Goudsche Courant, dinsdag 17 januari 1939

Reurs van Amsterdam WISSELKOERSBN 14 Jan 16 Jan Olllcleel Londen 6 591 S bOJ Berlijn 73 86 73 84 Parijs 4 861 4 86 Brussel H Ol 51 11 Zwitserland 41 60 41 66 Kopenhagen 38 40 38 42 Stoclcholm 44 27 44 32 Oslo 43 20 43 25 New York 1 84 1 84 A Beursoverzicht 5a 5 B Ha kniekousen Aangezien deze van dunne ross gemaakt zijn vallen zij met op £ geen niet gezegd kan woixlen van lyti dragen van twee zijden kousen jji over elkander aangetrokken woid Evenals men zorgt dat de ondJij kleeding regelmatig gewasschei wordt moet men meer zorg bestedi aan de bovenkleeding Borstelen luchten is zeer gewenscht evenals en toe atoomen Het beste is ini men genoeg kleeren heeft zoodat z tegen elkander gedragen kunnen worden Doelmatige gezonde kleedinj heeft men zonder uitzondering in allt jaargetijden noodig en hierdoor slechts kan men kouvatten en de on aangename gevolgen hieraan verbonden tot een minimum beperken Laten licht lucht en zon indien slechts eenigszins mogelijk in de wintermaanden hun heilzame werking op het lichaam uitoefenen Vóór do zitting verklaarden de Vlaamscho afgevaardigden dat zlJ Spaak tot het uiterste zouden verdedigen terwijl het wachtwoord der Walen was Burgos Jamais Ditmaal hebben de Vlamingen den slag gewonnen wat geen alledaagsch verschijnsel is Vatte koelen kw 68 üa kW S8 3e kw iü 46 et per k g vette xween ie kw 66 2o kw 68 Se kw 38 8 et per k g vette kalveren 1 kw 120 2e kw 110 3e kw 70 80 et per k g yj Brkenfl levend gewicht Ie kw 18 2e kj Vl 3e kw 46 et per k g schapen Ie l TiT 2e kw 42 3e kw Sf et per k g ƒ K 19 17 per stuk lanuner n Ie kw 61 2e kw 46 Se kw 41 et per k f 18 16 12 per stuk Vette koelen en ossen aanvoer Iets jtrooter handel matig prezen la vorige week Dinsdag behalve Ie kw ossen iets lager pr koe 72 et pr ossen 67 et Vette kalverei aanvoer iets ruimer handel strorf pryzen onveranderd prima s ƒ 1 30 Varkens aan voer ruimer handel stil pryzen iets lager Schapen en lammeren aanvoer aanmerkeluk korter handel tameiyk prijzen iets hooger Eenige partijen schapen voor export verkocht DOELMATIGE KLEEDING IN DEN WINTER Onder het bovenstaande verataat men kleeding die zóó ia samengesteld dat zy tegen de verachillende weersgesteldheden bescherming biedt en een zekere warmtegraad doet behouden die bil een onpractiache wijze van kleeden verloren gaat s Zomers is dit vraagstuk niet al te ingewikkeld aangezien de lucht door de inwerking der zon warm is Dunnen weefsels maken het mogelijk dat licht en lucht op de huid inwerken evenals de modellen der japonnen die lagere halsuitsnijdingen en korte mouwen hebben dit alles werkt er toe mede het lichaam meer weerstand te geven Komen de koude winterdagen met hun wisselende temperatuur vorst sneeuw regen en scherpe N 0 en O winden dan wordt door vele menachen maar al te vaak gezondigd et is dikke en zware onder en bovenkleeding aan de orde van den dag Natuurlijk wil men zich gaarne beschermen tegen stroomenden regen door een ondoordringbaren mantel en overschoenen te dragen maar waarom is het noodig vele lagen over elkaar aan te trekken die voorkomen dat de lucht niet op de huid kan in De wisselmarkt te Amsterdam gaf bil het begin van de nieuwe week weinig stof tot bespreken BUzondeie omatandigheden welke een nieuwen kijk op de monetaire uatle konden openen hadden 2Llch nim voorgedaan en aldus sloot men zich te onzent gelieel bij de bultenlandsche noteeringen aan De hajndel was van geringen omvang en tijdens de ochtenduren werden slechts onbeteekentnde schommelingen meegemaakt Het