Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1939

ZevenhuiKen Overplaatsing De heer E Vos ambtenaar bij dg Spoorwegen te Groningen is in 1 betrekking overgeplaatst naar ZevS zen Moercapelle Consultatiebureau voor zuigelinitg i Bovenstaand bureau gevestigd lay wijkgebouw van het Groene Kruin Jniet Vrijdag 13 Januari geop vl 1 doch DonderdEig 12 Januari s 12 uur Tevens wordt medegedeeld Vrijdag 2ü en Vrijdag 27 Januari het a sultatiebureau gesloten zal zijn l Speelman houdt dan weder zitUa Vrijdag 3 Februari Mond en klauwzeer Het eerste geval In dit jaar van 1 en klauwzeer In deze gemeente is ge stateerd bü den veehouder M A boer Het landbouwverslag Uit het landbouwverslag I93ö dat deze gemeente een oppervlakte heft van 29UI HA 1131 HA worden gebn als bouwland 1388 H A en 13 cjL é grasland 93 HA 40 c A als tulngnJI en 45 H A en 47 c A als dijken q Ik men De overige oppervlakte Is i riet en biezenland veld en spoorwegt enz i Het ongeluk met een laschapparm Tegen A Voskuilen is proces wflj opgemaakt omdat de oorzaak vaoi ontploffing in zijn garage moet gezocht in het feit dat het laschs raat niet voorzien was van een wat Loop der bevolking In het jaar li338 zijn in deze gemeei 60 geboorten ingeschreven terwijl 21 aLgiften van overlijden werden gedaan ï personen zijn in den loop van liet u in het huwelijk getreden MOERCAPELLE Teraardebestelling A van der pek Dinsdagmiddag had de begrafenis plaats van den heer A van der Spek in leven ouderling der Oud Geref Gemeente welke functie hij 17 jaar bekleedde Begeleid door een groote schare familie en vrienden werd het stoffelük overschot ten grave gebracht Ds M Hoiman predikant bij do Oud Geref Gemeente sprak woorden van troost tot de familie terwijl hierna twee zwagers en een vriend het woord voerden Burgerlijke Stand OVERLEDEN ïngetje Hogerdijk 87 j weduwe van B Boevé Arie van der Spek 57 jaar echtgenoot van J van der Spek ONDERTROUWD J C Meijer 18 jaar en M M Pruljsen 17 jaar Eierveiling Op Donderdag 5 Jan waren aangevoerd 3988 eieren De prijzen waren als volgt henneneieren 3 20 4 10 kippeneieren ƒ 4 10 5 05 alles per 100 stuks Nieuwci4 erk a d Uisd Varkenspest In de varkensmesterij van den heer V Vliet aliiier is de varkenspest ultgebroken Meer dan 80 zware varkens zijn hieraan bezweken Het terrein is besmet verklaard Een adres aan den Raad Elen door 14 vereeniglnlen geteekend adres is aan den Raad dezer gemeente gezonden In het adres wordt intreklong gevraagd van de verordMiing op de heffing van belasting op tooneel vertooningen en andere vermakelijkheden Gewezen wordt op het feit dat meer dan 1500 personen in dez gemeente de ver eenlglngen steunen met een geldelijke bijdrage Door heffing van deze belasting worden de vereenlgingen hiz onredelijk zwa getroffen Zijn wij goed ingelicht f dan bestaat er een goede kans dat deze I verordening zal woorden ingetrokken daar het niet In de bedoeling van den I Raad heeft gelegen de vereenlgingen I financieel te beiasten j Loop der bevolking Vertrokken Maartje Karreman naar Hiliegersberg Schoolartsendlenst Tot voorzitter van den scho dartsendienst Lek en IJsel waarbij ook onze gemeente iB aangesloten Is In de plaats van den heer C G Roos de heer H Bergman benoemd Ziekenbuisverpleglng Het bestuur van de vereeniging Zlekenhuisverplcging en het Operatiefonds bestaat uit