Goudsche Courant, zaterdag 14 januari 1939

De verduisteringsproef op 19 Januari Verhinder üchtuitstraling uit de huizen De omlegging bij I osendaal geol end De eerste van een serie omleggingen in Brabant LerwiUe van het natiimschoon il Reeuwijk gevestigd hebben en die in meer belasting opbrengen dun verptv Vettenbroek ooit zal bijdragen dtefc de gemeente weer verlaten Nmo een herenhuls de mooie tuin weg heer wil er meer in wonen Ht plassen rondom weg en geen schüon bemtimaar bÜJlt gevestigd de Krlebelluln Elthoeven ol s Qi broek II In ons vorige artikel hebben wy uiteen zet waarom de verduistermg een ontnis laar deel vormt van de luchtbeschermings latregelen Wtf we n op het feit dat iet weUlftgen van de proef zou fluuiffen n de medewerking van allen Men moet om te beginnen zich voi rne len tydena deze proef zooveel mogelijk ie normale gang van zaken in huis en in et bedrijf te handhaven Het ia niet de bedoeling onv voor een avond eens getellig te schemeren of om voor een keer eena vroeg naar bed te gaan Het gewone leven ïi oet zün voortgang vmden zooals dit n een tyd van werkeiyk gevaar ook rou moe Wij zullen dufl liclituitHtraling uit onze huizen moeten voorkomen We nemen cerat onze huiskamers onder handen Daarïitoe maken we onze gordijnen sluitend aan i le zijden Wij zorgen dat een onverwajshte tocht ze niet kaji doen openwaaien W inaken ze dus vMt met punaises en spelden Bovendien zullen we er goed aan doen de verlichting van de kamer zóó te beperken dat er slechts lichtkrinyennran geringe sterkte vallen op de p aat ten waar zulks noodig is De lichtat rkte vm de lampen mag niet grooter zijn dan ongeveer 30 decalumen dat is ongeveer 25 watt Daarmede bereiken we dat een ebroken ruit of anderszins onze maatregelen niet ineens waardeloos maakt Dit geld ook voor bedrijven ZÜ moeten een combinatie moeken van beperking der verlichünp en totale afacherming der ramem Voorts moeten wÜ in onze huizen alle lampen die op zolders gangen eh anden weinig gebruikte plaatsen zitten verwijderen óf wü kunnen de schakelaars tijdelijk buiten gebruik atellen door er een flinke f trook plakband of hechtpleUter over te plakkwi Dit aDw oatt te vooikomen dat men bü ongeluk zoo n lamp zou aansteken Wy moeten er om denken dat de achttr kant van ons huis van de lucht uit evengoed oniichtbaar is ala de voorkant en dat een bovenlicht al heel goed onzichtbaar i al brandt er nog 20o ii klein lichtje ondei Zoo n bovenlicht kan de maatregelen vaii alle omwonenden waardelooa maken en evenzeer geldt dat voor de verlichtinK van kleine ruimten zooals W C e en badkamers Wanneer er zieken in huis lijn dan aal ook de slaapkamer op dezelfde wijze moeten worden behandeld als de hulskamer Verder is er een ongewenscht licht effect te verwachten wanneer we niet denken aan onze voordeuren 7 e s al maken we daarin het ruitje dicht dan bestaat nog gevaar dat bij het opendoen voor plotseling bezcwk een prachtige lichtbundel den geheelen omtrek verlicht Het gangücht moet dus uitblijven ook kunnen we da tochtdeur lichtüicht maken waarbij dan tezamen met de biitendeur een llchtsluia ontsUat indien we ervoor zorgen dat steeds een van beiden gesloten bluft Buitenlichten lampen in loodsjes en op terreinen volgen denzelfden we ais die in gangen en op zolder Ze vïorden uit de fittingen gedraaid of de Echakelaars stellen we buiten gebruik In onze ijver om al het mogelijke te doan tegen ongewenschte iichtuitatraling moeten we bedenken dat onze electrische lampen twee gevaren hebbe ze staan onder electrische spanning en ze worden zéér warm Maak dus geen kartonnen kuntaelwerkjes vlak om de lamp En houdt blikken Douwsels verre van atroomvoerende deelen Wy voorkomen dan brand kortalniting en schade aan ons eigen coppiia Wij herhalen Maak Tan Uw huWumer een UchtdiAt dooa zijn de gordijnen onvoldoende dan zwart papier en karton nemen Verwijder alle lampem die weinig noodig zijn Denk aan W C s gangen en bovenlichten Denk ook aan de achterkant van het huis Over de maatregelen ibuiten onxe huiiendoor de overheid en voor het verkeer in one volgende en laateU artikel op Woensdagavond RIJKbWEG DOOR NOORD BRABANT EN TOEKOMSTIGE VERBETERINGEN Reeuwijk is arm en moet zo geholpen worden Met de dri verdwünt niet de schuld rentebei onderhoudskosten enz die hun ooi hebben in Elfhoeven en s Gravi Dat alles blijft