Brltsche pond opende op circa 859J 8 6li en geleidelijk kromp de marge Iets m Amerikaansohe dollars waren 1 83i k 1 84A w bU de handel van zeer kleine proponBs was Fransche francs waren prljshoudend en golden 4 84 a 4 851 met een d $glo voo tcjmijnfrancs van U cents voor 1 mAmd en circa 4 cenls voor 3 maanden I Belga a was zoo goed als niets te doen Dultsche marken golden 73 80 73 85 De Soandlnavlsche deviezen waren goed prljshoudend en regelden zich zoo als gebruikelijk naar het pond aterling De beurs had overigens een stil verloop De Amerlkaansche fondsen waren Iets hooger In navolging van Wallstreet Voor locale waarden bestond slechts geringe belangstelling De koersen waren niet of niet noemenswaardig gewijzigd MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Oudewater 16 Jan Aangevoerd 3 wagens 1115 btuks wegende 675 k g Prijs Ie srt ƒ 24 60 Veemarkt Rotterdam 16 Jan Aanvoer in totaal 2S86 stuksiünde 6 7 vette rur doi n 197 vette kalve nn 7 nuchtere kalveren 768 varken 716 hapen of lammeren pleidooi zeide de advocaat der verdedigende party dat men tot dusverre een copie ter lafei had gebracht van een koninklyk besluit ter homologeering van het Ëngelschf diploma van geneesheer dat in lu t bezit zou zijn van Imianitoff H hoopte efcljter dat men ook het origineel wel zou wiilen voorleggen iDe advocaat van Imianitoff antwoordde dat dit document thans berust by het college van geneesheeren maar dat het ter tafel gebracht zal worden Er was nog een document door Imianitoff mgetliend betreffende zyn militairen dienststaat Dit document vermeldde dat hy als kapitein in het Engelsche leger door een granaatscherf gewond was op 6 Juni 1918 bü Paschendael terwij hy m 1902 geboren werd Naar deze stukken nu zou een ondenM ek zijn ingesteld De ministerraad heeft zidh Zaterdag met de aangelegenheid bezig gehouden Aan het einde van de zitting verklaarde minister Delattre dat Imianitoff bekend heeft een valsch document te hebben voorgelegd BINNENLANP DE DIRECTE BELASTINGEN BRACHTEN IN 1938 BIJNA 13 MILLIOEN GULDEN MEER OP DAN IN 1937 Oe raming der overige middelen met elf millioen overschreden Blijkens het overzicht van den stand der Rijksmiddelen op ultimo December van het dienstjaar 1938 was de opbrengst der directe twlastingeiii 123274577 tegen over 110 564 848 over 1937 hetgeen voor 1938 n voordeelig verschil van ƒ 12 709 729 beteekent Tot deze meerdere opbrengst hebben alle directe belastingen bijgedragen De raming dezer belastingen werd met ruim ƒ 6 8 millioen overschreden Dg geheele opbrengst van de overigemiddelen over 1938 heeft 440 1 673 bedragen tegenover ƒ 436 855 901 in 1937 derhalve in het afgeloopen Jaar ruim ƒ 33 millioen méér dan tn het daaraan voorafgegane De raming over 1938 was f 429225000 zij werd derhalve met bijna elf millioen overtroffen De dividend en tantièmebelasting bracht over 1938 ruim 4 millioen meer dan de raming bedroeg de rechten op de invoer leverden ruim f 11 millioen meer op Voorts overschreden de raming de omzetbelasting met ruim 2 1 millioen een gloednieuwe NAAIMACHINE vM prima kwaliteit koopen daar wü de laatati raacliinea opruimen tegen bespottelijk lagfl pry 8 Wy hebben nog 2 trapmachine in kaatmeubet en 2 handmaohinee dus Kasst U Naaimadhjnetnfe prima eikenhouti voor ƒ 7 Adres P BEY Sr Blauwatraat 12 Bestelt Uw Brandstotfen JAC MUL SPOORSTRAAT 31 Tel 2955 Uitsluitend PRIMA kwaliteit IfrHEEL EDEBLMIO Stop bij helEsso leeken ffsso Cssolube MOTOR QU 30 W Dl winimltt utt tit stru Esso pntimtat STANDAID AMEH IKAANSCHE PETRÜIE J N V GEBOUW PBTROLEA S