Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1939

No 19940 Duldelijk was dat hier vaix zelfmoordgeen sprake kon zijn Er waa een moordgebeurd alles wees daarop Er was te meer aanleiding dit te veronderstellen omdat de vrouw bekend stond als Iemand die er warmpjes bijzat Zij was de weduwe van een gémeenteuerkmaii die haar een bescheiden pensioentje had nagelaten Maar zlj oefende het geldschietersbedrijf uit met haar geld en dat deed zij op een wijze die haar in n kwaad gerucht had gebracht Kleinzoon opgespoord De dochter die de moord ontdekt had werd aan een summier verhoor onderworpen Het bleek nu alras dat haar negentienjarige zoon den laatsten tijd veel bij zijn grootmoeder over de vloer kwam Hij at er ook zoo nu en dan En buren vertelden dat zij hem wel eens hoorden dreigen tegen de oude vrouw De politie vond hierin aanleiding onmiddellijk op onderzoek uit te gaan naar de verblijfplaats an aezon weikloozen jongeman die toch al niet gunstig bc kend stond Do rechercheurs die hem thuis niet aantioffen vonden hem kort daarop in de Boomstraat Hu werd geaiicstecrd maai ontkende op onverschilligen toon Iets met den moord uitstaande te hebben Niettemin weid het veidacht gevonden ddt deze jongeman die vrijwel nimmer iets uitgevoerd had een kleine veertig gulden op zak bleek te hebben Op de vraag hoe hij aan dat geld was gekomen antwoordde hij Van mijn grootmoeder gekregen Er werd weinig geloof gehecht aan deze verklaring Per politie auto is de verdachte naar het bureau Baampoort vervoerd waar hij als de vermoedelijke dader In arrest wordt gehouden In den loop vaoi icn avond Is hlj opnieuw in verhoor genomen en heeft bekend Samen met zijn vriend een 25 jarige werklooze man die in de Houtrijkstraat woont IS hij naar de woning gegaani Toen hij boven was heeft de kleinzoon do nabijheid van Katwijk een terrein g©voaidon dat aan de gestelde eischen van bodemgesteldlicld voldoet Echter moest nadat de voorbereidingen tot den aankoop der gronden waren getroffen met de verdere uitvoering der plannen wordeai gewacht zoolang niet zou zijn beslist over het aanleggen van een centraal vliegveld voor het internationaal luchtveikeei m de nabijheid van Leiderdorp De daardoor ontstane vertraging kan mtt het oog op de belangen van de landsverdediging niet langer worden aanvaaid zoodat dan ook besloten is de plannen tot het aanleggen van een militair vliegveld bij Katwijk ten uit oer te leggen De ligging ten opzichte van Schiphol Is daarvooi geen beletsel Wel zal wanneer Schiphol niet tot centraal vliegveld voor het Internationaal lucht veerkeer zou worder bestemd voor een ander centraal vliegveld dan niet meer een terrein In de nabijheid van Leiderdorp kunnen worden gekoaeHi maar zou daarvooi een plaats moeten worden gezocht op grooteren afstand van het militair vliegveld bij Katwijk gelegen PiUzen van de gioenten met 200 tot 300 gestegen En ze wordt nog duurder Met den dag wordt het gebrek aafe versche groente nijpender De handel aan de veilingen ligt bijnd stil en het ib aan een enkele veiling zelfs zoo dat mesa het niet meei de moeite waard acht meer 1 dan twee veilingdagen in do week te houden Zolts op deze veilingdagen is de aanvoer In mindei dan geen tijd de klok gepasseerd Het weinige dat nog wordt j aangevoeld is van mindere tot slechte kwaliteit Vrijwel alle producten zijn f door de vorst aangetast en onberispe f lijke kwaliteit is neigens meer te vinden Niet alleen de tuinders ondervindenden terugslag dfe kooplieden die voor den binnenlandse hen handel zorgen krijgen allengt de grootste moeite met I hun afnemers I zijn gfootmoedei na een wooidenwisse bliek te zijn doorgedrongen dat de West e overmeesterd en zijn hand op haar landsche veilingen bijna nietü mcei vt lond gelegd Toen heeft hij zun 25 jarl leveren