Inkomusten vo gemeeintekas uit vergroot Vetl staan er niet tegenover Daar la Qldi i daar komt nooit iets Inkomsten sport en behouden natuuracl kunnen en zullen op den duur zekei gemeente huishouding redden Maai wil men de plassen behouden daa men krachtige pogingen tot behoud ten doen ter plaatse waar zuiks bel Laat Reeuwijk toch goed op zIJn letten een ander doet het niet Uï kend Is wat de gevolgen van de making voor de belendende perceleai Als rozcnakkers waaideloos worden aangrenzend land zakt wordt als huizen scheet trekken ea vallen wie stelt zich aansprakelijk u up het gemeentebestuur niet de wijsbare plicht zich zekerheid te schallen omtrent uit te keren scl vergoeding en dat niet voor één Jl maar voor lang Wie waarborgt dat cigenlng van water en land niet t schiedt op dezelfde schriele wijze als dl tien Jaar geleden zou zijn gebeurd 1 nog wat In de Wieringermeer neemt 4 regering de grond zb lang in bewerkl draagt ze zelf de tekorten totdat grond rendabel is en uitgegeven De vraag is zal men hier van stonde aan de boeren er aan wagen en ze uitbranden Van alle boeren die in de Haarlemmermeer vestigden gen twee niet failliet Er is alle reden voor de Reeuwijkeni hun gemeentebestuur om op do kei te springen Men moet zich verzetten als verzet zou blijken niet te helpen moet men toch In de plannentot draè making gekend willen wezen Betni t dat men de kansen op welvaart i Reeuwijk wegsmijt liggen er dus a x vele gevaren voor Reeuwijk m de irfi Op Woenadag 11 Januari werd de omlegging ten Zuld£n van Roosendöal in den weg Gouda Bergen op Zoom voor hüt verkeer geopend schrijït de K N A C Dit la de eerste van een serie omleggingen om steden zooals de Rijksweg welko van West naar Oost als een ruggegraat door NoordBrabant loopt van Bergen op Zoom vla Roosendaal Breda Tllbiu g en Eindhoven naar Limburg in de toekomst zal krijgen bij alle hier genoemde gemeenten Door enkele geheel nieuwe wegvakken zullen ook nog een groot aantal andere gemeentelijke traversen in de toekomst vermeden kunnep worden zooals de kommen van Wouw Prlncenh age Moergestel Olrschot Best Geldrop Hceze en Leende Met een en ander zuUen echter nog enkele jaren gemoeid zUn aangezien het tempo waarmede verschillende omleggingen en nieuwe wegvakken tot stand worden gebracht bepaald te Wnaehen over laat hetgeen voor een belangrijk gedeelte ook aan een gebrek aan medewerking van verschillende genieemten geweten moet worden Van West naar Oost zullen de volgende verbeteringen tn den loop der jaren toe stand komen a Bergen op Zoom Een Oostelijke omlegging voorloopig niet urgent omdat de gemeente reeds een omleggingtot stand heeït gebracht ten Oosten vande spoorbaan waarmede de kom van degemeente kan worden ontgaan b Wouw Door den spoedigen aanleg van een nieuwen Rijksweg van Moerdijk naar Bergen op Zoom met behulpvan gelden uit het Werkfonds zal zoowel de bebouwde kom van Wouw als degelljkvloersche spoorwegkruislng tenWesten daarvanvermeden tunnen worden c Roosendaal De omlegging tenZuiden van de gemeente is juist geopend Behalve de drukke gemeentekern dievooral op marktdagen een belemmeringvormde vermijdt men thans tevens denzoo dikwijls gesloten gelijk vloerschenspoorwegovergang nabij het station Denieuwe omlegging gaat met een viaductover de spoorlijnen Roosendaal Vllsslngen en Roosendaal Antwerpen heen Het begin en eindpunt van de omleggingliggen buiten de eigenlijke kom der gemeente d Prlncenhage en Breda Vanten Westen van Prlncenhage tot het Oosten van het kruispunt bij Teterlngenkomt ten Zuiden van Breda een omlegging Een gedeelte der aardebaan isreeds aangelegd doch verder laten vorderingen op zich wachten RÖksambtenaren als concuFrenten van winkeliers Goudsche Kamer van Koophandel klaagt over toestanden te Woerden werkzaam haalt en bezorgt de waschgoederen een kleermaker aan het Kleedlngma gazijn heeft een winkel In heeremhoeden en petten en werkt bovendien als kleermaker voor particulieren een andere kleermaker aan genoemd magazijn verkoopt tevens obligaties en loten evenals een collega die het hoofdagentschap van een dergeiijken lotenen obligatie verkoop heeft naast het feit dat htJ als kleermaker aan gemeld magazijn Is verbonden eveneens een kleermaker aan genoemd magazijn annonceert door middel van een naambord dat hij ook kleeding naar maat vervaardigt Het is bekend dat