Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1939

Uit den Omtrek 19938 Zaterdag 21 Januari 1939 77e Jaareanur Uit het financieel verslag van den penrüngmeester bleek dat het Jaar lö een nadeellg saldo opgeleverd had van ƒ 40 89 tut tekort koo echter uit eigen middelen aang ulverd worden daar het bezit der vereenlglng nog ƒ 520 16 bedraagt De begroOTlng voor het Jaar 1939 zal vermoedelijk ook weer een tekort laten zien toch stelt het bestuur voor de contributie te handhaven op ƒ 0 10 per 100 r r waarmede de vergadering vol I komen accoord ging Volgt bestuursver kiezing aftreden de heeren A de Leede en B J Rietzema waarvan eerstgenoem de zich niet meer herkiesbaar stelde De mmm mum lEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Efi Mg CHT BERKg OUDE BODE a BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz BOSKOOP Prof Mr Dr H Westra spreekt voor Arbodcultura Over het onderwerp NederlandschIndiè iUs arbeltlsmogelykneid voor Nederlanders heeft prof mr dr H Westra uit Utrecht in hotel Klaassen voor de Vereen Arboricultura gesproken Na het welkomstwoord van den 2en voorzitter den heer H G Dekens kreeg de spr gelegenheid tot het houden van zijn causerie Uit het betoog van prof Westra bleek dat deze in hart en nieren Indisch man is Spr wees er o m op dat Ned Indle als arbeidsveld veel rulmer is dan Nederland Vooral voor jonge menschen vormt Indle een mooie gelegenheid de persoonlijkheid te ontwikkelen welke al cumjaude nadat ïiü i 1918 het kerkelükexamen had gedaan Na het doctoraal exaheer Rietzema werd met nagenoeg alge men volgde een verblijf van ongeveer eenmeene stemmen herkozen terwijl tn de half jaar te Maassluis om daar wekelykavacaturede Leede werd benoemd de een paar dagen het wykwerk van Ds Crouheer J P de Borst die beiden hun be 1 aaz waar te nemen die destijda veldpredinoemlng aannamen ker was In November 1919 legde Dr Ja Hierna zegt de voorzitter den heer De cobs in Friesland het proponentexamen af Leede dank voor al datgene wat hij ala Op 9 Mei 1020 aanvaardde hü het predik j Nükerkerveen Veluwe Daarna diende hg de gemeenten van Hoiogmade itbladverschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen daar een doorslaggevenden factor vormt bestuurslid en in welk verband spr Indié a young man s country noemde Wat betreft de wetgeving in indlë ent Nederlaml bestaat een groote verschil Een burgerlijk wet boek is er niet in Indle alleen een ge I woonterecht waarbij de besUssihg van I het gezond verstand een voomaroe rol speelt Spr legde er verder den nadruk zaak zich nog in haar eerste vöörbèreiop dat men m Indie durf en onderne I ende stadium bevindt mingsgeest moet hebben welke bewering gedurende een twintigtal jaren voor de vereeniglng Polderbelang heeft gedaan Bij de rondvraag vroegen eenlge leden inlichtingen over de toekomstig schutsluis De voorzitter zeide hierop dat nog geen definitieve mededeelii en daaromtrent konden worden gedaan daar deze xaONNÏ tffiNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per weak 17 cent avmai waar d ging per looper eschiedt Franco per post per kwartaal 3 W AbgiuiementeQ wsrdeii dageUjks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA I oBM agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Ontó bureaux ziSa dageUJks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef 2745 Postretoeaing 48400 eze Courant komt in vele duizende n gezinnen Gegarandeerde oplage 85U0 ex hij met enkele voorbeelden illustreerde Met betrekking tot het leven In onze koloniën vestigde spr er voorts de aandacht op dat hoewel er eenerzijds vele dingen die men lief heeft tn Indië moet Jaarvergadering van de afd iBoekoop van don aaT De afd Boskoop van den C TjB CHACHT VERVANGEN DOOR WALTHER FUNK Functies van Rijksbankdirecteur en minister van ecoaomische zaken weer in één persoon vereenigd i c jiuuci In het gebouw der Ohr bewaarschool haar missen er aan den anderen kant genoeg jaarvergadering De vooriitber de heer D factoren ïsün die ons dit gemis doen ver I Veerman Jr opende met een hartelijk weigoeden I kom en sprak vervolgens ztfn beste wenNa even op de rol welke de Volkscre schen uit voor het jaar 1939 Uit het jaardietbanken tni het Indische leven ver verslag stippen wy aan dat de toestand invuUen de aandacht gevesUgd te hebben I h t boomkweekersbedriif verre van roosbesloot spr zijn Interessant en geestig fleurig is geweest in 1938 De lage ptijzen betoog met te wijzen op de groote bet j et product alsmede de schade die vertoenla van Indlë voor Nederland zonder I Opdracht van werk Voor den bouw van een burgu huls ten behoeve van den heer E der Laan in de afd De Tempel is bl o chacht 13 we hebben het gisteren re as gemeld ontheven van zyn functie laii derhandsche aanbesteding den bouw o fit