Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1939

2aaic Franco s troepen staan voor de buitenw ken Pompanys befaamd Catalaansch leider heeft dezer dagen alle bewoners van Barcelona opgeroepen om tot de uiterste krachtsijispann mg mede te strijden om de rechtschen tegen te houden Hi wees er daarbij op dat de Catalanen zoo Franco wint hun autonomie zullen verliezen Daarmede raakte hy aan een teer punt wanneer het ging om de verdedigincr van hun onafhankelijkheid zu n de Catalanen steeds energieke strüders gebleken De Catalaan is er zich bewust van dat Barcelona een dei belangrijkste zoo niet de belangrijkste stad van bet IberiSche schiereiland ia en dat deze stad met zyn meer dan een niillioen inwoners op handels en industrieel gebied de kroon spant Vol trots noemt bij Barceloia de stad der duizend wonderen Volgene de overlevering zou de stad otnstreeks 300 v Cbr zyn gesticht door Hamücar den vader van den befaamden Carthaagschen veldheer Hannibal Een an dare sage weet te vertellen dat de stad haar ontstaan zou darken aan Heracles aan wien ter plaatse in den Romeinschen tüd een tempel was gewüd In ieder geval bestond de stad tcj tyd van keizer Augustus als een klein hiaar belangrijk plaatsje op een heuvel gelegen en een middelpunt an handel en bedrijf Omstreeks het begin van de vyfde eeuw werd de stad met het omliggende land door de Goten veroverd die er zich vestigden e er huil bouwwerken oprichtten Eenigo eeuwen later in 713 werd de stad die nu al grooter en grooter werd door de Mooren veroverd die eenige jaren te voren Spanje by Gibraftar binnengedrongen aren Oolc ay breldden Barcelona belangrijk uit en stichtten e talrijke bouwwerken Karel de Groote veroverde de stad ROS na w n belegering van 7 maanden en stelde het ondjr het bestuur van markiezen of markgraven Daarop volgde in 1137 haar vereenigfng met AraRon terwyl zy onder Ferdinand en Isabella wederom met Castilië vereenigd iverd Het spreekt vanzelf dat de inwoners die in die dagen algemeen om hun flinkheid en doortastendheid bekend stondeTi herhaalde malen pogingen deden zich te bevrijden die evenwel alle mislukten Geen ivonder dat de handel van de stad geducht begon te Jrwijnen Ook de volgende eeuwen zy n é lange striid tegerï het oppergezag Zoo vormde Barcelona in 1640 het brandpunt van een opstand tegen Philips IV van den RpaanBPhen Successie oorlog maakten de bewoners van Barcelona gebruik om zich wederom tegen het reeds lancr erkende vorBtenhuis van Spanje te verzetttjn dit alle = echter zonder het minste succes Vele revoluties volgden nog en vaak was bet eigenlijk moeilijk vast te stellen of Catalonië werkelijk onafhankeliik van Spanje was Hoe het ook zij de Cataloniër i oelde zich onafhankelyk en zoo heeH bü L AmA 90 4 r vAi V iUn harlijk oi imitoia Mn dü baittniiwom mddel i ü Uekaam ftracAr n wimtandsmmj§in htmart ii tttuann Omn beur imdiel o uwr vothmtn fit u werdtn DE GEREDDEN VAN DE CAVALIER TE NEW YORK AANGEKOMEN Met gezang trokken zü de aandacht de reddeift tankschip 830 B own zijn cJT ir e V van den Uvaher te New York aangekomen vijf mannen en viJf vrouwen De slairhtoffers maakten een volkomen uitgeputten indruk Ve medi i die hen onderzocht hebben zyn van oordeel dat de meeaten volkomen ge ond zyn doch dat allen volstrekte rust loeten hebben Zy deden aan de hen opwachtende vorsiaggevers een verhaal van de bange uren w ke zi doorgemaaKt hadden Zingende Bchipbreukelinren foen de Esso Baytown in de nabyheid van het wrak kwam en een reddingboot uitzette heerscbte er een dier e duisternis oodat de opvarenden van de reddingboot NV GEBOUW PETROLBA S GRAVtNHAOr De Heer en Mevrouw J REIJERS SOETERS gwven meit vreugde