Goudsche Courant, maandag 16 januari 1939

witte banden voorzion worden Op de eniplacoinenuiij wordt do geheele verlichting gedoold de handlantaarnö dor rangeerders mogen geen licht naai boven ulistmien De overwogverlichthig wordt gedoold of utgejjchermd Van allo treinen Ulo gedurende het tijdstip der verduistering rilden wordt de verlichting volkomen gedoold De post zal zorgen voor afgeticliermdo lampon in de postrijtuigen waarin moet worden gewerkt De seinlichten op de treinen zullen z g worden atgestreept Eén soort lichten kan met het oog op do velllghold niet worden verduisterd of afgeschermd al de lichten van de vaste seinen Een verduisterde extratrein bestaande uit een motorrijtuig mot luchtbeschormlngsaulorltulten zal ter controleering van de verduistering rijden van Den Haag over Rotterdam D P Gouda Woerden en Leiden naar Den Haag terug laatste moment nadat de auto al door do boomen was heengereden en Julat voordat een goederentrein op weg van Winterswijk naar Zutphen naderde uit den nog steeds rijdenden auto kon springen De auto werd door den trein gegrepen en totaal vernield De oveiwegwachtor die het ongeval zag aankomen heeft nog getracht den trein tegemoet te loopen en deze te laten stoppen hetgeen echter niet door den machinist werd opgemerkt AonrUding met doodeUjl en afloop Dr M M Wolff liet slachtoffer Dr M M Wolft de bekende Haagsche röntgenoloog die Jarenlang deel uitmaakte van den medlschcn staf van het Gemeente Ziekenhuis aan den Zuldwal Is Zaterdagmiddag op tragische wljzo om het leven gekomen blJ een aanrijding op den hoek van de Laan van MeerdervoQrt en de Tasmonstraat Dr Woltl die zich op zijn fiets naar zijn woning aan de Van Blankenburgstraat begaf werd vijf minuten over zes op dit kruispunt aangereden door een personenauto bestuurd door den 2 Jarl gen H V van de Nieuwe Parklaan die aan den van rechts komenden geneesheer geen voorrang verleende Dr Wolll bU wlcn een schedelbasisfractuur werd geconstateerd was er zoo ernstig aan toe dat hij op de plaats van het ongeluk overleed Toen de geneesheer van den Geneesk Dienst verscheen kon hl slechts den dood consteteeren Het stoffelijk overschot liFnaar het ziekenhuis aan den Z uidwal overgebracht Spoorwegongeluk te Zaandam Wagon tusschen brughoofden gt vallen Geen persoonlijlte ongelukken Zaterdag omstreeks 12 uur heeft te Zaandam een spoorwegongeluk plaats gehad dat geen persoohlljke ongelukken tengevolge heeft gehad Even bulten het station Zaandam ligt een brug In hot baanvik welke de verbindtrig vormt tusscheh de vaart en de Papenpadsluls waarvan door den houthandel gebruik wordt gemaakt om de met hout geladen dekschuiten naar de Zaan te vervoeren Kort voor twaalf uur heeft de brugwachter Dolleman de brug opengedraaid om aan een sehult geladen met hout doorgang te verleenen Op het oogenbllk dat de schuit onder de brug voer Is het achterste rijtuig van een a chtcrult rangeerenden iedlngen personentrein tusschen de brughoofden gevallen De schul tenvoerder A Oeene die toevalligerwijze op het voorste gedeelte vkn de schuit stond wist zich door direct op den wal te springen in VeUlgheld te stellen Nog goed afgeloopen Het opruimlngswerk wordt ta belang rljko mate vergemakkelijkt doordat de schuit het truckstel van het rijtuig heeft opgevangen De brug en d electrlsche twvenleldlng zijn niet beschadigd 479e STAATSLOTERIJ 2e klasse Trekking van 16 Jan Hooge prijzen ƒ 1000 19333 ƒ 400 1 9 2049 6218 5808 U260 13680 ƒ 200 8970 10814 10966 13212 17903 19214 f 100 2132 4265 4677 7327 7930 1313 18507 19111 21621 21819 Prijzen van ƒ 70 1027 1073 114 i 1468 1580 1 64 1697 17 7 i 036 2342 2708 2779 2806 3066 3094 31 39 S263 3480 3675 3731 3767 3811 3873 39 S 4035 41S3 4213 4364 4459 4762 509S 5143 6292 6298 5347 6390 6666 6838 6864 6922 t462 6647 6718 6734 6897 7000 7144 7392 7478 7601 7761 7810 7812 7847 8001 8211 8240 8385 8747 903 9315 9606 9937 10014 10 337 10642 11468 11498 11771 11770 13100 132H8 14029 14067 146S4 14633 16669 16700 16136 16268 17002 17110 176195 177 20 18166 18301 18971 19224 20131 20104 20907 20009 21438 21468 10568 10841 11607 11644 11H46 11990 13363 18471 14084 14177 14768 14937 16763 16776 16313 16408 17166 17316 17821 17937 1837 18466 J9360 19443 20856 2M98 80099 21043 p639 21697 1O037 10041 II677 12440 13761 14324 15121 16036 16429 17378 17903 1849 19769 20836 21131 21940 lOlOB 10222 11116 11412 11086 11710 12780 13122 IÏ76 13884 14440 1456 16417 16486 16946 16107 10543 16764 17419 17602 18018 18184 18709 18771 19941 20100 20076 20903 21284 21434 uit een scherpen voorwt van v d Bo in eigen doel schoot X Direct hierna dreef Spee keurig door de Utreohtsöhe verdediging heen na een schynbeweging legde hij V d Bug als het wai e een doelpunt op den schoen doch deze miste de kam Achtereenvolgens werden daarop by Gouda De Keizer door Walthie en by Velox B v d Hooven door Elmers vervangen Aan beide kanten werden eenige opgelegde kansen gemist doüch toen Montagne van Velox op den vleugel het leder vry kreeg wist hy Gerritsen met t en fraai schot te passeeren 13 Olympia Laakkwartier 4 5 Thuioclub leidde mei 4 1 Tegen wind in spelend valt Olympia onmiddellyk met veel elan a n De eerste stormloop strandt echter op buitenspel De gastheeren blijven evenwel in het offensief Als de linkervleugel goed is doorgebroken geeft Hooimeyer op keurige wjjze Olympia de leiding 1 0 Laakkwartier