de heeren H Swets ie voorzitter C van Leeuwen 2e voorzitter J Ferda Ie secr A v Leeuwen 2e secr J Tom Ie pennlngm C v Erkel Se pennlngm C M Cristlaanse A P de Hoed en A Radder leden Mej M Post is geslaagd voor het diploma typiste en dictaat stenografie van den Alg Stentor Bond Burgerlijke Stand GEBOREN Adrianus Leendert z v J Stam en J Heuvelman Gerrit Martnus z V L Stam en M van Weenen Gerarda Teuntje d v A Reijm en K v d Heuvel Jan Arie z v J Groenendijk en A Burger Liedewü d v C v Lingen en C Noordergraaf OVERLEDEN Geertje Schouten 73 j echtg van T Baas ONDERTROUWD K Dekker 25 jaar en A Buis 22 jaar R Hartmans te Capelle a d IJssel 19 jaar en C v Gelderen 18 jaar NIEUWE KRACHTEN IN DE NEDERLANDSE WASKETEL open armen ontvangen Geen wonder dat iedere huisvrou deze ontdekking beschouwt als de grootste gebeurtcniE c sinds laren m de geschiedenis van de huishouding is voorgtj komen Ze pralen er over tijdens het thee uurtje en op kransjes en onder het winkelen Zp zeggen Wij zijn blij dat deze nieuwe kracht om heljH l Er werken thans nieuwe krachten m de Nederlandse wasketels Het gezwoeg op wat vroeger de vermoeiendste dag m de hele week was de wasdag heeft nu afgedaan De fiuisvrouw heeft op deze dag vele uren vrije ti d gekregen iets wat vroeger onmogelijk was Het is dan ook geen wonder dat aile huisvrouwen enthousiast zijn over deze nieuwe kracht dat ze die met W 2 MINUnN KOOKMETHODI voor de grote was 01 SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN Maanden lang hebben onze scheikundigen in Vlaardingen gewerkf omide beste gemakkelijkste en veiligste manier te vinden om hel goed hagelwit te krijgen Ze hebben gewerkt met reageerbuizei en retoKen om Rmso te verbeteren Ze behandelden wasgoöiiop alle mogelijke manieren Ten slotte ontdekten ze dé 2 Mmuten Kookmelhode NIEUWE KRACHT ONTDEKT Hoe is het mogelijk dat een was na 2 minuten koken hagel wit is Doordat de deskundigen Rinso een nieuwe vyaskracljl gaven Een overvloed vah reinigenfll schuim drmgt door het weefsel 2 minuten onttrekt dit prachtige en ao tieve schuim al het vuil aan het goed ONGEKENDE HELDER HEID VERKREGEN De nieuwe kracht in Rinso brengt nieuwe hei4erheid E lk spoortje vuil komt los door het reinigende sop eiij vhegt uit het weefsel De 2 MinuteB Kookmethode voorkomt tevens hel geel worden van het goed Het blijnj hagelwit Het Rinso sop maakt goed schoner dan U het zelf kaa OUDE METHODEN AFGEDAAN Geen extra wasmiddelen zi n meer nodig Hard wrijven is overbodig Als gewoonlijk zet U het goed s nachts in de week en kookt het dan de volgend slechts 2 minuten in Rinso U kan het langer laten koken maar nodig is het niei SPAART WERK SPAART GAS SPAART TIJD Wat een besparing Geen gezwoeg meer De was staat korter op het gasstel Uw was vraagt nu oneindig minder tijd van U U is uren vroeger klaar De Rinso2 minüten kDokmethode btengt m alle opzichten besparingen U gebruikt natuurlijk voortaan Rinso R9 DE NIEUWE inso WAST ZQt PER VERDERE HULP fBALANS OPRUIMING BIJ V R Z ld L I KORTE TIENDEWBG 1 Cn MARKT 20 ZIE DE ETALAGES WmmHi Gouderak Voorbereiding H Avondmaal In de Ned Herv Kerk alhier zal op Zondag 15 Januari voorbereiding van het H Avondmaal worden gehouden Burgerlijke Stand GEBOREN Comelis Adrianus z van A de Leede en Chr de Jong Adriaiia Eli8a1 eth d van D den Hertog en E Schoaten Arie z van