kennis van de geboorte vem hun Zoon AREND JAN Zutphen 23 Januari 1939 Prins Bemhardlaan 262 Esn zeldzaam voordeeliga aanbieding voor onze Hollandsciie iiuismoeders die aan de vermoorde Nederlandsche Erdal Schoencrëme de voorkeur geven I En waarom zoudi U onbekende of buitenlondiche merken koopen Er is immers Erdal die schoenen en geld spaart 1 ALLEEN GELDIG VOORINWONERS VAN OE STAB GOUDA TOT EN MEI lATERDAGi 28 Januari 1989 UW NAAM ADRES I WOONPLAATS ERDAL ZWART BRUIN EN W TIN DOMEN V AN TO EN 15 CT WM U dm aMerbei4e i S4 fyuigef Koopt don een Miele OakmaeC tegen de nieuwe verlaagde prlfzenl Ddeaal FIJ425 Model L FI 4 25 Melfor Fl 5a25 MeliorLuxeFI 55 25 Model K FI 78 Verkrijgbaar In alle eerste klas zakenT 4 Bescherm Uw keel I vonorghaardogelijks gor EIK OPGEVOERDE KWAllTEn BE ZI E Toen op 1 Juniifc opgevoerde kwaliteit dtr Sundtfd bmiiae wtrd ingevoerd over geheel Nedcrlgnd witten wij dir d M Icwfliteit iin tlle eischcn d f moderne lutomobieN en moioffitwieltechniek moest voldpen De enthousiaste ontvangst van dit produa en de kenmerkende voorkeur hiervoor waren een doorslaand bewijs vooi dc buiieogewone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en motorrijder injkederlind kia thans de voordeden genieten van een brandstof vaiïf hooge kUii meer kracht betere kwaliteiten en düs bezuiniging Daarom hebben wg besloten deie brandstof E o w doemen Stop bij helEsso leeken IN HEEL NEDERLAND I f I ElKI WAT BETEEKENT € SSQ S0 la voor alles het ij mbool van de hoosate ï DAAROM IS T Emo de brandstof die meer kilometers voor ntóöer koite Eho het teeken dat U een uitzont lijk goed product garindettTr Esso het woord dat een eerite kwaliteit waarborgt voor Mn $ iie automobiel en motorrijwiel producieo die over d gehcfele wvel4 al wdaaig erkend worden Hit il nu Jt i J om dl mctortht tt vtrptrschtn 7 Vul het carter m t CssolubeJr Dl wtattnUi ititdiitm Etu pnJMMt STANDARD AMBRiaHANSCHE PETROIEUM COijPAGNIB r ea j schre om reclame Reclame die zijn geld opbrengt Die Uw rralc voedenr kan en in stand kan houden Daarvoüi bestaat maar één goede manier adverteeren tn een blad dat Intens gelezen wordt de krant uil Uv naaste omgeving Adverteer daaroiii in DE GOUOSCHE COURANT N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek Wanneiir U zich moe i overwerkt voelt neei dan eens Tonicum Noui Onderga de opwekkende en versterkend werklng tJie llctiasm en geest nieuwa krachten schenkt Ondervind den weldadifl kalmeerenden Invloed op Uw zenuwen dl U rustiger en beheerschtar maakt Moeheid en slapte verdwijnen door Tonicum Nouryl Eén theelepeltje vóór den maaltijd 8 j alle apothekers en drogisten verkrijgbaar f 1 S0 per f con Oubb flacon f 2 25 MIets schenkt zooveel waerstandsveronogen tegn do gejaaodheid en rusteloosheid van dezen tijd alt Tonicum Noury Welk een weldadtfl kalmeerende werking op het zenuweteltel welk eeh ruMgevenden Invloed op den geest welk een krachtige vereterklng voor hetVg heele lichaam I Tonicum Nouryl verdubÉl Uw energie neem TONICUM NOURY BLAUWE QRlnVEN TAFELAPPELBN TAFELPEREN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENI AANANEN TOMATKN ♦ GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJESNIEUWE VIJGBN DOOSJES tunisdadelI vbdchten in buk en glas OUDSTE ASSMÉ voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIEGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende De Goudsche Fruiihani Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWK6 9 TSUEFOOH 19941 77e Jaargang Woensdag 25 Januari 1939 fiODMIHË lOURMIT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUEfe BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDÉRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWEI KERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelyks behalve on en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r de bezorging par looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bö oHze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zi n dagelyks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef Intarc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van liuiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijalag op den prijs Uef iadigheids advertentiën de helft van den prij a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke ï egel meer f 0 50 Op de voorpagina 50 hodger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Gewone advertentiën en ingezonden mededeehngen bij ontract tot zeer gereduceerdeiiprüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte t BEWOGEN GESCHIEDENIS EENER HANDELSSTAD Zal Barcelona evenals Madrid en Valencia op het laatste oogenblik stand houden Britsche en Duitsche handelsbelanjoren Bevredigende vorderingen j emaakt by de tot dusver gevoerde BritschDuitsche economiöehe bespiekinjEcn Tydens het jaarlyksche diner dat aangeboden wordt door de Duitsche Kamer van Koophandel voor het Vereenigd Koninkryk heeft de minister voor den verzeeadien handel Hudson een rede nitgesprolMW in aTitwoord op een toast op GrootiBrittannië en Duitscbland op de wereldi arkten die Yoorgesteld werd door niinisterialdirektor Wt ebl 111 zyn rede keerde Wiehl zich blijkenshet verslag van het Duitsche NieuwsBu reiJ tegen het veelvuldig geuite verwyt dat Duitscbland zich op het gebied vandenbuitenlandschen handel van unfaire methode ¥ bediende Het stelse van de deviezencontrole aldus Wiehl het stelsel van debilaterale clearing en van de betalingsoverieenkomsten is Duitscbland door de credit ur taten opgedwongen De methoden to bevoniering van den export kwamen voortuit het feit dat Duitscbland slechts doorexport de noodige deviezgn vefor zijn onmisbaren levensmiddelenen grondstoffeninvoer kan verkrijgen De Duitsche ambassadeui on Dirksen uitte zich optimistisch over de vooruitzichten voor de Britsch Duitsrhe handelsbetrekkingen Het in JuM van het vorig jaar te Londen gesloten handelsaccoord zou oen zeer hechte basis kunnen bl jken waarop verdere mogelijkheden zouden Iqannen worden ontwikkeld Hudson zeide i m Duilschland f economische moeily kheden komen mij voor als in hoofdzaak veroorzaakt door de intense ontwikkeling van de binnenlandsche markt onder den druk van d bewapeningseischen van bet Vierjaren plan Wiehl heeft gezegd dat de deviezencontrole de clearing en de beta1 ingsovere nkom sten Duitscbland opgedrongen zijn door de crediteurlanden Tk ontkeji niet dat schuldeischerg tftijirj e innen wat zij kunnen van hun vordering en maar ik ben het er niet mee eens dat dit de voornaamste oorzaak is vanDuitschland s economische moeilijkheden Hudson sprak verder over samenwerking tusschcn de Britsche en Duitschesteenkoolindustrie en over de besprekingen die kort geleden gevoerd zijn tussehen deReichsgruppe der industrie cn de Federtition of British Industries Hij voegde hieraan toe Ik hoop dat de bevredigende orderingen dte tot dusverre bij deze bej prekmgeTi gemaakt zijn een goed voor teeken vormen voor de toekomst en dat zif= urces zullen hehben door ons terug tebrengen naar een vriendechappelijke handelsconcurrentle onder meer normale stabiele omstandigheden ïk moet hier echter een waarschuwend woord aan toevoegen De vooruitgang van den handel Kangt af van de internationale omstandigheden en in de eeJ to én belangrijkste plaats van fen herstel van het internationale vertroWwao 7oo lang Europa in een toestand vnn span