Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1939

Oulvenl Zaterdag hield de po§td liUii Sperwer tiaar jaarüjiar stelling Kr waren 100 di ïtoj De keurmeester was de hait tt uit Den Haag De pryzen wii behaald Kilasse 1 oude doffers v a GL 1 N V d zyde 2 W de D La Grand e v H Th a n gemeeittor a dn verkiezing De R K kies vereeniging heeft in een ver gadering de eandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezing aangewezen De voorlooplge l Bt bestaat uit de heeren 1 A H Carlier 2 J de Jong 3 A Kool 4 M van Bohemen Rekntng Zielia 1iul ver Ai itli De relteninff van de vereeniging Zieken hulBverplegln over 1938 flluit met eenbatig Baldo van ƒ 205 16 Het operatiefondageeft een batig saldo aan van ƒ S01 24 Per 81 December bedroeg de reserve ƒ 2882 67 Gedurende het 4e kwartaal werden 12 patiënten voor rekening der vereeniging opgenomen Loop der htvolldng Ingekomen Neeltje Rj van Rotterdam Vertrokken Adrianfl Cornelia Stam en Maarten van der Ham Aar Rotterdam é Bvu gerlllke Bland N Jan ConUliSi i van H TerA de Wit ü A lri Johanna H J van Weettio en G Pols Henricus z van P C van Loenwen e 3 Baak fADDINXVBEN van ltt n Klasse 2 oude doffers veq Iq 1 L HoogerdUk H van nl van der Zyden 4 L Hoog M de llooü e v N van der ZijdJ Klasse 3 oude doffers vag Ml 1 W do Lang 2 W de Ute bergen x e v H van Dük Kraats IKasse 4 oude duiven van 1 H van D k 2 H Middelkoop bergen 4 H van der Zyd i l Dyk e v G de liooy Klasse 5 oude duiven van 20 1 L HoogerdUk 2 P Kersbtim van der Graaf e v H van d ï Klasse 6 oude duiven van 0 1 W de Lant 2 P Korsb nfc der Graaf z e v G de Roo gerdijk IKiaaae 7 jonge doffers vüi M wl G de Rooy 2 N van 4J L Aoogerdijk 4 P Kerabnyi van Dijk e v H Middelkoop Klasse 8 Jonge doffers vil M fe H van Dyk 2 G de Roofl berrfent 4 L Hoogerdyk z e v 1 van der Zyden 9 jonge duiven Van 1 w de Lang 2 H vaa int Rooy z e v H van ièi i Oiik ie 10 jonge duiven van Kersbergen 2 A vlai jder Graaf z e v NJltti k van D jk il erlbt g an het ioW ƒ 6 j6 op H t konUH we 4 £ Q Slied johl i T 1 I ï itavMid Rflddingii iling Waddinxveen v ni iddifegsbrigade be t Centrum een p J DE NATUUR S NIET TE VERBETEREN De geneeskracht de geur en de smaak van net edele natuurproduct Verfijnd versteri door de moderne weldoordachte fabricage Alles tezamen KI MIG PEPERh UNl u LA af m€Bt Jrf i70 iaai De JY op M jAzaf all thans 70 jaar Op 26 Januari m di feit in een herdenki ngssamelkomfit de Qeref Kerk t4 vieren De heidenlffligsrec p zal wortj uitgesproken doofe den heer A Kuiper uit Utrecht met ala epdèrsjjerp Vyt uur per webk ge formeerd TeVens zal wordei opgevoerd het decl itorium Voor volle rijke lei beataatj iopt Jmen de peUaoJen Uit I Britsche 1 samenr vSto gerichr n het volk het Gr j om met h öpamen te fS Iterate pogini ni het a öofc va j te ibezwerfflÉ A j roep ia gote Hlui dodt l ord Wil don i Ivord Derby Jlcmtajpu J orman ijÜi MaLfield Lord Ason ofjPenn it £ L Lutyenq Lord Horde U Mac ilïlaïi iM EiUtacy Perèy Sir Michael S lw j a ughan WilU ns Sf William Öïagg sl Ajrthur Eddn gtJpn Si Kenneth ClftTk n bord Burgwey jp den oproep wordt onder ml ezegd hu hangtj een aleer van onbehttgiywieiu ovfis de geheele wereld ManneM e vrouin aUe buiden weten met wat de volgcMÉa weken en maanden zullen brengen ZIjuIieii hoe aan aUe kanten enorme UoeleOen oorlogstuig worden opgesUpeld iQt hoe plannen