A C van Dam tn A van Es HAASTRECHT Jubileum ds J F Jonkers Ds J F Jonkers te Ermelo emeritus predikaJLt valii de Geref Kerk heeft Zondag zijn 40 jarlg ambtsJubUeum herdacht Ds Jonkers aanvaardde zijn ambt in 1899 te dezer plaatse In 1900 vertrok hij naar Jutrijp Homraerte Burgerlijke Stand GEBOREN Comélis z van P van der Graaf en M J van der Graaf Neeltje d van D de Langen en B C Burjjer GETROITWD C Scheer 24 j en C G Boer 22 j M Looy 47 j en N Stoppe lenburg 41 j OVERI EDEN W H Loeve 17 m OUDERKBRK a d US8EL Auto van den weg Woensdagnuddag omstreeks dri j lur reed tengevolgevan het gladde wegdek een zwaar met balen bloem en kisten zuidvruchten beladen vrachtauto van den graanhandelaar F Goudriaan Az alhier toen de bestuurder moest uitwijken voor een 6 wielige treiler HZ 45071 nabij de wonmg van den heer D Versteeg van den Lageweg De auto bleef aan de weghelling tegon een heg hangen terwijl de lading er af schoof De bestuurder kon zonder letsel het v ertuig verlaten De lading moest worden elost waarna men de auto met vereende krachten weer op den weg wist te brengen Ernstig oni geval Door het uitschieten van een breekijzer in benedenverdieping gestort Maandagmiddag omstreeks half drle s in de Spreeuwenhoek te Ouderkerk a d IJssel een ernstig ongeval gebeurd De ongeveer 50 jarige timmerman Jac Kleibeuker was bezig met het sloopen van zü n woonhuis dat vanwege de normalisatie van den Holl IJssel aldaar verdwijnen moet Zaterdag heeft men het bovengedeelte van dit woonhuis in z n geheel vertranspor teerd naar het noord oostelijk gedeelte van het werkverfichaffingsterrein en Maandag zou men de benedenverdieping afbreken Toen de heer Kleibeuker bezig was de vloer op te breken schoot plotseling zyn REEUWIJK Ledenvergadering School met den Bübel De vereeniging tot stichtmg en instandhouding van Scholen met den Bijbel gevestigd aan de Eeeuwyksche brug hield onder voorzitterschap van den heer M Zwijnenburg in een der schoollokaien van de Chr Nat School een ledenvei aderïng Na het lezen vai Psalm 1 opende d voorzitter de vergadering met gebed Vervolgens wydde de voorzitter eenige gevoelvolle en waardeerende woorden ter nagedachtenis aan wijlen den heer P Kraanj die in leven veel arbeid voor de vereeriging heeft verricht De nqtulen van ie voorgaande vergadering werden gelezen en onveranderd goedgekeurd en vastgesteld De aftredende bestuursled de heeren J Ch Hagen en G van Bruchen werden beiden herkozen en namen hunne benoeming aan Het bestuuraVoorstel om een ouderavond ie houden werd aangenomen De ouderavond werd bepaald op Donderdag 9 Febr a Door het hoofd van school de heer E G de Greef werd een bespreking gehouden over De Cljristelijke onderwijzer als voorbeeld Naar aanleiding van dit onderwerf werden verschillende vragen gesteld waarof pen aangename bespreking volgde Van do rondvraag werd nog eenig gebruik gemaakt waarna de vergadering die gotd bezocht was door Ds E R Damsté predikant bij de Ned Herv Kerk te Sbipwijl met dankgebed werd gesloten Schaakwedstrijd De Schaakclub lïeeuwijk speelde hsar onderlinge competitiewedstrijd in het lokaal bij den heer N J van Daki De uitslag luidt A Boerefijn w N v d Laan z O 1 J van Dam z P J v d Hoorn w Ravesteijn w J Slinger z 1 0 B Vetwaal w H van Dam 7 O 1 Th van Dam W P V d Hoorn z 1 0 J v d Wolf v H V d Wolf z V2 Buitenhuis