Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1939

Chinecsch optimisme okio 13 bezig het antwoord op te stellen op de nota s door Londen en Washington ingediend naar aanleiding van bezorgdheid welke in deze hoofdsteden werd gekoesterd over Japan s bedoelingen te annzien van China en in het bijzonder ten aanzien van de open deur poIltlek Anderhalf jaar lang hebben Engreland en de Vereenigde Staten met geiykjnoedigheirf de slagen geïncasseerd welke aan hun handel en hun prestige door het Japansche optreden werden toegebraicht Men heeft zich echter in Londen en Washington met groote zelfbeheersching voor oogen gehouden dat wie het laatst lacht het best lacht en er zich daarenboven wel voor gehoed voor anderen de kastanjes uit het vuur te halen Wanneer immers zou blijken dat Japan er werkelyk in zou slagen China geheel te on dervierpen zou druk op Tokio altijd nog mogelyk zynBleek Japan en daar ziet bet steeds meer naar uit boven zün krachten te reiken dan zouden de gevolgen daawan automatisch hun voordeelen afwerpen voor de Westersche mogendheden Zoowel Londen als Washington hebber ezer dagen krachtige nota s aan Tokio gericht Deze toenemende druk op Japan welke vooral op economisch gebied in practische maatregelen credieten voor fTiina en dreigementen embargo op Japansche goederen tot uiting Jtomt valt pamen met een verbetering der strateg isehe rositie van Tajang Kai Sjek Zoowel de verkeersweg door Birma naar de veilige havenplaats Rangoon Ie achterdeur van China genaamd als de verkeer sweg naar het NoordWesten naar het Sovjet Russisch gebied naderen hun voltooiinfr en zli n goeddeels reeds bruikbaar Daarmede kan Tsjang Kai Sjek weer rekenen op aanvoer van munitie en wapenen en is alle moeite welke de Japanners zich hebben gegeven om door bezetting van de Chineesche ha enplaatflen dezen wapenaanvoer af te sneden vergeefs geweest In Chineesche kringen toont men bovendien optimisme liat zeer wel gerechtvaardigd zou kunnen iijn over de weer toenemende gevechtswaarde van de Chineesche legers die in ieder geval in aantal niet voor de Japanners behoeven onder te doen Jatpan verkeert economisch in een ongunstige positie en is gedwongen atfht te slaan op de dreigementen met economische represailles welke te Londen en Washington worden geuit Zoowel uitvoer als invoer van Japan zün van 1937 op 1938 sterk gedaald en de sterke bevoorrechting der wapenindustrie by de verdeeling der steeds meer in waarde dalende deviezen voorraad van Japan heeft ernstige gevolgen gehad voor die export industrieën welke voor hun grondstoffen op invoer uit het buitenland varei aangewezen Vooral de textiel £ tn onotreruo ltn midtttl Ui ilapu ovtrvtrmotidhtii MamuÜMÜ ovtripanntni tiaulooshetd Bin ihtêltpilt f90t i n maalUfi I 50 ptr flacon DabbtU flacon f X2S Fatrikanlt N V Nourypharma Dtutnttt BARCELONA PROTESTEERT TEGEN VERKOOP VAn ITALIAANSCHE SCHEPEN AAN FRANCO Ite Spaansche ambassadeur te Londen heeft aan het departement van buitenlandsche zaken een nota overhandigd waarin mtdrukkin f gegeven wordt aan verbazing over en een uiterst kraelhtig protest tegen iet opzettelijk atilzwügen van het metmmengmgscomité ten opzichte van den verkoop door Italiè van torpedojagers en onderzeeeera aan Franco Verzocht wordt e nota door te zenden aan het nietinmen gmgscomitéé In de nota wordt de Engelsche pubUcawe James fighting hips aangehaald ten ewuze dat vier twpedojagers en twee on ierzeeer8 door de Spaansche rechtschen m ijól van ItaUë z gekocht Deze verKoopen vormen even zoovele openlijke en wtgesproken schendmgen van de nietin ineng mgsovereenkomst door de Italiaan sohe regeering aldus de nota Het IS onmogelijk te gelooven dat de senJ eiker ntelligence ice in marme aangelegenbeden een van oe betrouwbaarste en doeltreffendste ter wereld is daaromtrent niets wist De naJ n der oorlogsschepen waaromtrerit aanteekenmgen staan in James fighting ips worden opgegeven als volgt de De BURGEMEESTER der emeente HAASTRECHT maakt bekend dat ter voldoeninjr