directorium der Kijkabank en ais zoo gedragen Metselwerk de heer C Bo nig opgevolgd door den Dmtschen mu tenbal timmerwerk de heer G Rltter tster van economische isaken Walthei oSdS f Srschap van den h r 7 f h TT Verdoold hield de afd ReeTwSk vïï t 7 Geref Bond In de consistoriekamer I i de aan het Duitache bedrutsleven vooicte Ned Herv Kerk te Slulpwljk bi herbouw van Groot Duitschland te steij aarvergadering n extra taken een uniforme leiding verNa het zingen van Ps 89 l werd echen van de economiache geld en kavergaderlng met gebed geopend waar itaalmarkt politiek Daarom is thans d geleMn werd Hebr I3 l 2i en een ki idmg van het ministerie van economischevS m S gesproken door d i Jen van de Rijksbank weer vereenigd rzr n ngrir jruS t Trr rr ifjjt behandeling genomen goedgekeurd t met Schacht zelf weer met beivastgesteld onder dankzegging aan i Juncties m belast doch dat hu na hetverslaggevers voor hun nauwkeui n economische zaken werk at hy eind 1937 afstond aan WaltherVervolgems sprak ds E R Damil unk thans aan deMn ook dat van presiNed Herv predikant van Slulpwljk oi ent der EükslMuik heeft afgest ian het onderwerp De Heilige Oeest acht zal zoo wordt aan de officieel miTan C alvita s SftuUe m r Sli b SSi mg staan dï 1 r j week 268 werkzoekenden IngSrevl vervullmg van bijzonderetegen 294 vorige week Tteken Met deze maatrisgel wordt een belang Nut en Genoegen P verder gedaan op den weg n mj De pluimvee en konllnent eltvet Èoiii mtr tie ui ratioiiaU ti van het Duit M aï i l r haS Tali gS 1 r ring in de zaal van de wed Sfe schoten Op de agenda komt een r T t van bespreking voor tot het houden vil politiek wilde gaan wyden Waleen tafelkeuring van dieren Vier Funk met vrijwel absolute volma li ten voor de uitvoering van het VierjarenBurgerlljke Stand lan Funk kreeg daarbü de inetructie alle GEBOREN Johannes Anthonius z Waatragelen te nemen oin do capaciteit van M J Moona en P E Boere Wllhd Duitsche bedryfsleven te vergruoten mina d v A Verhoef en A OostcrwlJI Waarby hy slechts met één instantie Ie Thepdorus Johannes en Johanw liaatsvervanifer van Hitler Rudolf Res Henricus zomen van A J van Veen t overleg behoeft te plegen Daarmede legd C van Leeuwen Aartje en Adrlaai Goermg een zware taak op de schoudsr van M Vermeulen en C t i an een zyner intiemste medewerkers en m de eerste plaats tot taak met alle tei beschikkmg staande middelen de produccit en het producUeve prestatievermogen vaii tiet Dmtsche bedrijfsleven te vergrooien Uat concentratie van krachten daafoij noodzakelyk btijkt behoett geen bevreemdmg te wekken het naast eikaar misschien zeÜs jtegen elkaar werxeii moet plaata maken voor gecentraliseerde en geconcentreercte inspanning van alle irachten der bevolking Dat het Duitsche economisch en financieel bestel mat groote moeilijkheden te kampen heeft staat vast Dat deze moeilijkheden onoverwinnelijk zouden blaken lijkt weinig aannemelijk tenzij irrationeele momenten hun werki ig zouden doen gevoelen waar op het oogenblik echter geen aanw zingen voor zijn Walther Funk trad reeds lang geleden in de economische politiek op dan voorgrond al bleef hü ook voor het buitenland een weinig bekende figuur tot zijn benotming als opvolger van Schacht en als minister van economiscKe zaken eind 1937 Iunk werd op 18 Augustus 1890 te Trakehnen in Ooat Pniisen geboren Hü bei ocht het g ymnasium te Insterburg en begon daarna een journalistieke loopbaan Reeds spoedig concentreerde hij zich op dn economische politiek verwierf zich daarby een goede reputatie en werkte onder meer mede zij het in een ondergeschikte positie aan de stabilisatie der mark valuta in 1923 Als hoofdredacteur van het bekende eronomische dagblad de Berliner Börsenzeitung oefende hy scherpe critiek uit op de economische en financieele politiek van de regeeringen der democratische periode In 1931 benoemde Hitler hem tot zijn persoonlijk economisch adviseur in de rijksleiding der nationaal socialistische parti In 1932 en 1933 maakte Funk deel uit van den Rijksdag Nadat Hitler in 1983 het bewind in handen had genomen werd l unk rüksperachef vervolgens staiatssecretaris in het nieuw gevormde propaganda ministerie vicepresident van de lleicn kultuurkammer tot hij benoemd werd tot opvolger van Schacht als mmister van economische zaken welk ambt hij 4 Fobr 19S8 aanvaardde Welke rol Schacht zal blijven spelen in de Duitsche regeering en m het economiBfhe en financieele leven zal de toekomst moeten leeren Door de vele volmachtbe voegdheden welke ingevolg het Vierjarenplan aan Goering en ITunk waren ten de l gevallen was de invloed van den president der Rijksbank in verhouding tot neg slechts eenige jaren geleden aanzienlijit hetwelk ons land volgens een uitspraak van een vriend van prof Westra slechts een