ningverkeert kan niet verwacht wórden dat do handel bloeit Onze eerste minister heeft het uiterste worden gestort die later volgens een nogniet bekende procedure zal worden overgemaakt r I Men gelooft dat nog onderhejideld zalworden over het meer algemeene vraagstuk der 60 000 poolschc Joden die nogIn Duitscbland verblijven dan ook een eigen taal eigen zeden eigen gewoonten Het Ijehoeft niet te ver onde ren dat een stad die zoo n woelige geschiedenis achter den rug heeft en 70ovee Geen havenstad van Europa is dan ook schooner meer met bloemen en planten overladen en door zijn geheele sfeer betooverender dan Barcelona Het middelpunt n de stdd wordt gevormd door de breede Rambla Avenida die uitkomt op de Plaza de la Paz waar zich het zestig meter hooge Monumento Colon het indrukwekkende gedenkte eken van Columbus jerheft En aan den voet van het standbeeld ontwaart men het stfMsbeeld dat een internationaal karakter draagt Zonnig is deze havenstad aan de Middellandsche Zee maar schaduw omfloerst thans de hoofdstad van Catnlonië waar zoo n hevigen strijd wordt gestreden Oorzaak daarvan is mede dat de Cfitalaansche onafhankelijkheidszm aanknoopingspunt werd voor extreem Iinksche inv oeden Se voor een aanzienlijk deel de interne moeilijkheden der laatste vijf jaar in Spanje hebben veroorzaakt Thans staan Franco s troepen voor d buitenwijken Officieel wordt medegedeeld dat Manre a en Martoreil door de troepen van Franco ziJn ingenomen Een der beidp spoorlynen welke vin Barcelona naar de Fransche grens loopen is hierdoor afgesneden De MaroljJ nen die langs de kust oprukken wffi liet vliegveld van l lohregat gepasseerd en hebbep een punt bereikt oP anderhalven kilometer afstand van dè buitenwijken Van Barcelona De rechtsche battt ijen vuurden heden reeds op de havens van Barcelona De omsingeling van de stad wordt snel voltooid De legionnairs hebben gemotoriseerde colonnes uitgezonden die om bet bergmassief Van Brucbs langs het zuiden heengetrokken zijn De laatste weerstandslinie van Barcelona zoo wordt door het rechtsche hoofdkwartier medegedeeld is onherstelbaar neengestort Een rechtsche strydmacht vm 100 000 man is over de rivier Llobrepatgetrokken die langs de westelijke buiti ii wyken van Barcelona stroomt on dqn in noordwestelijke richting naar M nresavloeit Nobelprijs voor ChamberlHin Twaalf leden van den Rijksdag te Stockholm hebben voorgesteld den Nobelprijs voor den vrede voor het jaar 1938 toe t kennen n Chamberlain Zij hebben dit vdorstcl Ingediend bijde Nobelcommissi o van het Noorscheparlement waarbij zij de meening uitspraken dat Chamberlain ongetwijfeldIn September 1958 fiuropa yoor een ramp heeft behoed ƒ BINNENLAND DE MARNIX IN ZWAAR WEER Het voorschip was van de brug af niet meer te onderscheiden dooWde overkomende z eën Het motorschip Mamix van St Aldebewijg gegeven van zyn bereidheid oin Sonde van de Stoomvaaft MJj Ned C raar een regeling te streven van internatiqjiale geschillen door middel van vreedzame onderhandelingen Doch ik gelq f dat wij in alle vriendschap een wedergeb iar mogen verwachten Ik g eloof dat zyn politiek in dit oPzi ht den steun heeft yan fes overweldigende meerderheid der menfi hen zoowel m Groot iB ittanniÖ als in het tuftënrawK Jk hoop daarom nog steeds datondanks alleVmoftlykheden die ons thlmsschillen te helagen wij er in zullen slagen e n redelijke en bevredigende regeling Il bereiken van bet probleem Duitscbland on Groot Brittannip op de wereldmarkten i Van semi officif le Duitsche zyde wordt pnield dat binnenkort de vertegenwoordiger van de Duitsche industrie Hipps zich naar Londen al begeven om de economi sche besprekingen welke In Februari geliouden