Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1939

3ciLiA vuna 24 Ja ZB Jan Offideal Londen SM SM Berlijn 73 6 7 74 Parus i STA 4 80 j Brussel 31 S2 31 82 Zwitserland 41 79 41 80 Kopenhagen 38 66 38 67 4 Stockholm 44 60 44 57 V Oslo 43 60 43 55 New York 1 85 4 1 85V GeiAld 1ste haltj 99 2 99 1 103 6 Gemld 3de kwrt 105 9 107 2 103 6 October 01 5 94 99 8 November 97 2 99 5 102 7 December U5 2 110 9 101 7 113 7 Geheele laar 102 2 104 1 dat uit een lage roobkleurige autöfZ naast hem stopte een hand hom weaktj De hand bleek te ziJn van Prins h hard die een inlichting wenschte 0 de wijze waarop het verkeer c T79e SïAAïSU rERIJ nis van de diaconessenlnrichMïife Uitwendig beteekent dit gebouw zdo zelde spreker een evolutie maar het wezen van de Inrlchtülg Is niet veranderd Vóór de openingsrede van dr Zeydner zong hot Zusterkoor Gezang 146 1 en daarna Psalm 121 l Nadat dr Zeydner gelezen had Lucas iO 29b 42 sprak de predikant llirectein ds W H de Bode een wijdingswoord waarna ds Zeydner in het inwijdingsgebed voorging De burgemeester vani Rotterdam rlchi Le hierna het woord lot het bestuur uei inrichting en bood zijn gelukwenschen aan als hoofd van de gemeente Rotter dam In de veertig jaren dat de inrichting thans bestaat zoo zelde spr heeft men een gestadlgen vooruitgang kunnen ttespeuï en die tot groote vreugde stemt Spr veridaarde het nieuwe huly vcjor geopend met het uitspreken yan den wensch dat allen die In of aan de iru ichtlng arbeiden die arbeid door naastenliefde gediagen kunnen verrichten Do rijkste zegen van Boven ruste up uw larbeld Nadat het Zusterkoor zich nog eenmaal had doen hooren sprak ds DeJong uit Amsterdam namens den Bondvan Diaconessenhuizen Vervolgens voerden nog het woord dr Holtsema voorzitter vaii de Vereenlglng voor Ziekenhuizen in Nederland dr Van Rooyen namens de Ver eniging voor het Ziekenhuiswezen in Nederland en zijn Koloniën en tenslotte dr Kramer voorzittervan het dep Rotterdam van de Ned Mijtot Bevordering der Geneeskunst dieallen het bestuur hun gelukwenschenaanboden Versnelling hij de Spoorwegen Naar wu vernemen bestaan er planiien by ae directie der N éJ om tot versnelling van den dienst 9P het middennet over te gaan met ingang van de nieuwe dienstregeling dus op I5 Mei a s De uurdienst die thans wordL gereden zal wanneer genoemde plannen tot uitvoering komen vrijwel worden vervangen door een hall uurdienst Dit beteekent niet slechts verbetering van den treinenloop in het ceütriun et lands maar tevens zal oen vergemakkelijkinê op alle baanvakken ontstaan daar men zicli sneller en veelvuldiger naar alle deeien van Nederland zal kunnen be wegen Dat een en ander ingrijpende veranderingen In de geheele dienstregeling tot gevolg zal hebben is na het voorgaande duidelijk al spreakL het vanzell dat op de baanvakken buiten tiet middennet niet eveneens eeh halfumdi nst mogelijk zal worden Binnenkorif zal inzonderheid met het uog op voorgaande controle op het aaiilai varKens plaats vinden Prinses Juliana in de Residentie aangekomen DEN HAAG 25 Januari H K H Primes JuUajm is vandaag hier ter stede voor een Verblijf van cenlge dagen aangekomen Prins Bernhard en het Prinsesje Beatijx worden in den loop van den avond verwacht Banider in arrest gesteld Verduistering van f 25 C00 LEIDEN 25 Jan Op last van de JusÜtle Is heden te s Gravenhage aangehouden en In arrest gesteld de sa jarlge bankier van een banJciershuls te Leiden Het kantoor was dezer dagen falUiet verklaard nadat het zUn betalingen had gestaakt E e justj tle stelde een onderzoek In waarbij bleek dat de gearresteerde een bedrag aan obligaties groot 26 00Ü ten eigen bate had gebruikt De gedupeerden zijn allen kleine middenstanders De strijd om Barcelona De Regeering naar de provincie Gerona De berichtgever van de regeeringstroepen meldt dat de regeerlng haar zetel heeft overgebracht naar de provincie Gerona waar een nieuwe verdedigingslinie zal worden be trokken Geen terreur jegens Spaansche gev ngenen LONDEN 2 5Jar De Britsche regeering heeft van beide partyen in Spinje de verzekering gevraagd r verkregen dat geen aak zuUen worden gepleegd tegen en geen slachtoffer zullen worden gemaakt onder de politieke gevangenen l de perron verwelkomd door graaf SchweI rin lid van den vroegeren Duitsciicn generaien staf Mevrouw Servus iie nauwe betrekkingen onderhoudt m de gemalin van den gewezen Vorst ï rinses Hermine bood den hoogeij reiziger bloemen aan Per auto begaf het gezelschap zich naar Huize Doorn Gistermiddag zijn op Huize Doorn eenige delegaties aangekomen ter viering van den taohtigsten verjaardag van den ex Keizer Behalve generaal veldmaarschalk Von Mackensen behooren tot de gasten admiraal Von Schmidt Füi st Hohenhole Langenberg Füi st Loewenstein generaal Von Domme s luitenantgeneraal Dramon Oberleutnant Meves majoor Von Ilsemann en jir Green Om eén uur vereenlgde men zich in gala unilorm aan een lunch waarbij den ex Keizer een zilveren herinneringsbeker werd aangeboden zooals vroeger onder de eizeylijke regeering bij eiken verjaardag geschiedde Vandaag zijn generaal Von Mackensen en enkele andere gasten weer naar Berlijn teruggekeerd Het financiëeel beleid RECHTZAKEN ling tot ƒ 6 boete aubs 1 dag hechtenis Mh S H Smit uit Gouda merkt in zijn pleidooi op dat zich op het oifgenblik nog