Goudsche Courant, maandag 16 januari 1939

Sensatie Prijzen OLDFINISH SLAAPKAMER bestaande uit 2 pera Ledikant Linnenkast Commode Nachtkasf Tafel en 2 ge stoffeerde Stoelen waardeKa 0088 00 thans voor ö met stevige Netmatraa on geheel dicht voetbord Dl kleuren gelakt van 1 26 gg BIJZONDERE AANBIEDING van een partij Restanten en door etaleeren iets vuil geworden DEKENS 1 ONGEKENDE KOOPJESl Als voorbeeld GESTIKTE DEKENeffen kleur goed gevuld van 8 7S nu van m nu hiuivan algczien en werden de ververscliLngen aangeboden op de Konlnklijlce tribune waar om de kapitein ter ee H J van der Stad commandant van de maritieme middelen te Vlissingen tn majoor W C Th Kaarman plaatselijk garnizoenscommandant hun opwachting bil de Koningin maakten terwijl H M zicti voorts met de commissarissen en do directieleden der beide maatfichappijen onderhield Hoewel het personeel der werf met beliuip van hydraulische persen alles Ui hot werk stelde het schip van do helling ie krijgen waren deze pogingen kort voor drie uur nog st£eds viuchteloos gebleven Vijl minuten voor drie terwijl de talrijke mcL oranje gelooide bel angstellen don H M hartelijk loejuichLon en de muziek liet Wilhelmus speelde verhet de Koningin de wort om via de Aagje Deken tiaat Koningsweg en Nieuwe Vlissingscha Straal de gemeente Vlissingen te verlaten Tiians slechts vergezeld van den commissaris der Koningin m de proviiwlo Zeeland jkvr Van Tets en jhr Van Hol ihe roed de Koningin naar Middelburg waar zij oenlge besprekingen zou houden over provinciale aangeiogonheden Het schip te water Terwijl de genoodigdcn bij de doopplechtigheid van de Koningin Emmo zich t ongeveer drie uui naar hotel Britannia begaven waar zü zich aan Lon maaltijd verzamelden bleef het personeel van do werf gedurende den middag alles in het werk stellen om het schip van de helling te doen glijden Doch wat men ook probeerde allo moeite bleef voorloopig vergeotsch Plotseling echter hot was op dat moment kwart na vijf uur kwam er weer eenige bewoging in liet schip en nu gleed de Koningin Emma tot ei oote viougde van het personeel en vwn hen die op do werf waren gebleven en die het werk iftet spanning hadden gevolgd te water Eenige oogenblikken later werd iietschip gemeerd Na haar bezoek aan Vlissingen arriveerde H M do Koningin te kwart na drie per auto aan de grens van de gemeente Middelburg waar H M wei d verwelkomd door don burgemeester van Middelburg den heer M Fernhout Op den weg naar do ambtswoning van den Commissaris dor Koningin in de provincie Zooiand in de Abdij reed de Koningin langs hagen van bolangstollenden Men juichte Haar hartelijk toe op bepaalde punten langs den weg stonden muziekgezelschappen die hot Wilhelmus ten gohoore brachten opgesteld Dit gebeurde in de Abdij door het Mlddolburgsch muziekcorps Hier waren ook aanwezig het bestuur van do vereeniglng Uit het Volk voor het Volk welke ver AANBESTEDING VRIJDAG 20 JANUARI a is ondenreteekende namens lijn principaal voornemens aan te besteden Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning en melkbedrüf aan de Kat tensingel te Gouda Bestek en teekening zyn verkrijgbaar bij den architect tegen betaling van ƒ 7 60 per stuk franoo per post ƒ 7 75 terwijl bü inlevering in ongeschonden staat na afk op der besteding ƒ 4 50 wordt gerestitueerd De Architect G J T d TOGT Bodtoop PWrtgiro 48658 Tel S34 BOELHUIS Notaris K ZEEVAT te HAASTRECHT isal op WOENSDAG 1 FEBRUARI 1Ï39 des morgens om 11 uur aan de womng van deh heer P VAN VEGTEN te GOUDA aan de Ridder