aan artikel 15 der Onteigeningswet een afdruk van het Koninklijik Besluit van 31 December 1938 No 38 tot aanwyzing van de perceelen welke moeten worden onteigend voor AANLEG EN VERBETERING VAN DEN PROVINOALEN WEG GOUDA OUDEWATER gelegen in de gemeente Haastrecht welk Koninkltjfc Besluit is opgenomen in de Staatscourant van 5 Januari 1939 No 4 van 19 Januari t m 9 Februari 1939 ter inzage van een ieder is nedengelegd op de secretarie der gemeente Haastrecht 18 Januari 1939 De Burgemeester voornoemd V HEMBRT OFFICIEBLE CRISIS PUBUCATIES Steun koolzaad oogst 1938 De Nederlandsche Akkerbouwcentrale maakt bekend dat de steun voor koolsaad van oogst 1938 hetwelk van 1 October tot en met 31 December 1938 met jiaohtneminx van de gestalde voorschriften is verkocht ƒ 5 per 100 k g ziJ bedragen Een zelfde steunbedrag ig vastgesteld voor kookaad hetwelk op 31 December 1938 nog onverkocht was alsmede voo koolzaad hetwelk volgens artikel 8 lid 1 sub a van het steunreglement koolzaad oogat 1938 daarmeiie wordt gelijkgesteld Betting teeltheffing aardappelen 1938 Aa Telers van aardappelen wordt bekend gemfftütt dat degenen die hun teeltheffing 1938 nog niet betaalden vóór 29 Januari ISro in de gelegenheid worden gesteld zulks alsnog t doen hetgeen o a ook kan giïschieden door storting van het verschuldijrde bedrag op de postgirorekening van de laTidbouw crisis organisatie waarbij zij aangesloten zynNa dien datum zullen de landhouw crisis organisaties de nog niet betaalde bedragen incasseeren Indien de teeltheffing na eerste aannamaning niet is voldaanr zal voor iedere volgende aanmaning een bedrag vq n ƒ 0 B0 voor incasso en administratiekosten in rekening worden gebracht s Gravenhage 17 Januari 1939 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café flOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdafj 9 12 Geheele Gebitten f 30 met KaïanUe Paatoog trdAen inbegrepen Wetenschappelijk VOOPMAMJ oakmael TUtiTMteld la AambelenzaU van Br Benadlotus een uitstekend middel teren bltDde B bloedende aambeien £ 1 per pot Ze lUea Br Benedlotua 8C et p doos NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS GENOEGEN GOUDA DONDERDAG 26 JAMTARI 8 15 uur BOBTpETERS NATIONALE REVU E N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3 PANOBRIEVEN è 101 3 3V PANOBRIEVEN è 99 zaaJc Do Dixvctifi Mr A J S VAN LIER Mr P E HOORWEG euïvf schre om reclame Reclams die zijn geld opbisngt Die I7w zaak TO den kan en in stand kan houden Daaivooi bestaat maar éón goede maniez adveiteeren in en blad dal intens gelezen wordt de krant uit Uw naaste omgeving Adverteert daarom in t DE GOUDSCHE COURANT De Gruyter s JimaiBtaHSSSi 3 dooien 4 5 voor van nOO aankoop o glefe te w i jUl ds üXi dan zal Tonicum Noury U goed doen Neem eens een tijd lang regelmatig Tonicum Noury Onderga de weldadig kalmeerende werHtng op het zenuwstelsel den pittig opwekKenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw gebeele wezen na het gebruik van Tonicum Noury wordt verkwikt Hoe Uw werklust en veerkracht worden verhoogd Dan nilt U tot Uw vreugde bemerken wat bet tteteekent volkomen gezond sterk n fn te lijn geen last te hebtien van moehetd prikkelbaarheid en gelaagd verdubbel Uw energie Gouda A A Biflschop Hoogetr 19 C 3 3 Loeve Gouwe X46 Haastrecht W Faay Ma e Stfei Oudewater O E de Rentere Wijdstar 16 SchooiAovan M J Stekelenlniifr Lopilcerstr 10 Woerden J H Wayboer Voorstr 21 Alphen a d SJQn D Raaphorst Sr T Ifandarloostr 4 Wadt nxvaeia M v d Zwaard Nessti 7 Zoetermeer J v d Goes Dorpstr 77 winkeli met de MEY s an 12a Rotterdam Verder verkriigbaar In alle plaalien in de bekende reclame Gen Vert J W Roeymaker Cl de Vri Mf landen moeten mool wlt zijn hn gezond Zorg dal U witte en gezonde tanden hebt door i morgeni an s avondi Chlorodont te gebrul ken da bekende kwalltelti tandpasta De prijzen lijn nu verlaagd 25 et par tuba groote tube 45 et Chlorodont o 19936 77e Jaargang Donderdagr 19 Januari 1939 eOIIMlË GOnUNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent overal wa r de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnemaiten worden dagelijkfl aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bU oBze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van Ifeulten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 5 elke regel meer f 0 30 Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüs liefdadigheids advertentien de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van scliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen tenemde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerdenprys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte JAPAN S MOEILIJKE POSITIE Het beroep van China op den Bond verschil van meening tusschen leidende personen m Duitschland over het Joodsche vraagstuk waarbij Goering tegenover Goebbels wordt gesteld De jongste ontwakkeling van de besprekingen tusschen Schacht en Rublee wordt dan als een succes van Goermg tegenover Goebbels beschouwd Thans geeft de corr van de Daily Telegraph te Berlijn de volgende beschouwing Er wordt nog steeds druk gegist naar de positie van rylcsminister van Propaganda dr Goebbels van wien m de laatste weken buitengewoon weimg is vernomen Hy heeft gisteren zyn werkzaamheden in zyn departement hervat nadat hy een paar dagen op den Obersalzberg had vertoefd bü Hitler om er wat op te knappen van zyn jongste ziekte Openlijk Is verklaard dat dr Goebbels tengevolge van recente schandalen van zijn tegenwoordige functie zal worden overgeplaatst naar een minder verantwoordelijke positie Het feit echter dat hy de gast van Hitler is geweest schynt de mogelijkheid van eenige wijziging uit te sluiten althans voor het oogenbhk Dr Goebbels aldus de oorr is zoo n belangrijk lid van de hiërarchie der nazi s dat de geheele structuur van het regiem ernstig zou worden geschokt indien Hitler zich geroepen zou gevoelen af te zien van zijn diensten Er kan echter worden gezegd dat het Dultsche volk niet onvoorbereid is op een dergelijke ontwikkeling toestel reeds dicht by den grond was er uit doch zyn parachute ging niet meer open zoodat hy te pletter viel In een boerdery te IJstradynlan Breconahire kwam een marconist bonnenstrompelen uitroepende Ons vliegtuig is tegen een heuvel gevlogen Er zitten 3 man in Toen verloor hy het hewustzyn De 3 mannen werden later bevrijd Een vliegtuig van een militaire opleidingsschool verongelukte gisteravond bij zeer slecht weer in de buurt van Lewes Sussex Van de 4 inzittenden werden er 2 ernstig en 2 licht gewond Te Dorking kwam een jachtvliegtuig in aanraking met de hoogspannmgskabels Het toestel moest een noodlanding maken De bestuurder bleef ongedeerd daar de kabels niet op het vliegtuig vleien Het groote aantal ongelukken zou te wijten zyn aan den buitengewoon lagen luchtdruk Hierdoor werkten de hoogtemeters van de vliegtuigen niet meer normaal en zy gaven een verkeerde hoogte aan GOEBBELS POSITIE SCHIJNT BEDREIGT Men spreekt over zijn aftreden doch zyn bezoek aan Hitler wüst niet op een breuk Er loopen reeds geruimen tyd geruchten over een verzwakking van de positie van minister Goebbela wat men in verband brengt met de agitatie tegen de Joden de gevolgen daarvan in het buitseniand en hec MISLUKTE BOMAANSLAG BIJ BARTON industrie heeft zwaar geleden Daarmede rijzen ernstige gevaren voor de Japansche export industrie zelfs wanneer het conflict met China een betrekkelijk kalm einde zou nemen De Chineezen spelen als tuaschenhandelaars een voorname rol in het geheele Pacifisch gebied van Britsch Indië tot het Westen der Vereenigde Staten hun Mijandachap berokkent den Japanners groote schade terwyl de Japansche export ook overigens in toenemende mate en met name in de Vereenigde Staten onder boycotbewegingen te lijden krygt Wellington Koo heeft thans te Geneve een beroep op den leden van den Volkenbond gedaan om China te steunen langs financieelen en economischen weg Daaraan zijn vele bezwaren en gevaren verbinden het probleem heeft vele aspecten