twee bedryven alö dat van verdachte in het centruim van Gouda bevinden Van dK twee is dat vfcn verdachte met 10 jaar het oudste Er ni et vroeger onder Willem 1 al zoüiets aisleen vergunning geweest zyn en hoewel ptaliter niet bewijzen kan dat by de invoering van de Hinderwet in lii75 aan dit bedryf een vergunning is uitgereikt maakt de omstandigheid dat meer dan een eeuw het bedryf op dezelfde plaats is uitgeoefend 2 inder dat het iets in den weg gelegd is t kh wei aarBchynlük dal een dergelijke veVguniung bestaan heeft Tusfachen 1H75 en iy 7 is er nooit naar een vergunnmg gevtoagd In 1902 is er iets ge beurd p firond i van men zou moeten aannemen dat er wel Tiftgelyk een vergunnmg IS geweest in dat a K toch hebben B en W een verordening ontwolsDen waarin aan deze soort bedryven eeiK speciale plek aan den rand van de gemeeike werd aangewezen Die verordening is dtor den Goudschen raad aanvaard doch na ten beroep van de belanghebbenden oncfer wie verdachte door de Kroon vernietigd Na iyU4 is er echter niets meer gebeurdlwaaruit bet bestaan V n een vergunning zou moeten worden afgeleid In 1937 is verdachte voor het eerht gedagvaard ter zake van het ontbreken een vergunning tot oprichting van het be dryf rl e kantonrechter heeft hem vr gesproken In April 1968 volgde een tw lede vervolging andermaal wegens het ontbreken van een vergunning tot oprich ing doch nu aangevuld met het ontbreken een vergunning na de uitbreiding Indltn verdachte na de verbouwing een verguir ning noodig zou nebben dan meent pleiter dat het met door den beugel kan dat de gemeentelijke instanties eerst de plannen tot verbouwing goedkeuren en dan gaan ingrijpen om verdachte uit zyn bedryf te stooten De vergunning tot verbouwing houdt impliciet in de vergunning om op dezelfde wijze het bedryf voort te zetten Pleiter is vervolgens uitvoerig ingegaan op de jurisprudentie over wat onder uitbreiding moet worden verstaan w Ute ingaat tegen de meening der deskundigen Ten slotte heeft pleiter er op gewezen dat liier ook inderdaad geen uitl reidin is doordat de totale inhoud vóór de verbouwing was 34Ü M 3 en na de verbouwing 270 iVlS Mr Smit concludeert tot bevestiging van het vry sprekend vonnis Uitspraak 7 Februari STADSNIEUWS 5e kiassf Trekking van 25 Jan Hooge prUzen f 1000 1407 6551 13771 20196 r iioilu ittA 7A OiVn I Overtreding vaji e Hinderwet Rechtbank ie RoUerdam in hooger beroep beeft gisteren voor de Kotterdamsche Rechtbank terechtgestaan de Huidenkoopman N G B uit Gouda die door den Goudachen kantonrechter waa vryget proken van een hem ten laste gelegde overtreding van de Hinderwet van weik vonnis de mbtenaar van het O M in appèl was gekomen Aan verdachte was ten laste gelegd dat Jiy zonder de vereiscJite vergunning een bedryf tot het zouten en bereiden van huiden in werking heeft gebracht en gehouden in de Koster Gyzensteeg te Gouda iDe agent van politie M Gebuis verklaarde aan verdachte inzage te hebben gevraagd van de ihem krachtens de Hinderwet verleende vergunning doch verdachte had hem tüe niet kunnen toonen Ook een vergunning dief uitgereikt zou moeten zyn ten tyde van de invoering van de Hinderwet in het jaar 187ö bleek niet aanwezig te zyn Ook ten gemeentehuize heeft getuige geen dezer vergunningen kunnen vinden De aannemer J Peeters heeft in 1 30 het pand dat verdachte voor de uitoefening van ayn bedryf in huur heeft verbouwd De op die verbouwing betrekking hebbende teekeningen zijn door de daarvoor bestaande instanties goedgekeurd Uit deze teekeningen die ter zitting aanwezig zijn blykt dat een ander stuk van d parterre is afgenomen Getuige was van meening dat missfhien wel de kubieke inhoud van het gebouw vergroot is maar de vl pervlakte is ieker verkleind De deskundige mr M M van Praag directeoir van den Bouw en Woningdienst te iïchiedam was van oordeel dat men hier kan spreken van een uitbreiding van het bedrijf doordat de gang by de parterre is getrokken De president mr J G Huyser merkt op dat verdachte vroeger ook al van die gang gebruik maakte doordat er dikwyls pakken huiden werden opgeslagen Mr van Praag antwoordt hierop dat ei z i toch van een i itbreitUng in den zin der Hinderwet kan woi den gesproken omdat nu doordat een tusschenmuu gebroken minister dat zulk een herziening wegens de daaraan verbondfen hooge kosten inde bestaande m andigheden niet ferechtvaardig zou i ijn geen wijziginggeta icht i Overeenkomstig zijn in d Tweede Kamer gedane toezegging heeft de minister zich tot dei economischen aad gewend met de vraag welke Jiaar het oordeel van den raad de directe en ini directe gevolgen zouden zijn van ceii 1 gedragslijn van de belastingadministratie waarbij niet langer gehandhaafd wordt het onderscheid dat tlians gemaakt wordt tusschen bank en andere oijdernemlngen wat betreft het gebruik tegenover derden van bij controle verkrijgbare en verkregen gegevens fdlt Is het bankgeheim zooals het aan de aml tenaren is opgelegd Na ontvangst van het rapport vanden De Memorie van Antwoord aan e Eerste Kamer Aan de memorie van antwoord In zake de bcgrooting van het departement van Itnanclën voor 1959 wordt het volgende ontleend Maatregelen bestaande tn het verleenen van tUdolijken vrijdom of vermin I dering van belasting voor wat betreft bedragen besteed voor het doen ultvoc ren van