wat nog goede kwailteit mag vriend die beneden aan de trap was heeten Het publiek klaagt ten onrechte bluven staan een seintje gegeven dat den gioentekoopmaai aan wanneer op ook boven kon komen Samen heb het oog nog toonbare groente bij het ge n zij toen het afschuwelijk misdrijf Het schijnt nog steeds niet tot het pu reedmaken door vorst blijken te zijn aangetast De koopman die nog eenige variatie in zijn voorraad wil brengen moet daarvoor fantastische prijzen neei tellen Sinds het begin van December zijn de groenteprüzen met 200 tot 300 pet gestegen Ter vergelijking geven wij hier enkele prijzen van do afgeloopen week met tusschen haakjes de prezen uit de cevsfe week van December Prei aangevoerd in uitsluitend tweede kwailteit veelal glazig en met aangetaste buitenbladeren ƒ 9 tot 0 50 ƒ 2 tot ƒ 2 5Ü boerenkool per bak van 4 kg ƒ 0 60 tot ƒ 0 85 10 tot 20 cent selderij een eenvoudige keukengroente ƒ lo ƒ 1 20 Witlof dat tijdens de vorst hier en daar ingekuild lag was onmiddellijk na de catastrophe nog wel verkrijgbaai zoodat de prijsstijgüïe m dit artikel van deze laatste w pk dateert De prijzen liepen op tot 24 cent per kg hoewel goede bossen sporadisch zün In December betaalde men voor de beste kwaliteit 10 cent per kg Hoewel ook de spruiten van de vorst geleden hebben konden hiervan nog enkele koopjes ter veiling komen Het eenige artikel dat wehUg of niet geleden heeft Is de schejseneer welke voedzame groente men ta ons land haast niet kent Wat ter velling komt wordt door den export nog v r uitstekende prijzen opgekocht Het ergste Is bij dit alles dat verbetering niet te verwachten is voor half Maart wanneer de eerste voorj aarsgroente haar intrede doet De prijzen zullen in de eerste weken vrij zeker blijven stijgen GEMENGDE BBKICHTRN voltooid Zij hebben n l In totaal ƒ 400 buitgemaakt Het geld hebben de misdadigersgedeeld Speelzalen m Igische Maasvalle tiekken duizenden Nedeilandeia De bank wint altijd In Nederland zijn speelzalen verboden en daarom gaan er het heele Jaar door Nederlanders over de grens naar België naai Spa Chaudlontaine en Namen De casinodirecties maken er speciale dure propaganda voor en aparte autodiensten zorgen voor bijna kosteloos vervoer uit de Nederlaaidsche grensstreken naar Spa enz waarvoor een wagenpark van 40 auto s beschikbaar is Het casinoschandaal te Vlsé heeft op dezen toestand weer eens de aandacht gevestigd Met goedkoope en overvloedige maaltijden in de casino s lokt men de vreemdehngen En als zij eenmaal in de sfeer komen van het casino leven waar men ook een keur vani vooraanstaande artisfcen treft om de bezoekers amusement te verschaften dan belanden de vreemdeImgen geleidelijk ook wel in de speelzalen D r Is het lokken met goedkoope en geriefelijke autoritjes en prima artls ten om begonnen Want de bank wint altUd In enkele plaatsen la het zuiden van ons land o a Maastricht en Eindhoven zijn autoondernemingen gevestigd die contracten met de ca nodirecties hebben aangegaan voor tien Jaar en de nieuwste modellen auto s voorzien van radio zijn door deze firma s gekocht doch betaald door de casino s voor vervoer naar de Belgische Maasvallei Elk van deze zaken heeft de beschikking over 15 tot 20 auto s Voor lederen rit geeft het casino een premie Woekeraarster vermoord in den Joid aan Haar negentienjarige werklooze kleinzoon de dader Zaterdagnamiddag is een oude vrouw die als woekeraarster bekend stond inhaar woning op de Llndengracht te Amsterdam vermoord aangetroffen Eenigeuren later reeds had de politie van hetbureau Raampoort den dader een klelnjzoon van h et slachtoffer In arrest genomen Op de gracht heerschte de gewone drukte van den Zaterdagnamiddagmarkt toen eensklaps het gerucht door de menigte ging dat de 82 jange weduwe van de Llndengracht IA3 één