Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1939

No 19937 VUEGTOCHTEN GINGEN NIET DOOR HET was een mysterieuze tocht die we gisterenavond dooi ZuldHol iand hebben gemaakt Met een exu a mutortrein heeft de Comnilsaails der Koningin in ZuldHoi iand Jhr Mr Ui H A van Karnebeeit talrijke autoriteiten van staal en gewest deiensie luchtbescherming en spoorwegen aigook de pers in de gelegenheid gesteld een indruk op te doen ontrent het al ot niet slagen der pogingen om geheel Zuid Holland in de alcpste üulslernls te zetten onder de aanwezigen behoorden met Jhr Van Karnebeek de minister van Defensie dr J J C van Dijk de minister van Blnnenlandsche Zaken H v Boeyen die In üouda instaptej lult generaal P H A de Ridder inspecteur voor de Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen mr A Brant £ procu reurgeneraal bij het Haagsctie gerectitshof mr L B J Vermeulen advocaatgeneraal bij het Hof mr D W O Spitzen secretarisgeneraal namens den minister van Waterstaat leden van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland vergezeld van den grlfUer jhr mr B W Th Sandberg H Ch B van Ede van der Pais directeur van den Rijksiuchtvaartdlenat kolonel H H Thoden van Velzen directeur van den Etappen en Verkeersdienst lultkol V E Wilmar namens den commandant der Luchtverdediging mr T ü Haltsma Muller namens de directie der Spoorwegen en de inspecteur van het Vervoer de heer Posthumus Meyes benevens nog ele andere autoriteiten van Luchtbescherming en Verkeer Precies half negen het aanvangsuur voor de verduisterhig gleed de tarein waarvan de algeschermde lampen slechts twee lichtspleetjes doorlieten het op dat oogenblik reeds donkere station Don Haag uit in de richting van Delft De Residentie had een deel der stad wat laat in het donker gezet Was er overal duisternis in de apoorwijk brandden de lant aarna nog toen de trein daar passeerde Bulten de hulzenmassa s viel de donkerte zwaar In en was het van uit den trein waar slechts enkele blauwe üchtfUtsen nu e dan zichtbaar werden om den gedienstige steward de gelegenheid te geven de gasten koftie i e aerveeren waarvoor In de duisternis wel eenige virtuositeit noodlg was onmogelijk de contouren van de gebouwen waar te nemen De groote fabrieksgebouwen van Delft ontsnapten dan ook aan de aandacht Het station Delft waa donker ook van de stad was weljilg te zien Met Schiedam was dat niet het gevat Daar kwameii bij tal van hulzen de lichtschijnsels door die aan een vUeger aan bultenwUken van Rotterdam was ook nog vrij veel Ucht waar te nemen waardoor deze wijken goed herkenbaar waren BlUdorp en de Bergpolder vooral hebben het bedorven Niet aUeen de ramen nt afgeschermd v irJÏ ï huls kieren en laï i straati KT ïet de luchtbeschermlngs teekenen een lichtende lijn om Gouda In volslagen duisternis gehuld Vajaf het station D P reed de trein Vla den Ceintuurbaan naar Gouda zoodra HlUegersberg was gepasseerd waar van verschUlende hulzen nog licht uitstraalde kwam de trein In eeri volkomen donker gebied Het was ondoenlijk ondanks volkomen bekendheid met den weg vast te stellen wanneer Capelle Nleuwerkerk of Moordrecht werden gepasseerd alleen DU de Oouwe brug werden we gewaar dat we dicht bU Gouda waxen Het station Gouda was In volslagen duisterala gehuld Het was hier zoo aartsdonker dat het vrel de grootste moeite moet hebben gekost met bijlichting l OOPMAMf Oakmael GEVRAAr D een ReiziyerifldellarilewerkBraflclie aie geglazuurd Kunstaandewerk kan medenemen Bi ieven ondei no 205 Bureau Goudsohe Courant Markt 31 Gouda Th ilia tlieater Vervolgt deze week de reeks niet te evenaren SUCCES PROGRAMMA S Als eerste hoofdfilm HET TOPPUNT VAN MYSTSRIJ DRACULA s DOCHTER i unnen deze week in rilAUA genieten Ais tweede hoofdfilm