werkzaamheden of voor de aan schalling van bepaalde zaken zijn bij den minister nief in overweging j Wat betreft de nieuwe belastingplan j nen wordt beoogd door een systeem van heffingen bij de bron te komen tot een belasting van het zuiver inkomen Niet de bruto wlnst doch de netto winst zal dus worden belast Aan het vraagstuk der afwenteling wordt bij het uitwerken 1 QOÖIU 26 Januari 1939 BeddegeUjke bankbreuk Biljet van ƒ 1000 in sleutelgat De politie heeft een ingezetene aangehouden verdaclit van het plegen van bedriegelyke bankbreuk De man had aan zijn faillissement een bankbiljet van ƒ 1000 onttrokken en dit in het slot van een deur in zyn woning verstopt De politie heelt het geld in beslag genomen en den betrokkene in arrest gesteld Tweede Bonte Dinsdagavondtrein naar Hilversum Succesvol bezoek Ten tweede male heeft gisteravond een Dieseltrein m er dan 400 G iudscne luistervinken naar Hilversum gebracht voor de bywoning van den Bonte Dinsdagavondtrein m de A V R O studio Ook thans ginjj het gezelschap in de liadiostad met muziek voorop naar de studio waar een vlot en aardig programma werd uitgtvuerd De Gouwenaaru hebben van hun bezoek wel plezier gehad en zich uitstekend geamuseerd waarvan de vroolylte stemming op de terugreis blijk gaf Dl heeren H de Zuidsingel wordt geregeld Er is daaiett K parkeerplaats die elgerUijk een üet fMi 400 8079 1126tS 12474 20778 t200 4302 6990 iW 1424 2586 6443 10554 11732 132Ü3 nente noodhalte is en passeerendè auto kunnen er In Aet bochtige gedeelte aM moeUijk zonder verij langs komen ftïïBirTTV 19109 19207 19321 21818 Bernhard had reeds eerder over onbevredigenden toestand gesprokaia ook nu weer gaf hij den verkeeraagea advies in dit verkeersprobleem j Amersloort hoopt men nu rfiaar dat 6t Prinselijke raad zal worden opgevo fl Prijzen van ƒ 70 1203 1234 1Ö03 1661 1706 1726 1739 22 1S52 1891 1926 2106 2120 2177 2203 01 234a 2478 2924 2866 3118 3290 3314 14 3449 3468 3565 3640 3737 3786 4163 SOO 4206 4223 42691 4298 4363 4395 4413 43 4520 46tó 4966 608 BlOü Ö122 öl 8 7 51 8 52Ü5 5260 5263 5326 53 8 6467 168 5602 5691 5796 5810 5869 6910 5 i K4 5978 6005 6222 6279 6412 6606 6663 6905 Ü91U 7243 7263 T U 4Zit Ontslag voorkomen Door werkvergunning aan één b tenlander AO arbeiders aan l werk gehouden De firma Ivo van Haren schoenlaijrto kei te Waalwijk heeft Maandag U taMÊ 7537 7710 7806 7839 7871 79ü2 8123 M v 7 8279 8400 8423 8427 8561 8643 8644 van de plannen voor de nationaio ln j economischen raad zal de niinlster de hier besproken aangelegenheid opnieuw in overweging nemen De commissie Fleskens inzake teger moetkonung aan groote gezinnen heeft haar rappdft betreffende de punten waarover de minister haai advies heeft gevraagd dezer dagen uitgebracht De rcgeenng heeft nimmer het doel van het egalisatiefonds omsclireven als te zijn een streven naar stabiliteit der wisselkoersen daargelaten dat dit een volkomen onbereikbaar streven zou zijn Nogmaals moge worden herhaald welk doel bij de instelUng van het egalisatiefonds heeft voorgezeten nl schommeilngen in den guldenkoers die een gevolg zijn van verplfiatsingen van belangrijk kapitalen welke op korten termijn worden aangehouden en van speculatieve bewegingen zoover jnogelijk te voorkomen althans te beperken f Het spreekt voor zich dat df regeering bij de bepaling van haar wleid op dit gebied rekening houdt met alle hi aanmerking komende factoren Zij kan zich echter niet inlaten met coni discussie qver de details van dit beleid aangezien geheimhouding daarvan een essentieel element is hetgeen bovendien door de StatenGeneraal is aanvaard Ook wordt het nut daarvan boven twijfel gesteld door de jongste ontwikkeling op monetair gebied komsten en winstbelasting de noodige aandacht besteed Met de leden tdic meenden te moeten waarschuwen voor den nog steeds op de rogeering gcoefenden aandrang tot vermeerdering van het aantal onderwerpen van staatszorg acht de minister het aatigaan van leeningen ter voorziening in den linancleelcn nood verwerpelijk In den gedachtengang die aan de in uitzicht gestelde vrüstefllng van personeele belasting voor winkels cafe s en restaurants ten grondslag Ifet past een vrijstelling voor sociëteiten niet Ten aanzien van de belasting op landgoederen verwijst de minister naar do commissie Bodcnhausen die aan het slot van haar rapport voorstelt een verlaging an de tarieven van de vermogensbelasting en de vcrdedigingsbelasting l waar door de totale druk dier belastinge met pl m 8 üa 0üü zal verminderen Met deze vermindering houdt do regeering bij haar belastingplannen rekening De klacht dat de schatting van de verkoopwaarde van groote landhuizen en kasteelen nog veel te hoog Is acht de müüster ongegrond Ook In de Tweede Kamer toegezegde nadere overweging van het denkbeeld eener algemeene herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen heeft in het standpunt van den Rhaumalisoho pijnen Mijnliardtjes doen deze êhel Verdwynen 12 stui s 60 et Zomerposteegels 1939 Van 1 Mei tot 1 Juli Ook dit jaar zullen er weer zomerpostzegels uitgegeven worden waarvan de extra opbrengst besteed zal woWen voor cultureele n so iale doeleinden De eene helftlis besCemd voor cultureel werk ter teg oetkoming in den teaenwoordigeji nö d der cultureele werkers van de tubery culose Sestrijding 