melkveehouderij aan de Noordzee zou zijB waarbij Idj voor ieder die eventueel naar Indië gaat de waarschuwing zou willen laten hoeren Gedraagt U als beschaafd Nederlander Een hartelijk applaus beloonde de rede van prof Westra Het schoolplein van de Ned Herv School Het bestuur van de Ned Hervormde School alhier de school aan de Zijde heeft onlangs tot den Gemeenteraad het verzoek gericht gelden toe te wlUen staan voor uitbreiding van het pleintje Een uitbreiding aju geen overbodige luxe zijn geweest daar het grootste gedeelte der kinderen bij gebrek aan plaats op de straat moet blijven £ 5 elen Mede in verband met de verbreeding van de Zljdeweg werd de toestand Inderdaad precair voor de kinderen evenals voor het schoolbestuur Het verzoek werd in een openbare Raadszitting behandeld waarbij de meeste discussie werd gevoerd over het terrein door het schoolbestuur aangewezen n l het tulnveld van den heer Van Gelderen hetwelk tegenover die school is gelegen Echter Is deze tuiou gescheiden van de school door een sloot en den ZUdeweg Over het oversteken van den publleken weg en overpad werd nu langdurig gediscussieerd en in principe werd reeds toegegeven wanneer niet ten slotte de prijs van het land te hoog was bevonden waardoor er geen sprake meer vaa kon zijn Het verzoek werd dus niet ingewilligd Het gevolg hiervan was dat t schoolbestuur in hooger beroep ging bü Ged Staten welk beroep dezer dagen in behandeling werd genomen De gemeente werd hierbij vertegenwoordigd door het raadslid A Brand Pzn Zonder op de uitspraak vooruit te loopen verdient deze kwestie zeer zeker wat nadere beschouwing Volgens de L O wet van 1920 zou de Raad in geen geval iets te vertéllen hebben over den geldelijken kant van een dergelijke onderwijs aangelegenheid Men kon alleen tn principe vóór of tegen zijn terwijl aan B en W de uitvoering van het desbetreffende raadsbesluit geheel was opgedragen In 1937 Is er echter een wijziging gekomen waarbij aan den Raad een oordeel wordt toegewezen aangaande het al of niet In overeenstemming zijn van een bepaald verzoek betreffende uitbreiding van school en leermiddelen met de normale elschen aan Lager Onderwijs te stellen Nu I blijkbaar de Raad van Boskoop van meening dat de grondprijs van een plein ook onder zijn oordeel valt m a w dat de competentie van den Raad zich ook uitstrekt op het geldelijk gebied aan een verzoek tot uitbreiding verbondeoi Waar slechts een enkele maal over een dergelijk geval een Koninklijk besluit verscheen het geval was niet gelijk maar slechts analoog zal dus naar aanleiding van het schoolplein van de Ned Herv School te Boskoop door Oed Staten uitspraak worden gedaan over de bevoegdheid van den Baad voor zoover deze samenhang met de wetswijziging van 1937 Dan is het zeer zeker te voorzien dat de verliezende partij In beroep gaat bij den Kroon en kan met spanning een beslissing tegemoet gorden ge oorzaakt is door de late nachtvorsten in Mei den storm in Juni en de zeer strenge Vorstperiode in December j l hebben mede hun stempel op het bedryf gezet Voorts zoo zegt het verslag verder waa het jaar 1938 voor de organisatie niet ongunstig te noemen daar het ledental zich uitbreidde van 146 tot 178 Uit het verslag van den penningmeester Week dat de kas sloot met een klein batig saldo De aftredende be stuurs eden werden met groote ineerder I held van atemmen herkozen By de rond vraag werden vele vragen gesteld betref fende den afloop van het product steun aan j kleine kweekers enz enz Vele leden achtten ich onbillijk behandeld wat betreft steun landmeting of boetedreiging Het bestuur is in deze diligent geweest en zal verder voor de belan gen der leden op de bres staan I Na een woord van opwekking leden te werven en het bondsblad te lezen werd de vergadering door een der besti ursleden met dankgebed gesloten alzoo een totale vermindering van personen Tevens blijkt uit bovenstaande dat er 4 6 personen uit deze gemeente vertrokken terwy I er zich 324 vestigden zoodat hier een achteruitgang van 112 personen geboekt werd Een cijfer dat de achteruitgang van Boskoop illustreert Het geboorte teen sterftecijfer is gunstig te noemen 174 personen zagen het levenslicht terwijl er 69 overleden een vermeerdering dus van 105 Zii nog vermeld dat in 1988 totaal 63 huwelijken werden voltrokken Intrede ds Hoendetdaal te R dam Ds G J Hoenderdaal alhier die het beroep naar de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam heeft aangenomen hoopt op Zondag 12 Februari in zyn nieuwe gemeente zijn intrede te doen Cand ex wis en natuurkunde Aan de Leldsche Universiteit is geslaagd voor het cand examen wis en natmirkunde letter k Mej J J C Wiegand Bniss Inter Nea Uitslag competitie wedstrijd op 17 Jan in Hotel Neuf Inter Nos I l SXJ II