Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1939

De Gruyter s Juist voordat de currespandent vaJi Reuter hedenmorgen te Cerbere aankwam vlogen vier Savola vliegtuigen over een hoek Fransch gebied Er werden Iweo waarschuwingsschoten gelost door de Fransche luchtalweerkanonnen Bezetting nauwkeurig voorbereid Reeds een maand geleden zijn doof de regeering van Burgos gedetailleerde voorzieningen getrotien voor do bezetting van Bai ceiona Onder het gezag vanden minister van bmnenlandsche zaken heelt kolonel Hungna de chel van d Arbeiders moeten via de Goudsche Arbeidsbeura worden betroklien Waar de tunnels beginnen en eindigen J JlüN belangrijk werk dat in de verkeerssituatie in de omgeving van tien overweg een belangrijke verbetering zal brengen gaat zyn verwezenlijking tegemoet üp Februan a s zullen de Nederlandache JSpoorwegen voor rekening van de gemeente Gouda aanbesteden de uitvoering van het tunnelplan bestaande uit den bouw van een tunnel van de Spoorstraat naar den Kidder van Catsweg onder de spoorljjn Üoud Utrecht en den aanleg van een viaduct voor een verbinding van de Stationslaan naar de Noothoven van Goorstraat Een jaar na de gunning moet het geheele werk worden opgeleverd Keodfl langer dan een kwart eeuw is uitgezien naar een verbetering van den toe gang san de Noordzijde van onze stad l lannen zyn gemaakt doch deze werden nimmer uitgevoerd Urgeïit werd de aangelegenheid door de sterke toeneming van het verkeer Vooral toen de plannen van Ryk en Provincie tot Het aanleggen van groote veïkeerswegen vasteren vorm aannamen beeft ihet vorige college van Burgemeester en Wethoudera het maken van een tunnel in ernstige studie genomen en de eerste besprekingen gevoerd Daar geen overeenstemming bestond omtrent de plaats waar de tunnel komen moest kon nog geen resultaat worden bereikt Aanvankelyk dacht men aan een punt ter ioogte van den Winterdyk met en verbindingsweg door het Park tot het Stationsplein De Commissie voor de Uitbreidingsplannen te s Gravenhage gevoelde meer voor een verbinding aan de Oostzijde waarbÜ gebruik zou kunnen worden gemaakt van den spoordijk in de richting Schoonhoven De besprekingen die namens het tegenwoordige College van B en W met de Commissie werden gevoerd hadden tenslot te het gewenschte resultaat Dat het niettemin eenige jaren heeft geduurd alvorens de aanbesteding der werken kan geachieden ig een gevolg van den grooten omvang van de voorbereidende werkzaamheden Behalve dat onderhandelingen met het Ryk de Provincie het Werkfonds en de Ned Spoorwegen dienden te worden gevoerd moest de sluis van den Polder Bloemendaal worden aangekocht Deze aankoop kon slechts goedkeuring van hoogerhand verkrygen als met de belangen van de Coöperatieve Tuiniersvereeniging Gouda én Omstreken werd rekening gehouden Zoo hebben de Goudsche tunnel plannen den stoot gegeven tot de stichting van een groentenveiling aan den Bodegraafschen Straatweg Daartoe moest een groot terrein afgestaan een betonnen Mug gebouwd en het woonwagenkamp verplaatst worden Een nieuwe waterinlaat uit de Breevaart naar den polder kwam gereed inmiddels volgden de aankoop van verBchilJende perceelen huizen en gronden en het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van het tunnelplan Met de verbree der singels en den bouw van een nieuwe brug over de Kamemelksloot werd een aanvang gemaakt En zoo zal dan nu de aanbesteding van het tunnelplan geschieden C er dit groote werk heeft de wethouder van openbare werken de heer Ë A Polet ons interessante bijzonderheden verteld Aanleg van noodw eg TENEENDE het verkeer in beide richtin i gen zoo weinig mogelük te belemmeren moet over de spoorbaan een noodweg owien aangelegd Met dit werk dat de Spoorwegen en Gemeentewerken