antwoordt met een vinnigen tegenaanval waaruit de reohtsblnnen naast kopt Aan den anderen kant gaat ook een achot van Van Zutphen jUiist üaings den verkeerden kant van den paal Even daarna krygt K Duys het leder vrij met een fraai schot vergroot hy O lympia s voorsprong 2 0 IDirect daarop passeert Hooimeyer eenige tegenstanders ook zij ii schot treft doel 3 0 Laakkwartier geeft zich nog niet gewonnen zy komt het meest in den aanval Een hoekschop op het doel der gastheeren blijft dank zy fraai werk van Mallon zonder resultaat Even later heeft de midhalf met een ver achot echter wel succes 3 1 Aan den anderen kant wordt van een misverstand in de Haagsche verdediging geprofiteerd zoodat bij de rust Olympia een 4 1 voorsprong heeft In de tweede helft wordt bij de thuisclub Spek vervangen door Jac de Jong Even is Olympia m den aanval doch dan neemt Laakkwartier het initiatief over Dit een voorzet van rechts verldeint de nüdvoor den achterstand 4 2 Kort daarop scoort dezelfde speler nogmaals 3 De Goudsche achterhoede raakt de kluts kwijt ook Mallon gaat fouten maken een daar van heeft den gelijkmaker tot gevolg 4 Beifie partijen werken hard voor het winnend doelpunt Bij Olympia wil het evenwel niet meer lukken Een volgende fout van Mallon doet de gasten het beoogde doel bereiken 4 5 Hoek van Uülland O N A 2 2 Begin met atrafachoppen ONA heeft invallers voor HojFstede v d Spelt eit Sterk Hoek van Holland is volledig De gastheeren zijn het eerst m den aanval In de eerste minuut veroorzaakt een der Goudsöhe verdedigers een strafschop waaruit Hoek van Holland de leiding neemt 1 0 Dan is ONA aan bod Van Willegen richt echter te hoog Als de Goqdsche voorhoede weer gevaarlijk wordt bewerkt een der verdedigers het leder m t de hand uit den strafschop brengt doelman Wiltenburg de partijen op gelyTcen voet 1 1 Voor de rust heeft ONA nog eens succes door de Jong 1 2 Na de hervatting gaat de stryd aanvankelijk gelijk op Bij de gasten blijkt het ontbreken van hun midvooi een handicap Geleidelyk neemt Hoek van Holland het spel in handen De Goudsche verdediging krijgt het zwaar te verantwoorden Als de linksbuiten der gastheieren goed voor het doel plaatbt kopt de rechtsbinnen keurig in 2 2 Even werkt ONA zich los doch spoedig herneemt de thuisclub haar offensief Ze is daarbij echter met fortuinlijk verscheidene malen komt het houtwerk den Goudschm doelman te hulp Zoodoende blyft de stand gelyk waarmede ONA stellig tevreden mag zij n ADVERTENTIëN ELEN Ijn Zaterdagmiddag aanwezig geweest bU de opening van het Ipaardersbad aan de Van Itersonlaan ï overdekte awemlnrlchtlng van de achting Spaardersbad Oouda Vrijwel lie plaatsen op de perrons rond het bassin in het met bloemen en planten feestelijk versierde bad waren Ingenomen düor autoriteiten genoodigden en spaarders wier aandacht allereerst het bad gold dat aller bewondering had Al da üoüj k heerschten er de pretttée en geeeUige stemming en sfeer die aan zwembaden eigen ziJn Tot de aanwezigen behoorden burgermeester dr K F O J mes en mevrouw i jamo V d Hooi wethouder W ïanders tal van raadsleden de heer C liJess commissaris van politie de heer ï M Bakker directeur van gameenteverken de heer Th Dijkshoorn dlrecBUr van den gemeentelUken dienst voor jbeldstximlddellng en werkloosheidsiverzekerlng dr A A W M Uevegoed frector van h t Gymnasium de heer H Üe Blouw Inspecteur van het lager on 11 diirwijs In dp inspectie Gouda de heer j Kroondijk schoolarts tal van plaatsellike doktoren en hoofden Van ondelrwiJsSirlchtlngon de architect van het bad de heer Wolter Bakker te Baarn mevf J E Triebels Koen uit Amsterdam bestuurslid van den Kon Ned Zw ibond mr J A C Blerenbroodspot Nieten 1003 1065 1143 1167 1186 119 1264 1329 1360 1601 1630 1641 1614 1616 1623 1647 l670 171 1796 18r 6 1869 187a3l944 199j 2005 2080 2084 2128l2l89 221 2394 2418 2431 2616 660 2p62 2671 2677 2606 2630 2863 2911 Isèl 302ii 3074 3170 3214 3271 3311 8360 ISS78 8391 3446 8606 3609 3636 3641 3668fl36S6 3703 3806 3820 S867 3860 3906 4od 4061 4114 4199 4211 4283 4282 4289 4327 4331 43 6 4420 4432 4674 4686 4618 463414683 47 4 4722 47 1 4769 4786 4795 4800H4811 4873 4iH0 4934 5028 15033 606O B063W6oi6 6181 6197 6272 6279 6421 5437 644e 6466 6400 6614 6662 5696 6643 5663 5654Jls6i4 5766 5878 6891 5976 601jfl60f7 6079 6306 338 6362 646 S6BpO 66 l6 6700 67U 6739 6785 6S37 6804 69S6 U9 6980 699f 7200 734 7641 582 7606 762 7 66 76L 7 97 f0O8 8074 808W83ip 836 83 V9 8404 6407 M26 8661 8690861 8631 8724 f756 STol 870S8800 884 8S49 8860 8907l 944 S949 896958976 027 9120 91M 9224 S261 930 933S 9416 9420 9500 9527 966B 9668 966 7 r974 9752 9811 9041 1 0046 100$4 10128 10161 10178 10218 llO ei 10268 10262 10304i 10870 10801 jaM l7 10438 10460 10480 lO iO 10600 i0é29 10635 10662 llkgi lOlW 10723 1 0817 10859 10974 10986 HOT 11094 l 122i 11230 11267 Jl293 IlJMl 114 5 11473 U604S 11660 11683 11686 üblB 11618 1626 11646 11650 11652 11666 lliai 11839 11865 11 15 11917 U9l8 11991 12041 12069 12068 12134 12151 12204 12286 12307 12311jl2a40 ipSI 12414 12420 l2427 12428 12 S 12628 12632 12588 12637 12672 12674 12698 12737 12919 12925 12Ö81 13043 13067 13090 13108 1 127 13173 13267 13284 13384 1341 9 13423 3450 13469 13498 113694 13630 136J6 13662 13673 13674 13670 13698 1371 0 140 14053 14069 14119 14123 14160 14201 142 8 14241 14271 14359 14364 4453 14492 14675 14658 14T13 