welke nauwkeurig dienen te worden bestudeerd alvorens een regeering welke lid k van den Volkenibohd zich in dezen zin zou kunnen uitspreken Blijft de Chineesehe centrale regeering onder leiding van Ssjang Kai Sjek echter haar militalrer weerstand onverminderd handhaven dd n ware het zeer wel mogelijk dat Japan uit economische noodzaak er toe zou worden gedwongen voorloopig af te zien van zijn vorig jaar aangekondigde verreikende plannen tot ve tiging van een nieuwe Japansche orde in Oost Azlë Tn een besloten bijeenkomst heeft de Volkenbondaraad gistermiddag van gedachten gewisseld over de wenschen die de Chineesche gedelegeerde in zyn rede had geformuleerd Deze gedachtenwisseling heeft tot geen enkel definitief resultaat geleid en zal vandaag voortgezet worden Het ziet er niet naar uit dat de Raad die zich tegenover een ongewijzigden toestand gesteld ziet zich meer binden wil dan vrop ger Tntusschen schijnt er geen eenstemmigheid te heerschen t a v het Chineesche verzoek een coördinatiecommissie in te stellen Havas noemt het in elk geval wei zeker dat op dit verzoek zelfs indien be erkt tot de meest belanghebbende mogendheden niet zal worden ingegaan Van andere zyde verluidt dat het toch piet uitgesloten moet worden geacht dat de Volkenbondsraad tenslotte gevolg zal geven aan de wenschen van Wellington Koo over het benoemen var een beperkte coör dinatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van staten met groote belangen in het Verre Oosten wier leden met elkaar overleg zullen hbben te plegen over de aan Chma te verleenen ondersteuning en over de tegen Japan toe te passen maatregelen Het is aan te nemen dat ook de Nedorlandsche regeering zal worden uitgenoodigd zich in een dergelyke coördlnatie commis= ie Indien deze in het leven zal worden geroepen te doen vertegenwoordigen Zak met ontplofbare stoffen gevonden aan mast electrische leiding Te Barton is Dinsdagavond een sensatlrneele ontdekking gedaan In verband met de reeks bomaanslagen een zaak waarin zich zeer ontplofbare stoffen bevonden was vastgemaakt aan een grooten mast van een electrische leiding over het seheepvaartkanaal naar Manchester De poging mislukte echter daar de tydklok welke naar het schynt op 6 uur was afgesteld lang tevoren was blyven stilstaan De ontploffingen die Maandag plaats hadden vonden eveneens om zes uur De electrische centree gasfabrieken en waterleldingstations worden nog steeds streng bewaakt De politie tracht de geheime opslagplaats voor ontplofbare stoffen en bommen welke zich naar verondersteld wordt te Londen bevindt op te sporen Reuter meldt nader dat 7 personen heden door de politie zyn gehoord in verband met de bomaatialag n De Daily Telegraph meldt uit Dublin dat het kabinet van Ierland is byeengekomen om de bomontploffingen te bespreken Tomatensoep in blik is zeer in trek ze eenmaal gegeten heeft bestelt men ze bijna altijd na We zijn ook bezig een fatatistiek van den verkoop aan te leggöi om na te kunnen gaan waar nog met voldoende soep gegeten wordt In ieder geval hebben we wel den indruk dat de tomatensoep vooial ook in de meer gegoecje kringen In tegenstelling tot de arbeider ltlasse veel gevraagd wcjrdt Geen staatssoepbedrijf En wat zijn de plannen voor het komende seizoen Tja dat zal er heelemaal van afhangen PaS in eind JuU begin Augustus komen de tomaten aan de markt die tot hoep verwerkt kunnen worden Wellicht zullen de comeivenlabrieken zelf overgaan tot het maken van tomatensoep nu zo dit succes voor oogen helïben Dat zou natuurlijk nog beter zijn want hot is geenszins de oedoehng hier een Staatsboepbedrijl van te maken Wat normaui kan moet noimaal geschieden Nu loopt echter ook bijna alles reeds over de conierventabrikanLcn n 1 97 pet en de soep wordt In de drie groote fabrieken van Hero Zwanenberg en do Beverwajksche vervaai dlgd Eerst waren de conserven labrlkanLen wel een beetje bang dat zy met hun eigen soep zouden blyven zitten maar de verkoop is er eerder door gestimuleerd Op het verkoopen