A Sytzema D de Jong 0 1 W de Ruyter Dr J F Sirks 0 1 W Trapman Mr A G de Bl our afgebr C V d Kley A Modderman 1 0 J A Loef O J V d Eist 0 1 F N Kolster A andvliet 0 1 H de Rtjk P Riedel 0 1 Th Eadder TH van OCalcar 14 S J van Wijk J H Paateurs I O A V d Loo W v d Reek 1 0 E H B O Jaarvergadering afd Boskoop Dinsdagavond hield de afdeeling Boskoop van de i JI B O jaarvergadenng De voorzitter de heer Ötreng memoreerde de steun die de vereenigmg van het gemeentebestuur mocht ondervinden en de prettige samenwerkmg met de Boskoopj che KeüL ingsbrigade By het jaarverslag van den secretarts den heer G P de Gunet bleek dat op aandrang van de afdeeling de Provinciale Waterstaat had medegewerkt om de beveiliging van den weg aa de Zyde in verband met de werkzaamheden ter plaatse te verbeteren Van gemeentewege was een schryven ontvangen met de toezegging voor éénmaal een subsidie te verieenen groot ƒ 25 als bydrage in de oprichtingskosten Tevens werd gratis voor één avond per week het gymnastieklokaal als fengelegenheid beschikbaar gesteld In de beste harmonie scheidde de E H B O van de B RjB en werd een zelfstandige organisatie Er zyn 21 gediplomeerde leden 10 dames en 1 heeren 173 donateurs vormen grootendeels de kurk waarop de afd dryft Bg 14 ongevall bewees E HBjO haar bestaanarecht in 1938 Voor de nieuwe curaus meldden zich 60 deelnemers De penningmeesterease Mej Lünnemann had een klein batig saldo in kas De voorzitter en Mevr Geers die aan de beurt van aftreding waren werden herkozen Er zal meer eerste hulp en oefenmateriaal aangeschaft worden By de rondvraag maakte een der leden een opmerking over een zyns inziens minder juiste liandeling van het bestuur inzake de luohlibeschermingsdienst H zou het beter gev onden hebben als het bestuur zich eerst van de medewerking der leden overtuigd haid alvorens de iedenlyst op het Raadhuis in te dienen De voorzitter stelde hem gerust met de mededeeling dat daar Ibalf Septtmber met de oorlogsdreiging geen gelegenheid voor was omdat spoed dringend vereisoht waa Met een woord van dank aan de trouwe leden en een aansporing de oefenavonden te bezoeken sloot de voorlaitter de vlot verloopen vergadering r D i Jacohi 60 j ar Ter gelegenheid va den eOsten verjaardag van ds D acoilbs predikant der Ned Hervé Gemeente alhier roocht deze zeer vele iblyken van belanigstelling in ontvangst nemen zoowel valt dtm fcerkeraad alamede van vereeniginjfen ent talrgke belaaigstellenden Dr Jacobs is Eettei dammer van geboorte hy bezocht daar cte lagere school Als jongen van 16 jaar k wam hy als jongste bediende op hat kanto or der N V Glasfabriek Leerdam waar h j toen woonde Niet minder dan 20 jaar is 1 ifl daar gebleven en langzamerhand opgekli mmen tot correspondent in de moderne t Jen Toch gaf deze arbeid hem geen bevr pUgiag omdat de d en z Berkt GEHUWD W Ramp 34 Jaar en J Hol schoof hij veel arbeid van zich af hetgeen voedsel gaf aan de veronderstelling dat ds ieraal veldmaarschalk zijn krachten oo liiider terrein wilde concentreeren Daarmede kreeg het Derde Ryk wederom en economisch dictator die thans ook de Rijkabank onder zijn directen invloed heeft gekregen Deze dictatuur is de derde fci een reeks waarin Schacht en Goering an Punk vooraf gingen Schacht procla jneerde in zyn nieuwe plan het principe bij niemand mwr te koopen dan Duitscl and zelf aan hem verkocht Onder Goe üag s leiding kwam het Vierj trenplaa tot tó and dat tot hoofdprincipe had het foroec n van de eigen productie om zooveel mo elijk onafhankelijk te zijn van het huiteii land Welke koerq Funk uiteindelijk zal in liaan valt p i het oogenWik nog niet te oorspellen Men kan vooralsnog slechts astatellen dat hij op den door Goering in eslagen weg in versneld tempo verdei aat Funk heeft dus ingevolge de hem in het I Hiaonder door Goering verstrekte opdrach gendoom 22 jaar ONDERTROUWD J de MumUk jaar te Oudewater en A C Mulder jaar WADDINXVEEN Overiicht verkeer P T T kaiitoor 1938 De directeur van het P T T kantoor di ons mede Verzonden telegrammen 533 ontvan telegrammen 741 opgenomen en verder seinde telegrammen 5 uitgaande interlj cale gesprekken 47447 uitgaande mtei tionale gesprekken 42 inkomende interi tionale gesprekken 42 inkomende interii aale gesprekken 49202 verzonden en ont vangen telefoonoproepberichten en voort richten 217 verzonden aantjebeekende rtokken 7LS ontvangen aangeteekendc sVul 234Ö gestorte postwissels 1795 uitbel postwissela 2454 gestorte postbewyzen H uitbetaalde postbewyzen 6 verzonden pakketten 187S ontvangen postpakket 4281 er invordering aanget od n quitantii 3499 uitbetaalde quitantieafrekeningen inleggingen Rijkspostspaarbank 1631 rugbetalingen Rykspostapaarbank 763 schryvmgen Hijksverzekeringbank 89 betalingen Rüksverzekeringbank WiO 8l