14741 14793 14863 14896 14906 14908 14972 15010 16016 16018 16143 15171 16330 15355 15382 15425 i6469 16471 15646 1561J 16741 16772 16862 15858 16893 15909 15992 16016 16032 16042 16064 16062 16147 16178 16200 16262 16270 16209 16303 10375 16391 16423 16440 16475 16489 16492 16509 16512 16581 16602 16643 16684 10710 16731 16740 16903 16928 16959 17018 17040 17061 17099 17176 1T229 17278 17336 17421 17428 17430 17461 17480 17622 1771S 17771 17782 17 M7 17796 17871 17878 17907 18034 18057 18227 18297 18312 18319 18323 18346 18349 18365 18427 18488 18489 48693 18814 18865 18939 19020 19054 19067 19069 19081 19130 19187 19289 19326 19384 19690 19693 19604 19609 19629 19646 19661 19662 19769 19793 19821 19874 19930 19953 19980 20101 20136 20179 20188 20208 20226 20263 20289 20362 20411 20432 20434 20472 20617 20566 20690 20610 20683 20723 20737 20783 20793 20802 20839 20861 20882 20884 20924 20941 20980 21007 21087 21345 21497 21631 21676 21786 21760 21770 21821 21854 21865 Italiaansch stoomschip boort een klein Ëngelsch stoomschip in den gi ond De opvarend en red Zondagmiddag omstreeks 4 uur is op de reede van VÜssingen aangekomen het Italiaansche s a Montesunto dat uitgaande van Rotterdam naar Savona volgens te Vlissiiigen ontvangen berichten in het Kanaal in aanvaring is gekomen met het ÏMgelsche s s Conifer De Conifer zoii zijn gezonken en de Müntesanto wiens fcoeg boven de waterlijn versplinterd wei d is vermoedelyk met de opvarenden van dt Conifer aan boord teruggekeerd en op de Teede van Vlisslngen voor anker gaaa liggen in afwachting van verdere InstructieB Het Engelsche s s Conifer behoorde toe aan de General Steam Navigation Company Ltd London het meet 413 ton brutn aiS ton netto en was in 1936 gebouwd De Montesatito meet 58Ö0 ton bruto en 3693 ton netto behoort toe aan de Coöperatlva di Navigazione Garibaldi en hoort thuis in Gercua Het schip is in 1920 gebouwd Zondagmddag heeft een motorboot van het Belgische loodswezen contact gezocht met het Italiaansche s s Montesanto Ge bleken is dat de uit negen koppen bestaande bemanning van het Engelsche s s Conifer zich in goeden welstand aan boord van het Italiaansche schip bevindt Geen hunner heeft eenig letsel opgeloopen De kapitein van de Montesanto heeft geweigerd aan wal te komen omdat tfc Vlisaingen geen Italiaansch consulaat evestigd is Het voornemen bestond dat een fcleepboot van het bankerstation in den loop van den avond naar de Montesanto zca vertrekken om zoo mogelyk de Engelsche zeelieden over te nemen Zondagavond om ruim half 11 zyn de ne gen leden van de bemanning van het EngeU gezet en in hotel Goes opgenomen vandaag zy n Engeland vertrokken Auto op onbewaakten overweg gegrepen Bestuurder en twee klndewn kwamen er goed af Op den onbewaakten overweg te Eexta Gron Is Zondagavond een personenauto door den trein die te 1815 uit Winschoten naar Groiüngen vertrekt geÊreDen De bestuurder de heer Edens uit BlUham liep slethts een lichte wonde aan het hoofd op De belde kinderen vanden heer E die achter In don wagen zaten bleven ongedeerd De trein had slechts een oogenbllk oponthoud Auto door trein vernield Door gesloten overwerboomen gereden Inzittenden waren er tijdis uitgesprongeii Zaterdagavond om kwart over tien Is een vrachtauto bestuurd door en eigendom van den bloemenkoopman van Wijk uit Arnhem op wög van Winterswijk naar Zutphen door de gesloten spoorboomen op al meter afstand van het statloli Ruurloo gereden Een tweede Inzittende zag kans voor de auto de boomen gepasseerd was uit den rijdenden wagen te springen terwijl de bestuurder op het KING Pepermunt i KAStO NIEl i Dinsdag 17 J nuLri 1875 en 301 m j RQI HUversum rendunf I 8 Grajjnofoonj om 8 d i b 8 56 Cabaretprogr mina opn l j 9 65 l ïTofoon 10 Morgfenwijdmgï É 15 Gr foon lO ïfo Cau sede over het JlLenstb voor de liuiahbudi 11 30 OiWoepor 12 15 B4 Jchten gffl mof Jor 12M1 Ofi crkest ♦ l r ArPHOjAimseiMntsorkI SO Eti mbl Jett Canto en irainofft 2 45 Kniples 3 45 Braftnofkn 0 Ktkoor 5 Voor d j kinderM 5 Q Oi orkest n de Hawawan Seren adoM om Berkihtett 7 t Voor de kindB nj Pianovoor Jracht 7 80 Engrelache lae Berichten ANP Radiojounlaal gen 8 20 Grartiofoon 8 Bonte Dins avondtrein 10 Ra iotoöneel 10 20 conieuws 11 Berichten ANP hiemalEilscmble Arno I yit sch 1140 12 mofoon I I HilverHum 415 5 M KRO UitzeB i 5 HIRO 8 19 15 Gramofoon ca 8 15 Bericht 10 Gramofoon 11 Godadlenatijf uur 12 Berichten 12 15 KRO r 1 1 20 Gramofoon 2 Vrouwenï S Modecursus 4 Gramofoon Causerie Natuurgereeawyze en Nï lyke leefwijze 4 30 Gramofotm 4 35 j richten 4 40 Gramofoon 4 45 Lezinfr beteekent Rudolf Steiner s Anthropos voor dw moderne menschheid 5 10 Maiodisten en solist 6 45 6 05 Fell fctzoek 6 30 Berichten gramofoon f portpraatje 7 Berichten 7 15 Cy Naar de nieuwe gem eenschap 7 45 richten ANP mededeel ingen 8 flitzending 10 30 Berichten ANP lÜ Ruasisch koor en balalaika orkest I 11 15 Gramofoon 11 35 12 Gramofooitl fiangeljt j an de dochten Stelllngl TELEGflAFlSCH WEERBERICHT Verwachting geldig van hedenavt tot morgenavond ongeveer 19 uur Voor het geheele land Zacht zwaar bewolkt of betrokken met I lljke opklaringen nog regen krachtige tijdelijke stormachtige 1 delijke tot zuidwestelij ken wind fiEil fétSSdoetjeqoedi op Donderdag 19 Jan a s Met het oog op de scherpe controle naden wij U aan intijds te zongen voor Verduisteringspapier voor het