hij bij zijn werk voor particulieren In prlja sterk concurreerend la In haar schrijven noemt de Kamer voorts een electrlclen die te Woerden een winkel heeft terwijl zijn vrouw als naaister aan het Rljkskleedingmagazijn werkt Ten slotte wijst zij op de gevallen van twee postboden van wie de een in zijn vrijen tijd als schilder en behaJiger werkt en de ander kleine timmerwerken verricht Tegen het euvel van het verrichten vajt nevenwerkzaamheden door personen verscholen Wij natuurschoon ia nen In overheidsdienst in den vrijen tijd liebbcrs zien de zaak zo ös Reeui I e Kamer van Koophandel enrecreatlsoord met vele luxe verblth Fabrieken voor Gouda en omstrekenmot een achterland van ongerept l stellBig genomen in een brlet aan dentuurschoon een gemeente met toekonfe muter van Economische Zaken waarinmogelijkheden óf Reeuwijk n armjali ij de aandacht vestigt op toestandendroogfnakerij voor nu en altijd aria n j Rijks Centraal Kleedlngmagakeuze is niet moeilijk Het behoud zyn te Woerden De Kamer wijst op Om de plassen is een Re uwljks èn een L gnef van den middenstand als het pertlonaal belang 1 overheidsdienst zich op zijn Dr W ZUYM terrein gaat bewegen en zij heeft als 1 resultaat van een door haar ingesteld RUILBUREAU f onderzoek een aantal merkwaardige ge mor Rmw pn Plant iva I en opgegeven van concurrenUe door ruMij I rUksambtenaren Waar in tal van ge Nii een korte onderbreking door I nten aan alle ambtenaren elke bljloestdagen begint het RuUbureau we verdienste wordt verboden acht de Kamet zijn werkzaamheden en geeJt hi i worden onder nog eens een opgaaf van de divt fangenomen dat ook de RijksinstelUn gen zooals het Kleedlngmagazijn te Woerden waartegen in hoofdzaak de klachten gaan een behoorlijk loon uitbetalen dit personeel niet zijn toevlucht behoeft te nemen tot het verrichten van handelingen waarvan de plaatselijke middenstand nadeellge gevolgen ondervindt Zij verzoekt den minister aan dezen onjulsten toestand een einde te maken waarden der bonnen Beneti PauUbons voor Busslnk a Donzelmans i 10 Droste 18 Hllle LI V Houten KlaverWadbons 6 Kotfle Hagiegell U Leupen 8 V NeUe li Rademakers 3 Sunlight ai Vlruly 16 Verkade Waar wij wonen 8 DE bons per 4 punten Sedert de laatste verantwoordlnB vingen we van M A V H Oouda 684 punten 70 Donzelman bons Mevr G v D Gouda 5Z punten 24 Droste bons Deze week verzonden aan Mevr A d B Gouda 12 Droste Th S M 8 Qouda lo Droste W P v E Qouda SO Hllle bond Ml HET RUILBURMHj sturen waren die zóó zeer de fiets tegenwerkterf dat zy iiaast niet meer te gebruiken was van andere ttesturen die den aanleg van een tram tegenihiedden die gemengd zwemmen verboden enz Een komend geslacht zal het onze uitlachen om de belemmeringen aan het autoverkeer in den weg gelegd Waarlijlt het geschiedenis onderwijs op de scholen mag wel eens gemoderniseerd worden De strijd der overheid tegen den vooruitgang is belangrijker kennisma teriaal dan de peloponesisohe oorlogen en consorten Maar wij zitten er op dit oogenbiik maar mede opgeknapt en wij moeten het gedutidig dragen De denkbeelden zijn nog niet voldoende ontwikkeld omdat het huidige geslacht te snel zich moest aanpassen en dat nog niet gewoon is Maar het zal wel eens anders worden want veel van depgelyk kwaad is ten slotte geleidelijk verdwenen al kostte het veel moeite pfflif UTOHTVAART D C 5 voor hichtlijnen in Nederland Naar de Int Aero Press verneemt Kal de K L M den aanstaanden zomer behoudens zeer bijzondere omstandigheden hetzelfde blnnenlandsche net in exploitatie brengen als In 1938 Op 17 April wordt de llJn op Eindhoven heropend terwijl met Ingang van 15 Mei de lijnen op Groningen en Leeuwarden weer geregeld zullen worden ultgeVoerd de lijn Amsterdam Texel zal op 1 Juli weer opengesteld worden terwijl met betrekking tot de exploitatie van de Twentelijn nog onderhandelingen gaande zijn Opnieuw is duidelijk gebleken dat de exploitatie van een binneniandsch luchtnet ten nauwste verband houdt met het type materieel dat wordt gebruikt De economische zijde van de exploitatie in het bijzonder de onmiddellijke flnancleele resultaten zal uiteindelijk een definitieve vorming van binneniandsch luchtverkeer bepalen Ten aanzien van deze materleelkwestle werd de studie in 1938 met kracht voortgezet Het Is van buitengewoon groot belang dat de uitzichten op een gunstige oplossing