GRAVENHAOI Ie bultsn Haar legerstede werd behalve met enormo hoeveolhoden ongedierte van allerlei aard aangetrolfen met een dikke laag paddenstoelen LAAihlt UKKRUTKN Mussolini naar Londen Te Londen voorspelt men dat het bezoek van Chamberlain aan Rome zal worden gevolgd door een bezoek van Mussolini aan Londen De Star vorneemt dat do Itallaansche dictator een uitnoodlglng heeft gekregen om in de lente te komen en dat een officieel bezoek Is voorgesteld met alle statie eraan verbonden MussoUnl zou er veel voor voelen maar aarzelen omdat hU er niet ieker van la dat hij velhg zou zlJn Hij zou gereageerd hebben met het tegenvoorstel graaf Ciano te zenden maar dit viel bij de Brltsche delegatie niet in goede aarde Chamberlain zou graag willen dat Mussolni zelf kwam Prinses Mafalda herstellende ROME 16 Jan Prinses Mafalda schunL op den weg naar genezing Zij heeft met beltngstelllng geïnformeerd naar het aanstaand huwelijk van prinses Maria en prins Louis de Bourbon Parma dat binnen enkele weken zal worden voltrokken De gewezen Spaansche Koningin isniet te gast blj haar dochter die getrouwd ia met prins Torlonia maar Inhet Quirinaal Men acht het geenszinsuitgegoten dat ook ex konlng Alfonso InRome zal komen zoodat belde gescheiden cchtgcnooten elkaar zullen weerzien Uit Luxemburg wordt gemeld dat de groothertogin Charlotte zich naar Italië heeft beeeven om een bezoek te Ijrengen aan prinses Matalda Spaak wint definitief Vlamingen contra Walen Zondag werd in het Vcdkshuis ie Brussel het aai ekondigdc socialistische coi gres gehouden waarop het geval Burgüs opnieuw werd behandeld De afgevaardigde van Luik protesteerde heftig tegen het esluit van den kabinetsraad welke Zaterdag de met generaal Franco gesloten overeenkomst definitief heeft goedy gekeurd BIJ het einde van het congres werd een motie ingediend door de delegatie van Charleroi ertoe strekkende de houding van het comité van den partijraad niet goed te keuren De motie van de groep van Charleroi werd verworpen met 293 000 stemmen tegen 231 000 Een tweede motie werd aangenomen waarin het congres den wensch uit dat de socialisten in de regeerlng blijven Deze stemmingen beteekenen dat het kabinet Spaak aanblijft N V UtrechtscheïHypotheekbank mntECBi 3V4 o PANOBRIEVENiè 101 33 PANDBRIEVEN éi 90 De Directie 2aaic Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG eu fift schre om reclaJme Reclame die xijn ga ld opbrengt f Die Uw zaak Toeden kan en in stand kan houden A Daarvoor bestaat maar één goedla manier adve teeren In een bfad dat intens g elelzen wordt de krant uit Uw naaste omgeving l Adveiteort daarom lm DE GOUDSCHE COURANT r 3r werken Men vraagt zich dan af hoe het mogelijk is dat men telkens weer verkouden is want men kleedt zich toch zoo dik Menschen die vatbaar ziJn moeten reeds s zomers trachten de noodige reserve te vormen door lucht en zonnebaden en zich gewennen aan koude of lauwe afwasschingen van het lichaam Het is echter niet afdoende om zich alleen s zomers doelmatig te kleeden doch ook s winters is dit gewenscht tfel is een zeer verkeerd begrip dat de lichaamswarmte verkregen wordt door zware dikke kleedingstukken aangezien men deze slechts kan behouden door de luchtlaag tusschen lichaam en bedekking De huid kan haar natuurlijke functies al evenmin verrichten indien men de eene laag over de andere aantrekt hetgeen tengevolge heeft dat de poriën zich samentrekken ADVERTENTIëN NU KUNT U bü Zuiver wollen onderkleeding ia het meest aan te bevelen daar deze de vochten van het lichaam in zich opneemt in tegenstelling met