voor de verdedigmg luzxerbevojkmg gemaakt worden en z j 1 beslü ea maar al te goed dat onder de bebtaawle omstandigheden een oorlog tusaeaen krachtig georganlaeerde staten fllechtB dood en verderf kan brengen in tal TOMNEMA 8 C SNF EK f Alhier bad j in het pi plaats van een groot behoorende aan eemge en aan de gemeente hoog in sommige geviulen 5 IFo e meer dan bjj de verhul ng tw e leden oep de voorzitter om half achtIgti opehde met een rfieüwjaarsIdfe leden i i i Hrerderi eön drietal klljiw kleuren f lfe ltenfilms en daarna de grqpteen spann icte film Het le n va i EipikZola de ilm meer bekend jonder d naam jI Accuse Na afloop zijn de Nutstedei nog gcri men tijd Wy elkaar geijleven waarbyij gelegenheid kregen om jntelligentieproeV af te 1 leggen De proeven waren ecnteT moeilijker dan die welke men Dinsdaksavondaidoor de radio ten gehoore krUgtl Het was weer een sui esvolle ftvond Nieuwericerk l d UwcL Jaarvergadering bhr School In de Chr School is de jaarlijksche ledenvergadering gehouden der Chr N t Schoolvereeniging De voorzitter de heT A P den Hoed opende met gebed en Schriftlezing Uit het jaarverslag van den secretaris biykt dat de schoolvereenlgincr zich in zeer goede positie bevindt Het aantal leerlingen blijft stationnair Verder wordt in het jaarverslag gewag gemaakt van het a s 50 jarig jubileum der verefnlging De fmancieele toestand is eveneeri zeer goed Bij de rondvraag werd o m hfsproken de wenschelijltheid van aanaluitinsr bij dfl flchoolartsendienst Als bestuurslid herkozen De heeren K Marck en A Maaskan werden herkozen als bestuurslid van de Chr schoolvereeniging Kteuw Leven bestaat 25 jaar De gemengde zangvereeniging Nieuw Leven eerevoorzitter de Edelachtbare heer F Jas directeur Gustaaf de Vries al Jn 1939 haar 25 jarig bestaan vieren Het bestuur is voornemens dit jubileum op grootsche wijze te vieren een bijzonder zangprogramma en revue zyn in studie genomen Bond vsn Boerinnen en PlatteliuidaTTouwen Tn deze gemeente Is opgericht een afd van den Ned Bond van Boerinnen en andpre PlattelandavTouv en De afd strekt zi b uit over de gemeente Nieuwerkerk a IJssel en Capelle a d IJssel Het bestuur is als volgt samengesteld Mevr KapteÜ presidente Mevr C den Hollander 2e preI sidente Mej B ffardüzer secr Mevr Roodenburg 2e secr Mevr R den Hollaraipr penningm Te water geraakt Eerst nu is gebleken dat Donderdagavond tydens de verduiateringsoefenïng In de Zuidplaspolder een ongeluk heeft plaats gehad dat wonder boven wonder nog goed is afgeloopen De tuinder Jac Klein Jï I meende de duisternis wel te kunnen trotseeren K nam een zwaar pak stroo op dpn rug dat by op het stuk land naast zUn woning wilde brengen In de duistomia met een zware last op zljn rug wilde by over de plank loopen welke de beide stukken land scheidde Boven de breede vaarsloot brak de piank en ging K kopje otider K BÏaagde er in door wbreeuwen de aandacht te trekken van zün broer Deze wist echter niet direct vanwaar het geschreeuw kwam Op het laatste oogenblik spoedde hy zich naar de breede sloot waar h j met veel moeite er fn slaagde z jn broer van epn wisBcn dood te redden BevoHdng ïedurende het jaar 1938 is het aantal Inwoners dezer gemeente afgenomen met 43 en bedraagt thatu 8879 erÜ verloren een paar zwart iragen by J BonefM inderhandschoen bQ oststraat 44 een Voor dé T BXL bestrüding