lichtdicht aifsluiten van Uw vensters LAMPEKAPJES voor het afschermen van Uw lampen Verkrijgbaar bü A QUANT Boekhandel KLEIWEG 7 derde klasse naar Triest en b 4j smeekte den kapitein van Öe Washington zóó lang en zoo drJl dat hij mlJ ten slotte als aardapp Ier aan boord nam Gedurende dei sloot ik vriendschap met de wier portretten Ik schilderde Eood j mij als wederdienst bij aankoiiMl NewYork aan land smokkelden mDn pas niet van een Amerll visum was voorzien Veertien dagen geleden ben Ifci slechts één dollar op zak aangeko dadelijk ben ik Jou gaan opzoeken ik het paleis zag werd ik gewoMBf lig van bewondering k wilde Je ken en vragen mij een of ander te bezorgen maar jo was niet t met de grootste moeite kon ik ul schen waar Je Je ophield Je weet bft ken geen woord Engelsch en bov zie ik er een beetje sjofel uit Wat moet ik beginnen Je e schreven Dan zou Je mij geld hebben en dat wilde ik niet Wm langen naar jou liet mij geen i moest en wilde je zien en spreWg het ook mocht kosten Na o ging Ik op stap en de paar honde meter tot hier heb ik te voet afg Dat heeft veertien dagen gedu derweg heb Ik de boerderijen l jj weg bezocht en den boeren müoJ en schlldermap laten zien eo gebaren te verstaan gegeven d logies en voeding bereid was de familie te schilderen Wordt vi I Neen zei Franzl bedaard hij blijft tiler tot hij geheel hersteld is I Vroeg in den morgen ontwaakte Rolf hij had een beetje koorts maar leed geen pijn Verwonderd keek hij om zich heen niet begrijpend waar hij was en hoe hij j hier was gekomen De verpleegster snelde I weg om mevrouw Garrick overeenkom stig haar wftisch te waarschuwen dat de man wakker was geworden Franzl kwam 1 en knielde blJ het bed neer legde haar i koele hand op het heete voorhoofd van I den vriend uit haar jeugd en vroeg zacht I Rolt hoe kom Je zoo hier I Herken Je mij niet Ik ben het Ik Franzl Lehner i Toen begon hij gelukkig glimlachend j tje vertellen wat hij allemaal doorstaan had en hoe hij hierheen was gekomen Weet je Franzl ik verlangde zoo erg naar je Wees niet boos Ik weet Im mers dat je getrouwd bent en de voor naamste vrouw van de wereld geworden bent Maar ik mocht toch wel naar Je verlangen is t niet Dat Is toch geen riiisdaad En bovendien gaat het In WeeI nen slecht slechter dan men het beschrijven of zeggen kan Nieta dan werkl 00ze ambtenEiren die door bezuiniging hun betrekking verloren hebben en nu overal als er wat is de voorkeur genieten duurte en faillissementen De staatsfinanclën zijn zoo gesaneerd dat alles te gronde gaat Verlangen naar jou dus geen inkomsten en geen vooruitzichten voor de toekomst Toen krabbelde ik op een goeden dag een paar dubbeltjes bij J elkaar reisde met een boemeltrelntje eind trok Franzl stond op en antwoordde snikkend Het is Rolf Hörmann een vriend uitm n jeugd Fred kent hem het is eengoede brave Jongen nu hebben de honden hem verscheurd I Franzl stond rechtop en haar stem klonk koel en gebiedend Ik elsch dat onmiddellijk een dokter gehaald wordt en dat de man in een dei logeerkamers gebracht wordt Gemompel van stemmen opschudding en uitingen van verbazing waren het gevolg Een herinnering uit het verleden zei Lilian zoo luid dat iedereen het hoo ren moest Garrick was echter de situatiemeester Ben vriend van mijn vrouw dus ookeen vriend van mij en thans mijn welkome gast Al het overige zal wel spoedig opgehelderd worden Door het ongeval was aaji het feest een einde gekotnen Vliegtuigen suisden door de lucht auto s rolden over den weg en weldra lagen het kasteel en het park weer stil en verlaten Pranol zat aan Rolf s bed terwijl de dokter en een verpleegster de wonden hechtten en ultwaschten Er Is in het geheel geen gevaar bl zeide de dokter ten slotte Een diepe beetwond In de rechter borstzljde een tweede in de dlJ en een derde onder de heup maar geen van drieën Is levensgevaarlijk De arme stakker zal een paar weken inhet ziekenhuis moeten blijven Ik zal zorgen dat hij daarheen vervoerd wordt centging steeds de leiding hoeft wanneer hut Oranjuteesten betreft on verscheltlune sporten andore vcreeniglngcn ulsmede de Mlddelburgsche Burgerwacht Van het burdes at heelt de Konln tn vuor de spontane hulde dank gebracht Tegeai halt vijl verliet de Koningin de Abdij nu niet het hoold der provincie eeVilgu zukon van Zoeuwsch belang te Uubben besproken Prins Ikinhard bezoekt de Fokkei tubi ieken Prins Berruiurü iieett Zaterdag namiddag een icoit bezoek gebracht aan ae i OKkenabneken te Ambtcidam ter bczicnuging van het nieuwe Fokkerpro üuet aa D dó 2 K H werd vergezeld uuor Jhr mr c Dcdel zijn parttcuheren becreiarts GËMfilNGDJi BERICHTRN i n ue idbrlek vurgczelden ir J E van TUen en ir M Beeiüig onderscht ideniijK directeur en cti ei cünt lructcur van de i ükkertabriekL n Uen Prliib Dour mladei van eesn klehi model werden du voordeden vun het nieuwe vliegtuig aangotoonu waarna den hoogen gait een kopje ihee werd geserveerd Hofjager Spek met petiiUoeii Zyn zenuwgestel den schok nog niet te boven Aan hofjager W Spek te Apeldoorn is wegens de gevolgen van hut autoongevaJ dat hem In het laatst van l oveinbcr lyj in gezelschap van Prms Herniiard ovorKomen is met ingang van ib Janu i vervroegd pensioen verleend ZÜn zenuwgestel is den schok nog stcedi i iet to Doven gekomen Nedeilandsche arbeiders in Ouitschlitnd ontslagen In verband met het lUet verlengen van deviezen bepalingen Het