten zeifjË dertüd paal en perk moeten sm aan een groote ovèrdrüving W punt en werd het unmassiger lern und Krapfen bakken veiliet Op gastmalen werd namelijk £ opgediend dat kostbare Meii in zich hield waarmede de j vereerd werden hetgeen tot g buitensporigheden leidde geleden door huisvrouwen en keukenmeesters gebakken werd De naam Krapfen schijnt ontleend te ziJn aan een waardin Cecilia Krapfen die in het midden der zeventiende eeuw te Weenen leefde en de kunst om koeken te bakken uitstekend verstond Haar restaurant was een middelpunt or allen die op lekker eten gesteld wafên en toen ziJ eenmaal begon rjiet het bakken der smakelijke bollen was haar naam tot zelfs over de grenzen gevestigd In Weenen zelf noemde men het gebak Cilli kugelii naar de bakster Frau Cecilia Het door haar samengestelde recept werrt na haar dood afgestaan aan het bakkersgilde in Weenen en alleen de meester bakkers kregen een afdruk van het origineel een gewoonte die zich handhaafde tot aan het einde van de achttiende eeuw Waarschynlijk is de naam Krapfen echter nog veel ouder en heeft zyn ontstaan te danken aan een zeker gebak dat de oude Romemeh reeds bakten en dat zij g lobluk noemden hetgeen balletje beteekent Uit het jaar 149 voor Christus moet er e n recept zijn overgebleven waarbij meel en melk gemengd werden en gevormd worden tot de groote van kindei vuistjes die m heet vet gebakken werden waarna men ze met honing bestreken at Den naam Krapfen kreeg dit gebak m de middeleeuwen het beteekent haak Men bakte namelvjk dergelijke bollen doch van een eenigszins anderen vorm meest langwerpig met punten aan beide kanten waarvan de een naar boven de andere naar beneden wees Deze Krapfen werden niet gezoet omdat zü bü vleesoh gegeten werden en tevens dienst deden als vorken die in de 12de eeuw nog niet bekend waren Met de punten werden de stukken vleesch naar den mond I pan even van het vuur neemt de I ker zet zich en het schuim stügtj I Pan weer op het vuur en twee lo klopte eiwitten met twee lepels wl I büvoegen vervolgens suiker If I koken totdat zü lichtbruin is Pan onmiddejiük in een teiltje J oud water plaatsen om den af te laten koelen en daarna gaan confüten Geen koffie op kosten van gemeente De Kroon heeft ongegrond verklrf het beroep Ingesteld door den gemeai raad van NoordwUk tegen liet bw van Ged Staten vaa Zuld HollaJ l 4 Augustus 1 waarbij goedkeurlii onthouden aan de begrooting dier meente voor 1938 Naar het oordeel der Kroon 1 Oe l Staten deze goedkeuring onthouden nu de opbrengst V8il plaatselijke keurloonheffing is gei op een lager bedrag dan waartoe dlË meente Ingevolge art 9 der gem pelbke regeling voor de samenw ter uitvoering van de VleeschJalO wJf van de gemeenten KatwUk SiJ wllk Hijnsburg en Valkenburg In ten van den dienst heeft bU te f en verder omdat op de begrootllWPJ zün uitgetrokken voor niet l uitgaven te weten voor het vel van koffie aan het personeel op de tarle en de bureaux van politie ffl openbare werkeh Verhooging van de keurlo In dfi gemeente NoordwUk tot hef dat aan de centrale gemeente W moet worden afgedragen beteeJooJ gens de Kroon voor NoordwUk e iT welke gezien de flnancleele omaW heden dezer gemeente noode lian den gemist en de koffleverstrekB hoort ook al Is daarmee slechtt W ring bedrag n l 30O per Jaai I niet uit de gemeentekas te wnWI taald lerlei gebak dienst kan doen Men prikt de smalle reepjes of vruchten aan een breinaald dompelt ze eenige malen m de suikerstroop draait de naald vlug eenige malen m de lucht om totdat de suikerlaag ietwat hard geworden is en laat ze op een vel papier volkomen koud en droog worden Druiven moeten volkomen gaaf zün en deze laat men in de suikeroplossing glijden schept ze daarna met een houten lepel uit en laat ze drogen Büzonder smakelük zijn geconfüte noten Okkernoten werden voorzichtig gepeld en de gehalveerde noten in de suikerstroop gedompeld hetgeen het gemakkeiykst aan een naald gestoken gaat De eenvoudigste manier is om gepelde noten te koopen men betaalt wel is waar iets meer doch spaart tüd Kastanjes zün eveneens geschikt om geconfüt te worden en nadat men deze ongeveer een kwartier op een warme haardplaat of bakblik heeft laten roosteren neemt men de schil en het bruine velletje eraf en dompelt ze daarna in de suikeroplossing Voor het glazuur heeft men 2 pond suiker noodig voegt er y L water bü roert dit om en om met suiker en zet de pan op het vuur Met een schuimspaan wordt de zich vormende schuim afgeschept en zooA a de stroop opbruist doet men er een weinig kokend