van Catsweg 13 wegens beëindiging v het bedrijf om contant geld publiek verkoopen 18 mellckoeien 3 pinken 3 kalveren 1 stier met schets 2 paarden 2 veewagrens en partü mest Vóór den venkoop genummerd te bezichtigen Notaris K ZEEVAT te HAASTRECHT al op IMAANDAG 30 JANUARI 1939 des avonds om 7 2 uur in Hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda publiek verkoopen DRIE nagenoeg voltooide WOONHUIZEN met ERVEN te Gouda aian de Ridder van Catsweg groot teaamen 5 31 Uren geleigen naast perceel nr 226 Betaalda 27 Februari 1939 Inüchtingen worden verstrekt door graoemden Notaris Bericht van Inzet De GEBOUWEN der N V Stoommivelfabriek DE GOUWE zijn ingezet op ƒ 8800 De AFSLAG blijft bepaald op MAANDAG 16 JANUARI slb des avonds om lYi uur in Hotel J E ZALM te Gouda NotariB K ZEEVAT E 5UUH MaKeiaar EBUGEKLAAN No 167 hi GOUDAbelast sich cftanie m t het doeL ran alleTaxatie B Ajuuraotie s opmakeu van Con tracten plaatacii van Hypotheken Koop eaVerkoop Huur en Verhuur tegen bilUJkrfanditlM TELEFOON No UTü Dit mooier cadeau op zichzelf is al n goede reden om CONDOR MUISHOUDZEEP ts gebruiken Moor het voornaamste Is de bijzondere eigenschap van de CONDORZEEP ZEEPFABR JICE HAASiVAN BRERO APELDOORN m zelfs het hardste water zoo zocht als regenwater te maken waardoor het een heerlijk werkzaam schuim geeft SATINET DEKEN oote maat restant 2 S7 WOLLEN DEKEN 190 I 230 lata vuU geworden van 8 90 nu 13 2 Q S3 2 pers MATRASSTEL Peluw en Kussens PrimaJavakapok vulling Damastovertrek Waarde 26 76 than OI 40 voor mkm EENDEELIGE MATRAS l pers Damast overtrek Javakapok vulling met Kus d sen Waarde 11 90 thans l pers OPKLAPBED met solide Matras Waarde 9 96 thans PARTIJ STOELEN Q 5 1 zeer sterk met 9 sporten geel en bruin gevernist Waarde 1 70 thans OP ONZE BEDDENAFDEELING 3e Etageljft ENORME KOOPJES RESTANTEN LEDIKANTEN EN SLAAPKAMERAMEUBLEMENTEN TEGEN ONGEVEER DE HELFT VAN DE NORMALE CONCURREERENDE VERKOOPSPRIJZEN ILBRUHS GOUDA Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij OE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORISWBG IIS lig GOUDA Telefoon 2 M Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht De Gruyter s H H Woniügen te huur en te kv Te bevragen T DE BRÜYN BurgTUetkade 71 GOUDA TtWi KOOPPRUZEN ƒ S7B0 en f 6000 ƒ 7000 Ind pw T HUREN Sophlaatraat ƒ 6 25 er week f 27 per maand Voètbad Pedlcüre Massagë tezamen voor sleclits 75 cent bü abonnement 50 1 FIJNLOOZE behandeling van Eksteroogen injfegToeide nagels enz enz Laat Uw vermoeide en pünlüke voeten eena behaiu HOOGSTRAAT 14 goüj BLAUWE DKUIVEN TOMATEN ï fl P GRAPE FRUIT ï DOFFE KASTANJES ui rwf S NIEUWE VUGSN fTTOnEi i DOOSJIS TUNMBABIU B i a5iS VKUCHTEN IN BUK BN OLM BAKIAHiCN DIVERAE SOORTEN NUTKN nrr n J OMEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROKNTKN Tsn prima kwnUteit tecen scherp concuneemde q De Goudsche Fruithané Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 2T TKUSFOON BRANOSTOFFENPRIJZEN Echte Wale Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 30 per 100 K 6 fl Prtaia Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 15 per 100 K G ƒ I Belg Anthr HoU kwal 20 30 en 30 50 per H L ƒ 1 90 per 100 K G ƒ BabyAnthraciet Belg kwaUteit prima brandstof per H L ƒ 1 55 per 100 K G ƒ Pnma gemerkte Eierkolen per H L ƒ 1 30 per 100 K G J Prima gemerkte Krieleieren leer geschikt voor Haarden en Vulkachela per H U ƒ 1 36 per 100 K G Gekktpte en Pard Cokes per H L ƒ 0 70 ALLES FRANCO THUIS AUeen bfl de GOUDSCHE BRANDSTOPFENHANDi TELEF 2465 PIERSONWEG 6 