Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1939

Getrouwd 77e Jaargang Woensdag 18 Januari 1939 19935 W E HUETING Arts Vanaf heden 10 12 en 2 4 j bMlirekimg en kaortverkoorS 1 Vrudagavond en JONKER M A De Heer en Mevrouw Hueting Jonker betuigen hiermede ook namens wederaüdsohe ouders hun hartelijken dank voor de vele blflken van belangstelHn in de bruidsdasren en bii hun huwelük ondervonden Gouda 17 Januari 1939 lEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR RGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK EUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN lit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen Hedenavond tot tt uur en morgen Woensdag van 10 12 uur Laatste bazjchtieing van de in de zaal van hel Gebouw DANIéL LANGE GROENENOAAL 28 te GOUDA te houden Geveild zal worden Biliiir IpiiliifillirkoipiDi PHatZISCeE OOSTERSOHE EX ANDERE TAPIJTEN CHIQl E MEUBELEN SOHILDBRSTUKKhN NAAIMACHINES enz enz VEILING WOENSDAGMIDDAG 2 uur GARANTIE De beeedlgde makelaarA H Zellenrath garandeert de echtheid en juiste iienaminfr der te verkoopel Perz tapijten iHnHNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 por week 17 cent overal wa r de j r looDér macUedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 ThSSfmmten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA f mmten en loopera den boekhandel en de postkantooren lün dagelSks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie TeleJjg yzit Po trekening 48400 RANCO RUKT OVER EEN FRONT VAN 64 K M OP or8chaffen hetgeen in feite neer zou komen op interventie Tot dusver heeft de Fransche regeering aan dezen aandrang weerstand geboden Zoo verklaarde minister Bonnet tydens de fitting van den VoU kenbondsraad to Genève met nadruk dat Frankryk blijft vasthouden aan de reeds twee jaar lang gevoerde non interventi politiek en ook Flandm heeft bit de Kamer debatten nog eens gezegd dat Frankrijk zich niet in den strijd moet mengen Het kan echter niet verheeld worden dat de spanning in Frankrijk stijgt met het in ernst toenemen Van de mogelykheid in breede Fransche kringen als een bedreiging gevoeld dat geheel Catalomë in rechtsche haïiden zal vallen Daarmede zo i Franco zooveel materieel en manschappen vri krijgen dat hij gen beslissende actie zou kunnen moeren tegen Madrid en Valen cia zoodat zyn uiteindelyke overwinning en daarmede een onverdeeld rechtsch Spanje een nabije mogelijkheid zou worden Zal Ti rankrijk zoo vraagt men ilch te Parijs af daardoor zoodanig worden bedeigd dat ingrypen op dit oogenblik nu het nog niet te laat is noodzakelyk moet worden gencht ♦ landen ataat tegenover deze vragen nuchterder dan Parijs Het dient daaroij echter niet uit het oog te worden verloren dat Engeland eventueel geen Pyreneeëngrens te verdedigen heeft Voor Frankrijk beteekent een rechtsch Spanje dat nauwe betreldringen met Rome en Berlin zou onderhouden dat Frankrijk een grens welke tot dusver pactisch geen gevaar opleverde lal moeten versterken Cn nauwlettend m het oog houden Men gevoelt dit te Parijs als een bedrei ring m den rug Londen daarentegen heeft van den aanvang af de overtuiging gekoesterd dat met name tusschen Spanjaarden en Italianen dusdanige tegen btellingen aanwezig zyn dat men ook na een overwinning van Franco met behoeft tvreezen voor een aan de as Rome Berlijn onderhoorig Iberisch schiereiland Ook zijn er velerlei aanwijzingen voor dat de regeCring van het rechtsche Spanje eventueel Britschen en wellicht Franschen steun zou willen benutten om de Spaansche zelfstandigheid tegenover eventueele Italiaansche rn Duitsche verlangens te beveiligen en Tntusschen heeft Rome het niet aan waarschuwingen doen ontbreken jegtns