hoog van kant was gemaakt Onmiddellijk dromden honderden voor de woning bi elkaar waar de eenige dochter van de vrouw die zelf op i le Palmgracht woont stond te roepen Mijn moeder Is vermoord De vrouw was om half drie bij haar mbeder die sedert eem maand of acht boven den grutterswlnkel v n J Wilde boer woonde op bezoek gekomen Er was op haar bellen niet opengedaan Toen zij zich toegang tot de woning verschafte door bij de buren van twee hoog aan te bellen trof zij haar moeder dood aa bed aan in de achterkamer Dadeliffi liep zij weer de straat op waar zij luid beigon te schreeuwen Iemand uit het H publiek lde de politie op Een su velK Nog steeds ziet men geregeld menschen van allerlei slag zelfs Kamerlede uit Rotterdam Amsterdam Utrecht en zelfs uit Zwolle en Alkdaar per trein hi Eindhoven of Maastricht aankomen om vandaar per auto de reis voort te zetten naar de casino a teÊen een kleine vergoeding Men kan eventueel dagen vooruit een auto bespreken Het bezoek uit Holland aan de Belgische casino s Is het laatste jaar zeer sterk gestegen Offlcleele cijfers zijn niet te krijgen Maar het aantal bezoekers loopt in de duizenden Groote bedragen vloeien hierdoor naar de casino s want de Hollandsche spelers verhezen gezamenlijlt tonnen Verliezen van ƒ looo en meer op een avond van verschillende personen behooren niet tot de zeldzaamheden De roulette schijnt een geheimzinnige aantrekkingskracht te hebben waarschijnlijkjomdat men ook wel eens hoort van Iemand die veel heeft gewonnen Het casIncH even in België bloeit thans dank zij ook den stroom van Nederlanders die met lokmiddelen welke vele duizenden guldens kostfen worden aangetrokken Maar detank wint altijd BoodMuke nrijding op den wassenaarscheweg Bejaarde voetgangster door auto aangereden Zaterdagnamiddag half zes is op den leerendTWnt bevestigde de medèder 9 W assenaarscheweg nabij het Rosgurlum llng i Bij aankomst ifc bovenwoning trof de politie daar d de vrouw op bed liggend aan Haar onderbaenem waren stevig aan elkaar geboeiden en zij had haar knieën opgetrokken In haar mond stak een dltee prop en om haar hoold was een bandhanddoek gewonden Kennelijk was zU in dezeh staat gestikt Gel eveld op bed In den Haag een ao Jarlge dame mevr R S wonende aan de Jozef Israëislaan toen zij den rijweg wilde oversteken en daaraan op weifelende wijze gevolg gaf door een personenauto aangereden Mevrouw R S werd zód ernstig gewond dat zij spoedig aan de gevolgen overleed Volgens ooggetuigen treft den bestuurder den 48 jatlgen heer P van T wonende op de Koninginnegracht geeii schukL Wanneer U zich moe enl overwerkt voelt neen daneens Tonicum Nourj DE NATUUR IS NIET TE VERBETEREN De geneeskracht de geur en de smaak van het edele natuurproduct Verfijnd versterkt door de moderne weldoordachte fabricage Alles tezamen Mlets schenkt zooveel weerstandsvermogen tegen de gejaagdheid en rusteloosheid van dezen tijd als Tonicum Noury Welk een weldadldkalmaerende werking op tiet zenuwatelsel welk een ruM evenden Invtoad op den oaest welk een krachtige veratarUng voor het g heele llchaaml Took im Nouryl JtMi£i spoêdlt btOÊfkt ü dm fmrUjk ODWcittiRai iwhid Mil A halungtmoiu middtl Hu i V Behmm kracht m wmnUndspinnB§n m k kalmurt éi ttnmnn Gttn Uur mditl sin qü ur Hl tt worden EK OPGEVOERDE KWAllTEn mmm r Toen op 1 Juni de opgevoerde liviliteit der Suodird Ixnu uwetd ingevoerd over gelieel Nederltnd wisten wi du deze lew lueit ifn lie eiitken der moderne tucomobiel ta mowmiwiel techniek moest vtldoen oiomiwiei De enthousi ontv ngst v n dit product endcitenmertende♦oorkeur hiervoor ween een doorsU nd bewi voor de buiieagewone kwaliteiten ii derd d ieder lutomobilist en motorri der in Nederlind kiqJins de voordeelen gemeten vaneen branditof van hoom kUlie leer kracht betere kwaliteiten