in eigen beheer uitvoeren is een aanvang gemaakt Gerekend van dl RidT g aakt schreven Voor het drooghoud an dfn f al de noXt T en en i zakwatrr noodweg rechts van den bestaan rdt ee gewone open ilaling toegepast OFFICIEELE CRISIS PUBUCATIBS Inlevering versch spek De NederiflTidftche Veehoudp rij centrale brengt ter kennis van bclanfrhebbenden dat tot nader aankondiging te IJmuiden voor haar rekening versch Hpek zal worden ingenomen bij de N V Vereenigde Ijsfabrieken IJinuiden koelhuis Frigo De inlevering zal aldaar kunnen geschieden des Qinsdags en des Doiïderdags van 9 12 Uur en van 3 5 uur s Gravenhage 24 Januari 1939 Controle op varkenshouders in Zuid HolIand De Landbouw Crigis rganiaatie voor Zuid Holland waarschuwt haar georgaiiiaeerden voor de gevolgen die het verhuren van vark iahukken aan anderen met zich medebreng t daar een Tuchtrechtelijke Verklaring ïal moeten wordeti opgemaakt tegen den georganiseerde die teveel var kcDg boven 30 k g oP zyn bedryf heeft ook al heeft hij deze in z g n verhuurde hokken Binnenkort zal inzonderheid met het oog op voorgaande controle op het aantal varkens plaats vinden TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café 30LLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met icarantie Piinloofi trekken inbesrrepen DE NATUUR IS NIET TE VERBETEREN Een zeldzaam voordeelige aanbieding voor onze Hollandsche huismoeders die aan de vermaarde Nederlandsciie Erdal Schoencrême de voorkeur geven En waarom zoudt U onbekende of buifenlandsche merken koopen Er is immers Erdal die schoenen en geld spaarll AUEEN GELDIG VOOR INWONERS VAN DE SIADi GOUDA TOT EN MET lATERDAGi 28 Jaimari 1939 § UW NAAM ADRES I WOONPLAATS De geneeskracht de geur en de smaak van het edele natuurproduct Verfijnd versterkt door de moderne v eldoordachte fabricage Alles tezamen KING PEPERMUNT TONNEMA C E SNEEK ERDAL ZWART RVIN Er I T IN DO ZEN VAN 10 ÉN IS CT WANNEER UW TANK GEVÖIDJLOET WORDEN i m KWAIITEITS BENZINE TERKRIJtiPAAR TEGEN mmum prijs Omdir Ei5o de bMnditofi mei Je hoogste klopisiheid dir icgcn normilen prijj vcrkochi wofdi tigeoschappen v n Eiio ïoodinig jjn d i d ïe btïndKof mei Dpnlcikeri k goede rMulfiten ook gcbfüili kaïï worden lif motoren cotnpreiiie Omdal Esso U vooi een bcpajIJ bedrag het iige ke iiiiut kilüïicfcri geefi STOP BIJ HET E 0 TEEKEN 1 HOOGSIf KWALITEIT BETEEKENT VOOfl EEN BEUNGflIJKE SERIE AUTOMOBIELPRODUCTEN JlLr STANDARD AMERIKAAN S H b PETROLLUM COMPAGNIE GÊBOliW HHTROLtA SGRAVENHAGE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3H PANDBRIEVEN è 101 L 3 3 o PANDBRIEVEN è 99 4 o rentende 3 tot 1949 daai na SV De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P E HOORWEG i i riiJ XMuJ eJtS 37 WETTIGE HACO TBEKKING 5e KLASSE 2e LIJST TBEKKING VAN DINSDAG 24 JANUAHI 1939 HOOGE PHEMIËH f 2000 8046 f 1000 1465 6836 7032 I 400 2276 16088 17459 f 100 1305 1051 5277 7610 15492 PBEMIEN van ƒ 70 254 31 101 1B4 213 218 315 376 615 1844 1015 1034 1908 2061 3230 3401 4221 426Ü 4810 4878 5961 6986 6741 6877 G970 7521 7533 0359 1170 2063 3464 14U 6025 5031 75 0012 7019 7989 1213 1313 1644 1562 1584 1745 2380 247Ü 2401 2836 3121 3144 34B3 315G 3600 3791 3961 4010 4053 4520 4G12 4623 4629 4075 4713 4734 5174 5315 6606 6549 5743 5956 6116 6172 0313 6357 6448 6603 7133 7164 7180 7103 7237 7422 BJ30 8431 8832 8386 8988 0037 9637 9699 9752 9830 0872 0951 1ÜJ09 10156 10545 10660 10850 10873 11302 IH 4 11837 1 878 11923 11976 12081 13126 13220 12337 124l 3 12808 12994 12996 13110 13486 13644 13695 13630 13654 11826 13847 13907 14119 14148 1423 14488 14501 14511 14708 14771 34083 14889 16306 15418 5516 15613 16914 15980 IT OOT 10105 mm 16407 18502 18612 16632 16634 16601 16715 16J33470 1 17069 17250 1728S 17375 17303 1 086 17742 