AN P meldde gisteren uit Enbchedé Aan 250 In Nederland wonende arbeiders van de spiimerlj Eilermarn welke even over de grens te Qlanerbrug op Duitsch grondgebied is gelegen is mi t ingang van u Januari ontslag aangezegd De Nedcrlandfache directie van deze fabriek hooit vanmorgen bekend gemaakt genoodzaakt te zun alle m Nederland wonende arbeiders te ontslaan tenzij nog een oplossing kan worden verkregen Tot nu toe gold namelijk een regeling voor deze zoogenaamde grensgangers die hun loon dat voor dweederden in Nederlandsch geld naar den deviezenkoers werd uitbetaald en dQ rest in Duitsche munt ontvingen vnj naar Nederland mochten meenenlen De Duitsche regeering heeft deze op l Februari ailoopende regeling niet willen verlengen Ook tn de Duitsche textielfabrieken te Gronau waar veel Nederlandsche arbeiders werken zullen moeilijkheden ontstaan In totaal zun zoven tot achthonderd arbeiders uit de gemeenten Enschede en Losser daaibij betrokken Men hoopt dat de besprekingen welke op het oogenbllk te Berlijn worden gevoerd nog tot een oplossing zullen leiden De regeling gold tot nu toe voor het geheele Nederlandsch Duitsche grensgebied Zuid Holland in het duister Wat de spoorwegen doen Zooals bekend Is zal Zuid Holland op 19 dezer van 20 30 tot 2250 uur in tiet duister gehuld ijn Moeilijk te verduisteren objecten zijn wel de spoorwegen omdat in het spoorwegbedrijf geen stilstand mogelijk is en de volügheld moet gehandhaafd blijven De N S zuhen echter alles doen wat maar eenigszins mogelijk is om de oefening ook wat de spoorwegen betreft te doen slagen De stations en haltegebouwon worden in het duister gehouden Waar gewerkt wordt moet dit geschieden met afgeschermde verlichting Zoo zal eenig afgeschermd licht noodig zijn bij de loketten de in en uitgangen de controle enz Zoo noodig worden de ramen met donker papier afgedekt Reizigers worden op de perrons die eveneens in donker gehouden zullen worden met electrlsche zaklantaarns die geen Hcht naar boven uitstralen bijgellcht De randen van hooge perrons en trappen zullen van smalle In het leven zijn de dissonanten even onontbeerlijk als in de muziek S RmLUKTON GELD EN LIEFDE Roman van HUGO BETTAÜER Het was tegen middernacht toen een woedend hondengeblaf en een gillende kreet plotseling de feestvreugae verstoorden De kroten herhaalden zich en het geblaf der honden werd nog woedender De gasten en hun gastheer snelden in de richting van het geblaf dicht bij het hooge ijzeren hek dat het park van den landweg alsloot Maar reeds kwamen de bedienden hen tegemoet en op desbetreffende vragpn vertelden zij Een landlooper heeft over het hekwillen klimmen waarschijnlijk om ongestoord het een en ander te kunnen stelen Maar hij heeft bulten onze wolfshonden gerekend Nog vóór hij In hetpark vMbS zijn de beesten als dol op hemaangcA gen en hebben hem leelijk toegetakeld HiJ ligt daarginds misschienIs hU wel dood Breng hom naar het poUtleposthuls daar zal men wel uitvinden wat er methem aan de hand is zei Garrick kalm terwijl een Yankee uit Boston een manmet een stlerennek zijn voldoening ult neer iemand zonder mijn toestemming mijn huis binnen komt schiet ik hem neer als een dollen hond Franzl die ook was komen toeloopen drukte haar hand op het hart ZIJ voel de zich ontzettend beklemd en de haat I tegen al die verzadigde en verwaande menschen deed het bloed naar haar hoofd stijgen Luid en gebiedend zei zij i tegen een der lakeien I John breng mlj naar den man toe Ik duld niet dat hU misschien stervende weggesleept wordt Ete omstanders lachten geamuseerd Henry daarentegen verheugde zich over dit kordate optreden van zijn vrouw Fred ging met Franzl mee en volgde haar met den lakei naar de plaats waar het ongeval gebeurd was Doodsbleek en badend In zijn bloed lag daar een slanke Jonge man op het gras uitgestrekt besnuffeld door twee honden die Wem opnieuw zouden zijn aangevlogen warmeer men ze niet met geweld had vast gehouden Het was donker op deze plek men zag slechts het lichaam met een bleek gelaat Fred streek een lucifer aan en hield de vlam boven het gelaat van den landlooper Hij heeft zijn verdiende loon Wan En met een gillende smartkreet Rolf wierp Franzl zich op den man die nu de oogen opende droevig glimlachte en daarop weer het bewustzijn verloor De kreet van Franzl was ver in het rond gehoord Allen kwamen toegesneld maar niemand kon zich het geval verklaren I Frances wat moet dat beteekeneii vroeg Hénry terwijl hU zijne vrouw over HET SPAARÜERSBAD GEOPEND I Openingsrede van burgemeester dr K F O Jajtnes particulier Initiatief wegen vindt om de llchamelljko oefening de sport te bevorderen Het Ideaal de lichamelijke schoolopvoeding kan daardoor niet worden losgelaten maar wel kan en moet men erkentelijk zlJn dat hier bulten bezwaar van s stads schatkist wederom I een Instelling tot stand Is gekomen welke het geheele Jaar door de mogelijkheid verruimt vaïi gezonde karakter vormende Immers physieke vrees uitbannende lichamelijke oefening on sport 1 Do burgemeester wees er op dat er i ook een keerzijde kan zUn atOi do glan zend medaille welke nu zoo verleidelijk toett nkert Ook In en om het koele tèr ksp een zwoele sfeer hangen dat het nastreven van lichamelijke gezondheid schoonheid en kracht helaas niet steeds aan reinheid van gedachten en gevoelens gepaard gaat Aan het bestuur In de eerste plaats de taak zooveel