Park TELBF NUTSSPAARBANK GOUDA OOSTHAVEN 12 BUSCHRUVING DER RENTE 1938 Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat tot BtjschriJTlng der rente over 1938 gelegenheid zal bestaan in het zittingslokaal der Bank op DINSDAG 17 WOENSDAG 18 en VRUDAG 20 JANUARI 1939 telkens des avonds van T t tnt O mir en op DONDERDAG 19 JANUARI des avonds van iVi tot 8 uur Alle houders van Nutsspaarbankboekjes woitien opgeroepen om af een dezer avonden de rente te doen bgsdirijven daar nalatigheid In deze by teruggaaf van gelden tot vertraging zou kunnen leiden GOUDA Januari 1939 HITr BESTUUH Groote Halfjaarlijksche Opruimii een partij Damestassen en andere LEDERWAREN moeten weg tegen SENSATIE PRUZEN VERKERK 4 GOUÜl Telef 2166 Kleiwegstraat 6 8 BIJZONDERE KOOPJES vindt U In de BALANS OPRUIMINGI van het Hoilandsch Kleedinghuisj Klumpera Kleeding BLEEKERSSINGEL 56 GOUDÜ gesloten huis to G nieMit Zwemlnrichtlnf 32 Verkoopmagazijnen Eigen FabrlektóJ 19933 77e Jaargans Maandaff 16 Januari 1939 eODMIHË mMM PtJIEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lERGAMBACHT BERKENWOUDE B ï E n AVFN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz it blad verschöntdageltjks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r de eiorifing p looper gwichledt Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA Eh oBze agenten en Itwpera den boekhandel en de poatkantooren Onze bureaux rijn dagelijkfl geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Dterc 2745 Postrekening 4 4O0 ADVERTENTlEPRUSi UJt Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van liulten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 B5 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 X böilag op den pr B IJefdadigheids advertcntiën de helft v den prijs INGKZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regei meer ƒ O GO Op de voorpagina ÖO hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliedo Boek handelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te züu Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prÖB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Hr Ms TROMP DOOR DUITSCH SCHIP AANGEVAREN De flottieljeldder ernstig beschadigd Nederland België en Luxemburg Besprekingen hebben geleid tot een gedeeltelijk resultaat Do Re geeringspersdienst meldt De gcmongde Ncderlandseh Bolgt ch Luxemburgse he Regecringscomml ie iiecft van n tot 14 Januari 1939 haar tweede bijeenkomst to s Gravei lmgc gehouden Tijdens deze bijeenkoitist s onder het oog gezien welke wegen zouden kunnen leiden tot een bevredigende oplossing inzake vraagstukken welke do Nederlandsche regeering had aanhangig gemaakt met betrekking tot den invoer van bepaalde producten in de Belgisch Luxcmburgsche Economische Unie De Nederlandsche delegatie van haar kant heeft in een geest van welwillendheid welke de besprekingen heeft gekenmerkt bepaalde Belgische en Luxcmburgsche wenschen onderzocht botreftende cijfers en prijzen van den invoer in Nederland van ver schillende producten Van weerszijden is voor oen aantal der vraagstukken een bevredigende oplossing verkregen De andere zijn aangehouden teneinde opnieuw door de bevoegde instanties te worden onderzocht Beide delegaties zijn tenislotto tot overeenstemming gekomen inzake de wenschelüklieid zoo spoedig mogclijlt do onderhandelingen te openen met hot oog op vernieuwing van de contingentcerlngsovereenkomst op 13 Augustus 1958 door beide landen ondertockond welke op 30 April 1959 alloopt De commissie zal haar volgende