17003 17328 19070 lüOnS 18230 18230 18823 18832 18890 19002 19148 19608 nflB5 19724 19770 19820 19933 20090 20110 20284 20390 20333 20423 30441 20514 20587 20824 30921 GEEN PBEÉIËH 64 176 399 206 2ii0 294 304 122 699 767 1244 1263 3277 1090 1709 1722 3098 2117 23 7 3617 2560 25 i5 2004 3848 2945 29 0 2974 3359 3261 3313 3418 3434 3042 3645 3656 3097 3 309 1370 3504 3900 1923 2337 2368 2714 2743 1162 1546 11J63 1166 1201 1549 1592 2043 204 7 2437 3503 2834 2841 2984 3003 3063 333B 3208 1294 1764 2236 3465 3J72 3700 3713 4479 4506 4825 4092 5107 6Jfi3 657C 5635 6060 0104 0559 6501 7094 7100 7333 8022 0028 8030 8070 8075 8209 8306 8800 8124 84 2 0200 9281 92 7a 9292 93 7ü 9621 0623 9702 Ö727 980 9972 30029 30036 10051 lOlIfi 3000 3612 3039 3940 3963 4ü8 i 4551 4503 4575 6030 5043 5369 5373 5832 5050 0189 0318 666 6727 7184 7232 7571 459 512 566 598 643 651 4202 4120 4146 16 J3 4633 0 19 5071 tjaOS 6411 5876 6917 i 384 0411 4202 4781 5121 4981 5317 5775 6129 6051 7110 7397 4334 4816 5142 5131 5523 5561 6064 6050 7207 7297 7300 7836 7620 7621 8109 8139 8398 8514 8582 8713 9449 9460 9502 3833 0870 ÜOOO 0555 05570917 6948 8991 7339 7320 7762 7368 8236 8289 0797 8977 0530 950 1 W3a 9912 10229 10240 10250 10311 1036i 10367 10378 10382 30393 lD44i 10499 10847 10816 1082 10830 10832 30385 lOüOJ J094 30052 10960 10987 11010 13022 11071 11320 13231 13212 II227 11281 31303 11304 11380 11408 11457 114 11 11181 11482 11503 1152J 11621 11636 11717 11710 11743 H7S5 11799 11830 n896 11004 11940 11943 11049 U967 11984 12030 12058 12098 12161 12171 12247 12272 12321 1237J 12429 324G2 ICOU 1233D I2 i4a 12 47 12758 12787 J2850 12872 12879 12014 12 J71 130U 13ua4 13030 13088 33092 13133 13160 13159 18238 13352 13384 13420 131 10 13408 13488 13516 13522 13820 13550 IJ JO l Wa 13Q30 1 1341 13658 13687 13772 13783 39880 33891 l lOOP 13938 18939 33078 13098 14012 14101 14138 14143 14194 142D T 34201 14302 14301 14303 14345 14404 I440Ö 14457 14435 11362 I 573 14588 14603 14633 14724 14800 14839 14912 U951 l 981 160CQ 15137 15 ÏJfl 16289 15332 15361 15450 15490 ItóiS 155C9 157IQ 15806 15160 16109 16163 16203 16222 16250 18200 16322 16338 10530 38701 16762 16944 16979 16091 17000 170B2 17118 17135 17183 17344 17307 17317 17320 17462 17498 17640 37572 37326 17641 17001 17692 17762 17784 37803 17800 17350 17371 17918 18001 18042 8049 18083 18092 18120 lÖlCa 31J3T in S J 3C331 13334 lUMO 38397 18462 3S52I 18533 18B31 18532 13053 18885 30303 10707 18746 18814 18X16 18848 18839 18004 18916 19011 19088 39339 19147 39161 lUlOO 39230 39301 19419 19678 19843 19714 19718 19728 19752 1971 Q 19893 30053 39990 19999 20064 lOHTJ 30J33 0137 20364 0231 20243 2034U 20493 30512 20810 0SJ6 20395 nOÖ65 20067 20781 20776 20700 20801 20806 20812 30131 20942 20984 20980 20 3y 20983 20999 Verhit iln c i vorige lijst 5083 m z 5181 m t t 70 15940 m z 15946 20608 m z zonder premie 37 WETTIGE HACO ili£KKING 5q KLASSE 3e LIJST TBEKKING VAN WOENSDAG 25 JANUARI 1839 HOOGE PSEMIËN f 35 000 r 400 200 t 100 19711 185 2177 6488 17683 6900 7294 8417 3077 13761 34110 16911 18308 16346 16505 19134 PREMICN van ƒ 70 527 768 970 974 1654 1779 1941 1680 2639 2819 2914 2940 4335 44 15 4446 4573 5508 5796 5787 5836 0346 396 H483 0549 7299 7480 7843 7862 8352 8732 8794 6872 9533 9601 9653 9066 10667 30754 11172 11349 13044 13084 13217 13463 13920 14073 14242 3425 15041 3505tf 15266 15261 16283 16680 16733 16867 17305 17550 17573 17643 18261 18337 18415 18513 19622 11048 19898 19967 30898 20736 20945 20946 GEEN PHEMIEN 78 230 1226 1379 2344 2392 3650 3949 5399 5255 6286 6207 6956 7099 8173 8188 9340 9400 10494 10596 11814 12059 13060 13699 4 42 14050 15681 16932 17046 1721ff 18161 18102 18841 19535 30425 20433 1012 1184 1186 1807 2465 4371 