en dC beiuiniging Daarom hebben wi besloten deze brandstof Eiso K rnxmn Stop bi helEs o leeken ïJsso BETEEKENT SSSO Onderga de opMnkkenda en veraterkendi werking die lichaam en geest nieuwa krachten schenkt Ondervind den weldadig kalmeerenden Invloed op Uw zenuwen dit U rustiger en beheerschter maakt Moeheld en slapte verdwijnen doorTonloum Nouryl Eén theelepeltje vóór den maaltijd Bij alle apothekers en drogisten verkrijgbaar è f 1 per Kacon Dubb flacon I2is automobiel ah zoodanig erkend worden Esso het wootd t een eer ie kwali e t wa arborp v oó r nilme iel producten die over de geheele weieM Hit tl nu lit tijdom dt motonttt It vtrvtricetn 7 Vui hit ittrttr mil j Cssolube If MDTOfl OU NV GEBOUW PETROLEA S GRAVENHAOI Dt wfittmlu mt dt tenf Eito fradMtii STANDARD AMBRIKAANSCHE PETRQLEUM COMPAGNIE 77e Jaargang Dinsdhg 24 Januari 1939 RJIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOL fIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r de bezoriiüig per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij oBze agenten en loopera den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Adimniatratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgknn 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 fi regels ƒ 156 elke rejfel meer f O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr s Liefdadigheida advertentien de helft van den pr Ja INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 60 Opde voorpagina fiO hooger Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkoroat van schede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v66r de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerden prïïa Grttóte letters en randen worden berekend nagj plaatsruimte Rublee zal waarschijnlyk deze week nog verder onderhandelen NOG EEN LINIE SCHEIDT FRANCO VAN BARCELONA AUe burgers werken aan de verdediging der stad Po£nuigen tot Iiustelling van luchtpolitie gezien het economische leven en de soaale en beroepsstructuur der bevolking aangepast moeten en zuilen worden aan de mate der verantwoordeiykheid van de Poolsche bevolkmg voor de lutabestemmmg van den staat trecon sta teer d moet worden dat de eisch eener verhevigde toeneming van emigratie van Joden uit Polen eensgezmJ wordt gesteld door de openbare meemng De regeermg zal alles m het werk stellen om de voorwaarden te verzekeren die een intensifieering der emigratie mogelyk maken De Joodsche bovoLlang m Polen toont een krachtige neigmg tot landverhuizing en er bestaan ook m de wereld talryke gebieden die in staat zyn immigranten op te nemen en beschikken over de noodige voorwaarden voor een Joodsche emigratie De dalmg m het aantal geëmigreerde Joden mt Polen dat van 70 000 per jaar voor den oorlog terugliep tot ongeveer 10 000 in de laatste jaren moet beiichouwd worden ala een hoogst gevaarlyk versi hynsel De oorzaken van dit verschynsel moeten gezocht worden in moeilykhedeUj buiten het land Rublee s rapport Tydens de vergaderingen van het bureau van de mtergouvemementeale commissie voor de vluchtelingen heeft Rublee de directeur van het permanente bureau rapport uitgebracht over zyn gedachtenwisselmgen te Berlyn met Schacht en Goering Rublee vertrekt spoedig weer naar Berlyn waar hy Woensdag zyn besprekingen met Wohlthat zal hervatten Het bureau waarin vertegenwoordigers zitting hebben van GrootB rittanme de Vereenigde Staten Brazilië Nederland komt in de eerste helft van Februari te Londen weer byeen Van semi officieel z jde wordt uit Berlyn medgedeeld Naar vernomen wotdt zal de leider van f de mtemationale viuchtehngencomraisaie Rublee waarsehynlyk nog in den loop van deze week uit Parys terugkeeren Aan Duitsche zyde zullen de tjesprekmgen over het probleem der Joodsche emi1 gratie thans door minifiteraldirektor Wohlrath