i Het bestuur Van de TJB C vereeniging in onze gemeente ontving dezer dagen v n de j gg g rf N V Carossenefabriek Verheul alhier een bedrag van ƒ zgnde de opbrengst Pè rridon Ny ordeihde S van de personeelspot j erarmbandje op het PoUtiebW Verloren twee glacé danuÉ Mercunua diiuoma nen een dameshorloge een kirtl fruit een glacé handschoen Burgn jijke Stand GEIBOKEN Wynandus en van J SluUs en H M Koolmmj tiaantje Janny Margaretha 4 H J Poortermans en J A garetha Anthonia d van J L A Onze plaatsgenoot de heer D Schouten slaagde voor het Mercurius diploma boekhouden De heer Schouten was leerling van den heer J A G Harmsen te Boskoop Straatverlidbting De Raad dezer gemeente heeft besloten tot het aanbrengen van straatverlcihting door middel van electriciteit van den Bodegraafsche straatweg onder deze gemeente Het ligt in de bedoeling deze verlidhting In den loop van het jaar aan te brengen met het oog op het than reeds vergevorderd winterseizoen en A C A Verwij Hendrfi looze gezinnen waarby goen onderscheid wordt gemaakt volgens leeftyd of aexe Z zien hoe onze beschaving waaraan mannen en vrouwen van alle standen en uit alle landen het hunne hebben bygedra lena d van H van der Bor Bruin OETROiUfWD H Weurman gouw H Jenné en M Verjji OVERLEDEN M Moons wa J G W Naber 74 j W SlutU schrei om reclame Reolam die iljn geld opbrengt Die Uw slt Toeden kan en In land lean houden Daaivooi be taat maap één goede manter adverteeren In een blad dal Inlen gelezen wordl de kram uH vi naaste omgeving Advedeerl dauiu a De eOUDSCHE COURANT BOSKOOP IJiclub Otwef Woensdagavond had In Hotel No uf do 3iate jftarvcrgadürlng plaata van de IJsclub Otweg De voorzitter de iieer C v d Kraals opende deze vergadering en heette de aanwealgen welkom Spr gaf het woord oan den secretarhs de heer D de Bruin die de notulen der vorige vergadering weergaf waarin tevens oen overzicht wus verwerkt van de weritzaamheden gedurende de laatste vorstperiode tn December 1938 Er werden een tweetal wedsUijden georganiseerd waarbij als prijs levensmiddelen worden beschikbaar gesteld Ook werden voor personen boven en beneden 18 Jaar hardrij wedstrijden en priksledewedstrijden georganiseerd waarbü om luxe voorwerpen werd gestreden De Invallende dooi belette toen de Ijsclub verdere activiteit te ontplooien Hlerim werd het Jaarverslag van den penningmeester voorgelezen waaruit bleek dat een batig saldo tn kas was ten bedrage van 441 14 De boeken werden eveneens tn orde bevonden on vol verwachting wordt nu uitgezien naar een gelegenheid om het kasgeld nog op andere wUze productief te maken dan in belegging en intrest Het volgende punt aan de orde komende was bestuursverkiezlng Deze verkiezing had lot resultaat dat de aftredende leden de heeren C van der Kraate en A P Bongers werden herkozen met algeheeïe meerderheid terwUl voor de heer M Struik werd gekozen de heer K de Jong Voorts werd nog In de vacature van don heer Qeers die wegens drukke bezigheden en gevorderde leeftijd zijn functie niet meer kon waarnemen voorzien door den heer Ant te Clerq die met groote meerderheid werd gekozen Bij de hierna volgende rondvraag werd nog even gememoreerd dat waar het bestuur tot nu toe zelf de ijsbaan veegde dit in het vervolg zal worden gedaan door betaalde krachten Op een vraag van den heer K Kerkvllet betreffende het bijverven van