dat mogelijk is alle microben welke de Jeugd bedreigelf bulten te sluiten dlrefteui vaji de N V De Sportfondsen zlei e van de Goudsche bUjrgbrlJ tot stajnditerdam G V W baron van Hc Is gekomen wofdt het iei eenel egt ge Kemeester vanj dienri 13 dei burge a Boer onder Burgemeester James zeldc ten slotte dat Tien bekende Engelsche JsportVereenl ging tot jleuze heeft een kernachtige Lutijnsche spreuk Pro patrla dunj ludere vldemur In het Nederlandsch vertaald luidt zij terwijl het lijkt of wij slechts vooi elgen plezier spelen stellen wU ons lu dienst van het vaderland Dit devies kan ook dit bad dragen met wat hler uit liefde voor de zwemspbrt en ten ple lia de openingsrede moester brak mej N luid gejuich met een sleirtijken duik den waterspiegel en daarmede was het bad tojt aljn bestemming lite wijd I Huldiglfc J C den Boer raad Éan toeP Bokhoven l i t njldej van qê den voöjfjiltter ïïbn heer Hij Is 4e motor geweest h denig g heeft gebracht houslisme en onVerdrdten oc s tter zich sjian tfhet n al lÉiten slotte de Inn geheel andere baaisi tot n danR f9rst de bedoeltr ig was dit feetr l meem den commerciefltin k nt van de paak t TX den Boer is épgeno geweestddle mft zijn medewerkers In het dagelijfesch bestuur de hebren riarms en De Wilde nbt werk leeft verNamens den raadlllan toezicht en het bestuur van dp Istl ttng Spaardergbad Gouda zelde de heer Bokhoven het dagölUksch bestuur in den persoon van den voorzitter dank voor het vele én belangrijke werk dat zij hebben verricht Ter herinnering daaraan heeft een belangstellend spaarder een foto album sa gesteld hetgeen de heer Bokhoven den voorzitter aanbood Zwemmoeder spreekt Een geziene en gewaardeerde figuur onder de aanwezigen was mevr J E Trlebels Koen Nederland s zwemmoeder die namens den Kon Ned Zwembond Gouda met de opening van het bad gelukwenschte en vervolgens op haar bekende geestdriftige wijze een opwekking sprak voor de leus Ieder Nederlander zwemmer Oud en jong riep onze 73ja rige zwemmoeder enthousiast uit gaat zwemmen het is gezond en het Is de zaUgste sport die Ik ken Ten slotte heeft de heer J A C Spoel directeur van de overdekte zwemlnrichtlng te Amersfoort zijn gelukwenschen met de totstandkoming van het Goudsche bad uitgesproken De heer Den Boer stelde nog den badmeester den heer P van Bel voor en toen kwamen de zwemmers en zwemsters in actie Keurige demonstraties Twee en veertig leden van de Goudsch Zwemclub 19 dames en 23 heeren hieven een Leve het zwembad aan en doken toen gelijktijdig In het water dat van stille onbewogenheid tot een zware deining geraakte De G ZC ers gaven een keurige demonstratie flguurzwemmen en daarop sprongen anderen van de springplank in het water De wereldrccordhóudster Iet van Peggelen Rle van Veen de Europeesche kampioen Hoving en verschillende leden van R D Z IJ en RZ C verleenden hun medewerking en voorts waren er op het droge nog een paar bekende personen uit de zwemwereld mevr Van Wyckhuljse en Gerard Blitz Keurige demonstraties hoe soepel zwommen Iet van Feggelen en Xees Hoving b V werden uitgevoerd en tot slot was er behendlgheldszwemmen een vroolük nummer dat evenals de aemonstratles veel succes had Met grwDte belangstelling heeft het publiek een en ander gevolgd en telkens met luid applaus zijn waardeering voor het gebodene getoond De hartewensch van de Goudsche zwemvrlenden is in vervulling gegaan Gouda heeft een overdekt bad Op even feestelijke als genoegelljke w ze is het geopend Vermelden we nog dat aannemer onderaannemers leveranciers personeel van het t ad de Goudsche Reddingsbrigade en de watersportvereeniglng Elfhoeven bloemstukken hadden gezonden Het Spaardersbad aan de Van Itersonlaan heeft Zondag op den eersten dag van de openstelling reeds een druk bezoek getrokken Des morgens was er famlilezwemmen voor spaarders en hun gezinsleden die In zeer groeten getale van de gelegenheid om het eerst een bad te nemen gebruik maakten Zondagmiddag was het bad ter bezichtiging opengesteld Zeventien h mderd personen hebben een bezoek aan de Inrichting gebracht en deze bezichtigd 4n bewonderd Vandaag Is het bad voor het publiek Dlngshof burgemeester vancht Stolwijk en VUst de heer L fise burgemeester v Reeuwl k K H Brandt burgemeester van iccht de heer J A C Spoel dlf van de overdekte zweminrlch Amersfoort de aannemer vah 1 de heer A M de Korte d t com van toezicht op d Stefle jke 1 lchting vert4ef woojdlger J l e ht van tal vanfinstelli gen n JverelBn glngen 1 11 i Aan nwr Öamesiwei d fian den mf van het bad een Douquefc roze iWJers dai zIJ ontvlrig uit hfifen Jari l Corrlp de Wilde een van öen secretartó van jjij In fi Ut r schetst totstiiindkoiiliing De vol tter an de stichting Spiaardüijrsbadl j ouda de heer J C den Boer hoeft itlj l hartelijk welkom geheetei Indeze mame overdekte zwemlnrichtlngIn een erzicht van de totstandkomingvan het bad herdacht hU wijlen de l eeren Gaarlandt en Heusdens twee grgptosteunpilaren voor de stichting van petbad jiï De elsch was vervolgde de heer Vfen Boer driehonderd spaaraandeeleni teplaatsen en daarin zUn wij met ermedewerking geslaagd Toen de spaarders er waren wasjSjler echter nog geen geld genoeg om te bfeur wen doch enkele leden van het coml té hebben een hypotheek weten te krijgen Met de Nutsspaarbank werd een overeenkomst gesloten voor de hypotheek Het verstrekken der hypotheek heeft een vroegeren