bijeenkomst te Bru ssel houden Jeujfdige koning van Siam in quarantaine De jeugdige koning van Siam heeft te Singapore dennacht in quarantaine doorgfbracht in verband met de ontdekkinir rm een geval van pest op de nieuwe Deensche mailboot Selandia waarme le hij naaï Europa rei t SCHUaCHNIGG S LOT NOG ONZEKER Gevai genschap te Weenen duurt voort Proces nog niet voorbereide Het lot van den Oostenrijkschen oddbondskan seller Schuschnigg is volgens Havas nog altijd niet beslist Volgens be richten uit Weenen bevindt hü zish nog in gevangenschap in het hotel Métropolc hoofdkwartier van de Gestapo Er schynen dezen winter rog geenerlei toebereidselen getroffen te worden voor een eventueel proces tegen liem In n itionaal socialistische klingen te Weenen verklaart men dat Schuschnigg s gezondheidstoestand niet flecht is hoewel de oud hondi kanselier zcr enuwachtig is Van le TÏtimistische zijde wordt verklaard dat tie bondskanselier naar men gelooft geweigerd heeft zijn irvriiheidstelling te aanvaarden wanneer niet tegelijkertijd zijn voormalige medewerkere die zich in het concentratiekamp te Dachau bevinden eveneens op vrije voettn gesteld zouden worden tFi issen dioeg van tweo gTooto Fngelsch jifuit een ander tijdperk gaarne schonk Ji ii d twee beroemde Engelsclien van heden beide miniBters uitten hijn erkentelijichei l jegens den Paus voor het kostbare jischenk let schip dat te Lissabon lag zal ter fparatie in een droogdok moeten worden opgnomen Hr Ms Tromp flottielje leider en mgate aanwinst lin de Nederlandsche larine i s 7ondap door hot rhiitsche s p iriiiüco aangevaren en zwaar beschaigd De Orinoco van de Hamburg Amerl i Hl n en i 660 ton metende verliet tü atormweer de haven ffeasaisteerd din r cp sleepbooten B j hpt paaseeren van de ÏTromp die 9til lag liep het schip nla olg van een hevigcn windstoot uit den r i er kwam met den oorlogsbodem n invaring welke aan stuurboordzyde werd itroffen Een aantal stalen platen van de Tromp ferd ingedrukt Het verluidt dat de flot jeleider ook een gat beneden de waterin heeft gekregen Do sleepbooten hebben ergeefs getracht de aanvaring te vooi imen waarbij het weinig scheelde of e n 1 beide vaartuigen was gekapseisd Na bütaiog heeft de Orinoco die niet H hadigd is de reis voortgezet De havenautoriteiten hebben een onder k naar de Tromp ingesteld Zij waren in metming dat het schip ter reparatie in n droogdok zal moeten worden opgenoIl verband hiermede is het vertrekt m Ie Tromp dat op a s Woenisdac wa istgesteld tot onbepaalden tyd uitgesteld T e commandant van de Tromp kap jrnter zee Doorman bleef den geheelen ig aan boord om persoonlijk alle xiliglidsmaatregelen te nemen De Tromp zou volgens de Crt WoenB tag a s weer vertrekken naar Ponta Delgadi ter voortzettini an de voorjaarareis waarbij o a Gibraltar Tuiiia en Bordeaux zouden worden aangedaan Ter gelcgonheirt vai hot bezoek van onzen flottieljeleider had de Portugeescho honfd staii officierep en bemanninR tulrijke feestelIjkhedPn bereid Het Marineblad van Portugal de Uevista de Marinhi was cchcel gew d aan de Nederlandsche Marine T e commandant van de Tromp kap ter ree L A C M Doorman had bij het gi denkteeken van de dooden uit den wereldoorlog een plaque met inscriptie neergeIeg i Hr Mb Tromp is de jongste aanwinst van onze marine Het is eer flottielje l ider maar men zon het schip ook eon kleinen krui ser kunnen noemen De waterver plaatsing bedraagt vol uitgerust 420 1 ten en de bewapei inf bestaat uit zes kanoTimn van 15 c m uit acht mitrailleurs en