en wfd een oplossing binnen afzlenbaren tijd In hooge mate verbeterd zijn Er zijn In het afgeloopen Jaar verschillende typen vliegtuigen In blnnenen buitenland gebouwd welke eventueel voor het blnnenlandsche luchtverkeer der K L M in aanmerking zouden kunnen komen WIJ herinneren bijv aan den tweemotorigen hoogdekker De HaviUand Flamingo een metalen vliegtuig waaxmede op kortere afstanden 20 passagiers vervoerd kunnen worden en dat een maximum snelheid heeft van ongeveer 350 K M per uur Voorts moet In dit verband gedacht worden aan de Douglas DC 5 Uit bovenstaande uiUating van K L M zijde blijkt dat nog geen enkele beslissing in eenige richting genomen is Het ligt overigens zeer voor de hand dat de K L M die reeds zooveel Jaren de beste relaties met de Douglaa fabrtek onderhoudt ook de DC 5 bij haar studie heeift betrokken MetlVOROL poetsen geeft een frissche mond met witte tanden ivoroi Nieuw recept Tube 60 40 en 25 et De Kamer noemt in haar klacht de volgende gevallen een schilder In vasten dienat werkzaam aan het Rijks Centraal Kleedlngmaga zijn te Woerden verricht geregeld in zijn vrijen tijd gedurende zijn verlof en vrije dagen schilderen behangwerk voor particulieren Bij prijsopgaaf Is hl steeds de concurrent van de gevestigde meest kleine zaken doordat hij voor een loon liggende beneden het normale werkt een kleermaker eveneens ïh vaèten dienst van het Kleedlngmagazijn heeft al Jaren in hetzelfde pand door hem bewoond een winkel in rijwielen tevens reparatie inrichting De zaak Is thana van weinig beteekenls meer een machinlat 5toker aan het iOeedingmagaaljn is rljwielhersteUer voor parüculleren een werkman MJ het magazijn komt In het adresboek van Woerden voor als zaadhandelaar Hij heeft een klelneii winkel waarin hij landbouw tuüi en bloemzaden enz verkoopt een andere werkman aan bedoelde InKtelllng heeft In het door hem bewoonde pand een flinken goed gesorteerden winkel In tabak sigaren sigaretten en rookartikelen Vooral onder zijn medeemploye s heeft hij een ruim debiet een werkman aan genoemde lnstelltD h ft een winkel in het door hem beloonde huls waarin hlJ leder en schoenmakersfournituren verkoopt terwijl hij ook schoenreparaties verricht Van het JJJ t schijnt hij veel te doen te hebbai zoodat een naburige Bchoenmaker daardoor ernsUge concurrentie ondervindt een waschmeester aan gemeld naagazijn heeft een depot van een chemische Btoomwaascherlj Zijn zoon gehuwd en eveneens aan genoenKle rijkslnsttiUnc RAOH NnCUWS Zondag 15 Januari Hilversum I 1875 en 301 M 8 55 VA RA 10 VPRO 12 AVRO 5 VPRO 5 30 VARA 8 12 AVRO 8 55 Orgelspel 9 Sportnieuws 9 05 Tuinbouwpraatje 9 30 Vervolg orgelspel 9 40 Causerie Van staat en maatschappij 9 Ö9 Berichten 10 Zondagsschool 10 30 VryzinnigProtestantsche Kepkdlenat 12 Causerie JL venswaarden die terzake doen 12 20 Berichten hierna AVROAeolian orkest ca 12 50 1 Causerie Het Legermuseum te Doorwerth ï 1 30 Causelie Wat er in Indië gebeui t 1 50 Gramofoon 2 Boekbespreking 2 0 ConcertgebouwTtorkest en solisten 4 Filmpraatje 4 35 AVRO Dansorkest 4 65 Sportnieuws ANP 5 Gesprekken mét luiiiteraars 5 80 Voor de kinderen 6 Eeniieralda 6 30 Sportpraatje 6 45 Berichten ANP gramofoon 7r VARA ÏOalender 7 03 Gramofoon 7 30 Noviteiten orkest VAJIA Mount Girla Novelty Sisters en sol isten 8 Belichten ANP RadiojoumasJ Mèdedeelingen 8 20 Omroeporkest en soliste 9 05 Radiotooneel 9 20 AVRO An mnementsorkeBt en solisten 10 Interviews 10 0 Kenovakwintet tl Berichten A iP hierna orgelspel 11 40 12 Gramofoon Hilversum II 415 5 M 8 30 NCRV 30 KBO 5 NCRV 7 45 11 30 KRO 8 30 Morgen wijding 9 30 Gramofoon 10 Hoogmis 11 30 Gramofoon 12 15 Causerie namens de lï E Art senvereeni De Kerstpuzzles Gebrek aan plaatsruimte nooptej de uitslag van de Kerstpuzzles te a overstaan Wij laten thans hier de a slngen volgen EERSTE OPGAVE WU wenschen u zeer prettige dagen Tijdens welke O er In moo t gen de belde puzzles op te lofifieO TWEEDE OPGAVE Voor de kruiswoordpuzzle zijn dB vullen omschrijvingen de volge i Horizontaal 1 braden 7 beaarden 9 El okr kor 13 Eva 16 lest 17 arak i 19 estrik 20 27 aal 28 si 21 eemjtlanke 1 X 4 droinj fdlge 10 j tor 17 AJ toegewezen aim A Stork Krugerlaan 109 Maandag kan lese aan oM Markt 91 worden adehaold aeBlocati van gepenslonneerde Indisch guHU n in una land en daarbuiten bUvuorbeeld in üruaael te