30 procent an het werk van de A V O arbeid voor onvolwaardigen en 20 procent aan de kankerbestrijtiing De postzegels zullen verkrygbaar zÜn van 1 Mei tot 1 Jiili en zy De frankeerwaarden der postzegels ziJn IV2 3 4 5 en 12 cent dg prijzen met toeslag 3 5 6 8 en 16 cent Welke de juiste verdeeling van de portretten over cje verschillende postzegels zal zijn is nog niet met zekerheid vastgesteld Er ifi een uitgebFeid centraalpropagan da comité gevormd dat reeds met zijn werkzaamheden begonnen is Het secretariaat van dit comité is gevestigd Riouwat 7 Den Haaj Rotterdam s Djaconessenhuiauitgebreid Nieuwe vleulÉneopend Gestadige vooruitgang in de veertigr jaren van het bestaan de fraaie hal Van den nieuwenvan de Ned Herv Dlaconessentitog te Rotterdam hadden zichglstefen talrijke autoriteiten verzameld op uitnoodlging van het bestuur der inrichting teneinde tegenwoordig te zijnbij de plechtige inwijding varNjet nieuwe gebouw e De voorzitter vin het bestuW ds W A Zeydncr nam allereerst het woofd om de aanwezigen welkom te hceten Hij begroette o a den vertegenwoordiger van H M de Koningin mr W J baroa Groot en G W Nagtgiag Hoot van het plaatselyk A V R O actie comité luiti lC ook thans weer de leiding van dit succesvol bezoek Sdiouwburg Bioscoop l e Schouwburg Bioacoop vertoont van Vrüdag af De wildzang r e nieuwe film van Deanne Durbin Blykens de advertentie in dit blad begint morgen de plaatsbespreking De cassa is van 11 tot 2 uur geopend Algemeene Ledenvergadering Nederlandsche Reisvereeniging Wy vestigen nog eens de aandacht op le hedenavond in de bovenzaal van cafére taurant Ter Gouw te houden aigemep ne ledenvergadering der afdeeling Gouda van de Nederlandsche Reisvereeniging Na afloop dezer vergadering wordt eenschitterende film gedraaüT aangebodendoor de Canadeesche Spoorwegen Zet geen petroleum bü de kachel Rg het aanmaken van een fornuis in eeU woning an de Kamemelk sloot is de vlar i in een bus met petroleum geslagen De bewoners brachten de bus snel naar buiten waarna het brandje niet zakken is ge bluscht Kaiit mftereeht Gouda Fietser was veldwachter J Een van die gevaarlijke methoden op d n weg is het openen van het linkerportier van een auto als de wageïi rechts gepaïkeerd stfiat De kantonWhterplaatsver vanger mr R Rensma kr Ng v anochtend bij Si tallooze zaken van verkeerd verkeci zoo 1 geval tf behandelen Een Gpudsche expediteur was e verdachte en van zijn kant ekekefti had hy pech gehad want d wJelrijder die tegen het portier reed wu s een veldwachter geweest en toen was hij er gloeiend bij De politieman had met een coll g die h hem was zitten praten en r et uitgekeken vond de automobilist die meende dat het geval met een sisser zou zign afgeloo w als de wielryder een gewoon burger wBjKweeat WWtom hebt ü niet uitgekeken vroeg de kantonrechter D Rl hij wel gedaan vertelde de ex P j P Pdoor de portierdeur op een ki teTpenen Hij zag nie maar toen hy hot portier geheel opende reed politieman juis langs Berst kyken en dan openen aldua de ambtenaar van het 0 M die den autonicbilist den goeden raad gaf voortaan het hoofd door het raampje te steken om te kijken of er iemapd aankomt De eisch luidder ƒ 46 subs 3 dagen enconform werd uitspraak gedaan AGENPA Thalia Theater Dracula s dochter en Vivere Réunie fidoscoop Robin Hood 25 Jan 8 uur Rêtitije Spreekbeurt ds J Borger vo ir Logos i3 e rband Jan 8 uur Daniël GpVsus E H Bf leide J G W F Bik I Jan 8 uur Schouwburg Sioacoopl Goud Bche VryV Brandweer VeK Steed Paraat Brandbluschmiddelen en hun toepassingen Jan 8 16 uur Ter Gou Ledenveiiradering Ned Reisvereeniging Jan 7 uur Kazerne 0pen Neutrale Vereftniging KindervoedJ 26 Jan 7 30 uur Concordia wethouder C H Jtoemans 26 Jan 8 uur Daniël Lezing End voor G ref Bonii 26 Jan 8 11 Kazerne Baza Vereeriiging Kindervoeding 26 Jan 8 uur Café Duynstee Ji i ioerop MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 25 Jan Aangevoerd 63 partijen Pryzeh le kw m r m f 26 2e kw m r m ƒ 23 60 26 zwaardere tot ƒ 26 60 Handel matig Beurs van Amsterdant is wegvoor verdachte de gelegenheid bestaat om zijn pekelvaten vlak bij de erfscheiding te brengen waardoor de positie van verdachte s buren is verslechterd Rechter mr Bloemaerts Er is in zeven jaar niet geklaagd Ir W Valderpoort chef van de bouwpolitie te Rotlerdaoh bevestigt de opvatting van mr Van Praag Z u heeft men hier wel degelyk te doen met een uitbreiding in den zin dep nderwet Als getuige è décharge frerd gehoord de aannemerVr van Vliet die op verzoek van den verdediger mr S H Smit berekend heeft dat de inhoud van het pand na de verbouwing 70 M 3 minder bedroeg dan er voor zoodat er van een uitbreiding niet kan worden gesproken HjLt O M waargenomen door mr J C V Meischke was van oordeel dat de ten 1937 bedroeg voor de grootwinkelbedrijven 1 7 voor de coöperaties 4 1 en voor de middenstandszaken 2 l pet De omzet van de coöperatieve verbriJïk ereenigingen is dus met ongeveer 3 pet meer toegenomen dan die van de andere bedrijfsvormen Indexcijfer omzetten detailhandel kruidenierswaren V12 Jaaromzet 1937 = 100 Toeneming van den omzet van 1 Ntniidenierswaien 1 Het grootst voor coöp vérbruiksvereenigingen het geringst voor grootwinkelbedrijven Blijkens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het oeconon isch insfeituut voor den