Parijs Met groote duidelijkheid heeft met name de Informazione Diplomatica een jyeiaghebband Italïaansch blad verklaard dat Fransche steun aan het bedreigde Barcelona ernstige gevolgen zou kunnen hebben Inmiddels weet de Daily Herald te melden dat de Spaansche premier Negrin uit Barcelona naar Parys is vertrokken om Franschen steun m te roepen Het Engel sche blad meent daaraan toe te kunnen voe n dat de aandrang der linkerzyde op de Fransche regeering om Barcelona steun te verschaffen zou toenemen Van het Fransche antwoord aan Negrin zal zoo hel bericht van de Daily Herald over ziJn reia naar Parijs met de feiten overeenstemt zeer veel afhangen Het Spaanschp probleem is in een acuut stadium gekomen Kanongebulder hoorbaar in barcelona stad weritt op voUe kracht G en voedselRebrek Barcelona zelf wordt bedreigd In weinige dagen hebben de rechtschfe divisies de loomaamBte verdedigingslinies der regee j gstroepen in Catalonife doorbroken en uitgestrekt gebied bezet Belangrükp Heden ais tortoaa Reus en Tarragona zijn handen van Franco gevallen En nog Ëeeds daurt de snelle opmarsch der rechtfihen die beschikken over een groote over acht in artillerie en vliegtuigen voort In de buitenwijken van Barcelona hoort en voortdurend kanongebulder De stad is rvuld van intensieve activiteit Voortdund rijden vrachtauto s en ambulances ff i aan Stroomen vluchtelingen dringen on Sihoudelük de stad bmnen zoo snel als LÜ lyk is worden zy met hun hebber en Kjuden in groepen bijeen gebracht en met achtauto s vervoerd naar steden en dorm in het Noorden die niet bedreigd worm door het oorlogsgevaai De oorlogs dustrieën werken intensiever en er is Plans weer meer etectrische stroom be hikbaar De dagbladen staan vol aanspoPSngen tot grooter inspanning voor het ootpogswerk en voor den bouw van versterkïnp en Alle valide mannen beneden de 50 tar die niet voor militairen dienst zyn oproepen en niet in oorlogsindustrieën werI worden ter beschfcking gehouden van ingenieurs om aan de versterkingen ts erken Vqandelyke vliegtuigen van het f ont n begonnen te verschenen boven Barcelona en omgeving Er worden slechts korte waarschuwingen gegeven by him nadering n er wordt geen alarm gemaakt wanneer de luchtaanvallen op nabije steden worden gericht of wanneer de beschermin f door jachtvliegtuigen van de regeering voldocn wordt geacht Medegedeeld wordt dat de lioori den levensmidelen boonen ry st linïen spijsoliën suiker zoowel als gecondenaeerde melk of melkpoeder voor kinderen voldoende zijn Zooals bekend is reeds een groot g deel van Catalonië in rechtach bezit en het f tiet er op het oogenblik naar uit dat binnen korten tyd geheel Catalonië in Fraiieo a handen zal vallen waarmede het geT heele Spaansche gebied ten luiden van de Transch Spaansche Pyreneeëngrens tot hot rechtsche Spanje zou behooren In Frankj rijk en vooral in de nog steeds invloedI rijke extremistische groepen van het voormalig Volksfront gevoelt men dezen gang van zaken niet als verheugend Integendeel nog slechts kort geleden brachten r ansclie parlementsleden een bezoelc aan I Barcelona en hielden daar redevoeringen fwclke neerkwamen op het uitspreken van jhet voornemen alles in het werk te stellen Ëom Barcelona alsnog Fransche hulp te doen toekomen Inderdaad is de laatste dap n door deze parlementsleden en hun me ïe tanders krachtigen druk uitgeoefend iP ilde Fransche regeering om op eenlgerlel vnjze al ware ket slechts door wapenleveranti s het bedreigde Barcelona steun te Woningenfte huur en te koop Te bevragen T DB BRUYN BurrrUetfcade 78 OOUDA Telef 2832 KOOPPRIJZEN f 3750 en f 6000 ƒ 00 tod ganwe HUREN Saphlaatraat f 6 25 per week ƒ 21 per nmnd UW BRIEVEN Een zoldzaam voordeeMge