Een hoogst interessante boelende film waarvan de roep reeds lang vooruit ging De wereld hewemde meesterzanger TITO CHIPA YKUDAG PROPAGtNDA AYOND 24 40 60 Ct SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 VANAF VHIJDAG 20 JANUARI TM WOENSDAG 25 JANUAKI HET MEESTF KWEKK DEK FRANSE FILMKUNST IISBRUIK VAN VERTROUWEN LIlN ontroerend EN MENSEIJ JK GEGEVEN OP MEESTERLIJKE WIJZE VERTOLKTDOOR r Ha lr eerste pleidooi gold ccn j zichzelf had schuldie gemaakt In or r rnuoi Iïij irogri w j c i ijz uimci Toegang boven 18 jaar GratLs fietsenstalling X B I Zondagochtend 22 Jan om 10 uur 30 BORIS KARLOFF in de spannende en sensationele film DE ZWARTE KAMER VRIJDAGAVOND POPILAIRE l RIJZEN 25 4Ö 60 ct AS VRIJDAG KOMT DE LANGVERWACHTE FILM De A ildzang mot Öeanna Durbin e i M Aj La t t r j imr wn i wfi i iinnTmmtBmr i ri i Mevrouw Laat U eens een proefw asch behandelen bij OE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORISWEG 113 115 GOUDA Telefooft 2084 Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht landen moatan mool wlt zijn Art gezond ZorQ dat U witte en gezonde tanden hebt door s morgens en s avonds Chlorodont te gebruK ken de bekende kwallteits tandpasta De prijzen lijn nu verlaagd 25 ct per tube groote tube 45 ct hlorodönt In REUNIE GoJ Vanaf Vrüdag t m Donderdait 7 DAGEN de film welke door ieder i ez en en geprezen wordt is Errol Flynn toi ET Geheel in kleuren Plaatskaarten ook één dag vooruit verki y baar 7 DAGEN in REUNIE ZONDAGOCHTEND 22 Jan J0 30 uur WARNER OLANDajj CHARLIE CHAN IN SHANGHAI Entree 25 30 en 40 cent WOENSDAG 2 UUR MATINEE iedere leeftijd met JOE E BROWN als HARDLOOPER TOMATEN GRAPE PRurr DOFFE KASTANJES NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNI8DADELS V RUCH TEN IN BUK EN QLA8 DITEItöE SOORTEN NOTEN BLAUWE DRUIVEN TAFELAPPELEN TAFBLPEBEN SINAASAPPELEM MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prfji De Goudsche Fruilhiindi Firma Wed A RIETVELD TELEFOON Uil MRtt LANGE TIENDEWEG 27 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 31 j o PANOBRIEVEN è 101 33 PANDBRIEVEN è 99 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG m lamm £ EX OPGEVOERDE KWAlITEiï BE ZI E 3 S Stop bij helEsso leeken Toen op 1 Juni de opgevoerde kwiliieit der Suodird beoiiaewerd ingevoerd over geheel Nederland wuten wij dic dete Iwi liïeiï aan alle eischen der moderne automobiel en molorriiwieltechniek moest voldoen De enthousiaste ontv ngst van dii product en de kenmerkendevoorkeur hiervoor waren een doorslaand bewijs voot de builengewone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en motorrijder in Nederland kanthans de voordeelen genieten van een brandstof van hooge klasse meer kracht berere kwaliteiten en düs bezuiniging Daarom hebben wij besloten deie brandstof Esso te noemen WAT BETEEKENT € SSO H l0 Is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit DAAROM IS Esso de brandstof die meer kilometers voor minder Itostm geeft Esso het teeken dat U een uitionderlijk goed product girandeetti Esso het woord dat een eerste kwaliteit waarborgt voor een serie automobiel en mototrijwiel producten die over d gehetlc wereld all xoodaoig erkend worden Htt tl mdtl domdt mottntii tt vtmrichtn ƒ Vul htt carlir mtl j € ssolubeJ MOTOR OU S GRAVBNHAi Dt wtHuniü kitdumt Esse pre4utttn STANDARD AMBRIKAANSCHB PETROLEUM COMPAGNIE N V GEBOUW PETROLEA 77e Jaargang Vrijdag 20 Januari 1939 eOllMlHE COlUfl NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 26 per week 17 cent overal wvu de beioiïinff per looper geschiedt Franco per poBt per kwata al ƒ 8 15 Abonnementen worden dageHjkn aangenomen aan om Bureau MABKT 31 GOUDA bü oBze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantooren Onï bureaux ïfin dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelflfInterc 27 6 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behooronde tot den bezorgkringj 1 5 regels ƒ 1 0 elke regel meer ƒ 0 25 Van Tiiiiten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 55 elke rojtel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdamiummer 20 bÜfllag op den prijs Uefdadigheids advertentiën de helft van den prUs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de v M rpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden gezonden door tuMChenkomst van soliede JioeJc handelaren Advertentjebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerdenprfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Door donker Zuid Holland FRANSCHE NOTA TE TOKIO OVERHANDIGD van de afdeeling voor het Verre Oosten van het departement van buitenlandsche zaken De ambassadeur heeft na zUn bespreking met Cordell Huil verklaard dat de Crineesch Japansche oorlog nog langer tyd reu voortduren De tegenstand van China duurt voort verklaarde hij en het is onomstootelük gebleken dat luchtbombarde menten een oorlog niet doen winnen Johnson had geconstateerd dat het more l der Chineezen krachtig is De bevolking is niet ontmoedigd en toen de ambassadeur China verliet ging het leven denzelfdon gang als tevoren De Fransche note aan Japan is naar de diplomatieke medewerker van Reuter verklaart gezonden na bespr ingen met de Britsche regeering De nota is in groota trekken gelyk aan die welke onlangs doo Engeland i i gezonder en men zal zich herinneren dat dit laatste document gezonden was met voorkennis en goedkeuring an Parijs De nota heeft in Japanache diplomatiek kringen geen verbazing gewekt Men ia hier thans overtuigd van de nauwe aamenwerking van Amerika Engeland en Frankrijk Tn welingelichte kringen wordt vemo men dat Japan zich niet zal haasten met ar twoorden Het antwoord van Japan aan de drie mogendheden zal worden gegrondvest op de drie volgende stellingen Ten eerste de gelegenlield aangrUpen om de onderhandelingen voort tizetten en dus tijd te winnen en voorstellen in te dienen tot herstel van de ordo in het Verre Oosten Ten tweede zoo mogelijk tweedracht zaaien tusschen de drie mogendheden Ten derde het voeren van bilaterale onderhandelen hetgeen wil zeggen dat China van de besprekingen wordt uitgesloten Ohamberlain zoekt weer contact met Hitler In politieke krmgen te Londen verluidt dat Chamberlain zoó tevreden is over de resultaten van zyn bezoek aan Rome dat hu opnieuw contact met Hitler wit gaan zo en Ken aanstaand l ezoek aan Duitschland wordt in deze kringen waarachünlgk geacht Ter inleiding van dit bezoek zouden Engelsche en Duitsche staatsmannen worden uitgenoodigd om naar Ijonden W komen en generaal Goering wordt in dit verband genoemd Funk Schachts plaats Het D N B meldt De vervulling van de aan het bedrijfsleven voor den herbouw van groot Duitschland te stellen extra taken vereischt een uniforme leiding der economische geld en kapitaalmarktpolitiek Om deze reden heeft de Fuhrer irepaald dat de leiding van het rijksmmistene van economische zaken en der rijksbank weer wordt vereenigd De Fuhrer heeft dientengevolge den president van het directorium dei rijksbank Schacht van zyn functie ontheven en den ryksminister van economische zaken Walter Funk met behoud van zijn functie van ryTcsminister van economische zaken voor den duur van vier jaren genoemd tot president van het directerium der ryksbank Schacht zal in zijn hoedanigheid van ryksminister ook verder lid blijven van de rijksregeering Hij is bestemd voor de vervulling van bijzondere taken TELEGRAFISCH WEERBERICHT De BUt aeint Verwachting geldig van hedenavond toï morgenavond ongeveer 19 uur Voor de kuststrook Zacht