middenstand samengestelde omzetstatistiek van den detailhandel in kruidenierswaren is het verloop van de omzetten in dezen tak van bedrijf tn 958 rüet onbelangrijk gunstJr gej geweest darwhet jaar daarvoor tiet totaal der verkoopen naar de waarde gerekend was 2 2 pet hooger Behoudens in de maanden Januari Februari en November was in ejk der maanden van 1936 de omzet hooger dan de gemiddelde maandomzet van 1937 de maanden September internationale spanning en December Feestdagen izijn de maanden van ée rootste drukte geweest het indexcijfer óp basjs van den gemiddelden maandomzet van 1937 bedroeg voor deze maariden resp 113 2 en 115 2 V r de grootwinkelbedrijven de coöperaties en de middenstandszaken is de onit lkkeling van den omzet naar uit onderstaand overzicht blijkt in het afgeloopen jaar niet gelijk geweest De sttjglng van den omzet ten zlchte van RADlO PROGRAMMA fi Ontsla gxieming van di W tej liigt v Nog geen beslissing Wj vernemen dat in verband met het J 14 December j l door dr W de Vlugt bij H M dé Koningin meft ingang van het laatst van a s April aangevraagde eervolle entslag als burgemeester van Amsterdam de C mi arls der Koningin iM de provincie Noord Holland mr dr A iftron Rqs f inlangs mijt den burgemeester éer hoofdstad vrij langdurig heeft geconfereerd Als gevolg van deze bespreking bezocht Maandag de heer De Vlugt hét ministerie van BinnonlandSche Ztóen il wqiar minlst fi Van Boeijen met hfft oog op aen glijteren te houden ministerraad zica op de hoogte heeft gesteltj van iïet standpunt dood dr t e Vlugt Ingenomen C v d Berg directeur voor het geval hem zou worden verzocht Donderdag 26 Januari Hilversum I 1875 en 301 5 M AVROUitzending 8 Gramofoon ca 8 15 Berichten 10 Morgenwijding 10 15 Gewijde muziek gr 10 30 Voor de vrouw 10 35 Het Omroeporkest en soliste m de pauze Declamatie om cja 12 15 BerichtenR 12 35 amofoon 30 Het AVRO AeoliaflP orkest 2 Voor de vrouw 2 30 Het AVRO AeoIian órkest 3 Cursussen voor de vrouw 3 45 Gramofoon 4 Voor ziekeA en thuiszittenden 4 30 Gramofoon j 5 AVROWeekkaleldoscoop 5 25 Gelukwenschen 5 30 Het AVRO Amusementsorkest ca 6 25 Berichten 6 30 Sportpraatje 7 Voor de kinderen 7 05 Het AVRO Dansorkest 7 30 Engelsche les 8 Berichten ANP Radiojournaal Mededeelingen 8 20 Het Concertgebouw orkest In de pauze Causerie Rabelais en wy 10 30 Gramofoon 11 Berichten ANP Hierna tot 12 Soli8ben8i ncert Hilveraum II 415 5 M 8 9 15 KRO 10 NCRV 11 KRO 2 12 NX BV 8 9 15 Gramofoon ca 8 15 Berichten 10 Gramofoon 10 15 Morgendienst 10 45 Gramofl n 11 30 Godsdienstig Kalfuuri 1 Berichten 12 15 Gr ofoon 12 30 Het KBO orkest 1 1 15 Gramofoon 2 Handwerkuurtje 2 55 Gramofoon 3 Voor de vrouw 3 30 Gram foon 3 45 Bijbellezing 4 45 Gramofoon 5 Handenarbeïtijvoor de jeugd 5 30 De Consonanten en gramofoon 7 Berichten TJS Journalistiek jveekoverzicht 7 45 GApiofoOTi 8 J iten ANP HéWialing SOS Berichten lWDrgeIconcert 9 C auserie Wat lokt ons in de winter naar het bosch 9 30 Oratorium concert opn 10 10 Berichten ANP actueel halfuut y 40 Gramofoon 10 45 Gymnastiekles U Gramofoon ca 11 50 12 Schriftlez ng o o as ÏÏO Beursovertlcht 4 Hoewel het gevoel van zenuwachttgheid waardoor de wisselmarkt zich gisteren te Amsterdam kenmerkte nog niet geheel was verdwenen was de stemming toch veel kalmer geworden De druk op den Nederlandschen gulden waardoor de koers van dit devies gisteri ten opzichte van de overige valuta s naar bè nieden ging was bij de opening vrijwell erdwenen Ponden werden aanvankelijk tegen 8 65 a 8 6 i geadviseerd dbch het duurde niet lang of op een vrij veel lager niveau werden trar pactles afgesloten waarbij gehandeld werd tegen circa pfi ö 8 64 Daarna echter liepen de ponden naar boven en werd vervolgens een prijs genoemd van 8 64è Éi 8 64J De Amerlkaansche dollars werden vernomen tegen l ü A ö 1 85ri waarna een inzinking viel waar te nemeji tot cifca 84i Vervolgens trok de dollarkoers weer aan en werd gehandeld tegen circa l 84i a 1 85 De onberekenbare koersbeweging van de ÉÉ meest toonaangevende vreemde rAK delen w es erop dat de rust nog niH heal Is teruggekeerd De Fransche francs sloten zich ongeveer bij de Britsche ponden aan BIJ de opening werd een prijs genoemd van 4 89 4 89i doch niet lang daarna werden zaken gedaan tegen 4 88 a 4 88i waarbij een disagio werd gemeld van circa 1 cents voor l maand en H cents voor 3 maanden Duitsche markenbiljetten en t Dultsch zilver werden tegen lichtehjk verhoogde prijzen handeld en afgedaan tegen resp l Ri 23 Op 0 nlet offIcieele vroegbeurs bestond in deft eff ctenhandei een zwakke stemmlhg in het bijzonder voor de locale aandeden die bijna algemeen l ene len de vorige prijzen kwamen te liggen 1Ö5 9 102 9 86 3 116 1 102 1 ing voor zoover ze betreft de af wezigheid van een vergunning tot oprichting onjuist moet worden geacht Het bedrijf van verdachte bestaat al meer dan een eeuw Het andere punt van de dagvaarding het ontbreken van de vergunning na de uitbreiding achtte het O iM in tegenstelling met den kantonrechter wel bewezen Het O M onderschrijft het standpunt van de deskundigen dat men voor een beoordeeling eener uitbreiding nie t een eenvou i rekensommetje moet maken maar ddt en moet zien naar de verbetering van het bedryf Een beroep van verdachte op de omstandigheid dat l t gemeentebestuur goedkeuring