aanbieding voor onzeMoliandsche huismoeders die aan de vermaardeNederlandschn Erdal Schoencrême de voorkeurgevent En woarom zoudi U onbekende of buitenlondsche merlien koopen Er rs immers Erdol die schoenen en geld spoartl i BLAUWE DRUIVEN lAFBLAPPELBN TAFELPEBBN SINAASAPPELEN MANBARUNEN CITBOBNEN BANANEN TOMATEN GBAPEFBUIT DOFFE KASTA aBS NIEUWE VUOEN DOOSJES TUNIMABBLS VBUCHTEN m BUK EN GLAS DIVEBSB SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRBS or OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima InreUteit tegen scherp concurreeraide prijzen De Goudsche Fruilhandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENPEWE6 27 TBLBFOON 331 M l ALLEEN GELDIG VOOR INWONERS VAN DE STAD TOT EN MEI ZATERDAG 1 UW NAAM ADRES WOONPLAATS f OUDA 2S Januari 19 ZOODPAZEOEDEEDZUN ERDAL ZWART BRUIN EN WIT IN DOOZEN VAN 10 EN mmt Overal in Nederland gebruikt men graag MAGGI Jastabletten Migsn a Jus iB smakelyk krachtig geung en gemakkelijk klaar te maken In vgf minuten tijds hebt U van öén justablet circa i L bruine jus gereed En U kunt er zo veel soorfen jus mee maken bief tukius pikante saus spekjus kortom Maggi a Justabietten zijn aan uitkomst Let op de geel rode etiketten en de fabneka merken de naam Maggi en de Kruisster IN HEEL NEDERLAND MAGGP lUS Extra vlucht der K L M naar Manchester Nieuw systeem van nachtverlichting op Rlngway Airport Vandaag maakt de KLM op uitaioodiging van het gemeentebestuur van Manchester een extra vlucht naar Ringway Airport de luchthaven van deze stad waar Woensdagavond de nieuwe nachtverlichting van het vliegveld volgens een geheel nieuw systeem officieel In gebruik zal worden genomen Een Douglas DC 2 der KLM bestemd voor het opleiden van Jonge pUoten die deze machine moeten leeren besturen zal heden onder commando van K Parmentler in plaats van de gebruikelijke vluchten haar lesvlucht tot Manchester uitstrekken teneinde gevolg te geven aaii deze ultnoodiglng Aangezien bij de nachtv rltchting van Rlngway Airport een geheel nieuw systeem Is toegepast waarvoor allerwege In luchtvaartkringen groote belangstelling bestaat wordt de vlucht van het K L M vliegtuig dat heden eenlge vluchten boven Manchester zal maken teneinde op Rlngway Airport eenlge nachtlandingen te maken meegemaakt door den chef van den vllegdienst der KLM deffi heer I Aler en het lid van de perma nente commissie voor toezicht op de bebakcAlng en verlichting der Eemsmonden ir P van Braam van Vloten oudchef van den technischen dienst der kustverllchting Stand der werkeloosheid De vorstperiode deed het aantal werkloozen stijgen De directeur van den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arlwldsbemiddeling deelt mede dat blijkens door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte voorlooplge gegevens In deweek a t m 31 December 1938 ijlj gesubsidieerde vereenlglngen met werkeloozenkas waren aangesloten 569 923 personen waaronder 74 952 landarbeiders Van de 494 991 verzekerden buiteni de landarbeiders was het werkeloosheidspercentage 32 5 In de vorige vei agweek 5 tm 10 December 1938 was dit percentage 252 Van de 569 923 verzekerden met inbegrip van de landarbeiders was het werkekMsheldspercentaèe 35 8 Hierbij moet worden opgemerkt dat de tJiams In beschouwing genomen week vlei In een periode van strenge vorst In de overeenkomstige verslagweek van December was het werkelqosheidspercentage voor alle verzekerden in de m OPGEVOERDE KWAllTEn Ernmi Toen op 1 uni de opgevoerde kwaliieit der Suodard Imuu werd ingevoerd over geheel Nederland wisten wij dat deie kwi litett aan alle eiichen der moderne auiomobiel en motorrijwieltechniek moest voldoen De cnthousifste ontvangst van dit wodua eo de