zullen worden met den Board of British industries voor te b rei len land Is gisteren op haar thuisreis 21 uur over üjd te Southampton aangeko men met tweehpnderd passagiers aanboord De vertraging was een gevolg vanhet zware weer In het Kaïiaal Een pas 1 saglere had door brekend glas een diepewonde In het been opgcloopen eoii ver scheidène leden van de bemanning had dcn minder ernstige kwetsuren opgeloopen ipiliciens die te Rome zyn geconcentreerd om deol te nemen aan de jaariykscije houw ter gelegenheid van den verjaardag der stichting van de militie op 1 Februari Van ze concentratie is gebruik gemaakt otn de miliciens een penode tt platen dooiniaker van oefeningen met autontatische n andere wapens Graaf Schwerih von Krosijrtt wilde aftreden Hitler weigerde zyiu ontslag g graagd in verhanft lAet Schacht s heengaan t aanvaarde Reuter meldt uit Berlijn dat aldaar bellend is geworden dat dqf Duitsche rijksminister van financiën graaf Scliwerin von Kroslgk de vorige week zijn ontslag heeft gevraagd toen dr Sclmcht onKheven werd uit zijn functie van Rijksbankpresident Hitler weigerda eihter et on ag te aanvaarden Een Djjitsch Potolschq rejfeling intake f de verdreven Jodenr £ en nieuw onderzoek ook van reeds lütgevoerde bevelen tap uitwUzinig GUiteravond aldus Reuter Is te Berlijn een Poolsch Dultsche regeling ten aanzien van de lO OOO Poolsche Jod£n die einde October plotseling over de Duifc he grens werden gedrevtai geteekend iet Duitsche Nieuwsbureau meldt dat bevoegde Duiteclje en Poolsche autoriteiten overeengekomen zijn voorlooplg de van belde kanten bevolen uitwijzingen uit djO grenszone voor zoover die nog niet ten uitvoer war§n gelegd uit te stellen en geen terdere uitwijzingen te gelasten Met wederzijdfich goedvinden zullen zoowel de fïaJiigfende als ook de reeds uitgevoerde ultwijzlngsge vallen opnieuw aan een onderzoek onderworpen worden Havas meldt uit Berlijn dat dQ gisteravond geteekendé DultsQh Poolscha regellngr bepaalt dat de ijpi October uit Dult§chland gezette Joden zullen kunnen teïugkeeren om hun roerende have te halen Zij zullen ooi pen zekeren ter mijn krijgen voor de regeling hunner zakeii De wa de iiunner onroerende goedere aaj opieeti speciale rekening GEEN GROOTE MANOEUVRES IN DUITSCHI ND Een tegenspraak van geruchten dbor het Duitsche oipwrcomtnando Het groote hoofdkwartier der Duitsene troepen spreekt volgens Havas uit Berlijn oe geruchten tegen welke in het buitenland hebben geloopen over manoeuvres vau het Duitsche leger tegen 15 Februari a s In antwoord op een deabetreffepa il vraag zoo meldt Havas verklaarde de woordvoerder van het groote hoofdkwartier van het Duitsche leger dat de groote manoeuvres met deelneming van de eenj eden der legers te land ter zeegen in de lucht eerst in het volgende jaar gehoudep zullen worden Wat de mano fcfvres dèr gewone leger orpsen betreft zoo zeide de woordvoerder verder deze zullen evenals allé jaren in den herfst gehouden worden De zegsman vtfegde er aan t e dat geen maXpuvres van anderen aard op iet grogramma staan Het oproepen vah lichtingen in Italië I officieelf kringen te Kome verklaaide men mets te weten an een op groote schaal onder de wapen nSrpepen van reservisten waarover ia het baitenland een bericht was gepubliceerd Indien er reser isten onder de wapenen werden geroepen kan er sledïts sprake zyn van normale oproepingen ipor berhalingsoefeniiïgen Ongetwijfeld zyn er volgens Havas ook te Rome irgelyke geruch n in omloop geweest Mgitï prak met name van lichting 1901 dat zy n de mannen die in 1 ayn geboren Men noemt dat echter tamelyk onwaarschynlyk daar deze mannen thanj 37 jaar en ouder zyn Voorts wordt melding