ze torpedobootpn De snelheid is 2¥2 mijl h een proefvaart overschreed de Tromp die pnelheid echter reeds De bemanning telt 28f koppen De kosten i i aanbouw hebben ongeveer 7 millioen friilden bedragen Het schip is bestemd voor den sienst in Indië Met De Ru ter zorgde de Tromp voor verjonging van onze marine wat he materieel betreft Op 21 Januari 1936 word op een der hol lingen vat de Ned S heepsbouw MaatBchappy de kiel gelegd Op 24 Mei Ï9 T werd het schip te water gflaten waarbii H M ie Koningin dp doopplechtigheid verrichtte Op 18 Augu =itus 1938 ges hiedde v mdienststelling Qtamberlain te Londen Chamberlain is Zondag in Londen aantr komen waar hu door een menigte van verscheidene duizei den personen bij het Victoriastation en lang den wejf naar Wovr ingstreet toegejuicht werd Chamberlain droeg een i ose anjelier in zUn knoopsgat en had zijr parapluic in de haild Hü güm lachte en zag er gebruind en gezond uit Ook bij Whitehall stond een menigte v n omstreeks duizend personen die heni tor juichte toen zijn auto Downingstreet bin nenreed De pri mier zag er zeer opgewekt u it PRINS WALDEMAR OVERLEDEN Der koningen oom Te Kopenhagen is op 80 jarigen leeftijd overleden Prins Waldemar van Denemar ken Prins Waldemar was de jongste der zeskinderen van Koning Christiann IX van Denemarken den jrrootvBder van den tepenwoordigen Koning die hem allen In de ood waren voorgegaan De tewaterlating van de Koningin Emma H M de Koningin te Middelburg Zaterdag zou van do werf van de Koninklijke Maatschappij Ete Schelde te Vllsslngen te water worden gelaten do Koningin Emma het eerste van de twee door de Stoomvaartmaatschappij Zeeland bij haar bestelde motonnailschepen Een dichte menschonmenigte wachtte vol spanning toen ir H C Wessellng directeur van De Schelde aan H M de Koningin verzocht de laatste beletselen weg to nomen Alvorens hiertoe over te gaan dankte H M voor het welkomstwoord van den presldentcommissarib van de maatschappij De Schelde Gaarne zal Ik zoo zei H M aan het verzoek om dit schip te water te laten voldoen Ik doe dit mol ware vreugde waar hot den naam draagt Mijner geliefde Moeder die steeds bewezen heeft oen op n OOK te hebbon voor de grootu belangen van ons volk en mot name den nationalen scheepsbouw en scheepvaart een warm liart toedroeg Ook u mijnheer de president commissaris der stoomvaart IVIaatschappij Zeeland dank Ik voor uwc tot Mij gesproken woorden Moge dit schip ton alle tljdo getuigenis afleggen van het kunnen van onzen Nederlandschcn scheepsbouw en moge het gedurende een lange reeks van jaren een sieraad zijn van onze vaderlandscho koopvaardijvloot m van de maatschappij wier vlag het voert Een gelukkige vaart zi i hot beschoren Vervolgens verbrak H M de Koningin met con zilveren bijftjc de laatste banden die het schip met de werf verbonden Er kwam bewoging in liet schip heel langzaam het schoof een paar meters naar voren Toen bloei het staan en het reeds hier en daar begonnen hoeragerocp Vei tomde De spanning op de werf steeg en werd drukkend toen bleek dat de Koningin Emma niet van stapel wilde loopen Onmiddellijk werd mot man en macht begonnen om te trachten het nieuwe schip alsnog spoedig in zijn element to brengen Met hydraullsche persen werd gewerkt doch slechts enkele centimeters kon hol gevaarte worden opgeschoven Om kwart voor twee lag het schip nog steeds op de helling H M de Koningin en de aanwezige autoriteiten onder wie wij ook nog opmerkten den oud mlnister van Waterstaat Ir Van Ltdth de Joude bleven wachten om