bouw mogelijk gemaakt maar toch moeten wij ons best doen om deze leening zoo vlug mogelijk af te lossen want een huis zonder schuld Is het mooiste bezit wat men zich kan deiUten Op 13 Juli werd de eerste paal geslagen en nuï 14 Januari dus precies een half laar later is het bad voltooid Gouda Is een overdekte zwemlnrichtlng rUker geworden en Is daardoor aantrekkelijker als woonstad Bljzonderen dank bracht de voorzitter aan de heeren Van Kranenburg Harms en De Wilde voor het vele werk dat zij hebben verricht Ten slotte riep hij aller medewerking In voor de Instandhouding van het fraaie gebouw De officieele opening Burgemeester dr K F O James heeft het bad officieel geopend verklaard De opzet VMi dit zwembad dit spaardersbad is zoo sympathiek zoo zelde hij dat het hoofd der gemeente gaarne aan de inwijding daarvan zijn medewerking verleent Zwemmen dat beteekent gezondheid opdoen het beteekent de huid voelen tintelen en het bloed siieller voelen stroomen Het beteekent ook de menschelljke krachten te metön met die der natuur en de zwaartekracht te overwinnen Nu moet ik bekennen ging de burgemeester voort dat wanneer ik mijn beste herinneringen oproep deze In de eerste plaats mij terugvoeren naar een bruisende zee of naar stille wijde meren of Plassen gelijk b v de onvolprezen Reeuwljksche Plassen die nooit mogen worden drooggelegd applaus maar ook weet ik dat men nu eenmaal de zee en het meer niet vlak bij de hand heeft en net zijn in den whiter ook alleen maar de geharde Spartanen die het aandurven daar in te duiken Bovendien Ik weet dat anderen de voorkeur geven aan een overdekt bad en over smaak valt niet te redetwisten Maar afgezien van het aangename is het zwemmen ook nuttig Het kan zelfs heel nuttig zijn ander omstandigheden Nog verdronJcen In 1938 461 menschen in 1937 zelfs 562 menschen In ons land en moesten er niet minder dan 700 door anderen van den verdrinkingsdood worden gered Hieruit kan tevens blijken hoe nog veel te weinigen in ons waterrijk land de edele zwemsport machtig zl n Na de zindelijkheid als bondgenoot van de gezondheid herdacht te hebben wees de burgemeester nog op het element van lichamelijke opvoeding karaktervorming en sport welke bij het gebruik van dit badi zuUen worden bevorderd lUet anders dan het toejuichen dat het opengesteld Het gemeentebestuur heel Oouda kan De st H zetting van den tramdfenst Gouda Schoonhoven Omtrent de eenigen tyd geleden m de pers verschenen berichten betreffende de stopzetting van dcn tramdienst Gouda Schoonhoven v v en de instelling van een busdienst van de A T O tuaschen deze premeenten bericht men ons van de zijde vr n het remeentebestuur van Gouda het volgende By de A T O ingewonnen inlichtii en hebben dulde k gemaakt dat er geen sprake van ia dat de A TjO den busdienst Gouda Schoonhoven of een deel daarvan gaat openen a vorenfl de wegen tusschen beide plaatsen volgens de door den Provincialen Waterstaat gemaakte plannen gron 1ig zyn verbeterd Deze verbeteringen zullen bestaan uit verwüdingen van de bochten en het maken van uitwijkplaatsen De verwachtiiig ia dat de A T O in JuUof Augustus dei busdienst zal ifaan openenbB datMan de tnamlyn in hear geheel wordtstop gezet De busdienst kal met beirekkelük kleine wagena begii nfln er zaljeen geregelden eén uur dienst onderhouda i worden het tarief zal ± ö cent boven i et derde klad e tarief van dejitiiim Hggen l i Over de rodte door de gemeenten zal nogmet de burgeJoeestert oVterleg gepleegdwo en A Geine te4 chtfabrttn Gouda Gas ien iiill0 automaten De Directie van dej Gentftte LichtfabriQken deelt mede dj it 4 i drie plaatsen Trarisformatorgebouw W telstraat bij debrug tegenover de fabrié Mer Fa Goedcp i waagen Graaf Floriswe 15 aan pand Schildersbedrijf J G Polet en F W Reitzstraat hoek J3 Martemftsjilgel aan pandfirogistery J C iLangeJaar een gaapentr ingenautomaat is aanffebracht zoodatthana op elk tuddtip gasptöirjingen kunnen Avorden verkregen l Na inwerping Van een wjiöbeltje zal de automaat 1 gasp nring afMBveh Voor een poede werking der automiien is het nood zakelijk hierbij uitsluitend van gave dubbeltjes gebruik te maken j Comité tot behoil van de Iteeuwijksche en Sluipwijksche Zaterdagmiddag is in otel De Zalm te Uouda een algemeene vergadering gehouden van het Jonuté tot behoud van de Keeuwijksche en Sluipi ijksche Piassen In Ueze byeenkomst werd een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de actie welke reeds door het comité zij het niet m het openbaar IS gevoerd Ampele besprekingen werden gewyd aan de actie welke in de naaste toekomst door het comité gevoerd zal moeten worden om de dreigende droogmaking van het Reeuwyksche plassencomplex af te wenden Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlyden vah Dr S fi Hoogstra vi erd als voorzitter benoemd Dr J Leest directeur der Ryks H B S te Gouda De samenstelling van het comité is thans als volgt Dr J Leest Van Bergen IJzendoornpark Gouda voorzitter iDr A Scheygrond Krugerlaan 47 Gouda secretaris Mr C Jonker Regentesseplantsoen 30 Gouda penningmeester J Batelaan arts Reeuwyk IV V IV eeuwyk Dr Joh H van Burkom s Gravenhage voorz Ned Natuurhist Ver H Cleyndert Azn g Gravenhage Ver tot Behoud van Natuurmon T van HJeuveln Gouda V V V Gooda iMr J W W van der Hoeven Rotterdam secr Zuid Hioliandsch Landschap W Jongejan Bloemendaal seer Nederl Roeibond H E de Kok Gouda