van het ryksmmisterie voor economische zaken geleid worden Uit Farys meldt Havaa Het bestuur dei mtergouvernementeele commissie voor het luchtehngenvraagstuk ia gtaterochtend om halftwaalf onder voorzitterschap van Lord Winterton aan de Quai d Orsay byeen gekomen om kennis te nemen der uiteenzettingen van Rublee over zyn besprekingen met de ryksautoriteiten Naar de meemng van welingelichte kringen te Londen zal de vergadermg der intergouvemementale commissie voor het vluchtelingenvraagstuk welke Donderdag zou worden gehouden met het oog op de jongste gebeurtemssen dU Dmtschland wel eens kunnen worden vertraagd De emigratie uit Poten In antwoord op een interpellatie van generaal Skwarczynski betreffende massa emigratie der Joden heeft de Poolache mimster preaident Skla kowBki het volgende verklaard De regeenng is het met de anterpellanten eena dat voor een oplossing van het Joodsche vraagstuk In Poten een der belangrykste nuddelen jfien aanï enlyke vermindering van het aantal Joden voor emigratie is De emigratie is met alleen onmisbaar om politieke redenen maar vooral om demographische en economische aan iedere maand door het parlement moest worden goedgekeurd Deze alarmtoestand is de tweede fase in hel kader der voorzorgsmaatregelen en biedt de mogelijkheid dat het burgerlijke gezag toonaangevend blijlt voor ieder gebied dat niet noodzakelijk door het leger btheerschtf moet worden De staat van oorlog is de laatste iase waarin de grondwet voorziet Hij maakt het mogelijk dat alle diensten In het bijzonder die van buigeilijkc en militaire vooiraden oorlogsindustrie enz onder één leiding gebiacht worden Miaja heelt zich reeds JWaandagochtend vroeg In verblndlnjUÉesteld met de provincialL gouvernmrs en andeie militaire en burgerlijke autoriteiten met het oog op het in weuking doen treden van den staat van oorlog Hti ladiü station van Valencia heeft gistermiddag een reüc van geneiaal Miaja uitgczonüen waaiin deze oen staat van 001 log IA geheel repubiikeinsch fapanje aikondigde De lechtsche artillerie nadeit Aan alle kanten wurdt een verbitterden strijd geleverd Omtient de opmaisch van de tioepen dii Jtianeo in Latdlome woiüH nader gemeld dat oe Maesuazco ciiviiieV en de aivisie uit Aragon vanmiddag bjjl Man lesa streden tecwijl aan ae kuet in het Zuiden de Maiokkaanbche troepe i poogden op te rukken zoodat Baiceioha vanayonu ondei hict bcieiK van de reentAche OTLiiieiie zal komen De lechtsehe troepen bevinden zich op het oogenblik op 4 Kia alstazul van Man lesa üe Pieo dtJ ColPts do heii bezet Langs de kust en in het gebied van faafc faaLuinino lukken üe tioepen van iiranco snel op In t Nooicien hebben de rechtschen iora en Biosco bezet In den geheelen scetoi woidt verbit teid gcstieden De republikelnsche verdeuigingsiinie is mei aang jastyFelle iianvaiien zijn ondeinomen tenTIooiden van faiLgcs waar Uti lechischen vasten voet op ae iielungeix van het Garalgebeigie trachtten ie kijjgenflif lukten ües ochtends van Villali anca cl Panades op en begonnen een omueknenüe beweging langs den weg naar dava Inüicn het Uaiat geDeigte door de leeht schen veroverd wordt kan zieli op hun weg langs üe zee naai Barcelona geen enkele natuuilijKe moeilijkheid meei voordoen staat van beleg algekondigd DE troepen van generaal Franco bevinden zich op het oogenblik op 4 Itm afstand van Manresa De Pico del Coll is door hen bezet Langs de kust en in het gebied van San Saturnlno ruKken de troepen snel op In het Noorden hebben zij Fora en Biosco bezet Barcelona ts thans onder het bereik der rechtfiche artillerie Gistermiddag hebben zes vUegtulgeni van Franco wederom de havenzone van Barcelona gebombardeerd Een uur later werd de aanval herhaald terwijl de zone te half vut voor de derde maal gebomöardeerd werd Er werden opnieuw