katoen en Imnen die bij tranapireeren nat blijven en een koud onbehaaglijk gevoel geven Wil men persé over de wollen camisole een hemd dragen dan kan men dit doen doch het is niet noodig Bovenkleedmg moet van soepele lichte doch zuiver wollen stof gekozen worden en de dunne zijden kousen zullen door warme vervangen moeten wolden IJdelheid overv etrins e i brengen een groot aantal vrouwen er toe om ook s winters ragfijne kousen te blyven dragen die menigmaal de oorzaak van kouvatten en ernstige ziekten zyn Y IE OPGEVOEBDE liWAllTEIT BE ZIXE De mode maakt het thans mogelijk fiJn geweven wollen en wol met zijden kousen te dragen en deze zijn voor allen dag het meest practisch Wil men geen afstand doen van de dunne kousen dan zullen wollen onderkouaen onmisbaar zijn eventueel Toen op 1 Juni de opBCvoerrfe kwaliteit der SModird benzinewerd ingevoerd over geheel NcderUnd wiïten wi dat deze kwaliteit aan alle eischcn der moderne automobiel en motorrijwieltechniek moest voldoen De enthousiaste ontvang van dit product en de kenmerkendevoorkeur hiervoor waren een doorslaand bewijs voor de buitengewone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en motorrijder in Nederland kan hans de voordcelen genieten van een brandstof van hooge klasie meer kracht betere kwaliteiten en dü bezuiniging Daarom hebben wij besloten deze brandstof Esio te Doemeo WAT BETEEKENT £ SSO Esso Is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit DAAROM IS Esso de brands f die mctr kilometers voor minder kosten geeft Esso het teeken dat U een uitiondcrlijk goed ptodua garandeen E jo het woord dat een ecrsrc kwaliteit waarborgt voor een serieRutomobielen motorrijwicl producien dicovcr de gehefele wereldlil zoodanig erkend worden i 77e Jaargansr 0 19934 Dinsdag 17 Januari 1939 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREM ERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAYBV BOSKOOP GOUDERAK HAASTRE HT MOORDRECHT MOERCAPELLE EUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN ST0LWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bezonriag per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 f Aboimenienten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bti OBM agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaux tin dageHjks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 27 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende tol den bezorpkringjï 1 6 regels t 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van kuiten Gouda en den beiorjikrlng 1 6 regels ƒ 1 66 elke roftel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Uefdadigheida advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDli EELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van oliede Boek handelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de p aat mg aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ziin Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdeu prils Groote letters en randen orden berekend naar plaatsruimte Ernstige ontploffingen te Londen en Manchesterr Vermoedeiyk bomaanslagen met politieke bedoeïinjf Byna op liotzelfde oogenhhk ht bben zich Ie Londen en te Manchester ontploffingti voorgedaan twee te I Kiden en drie te Msnchestei Bij een der ontploffingen n het centrum van Manchester werd een perfoon gedood en werden drie personen gewond De ontploffingen waarvan de oor ak nog niet Ijekend iS dloogen gaten iu hpt wegdek en vernielden tallooze ruiten Te Londen geschiedde de ontploffing voor het gebouw van de electriciteitscen Irale waar de