water bü waarna men de Margaret Sullavan Robert Taylor Franchot Tone Robert Young in Three Comrades haar laatste woorden in Erich s armen Het is niet erg te sterven als men zoo vol Heide is In Zuld Amcnka trachten Erich en Otto een nieuw loven te beginnen IN OÜD CHICAGO Reunie Bioscoop De groote Amerlkaansche Fox film In oud Chicago welke vanaf heden tot en met Dinsdagavond in de Reunie Bioscoop draait brengt In boeld de verwoesting van het oude Chicago een ware gebeurtenis uit de Amerlkaansche bescha vingsgeschiedenis Het verhaal vertelt van de familie O Leary een lersch gezin dat Chicago als einddoel heeft gekozen en alles verwacht van het leven in deze nieuwe wereld De man sterft nog voor hij op de plaats van bestemming is aangekomen de vrouw en haar drie jongens vestigen zich tn een simpel huisje in Chicago De drie zoons groeien geheel verschillend op de eene Jack wordt een goed advocaat Bob de jongste Is de eenvoud zelve on werkt hard voor zijn brood de oudste Dlon zoekt zijn geluk in cafe s en droomt ervan zelf eens een groot café te hebben Zijn broer Jack verafschuwt al do oude kroegen waarvan er zoovele zlJn van DRIE KAMERADEN ThaUa Theater Op het oogenbltk dat le trompetter den wapenstilstand van den laatsten grooten wereldoorlog afkondigde begon voor vele mUUoenen Jonge menschen een nieuwe strijd Terug in de burgermaatschappij gekwdd door do vreeseüjksto herinneringen onmachtig vaak voor geregeld werk en niet opgewassen tegen de klelnziellge intrigues waren zij veelal als oudfront5oldaten op nauwelijks atjarigen leertijd op elltaar aangewezen Zoo vestigen ook de drie kameraden Erich Lohkamp Otto Koster en pottfried Lenz zich In een klein Dultsch provinciestadje hopende met een garago en reparatie inrichting voor automobielen hun levensonderhoud te kunnen verdienen Gottfried de felle idealist heeft zich uit grievende teleurstelling ingelaten met de politiek en het gevolg is dat een aantal aaneengesloten leden van een andere pai tij aan de eenige taxi waarover de drie kameraden beschlkkeil groote schade toebrengen Om zijn kameraden hun broodwinning niet te ontnemen verbreekt Gottfried de banden met zijn partij Intusschen trouwen Erich en Patricia een meisje van goeden huize maar geheel verarmd die bovendien ongeneeslijk ziek ia 2U bewaart het geheim van ha ff alekte teaaeinde zich zoo lang mogelijk aan een klein beetje levens geluk te kunnen vastklampen Maar tegen den winter moet Patricia naar oen sanatorium gebracht woi den en terugkeerend van den trel zijn Otto en Gottfried er getuige van dat de grijze leider van Gottfried s vroegere partij door de menigte wordt aangevallen Gottfried snelt hem te hulp doch een kogel velt hem en hij sterft op straat Om de arme Patricia te helpen die wellicht door een operatie nog gered kan worden verkoopen de twee overgebleven vrienden hun kostbaarste bezit Baby de kleln § eigen gemaakte tiuto Maar als de onbeweeglijk liggende Patricia dtt verrieemt weet zij hoe zij voor Erlch en Otto voor altijd een ondragelijke last zal gaan beteekenen Staande op het balcon vaji haar ziekenkamer ge ft zij zich vrijwillig over aan den dood en zij fluistert reiden en is tevens zeer voedzaam en smakelijk Men begin de boter bloem zout en suiker tevens ook de eierdooiers tot een stevig deeg te kneden waarbij men zoo noodig eenige lepels melk voegt Heeft njen een goed samenhangeld geheel verkregen dan zet men dit met een vochtig doekje bedekt ongeveer een uur op een koele plaats Onder de hand worden de appels op een grove rasp gerasp t hierdoor de gewasschen krenten suiker en kaneel gemengd en op een bordje weggezet totdat men kan beginnen met het deeg dun uit te rollen en te bedekken met het mengsel dat gereed staat daarna oprollen en het uiteinde van het deeg met een weinig eiwit op de bovenste laag vastdrukken daarna tot een krans vouwen en de uiteinden eveneens met eiwit vastkleven 20 minuten b j tamelijk fünke hitte bakken en daarna bestrooien met poedersuiker en gameeren miet reepjes geconfyte amaasappel en roode vrachtjes Citwenpiuiddng Sap van 3 citroenen 4 blaadjes witte gelatine 60 gram griesmeel ruim 1 ons suiker Citroenen uitpersen en zeven en zooveel water bijvoegen totdatr men Mi L vocht heeft dat men nnet geraspte citroenschil aan de kook brengt waarna men er de suiker in oplost Roerend strooien wij het griesmeel er in en lossen de gelatine er in op die vooraf eei minuut of vijf in koud water geweekt en goed uitgeknepen wordt Het mengsel wordt nu flink luchtig geklopt met de garde en daarna