weer zwaar bewolkt met tydelijke opklaringen plaatselyk nog lichte regenbuien matige tijdelijk krachtige Zuidelyke tet Zuidwestelijke wind Voor het binnenland Zacht weer zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen plaatsolijk nog lidhte regenbuien meest matige Zuidelijken tot Zuidwesteiyken wind EEN TREINRIT VAN 128 K M VOOR CONTROLE DER nlers zijn gelegerd limiet alleen scheen naar bijna uit alle famen veel te veel licht naaibulten ma r af en toe brandden zelfs lampen achter geheel open rulten TUdens de verduiiteringsoelening te Delft zijn twee groote splegttffiten n 1 die van een restaurant en ien mode magazijn vernield Aangezien in het restaurant een kei werd aangetroffen meent de politie dat er moedwU in het spel is Verder werd gerapporteerd dat omstreeks half Uen In de nabijheid van de gisten spü ltusfabrlek tet twee maal toe hulpgeroep is gejioord Onmiddellijk werd een onderzoek Ingesteld dat echter tot op dit oogenblik geen resultaat heeft opgeleverd De straatjeugd In Rotterdam heeft zich in verschillende deelen v de stad nog al misdragen Aan den UnkerMaas oeVer Is de politie er zelfs toe over gegaan met den gummiknuppel In te grijpen Op de Hoogstraat is een winkelruit van een magazijn tijdens de verduistering Ingediukt De politie heeft en groot aantal zaklantaarns waarvan ook vooral door de Jeugd misbruik Is gemaakt In beslag genomen Behalve eenige oiigelukjes van onbeteekenenden aard Is er UJdens de verdulstei ingsoefenlng een ernstig ongeluk gebeurd dat den 16 jarigen messroombedlende K Pransaea het leven heeft gekost F die thuis behoorde aan boord van het Deensche s s Nancy keerde omstreelis kwart voor tien van den vital terug aan boord en Is toen door de duisternis misleid in de Maashaven geraakt Een bij de oefening betrokken brandweerman en een burger zijn den Jongen direct nagesprongen doch toen hem ophaalden waren de levensgeesten reeds geweken Japansch ambassadeur te Londen noemt BritschJapansche vriendschap een steunpilaar voor den wereldvrede LUCHTBESCHERMING van de blauwe lampjes Excellentie Van öoeyen uie mer in oen uein stapte veuig cu wui Dlnnen ie luoasen ue bpuorstiaat un uiduer van caLSweg bg den overweg waren luet waar te nemen en ook van ntb geheeie stadsoeeiU viul mets te ontduKken Ook voor het verdere gedeelte van den tocuL Wocrüen üoaegraven Allen tot KoudekerK was de auk ternis zeer root Ue urie luatsie stations zijn gepasseerd zonder ze op te merken faij loeiden was er vrij veel licht waarneembaar Toch waren de groote zlekenhuizengc Douwen niet te ontdekken Van Lelden tot Den Haag was het laatste U aject van deze i tocht In den donkeren trein Nabij Den Haag floepten Ineens alle lichten aan het uur van de oeleiung was verstreken In het plotseling helle licht wreven alle gasten zich de uogen uit cun aan het licht te wennen Ik ben tevreden Naar het oordeel van Jhr Van Karnebeek is de verduisteringsproef in de geheele provincie voor zoover dit thans waarneembaar is geweest zeer goed geslaagd De bevolking heeft in het aljïemeen hare volle medewerking er aan gegeven Ik ben tevreden zei Jhr Van Kamebeek De inspecteur van den luchtbescherhlngbdienst kapitein Van Riesen die aanvankelijk de conu ole vanuit de lucht op zich zou nemen doch wegens den mist niet kon opstijgen gal ais zijn ooraeel dat er bu de bevolking een zeer groote vooruitgang melkbaar is om in voile ernst aan deze verduisteringsproeven mede te w erken Er h echter nog op nieiiig punt crltiek te oefenen De verlichting der overwegen is te zeer op den grond gericht de ilchtspleeten van de iücomoueilampen zijn nog te groot tn menig geval is er te onvoldoende rekening mee gehouden dat het gevaar komt van uit de lucht Elke lichtgllmp geelt aan een vUeger