w S Edelman z 1 0 Een feefltavond De afd van den L TJB te Reeuwük houdt Donderdagavond 12 Januari a s in het grymnastieklokaal te Reeuwyk dorp een feestavond Hierbü zal optreden het duo Erouwer HaTckeTt uit Schiedam Ope keivonc PUROL j Reddingsbrigade jê Dinsdagavond 17 Januari a a houdt Uo Reddingsbrigade een feestavond in de zaal van mej de wed Van Rietschoten Opgevoerd zal worden een tooneelstuk in dri bedryven getiteld Jrettige logeergasten Het zal gegeven worden door het tooneelgezelschap Thalia uit Gouda Eierreiling Aan de eierveiling waren aangevoerd ruim 2500 eieren De prijken die beatecü werden waren van ƒ 4 15 tot ƒ 4 70 per 100 stuks Tegen de droogmaking van de Plassen Te Reeuwijk en voomamonjl aan de Reeuwijksche Brugi en in de afd SÏWpw ik circuleerd een adres ter teekening aan f e Regeering tegen droograaking der Re uwyksche en Sluipwüksche plassen Burfierlijke Stand GEBOREN Arie Willen Frederik z van L van Roon en D M Blok Huig z v m H Bitter en W T van der Wolf GEHUWD C N Nibbering 25 j te Gouda en M G J van Dam 24 j A W van der Werf 32 j en M C Blonk 31 jbeiden alhier Moordrecht werkverschaffing Bij het centrale werkverschaffingsobjevt normalisatie Hollandsche IJssel nabij Spreeuwenhoek onder de gemeente Ouderkerk a d IJssel zijn deze week de werkzaamheden hervat Uit deze gemeente zijn 2U arbeiders tewerkgesteld I Verstrekking van boter en vet I Deze week zijn boter en vet voor steun trekkenden en voor hen die in de werk verschalting zijn tewerk gesteld verkrijgbaar bij J P Plak Dorpsstraat K 79 1 alhier i Dammen Uitslag van de genouden damwed stiijti c Teriouw j v d Panne 1 l U ae Bruin H Verzaal ü 2 P l igt u Alpnenaar i ü J v d Panne Joh I luijnder ü u H Admiraal D Vink a O feoiw woonhuis Aan dep heer Joh Kasbergen alhier is het timmerwerk opgedragen van het voof rekening van D J Kasbergen aan de Kattensingel te Oouda te bouwen woonhuis Vastrechttarlef Er hebben aich reeds pi m 160 gezinnen opgegeven om gebruik te maken van het vastrechttarlef bij het Gemeentelijk Eiectriciteitsbedrijf dezer gemeente WAWDINXVEEN j Dammen De daafvereenlging Excelsior alhier speelde met haar tweede lO tal haar laatste competitiewedstrijd tegen T O G I mede alhier en won met met minder dan 17 3 Door deze overwinning werd Excelsior 2 kampioen van de 2e klasse van het Goudsche Damdistrict Nederl Centrale Reddingsbrigade Op 9 Januart heeft de Nederl Centrale Reddingsbrigade afdeeling Waddinxveen liaar examen gehouden voor eerste hulp aan drenkelingen welke werd afgenomen door dr P v d Linde De medische cursus stond onder leiding van den heer A J Both De onderstaande heeren hebben met goed gevolg aan de gestelde elschen voldaan A Blonk T Dijkhuizen J de Gier A V d Graaf C E Gründmann W Goor C de Joode P de Rooy J M de Rooy J v Rhijn K Stolker A Tol B v Tienhoven F Vink I J Wielaard en J L Wielaard Afgewezen twee candldaten Na afloop dankte de voorzitter dr v d Linde voor het afgenomen examen benevens den heer A J Etotii voor het vele werk dat Inj voor de Reddingsbrigade gedaan heeft en wekte tevens de leden op een volgende cursus te blijven volgen Veroordeeld De 21 jarige magazijnknecht S J W W alhier werd door de xechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf terzake heUzi en ultlokIdng tot diefstal Dipionu boeldiouden Onze plaatsgenoot de heer