de muziektent deelde de voorzitter nog mede dat wegens de ingevallenj vorst het bijverven was uitgesteld maar dat na de winter een en ander zal worden in orde gemaakt Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering iGoedkoope funiliegesiwekkai De waam Directeur van het postkantoor maakt bekend dat met ingang van 1 Febr a s bjj wjjze van proef de gelegenheid zal worden opengesteld tot het voeren van z g goedkoope familiegesprekken Het tarief zal bedragen ƒ 7 50 voor een geeprek van 3 minuten met Java Madoera en Bali en ƒ 9 met Sumatra en Makasser Voor elke minuut meer wordt een derde dezer bedragen in rekening gebracht terwijl in deze gesprekken géén zakel ke aangelegenheden mogen worden behandeld Verdere inlichtingen aan het loket Fost en Telegraafkantoor De waarn directeur van het postkantoor maakt bekend dat op 31 Januari a s de verjaardag van H K H Prinses Beatrix het postkantoor geopend zal zijn tot 12 uur voor alle diensten van 12 16 uur voor telegraaf telefoon en aanneming aangeteekende stukken van 1B 19 30 voor telegraaf en telefoon Alleen de eerste postbesteUlng zal op die dag worden uitgevoerd De busllchtlngen en postverzendingen ondergaan geen wUzlging BrandBioffenvereen Voonwrg Vrijdagavond had in hotel Neuf de Jaarvergadering van de Brandstoffenvereeniging Voorzorg plaats De voorzitter de heer C Beekenkamp opende met een hartelijk welkom en sprak zün beste wenschen uit voor het jaar 1959 Alsnu kreeg de secretaris de heer W KrulswÜk gelegenheid voor het lezen der notulen die onveranderd onder dank werden vastgesteld Uit het verslag van den penningmeester stippen wlJ aan dat de ontvangsten bedroegen ƒ 17068 82 de uitgaven ƒ 14782 29 zoodat er een saldo waa van ƒ 2276 53 welk bedrag aan de leden werd terugbetaald De reserve bedraagt 1008 81 De heer T Verkade bracht vervolgens verslag uit omtrent de boeken en be scheiden der vereeniging die hlJ in orde had bevonden Het Jaarverslag van den secretaris pras zooals altijd keurig verzorgd en oogstte een dankbaar applaus Uit het verslag bleek o m dat het ledental steeds groeiende is en thans 498 telt voorts Week dat In het afgeloopen jaar aaji de leden geleverd Is 3656 h 1 groote 2478 h l kleine anthraclet 1297 h l elerkolen en 460 h l cokes Tot bestuursleden werden herkozen de heeren C Beekenkamp J Hoogeveen en J Weller die allen him benoeming aannamen Tot leden der kascommlsele werden benoemd de heeren P Boer en J Blom en als plaatsvervangers de heeren M P Loef en E J van Beek BU de rondvraag werd verzocht om de bode op te dragen dat ook In September zegels bij hem kunnen worden gekocht waaraan door het bestuur zal worden voldaan Benoeming Onze vroegere plaatsgenoot de heer G Slob thans werkzaam aan het hoofdbestuur der P T T te 8 Gravenhage is met ingang van 1 Januari j i benoemd tot Commiea by den P T T dienat aldaar Geslaagd Van de leerlingen door den heer J A O Harmsen alhier opgeleid slaagden de heeren P D Noest Jr en D Schouten voor het Mercurlus dJpIoma boekhouden Schaken Voor do competitie van de Leldsche Schaakbond heeft in Lolden een wedstrijd plaats gehad tusschcn Inter Nas II en de Lelthen II De gespecificeerde uitslag was Do Lelthen II Inter Nos II J van den Burg H Trimp ü i J Dekker C van Veen Tz 0 1 J Boom A van der Loo O i H HoogervorsW J P C Bouwman i J Koelewijn W van den Berg 0 1 C