voorz G W V Elfhoeven H J Lafeber Jteeuwyk voorz V V V Reeuwyk en polder Slmpwijk Ir J Loeff Amsterdam secr Kon Verb Ned Watersportver dir Centraal Bureau voor de Watersport der N H W B Mr K P van der Mandele Rotterdam voorz Zuid JHollandache Landschap J Michielen Reeuwyk voora polder Reeuwyk G J J Pot Gouda voorz V V V Gouda Dr A Schierbeek s iGravenhage voorz Alg Ver voor Natuurbescherming F H Sixma Gouda voorz Roei en Zeilver Gouda Dr Mr J Smit Gouda voorz Oudheidk Kring Die Goude C van der Starre Reeuwyk B Swane iburg Gouda Bond van Ned Am Fotogr Ver F Tleter Gouda Secr V V V Gouda Ir P Verhagen Lz Rotterdam Dr W Zuydam Gouda Verschillende groote organisaties hebben reeds toegezegd een vertegenwoordiger in het comité te zullen aanwijzen en het In zijn actie te steunen Diploma Duitsche iHandelscorrespondentie Moor het in December 1 1 te s Graven hage gehouden Mercurius examen in Duitsche handeiscorrespoirfentie is geslaagd Mej A J IJsselstyn te Waddinxveen leerlingen van den heer Oh Lafeber Zie verder Tweede Blad SPORT EN WEDSTRIJDEN VOEn BAL Uitslagen van Zoiridag Kon Ned Voetbalbond AïTïBELIiNG I Ie klasse KiPC Xerxes 1 4 Sparta HS 5 2 AiöO HDVS 5 1 Stormvogels OW 2 a AFlDHBUNlG II Ie klasse DOS hBFIS a O Feyenoord t Gooi B 1 Ajax DFC 4 1 2e klasse A CDS Overmaas 3 2 Gouda Vlox 1 3 HVIV UVIV 3 2 8e klasse B Hoe van Holland ONA 2 2 The Rising Hope EDS 0 0 Cromvliet VrOS 0 2 8e klasse C Olympia Laakkwartier 4 OVlV HSteeda Vol 5 VIOiC Martinit harden 1 5 4e klasse A MX TONA ft 1 4e klasse C Vogel Te Werve 1 8 Maasstraat Zwart Blauw 6 1 4e klasse F LekkerJ erk Oudewater 6 1 4u klasse H Animerstolache SV DiletWnt 1 5 Tranavalia HDIJVIS 4 1 Dindua ©J S © 8 2 CKjC Florissant 6 S 4e klasse I a Gravendeel OiSS 4 1 AFTDEBLING UI Ie klasse vuick AiGOVV 0 2 Ensehedó N BC 2 0 Hengelo Wageningen 3 3 Heracles Tubantia 3 3 Go Ahead ZAG 1 1 AFDiEdÖUNG IV Ie klasse lEmdhoven Noad 3 1 MVV p®V 4 1 Roermond Bleyerheide 2 1 Juliana NAJC 1 1 Longa Willem 2 3 0 AFDEEUNIG V te klasse Heerenveen HflC 2 3 Acbillea GVAV afgek fineek Leeuwarden afgek Volocitas Veendam 1 0 CUfiulsohe Voetbalbond Ie klassej Nieuwveen 1 Groot Ammera 1 4 0 Overgangsklasse Nieuwkoop 1 Lekkerkerk 2 2 5 2e klasse A Nieuwveen 2 Gouda 1 7 Se klasse A Gouda 6 Nieuwerkerk 3 5 0 3e klasse B Ammerstol 3 tolwijk 2 V I l3e klasse C Gouda 7 Bodk iBoys 4 7 0 I De Voeitbal roH w er Slechts één puni Na een stilstand van vijfweken iis de competijtiemotoB weer aangeslagen OverigensIS het noffj kalmpjes aan gegaan slechtsvoor Gouda ONA en Olympia gingen devastgestelde wedstryden door 1 Er werdmaar één punt behaald dat 0N verdaenstelyk in Hoek van Holland boekte Goudaverloor tegen Velox dat aldus revanchenam en Olympia bleef juist in ae minderheid tegen het leidende Liaakfcwartier Inde positie van de Goudsche elftallen brachten deze resultaten weinig verandering Vande reserves kwam geen enkel t am in actie De ot st in den Goudschen Voetbalbond bestond uit zes wedstryden In de eerste klasse sloeg Nieuwveen haar lag zich definitief afwendend van de laatste plaats waarpp GrootAmmers geïsoleerd staat Er kwamen vier pretendenten in actie waarvan Gouda 5 6 en 7 zich met gedecideerde overwinningen en Stolwyk 2 met klein verschil zioh handhaafden Gouda Velox 1 3 Gouda a voorhoede ongevaarlijk Gouda heeft wederom in een thuiswedstrijd het onderspit moeten delven De nederlaag was volkomen verdiend In de voor hoede vlotte het slecht er werd veel te kort en te peuterig gespeeld terwyl de binnenspelers steeds de fout begingen in de breedte met elkaar samen te spelen inplaats van het leder resoluut naar voren te plaatsen Met uitzondering van Spee die buitengewoon op dreef was en Jongeneel en de Jong die ruim voldoende waren bleef het heele elftal beneden de maat Velox speelde veel resoluter en sneller zy toonde tevens van geboden kansen te kunnen profiteeren wat by Gouda allerminst bet geval was Gouda ihad een Velox twee invallers Aanvankelijk was de thuisclub het meest in den aanval doch haar voorhoede bleek sohotloos Bpee probeerde het daarom zelf doch zijn verre schoten bleven zonder resultaat Bij een tegenaanval des gasten kreeg A v d Hooven na een serie fouten van Goudsche verdedigers een kans die hy dankbaar benutte O 1 Hierna was Gouda byna onafgebroken in den aanval doch het doel d er bezoe kers kwam niet in gevaar Geleidelijk verplaatste het spel zich IDe Gouda verdediging kreeg volop werk Eenige malen ontsnapte het doel niet zonder geluk aan een doorboring Door onuioodig uitloopen van Gerritsen kreeg van Rooy voor open doel het leder vrij hy maakte van de gelegenheid een goed gebruik O 2 Gouda probeerde het verloren terrein te herwinnen doch deiNreel te korte en zachte centers die meest nog slecht geplaatst werden gaven de Veloxverdedigers steeils gelegenheid afdoende m te grypen Na de hervatting was Velox het eerst in den aanval doch spoedig nam Gouda het initiatief over Aanvankelijk brachten haar aanvallen het niet verder dan de goed op dreef z j nde backs der gasten Toch werd de achterstand verkleind doordat Buurman STOOMEN EN PERSEN VAN COLBERTCOSTUUMS f 1 95 GOED Volsens normaal taiief nuf BETER tijdelijk in plaats van ƒ 2 45 Chemisch reinigen en modelpersen SUPERIEURl BEWERKING HET BESTE DE PELIKAAN STOOMERIJ EN VERVERIJ VANAF 1907 GOUDA Telefoon 3066 Kantoor Fluweelen Singel 21 Amerika Volgens tarief P