overgeibracht in igen glazen schotel en koud opgediend B onte vTuchtencrême 5 appels witte bessenwy suiker 9 blaadjes witte gelatine 1 klein blikje aard beien of frambozen 2 bananen 1 sinaas J f A iJ m K Btt vuur van de brandende sud driift de bevolking bei ater in Een beeld uit de 20th Centufy FoxfUtn IN OUD CHICAGa dat zij niet naar Shanghai vliegen doch in tegengestelde richting naar de onherbergzame hoogvlakten van het onbekende Tibet Hun verbazhig stijgt als zij bemerken dat met de Engelschman Fenner maar een Mongoolsch piloot het vhegtuxg bestuurt die geen enkele inlichting wil geven en alleen maar met zijn revolver dreigt De reis begint een nog mysterieuzer aspect te krijgen als het vliegtuig aan de grens van de bewoonde wereld een blijkbaar te voren gearrangeerde tusschenlandlng maakt benzine inneemt en de nu meer of min gealarmeerde passagiers meevoert naar het bergland dat steeds dreigender vormen gaat aannemen Plotseling houdt het geronk der motoren op de machine daalt op Ijzingwekkende wjjze tusschen de bergen enkele vreemde bewegingen een val In de cabine zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd doch de piloot is dood vermoedeluk gestorven door een hartaanval Vijf mensclien met een vernielde vliegmaciiine ergens in het binnenland van Azle dat op de landkaart blank du3 onbekend is Na een koudeai hongerlgen nacht breekt een dag aan die den vluchtelingen alleen maar het troostelooze uitzicht geeft langzaam te moeten verhongeren Hoe zij na langen tijd weer In de bewoonde wereld terugkeeren de film zal het u verder vertellen VERLOREN PARADIJS Schouwburg Bioscoop De Schouwburg Bioscoop vertoont vanaf heden Loet C Barnstijn Ei Columbia lilm Verloren Paradijs met Ronald Colman in de hoofdrol De film werd gemaakt naar den roman van James Hilton en vertelt van de reis van leden der Engelsche kolonie te Baskul die onder leiding van Robert Conway een van En eland s meest gewaardeerde buiten landsche consuls die tezamen met z n broer George de leiding van het evacueeringswerk op zich neemt Vliegtuigen zijn ter hulp gezonden en terwijl de opstandehngen meer en meer het vliegveld naderen volbrengt Conway kalm te midden der verwarring zijn taak Macliine na machine vertrekt en juist als de situatie levensgevaarlijk begint te worden komt de laatste Douglas los van den grond Het gezelschap in dit door den bekenden piloot Fenner bestuurde vliegtuig bestaat uit vijf menschen Robert en George Conway de ruige Amerikaan Barnard die naar achteraf blijkt een oplichter is vluchtend Voor de justitie Alexander P Lovett een beroemd paleontoloog en Gloria Stone een meisje dat aan tb c lijdt ert volgens de doktoren al een half jaar dood had moeten zijn Dit vUftal komt na een nacht gevlogen te hebben tot de ontdekking OLIVIA DE HAVILLAND de vertolkster van de vrouwelijTce hoofdrol m de historische Warner Bross film D avonturen van Robin Hood een prachtige gekleurde romantische rolprent vol krygsrumoer De geschiedenis die zich op het witte doek afspeelt is uiterst boeiend en berust op vele oi de legenden rondom de figuur van Robin Höod een Engelfecïi edelmftii uit den tijd der Kruistochten die zün land verloste van den dwingelapd die zich hei regentschap er bijna de koningskroon van üichard Leeuwenhart toeëigende toeh deze vorst naar het Heilige Land ge okken was gekoeld en luchtig is en in een glazen schaaloverbrengen om geheel en al koad te worden Presenteeren met vifigerljiscuits Abriftozentaart 225 gram zelf rij zwid bakmeel 126 gram h fpèr eetlepel suiker 1 eierdooier 1 eetlepel suiker basterd 2 eetlepels koud water 1 kl blikje abrikozen eenige blaadjes gelatine b v 3 op 2 d L vocht tikje zout Men kan den taartbodem gerust eemge dagen van te voren klaar maken en op een koele plaats bewaren De bereiding is heel eenvoudig en kftn gemakkelijk gevolgd worden aan de hand onzer gegevens Inplaata van abrikozen uit het blik kan de vorm I ook met geweekte abrikozen gevuld worden Men begint met de bloem te zeven en in een kom te doen voegt er wat zout en de liohte basterdsuiker bij daarna wordt de bloem met de vingertoppen vermengd met de jf tér totdat een fijn kruimelig geheel is verkregen Men voegt hierbü de eierdooier en 2 eetlepels water en kneedt alles tot een stevig aamenhangende bal die men even laat rusten Inmiddiels maakt men een springvorm of een niet té kleinen vuurvasten schotel met rechten rand met boter vet en gaat nu het deeg uitrollen Men strooi wat bloem op de aanrecht en over den deegroller en rolt het zoq dun uit dat men den