keninerkeodevoorkeur hiervoor waren een doorslaand bewijs voor de buiieagewone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en motorrijder m Nederland kio thans de voordeden genieten van een brandstof van booge kU K meer kracht betere kwillteiien en düs bezuiniging Daiirom hebben wtj besloten deze brandstof Esio te aoemeii WAT BETEEKENT € SSO JEuo Is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit DAAROM IS Esse de brandstof die meer kilometers voor minder kostan geeft Esio hel teeken dat U een uinonderlijk goed produa garandeert £ sso het woord dat een eerste kwaliteit waarborgt voor een icric automobiel en motomtwielproducten die ovef de gcbefele wereld als aoodaaig erkend worden schre om reclame uwt TACHTIG FRANSCHE OORLOGSBODEMS VAREN UTT Groote vlootmanoeuvres Twee eskaders van de Atlantische en Middellandfiche Zee vloot ziji vanmorgen by het aanbreken van den dag uit Brest er Toulon in zee gestoken voor hun winteroefeningen Langs de kusten van Afrika en ir de Straat van GibralUr zullen groote manoeuvres gehouden worden waaraan do generale staf van de Fransche vloot groote beteekenis hetiht Bijna tachtig oorlogsbodems onder welke drie slagschepen tien kruisers een vliegkampschip en een transportwatervliegtuig met in het geheel byna 25 000 opvarenden sullen aan deze oefeningen deel nemen Het uit Brest vertrekkende eskader keert daar op 17 Februari terug dat uit Toulon V eerst in begin Maart i Hoewel uiteraard een begrijpeliike ge heimhoudlng in Acht genomen wtmK om trent het program der oefeningen is toch bf kend dat de twee eskaders elkander tegemoet zullen varen en buiten de Straat vpn Gibraltar gezamenlijk zullen oefenen Na verscheidene dagen zullen beide eskader naar Casablanca gaan waar gecombineerde oefeningen van aanvallen vrn de zeezijde en verdediging van de kust gehouden zullen worden met de Marokkaansche landtroepen Bij deze oefeningen i ullen Gamelin chef van den generalen staf en Darlan chef van den vlootstaf zich in Marokko bevinden ter bestudeering van het zeefront Zooals men weet hebben Gamelin en Darlan reeds in October i l en vervolgens tijdens de reis van Daladier de defensie van Tunis studeerd Op den terugweg zal het Middellandsche Zee eskader langs de Afrikaanscbe kust varen tot Tuniq en daarbü verscheidene liavens aianloopen Voorts staan kruistochten van onde zeeërs naar Syrië en naar de Antillen opi het progrmnuiA Stop by helEsso leeken Reclame die zijn geld opbrengt Die Uw 7rak voeden kan en in stand kan houden Daarvooi bestaat maar één goede manier adverteeren in een blad dat intens gelezen wordt de krant uil Üvr naaste omgeving Adverteert daarom in i Hit IS nu dt tfJ ora dt motorott U urvtmbtn 7 Vul htt tarltr met j g £ ssolube Jt MOTOB OH BitiiMmixMJiimiUM pnimla $ TANDAtO AMERIKAANSCHI PITROIEUM COMPAGNIE N V GEBOUW PETROLEA DÉ GOUDSCHE COURANT GRAVENHAOIj Japan antwoordt de mogrendheden Directe onderhandelingeti wanneer semi koloniaai statuut In China wordt afgeschaft Domei meent te weten dat het antwoord van Japan op de nota s van GrootBrittan nie en de Vereenigde Staten in hoofdzaak de volgende puntejj zal bevatten Japan weigert de kwestie van hetVerre Oosten voor een internationale conferentie te brengen Japan is bereid in directe onderhantiplingen te treden met de belanghebbendemogendheden op voorwaarde dat zy hetbeginsel aanvaarden van een volkomen bevryding der Oostersche rassen door de afschaffing van het semi kolonlale statuut inChina en de toekenning aan alle personenvan Oostersch ras van de vrijheid te wonenen zich te verplaatsen © en volledige vrijheid van handel ter wereld door de liquidatie van de be itaande oeconomische blokkener de opheffing van douanegrenzen