Baars J Bulk Cz 0 1 H Klein Joh de Ruyter 1 0 O van Strlen W J Spaargaren ftfgebr E Uhllch M Schrijver O i J Krekelaar C van Leeuwen l t Uitvoering Exd tor Voor een uitverkochte zaal gaf de muziek vercciUglng Hai monie Excelsior Woenbdug avond een uitvoering in Flora Rcüüs een uuf voor don aanvang kwam Mt i publiek opzetten De wachttijd werd oentor tot een genoegen door de aangename verpoüzjng waarvoor The black rythm stars zorgden Na een kort sponiaan openingswoord door don voorzitter den hoor J van Lomwei ving Excelsior aan met het ultgezochle programma dat zeer Insloeg Vooral no Suite Oriëntale van Fr Popy had veel succes Een enthousiast applaus was de beiooning voor corp en dirigent Na de pauze volgde Daan Hooykaas mot Oen keur van h klas artlsten van het bureau Variété Oerzee uit Rotterdam Een beschaatd gezelschap met hoogstaande kuost en vorpoozlng De voorzitter vertelde na ailoop nog van de grootsche plannen die Excelsior heeft In Mei concours on in September weer een groote feestavond de burgerij aan te bieden Dat concours belooft iets buitengewoons te worden Nog lang na sluiting bleef men gezelligbUeen i Vereen onderling Glasverzekering Vrijdagavond hield de vereen Onderlinge Glasverzekering In hotel Kiaassenhaar jaarvergadering De voorzitter deheer D van der Geur heette de aanwezigen hartelijk welkom De notulen der 1 1 gehouden vergadering werden onveranderd vastgesteld Uit het jaarverslagvan den penningmeester bleek wederom dat evenals het vorig Jaar 20 pet kortmgop de premies zal worden gegeven Dealtredende bestuursleden werden herkozeni terwijl In de vacature van den heerJ do Bruyn werd gekozen de 1 heer N Koster i Brandstichting De Rotterd rechtbank heeft heden veroordeeld wegens brandstichting in een schuur te Boskoop op 27 September j l om de verzekeringapen ningen te kunnen innen de 2 jarige huisschilder J H tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld De eisch luidde twee Jaar en zes maanden Burgerlijke Stand GEBOREN Jozeph Adrlaan z v W G Vermeulen en M J van Vliet Alle Wilhelmina d v M Ramp en M Zweerman Cornells Anthonius z v L M van den NleuwendUk en P M van Kersbergen Catharina Jannetje d v J I A de Ruiter en C J Edelman Martina Gerrltje d v Q Oeers en D Boon Gerard z v A van Sprong en M N de Boom MOËRCAPËLLË Burgerlijk Armbestuur De heer Albl Hertog Is benoemd tot voorzitter van het Burgerlijk Armbestu lu Mond en klauwzeer Nadat in 1938 alle veestapels in deze gemeente met mond en klauwzeer waren aangetast en waarvan op Zl Nov 1938 het laatst geval genezen was verklaard Is thans het eerste geval in dit jaar van mond en klauwzeer in deze gemeente geconstateerd Gevonden voorwerpen Een kinderhandschoen inlichtingen te bekomen bij de gemeente politie ElerenveUing Op Doiulerdag 19 Januari waren aangevoerd 6166 eieren De prijzen waren als volgt henneneleren 3 10 ƒ 5 60 klppeneieren ƒ 3 60 4 20 alles per 100 stuks Loop der bevolking Vertrokken J van Poperen en gezin van Heerenweg naar Blelswijk Ingekomen O Hoogerwaard en gezin van Rotterdam naar de Zyde M M Pruljsen van Zevenhuizen Z H naar Dorpstraat Burgerlijke Stand GETROUWD J C Meüer en M M Pruljsen te Zevenhuizen Z H Opbrengst collecte De collecte gehouden UJdens de op Vrijdag 20 dezer gehouden godsdienstoefening in de Ned Herv Kerk heeft ruim 20 opgebracht Moordredit i Gezellige avond