kennen Het aantal werkloozen bl ft constant eri liRt no altyd boven de 23 duizend De uitbreiding der bevolking de gestadige woningbouw het uitvoeren van ulierlei grooto werken vangt dus alleen het ovsntueel uccre daarvan op maar doet het cyfer nie dalen Men zou verwachten dat een toeneming der bevolking met zesduizend zie len nog een aantal werkkrachten méér zou vereischen Er zit in 1 deze cijfers ee i hiaat die niet is aan te duiden Er zitten nog wet meer hiaten in die burgemeesterlijke redevoering Volgens de daarin gegeven cijfers is het aantal woningen gedaald dat als leeg moet wprdeti aangemerkt Gaat mm de cyfers van den aanbouw der laatste jaren na dan biglct dat nog altyd een grooter percentage woningen gebouwd wordt dan voor den aanwas nooddg is Ook hier dus een hiaat die waarschyniyk ook ontstaat doordat het aantal verhuizingen zeer toeneemt en de verschuivingen zóó ve lvuldig zijn dat eigenlyk nooit ie na te gaan hoeveöl er leeg staan Alleen de woningen die gedurende geruimen tijd leeg blijven vallen wellicht onder de teUiiig maar het wisselende genre bljjft daar buiten Wij gelooven daarom vast dat dit cijfer uit de rede niet wiet de werkelijkheid klopt Intussohen is voUgens den burgemeester het aantal leege woningen nog altijd een kleine aoht duizend Wat een ontzaggelijk verlies aan inkomsten dit tenslotte toch beteekent is wel te becyferen het zal wel over de twee müUoen gulden a jaars gaan Het is ons maar nooit duidelyk wie toch aityd maar weer geld fourneert voor den aanbouw van nieuwe woningen terwyl dit bedryf zoo riskant is Bn evenmin is het ons duidelyk hoe er dan altyd nog zoo n groote werkloosheid is in het bouwbedryf terwyl er meer gebouwd wordt dan noodig is Volgt daaruit dan niet duidelijk dat de oorzaak niet ligt in het gemis aan arbeidsgelegenheid maar wel in een overcompleet aan werkkrachten Trouwens er zyn wel meer van die bedryVen waarin nog altijd werklofcshedd iheerscht hoeweï het onmogelijk is die b lryven te vergrooten Hoe spofldigar U r KlooBterbftlMm p doat hos bctor RVOETEN Alles te samen was de rede van den bur gemeester niet bemoedigend en niet opwekkend vooral als gevolg van die werkloosheid die niemand weet weg te nemen zelfs niet te verzachten Hoe Jang zal het nog duren eer men de consequenties van deztkwestie zal durven aanvaarden en erkennen dat de aanwas der bevolking de oorzaak is winterteenen winterhielen wlnterhtnden ontstaan doordat er vergiften zich hebben vastgezet in Uw weefsels Deze schadelijke stoffen prikkelen van binnenuit Uw buid Deze wordt rood Jeukt zwelt en gaat open Neem s aronda een heet voetbad en doe das een verband met Kloosterbalaem erop DadelUk verdwijnt de Jeuk Doe er ook ê morgena Klooaterbalsem op en verraaaend snel zult Ge er vanaf zijn zelfs ala Uw winterteenen al zijn open gegaan Onovertroffen ala huid genezend middel bij gesprongen handen kloven schrale huid AKKER S KLDDSTERBALSEM Per pot van 25 Gram t aöSi l pot van 50 Gfftm f 1 M In de rede kwam weer geen woord voor over de ontwikkeling van het culturede leven Over woningen winkels bedryven wordt uitgeweid maar van al hetgeen daar buiten leeft nauwelijks nog leeft wordt niet gekikt Dit is trouwens niet alleen in deze malaige jaren zóó het geval maar dat is altijd wel zoo geweest De maandelijksche statistjek spaart ons geen varken uit het abattoir geen zwemmer in het bad geen trampassagier en geen pand in de lommerd maar van al het andere wordt geen opgave verstrekt Met getemperd optimisme want dat verlaat de menseh n toch nooit göan wij het nieuwe jaar in Het zal wel op dezelfde wyze voortsjokken als het vorige groote ingrijpende veranderingen op welk gebied ook zijn niet te verwachten Indien geen schokkende gebeurtenissen het wankele gebouw van het gemeen tebestuur zullen teisteren zal het eind we weer gehaald worden ïioo onderdehand zal m n trachten nog wat meer belasting er uit te kloppen Met 1 Januari begint de invoering van ihet hate ijke parkeergeld Ieder die er een gewoonte van maakt zij n auto voOr z jn huis of zyn bedrijf te laten staan moet voortaan een jaa rlyks bedrag betalen wil hy gratis van de officieele parkeergelegenheid gebruik maken dan kost alles bij elkaar weer een twintig gullden s jaars Argumenten zijn hier natuurlijk niet voiar alleen geldzoeken ia het motief Wat zal het nagesi aclht toch een