conitroleJkam er voor gehciii Zuid Engeland is De dienst werd hier niet onderbroken en niemand werd getroffen Detectives van Scotland Vard en deskundigen van het minister van binnenlandsche zaken stellen een onderzoek in Scotland Yard is van meening dat de ontploffing mioet worden toegeschreven aan een bom Een nader Reuterbericht meldt dat een ontploffing van denzelfden aard als die te Londen welke in Southwark geschiedde zich voordeed op de kabelbrug over het Grand Junctionkan aal te Harlesden by Londen Deze brug voert de electriciteit over het kanaal Naar gemeld wordt had de ontploffing niets uitstaande met de electri sche installatie en mcet z j te wyten zyn E n een oorzaak van buiten Scotland Yard is zeer onder den indruk van dezze ontploffingen Er is een conferentie gehouden over het gebeurde en naar verluidt betrof een der verschillende besproken theorieën de veronderstelling dat de ontploffingen politieke beteekenis hadden Een van de veronderstellingen is dat deze ontploffingen veroorzaakt zijn door het lersche republikemsche leger met het doel wanordelijkheden te veroorzaken Cervera veroverd Twee versterkte Unica staan Franco s opmarsdi naar Barcdona in den weg De Aragonneesche troepen onder generaal Moscardo hebben naar Havas meldt tegen den namiddag de stad Cervera een belangryk punt gelegen aan den straatweg L=nda Barcelona bezet Ook de dorpen Claret Pasane Diure € fn Ponfil zyn veroverd De opmarsch duurt voort In het hoofdkwartier van de rechtsche tmiepen in Katalonie heeft men den indruk dat het repubiikeln iche leger verstrooid is thans ryst de vraag of het in staat zal zyn zich wederom te concentreeren terwyl de rechtsche colonnes het van allo zyden bestoken De rechtsdhe radiozenders hebben gisteravond een boodschap van Franco voorgelezen waarin er bij do Katalanen op wordt aangedrongen met het oog op de onvermydelyke overwinning van de rechtsc lien de wapenh neei te leggen Uit Barcelona meldt Havas dat de rechtsche luchtstrydkrachten den weg Tarragona Vendrell die langs de kust loopt onophoudelyk bambardeeren De weg is vol wagens karren en voetgangers Gisteravond duurde de uittocht der bevolking onder dekking van luchtafweergeschut dat op vrachtwagens langs den weg stond voort Drie rechtsche bombardementstoeatellen hebben gistermiddag de buitenhaven van Barcelona bestookt Er vielen drie gewonden De sc hade is gering De mobilisatie en militarisatie der Katalaancbhe bevolking worden in versneld tempo voortgezet Van de zeven onder de wapen geroepen üchtmgen hebben die van 1921 1920 en 1919 zidi reeds aangemeld Gisteren nep het officieele staatsblad de lichtingen 1918 en 1917 op om zich aan te melden De vakvereenigingen en organisaties der vrouwen werken samen met de productiesyndicaten om vrouwen het werk te doen verrichten van naar het front geroepen mannen 4000 vrouwen zijn reedn aan het werk iregaan Hoog ambtenaar te Brussel geaiTcsteerd Naar M rdt medegedeeld is gearresteerd een zekere dr Imianitoff die de functie bekleedt van kabinets attaché by het mindsterie van arbeid en sociale verzekering Hy wordt beschuldigd van vervalsching van in een proces te voorachyn gebrachte stukken Imianitoff die op den voorgrond trad in socialistische kringen werd er wooral in de rexistische zifde van beschuldigd zyn Rus sisch lsraèlitische afkomst met vaische papieren te willen verheimelijken Imianitoff die thans gearresteerd ds haa een proces aanhangig gemaakt tegen een bladf dat een campagne tegen hem had gevoerd iDit proces is thans in behandeling voor het Hof van Appel Ty dens