aan de bouwplannen heeft geIjKht en men toen blykbaar vergeten heeft lTem ook toestemming ki achtens de Hin1 derwet te geven gaat niet op omdat verdaijhte dan maar om een zoodanige toe steimniÉte had moeten vragen Het O M eischt met vernietiging van het vonnis van den kantonrechter verdachte s eroordee 27 Jan 8 uur Ter Gouw Lezing ir X Gratama voor OudheidJcundige Vereeniging Die Goode an SV uur Café Central Ledenverg Rem Geref Gemeente Jan 2 11 Kazerne Bazar NeutraleVereeniging Kindervoeding 28 Jan 3 5 uur Daniël Olntrble vacan tie bonboekjes Plaatselijk orgaan voor l et bouwbedryf In verband met aangebrachte correctie wijken eeniga ijfers in geringe ateal vanwee ër geftubliceerde Teneinde een juiste vergelijkinfe te krUgen zijn voo 958 alleen de omzetter J tnn de winkels die op l Januari 1938 in xploltatie waren voor de berekening van de indexcijfers gebruikt van Volksgezondheid den taurginaeester van Rotterdam mr P J Oud en diens echtgehoote den wetl pider van sociale zaken R J Dijk den wethouder voor tinajlcién A B Ae Zeeuw en dr J E Feisser directeur va den G G EW Hierna bracht spr dank aan degenetiy die hebben medegewerkt aan de totstandkoming van dit nieuwe modern i gertchte ziekenhuis Spr noemde dit oogenbhk een mijlpaal in de geschlede 4 de onslagaanvragt in te trekken en zijn heengaan nog eenlgen tijd uit te fiteUen GEMEN G D nieuw s l qns Uernhard als verkpersadvfseur Amersfoort met zijn nanwe straatjes is een stad met vele verkeersproblemen En het verwonderde gisteren den verTeersagent op de Varkensm kt dus niet eg de De tachtigste verjaardag van den gewezen keizar Von Mackensen aangekomen Met den D treln uit Berlün s gislterente Amersfoort aangekomen do grijze gene raalv dm aarschalk Von Milckensen die jiaar men weet namehs net voordtóligö k t lijke hoofdkwartier de feoslen ter gelegenheid van den tèchtlgsi verjaardag van ex ködzer WUhclm bp Huize Doorn zal bijwonen De genera veldmaarschalk In éni form gem Pen vergezeld door öbOTst leutnant Vdn l Ütaow werd op hét tfte 1 THEE doei iV goédl zou hij mogten beven voor z jx Hij trok zijn ho van den kapstok snelde de deur ijBQjebentau zag zl voor enkele mli u ffiKpe eer uitgelatel chof In hoogst opgewonfifei toestand doof punten eens zijn geworden Ja en neeo hijgde Kastenberg snel een uitvlucht zoekend w pt hij hield er niet van laij zakelijke aang genheden direct op zijn doel af te gaan De kwestie bied Ik u aan onze overeenkpmÈt ongeldig te verfciai en Speel toch geen comedle Kestenberg Daarpiee heb je bij mij immerstoch geen succes De waarheid is natuurlijk dat je in onze overeenkomst eenzwak plekje hebt pntdekt Zooveel tebeter waarde Kestenberg dan w5et ikten minste dat ik geen al tö onvpordeelig zaakje met je heb afgesloten Hij klopte het geagiteerde mannetj j kameraadschappelijk op den sghouder i Tot ziens Maar Kestenberg klemde zich alsi een drenkeling aan hem vast Ik laat u zóó niet gaan als u in uw ongeluk loopt draag Ik de verantwoor ling Die neem Ik graag Ar mijn rekening Meneef de graaf weest u toch niet zoo stijf hoof dig Ik zie beter in de toekomst Binnen een paar weken zult u al uw geld hebbem uitgegeven Dat ligt Inderdaad in m n bedoeling daarvoor heb Ik het me Immerslaten geVqn Zip u well Maar wat dan Dan hdtrt u Lw rent aiet meer dan komen de zorgfn en het zelfverwijt Dat zou ik nu maar aan n y over Het eergevoel van jjen mensch moet voor hèm zijrt als een ondoordringbaar pantser WRUILLETOÏfl ZiJn la t te avontuifr Hurao stlsche Ri nan van JOH RAND Nadruk verboden 1 4 I Rol droeg zijn mjiandelijksche vorde j ringe ij de bank oii Kestenberg oyer natuuk ijk onder voorbehoud van een latere not ieele bevestiging en ontving een chèflue voor het overeengekomen bedrag Belden waren tevreden Rolf omdat hij nu over d middelen beschikte um fjn laatste avonl ur in scène te Maar plotseling ging hem een ge j dachto door het hoofd die hem geijilgen tijd ais verlamd pp zijn ötoel deed Meerzitten Stel hot geval dat deze Uchtzln r nigdn jongcijian wat övorkwartl De nio gelijkheid was Immers lang niet uitgesloten dat hij het gel aou verbrassen en op de een of andci manler om het leven kopien Zijn slgear viel hem var schrik uit den mand E en ezei was geweest een driedubbel overgehaaÜ boofd idioot HU zou geen rustig uur meer heb ben Eiken dag vijftig Jaren lang wanneer hij teii minste zoo limg leefde het kamertje hollen en hoorde heni de I Is nl deze u hebt geen voordeellg zaakje gedaan en zou me niet ver trap afrermen YiKersteniberg s hoop Rolf nog aan de bVtendeifr te zullen inhaleni bleek vergeef sch Nochtans oveï legde hij slechts een ondeelbaar oogenblik wat hem nu te doen sto id Bijna instinctief sloeg liü den weg In welks hem met d3n gezochte tezamen moest brerigen den weg naSr de bank Geheel buiten adem kwam hij daar aan on toe hij struikelend over den koffer van eên tier hier aanwezige cUëhben eindelijk de loketten genader was zag hij nog juist hoe Rolf de hem zooeven uit etaalde bankbiljetten zorgvuït zijn portefeuille borg Kestenberg den grond onder zijn voelen wegzl daar ging zijn geld zijn goede lieve Misschien Kon hij het nog redden Kuchend trad hij op Roll toe Graaf Godau een oogenblikje ulstublleft Ik moet u dringend sprekeii Rolf vermoedde een overrompeling en Was bp zijnhoe Ik l en geheel tot Je