hoop verwarde rommel van d bureaucratie hebben op te ruimen en wat zullen zy meewarig het hoofd schudden over de kleinzieüge bepalingen van het voorgeslacht Wy glimlachen nu alö wü lezen dat er eenmaal gemeentebe o Tilburg Ook ten Zuiden van Tilburg komt een omlegging naar de nieening van de K N A C veel te dicht op de bebouwing gelegen om ook voor de naaste toekomst een veilige en vrije baan vuor het doorgaande verkeer te verzekt ren Helaas ziet het er naar uit dat hiQf met Rijksgelden een nieuwe traverse door de bebouwing zal worden geschapen zij het dan dat deze nieuwe traveile tets cxenlrlsch komt te Uggen Beduldende vorderingen zyn met den aan leg nog niet gemaakt I f Moergestel Olrschot Best Door den aanleg van een geheel nieuï wen weg zullen de tiovengenoemde bc bouwde kommen alsmede die van enkele I kleinere gemeenten geheel worden ont gaan De nieuwe weg komt in vrijwel lechte lun te loopen van ten NooraOosten van de brug over het Wilhelmina kanaal te Tilburg tot een punt ten Noorden van Woensei op den weg sHerto genbosch Eindhoven Met den aanleg van dezen belangrijken en noodzakelijken weg is nog immer geen aanvang gemaakt niettegenstaande verschillende toezeggingen dat spoed zou worden betracht g Eindhoven een omlegging ten Noorden en OcKten van deze zich snel uüljreidende stad Evenals in Tilburg mag hier nauwelijks van oen omlegging gesproken worden en wordt hier in feu gedeeltelijk voor Rijksrekening een stadsti aat aangelegd met alle gevaren van dien zooalfi gelljkvloersche kruisingen met locaal verkeer enz De uitvoering laat reeds zeer geruimen tijd op zich wachten Blijkbaar laat de samenwerking tusBchen Rijk en gemeente ernstig te wenschen over Te hopen ware dat het Rük alsnog haar plannen zoude wijzigen en met een voor meer verwijderde toekomst geschikte umlegging zouda komen h Geldrop Heeze Leende en nog enkele kle e gemeenten zullen vermeden kunnen worden door den aarüeg van een nieuw wegvak van Eindhoven in een rechte lijn naar een punt ten Zuiden van Leende Behalve dat daarmede veel bebouwing wopdt vermeden zal de nieuwe weg edn aanzienlijke aisnijdlng medebrengen alsmede de vermUdUig van een gelijkvloerse hen spoorwegovergang Zooals men ziet zal geleidelijk de ruggcgraatsweg vaii Noord Brabant belangrijke verbeteririgen ondergaan Met het in gebruik nemen van den rondweg m Roosenda al is zoodoende een nieuwe serie geopend Vooralsnog Is het tempo waarmeae de vele plannen tot uitvoering geraken ec hter onbevredigend ging 12 35 Gramofoon 1 Literaire causerie 1 20 ICRO Melodisten en solist 2 Godsdiénstondenicht voor ouderen 2 30 Utrechtsch Madrigaal koor 2 46 Viool en piano 3 VerVolg van 2 30 3 15 Vervolg van 2 4 3 30 Gramofoon 3 35 Stedelyk orkest van Maastricht 4 30 Ziekenhalfuuitje 4 55 Sportnieuws 6 Nederduitsch Hervormde Kerkdienst Na afloop gewijde muziek gr 7 45 SpoHnieuws 7 50 Gramofoon 8 Berichten ANP mededeelingei 8 15 GlücklicheReise operette 9 45 Radiotooneel 10 15 Gramofoon 10 30 Berichten AJ P 10 40 Epiloog 11 11 30 Esperantolezing Maandag 16 Januari Hilversum I 1875 en 301 5 M Algemeen Programma verzorgd door de VARA 10 10 20 v m VPRO 8 Gramofoon om 8 16 Berichten 10 MorgenwHjding 10 20 Declamatie 0 40 Pianovoordracht 11 10 Vervolg declamatie 11 30 Orgelspel 12 Gramofoon om 12 15 Berichten 1 1 45 Het VAEA orkeat 2 3 Gramofoon 3 05 Declamatie 3 30 Zang en piano en gramo foon 4 Gramofoon 4 30 Voor de kindelen 6 Orgelspel en gramofoon 6 EsmeraWa 6 28 Berichten 6 30 Muzikale causerie met gramofoon 7 VAJIAKalen der 7 05 Gramofoon 7 10 Causerie Pachtwet prohlemen 7 30 Cembalovoordracht 8 Herhaling SOS Berichten berichten ANP 8 10 Utrechtsch Stedelyk Orkest De stem des volks en soliste 8 50 Declamat e 9 VARA ork st 10 Berichten ANP 10 10 Gramofoon 10 30 De Ramblers 11 12 Gramofoon Hilversum II 415 5 M NCRV Uitzending 8 Schriftlezing meditatie 8 1 Berichten gramofoon 9 30 9 45 Gelukwenschen 10 30 Morgendienat 11 Christelijke lectuur 11 30 Gramofoon 12 12 15 Bericht en 12 30 De Eemlanders en gramofoon 2 Voor de scholen 2 35 Gramorföon 3 Causerie over bloemzadeu 3 40 Gramofoon 3 45 Bybellezing 4 4Ö Gramofoon 5 15 Kinderuur 6 15 Gramvfoon hierna Berichten 6 30 Vragenuurtje 7 7 15 Berichten 7 46 Gramofoon 8r Berichten ANP herhaling SOS Berichten 8 I5 Gramofoon 8 30 Koninklijke Chrfj tellj Oratoriumvereeniging Residentieorkje