5205 6307 7244 8293 9454 10045 12889 13019 14972 10100 17279 18237 10612 30693 3005 2087 2113 3108 3478 3 45 5030 5070 5170 6084 6128 6153 6577 6632 6764 7941 8041 8101 11510 13472 14358 35382 16902 17670 18598 3005C 30073 10223 11702 117Ö9 1358S 13591 14674 14738 15498 15808 16938 36941 17723 18038 18730 18797 20091 30397 15B 42 01 123 130 148 335 377 40E 411 437 506 788 1090 159Ö 1949 2263 2775 3290 3861 4135 4450 4913 5344 Ö67Ü 6030 773 1041 3565 1881 2256 2763 3282 3741 4103 4421 4840 5222 5660 5897 806 831 1301 1328 1652 1 62 1970 2037 2399 2435 3928 295Ü 3308 3373 3933 960 4369 4174 4557 4585 49 tO 4975 5476 5537 572J 5731 6086 B120 6446 6489 6971 7034 7435 7483 7787 7906 8118 83 5 8472 8485 8t30 893 2 9943 9973 10337 10387 10663 10712 11115 11143 1 388 11398 11711 11700 13121 12184 13624 12637 13069 13121 13637 13881 14130 14145 14602 14695 15304 16319 15400 15476 15821 16901 16284 36293 18654 16601 1899 17037 17337 17329 1774J7829 18110 18114 lasie 38637 19047 19089 19395 19418 19936 19973 203ff4 30416 30738 30743 1435 1732 2173 2509 3065 3509 3971 4179 4600 078 6539 57 9 8145 6545 7025 7513 7927 8243 8 104 9336 09 5 10455 10728 11149 11450 13835 2351 12649 13339 13697 14157 14710 15260 15477 16909 10432 16693 17045 17306 17909 18148 18590 19142 19488 19978 30630 20777 1872 2300 2919 3349 3885 4163 4500 493 1 5456 5680 6371 840 6654 6780 7253 7307 7886 7700 8015 8027 8369 8376 8694 8717 9616 9732 1C21Ü 10227 106 6 30627 10946 31005 11292 31318 11863 11695 12061 12103 12512 12587 12911 12981 13366 13439 13798 13896 14504 14518 15126 15140 36414 15426 11750 15761 16194 10264 16560 16573 36878 16879 17153 17247 17644 17506 17097 1804B 18461 18477 18810 38345 19235 19113 19768 10844 20067 20140 30642 30671 209BÖ 6943 7416 773 J 8077 8440 87GÜ 9823 10300 10036 13101 11372 11710 12111 12585 13049 13530 14036 14588 16176 15454 15708 10273 16811 16025 V 17294 17663 18095 18507 1902T 19372 19852 30272 20736 442 701 7A3 744 770 872 937 075 1016 1440 1448 1449 1606 1766 1825 1846 1868 2186 2189 2106 2225 2522 2712 2724 2752 3137 3168 3310 3238 3510 3699 3690 3704 3986 4006 4034 4085 4326 4275 4298 4395 4690 4716 4775 4796 6085 5138 6156 5179 5596 5693 5040 6644 5840 5842 5875 6882 6179 6223 6346 6326 6668 0571 6G34 G635 7031 7062 7083 7323 7548 7558 7503 612 7064 7970 7072 7987 8271 8282 8295 8333 8500 8527 8658 8662 9201 9329 9577 0591 10100 10137 101Ö7 10186 10467 10493 10555 10656 10804 10M9 10854 10858 L 5 ï 256 13257 1M54 1IT79 115 11 11643 J1836 11894 11930 12027 12384 12388 13455 12476 12654 12882 12769 Xl m 13273 13205 13331 13346 13721 13749 13773 13778 14182 14267 14299 14477 14811 34824 34827 14970 15251 16384 15381 354DO 1S592 15643 15660 15878 15941 15965 36084 16330 16454 16491 10532 16559 36750 16799 10831 10841 17073 17074 17120 17344 17430 17513 17523 17589 17958 17974 17081 17085 183 2 18351 18378 18437 18666 18889 18800 18801 19IS0 19164 19176 10199 19a24 19551 19555 1 59 19986 20013 30038 20046 30542 30S45 20548 30618 30800 30852 20868 20861 No 19942 t 77e Jaargang Donderdag 26 Januari 1939 eomscHË NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OM REKEN mFTTwFRKFRK OITnPRKFR Tn T GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPE enz NIEUWE RKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen i ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 psr wpk 17 cent overal wa r da beiorging par looper gescluedt Franco per post per kwftaal ƒ 3 16 Abonnementen worden dafcelijla aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bö ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux lijn dagcIUks geopend van 9 uur Administratie en Bedactie Telel Interc 2746 Postrekening 48400 A ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoor nde tot den bezorgtringj 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 58 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüa Liefdadigheidfl advertentiën de helft van den pro s INGEZONDEN MBDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meet ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van si üede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de pJaatsing aan het Bureau zijn ingekomew teneinde van opname verzeterd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte BARCELONA GEVALLEN De stad door de troepen van Franco bezet Tunnelplan nadert zijn uitvoerini Bouw van drie tunnels van de Spoorstraat naar den Ridder van Catsweg en van een viaduct van de Stationslaan naar de Noothoven van Goorstraat Groot en belangrijk werk dat ƒ 363 000 kost en dat een jaar na de gunning geheel gereed moet zijn Duizenden vrachtauto s met levensmiddelen staan reeds geiiümen tijd gereed DK lueliLscnL unisiiig cl UI gt be weging uia liaiuoionu vuidcii uu moii gü luuit U a UL vdl dn uc Cdtalaaiiaciie iiuuldSLaü upiiuiiden is zoo beUide KuuLt r en vue uc er aan lOu uai ailu woorSLdiia van du ieüLLimgstruepL ii gebiuli en was ia den nuordwebtelijken sector van UüörcüaL waui de rivier wcgbuigt vdil Barcelona Hadden de itfctitsclicn naai hun zeagT n een upniersch van vijt mijl Ltn uiLvuüi geiegd ij Navaj icezen nadelen tUaiiü dij buiLcnwukcn van BaiCi iona Zij iiebben iiubi veruvarü welke plaats aan düii vuot der heuvels rondom Barceloaa UgL en zijn reedü vcrdor gej irokken De üivifait van MaesU a icu die 1 1 11 Muorden van iiinaüa upuiuorcn lifcbben coiüiinet gezonden naai tici ZuiUtii van die fcf ao UtwjjI artillerie lü aangevoerd om ue deitiiiüie van Tairai a 11 Van Sabadell te betvtokcn Hei Maiokkaanichc torpü tieett volIcuige eonLiuic veiworveu ovei de twee bruggeliuüiüen van de rivier Uübregai ten Zuiden van Barcelona Slechts enkele uren later kwam he t bcricliL Barcelona is gevallen franco s tioepen zyn de stad binncngerukl zonder ook maai eenige LcfeSnüLand te onl mocten Gebrek aan voedsel De iaathte trein uit Barcelona dl het traject tot de grens heelt kunnen afleggen IS lieden te PorLbüU aangekomen mei luiin tweehonderd gevluchte vrouwen en kinderen De meeste vluchteUngcn hadden m twee dagen mets te eten gehad Een tweede trein heelt vanmorgen om vier uur getracht uit Barcelona Lu vertrekken doch de spoorlijn werd zoo zwaar gebombardeeid dai hij moest terugkeeren Teiwijl de vluchtelingen nog te Portbou waien vlogen rechti he vliegtuigen over de ötad Uit luctiLalweergubcimt werd op hen gevuurd De zenuwen van de vluchtelingen zijn geschokt door den honger en de inspaniiuig loen de vliegtuigen naderden vluchtten zij om beschutung te zoeken m een dunkercn tuimel De toestellen vlogen langu de grehi op ecu hoogte van lüü voet gadegeslagen door leden van do internationale commissie voor de evacuatie van buiteniandsche vrywiUigera De rechtsche luchtmacht is vandaag zeer actict geweest Do toestellen vlogen over alle wegen en spoorlijnen dio van Barcelona naar de grens leiden waarbij zy de verkeersopstoppingen met bommen en machmegeweervuur bestookten den ioopcn Hij kruist de spoorbaan ter huogte van de plaats waar nu de kleine overweg is voor de reizigers van en naar Schoonhoven Het bestaande seinhuis komt dus links van den noodweg die vervolgeno dwars het expeditieterrem van de Spoorwegen oversteekt en met een boog naar rechts op de iitationslaan uitkomt Du noodweg wordt 5 80 M breed Het feit dat de weg meer naar het perron dan de bestaande komt te liggen za waar de stoom en dteseltremen uit Den Haag en de electrische uit Kotterdam veelal tot dicht by het seinhuis opryden tot gevolg hebben dat de overweg langer gesJoten zal zyn dan thans met