dienst waarde Kestenberg maar bp een anderen keer Nu heb Ik werkelijk geen tijd kestenberg wlschte zich met een nerveus gabaar het angstzweet van t voor antwoord achten als Ik dat op zijn beloop liet Wat is dat nou vroeg polf verbaasd Kestenberg als moralist Je benttoch niet ziek waarde heer Maakt u er geen grapje van meneerde raaf Ik ben een reëele zakenman Dat Is het nieuwste Maar brar kestenberg je behoeft voor mij van je hart ülpn moordkuil te maken hoor r hoeveel wil Je ei nog bijleggen Kestenberg maakte egn afy erende beweging w lke aan ildeltjkheld niets tewenschen ovcrllet Hij nam Rol bij enarm en trok hem mee naar een hoek varrde estlbule Weet u wel dat u uw rente voofacht te van de i Aio ollJKe waafie hebt verkfechtfl 4 Natuurlijk flLWas toch niet voor de eerste maal dat Ikjzaken met Je deed Dat is zoo mineer de grakf maar ik 20U mezelf ook mlet graag verwljwn dat Het voor dejlaatste rfi a was U Urr DEN WWTREK LAATSTE BERICHTEN HAAS TRECHT Een jlezing van Ds iWestmijse Ds G Westritjse van Rptterdam k iI rydag s avonds half acht eeft lezing hou dep in het gebouw van den Ned Prot Bond alhier ver Oogén dicht kan ik geloo ven Oogen open komt twyfel boven BOSKOOP Bri stichting De Rotterd rechtbank heeft heden verddrdeeld wegene brandstichting in een i chuur te Boskoop op 27 September j l om A ver zéker ingspenningel te kunnen it nen de 28jarige huisschilder J H tot een jaar èevangepisstraf veroordeeld 1 De eisch luidde twee jaar en zes maanden Controle op yarkenshouders in ZuidHolland De Landbouw Crlsls Organlsatle voor Zuid Holland waarschuwt ha r geOTgaj niseerden voor de gevolgeiis die het ver huren van varkenshokken aan anderen met zich medebrengt daar een Tuchtrechtelijke Verklaring zal moeten worden opgemaakt tegen den georganiseerde die teveel varkens ix ven 30 kg op zijn bedrijf heeft ook al heeft hij deze In zgn verhuurde hokken TELEGRAFISCH WEEEBEBICHT Verwachting geldig van hedenartmd tot nl frgenavond bngeveer 19 uur Voor het geheele land Plaatselijke nevel of mist ovötigens zwaar bev olkt tot betrokken met eenigen regen vooral in het Zuiden van hèt land Meest matige wind uit Oost yke Richtingen weinig verandering in temperatuur irvergade ring athletiekvei eenigrng Achilles 26 Jan 8 16 uur Béuniè Tw e e voordïWht mr W C Feltkamp leergangVolksuniversiteit e Jan SVi uur Nieuwe Schouwburg Nationale Revue Lach iederen dag met Lou Bandy 27 Jan 2 5 en 7 11 Kazeïne Bazar Neutrale Vereeniging Kindervoeding 80 Jan 7 30 uur De Zalm V rkftoiHlig n tatis K Zeevat SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 bent nog loiig gTraaf Oodau u hijudt p ten IfcstAberg Y geen rekening iêt eiÊdvqlgen die uw Kestenberg begoiKln té zlènr oat hetdaden kunnen hebben Dfenkt u dat ik geefsche moeite was te trachten deniftij voor de voeten ral idjten werpen dat IteMzinnigen jongqmah tot andere geIk niifbrulk maakte van uw Jeugdige on d cAtep f brengen i UwIU dus niet naar dei ra d van een man van ervaring lyUterMH Wel zeker Kestenberg Je aet Imn NIEUWERKERK a d IJvSSEL Een leelijke val In de MecklenbSirglaan te Rotterdam is de 33 jarige C van Vliet uitgegleden ert vallan Per auto van den geneefikunaigen dienst is hij overgebracht naar het ziek huis aaïi den Coolsingel Al i is hy meti eei gebroken linkerdybeen genoihen M a R te E N JJEGINT DE PLAATSBESPREKING VOOB DE NIEUWE DEANNA DURBIN FILM DE WILDZANQ CASsVoPEN VAN 11 tot 2 UUR 21449 21459 21476 21498 21503 2151 fil 67 21638 21687 21683 21684 21689 2172 21 44 21752 21809 21816 21834 jy8B6 21877 218 921999 f Het is zeer urgent en venster veel belajig bezonnenheid Dit kan ik niet over mijn hart verkrijgen en om u nu te laten zien Ik meen tqf dat wc het op alle i met w n eerUJk man u te doen hebt m y 9026 9115 9255 9326 9351 22 8915 99 9494 9499 9624 9665 96800 9760 992a 1 9981 19092 10333 10435 10740 10811 69 2 10983 11033 1106 11360 11434 11609 1797 11887 12086 J2096 12296 12438 12676 630 12748 12749 12767 12863 12869 12937 a79 13006 13126 13142 13157 13168 1824S 278 133 6 13406 13670 13719 13802 13812 1039 14103 14184 14267 14206 14310 14015 672 14689 14711 14902 14940 16188 16234 368 15372 16414 16421 16466 16622 16622 646 16732 16748 16871 16044 16149 16464 1662 16876 17026 17203 17331 17343 17346 408 17621 17640 17694 17762 17932 1810Ü 8149 18176 18220 18224 18229 18360 18464 f570 18690 18684 18860 18968 19016 19120 1438 19648 19572 19630 19632 10660 19702 S873 19902 19925 20383 20486 20639 2066 IP672 20726 20820 20831 21097 21108 21124 p213 21264 21404 21486 21628 21613 Nieten 1136 1194 1199 1301 1308 1320 1361 69 1378 1401 1404 1483 1471 1474 1493 m 1513 1522 1644 1691 1696 1698 1600 fc24 1636 1667 1669 1672 1782 1820 1838 1861 1942 1948 1972 2089 2182 2196 § 1 4 2226 2283 2319 2346 2386 2899 2406 U 2417 2439 2463 2476 2489 2609 2626 39 2542 2667 2669 2697 26 2668 2684 27 2 2722 2773 2790 2804 2818 2852 167 2903 2904 2987 2988 2996 3O60 3067 064 3077 8090 8099 3102 3134 8166 3216 30 3272 3276 3309 3325 3398 8399 3430 K47 8468 3481 8604 3626 3669 8671 3780 767 3761 3775 3851 38 8 3986 40006 4016 030 4080 4106 4113 4134 4149 4l 3 4157 p59 4266 4306 4310 4329 43 53 4378 4886 197 4486 4490 4600 4640 tmi 4681 4721 94 4964 4982 5046 6074 6124 6139 6140 186 6194 6241 6264 6300 6318 6340 6416 een veertigtal arbeiders werkzaam 