tingen Postchequeen girodienst MlffJi betalingen Postcheque en girodienst uitbetaalde quitanties Invslidiieitswet Ouderdomsrente 3187 inschrüvingen zen in journalen en registers 845 nomen belastingbetalingen 7 00 ontvi quitanties 14371 TeattoonsteUing postduiven Naar wif vernemen houdt de postduiwvereeniginK De Sperwer op Zaterdlf JJanuari een tentoonstelling voor haar Hin de lunchroom van den heer v d Watffïlhet dorp Gevonden voorwerpen Blauwe ceintuur bij C Droog J 14 hand beschermer bü B Perridon einde 29 doublé armband en een i op het politiebureau klnderwantje Iff Boom Dorpsstraat B2 r wielb merk bQ 6 Kuipers Afsoheepplaate il SU Sü Hoewel de uitslag in ieder geval verlies zal zy is er toch door de Boskoopsche Schaakclub Inter Noa zeer goed partij gegeven gezien de pterkte van de Leidsche club die op het punt staat te promoveeren Coöp Vereen De Boakoopsche Veiling VelllngprUzea van 13 tot 20 Jan BrlaicUff 145 120 Butterfly 100 WUh Kordes 260 280 Eoselandla 90 140 Andromeda 17 17 Mahonla 17 21 Seringen SS 131 Azalea IW 120 cerasus Hisakura 460 ld Rosea 190 alles p boa van 20 Burgerlijke Stand OEBOREN Qerrlt z v Chr Ravenhorst en W O van Dam Addle Jacques Anton z V A C H Metselaar en O Bunschoten Anthon Slxtus z v H Colpa en S J KooiJ OVERLEDEN A Ultenbroek weduwe van W Blom 86 Jaar P Hoogerbnig 64 Jaar ONDERTROUWD P van der Wolf 25 Jaar en A Verburg 18 jaar MotortaiAschip op d Oceaan in tweeën gebroken De 37 opvarenden gered Twee helften dpe ven op zee rond Het Noorsche motorachip Jaguar 5öjü or dat met een lading oUe uit Mexico stellen die reeds meenden een wissen dood voor de oogen te hebben Toevallig passeerde echter de Duala Begrijpelijk had het schip zelf te kampen met den hevigen storm en de hooge golven Het eene gedeelte van de Jaguar werd opgemerkt en onmiddellijk stoomde men er op af Na 4 uur van manoevreeren slaagde de kapitein er in de Duala langszij de halve tankboot te brengen en de 7 man die volkomien uitgeput waren aan Iword te brengen Inmiddels was de duiaterms ingevallen waardoor het niet meer wiogeliik was de andere helft te naderen Den ganschen nacht kruiste de Duala met geringe snelheid op ji neer wachtend op het aanbreken van den dag Het gevaar bestond dat een der wrakstukken van de Jaguar tegen het schip geworpen zou worden De 30 opvarenden wani 18 op imo myl van Kaap Hatteras Noord Caroha inden Atlantischen Oceaan Jn tweeen gebroken tijdens een orkaan J e 37 koppen teltende bemanning is gered door het stoomschip uala 1800 ton na uren van uiterst moeilijk en geI vaarlijk reddin erk Het in tweeen breken van de Jaguar geschiedde zoo plotseling dat haar radio onmiddelliik buiten werking werd gesteld zoodat geen S as seinen konden worden uitgezonden De 2 helften van het schip hieven drijven op de waterdichte schotten hoewel er eweldig iooge golven Btaiidm Op het achberachip bevonden zich 7 man d T voorschip 30 opvarenI vastgeldemd hadden Men Jtan zich g moedBt eatiuid van de mwmon voor Intusschen spelen de kinderen nog op den weg en het is te hopen dat zeer spoedig in deze dringende behoefte kan worden voorzien Alg meene ledenvergadedn PoIderbelaiiK De voorzitter de he r H van Oemeren opent met een woord van welkom aan de aanwezigen de vergadering en spreekt daarbij tevens den wensch uit dat het jaar 1939 voor de leden een alleszins gunstig jaar moge zUn zoowel voor hun bedrijf als ook voor hunne gezinnen Hierna doet de secretaris voorlezing van de notuien der vorige algem vergadering welke ieders goedkeuring kondeji wegdragen 1 studie vooral die der theolog ie hfim aantrok En zoo kwam pas op 36 jari n leeft U het besluit het kantoor vaarwel t zeggen In November 1913 ging dr Jacobs te Utrecht studeeren voK r het Staatsexamen dat hy in Juni 1915 met goed gevolg aflegde Intusschen had hü te LeeMam veel gedaan aan Zondagsschoolonderwüs en was 7 jaar diaken in de Ned Herv gemeente geweest In Maart lpl9 legde Or Jacobs het doe toraal eitamen af evenals het candidaats SPORT EN WE DSTRIJPEN VOETBAL Programma voor Zondag Kon Ned Voetbalbond AFDKELING I Ie klasse CW Xerxes DW8 KPC HBS Blauw Wit Hermee DVS Sparta Stormvogela ADO AFDEELING n Ie klasse DFC VSV RFC VÜC Haarlem X S t Gooi DHC AJaxFeljenoord 2e klasse A BMT Overmaae BEC ODS Velox Quick UW Gouda UVS HW 3e klasse B VI08 RVC DNA Hot Noorden EDS Hoek van Holland Tonegido The Rising Hope Cromvliet DDC 3e klasse C Fortuna OW VOC VFC Olympla Steeds Hooger Coal Laakkwartier Krimpen a d IJssel Tull en t Waal Se dert 19 Maart 1933 is hy te Boskoop dat gedurende pl m 70 jaar in handen der vryzinnigen geweest ia en waar hy als eerste rechtzinnige predikant zyn intrede deed Tydens het verblyf te Hoogmade is Di Jacobs cum laude gepromoveerd tot doctor in de Godgeleerdheid op een proefschrift De