vaneen gepaste verdeeling der hulpbrcvnnendoor een vrije toelating tot de grondstoffenen de voor de landsverdeiKging noodigeproducten Het artikel besluit Indien deze voorstellen worden aanvaard zullen de oorzaken voor de onzekerheid en bezorgdheid van Engeland en de Vereenigde Staten dw z de door de oeconomi cii verbinding tusschen Japan en China aan hun activiteit opgelegde beperkingen ophouden te bestaan Vnsp DE TROMP TE LISSABOïl Ontvangst van d W étst major door den President van Portugal Onéerscheiding voor kapt ter ze Doorman Gisteren heeft de President der Portugeesche republiek in het Belempaleis een noenmaal aangericht ter eere van kapitelnter zee L A C M Doorman commandant van de Tromp en de officieren van dezen bodem Vóór den maalty d overhandigde President Carmona kolonel Doorman de vereierselen van groot officier van de Militaire Orde van St Benedictus van Aviz Aan het noenmaal zaten aan ministerpresident Salaaar de ministers van Buitenlandsche Zaken en van Marine de Nederlandsche gezant mr J G Sillem en admiraal Oliveira vlootvoogd van de Portugeesche marine Aan het einde van den maaltijd brachten President Carmona en de Nederlandache gezant hartelijke toaaten uit waarin zy den nadruk legden op de vriendschap tusschen beide landen President Carmona verklaarde dat de orde en de vrede onze voornaamste zorgen behooren te zijn Zoowel de een als de andere is voor een ieder noodig maar yooral voor landen als Nederiand en Portugal die een groot beschavingswerk hebben te vol brengen in hun koloniale rijken Mr Sillem antwoordde dat de banden welke beide volken en beide vloten binden zeer talryk en zeer oud zijn Nog heden ten dage herinnert de Nederlandsche marine zich met trots de eerste te zyn geweest om de traditie van de groote Portugeesche zee vaarders te volgen Des namiddags is aan boord van de Tromp een onvangst gehouden No f een arrestatie in de zaakImianitoff in Beijdê Contact met Scotland Yard De politie te Brussel heeft een zekere Salinger van Britsche nationaliteit gear restcerd in verband met de zaak Imianitofi den pseudomedicus Deze Salinger verklaart ingeschreven te staan by de oalie te Londen en heeft zijn kantoor op het Koningsplein te Brussel Ty dens de huiszoeking by Imianitoff en Salinger heeft men gedrukte formulieren gevonden welke dienden voor het vervaardigen van de militaire papieren van den doKter Een copie van den militairen staat ven Imianitoff welke afkomstig zou zijn van het Britsche ministerie van oorlog is gelegaliseerd door de Belgische ambassade te Londen op 5 Januari 1M9 De eerste substituut Gevers heeft zich naar Londen begeven om zich met de Belgische ambasBade in verbinding te stellen teneinde deze zaak te verifieeren Een conunissaria GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEBTENTIEPRUS Udt Gouda en omstreken behoorende tol den beiorgkringj 1 5 regela ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van liuiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 65 elke re rel meer f 0 30 Advertentlën In het Zaterdairnummer 20 bijslag op den jKriJa Uefdadlgbeida advertentiën de helft van den prtfs INGEZONDEN MEDËDËELINGEN 1 4 regelB ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hpoger Advertentiën Jnmnen worden ingezonden door tuaachenkomst van soliedo Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing ban het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzek erd te zün Gewtme advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gersduceerden prQs Qroote letters en randen worden berekend naar plaatsraimte De nieuwe toegangsweg naar Gouda het gedeelte tot Bodegraven voor het verkeer zal worden opengesteld en deii weg raar Rotterdanu Deze