en sprekers 9 26 945 Historische klanken 10 15 Berichten ANP actueel halfuur 10 45 Gymnastiekles 11 Gramofoon il 60 12 Schriftlezing Reeuwük s belang bü droogmaking De Min v Sociale Zaken heeft de ver bredlng van de Oude Weg aigowezen met het oog op du drooglegging v in de plassen DaiLTin ligt aangegeven dat de ult voering van het plan tot een nabije wer kdlükiield Is gaan behoren Hot gevaai dreigt Algemeen dient men zich te verzotten want het behoud van de plassen 18 volgens de woorden van Z Exc Van Boeyen destijds nog Ciedeputeerde van Z H een kwestie die ver uit gaat boven hot bulai van Reeuwijk alleen Het is een provinciale zells nationale kwestie Mlssclüun mug ik als oud Reeuwijker in alle bescheidenheid mijn oordeel In deze zaak geven Men stelle zich dan allereerst voor de geest dat dioogmaken wil zeggen alles I behalve Ellhoeven en s Oravenbroek Het antwoord van Ir Pfeiffer op het verzoek ook Ravensberg nat te laten was duidelijk genoeg Hij zei Daar doni ik niet aan ter wille van Vettenbroek kan ik Ravensberg niet missen De wens van de raad van Rceuwitk maakt bU de regering geen punt van overweging uit Do raad zal zich de kwestie aldus moeten stellen de plassen behalve die twee allemaal droog Ja dan neen Nuchter opgemerkt zegt de volksmond In Reeuwilk waarom er nog meer land bij maken Er ligt overal braak Als de leeltbeperking doorwerkt hebben de boeren straks land en geen vee er voor We weten nu al niet waar wc met de boter en de kaas heen moeten Heeft de regering daarom zoveel koeien weggehaald om er In de nieuvre polder weer een aantal te laten by komen Zo redeneert men en volkomen J ulst Voor de pl m 400 koelen in de nieuwe polder zal men elders 100 kalverschetsen dienen in te houden Voor de geschatte tweeduizend biggenmerken zal men tweeduizend zandboertjes nog gelukkiger moeten ma ken dan ze zijn door het inhouden van al Is het dan maar én biggenmerk De landbouwconsulent Ir Hulsman schat de steun per H A op f 100 Die vierhonderd nieuwe bunders kosten de gemeenschap per jaar ƒ 4ü 0üü op te brengen door de zulvelconsumenten Toenemende lastendruk In plaats van vermindering En schiep men dan ten koste van vele hon derddulzende guldens van waarschijnlijk enkele mülloenen nog leta goeds We weten aUemaal wat Vetbentoroek Is Wie er met een kapltaaltje Inkwiun is er in enkele Jaren dood arm geworden De grond is waardeloos bunders land worden cadeau gegeven De nieuwe droogmaking wordt een vergroot Vettenbroek Daar is men het algemeen over eens Twintig nieuwe arme boertjes werkend met el en personeel of met n knechtje Is dat de nagestreefde blijvende werkverrulmlng Voorshands zal de droogmaking werk geven Maar de ontworpen weg tssen de plagen door en het kknaal met sluls van de plassen naar de Gouwe die werkverschaffing komt dan te vervallen Weg en Gouwe verbinding zijn overbodig geworden Resultaat kan alleen zijn dat men In plaats van n u arme vissers enkele nog armere boereu mèèr krijgt zonder koopkracht en die voor de gemeente kas geen betekenis hebben Er Is groeiend in kracht toenemend verzet in Reeuwijk nu men zich alles voor de geest gaat stellen Ook onder de landboeren Daar bovenal De polder Reeuwijk sprak zich In de bestuursvergadering van 31 Dec j l uit tegen droogmaking Voor de Ingelanden zijn nadelen te vrezen die de droogmaking ongewenst maakt Dat spreekt boekdelen De voorzitter van polder Slulpwijk de heer Lafeber ia tegen Wet houder Hagen voorzitter van Vettenbroek insgelljk t RaadsUd Schouten idem Er is nog meer tegenstand onder de raadsleden Ver v Vreemdelingenverkeer in Reeuwijk de vissers de laiighebbenden bij sport botenbouw verhuur van terreinen bouwers van piashuisjes leveranciers de lieden die tussen de plassen wonen er eigendommen hebben die er wat turf wat riet wat stroperij desnoods uit hebben die allen Reeuwijkers zijnde zijn er tegen Wie aan de plassen wonen stellen zich voor wat ze nu nog hebben hun vrijheid hun bedrijfje allerlei inkomsten Is straks de zaak droc gemaakt dan mogen ze over de dijk kijken en er uit blijven Aan de kant van de water boeren zün geen droogmakers Reeuwijk heeft een uitbreidingsplan Vóór dat het een kans op verwezenlljking krijgt snijdt men het doormidden We weten het plan heeft tegenstanders Heden die zich in de vrije beschikkhig over hun eigendom beperkt zien Dat Is zo met