gemSakt van jongelieden die een individueele oproepingskaart hebben ontvangen Dit zijn radiotelegrafisteii het pereoneel van gevechtswagens en2 De drukte welke in de kazernes t Rome heérscht komt althans ten deele voort uit de aanwezigheid van JO OOO fascisti scbe h Zondagnacht beliep de storm het schip nabij Ouessant Gezagvoerder Mörzer Bruyns verklaarde bij aankomst te Southampton dat de overkomende zeeën zoo geweldig waren dat hij van de brug het vooi schip niet meer kan ondenscheiden De torenliooge watermassa s benamen elk uitzicht Tijdens dbn storm ving de Mamix noodselnen van vijf schepen op jnaar de toestand van het Nederlandsche mailschip was op dat oogenblik van dien aard dat de gezagvoerder niets anders durfde te doen datózich Wiet zijn eigen zware taak te bohpelen De bakboordzijde van den bale kreeg door de be ikende zeeën een deuk van licn voet hoog en dertig voet lang De kapitelnshutten welke zestig voet boven de waterlijn liggen en de salons s erdeu overa tro8 pd en in de verblijven voor da bemanning was het nog erger De eenl e kan s om groÖter gevaar te vermijden was koers veranderen en op zee te sturen zeide kapitein Morzer Bruyns WU zijn toen vijftig mijl uit de kust gevaren De Haaffsche dierentuin verkocht Amst rdamsche con blnatle zou er negen toïi voor over hebben Onlangs werd gemeld dat er nieuwe ond handelingen waren geopend over verkoop van den Dierentuin De president commissaris van het K Z B G notai ls Zondag kon dit bericht bevestigen Thans vernemen wU dat de besprekingop t resultaat hebben gehad datoen voorlooplg koopcontract Is geslotendoor een Amstsrdamsche combinatie welke voor een bedrag van ƒ 900000 eigenaresse zou worden van den tuin uitgezonderd hcj hoofdgebouw waaroneen servituut rusli Reeds zouj zoo vernaiiien wij verder cn bedrag van ƒ 25O 00O zljn gestort als garantie voor het nakï en er eerst niet in slaagden de juiste plek op te sporen De inzittpnden van de Cavalifr schreeuwden luid om de aandacht te trekken Het gel aas van de storm maakte bun geluid echter onhoorbaar Daarojl jK slotei zij gezamenlijk een lied te zingen hoewel zü allen verkleumd van lA u waren doornat en uitgeput van angst en bun toestand 4us in het geheel hiet tot het aanheffen van een lied aanleiding gaf Zy deden dit natuurlijk om op d ze wyze het geluid van den rtorm te overstemmen Het moet een vreejiide gewaarwording voor de mannen in de reddingboot geweest zyn toen zij in het noodweer een gezang hoorden Algemeen is itien van meening dat de zware sneeuwstorm de 3 41111 van het ongeluk geweest is De dalin p het water was zoo plotseling dat niei and er op voorbf reid was De bodem van het toestel werd met zooveel kracht opengescheurd dat bet Vuter oogenblikkelyk naar binnen drong Met zekerheid mag worden aangenoJmeti dat het de bedoeling der kooperszal zijn het Dierentuin complex totbouwgrond te bestemmen Van w lkoö aard de beboüwlnlWal zijn of er I anr toörgebouweö daïf el flats komen nog niet beken maar hoe zij ooir z l zijn in elk geval zal het stratenplan in dejtijd voor het terAin van den tuin enzijn naaste omgeving ontworpen een wijziging moeten ondergaan Voor deze wijziging is da medejverking van den Gemeenteraad noodig Verscheidene jaren geleden heeft de gemeente rekening houdende met de noodzakelijkheid tot vMbreeding van de Koningskade en den Benoordcnhoutsche weg het recht bedongen tot onteigening van strooken van den tuin langs deze straten Alflus verzekerde zli zich tevens eenniet onbelangrljken Invloed op eventueele plannen tot wijziging der be tpmmlng van den Dierentuin Ook bet servituut op het hoofdgebouw Is een belem merende factor in fe mogelijk bebouwlngsplan