een aanwijzüig Het resultaat is echter zeer bevredigend Deze proef heelt er zeer toe medegewerkt dat de bevolking thans weet watm geval van dreigend luchtgevaar moetgeschieden en dat door doeltreffendemedewerkhig onheil kan worden voorkomen f Geen vUegtuiKen in de lucht Het was jammer dat de beide vüegtulgen met autoriteiten en pers welke van Scliiphol en Waalhaven zouden opstijgen om de resultaten van de verduistering na te gaan niet de lucht hi konden De mist was evenals bij enkele vorige verduisteringsoefeningen de spelbreker Er zun nog omstreeks halt negen op Waalhaven peilingen verricht die uitwezen dat het wolkendek op sleclits 6U meter hoogte hing Wel was dit een Ideine verbetering ten opzichte van de peiling van half zeven die US meter was doch de vooruitzichten waren van dien aard dat vermindering van den mist voorlooplg niet kon worden verwacht Kazerne was goed zichtbaar Naai het oordeel van den waarnemend commandant van politie den heer Keunlng is de luchtbescl rmingsoefenlng te Dordrecht niet geslaagd Dit moet niet gezocht worden In onwil van de bevolking hoewel er wel wat proces verbalen zUn opgemaakt maar eerder aan onbekendheid met de eischen die aan een behoorlijke alscherming moeten worden gesteld Aan de straatzijde vwi de hulzen was alles uitstekend maar aan de achterzijde was het beslist onvoldoende Vermelding verdienen de doeltreffende maatregelen die aan de groote veerdiensten waren genomen met behulp van protectorlampen De dlenstai functlonneerden regelmatig terwijl er van uit de lucht niets was te bespeuren Kan ook van het stationsemplacement worden gezegd dat alles doeltreffend was verduisterd het tegendeel geldt voor d Benthien kazeiviË waar de ponton Het ministerie van buitenlandsche zaken te Tokio deelt mede dat de aecretans de Fransche ambassade om half twaalf p n nota aan het ministerie heeft overhandiga Deze nota erkent geen eenzijdige wijziging van het negen m ogendhedenverdrag De Fransche kruiser Primauguet Is vanochtend onverwachts met verzegelde orders uitgevaren uit Sjanghai Men gelooft dat de Primauguet zich naar Saigon zal begeven waar naar gemeld wordt de meeste Fransche oorlogsschepen die zich in het Verre Oosten bevinden worden geconcentreent De pa s benoemde Japansche arabassa deur te Londen Sjigemitsoe heeft gistciavond tydens een diner van het Japanache genootschap te Londen een rede gehouden waarin hij het een feit noemde dat de Britsch Japansche vriendschap een dpr steunpilaren van li gebouw van den wereldvrede vormt Het lijkt my thans tUd 200 voegde hij er aan toe dat de twei eilandenrijken in het Oosten en het Wetten elkaar de hand reiken om met hun politiek tó dragen tot versterking van den rede onder de Britsch Jqipansche vriend schap moet de vrede wel wankel zyn Dezr vrlendscliap is een e sentieel bestanddeel van het werk van vrede en verzoening De ambassadeur pleitte eveneens voor een beter begrijpen van Japan en zeide dat h t tegenwoordige gebrek aan begrip tot ongelukkige resultaten leidde De Amerikaansche ambassadeur Jn China Johnson is te Washington aangekomen om president Roosevelt veralag uit te brengen over den toestand in het Verre Oosten De ambassadeur heeft besprekingen gehad met minister Huil en Hembeek directeur MOET VLOOTPROGRAM TER WILLE VAN INDIë NIET WORDEN HERZIEN Nieuwe erde Hiig vlootkosten ongunstig voor Indië geacht Aan het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Nedlndi voor 1939 is het volgende ontleend Zeer vele leden waren teleurgesteld door de voorstellen tot een nieuwe verdeeluig van de vlootkosten welke zü zeer ongimaig voor Nederlandsch Indië achtten Ofsrhoon de verdediging van dat gebiedsdeel ülle aanda ht verdient is een fmancieel beleid waarbij versterking