nieuwe toegangsweg naar Gouda waarvan de aardebaan in aanleg is zal in deze gemeente aansluiten aan den Ridder van Cataweg ten noorden van de tunnel raby de Graaf Florisweg Aan het andere einde wordt hy verbonden iet den provincialen weg langs de Gouwe ten zuiden van het bekende halve klaverblad De nieuwe toegangsweg geeft behalve een rechtstreeksche verbinding met het centrum van Gouda ook een betere verbinding voor het verkeer na ar den Haastrecht rhen dijk en de Krimpenerwaard omdat het grootste deel van den Ixichtigen weg langs de Gouwe met zijn nauwe doorgang onder de spoorbaan alsmede verschillende nauwe singels in Gouda kunnen worden vermeden zoodat hij zoowel voor het locale ala het doorgaande verkeer van groot belang kan worden geacht Den 7den Februari a s al zoo sc hrijft cns de A N W B door de Directie der Neoertandsche Spoorwegen worden aanbesteed het maken van een onderdoorgang bestaande uit een tunnel onder den spoorweg Utrecht Rotterdam met toeleidende wegen te Gouda waarvan de kosten zijn geraamd op ƒ 341 000 Deze tunnel zal worden igemaakt ter plaatse van den bestaanden overweg ten oosten Van het station en verbindt de Ridder van Cataweg met de Spoorstraat welke leidt naar het centrum van Gouda Aangezien door aanleg van den zuidelijken afrit naar de tunnel de verbinding tusschen de Spoorlaan weg naar het station en de m het verlengde daarvan gelegen Noothoven van Gooratraat zal worden verbroken al over deze afrit een viaduct worden gemaakt De bouw van deze tunnel is een onderdeel van de rechtstreeksche verbinding van Gouda met den nieuwen autosnelweg s Gra venhage Utrecht waarvan binnenkort ook P T T naar New York inzending op de wereldtentoonstelling Het staatsbedrijf der PTT lieeft aan de NV Technische Maatschappij Marchand Andrlessen opdracht gegeven op ïde wereldtentoonstelling die dit jaar in NewYork wordt gehouden een stand im te richten om den bezoekersi een beeld te geven van de nieuwste methode van sorteeren en bundelen van Pf t zooals deze in ons land op het oogenblik op sommige plaatsen wordt gevolgd In den loop van Februari zal Ir F van Marie van de Mij Marchamd Andriessen met een staf van vijf man naar NewYork scheep gaan om den stand in te richten De Transorma sorteer en bundelmachines die o a op de Utrechtsche Voorjaarsbeurs zijn getoond en in de spoorwegpost statlons in Utrecht Amsterdam en Rotterdam in bedrijf zijn zullen op den stand der Nederlandsche PTT wordem opgesteld Naar de heer J J M L Marchand oud hoofdambtenaar der PTT en directeur van de vennootschap die deze opdraclit gaat vervullen mededeelde zijn deze machines ook in het buitenland al In bedrijf gesteld o a te Berm Lissabon Londen Liverpool Brighton Warschau en in Zuld Afrlka In herinnering worde gebracht dat dé NV Werkspoor te Amsterdam deae machines bouwt naar teekentngen van de NV Marchand Andriessen De machines zullen op de New Yorksche tentoonstelling ook door de bezoekers kunnen worden bediend Wegenonderhoud in Zuid Holland Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben aanbesteed het onderhouden gedurende het jaar 1959 van de wegem WassenEiar Noord Hollandsche grens ringvaart Haarlemmermeerpolder Hlllegom De Zllk Sassenheim NoordwiJkerhout Leiden Nieuwe Wetering Leiderdorp Heerenweg Woubrugge Alphen Rijnsaterswoude Rijswijk De Vink met zijtak maar Den Deyl en de Van der Valk Boumanlaan te Woerden Laagste Inschrijver was P C Langeveld te Hardlngsveld voor ƒ 32 400 van politie heeft zich evereens naar Londen begeven om zich m verbindiijr te stellen met de afdeeling buitenlandscbe zaken van Scotland Yard Hy wil pogen nadere inlichtingen te verkrijgen over Salinger en de militaire papieren van Imianitoff