wachten ah gevolg maar dit is een onvermijdelyk ongemak dat men moet over hebben om straks de groote verbetering middels dè tunnel waarby de overweg diln geheel vervallen za zyn te verkrygen LÜe Spoorstraat wordt by den aanvang van het tunnelwerk voor het ryverkeer afgesloten en voorgoed zal zy hiermede haar beteekenis als verbinding van de stad naar het station voor auto s verliezen Zoowel van als naar de stad zal men tijdens de uitvoering van het plan de route Katten ingel CrabeUistraat Stationglaan moeten volgen om via den noodweg de spoorbaan over te steken en yok is men op Kattensingei en Crabethstraat aangewezen om per voertuig het station te bereiken dan wel naar de stad te gaan Voor voetgangers blyft het mogelyk om via de Spoorstraat naar en van het station en het stadsdeel her den overweg te komen Hier toe wordt een tijdely k pad aangelegd dat van de Spoorstraat door de poort naast de slagery vafi ien heer C Jansen gaat en op de Stationstaan tegenover den noodweg uitkomt De aanleg van den behoorlyk breedoiinoodweg waarheen de bestaande overwegzal worden verplaatst beteekei t dat hetverkeer niet over den Zwarteweg met denonbewaakten overweg zal behoeven te wor iden omgeleid I Het tunnelwerk fi én der eerste werkzaamheden voor den aannemer by de uitvoering van het tunnelplan zal bestaan ia het omhoog brengen van de spoorbaan Daartoe worden 36 beslagen oregon pine palen van 16 50 Meter lengte en zwaar 40 x 40 cM inge ieid en jukken saamgesteld die de hulpbruggen 60 000 K G yzer dienen te dragen Het spreekt wel vanzelf dat deze werken des nachts moeten geschieden Trouwens al het heiwerk binnen een afstand van 8 Meter van de spoorbaan zal des nachts op uren en tyden door de directie van d Nederlandsche Spoorwegen te bepalelf worden verricht Tydens de uitvoering aii het werk mag het treinverkeer geen enk e lielemmering hinder of vertraging onder vinden Het heien der palen die op een afstand van méér dan 3 meter buiten den van den spoorweg komen kan tydens doii treinenloop slechts met inachtneming vin de door de directie noodig geachte voorzorgen geschieden Alvorens men met de ontgraving van den bouwput tot de vereisehte diepte zal aanvangen moet een stalen damwand = leO OOO K G ijzer ingeheid worden Ovct en bouwput komt een voetbrug voor h t leizigersverkeer vanen naar de richting Schoonhoven De aannenier zal een bronbemaling aanleggen waarvan de fi ierg zyn aangebracht in de onder de veen en kl ilagen liggende zandlagen Deze bronbemaling moet dienen om den druk tegen de Veen en kleilagen weg te nemen De pompen van deze bemaling moeten gereven worden door electromotoren terwijl tevens de opstelling van I een volledige door verbrandingsmotoren g dreven reservepompinstallatie is voorge Schreven Voor het drooghouden an den De tunnel onder den spoorweg komt f maten on houten palen de toe gangs we K n het viaduct en de muur langs het Isratditisch kerkhof op gewapend betonpalen Hiit werk zelve wordt in gewapend beton uitgevoerd waarbij aan wapeningaijzer ongeveer iüO OOO K G zullen noodig zijnr De muur langs het Israëlitisch kerkhof zal men in metselwerk optrekken nog verhoogd door een hekwerk van buisijzer waartusscht n harmonicagaas uUichtmgendiensten die belast ts met het bestudeercn van de verscluliende kanten van het probleem besloten dat dcn dag na het blnnem ukken vaoi de troepen de arbeiders bevel zuUen krijgen den post te bezetten dien zij voordien Innamen De machinerie zal I n de eerst e dagen langzaam weer op gaiïg wordÉh gebracht Daarna zal een onderzoek wor j den ingesteld naai het optreden van een ieder Wat de ravitaiUeering betreft staan duizenden vrachtwagens met leven mld j delen kleeding en dergelijke sedert hedenochtend op niet grooten atstand van