den verderen gang van zaken te zien H M de Koningin vertrekt Lag het oorspronkelijk in de bedoeling dat do Vorstin na do tewaterlating naar hol hoofdgebouw van do Maatschappij De Schelde zou rijden waar Haar vcrverschlngen zouden worden aangeboden en waar enkoio heeren hun opwachting zouden maken thans werd Hij was op 27 October 185S geboren en is dus ruim 80 jaar oud geworden HÜ werd voor zeeofficier opgeleid en maakte al commandant van de Deensche kruif erkor Vit jValkvrien in 1899 en 1900 een tocht iijar de Oost Aziatische wateren om er d Deensche vlag te vertoonen Aan zifn Iiefd voor de zee dankte hy den bijnaam van de zeemansprins Nadat hü den dienst ht d verlaten wijdde hij zich aan de belangen an de oude zeelieden Chamberlain en Mussolini beiden voldaan Wat Chamberlain en den Duee besproken hebben In hoofdzaak OostAfrikaansche en Spaansche aangelegenheden De Giornale d Italia bevat een redaconeel artikel over de besprekingen tusfhon Chamberlain en Mussolini en zegt fet het onderhoud verloopen is in het kader Jr normale betrekkingen tusschen beid Tiden en gelukkig zyti doel t w opheldoJig te verschaffen bereikt heeft ÏÏllT L o ekert fet blad hebben beide staatslieden besloten rt sluiten van bijzondere overeenkomsten bespoedigen welke voorzien zyn in het et an 16 April betreffende alle kwesties zake Kgypte en de Soedan met name be ffende de grensafbakening tusschen de edan Kenja e Britseh Romaliland eenereds en Oost Afrika anderzyds alsmede treffende de vastlegging der wederzijdEhe Italiaansche Rritsche Kgyptische en fciedaneesche l elangen in deze gebieden loorts hepen de onderhandelingen over de ndel8betrekkingen tusschen Italiaansoh bstAfrika en Groot Brittannië met zim erzeesche gewesten De besprekingen Men gekenmerkt door een wederzijden oprechtec wensch naar samenwerig De onderhandelingen liepen echter k over Europeescho aangelegenheden lussohm heeft openhartig gesproken Wat Spaansche kwestie betreft is Italië van penmg dat de Spaansche politiek moet f rden overgelaten aan den vrijen wil van It nationale Spanje zooals dit in de b gmg van generaal Franco zyn uïtdruic ng vindt Italië is bereid z jn no r op aaansch grondgebied vertoevende legio lira terug te trekken wanneer de buitenndsche miliciens uit het ronde leger n verwijderd De noninterventiecomm moet dit vraagstuk behandelen doch iö doet opmerken dat Frankrijk en Sov It Rualand oortgaan met zich te mengen J de nationale vryheden en het politieke Icht vfln Spanje en voortgaan de politieke schendbaarheid en den militairen status o In de Middel landscJie Zee te kwetsen Parby Italië evenzeer betrokken ia als footiBrittannië Ook M de Spaansche weatie heeft Prankr jk zich in dienst geeld van Moskou en dat is een gevaarlyke Wittek welke het Italië van de Middel inndsche Zee met aaniiaclit volgt Overgaande op de Franscb Italiaanschü betrekkingen zegt het blad dat de houding van Italië gedefinieerd is door de nota van Ciano aan de Pransche regeering In dve betrekkingen moet alles herzien wordi n Frankryk maakt xich tegeiiover It il c Echuldig aan vervalsching van feiton agwasieve bedreigingen enz en tracht Groot Brittannië hierbij te bet ekken Men i ioct wel weten dat zulk een houdinj éc open kwesties niet wegneemt doch zt slechts verscherpt waarbij Frankrijk groot risico loopt Het blad zinsi eelt voorts op den toestpnri in het Donaubekken en op den Balkan tv schri ft dat de Italiaansche politiek aldr jr nauwkeurig is vastgelegd en dat het betrokken gebied thans een beeid geeft vai