elk uitbreidingsplan Maar als de kip In de toekomst gouden eieren zal leggen dan dient men het beestje in stand te houden Anders gezegd dan moet men de plassen als geheel aantrekkelijk houden de schoonheid beschermen en de verknoeiing tegengaan Aldus ging de badplaats Noordwijk met de kuststrook te werk en t werd Kurort van standing Wanneer welgestelde vreemdelingen naar Reeuwijk komen krijgen alle eigendommen meer waarde ledere Reeuwijker aan de waterzijde kan talrijke gevallen opnoeinen van duurverkochte perceeltjes Hoeveel vrijwel waardeloze damhoeken zijn hoog verhuurd Er zit perspectief in De rijksweg no 3 is bij epookjesbrug aangesloten op de Bo 1 degraaTse straatweg Rotterdam ligt op 1 17 K M van Reeuwijk In het ultbrci dlngsplan Is aan de Westzijde van Ra j vMisberg de vestiglngs gelegenheid ont worpen van tientallen plashulsjes Wan 1 neer men de toestemming per Jaar eeft en afhankelijk maakt van het betalen van een zeker bedrag dan ligt daar een aardige bron van inkomsten Met één veeg doet de droogmaking dit perspec tlef verdwijnen Nog erger Lieden die Wie werkelijk KOOPJES wU halen KOOPT in de SEIZOEN Liektaclerniiiigi 8ÉeiB op Donderdag 19 Jan a 8 Met het oog op de scherpe controle raden wü U aan intyda te zor n ADVERTENTIëN OPRUIMING bü LOEVE op de Gouwe ELFHOEVEN Verduisteringspapier voor het lichtdicht afsluiten van Uw venstei s LAMPEKAPJES voor het afschermen van Uw lampen Vei krljgbaar Mi A QUANT Boekhandel KLEIWEG 7 WINTERHANDEN steenpuisten Uitslag Eczeem Ga naar ANTON CX OPS en haal een tube DARODERA ZALF voor 35 cent U zal versteld staan Succes gegarandeerd Hotel Café Restaurant Ruime zalen disponibel voor Bruiloften Partijen en FeestaTonden Speciaal voor groote dbera DE EIGENAAR G VAN BAREN TELEF 9 REEUWIJK SPOED Amandines Crême bakjes Engelsche Wellingtons 20 CENT per ons Da elük VERSCHE GEBAKJES voorradig Gebrs KAMPHUISEN N V LANGERAAR s PELlende PASTA ter radicale verwijdering van LIKDOORNS en EELT per doos 40 cent J C LANGER A AR Gedipl Drogist Burg Maitenssingel Tel 2839 is Uw Voordeel De prüa van de bekende PRIMA STOFZUIGER TORPEDO Z MODEL wordt heel binnenkort tengevolge van Licentierecht belan VJk verhoogd N slechts eenige weken verkoopen wü deze PRIMA STOFZUIGER van ƒ 45 00 voor ƒ 32 50 Voorziet V dus spoedig WIJ BOKSEN NOG HARDER Zuivert dan mond STOFZUIGERS van ƒ 67 50 voor ƒ 50 van ƒ 60 voor f 35 van f S2 50 voor f 20 TE HUUR of TE KOOP een COMPLEX FABRIEKSGEBOUWEN EN TERREINEN g leg n aan groot vaarwater met voor en achter nitcanc t ttmttiU plm 1200 M2 Brieiven onder no 80 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Excelsior Stofzuigers van ƒ 62 50 voor ƒ 47 60 van ƒ 55 voor f 40 Al deze modellen met koperrer chrxiomde onderdeelen 3 JAAR GARANTIE wy verkoopen UTTSLIHTEND NIEUWE MACHINES bM BUITENGEWOON CONCERT ten bate der Duitsche Joodsche vluchtelingen GUSTA BRUYN KOCH piano WILLEM NOSKB vlori EDVARD RöNTGEN vioUmcel op VRIJDAG 20 JANUARI a 8 des avonds 8 18 ÜUR in KUNSTMIN Programma s tevens Beiw js van Toevallig ad ƒ 1 7S et 50 et verkrvjgbaar in den Boekhandel W BACKER GOUWE 101 Tegenover de Greenendaalbruc DENKT U DAAR EENS RUSTIG OVER NA Dat U voor een uitgave van 3 gulden per maand kunt winnen 3 X 60 000 HOLLANDSCHE GULDENS i kuu ia contanten met drie nummers speelt U mee Elke 10 dagea om in één slag RIJK TE WORDEN Vraagt inliditingen riftelijk of mondeling bü C LAFEBER s LOTERIJKANTOOR STOOFSTEEG 10 12 GOUDA Telef 2825 Giro a8SS17 Het verpUcht U tot niets TOT DONDERDAG duurt onze Seizoen OPRUIMING De laatste koopjes zijn niet de minste DE LELIE KLAVERVIER Hoogstraat 1 l ÓOPMAHr oakmael Burg Martenssingel 131 Mej V d HEUVEL VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING HinimuJh contrib ƒ 1 60 p j tevens voor echtgan en minderj k Tarief voor leden Crematie dragen es orgeUpel in totatü ƒ 82 60 voor niet loden 166 InflcbtingenbUdni en inl omtrent h t ymAwmigttmAt koatelSM verkrifbaar btj de af4Mlin Mcretareas Wil liBiiinl 8T Overdekte Bad en Zweminrichtinj Spaardersbad Gouda VAN ITERSONLAAN ESTIOHT door spaarders TOEGANKEUJI voor IEDEREEN K BEZICHTIGING VOOR HBT PÜBLIHK Zondag 16 Januari 19St vaa £ E aur n m 10 et per perwxai zal U gaarne vanaf 16 Januari 1939 in haar inrichting ontvangen tarieven en dienstregeling gfiatis tekkrugbaar aan de kassa Zwemt in rein en zuiver wateri