de stad te wachten De volgende cij lerü worden genoemd suo üüo kg birood evenveel meel aju uuü blikken conserven auü üOü rantsoenen vleesch voor de eerste hulp De politiedienst zal waargenomen worden door groepen Guardi Clvü Een zeer strenge controle zal worden ingesteld om te beletten dat een stroom van vluchtelingen die verdeeld zijn over de 1 vüiachlUende provincies van het rechtj sche Spanje naar Barcelona zal komen j De nieuwe burgemeester I In een interview met een verslaggever van Havas heelt Miguel Matue Pla diezoojuist door Franco tot burgemeester i van Bai celona benoemd is de beteeke nis van zijn benoeming uiteengezet I Daar aldus Matue Pla Catalonië door zulke nauwe banden met Frankrijk is 1 verbonden heeft de generalissimus de keuze doen vallen op een vriend van Frankijk cue het land kent en die op de hoogte Is van Industrleeie vraagstuk ken Hij heeft wellicht ook een a poli tieke tiguur willen kiezen want hoewel ik lid beji geweest van do monarclüsti sche partij heb ik nooit actief aan dcjpoiitieken strijd deelgenomen en ben iknooit algcvaai digde geweest I Matue deelde voorts nog mede dat n I der grootste vraagstukken is de levensmiddeienvoorzienmg van Barcelona Tot dit doel zijn op Majorca te Saj agossa en te Lerjda groote levensmiddelen depots ingenchta terwijl bovendien uit alle deelen van Spanje vrachtautokaravanen op weg naar Barcelona zijn De aannemer zal vooraf na het maken van een kistdam in den Bleekerssingel het bestaande Bloem endaal sche sluisje de brug die den Bleekerssin el met den Kattensingei verbindt de bestaande beschoeiin Ti en bruggen afbreken en het water langs de Spoorwegstraat dempen Twee groote pleinen Ken groot verkeersplein zal ontstaan tusschen het einde van den tunneloprit den BIeekerssingel den Kattensingei en de Boelekade Het plein zal worden geëgaliseerd en beatraat Kvenzoo worden de bruggen by de samenkomst van den Ridder van Cat sv eg en Graaf i lorisweg gesloopt het water gedempt en bestraat Ook hier ontstaat een groot plein waarcp uitkomen de tunnel de Graaf Florisweg de Ilidder van CatswBg en de in aanleg zijnde verbindingsweg van den lüdder van Catsweg naar de Gouwe De bestaande bestrating van de Spooiwegstraat zal men tegen den geslagen damwand aanwerken opdat het verkeer iangs de Spoorwegstraat dat voor die straat bestemd is kan doorgaan Ook de straat tusschen den muur langs het kerkhof en den damwand dient begaanbaar fe blijven als toegang tot de gevestigde garage terwijl naarmate het werk vordert ook onder langs het viaduct een verbinding met de Jan van der Heijdenstraat zal tot fatand komen Kr komen drie tunnels een voor snot verkeer in beide richtingen en twee vjoi langzaam verkeer met éênrichtingverkeei Het gedeelte voor het auto snel verkeer krijgt een doorgangsboogte van 4 05 meter en een breedte van 6 80 meter inbegre on de schampkanten Links en rechts komen de banen voor langzaam verkeer resp 4 50 M en 4 M breed inbegrepen de trottoirs voor de voetgangers resp 1 50 M en 1 M breed De ruimten onder de banen voor langzaam verkeer dienen voor de onderbrenging van buizen en kabels aan de éêne zijde terwijl aan de andere zijde het hoofariool wordt gelegd dat de rioleerlng van het Noordelijk stadsdeel verbind met het pompgemaai achter de Jan v d Heyden straat krygen een lengte van iio meter Dü tunnel voor snelverkeer zal dieper i omen daïV de beide andere Voor de sntlverkeerstunnel bedraagt de helling van de yde van den Kleiwegsbmg i op 30 meter en van den kant van den Ridder van Cat vveg 1 op 27 Va voor de tunnels voor lang zaam verkeer van beide zijden 1 op 2 J meter De breedte van de eigenlyke tuimel van byna negentien meter is belangryk grooter dan die van den bestaanden overweg Dit komt omdat de Spoorwegen