duidelijkheid en samenwerkins rondom het stelsel van vrede en samenwerking t w de Lr RomeBerlyn ♦ Volgens Britschc kringm te Rome di J verklaren dat Chamberlain en Halifax z cr öldaan zün o er hun bezoek is Mussolini voornemens mede te werken aan de oplossing van het Joodsche vraagstuk De nntiiurlijke aspiraties van Italië zijn tijdens ce besprekingen niet gedefinieerd en er was geen beraadslaging over de elschen van Italië ten aanzien van Tunis Suez en Dzjiboetl Chamberlain ontvangt de pers Chamberlain heeft Zaterdagmorgen de Ttaliaansche pers ontvangen en uiting f geven aan zijn voldoening over de hem bereide hartelyike ontvangst Het doel van mijn reis zoo zeide hij was niet bijzondere overeenkomsten tp sluiten dtwh veelet r door persoonlijk contact begrip te scheppen voor de wederzijdsche standpunten Dit doel is volkomen bt reikt Wii verlaten Rome meer dan ooit overtuigd van de troedt voornemens en den goeden wil der Italiaansche re gee ring Naar vernomen wordt heeft de Paus aan het einde der audiëntie zoowel aan Cham berlain als Halifax een groote gouden me aille overhandigd welke geslagen is in het veertiende jaar vam zijn pontificaat en aan 01 eene zyde de beeltenis draagt van Plus JCI en aan de andere zijde de beeltenissen van de Engelsche martelaren de heiligen John Pigher en Thomas Morus De Paua zeide dat hij deze medmlle welke de beel In 1885 was prins Waldemar in het hu weiijk getreden met prinses Marie van Or leans die hem in 1909 door den dood ont iel toen hij zi h in de wateren van het Verre Oosten bevond Uit het huwelijk aren vijf kinderen geboren de prin ien Aag Axel Frik en Wiggo en prinses MargareLha Nog een anderen bi inaam dan dien van eeniansprins had de ontslapen prins n l dien van der Koningen oom een bijnaam waarop hij trotsch was Don bijnaam der Koningen oom h i l pnns Waldemar te danken aan het feit dut hij de oom was van niet minder dan vijt gekroonde hoofden In de eerste plaats waa hij oen oom van Koning Christiaan X eu fin diens broeder Koning Haakon VII van Noorwegen Voorts van Koning Konstantijn 1 van Griekenlanil van Tsaar Nïcolaas II an Rusland wiens moeder Waldemar zuster Dagmar was en van Koning George V van Engeland den zoon van een i ner andere zustors Alexandra Een oudoom was Prins Waldemar voorts nn Koning George VI van Engeland van Koning George H van Griekenland en var Koning Leopold van België daar Koningin Astrid een dochtfr was van Waldemnrs ii cht prinses Ingeborg van Zweden Tweemaal is Prins Waldemar zelf in dj gelegenheid geweest een troon te bestügen maar beide keeren bedankte hij voor de eer in 1887 ontving hy te Cannes dp telegrafische niededeeling van den toenmaligen premier van Bulgarije Stamboelov dat hft Bulgaarsche parlement hem tot vorst had uitgeroepen In 1905 had men hem voor don Noorschen troon bestemd na de scheiding tiiwchen Zweden en Noorwegen Die men waren zyn neef de Tsaar en Keizer Wilhelm II Zij hadden hem er echter niet over geraadpleegd in zijn plaats werd toen zij i neef Karel als Haakon VII op den trooi an Noorwegen geplaatst In den herfst van l 3fi toen hy Js a f van den hertog van Brunswük aan een jachtpartij in het toenmalige Opper Oostenrijk deelnam kreeg hij Imigontstekine do h zijn sterke geste behield toen de overhand De overleden Prins met zij eenvoudige iceman natuiir was in Denemarken e n eer populaire figuur Dat hij ook b i ziin uitgebreide familie in hoog aanzien stond bleek uit de groote belangstelling hem betoond ter gelegenheid van zyn SOsten ve f ardag