eenige Brltsche schepen getroffen Het ss Dover Abbey werd door een voltreffer geraakt en ernstig beschadigd De Thorpe Bay ia eveneens getroffen van dit schip is de halve brug weggeslagen De African Mariner Is vermoedelijk gezonken en de Huntress heeft veertien gaten in den steden Op de African Mariner en de Thotoe Bay Is de tweede stuurman om het leven gekomen Een ander Brltsch Khip de Stanbrook is zeven mijl uit Ie kust aangevallen en schijnt ook getroffen te zijn De rechtschen beschikken over ongej eer twintig welbewapende divisies De republikelnsche troepen die in gqede orde terugtrekken hebben blijkbaar gebrek aan wapenen doch niettemin zijn zij Mt een zekeren tegenstand in staat Hetrgaat er thans om of de troepen van Franco nog kracht genoeg hebben om de laatste Unie te nemen of dat zij een rustpoos moeten houden en zich moeten voorbereiden op een beleg van Barcelona Uit Barcelona meldt Reuter dat destad denzelfden aanblik biedt als Madrid toen de vijanden destijds de poorten der stad naderden Met koortsachtige haast wordt gewerkt aan de mlltalreversterkingen der stad Het zakenleven gt geheel stil en burgers van alle leeftijden arbeiden aam de ve dedlgtogBwerken Alleen een officieel nieuwsblid is vanochtend verschenen hierin werd hetcommuniqué gepubliceerd waarin deregeering verklaart besloten te habtoenIn Barcelona te blijven en de stad teverdedigen hoewel een aantal ondergeschikte departementen naar elders isvervoerd en de burgers systematischworden geëvacueerd Alle bars cafe s en restauranis züngesloten terwijl de hotels slechts offlcleele iersonen militairen en vluchtelingen op doortocht onderdak mogenVerschaffen 1 VoorzorgsmaatregelAi der buitenlanders De Brltsche diplomatieke vertegenwoordiger te Barcelona heeft de laatste hahd gelegd aan de voorbereiding derevacuatie van het personeel en van deBrltsche onderdanen ongeveer 200 personen indien de noodzakelijkheidüch mocht voordoen De kruiser Devonshire en de torpedobootjager Greyhound bevinden zich In de nabijheidom de Engelschen eventueel aan boordte nemen De dertigr Amerikanen die zich te Barcelona bevinden hebben opdracht gekregen zich gereed te maken om te ver trekken Een Amerlkaans ie torpedoJager welke voor de kust ligt heeft draadloos opdracht gekregen naar Caldetas te stoomen om hen aan boord te nemen De Zweedsche Aeerlng heeft den Zweedschen gezant en het personeel van bet gezantschap vergunning gegeven de stad te verlaten in geval van ernstig gevaar Een proclamatie De proclamatie van den staat van oorlog in de geheele centrale zone is op de belangrijkste punten van Valencia aangeplakt De proclamatae houdt in dat net hoogste gezag In deze aone wordt opgedragen aan generaal Mlaja als onnüddelli k vertegenwoordiger der regeering Sedert het uitbreken der vijandelijkheden heeft het repubhkelnsche Spanje geleefd onder deii alarmtoestand die Naar wy vernemen worden thans besprekingen gevoerd tusschen ambtenaren van de Ryksveldwacht en leden van de V O fa de VrywiUige Orgara atie van Sportvliegers om indien de betrokken mimster hiertoe zyn toestemming verleent te komen tot de instellmg van een soort van lucihtpolitie met dien verstande dat een aantal Kyksveldwachters zou worden opgeleid tot waarnemers aan boord van vhegtuigen welke Waarnemingen zy dan m byzondere gevallen zouden verrichten aan boord van vliegtuigen van leden van de VOS De onderhandelmgen zyn nog met ten einde doch reeds mag de verwachting worden uitgesproken dat het resultaat ifunstig zal zyn Nedeilandsch vrachtschip in moeiUtkheden Parklaan vaart imet lek naar de Axoregi Uit New York wordt gemeld Er IS een radiogram opgevangen waarm wordt medegedeeld dat het Nederlandsche vrachtschip Parklaan zich in moeilylcheden bevandt Het schip dat een bemanning van twintig koppen