1 de ieder f a brieken in de afdeeling o a leder ontslag aangezegd Dit stond in verband met het feit datj de leiding vaai deze afdeeling in haócS is geweest van een Duitscher die k geleden naar zijn land is teruggekeer4 Een Hongaar werd als opvolger dezen man aangewezen doch de flnaj Van Haren die zich tot de regeering lm gewend ten einde voor den Hongaar eni werkvergunning te verkrijgen slaagde hier niet In waarop zij de veertig aib ders van de afdeeling overleder ontditi aanzegde Vandaag heeft de burgemeester thd Waalwijk de heer Moonen voor tk Hfingaar op het departemen t de noo U i ji vergunning verkregen nadat hij had oêtoogd dat voor een dergelijke betrekl lB geen enkele geschikte Nederlandscbs kracht Is te vinden Nog hedenavond wferd het gegov i ontslag aan het personeel ingetrokken Vreugde had slechte uitwerking Soldaat weigerde op zijn post l j gaan staan Toen einde September van het vorige jaar na de daêen van internationale spanning den politleken hemel opklaarde heerschte er natuurlijk groote vreugde onder de soldaten die onder de wapenen waren geroepen Deze vreugderoes had op den a jarl i gen H J van S gewoon dlenstplichüj soldaat bij het I7e regiment Infanterie te Roermond een slechte uitwerking Toen zijn korporaal hem beval op wacht t gaan aan meende hij dat élt niet meer noodlg was en weigerde hij botweg het bevel te gehoorzamen Toen de Rotporaal hem op den ernst van dezQ zaal j wees zelde hij Ik ga de stad in luut waarop hü verdVeen Dat hem voor dit feit door den krUgs 5453 5547 5548 ggr 5539 559 5 3 e uerr as srrn z z s s fz z Ji s T oorzank eenerzllds In de bUzondere om f 1 61 standSheden anderzijds In het feit U = l 1 3 6 504 621 6548 beSteagde een oppassend soldaat Is OtW 6 ¥ 6789 6S09 6862 ooit Is veroordeeld W 904 6908 6919 6986 6988 7026 7029 adfocaat flscaal van het Hoo 9 7064 7093 7107 711J 7140 71S3 71 3 5 Militair Ookechtshol bU welk coUege bl 141 7146 7196 7225 72 7274 7344 7ii4 m hooger beroep Is gegaan vond S67 7376 7400 74 26 7465 7467 7476 vW stral seerMitste zwaar gewezen e 656 7591 7592 ES 7727 7773 78oi 7 1 diss rn K van M z z 7£h = jrdeeï nr lf Zï ï if De sentcnUe van het flot volgt lata 5 8562 8568 8S76 86 7 8625 8640 8 8780 8855 SSeü 8891 8901 8 f 9 De ontpIoffingYe Weesp Een der slachtoffer overleden pi7 8925 8934 8940 B005 9098 9162 918 rtp86 9193 9204 921l 9223 9246 9288 928 B23 9329 9354 9366 9368 9403 9438 j478 flng welke klch glstermorken eeft voor rj J588 9693 9600 0635 9663 gedaan bij Philips Van Houten te Wecsu 9676 9702 97n 9762 9797 980 9883 ernstige brandwonden opliep en naar de 0034 10093 J0121 f0166 10208 10050 J032aGerardus laajellastlchtlng t Bussim O 10482 10620 10621 10604 1062610640 werd overgebracht Is daar gl5tcrmld fll 6fi 10702 10762 10775 108O4 losr ina om vut uur overledea p8 09i7 1O924 10942 1097 nai ZZ H parket te Amsterdam heelt glster EosgNoeo iu o S 2 middag en onJerzoe Ingestld f 3 3 jj JJ J ol 5 1 37 1 664 n624 U647 M S 65 11891 11892 11894 JI906 11921 11956 11967 11006 Si S 2 6 12289 123 Sn 12 1 12479 12606 S l t l 12M 12663 12669 J2 4 12688 720 2730 mers lang t h ifutteloos Je krügt het geld Wrt terug al zqu jê op Je Hoofd gaan staWj Ach ach die Jeugd van tegenwr dig toch zuchtte Kestentórg HUdeij strijd op Er bleet hem nog slechleeni laatste poging om aifhans te vootjkorden dat de Jongeman later zijn vlucht zou nemen tot een dwaüen i Dan alleert dit nog graaf Godi zel hij quasi bezorgd U zult Eoch datj ik het goed met u meen Als u geon raad meer mooht weten komt dan gerust bij mij Ik zal u zeker niet den steek laten Dat zal ik In m n oou kniKestenberg antwoordde RoR ls ik weer eens geld noodlg heb Neen protesteerd Kestenberg hrftig Van geld heb Ik êeen wobrd gesp ken Ik beijoelde alleen maar dit het fater tot de llppenStjocht komeler geen andere uitweg mëw 15 komtidan maar eens bij mij misschien kan op mijn kantoor dan nog een ttu gebruiken Met een gebaar van blijde vem stak Rolt het mannetje de hand toe Brtvo Te IJner tijd hoopiKnuaanbod te hcrlmiéiieit Als kanidiende bij Kestenblp zal Ik zekerslecht figuur makep Wilt u me beloven dat u geenme dingen zult uithalen vroegberg dringend at Ik dat doe Ilr heb al veel l 12774 12873 12933 12962 13032 13046 Je geluisterd Maar UenSE 1 P 13276 132S6 13802 1S3I7 xo o ïii l 13560 13604 13642 M 3819 l3 3873 13876 18887 1388S S 13968 4068 14085 14099 14200 l 2y 4326 14344 14368 14363 11371 14412 1446 14611 14642 14620 14661 f 1 M 1 23 146 3 14861 14909 lil ï 1 = 1 2 15186 151 2 6 fj 16 2 ISiOS l64lS 5616 16623 16646 16688 16690 16 16705 km7 ISÏ V 16956 1B962 I6a86 oral 16006 164tó 16026 16061 16080 160R3 6086 16207 l 22ri6260 16291 16307 16357 VSe 16366 16383 16389 16390 l 893 16897 S 2 15f W639 16649 6671 16769 f 130 17146 17190 17241 17281 17320 17397 J 61 17 86 17496 17611 17641 llU J f l 844 17848 17962 I7èö3 Zt iS 29 18446 18 73 18524 Si f 6 18797 I87k 18806 SL 2 83 18853 18978 18991 m 19093 19133 1920S 19216 19226 19250 19327 19412 19424 19434 19514 19515 law 1 5 19669 19851 2 if 19992 20048 20054 20063 W95 2TO53 201 76 26230 20239 20277 20278 21 80327 20828 20329 20384 £ 0397 20406 126 20682 20606 20611 2 W620621 2071S 2079 20822 20860 20961 20962 209G8 3 2102221070 21187 21205 21218 2122B T325 21849 21868 21890 21400 21417 214JÏ0 Wordt vöïV fi i 408 1S497