een derde spoor met wissel over de tunnel zullen leg Het verkeer in de Spoorstraat Uit het bovenstaande blykt dat in deSpoorstraat de tunnel voor het snelverkeerdus al spoedig gaat dalen De tunnels voorlangzaam verkeer blijven echter tot en metde bebouwing die in de toekomst zal overblijven dat is tot de poort naast de slagerijvan den heer C Jansen op gelyk niveaumet de winkels In verband met het in tevoeren eenrichtingverkeer krijgen de winkeliers langs hun zaken heeij het langzaamverkeer dat in de richting van de stadgaat Bovendien blijft het trottoir langs liewinkels want voetgangers zullen ook nauitvoering van het tunnelplan via deSpoorstraat naar en van het statiop kunnen gaan Aan het einde komt dan eentrap naar het viaduct Dit viaduct over de tunnel dat de Stationalaan met de Jan v d Hejjdenstraat en later met de Noothoven van Goofstraat 1 verbinden krijgt een breedte van tien me ter inbegrepen twee trottoirs van twee meter elk r De doortrekking nair de Noothoven van Goorstraat zal niet onmiddejlyk tot stand komen Men stuit n l op de spoorbaan Gouda Schoonhoven welke overbrugd zou moeten worden hetgeen overbodig is on dat de tramlyn zooals men weet opgeheven wordt Zoodra dit gebeurt en de grond is in eigendom verkregen kan de weg naar de Noothoven van Goorstraat worden doorgetrokken In de tunnels zullen de scheidingswanden tusschen groot en klein verkeer en degrondkeerende wanden onder de spoorbaanworden bekleed met gele tegels Buiten detunnel worden de betonwerken en de wanden van het viaduct bekleed met Metselwerk Van het oorspronkelyke plan om de afscheidingen tot boven het straatniveau in beton op te trekken is na een beziohtiging van kunstwerken elders in het land door het gemeentebestuur afgezien Er komen nu op de wanden yzeren hekwerken van stylen om den VVz meter en twee horizontale yzeren buizen van 10 c M dikte Dit geeft wel onderhoud doch daarmetle wordt een ruiifier doorzicht verkregen De vloer van de tunnel van de toegangswegen en van het Oostelyk deel van het viaduct zal bestaan uit dikke klinkers op zijn plat in cementspecie mechanisch ingetrild zooals I op den Kattensingei liggen De trottoirs krijgen tegels met betonbanden De afvoer van het regenwater geschiedt door putten en goten naar een waterkelder daarboven wordt etfn pompgebouwtje gebouwd waar De komende situatie fjoe lang worden nu de tunnels en waar IS het böjfin en het einde aldus een vraag die velen zich stellen Vooraf dit De feitelijke tunnels liggenalleen oi der de spoorbaan de op en afritten heeten toegangswegen Men krygt dusmaar een klein gedeelte dat onder despoorbaan doorlojopt mX ter lengte van 18 06 meter Zijn de tunnels overdekt doct at de spoorbaan er over heen loopt deop en afritten zijn onoverdekt men kan ervan een hooger punt af in kyken Ter willevan de duidelykheid zullen wy echter jk geheele lengte van de wegen waar zjj in de Spoor straat het bestaand niveau verlaten I en in den Kidde r van Catsweg het weg iniveau bereiken tunnel noemen De tunnel voor het snelverkeer wordt 210 meter lang Zy begint in de Spoorstraat ter hoogte van de garage van den heer D i J van Dam en komt in den Ridder vjn Catsweg uit op en punt dat in het verlengde ligt van de noordelijke besehoeiing van den Graaf Fkirisweg De tunijc voor snelverkeer gaat dus juist den Graaf Florisweg voorby doch dit geeft niet daar hier in de toekomst zooals gezegd tocli een groot plein komt De twee tunnels voor langzaam verkeetf krygen in de Sflfarstraat haar beginpunt teis genover de bestaande slagery van den heer € Jansen en bereiken den Ridder van Catsweg wegtegenover het tweede van de vyi heerenhuizeft die van den overweg af g lekgnd aan de rechterzyde voor den Graaf Florisweg staan De wegen voor langzaam