aan boord heeft gaf ala positie op i6 gr 45 mm NjB en 49 gr 14 min W L dat 13 op 2000 k m van kaap Hatteras met het democratische stelsel waaronder wy leven of met de vryheid naar welker behoud wy attyd gestreefd hebben Wy FRANKRUK EN SPANJE3 De Tempa bepleit het zenden van een agent naar Burgos De iemps schrytt Hotveel bitteiheiu het vraagstuk der Italiaansche inmengmg Oük tereent by ons moge wejLlten Jiet lya toch weinig wenschelyk dat Irankryk zoa pfwyken van de niet inmengingspoUtitk Wdidraan Lngeland naar het betuigd heelt trouwens trouw biyft Ma r nietinmea ging beteskent met dat 1 rankryk zich des interesseert Het l ransche belang eiSLiit ttat Spanje slechts voor de Spanjaardeii blyft welke de regeeringsvonn oott nidg yn Indien dus m geval van een deiinitieie overwinning der nationalisten zou blykeu dat er in fapanje bmtenlandsche vestigingen zouden blyven n stryd met de beloftf i van Mussolim en Itdnco dan zou het de gebiedende plicht an trankryk zyn zich en positie te verschaffen waarm compensatie ligt Men kan verscheidene van dergelyke posities waarnemen die zeer goed bezet zouden kunnen worden Het 13 zeker te wenschen dat het met zoover be hoeft te komen Om het vermyden is het misschien met voldoende passief af te wachten Als men ondanks peraoonlyke sympathie voor de republikeinen toegeeft dat franco waarsehynlyk de overwmning zat behalen zou het dan geen aanbeveling verdienen dat men dengenen die zich by Franco welbewust aandienen ajs tegenetandera der democratieën met het veld vry laat De socialistische leider der Belgische regeering heeft deze vraag bevestigend beantwoord door een agent naar Burgos te zenden Als Frankryk tot een dePgelyken stap besloot zou men daarin geen overgave behoeven te zien voor Chamberlain vraa vrijwilligers Plï n beteekent met dat oorlog woidt verwacht Minister president Chamberlam eft gisteravond een rsSiorede gehouden overut n viywiiligeii nationalen dienst aaiuihy o m zeide Ik spreek hier over een plaïf dat ons gLieed moet maRen voor den porlog Dat wil niet zeggen dat ik oorlog verwacht Ge wfeet dat ik alles gedaan heb en alles zal biyven doen om den viede voor ons en voor iiiideren te behouden Wy zullen nooit een oorlog beginnen Maar we zouden kunnen worden gedwongen deel te nemen aan een oorlog die door anderen is begonnen of we zouden zelf kunnen worden aangevallen als de regeermg van een ander land io i oenken dat we ons niet met succes konden verdedigen Hoe beter wy zyn voorbereid om ons te verdedigen des te onwaarschynlyker wordt het dat een aanvaller zich waagt aan eein avontuur dat 200 wemig belooft In de tweede plaats wil ik zeggen dat üe moderne oorlog niet igelyk 13 aan vro gere oorlogen De ontwikkeling der lucht vloten heeft ons beroofd van de veiligheid die wy als eilandbewoners bezaten en evenals m de landen van het contmgent zullen burgers evenzeer slachtoffers van vanvallen zyn als soldaten matrozen en vliegers 2y zullen waarsehynlyk de eerbte slachtoffers zyn Daarom moeten wy als wy de burgerbevolking 111 oorlogatyd wenschen te beschermen de daarvoor nood zakelyke organisptie reeds in vredestyd voorbereiden Sterker riog wy moeten in vredestyd oefenen want daaTvoor zal een tyd meer zyn als de oorlog begonenW Ge ïult dan ook zien dat ons plan voor de eihgheid even noodzakelyk is als slagachepen uf kanonnen of vliegtuigen hoewel men daaraan evenmin als aan dat oorlogsmateuaal de beteekems moet hechten dat er spoedig een oorlog zal komen of dat het zelfs te eeni er tyd tot een botsmg zal l oraen De mimater zeide er den nadruk op te willen leggen dat de regeermg oproept tot vrywiUi en dienst Er z in er aldus zeiQg hy die an Meenmg zyn dat de verplichte dienst veel doelmatiger zou zyn Hiet Eagelsche vrachtschip Deerpc I dat Hrft op 100 K M van