D StÜiouten slaagde voor het diploma iboeldiouden van de Vereeni nig van Leeraiwn in de Handelswetenischappeoi Gevonden voorwerpen Gevonden zwaan te bevragen b J Burger Wilhelminakiicïe 84 twee houttn koffers met inhoud by W Burger Henegouwerweg 104 wolten kinderhandschoen en glacé handschoen h ü C Goedhart Kjrkweg 210 wollen handsichoen by W v Dijk Dorpstraat 156 parapluie by C v d Loo Noordkade 195 taalbaakje by S Zwijgers Dorpstraat 124 handschoen bü A J de Zwart Jan Dorrekej kade 29 duimstok bij het politiebureau uidkade 7 Verloren verguld dames ar mbandhoiloge belastingplaatje wioUen h flischoen e n zakmes Burgerrijke Stand GEBOREN Lena Adriana d van G Flier en C Grootendorst Adriaantje d van J Kleyweg en M J Zuidam Adriana Suzanna d van A Versluis en M J Loiindersloot Hendrika Geertruida d van G C v d Akco boom en A v d Loo Adriana Margje d van T A Alblas en G J Baas ONDERTROUWD H Jenné en M Verzyden GETROUWDi C Alblas en A van Es 77e Jaarsranar No 19932 Zaterdag 14 Januari 1939 iiOllDS HE COCMNT NIEUWS EN APVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGKAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADTBBTENTIKPEIJS Uit Ckmda en ometrefeta behoorende tot den bezorffkrlng 1 S reffela ƒ 1 80 ei e regel meex ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den be zorgkriDK l 6 regels 1 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjskkg op d i prijs Liefdadighejds advertentiën de helft van den prjla INGËZO NDEN MËDEDEËLINGËN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zf gereducesrden prifs Groote letters en randen worden berekend muu plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tuaschenkomst van solieile Boekbandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde V Ui opname verzekerd te ziËJn Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen A3©NNEWEENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de beiorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 Abonnementen werden dagelijka aangenomen aan ons Bureau ÏL4RKT 81 GOUDA bH onze agenten en loopers den boekiiandel en de postkantoren OnM bureaux zü dagelijlcB geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef Interc 2745 Foatrekening OP Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 850Ö ex Spaardersbad opent zijn deuren Belangrijke aanwinst voor de stad waarover groote vreugde bei taat Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BIKOEI OPMUIMIIG DE VERDUISTERINGSPROEF OP 19 JANUARI Bekendmaking Steoós BDssr nieuBOQ SpofScopjes in uitsluitend prima DAMES en KINDERKLEEDING HOEDEN REGENMANTELS enz De Bungemeester van Gouda verzoekt ons höt volg ende bekend te maken Op Donderdag 19 Januari a s des avonds van half negen tot half elf uur zal in de geheele provincie ZuidHollamd en dus oók in Gouda een veiduisteringsproef worden gehouden welke te land en uit de lucht zal worden gecontroleerd Men make met deze zaaik grooten ernst Niemand kian zeggen of deze proef de laatste Is en of niet een volgende maal bittere werkelijkheid is NU KAN GOUDA S ZOMERS EN S WINTERS ZWEMMEN Hoe het Si aarderabad Goada er van binnen uitziet In het 12 M hreede n 25 Mi lange bassin dat hier geiheel zichtbaar is stroomthet licht volop door het hooge boogdak toe In hèt midden van het bassin is de zinker by het ondiepe gedeelte die hy poto spel