de laatste zitting deed zich een incident voor In zyn HONGARIJE s TOETREDEN TOT HET ANTI KOMINTERNPACT Boedapest teleurgesteld maar onmachtig aiowaküe bleef en zelfs hoofdstad weid an het autonome Slowakije Smartelyk en ernederend vond men te Boedapest het re ultaat der gebeurtenissen van 1938 welke or toe leidden dat de droom van een herstel zy het KtKleeltelyk van hH machtige lijk Mxn den Heiligen Stephanas welker verviilnng nabij leek een droom is gebleven Thans staat Boedapest voor moeilyke bi fclissingen Economisch is het land in sterke mate afhankelyk van Duitschland Politiek kan het eiders geen of nauwelyks steun inden I onden en Parys z n ver af en hebben zich voor de HAigaarache aspiraties nimmer druk gemaakt Italië is niet van zins of niet by machte zoomin als het dit in 1938 voor Oostenrijk was de kastanjes uit het vuur te halen Met de twee aanigrenzende landen welke groote Hongaarsehe minderheden binnen hun staatsgrenzen hebben Roemenië en Joego Slavië itaat Boedapest op vrij gespannen voet hoewel in den loop van 1938 eenige verbeberinK vooral ten aanzien van Joego Slavië viel waar te nemen Zoo 13 Boedapest genoodzaakt zijn teleurstelling te verbergen zich verder aan DuitFche zijde t scharen en te hopen op andere tijden in niddels een verbitterden stry voor het behoud van eigen zelfstandigheid voerend Hongaarsche kringen te Berlijn verzekeren dat Boedapest met zijn toetredine tnt het antikom intern pact den steun van Duitschland hoopt te verwerven voor het Hongaarsche revisionisme De feiten zullen spoedig doen blyken of Csaky te Beriyn eenig succes heeft kunnen boeken BONNET BELOOFT HULP AAN LIJDENDE BEVOLKING De Volkenbondsraad te Geneve heeft goedkeuring gehecht aan het rapport der internationale militaire commissie over de evacuatie der buitenlandsche stryders uit het republikelnsche Spanje en de bevoegdlieden der commissie met een maand verlengd Wat de algeheele terugtrekking van het front aangaat heeft de commis i de overtuiging gekregen dat de terugtrekkingsoperaties volledig geëindigd zyn Zy heeft geconstateerd dat de acti der Spaansche regeering is uitgevoerd en dat de uitvoering der maatregelen vastgelegd in het terugtrekkingsplan verwerkelijkt is in de lyn der verplichtingen die door den Spaanschen minis terpresident voor de Volkenbondsas semblee aanvaard zijn Bonnet legde na de goedkeuring van het rapport een verklaring af over de terugtrekking der v ï ywilligers waarbU hy er op wees dat op de algeheele terugtrekking van vrywilligers uit het republikein sche deel van de buitenlandsche stryders uit de iÖne van Bui gos moet volgen eerst dan zal men bevryd zyn van de gevaren voor internationale conflicten uit deze crisis welker einde allen vurig wen chen eerst dan zal het mogeiyk zyn te spreken over een kalmeering in het westen der Middellandsche Zee waar Spanje een essentieel element vormt van den status quo Voorts zeide Bonnet dat Franlcrlik Spanje humanitaire hulp blyft geven en o m ter beschikking van de duizenden Spaansche vluchtelingen 45 000 ton meel hoeft gesteld het zal niets nalaten om leed en ellende te verlichten De Spaansche minister van buitenlandsche zaken Alvarez del Vayo verklaarde dat de Spaansche rcpublikeinsche regeering niet alle faciliteiten van diplomatieken aard l eeft gevonden welke zij mocht verwachten voor de evacuatie der vrywillige strijders Hij besloot zijn rede als volgt le waarbeid is than vastgesteld het Spaansche leger voor IW t bestaande uit Spanlaa den srtydt voor de onafhankelijkheid des lands Het rapport der commissie