verhouding tuasohen de plaatselijke en de algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen De bevolking in 1938 De stand der bevolking van deze gemeente bedroeg op 1 Jan 1938 4 H5 mannen 3878 vrouwen totaal 7923 GJevestiga in 1938 160 mannen 1€4 vrouwen totaal 324 Geboren in 1938 105 mannen 69 vrou 1 wen totaal 174 Totaal 4310 mannen 4111 vrouwen algemeen totaal 8421 Vertrokken in 1938 201 mannen ö vrouwen totaal 436 Overleden in 1938 36 j mannen 33 vrouwen totaal 69 Totaal 237 4e klasse A Wassenaar Roodenburg TONA Waddinxveen Sportman BTC HDV Bosk Boys DSO Bodegraven 4e klasse C DUNO Te Werve Delfts Vogel OB Schoonhoven Zwart Blauw GSV Maasstraat DVS 4e klasse F Oudewater Woerden Moordrecht PVC Stlchtsche Boys EAC Ütrecht Gouderak Lekkerkerk Haastrecht 4o klasse H Bolnes Dilettant DL VS Ammerstolsche SV DJS Transvalla Florissant Dindua Schledam CKC 4e klasse I Zwervers Ollvio Papendrecht SW OSS EBOH Merwede sGravendeel Reserve 2e klasse A HW 3 HBS 3 I Gouda 2 Schevenlngen 2 Alphen 2 VUC 5 Quick 2 BEC 2 ADO 4 DHC 3 Reserve 3e klasse D GSV 2 VOC 2 Schoonhoven 2 Olympla 2 Gouda J ONA 2 Xerxes 3 CW 3 AFDEELING Hl I ie klasse AGOW Enschedé NEC mannen 268 vrouwen algemeen totaalySOS Hengelo Wageningen Heraelee Tuban rStand dar bevolfcing op 1 Jan 1939 4073 tla Go Ahead ZAC Quick mannen 3 vrouwen totaal 7916 AFDEELING iv Ie klasse NOAD Roermond Willem II Juliana Bleijerheide Eindhoven PSV LONOA BW MW AFDEELING V Ie klasse HS Velocltas GVAV Sneek VeendamTAchlUes Be Quick Heerenveen LeeuwSrderi FVC Programma voor Zondag Goudwli Voetbalbond Ie klasse Moercapelle 1 Gouda 4 GSV 3 Oroencweg 1 u uur Bergambacht 1 Nieuwveen 1 Nleuwei terl £ l StolwUk 1 Overgangsklasse DUettant 2 Gouderak 2 Olympla 3 Zwervers 2 ii uur Nieuwkoop 1 Moordrecht 2 Lekkerkerk 2 Nleuwerkerk 2 ii so uur 2e klasse A Haastrecht 3 Olympla 4 Nieuwveen 2 Oudewater 2 Woerden a Oudewater 2 Woerden 2 Bosk Boys 2 Gouda 5 Voorwaarts l u uur 2e klasse B Ouderkerk 1 DUettant 3 Schoonhoven 5 GSV 4 12 uur Ammel stol 2 Olympla 6 3e klasse A Bosk Boys 3 GoudA è Oroeneweg 2 OSV 6 Moordrecht 5 Moercapelle 2 11 30 uur 3e klasse B StolwUk 2 Oud rkerk 2 Groenweg 3 Ammerstol 3 11 30 uur Groot Ammera 2 Bergambacht 2 3e klasse C Olympla 5 Stolwijk 3 Bodegraven 3 Waddiïuïveen 3 12 uur Nieuwkoop 2Woerden 3 12 uur Bosk Boys 4 Gouda V 12 uur De bevolking vermeerderde dus met 23 mannen en verminderde met 35 vrouwen REEirwiJK Bemiddeling aangeboden I Hiüm een jaar geleden heeft de maat I schxippjj tot onderlinge brandverzekering te Reeuwljk dienst gedaan bij de plaats hebbaiden brand van de veehouderswoning van J van der Berg in de Wonne afd Ete Tempel onder de gemeente Zwammerdam Een declaratie van on kosten Ingediend bij de gemeentebesturen van Zwammerdam en Reeuwljk had een negatief resultaat Genoemde maatschappij had daarover bemiddelmg gevraagd aan Ged Staten van Zuid Holland Thans is bericht ontvangen van Ged Staten mededeelende dat aangaande deze zaak niet bemlddielend kan worden opgetreden Benoeming schatter Bij de maatschappij tot onderlinge brandverzekering te Reeuwtik en omstreken zijn tot schatters bij brand herbenoemd de heeren CSipp van Leeuwen te Waddinxveen en Th van der Hulst terwijl tot plaatsvervanger werd aangewezen de heer O van Spengen beiden te Reeuwljk Geslaagde feesUvond Horuiqk 4Mk iric noofli van oth Mm der groeti MnondenfoiwiM voor hM trapi of bw voMrcm xoodd Jhtt liven van mr mijner mhih arf roek kxn nevM niM voortHdl wordt ofguncdM De afd van den L T3 te Reeuwljk gaf de feestavond De voorzitter de heer H J Spruijt opendie den avond in welgekozen bewoordingen en riep allen een hartelijk welkom toe De avond werd verder opgeluisterd door het optreden van het gezelschap Brouwer Hakkert uit Schiedam die de aanwezigen bij hun optreden een recht gezelllgen avond bezorgde De zaal waa goed bezet Loop der bevolking Over de laatste week werden de navolgende personen uit de bevolking afgevoerd Adrlana N Burger uit G 37 naar Gouderak p a H Kloot Pieter van der Wolf uit B 28 naar Boskoop Zwarteweg 7 Maria Boere uit B 28 naar Boskoop Zljkade 264 Ingekomen Trijntje Bakker Veldhuizen in E 58 uit Waddinxveen Petronella J Blonk in D 7 uit Alphen a d Rün j Gtjflbertue Middelkoop In E 138 uit Hoenr ADT£iBT£NTI£PRUS Uit Gouda en omdtre en behoorende tot den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beaorgkrlnK 1 6 regiela ƒ 1 56 elke regei meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bflalag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de heitt van den prjjB IMeZONDEN MlilDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina BO hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen iby contract tot zee Kereducesrden prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien konnn worden ingezonden door tusscheukonist vui saliede BoekhandelarwL Advertnitiebuieaux en ooae agenten en moeten dasgs vóór de plaatsing aan bet Bureau z jn ingekomen tenemde van opname verzdcerd te cfln Voorjaar 8 Ups Japonnen Een requisitoir tegen de gerichte economie misch niet post m de tegenwoordige omHtandigüÊdeii dat wellicht ook la üe toekomst niet zal passen althans waarvoor men gceu aanwuaingen heelt dat het Kede van den heer C J Ph Zaalberg in den Nüverheidsraad De pUmziekte gecritiseerd in de nieuwste kleuren en modellen Buitenjfewoon voordeeliffl De mjverheidsraad kwam giiteren m wèl zal passen en dat door het nage slacht betaald zal moeten worden Spreker zegt zich niettemin te zullen wagen aan critiek op het plan Westhotf omdat dit elementen bevat die voor de industïieelü cn agrarische ontwikkeling van ons land lataal zun Hij zal zich beperken tot een principieel bezwaar van algemeene strekking namelijk do gevolgen voor onze volkswelvaart van een bclangrijka vergrooting van de in cultuur zijnde grond£n zulks ten koste van bedragen die nu reeds erkend worden als In geen redelijke verhouding te staan tot het van die schrale gronden te verwachten rendement Het in cultuur brengen van gronden waarvan met groote waarschijnlilkheld verwacht moet worden dat ZIJ niet rendabel zijn is het scheppen van verllesbronnen Het voortduren en steeds meer algemeen worden van don landbouwsteun leidt in steeds wijder kring tot economische opvattingen welke met economie niets meer gemeen hebben Dit zal spr nog nader uitwerken vergaaerm g bijeen Op deze bijeenkomst heelt de voorz iuer de heer C J P Zaaibeig zijn Jiieuwsjactrsi eae uitgeisproken Bahimar wadai ae heer Zaait erg eemge woorden hdd gei piüken over den omangs üveiieaen outlgezani te Waslimgton nu J c A Everwijn die den iwot neert gegeven tot oprichting van den mjvcriiLidsraaü vn eerste vuajaltter van Oen laad ib gewee L zeiae spx aat hij ae cci te vergadermg m 19 niet kon vervuuen mci een optimisüiiaie stemmmg STAUtüNlËUWü GOUDA 21 Januari 1939 Tramkiuising Stoiwykersluis De thans nog gebruikelyjte route van Den Haag en KoLieiUam naar Ui recm wordt even voorbij jouda te ütolwykeraluis geicruist üooi de tranii gn uouüa ISchüonnuven Het uitzicht op de trambaan IS echter zeer slecht daar liet voor het grootste deel wordt benomen door aanwezige bebouwing terwyl de waarschuwmgaL orden ontbreken Op een daartoe dbor den A N W B gedaan verzoek heeft de inspecteur generaal van het verkeer thans de schikking jjetroften dat waarschuwingsbwden bu het kruispunt zullen worden geplaatst terwyl de tramtreinen met geen grootere snelheid dan 10 k m het kruispunt zullen mogen passeeren Opdracht van werk De Gemeentelyke Technische Dienst U Rotterdam heeft aan den aannemer P Bokhoven alhier bg onderhandsche aanbüstedmg opgediagen het maken van een kademuur over een lengte van 26 raotar aan de Linker Kottekade te Rotterdam Ouders van jeugdherberg ieggea hun functie neer I Ut auer d vurkaiK on zijn eciitgenoote heuuen m veiuaiiu niet ue un bi eiaing j V Ul üLii uafeeujüijicnen WL iJua Uig van atiu iiiiüi veiKuiK DijaanKL ais vadei en moe uui van ü uuuüsciiü jLuguaeibcig UQ Wateinaan te Keeuwijit Zelden zijn wc een jaar ineogaan mei zooveel onzekerheden en op een 200 laag peil vdxi ae veistandhoïjjding tusschen wat wi gewoon zijn beflchaaXde jx ü y te noemen öpr wiide zien verder beperken tot de gebeurtenissen en verschijnselen welke de nijverheid dagelijks bezighouden en nog met zorg vervullen VergeieKen bij verleden Jaar zijn er wel hoopgevende verbchljnaeien die niet in economische staUatieken zjjn te vulden Vele woorden die ook in ons land door de aanliangers van een nieuwe economische politiek gaarne gebruikt worden hebben dank zij de mislukkmg vlii groote en kleine experimenten hun aurepol verloren en het gebruik ervan wordt dl vermeden Spr beschouwt dat als een begin van genezing D N d flandiehe t n dp 11 a DOUS ZOCr TUBE 40 HN 50CT Hoe onmisbaar voor ons land een krachtige boerenstand ook is aldus spreker de nijverheid moet In veel sterkei en voortdmend toenemende mate de bestaansmogelijkheid verschaften aan de bevolking van Nederland ook aan de bevolking van het platte land Daartoe is noodzakelijk d t die nijverheid kan concurreeren met die van den andere landcJi De mogelijkheid daartoe wordt ernstig bedreigd wanneer hot kostenpeU in Nederland door den landbouwsteun wordt verhoogd in een mate als wiJ thans kennen en die door het planWest hoft nog verhoogd en blijvend worden De heer aaiberg behandielde hierna de scheepvaart wtlke ttüdreigd wordv door het ingrüpen van regeeringen met subsidies vlag voor borechtmg en getorceerden bouw zoogenaamd ter voorbereiding van de vooraiemng van het land In oorlogstijd