wordt weggenomen in liet klare water duidelijk zichtbaar 1 De besprekingen te Rome leveren tocli een positief resultaat op Besloten spoedig over te gaan tot sluiten van conventies Ieder zjj indachtig dat alsdan het vei auim van een enkeling den dood en het leed van vele zyner medeburgers kan veroorzaken Waai ooit dan geit zeker hier het één voor allen en allen voor één premier hartelyk toejuichten De Zwitsersvormden de eerewacht Chamberlain betrad langs de Pause ke trap de Clementme hall waar hij door stil deaten van de Engelsche colleges zeer hartelijk werd toegejuicht De ceremoniemeeaTer van de pauselyke hofhouding geleidde JhambeVlain j n zyn begeleiders naar us vertrekken waar de Paus zich bevond De audiëntie duurde ongeveer een half uur waarna Chamberlam en Halifax naaT lacelli s vertrekken werden geleid r e berichten uit Rome zeggen dat het resultaat van het bezoek van de Britrche mmistera op diplomatiek gebied volkomen negatief is Er zouden geen nieuwe perspectieven geopend Cn geen nieuwe verbintenissen aangegaan zijn Het doode punt in de besprekingen werd bereikt toen de Spaalische kwestie aan de orde Invam die Chamberlain als een proef van de oprechtheid van Italië beschouwt Kr gaan te Rome geruchten dat Ciano aan lord Halifax zou hebben verklaard dat Franco verwacht binnen weinige weken Barcelona bereikt te hebben zoodat ver dere tesprekingen inzake de BritschJtaliaansche positie m de Middellandsche 7ee noodzakelykerwyze zullen worden uit eteld totdat Mussolini voldaan zal zyn door l ranco s overwinning Omtrent de gevolgen van de als mislukt te beschouwen conferentie tast men voorloopig nog in h duister De besprekingen welke gistermiddaer in het Palazzo Venezia te Rome tusschen Chamberlain Mussolini Ciano en Halifax f evoerd zijn hebben een uur en een kwartier geduurd Na de besprekingen verluidde melnt Reuter dat van geen van beide zijden gevraagd 13 om of toegestemd is in het aangaan van eenigerlei verplichting regelingof overeenkomst De vier staatslieden vervolgden en beëindigden op tevreden stellende wijze de Woensdag begonnen taa t a r het instellen van een onderzoek naaT den Europeeschen toe and Beide partyen blevelT hun standpunt handhaven en begrepen volkomen elkanders opvattingen In een gisteravond door de Italiaanpche regeering en de Britsche ambassade uitgegeven officieel communiqué Week echter dat wel degelijk resultaten waren bereikt In dit communiqué toch wordt gezegd dA bij de besprekingen van beide zijden eenrf te meer uiting werd gegeven aan het voornemen de betrekkingen tusschen de beide landen te ontwikkelen in den geest van Sriendschap welke het accoord van 16 April bezielt Ook werd besloten zoo spQ aig mogelyk Over te gaan tot het sluiten van speciale conventies als in dit inetrument uiteengezet Chamberiain by den Paus Paus Pius heeft minister rpresident Chamberlain om 12 05 in audiëntie ontvangen Chamberlain en zijn begeleiders arriveerden in 3 automobielen voorzien vah Britsche en pauselijke vlaggen die de Paus had gezonden om Chamberlain naar bet Vaticaan te brengen De automojjielen werden door 12 motorrijders geëscorteerd Op het plfein voor den St Pieter stonden 2000 m nichen jeichaard t b r daardoor binnen het bereik van ieder kon Worden gebracht Daarmede heeft de stichting het algemeen belang gediend In het algemeen