onder acn vastgestelden detailprys wordt door ons scherp gelet en de winkeliers die dat doen worden uitgesloten van levering En gaat er ook nog tomatensoep naar het buitenland Nee er Is wel vraag na vooral in Engeland maar we kunnen onze soep gemakkelyk m eigen land kwyt Dit bewyst ook dat de tuinbouw in de eerste plaats een oplossing voor zyn moeilykheden op eigen bodem moet zoeken en dan pas aan export moet denken Het lü dan ook zeker oen les geweest voor deij tuinbouw We hebben nog vaten met booncn ingemaakt en ook die zullen in de komende maanden zonder moeite aan den man gebracht kunnen worden In geen geval is het echter de bedoeling met dit succes voor oogen de prodtictle van tomaten op te voeren Wijnkoop op de bres voor de Burgerwacht I De heer Wynkoop heeft de volgende vragen gericht tot den minister van Binnenlandse he Zaken Zün den minister de feiten bekend van den invloed dien de NSB tn bepaalde burgerwachtorganisaties meer speciaal te Amsterdam en vooral ook in het hoofdbestuur der burgerwachten in Nederland uitgeoefend heeft en of nog uitoefent Zoo Ja acht hij die feiten dan niet verontrustend voor het vertrouwen dat de Nederlandsche burgers in deze wachten moet kunnen stellen Wil de minister mededeelen wat hij terzake heeft gedaaji of alsnog van plan Is te doen om ervoor te zorgen dat dergelijke feiten zich in geen geval meer kunnen voordoen Naar de 2 miilioen blikken in ruim 2 maanden Van een overschot aan tomaten naar een tekort aan tomatensoep Nederland eet tomateiusoep En men eet het in zoo n geweldige hoeveelheid en n iet zcwveel animo dat het tijdstip niet ver meer zal zijn dat de tomatensoep in blik uitverkocht zal zijn en men zal moeten wachten tot het volgende seizoen om weer tomatensoep m blik te kunnen koopen Dat vertelde de heer F V Valstar regeeiingbconunitóarib voor den Tuinbouw en voorzitter van het Centraal Bureau voor de Tuinbouw veilingen in Nedeilanü welk lichaam t maken en distribueeren van tomatensoep in blik In handen heelt Het succes van onze tomatensoep in blik IS voor lüü pet verzekerd aldus de opgetogen voorzitter toen we onder het genot van een kop van dat typisch Nedcrlandsche product een praatje met hem maakten eji tot op gisteren zijn op den kop af 1 814 746 blikken soep verkocht En wanneer U dan weet dat we de beschikking hebben over 4 a 4è millloen blikken en de campagne nauwelijks twee maanden loopt terwijl we er nog verscheidene voor den boeg hebl en dan zult U wel begrijpen dat we den heelen voorraad niet alleen met gemak kwyt raken maar dat we ongetwijfeld nog to kort zullen komen U moet nii t vergeten dat de maanden nog komen waarin groote schaarscht aan versche groente zal heerschen en dan zal de vraag naar tomatensoep natutfflijk styggi We hopen deze maand nog de twee mUlioefi blikken te bereiken en dat is een resultaat waar we niet op hjïdden durven rekenen Bovendien hebben wc naast meewerkende factoren verscheidene factoren gehad die den verkoop tegengewerkt hebben In de eerste plaats de St Nlcolaastyd waarin de menschen geen geld over hebben voor soep toen volgde do vorstperiode waarin het vervoer zoo gestremd was dat de menschen soms 10 14 dagen op hun bestellingen moesten wachten en nu hebben we weer net de week der ultverkoopen achter den rug Niettegenstaande dat ia de verkoop boven verwachting vcrloopen en we zijn dan ook zeer tevreden En hoe reageert het publiek er op Uitstekend Iedereen roept over de kwaliteit en den smaak van de soep en herhaaldelijk ontvangen we opgetogen brieven van menschen die zoo ingenomen zijn met dit nieuwe artikeL In dit verband is het ook niet onaardig te vertellen dat de A V R O een briefkaart heeft ontvangen van een juffrouw uit Rotterdam die sctireef dat de tomatensoep In blik haar zoo slecht bekomen was dat ze belankte voor het lidmaatschap en het abonnement op de Radiobode opzegde Toen we eens gingen Iniormeeren bleek dat het goede mensch nog nooit de soep gegeten had Dat is natuurlijk een uitzondering want overal Is