Zaterdag a s hoopt de Voetbalvereeniging Moordrecht in pen speciaal daarvoor belegde feestavond het 12 jarig voorzitterschap van haar voorzitter den heer H Frederiks te vieren Medewerking aan dezen avond zal worden gegeven door 3iet RotterdamBch Gabaret Ensemble met een NonStop Cabaret programma onder motto Lachen is gezond Om zeven uur zal de zaal geopend warden terwyl de aanvang ia bepaald op 7 30 j uur Na ailoop bal I Tot Nut ran t Algemeen Vorige week heeft t Nut de derde winteiljyeenkonut gehouden De zaal was zeer 77e Jaarsran if No 19944 Zaterdag 28 Januari 1939 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEVTaTER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad vfer hönt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADTEBTENTIEPRIJSi Uit Goada en omstrejceai behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels 1 30 Ike regel meer 0 26 Van buiten Gouda en den be zorgkrlnx 1 6 regeLi ƒ 1 66 elke reg meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bUsliaC op den prÜs Liefdadigbeids advertentiën de helft van den prjjs enal waar t ABeNNEMENTSPBÜSi por kwartaal ƒ 2 6 per WMk 17 cent bMorgliig per looper geschiedt Franco t r post p r kwartaal ƒ 8 15 Abonnementen w rd i dageUika aangedomen aan oins Bureau HARK Uf oiu agenten stviloopers den boekhanflel en de postkantoren Ome bureaux zlfn dagelijks geopend van 9 uur Administratie en 1 tstere 2746 Fj g trekenlng 46 40Q QVt INGEZONDEN MEDEDEELINGE 1 4 r gel8 ƒ 2 2B elke regel meex ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 faooger 81 GÜUDA Gewone advemntiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zoe Kereduce rden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van aoliiedc Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Biu eau z n Ingekom teneinde van opname verzekerd te zjjn dactie TeJef T 1 Peze Courant komt in ele püizenden gezinnea Gegarandeerde oplage 8500 ex AlANS OPRUIMINO BU V K II Z l l L i Zie de etalages mabkt 20 i I ROFITKER van de AATSTE KOOPJEsJ Beschermingr van monumenten en kunstschatten in oorlogstijd Een actie van de Nederlandsche Regeering De Regeerlngsdlenst meldt Ds Nederlandsche regeering heeft zich overeenkomstig een verzoek door de negentiende Volkenbondsvergadering m September 1938 tot haar gericht door tusschenkomst van H Ms gezanten tot aHe regeertngen van de staten die lid zUn van den Volkenbond zoomede tot een aantal andere regeeringen gewend met betrekking tot het vraagstuk van de bescherming van monumenten en kunstschatten in oorlogstijd Daarbij heeft onze regeering het ontwerpverdrag overgelegd dat terzake op verzoek van de internationale commissie voor Intellectueele samenwerking door het Office International des musees te Parijs was opgesteld Aan de regeeringen Is verzocht te willen berichten of zij eventueel bereid zouden zijn deel te nemen aan een diplomatieke conferentie waar dit onderwerp zou worden besproken teiwijl tevens verzocht is aan de Nederlandsche regeering de opmerkingen kenbaar te miiken waartoe l et ontwerp aafüelding zou geven Dit nnmmer bMtaat uit twee bladen EERSTE BLAD oerfaara iipt Japonnen in de nieuwste kleuren en modellen Buitengewoon voordeeligi 4 50 4 95 5 90 enz m vHEDESopROp TOT duitschlAnd Achttien vooraanstAf nd Bdtten doen l roeP I I op de leiders van het Öuitsche volk di in alle oprechtheid