belang volfee dus een ieder stipt de voorsohriftcn op welke voor deae oefening zyn uit evaiai digd VANDAAG wordt het Spaardersbad geopend de overdekte zweminrichtmg die de stiobtuig i paardersbad Gouda aan de Van Iteraonlaan heeft gebouwd De totstandkoming van de overdekte ia ongetwyfeld een gebeurtenis van beteekenib voor onze stad waarover men zich tereotit in breeden knng verheugt niet alleen hier maar ook in de buitengemeenten In de eerste plaats strekt de opemn van het fraaie en gej Uige bad tot bl dschap van de vele zwemmers en zwemsters zelf Gouda draagt de zwemsport een goed hart toe en het is jarenlang dis een g mis gevoeld dat men m de wintermaanden met in het water kon rondspartelen Het is verheugend dat de irwemmers zelf in de leemte hebben voorzien Zonder dat een beroep iB gedaan op de pubheke kas hebben zu zelf hun bad gesticht In November 1933 werden de eerste stappen gedaan die uiteraard met onmiddellyk resultaat konden hebben omdat eerst de gelden voor de stichting bü eengebraoht moesten worden Vier en een half jaar heeft men trouw gespaard en toeh konden de plannen verwezenlijkt worden In Mei 1938 werd de aanbesteding gehouden een maand later ging de eerste paal den grond in en in snel tempo is daarop de bouw gevorderd Hedennuddag nemen de spaarders het had in gebnuk en het is begrijpelyk dat zy niet aUeén verheugd maar ook trotsch zijn omdat het hun bad is dat geopend wordt en dat zy by elkaar gespaard hebben Gouda is er de spaarders dankbaar voor immers behalve dat het bad een üchameiyke en geestelyke ontspanning en verfrisschjng mogdyk maakt dient het ook de volksgezondheid en de hygiëne Daarom is et prettig dat de tarieven zoodadig zyn dat ieder er gebruik van kan maken Dit aankt men aan het verstandig inzicht van Het bestuur van het Spaardersbad dat bejïrepwi heeft dat een bad moest komen r vf lH nieuze maar een doelmatige chtmg moest z n een economisch oacï waarvan de exploitatie steunt op een gezonde hasia Gouda heeft een bad ffelfregen dat volkomen geperfectionneerd is en toch beduidend goedkooper dan in andere steden met het resultaat dat bilMJke tarieven die lager zijta dan elders tonden worden vastgesteld en het bad l f totstandkoming van het bad is verder van beteekems voor Gouda ais woonstad die aautrekkeiyker is geworden voor de vtreemgingen die er met alleen de zwemsport beoeienen maar ook de zwemkunst en het reddend zwemmen Ifeeren en bevorderen en voor het vreemdelingenverkeer want ongetwyfeld zal het spaarüersbad ook veie bezoekers van buiten üe stad trekken En ten slotte hiedt het de mogelykheid wedstryden te organiseeren De Goudsche Zwemciub zal er haar polo wedstryden voor de wintercompetitie spelen en het is de bedoeling er ook andere wedstryden te organiseeren gebeurtemssen die aile een attractie vormen iDe perrons aan het bassin bieden plaats aan vierhonderd personen en er 18 dus gelegenheid een zwemfeest te houden waarvoor men zich uit vroeger dagen in het open bad het enthousiasme herinnert Maar ook in eigen belang wordt diiiigend aangeraden van de algemeene gedia sregels kennis te nemen en zach daaraan te houdenj Tegen overtredeis zal ten strengste worden opgetreden en waar noodng tot stratveivolgiiijg worden overgegaan JUSTITIE TREEDT OP TEGEN NATIONALE DAGBLAD Pers in de drukkerij te Lelden onklaar gemaakt optreden