er veel vraag naar de blikken soep en als men Hoewel in Dublin velen van meening zijn dat de beschuldigingen tegen het lei che republikeinsche leger niet is bewezen is de algemeene opvatting toch dat het samenvallen der proclamatie van dat leger en de aanslagen te opvallend is om te worden genegeerd Volj ens een Havaa telegram uit Dublïii twijfelt men er niet aan dat ingeval definitief zal zijn vastgesteld dat deze aansla jren l pt werk zyn var led n van bet lersche Republikeinsche leger De Valera en zijn collega s ben openlijk zullen Reeds acht arrestaties bU ondergTondsche te New York In verband met de diefstal van 25 milhoen stuiverstukken by den New York1 sohen lontlergrondschen spoorweg zyn thans i in het geheel aont personen gearresteerd l Ue metnoiie weiite de scnuldigen voor hun dietstallen hebben toegepast was naar I de Daily iel meldt kanderlyk eenvouj uig Lu New i ork kunnen de pasS gierb 1 ZiCii op de pen ons van den ondergrondI üclien spool weg begeven door een stuiver te werpen m een automatisch slot waarI üoor ie tourniquet kan draaiei i Kemge stdtionschels meldden nu van tyd t t ty ü dat hun tourniquets delect waren Spo€ Iig werd dan iemand gestuurd om het beweerde euvel te verhelpen en daar de gezondene Jn het complot was betrokken maakte men van de gelegenheid gebruik om een aantal stuiverstukken uit de automaat te stelen Om the die fstal te verbergen werd de teller welke het aantal gepasseerde reizigers aangeeft m overeenstemming met het aantal verwydeïde geldstukken teruggezet torpedojaiger Valesco Ceute vroeger de Falco en de Veiasco MeliHa vroeger de AquiUa van de Roemeensche vloot waarvoor 2y gebouwd werden overgenomen door Italic m 1935 en verkocht aan de rechtsche Spaansche regeermg m 11 37 De torpedojagers Huesca vroeger de yGuglielmo Pepe en de Teruel vroeger de Alessandro Poerio gekocht van Italië door de reohtsche Spaansche regeering in 1937 De onderzeeeers Mola en banjurjo gekocht van Italië door de rechtsche Spaansche regeering in 1937 Rechtschen beiietten Pons Twee divisies thebben gistermiddag het kruispunt Pons aan de Segre ten Oosten van Artesa en de electrische centrale in de nabijheid van deze plaats bezet De troepen zyn niettegenstaande mist en slecht weer opgerukt Het legercorps uit Navarra rukt langs de kust op naar Vendrell Omstreeks den middag bevond het lejïercorps zich eenige kilometers ten Oosten van Altafulla dat m den nacht ia bezet Het corps Is thans ruim zestig kilometer van Barcelona verwijderd Van het front in Estramadura meldt Havaa dat de republikeinsche troepen een kraohtigen aanval hebben ondernomen op de vyandélyke stellingen tusschen het station Zujar en dat van Marmol op de grens tusBchen de provincies Cordoba en Badajoz De gflveehten zün buitengewoon hevig ZES MILITAIRE VLIEGTUIGEN IN ENGELAND VERONGELUKT j in totaal vier dooden en verscheideme I gewonden I Lage luchtdruk de oorzaak I Gisteren zyn ti militaire vliegtuigen op verschillende plaatsen an Engeland neergestort In totaal werden 4 inzittenden gedood en verscheidene gewond Bij het gisteren vermelde ongeluk t Crowsborough waar een militair vliegtuig op een hius terecht kwam blyken 2 personen gedood te zijn n l de piloot en een in het huis aanwezige 17 jari ge dienstbode Het vliegtuig botste in den mist tegen het huis dat in brand vloog en totaal vermeld werd Als door een wonder kon de 70 jarige huiseigenaresse gered worden Zy ligt thans in ernstigen toestand in het ziekenhuis In het in brand gevlogen vliegtuig ontplofte de munitie Het stoffelyk overschot van den vlieger toonde versclieidene kogelwonden aan het hoofd Te Bufcley by Ipswich stortte een vliegtuig in een tuin De piLiwt kwam om het leven terwyl dé andere inzittende viceluchtmaarschaalk Cave Browne Cave ernstig aan het hoofd gewond werd Hü is gisternacht in het ziekehhuis te Ipawich geopereerd Zyn toestand Ia zorgwekkend Te Alton Hampshire stortte een eenporsoons jachtvliegtuig op een akker De sergeant vlieger Griffith sprong toen het