heeft dezP waarheid met zoo n kracht vastgesteld di t het onnoodig is er een woord commentaar san toe te voegen raaf Caaky opvolger van Kanya als Hongaarsch minister van buitenlandiche zaken lieeft zich gistereri naar Berlin geven waar hu besprekingen heeft pe Tokio een belangrijke aanvuHinjr zaltverkrijr n waar het toetreden van Mand Bjoekwo nog bU komt Tegelijkertijd doen peruchten de ronde volgens welke men i rekenen moet met een uittreden van Hongarye uit den Volkenbond binnen afzienï aren tyd Wanneer men zich afvraagt wrat de bedoeling is van Boedapest nu het zich afwendt van Geneve en zich sterker orièn teert op de as Rome Berlijn dient men tich allereerst te raliseeren wat het eififnluko doel IS der Hongaarsche politiek Koit De Sterrit naar Monte Carlo amengevat kan men dit aldus formuleeren houd en versterking der nationale zeKitandigheid herstel van de doo r en na cn wereldoorlog geleden verliezen revisie vjm het verdrag van Trianon en uiteindelijk herstel van het Hongaarsche rijk als v orï aamste mogendheid in het Donau bekken Sedert de catastrophe van Trianon welk beteekendo dat groote Hongaarsche bevolkingsgroepen van het eigen land werden ifgescheiden en kwamen te wonen In Tsie ho Slowakije Roemenie en Joego Slavir Ismede voor een gering deel in het oogenblik dat de toenmalige leider der Hongaarsche buiteWandsche politiek graaf 9 H A A van Niavalt b A M d ViMsT Lincoln 11 jhr tf R I BodiUBTt tr G A M Bu CidilUc 24 Hoftrmn Jr M cobs BMW 26 A Ooilhoak Mat A S V d Wul Ford 3Z Bit P n TO Ha m tti I W vu Am rongen FUt 40 Dl A M Schola K Muldar Ford 81 MavT E ran Strian vui HuMll Ford 72 K E Slork RUay 79 D SUpanM Ma T W SUpwiMi Waaiar Ford lOa W O M Vooimut La Balls 110 Mavr M MnllM liMt fcena Man Min gela MuUar HaiiM UI R L A MuIlMw P H DuKh OpaO 112 C 5chada Ford IIB A W U na COianolaO Bethlen de hoop op steun van Londen en I arys opgaf wist Mussolini de gelegenheid te benutten om den Franschen invloed In Jiet Donaubekken tegen te gaan door de itoken hand van Bethlen te grypen en werd in 1927 Hongarüe uit den isolelent bevrüd met het sluiten van het Honleh Italiaansche vriendschapsverdrag Generaal Goemboes opvolger van Bethalii leider der Hongaarsche buitenlandhe politiek breidde deze Tlendschap in 3 uit tot Duitschland waar Hitler zoo it aan h®t bewimi was gekomen Aan ankeiyk vooral commercieel vernauwden ich aldra de Hongaarsch Duitsche banden ok op politiek gebied hetgeen in tempo imerkelyk werd versneld na het tot stand men van de as Rome Bterlyn Voor te lauwe banden met het Derde Rijk bleef lapest etihter vooralsnog huiverig h t geenszins verminderde na den OoetenjkBchen Anschluss by Duitachïind voorp it aangezien daardoor de Duitsche invloed het Donaubekken zoowel politiek als ionomisch geweldig toenam Daarna kwam de Tsjecho Slowaaksche ipanning de September crisis het accoord gn Münclien de arbitrale uitspraak van Weenen Aan het Hongaarsche revisionisme werd voldaan doch op © en wijze 19 20 uur af en te Amsterdam op 20 Januari van 7 2B uur s morgens af De controle te Venlo welke door de K N A C wordt verzorgtl zal op 20 Januari te 10 28 uur worden ge j nd Gestart wordt te Athene 17 Januari van 22 20 uur af te Palermo 17 Januari van 13 23 uur af te Stavanger 17 Januari van 20 08 uur af te Tallinn 17 Januari van Op bovenstaande route kaartje van den Sterrit naar Monte Carlo zyn bij de verschillende startplaatsen de namen van de deelnemende Nederlandera vermeld Bittere teleurstelling greep te Boedapest n zich heen waaraan het meest gezagibbend door Graaf Bethlen fi