gegrond op drie artikelen Gistermiddag omstreeks vier uur hebben de subst officier van Justitie bij de rechtbank te s Gravenhage mr N S Hoelt tra en de rechter commissaris jhr mr i G M van Meeuwen vergezeld door de Leidsche recherche en een deskundige eeji bezoek gebracht aan do drukkerij der stichting Ete Nationale Pers aan de Kaïserstraat te Lelden ten einde de pers waarop het JJationale Dagblad wordt gedrukt onklaar te maken Oe autoriteiten ondervonden daarbij geei enkele moeilijkheid De zinkbalüfen van de pers welke niet zUn te vervangen werden gedemonteerd en overgebracht naar het hoofdbureau van politie te Leiden vanwaar ze naar de rechtbank te sQravenhage zullen worden gezon den Dit oiJtreden vande justitie Is gegrond op een tlkel in net Nationale Dagblad van 23 December getiteld Het Hemeltei gende Vonnis met als onderkop En de Marechaussee en een artikel In dat blad van 29 Dec getiteld De eer der Nationale Jeugd met als onderkop Vijf minderjarigen zijn in Oss sttralfeloos misbruikt De gedi agsregeis zy op verschillende plaatsen in de stad bekend gemaakt en in de plaataeiyke pers gepubUceerd Op aller medewerking doe ik een beroep om de oefemng aan haar doel te doen beantwoorden Doelmatige afscherming van uitstralend licht Nederlandsdie Vereeniging voor Luchtbescherming afd Gouda Zoo IS er alle aanleiding de opemng van het bad met vreugde te begroeten Een lang gekoesterde wensch is m vervulling gegaan met groote voldoening en instemming opent Gouda zyn spaardersbad Moge Gouda zijn waardeering voor het initiatief en ayn blydschap voor de totstandkoming tqonen met een druk bMoek en moge het bad een goede toekomst tegemoet gaan ieder ten nutte OPENING Spaardarsbad 10 lo Korting op alle wollen Badpakken van 14 t e m 21 Januari D A Van Yperen MARKT 18 Het raeeat gesorteerd Voordeelige Brandstof en toch GOED In verband met de verduiSueringsgroef inonze provincie op a s J onderdag waaroverelders in dit blad uitgebreider te lez n valtdeelt het bestuur van de afdeeling Goudader NedPr andsche Vereeniging voor i uchtDeschermmg ons mede dat dank zij de welwillende medewerking van den heer J L Hulieman official Forddealer in dienaehowroom aan den Kleiweg tnkele modellen zyn geëxposeerd die duidelijk aangevenop welko wyz een doelmatige afschermingvan uitstralend licht kan worden verkregen Helaas kan door een gebrek aan belangstel Ung by verBohlllende Goudsche winKelzaL n behoudens een enkele uitzondering dis voor den verkoop van dit afschermingsmateriaal in aanmerking komen opdit moment nog niet gezsgd worden by welke zaken afschermingspapier e d verkrygbaar is Vertrouwd mag worden data s Maandag of Dinsdag een nadere publicatie hieromtrent zal kunnen worden ge geven ANTHRAQET 12 20 ƒ 1 95 per H L PAREL en GEKLOPTE COKES ƒ 0 80 per H L PAREL BRECHCOKES f 0 95 per H L Antoón Dessin vJi JOH DESSING Co Kantoor Oosthaven 24 TELEF 2404 E n ieder wordt aangeraden een van de eerstvolgende dagen een kijkje te nemen aan de showroom van den ïieer HTlIlemin opdat e s Donderdagavond vart Goucja niet gezegd zal worden dat de stad niet behoorlijk verduisterd was TELEGRAFISCH WEERBERICHT Het weer van heden die d n Britlchw Verwachting Wisselende bewolkmg zonder neerslag van beteekenls weinig veranderiïig in temperatuur matige tot zwakke zuidwestelijke tot zuidoostelijke wind