het Nederlandache schip bevond toen de noodsemen werden uitgezonden gaf direct bencht te hulp te komen Ook de Lngelsche vrachtboot Carare voer naar het schip ter assistentie Volgens een door de Engelsche vrachtboot Masheer opgevangen radiogram deelde de Parklaan mede een lek an den romp te hebben Het Nederlandsche schip vaart langzaam m de richting der Azoren De kapitein vroeg slechts begeleiding tot de Azoren oor het geval het noodag zou zyn dat de bemanmng de Parklaan zou verlaten Het vrachtschip Parklaan dat toebehoort aan de firma P W Uittenbogaart te Rotterdam is met een leding metaalafval van Boston op weg naar Hamburg Het schip was op 15 Januari j 1 uit Boston vertrokken Naar de firma F W Uittenbogaard te Rotterdam de reedery van het s a Parklaan mededeelt is het Bntsche s s Deerpool dat reeds geseind had met volle kracht naar het m nood verkgerende Nederlandsche schip te stoomen by de Parklaan aangekomen Geëscorteerd door de Deerpool stoomt de Parklaan langzaam naar de Azoren op WAT GRA AF CIANO IN BELGRADO BESPRAK Uiiuienkuit een vrieiutachaps ver drag tusachen Zuid Slavie en Uangarye Met betrekking tot de reta van Ciajio naar Zuidfaiavie zyn poliUeke kringei al gemeen van meemng dat de eventueele terugslag dezer leis pas merkbaar zal wor den over eenige weken dwz na het bezoek an tysaky aan Rome en misschien Belgrado en na de conterentie van den Balkanbond te Boekarest Deze conferentie zal Stoyadmowitsj gelegenheid geven persoonlyk in contact te treden met den meuwen Roemeenschen mi nister van bmtenlandsche zaken Gafencu en met de Eoenjjbensche regeerders van gedachten te wisselen over vra gstukken van Midden Europa met name ever een aanpassing der onderscheiden betrekkingen van ZuidSlavie en Roemenie met Hongarije De Gfornale d ltaha verzekert dat er geen enkel verschil a an meemng tusschen Rome en Belgrado bestaat ook met ten aanzien van Spanje of van het FranschItaliaansche geschil Het blad schryft Samenwerking beteekent natuurlyk niet altyd v dit men zich verbindt tot actieve tusschenkomst maar wel dat Italië en 2 uid Slavie in geen enkel vraagstu c en in geen enkel geval van meemng verachitlen of in een conflict tegenover elkaar zouden staan Dé Giomale schryft dat binnenkort 6en vnendschaTïs en letaanvalsverdrajï tu3Echen ZuidSlavië en Hongarije zou worden gesloten Wy vernemen nader dat de Parklaan m een hevigen storfn terechtgekomen is en scheep ïhuidbeschadigingen heeft opgeloopen ter hoogte van het ketelruim zoodat de kapitein het noodaakelyk oordeelde noodsemen te geven alle kwesties waarby beide belang kebben tn overleg te plegen in geval de verdere ontwikkeling dezer kwesties tot internationale moeilykheden zou kunnen leiden FUNK EN DUITSCHLANDS BUITENLANDSCHE SCHULDEN Binnenkoat de kwestie van de buiteiilandsche schulden aan de orde De Essener National Ztg het blad van Gormg schryft m zyn commentaar op de benoeming van Funk tot Ryksbankpresi dent dat deze wellicht spoedig de gelegenheid te baat zal nemen om de kwestie van de Duitsche buitenlandsche schulden aan de o de te stellen De minister van Econ Zaken aldus dit blad heeft van den eersten aag van zyn optreden af steeds gestaan op den nauwen samenhang tusschen den Luitenlandschcn handel en de internationale schulden Hy heeft herhaaldelyk gesproken over de dwaasheid van politieke schulden en hun ongunstigen invloed op den internationalen handel maar dwang ia met m overeenstemming ben in contact te blyven ten aanzien van Als president an de Ryksbank zal partygenoot Funk ongetwyfeld spoedig een gelegenheid hefcben om deze opvattine te ventileeren m persoonlyke besprekingen met de leiders van de centrale banken varx andere landen De President van de Ryksbank behoort immers automatisch tot he bestuur van de Bank van Int Betalingen