van de defensie leidt tot sociale verzwakking van het volk ongewenacht Verschillende groepen van leden vestigden er de aandacht op dat de nieuwe ciisisvlaag opnieuw heeft aangetoond dat Nederlandsch Indië in economisch en financieel opzicht in te groote mate afhankelyk is van crisisinvloeden van buiten af Deze leden achtten het hoopgevend fet dat in steeds breeder kring zoowel in Nederland als in Nederlandsch lndiè de no zakeiykheld wordt ingezien om in dezen zin een RükB conomisch systeem op te bouwen ten einde niet alleen zeer dreigende economische doch ook politieke gevaren af te wenden Verscheidene leden achtten den budgetairen toestand van Nederland sch Indife weinig rooskleurig Eenige leden noemden de in Indië gevolgde financieele politiek katastrofaal voor de bevolking Er is naar hun ooideel een onevenwichtigheid tusschen de cyfers van het budget en die van de handelsbalans Bijden totaal uitvoeroverschot van nagenoeg ƒ 2200 miUioen in de jaren 1930 1937 paf de boprooting een totaal tekort van meer dan 500 millioen gulden Pn steejf de Indische schuld van I l tot 1 4 milliard fulden Ook uit de bejfrootlngscyfers blykt dat de Indische politiek te veel gericht is op beveiliging van het kapitaal en het loon der intellectueelen Op een totaal van ruim ƒ 600 millioen begrootingauibgaven vloeion ƒ 200 millioen nf naar Nederland terwijl van de Indische middelen ad ƒ 500 millio n maar ƒ 31 millioen uit Nederland kornen Onaantastbaarheid Rijksgebied Verscheidene leden vestigden de aandacht op de groote ongerustheid waarvan de Indische pers heeft blijk gegeven ook nadat bet dreigend gevaar voor een onmiddellüken oorlog in Septenit er was afgewend Als diepere oorzaak van deze onrust i gen sommige leden het nog in vele kringen heerachende onjuiste inzicht in de verhouding tusschen de overzeesche gewesten tn het moederland Sedert de Grondwetsherziening van 1922 is een principieele w zigmg in de verhouding tot stand gekomen waardoor de gelijkwaardigheid van allo ceelen en onderdeelen van het Rijk wettelijk 18 vastgelegd Het is daarom ook ui juist Nederland nog een koloniale mogendheid en de betrekking van Nederland tot Jiidie een koloniale verhouding te noemen 3 e Nederlandsche regeering heeft dere eenheid van het Konifikrijk en de onaanta t baarheid van het Ruksgebied waar ook gelegen tot grondslag van haar beleid aanvaard maar dit opzicht heeft niet alom erkenning gevonden in het byzonder niet bij gedachtenwisselingen die een internationaal karakter dragen Vele leden vroegen of het waar is dat de Siameesche regeering in 1937 aan pansche werven opdracht heeft gegeven tot den bouw van 12 torpedojagers en dat onlangs in Italië de contracten werden afgesloten voor den bouw van twee lichte kruisers gevolgd door den bouw van twee snelvarende zakformaaf slagschepen van 10 000 ton Deze ontwikkeling van een nieuwe rpacht aeer dicht in de nabijheid der NederlandsciiIndische wateren is van te meer beteekenis omdat alle verschijnselen er op wyzen dat er zeer intieme betrekkingen bestaan tusschen Siam en Japan en via Japan m t Italië en misBchlen Duitschland Is de regeering van oordeel dat deze verschijnselen aanleiding behooren te yn tot herziening van ons Nederlandsche vlootprogram den iUt de minister en de goviverneurge ier nl de gevaren ondePschattan welke Iï het bijzonder van de zyde der N S B dreigen Algemeen stemde het tet voldoening d it verschillende groepeeringen der nationale beweging welke tot dusverre een afzydi e houding tegenover het Nederlandsche bestuur aannamen blyk geven van een betere waardeering en boreid zü n tet opbouwende medewerking Vele leden achtten het wenscheiÖk dat krachtig worde opgetreden tegen de actio van de extremistische groepen Zy vreea