Als het lang duurt vóór deze ziekte van de zich noemende gediitgeerdc economie Is uitgewoed volgen alle handelsvloten als gevolg van oneconomische uitzetting van den lanbouw naar het hospitaal der clironische aieken Dan komt de heer Zaalberg toti de toestanden in ons land dat In geestelijke krachten en stoUelijke welvaart in gedachtcnuitlng en van maatschappelijk leven op ieder gebied nog steeds tot de meeste bevoorrechte behoort De heer Zaalberg gat uiting aan zijn 1 zorg over een verschijnsel dat verband houdt met den invloed van de overheid in particuliere bedrijven De ondernemers gaan er meer en meer belang in zien hun werkzaamheid te concentiec ren op het bewerken en vleien van invloedrijke ambtelijke en regeeringsinstanties Deze wyze waarop zij thans hun bedrij 1 mecnen vooruit to kunnen brengen leidt In vergelijking met tijden van grooter bedrijfsvrijheld tot geestelijke en moreele verslapping en dit jui6 t m een tijd waarin geestelijke en moreele bewapening ook in het bedrij tslevcn zoo dringend noodig is Het volk dal zich eenmaal zoo irank en vrij durtde noemen dreigt te degenerceren in twee groepen ecncraijds een groeiend leger ambtenaren die meer verleid worden tot machtswellust en bemoeizucht dan geleid door den wensch tot het dienen van de gemeenschap anderzijds ondernemers en arbeiders die ertoe gedreven worden te zoeken naar den weg om met zoo min mogelijk nuttige prestaties toch het leven te behouden De heer Zaalberg eindigde met de hoop uit te spreken dat de leden van den mjverheidsraad in 1939 de juiste taak mogen vinden en daaraan met bevrediging werkzaam mogen blijven hoe de uitkomst ook moge zljn Grootmeesteres van H M de Koningin Bij besluit van H M de Koningin is met ingang vaa 1 februari 1939 aan me vrouw de doualrière G C gravin van Lynden van Sandenburg geboren baro nesse van Nagell van Ampsen op de meest eervolle wijze ontslag verleend als j grootmeesteresse van H M de Koningin onder dankbetuiging voor de vele en be langrijke diensten gedurende een reeks van Jaren door haar met bijzondere toewijding in die betrekking aan H M beweran en is zU met gelijken datum benoemd tot grootmeesteres honoraire van H M de Koxilngtn liazai Neutrale Vereenigingi iundeiToeding De op 2G Zl en ZV Janutiri te houden Lazar van dt Weutrale Vereeniging Kmoervoeding nauert haar voltooimg De ollicieeie openmg is vastgesteld op 2tj Januari des namiddags t uur Vele ariiKeien komen nog dajrelyks binnen Hun die nog leta willen afstaan wordt verzocht dit uiterlyk Dinsdag 4 Januari te zenden aan den secretaris K Tiendeweg 10 De vele aardige attracties zullen zeer zeker de gezelligiieid verhoogeii luiken avond zal een bano i pelen Het bestuur vertrouwt dat vek stadgenooteu de bazar zullen bezoeken opdat het financieele resultaat de verwacntingen moge overtreffen Voor verdere byzonderheden verwyzen wij naar de annonce in dit blad Verloting Vrije Evang G meentei Woensdag j l heeft de trekking van de verloting ten bate van de Vrye Evang Gemeente plaats gehad De pryaen zijn inmiddels aan de betreffende winnaars uitgereikt Dirigent van muziekkorps De heer J P Oskam is benoemd tot dirigent van de muziekvereeniging Excelsior te Bergambacht Uitvoering van Krachtaport De dames en Heeren gymnastiek en athletiekvereeniging Klrachtsport zal op Zaterdag 4 Februari des avond 8 uur in de Schogiwburgzaal Concordia haar jaarlykache uitvoering geven Leider en leidster hebben weer alle zorg besteed om een geheel nieuw programma uit te voeren Behalve de nummers voor dames en heeren aan rek en brug vermeldt het een opvoering van Sneeuwwitje en de zeven dwer en als dansapel in tien tafereelen door maj S V d Brink Een belangrijk deel vaji onze innerlijke kracht werkt In de nijverheid en onze taak is het aldus spreker die kracht to handhaven en te versterken en tot nuttige uitwerking te brengen Het vervulde hem met leed dat ook Nederland zich aan de zyde van de ophoogers der douanemuien heeft geschaard De Dlanziekte In het vervolg van zijn rede duldde de heer Zaalberg op wat hij noemt de planziekte Het karakteristieke van zulke plannen die nu ook in het tot nog toe vrij gezonde Nederland gaan woeden bestaat hierin dat men een ding begint dat financieel en econo LAATSTE WtEK van onze SEIZOEN OPRUIMING dus ook van onze Extra Aanbieding 10 KORTING Dames profiteert nog van deese gelegenheid S PA AS MARKT 16 GOUDA ten dat het reddende schip in hun nabijheid was i Toen het dag werd stoomde de Duala I naar hen op en een voor een werden zü aan boord genomen j De Duala welke toebehoort aan Gun i derson en Co te Oslo heeft haar reis naar 1 Londen en Gothenburg voortgezet I Ook het Ifcahaansche schip Vulcania 24 669 ton heeft van d i storm te Hjden gehad Venehaidoiw pasMgien werdra gvwond