wenachefr in yet OOrlOffSBpiïM mHp te leven met hun medemenMM aUe ilanden het woord richten tot g ljjkge ztnden ov r de grenzen opdat die hun gaven van hart en hoofd mogen gebi iken tot d o n hiedie te werken tot het voorkotofeh van t Duit4 jgi ootste ramp en tot h slechten van Werken 1 y kunstmatige muren van Jha t wa rc oor wiy dreigen ver deeld te worden Wy ïïij eb OptSfiv om samen te wericenM bëzniiriiv van i lAchtti Vooraansi Het plan Vesthoff Meening van de Regeering alle kringen van Jcving lipbben een i eid r8 ryl In vcrbani met de werkverschaffing en hojt plaJi Westhoff merkt de regee I ring iti de memorie van antwoord aan do Eerste Kamer o de algemeene be j schouwingen over de rijksbegrootlng 1959 Op dat ten onrechte uit de woorden van Ban n Bch verlangen niet om anfjeren onzAi wH j den voorzitter van dep raad van mlnls op leggen Terwyl wy vastbealotflii zÜionze vrijheid te verdedigen afaan wy bP debreS voor een vrede van geiyMield ti gerechtigheid voor allen en voor dö heerschftppy der gerechtigheid in de irü ernationfalé betrekkingen welke de eenigeilbaaisis fcaarop onze beschaving kan Wordenbehouden Wli weteoi dat geen enkele beschaving Eooizy al blijft bestaan onveranderlyk is maar de naties uilen alleen een geest van samenwerking met anderen een duur zame ppli sJng vinden votor hun vraagstul en Bovenal doen w J een beroep op leiders en volk van het Groot Duitsche ryk opdat zy op dit oogenblik van macht en invloed in hun geschiedenia de groote gaven gebruiken waardoor zy gedurende eeuwen onai gemeenschappelijk erfdeel op alle terreinen van menschelijke kennis en bedrijvigheid hebben verrykt en met one samenweAen in een uiterste pogmg om het spook vaii den oorlog en van vyandachap tuaBchen de volken te bezweren en in een geest van vrye en zelfgewenschte samenwerking de eenige geest waardoor aan onze en aan hun behoeften kan wHjrden voldaan met ons te bouwen aan een betere toekomst zoodat wy niet alleen onze beschaving zullen behouden maar haar ook vergroot door onse er aring aan onze kinderen kunnen nalaten STADSNIEUWS GOUfDA 28 Januari 1939 Nederlandsche Kunst in het oude Ned stadsbeeld Lezing van Ir J Gratama vo r i Die Goude Voor de Oudheidkimdige vereenigir Die Goude hield gisteravond Ir J Gratama uit Amsterdam bestuurslid van de ftichting Constanten Huygens in Tei Gouw een lezing over de Nederlandsche ters Is afgeleid dat dfeze niet In alle opzichten vertrouwen hoeft tn het rappo rt De ministerpresident heeft bij gelegeïiheid van de algemeeae beschouwingen niet meer en niet minder gezegd dan dat de regeering de algemeene begins len die in het rapport nader zijn uitgewerkt heeft aanvaard maar dat zij niet de garantie kan geven dat zonder meer alle daarin geopperde denkbeelden letterlijk zullen worden overgenomeca Op grond van haar eigen verantwoordelijkheid laat de regecrlng nu de verschillende denkbeelden die In het rapport zijn neergelegd uitwerken teneinde wanneer deze uitgewerkte plannen haar hebben bereikt een definitieve beslissing te kunnen nemen Tefen Slapeloosheid Overspanning Onruet en Zenuwachtigheid gpbrulke men de Zenuwstlllend en Zenuwsterkende Mijnhardt s Zenuwtabletten Buisje 76 et Ontegenzeggelijk zullen bij een volle i dlge uitvoering van de denkbeelden die aan het rapport ten grondslag liggen allerlei vraagstukkon onder de oogen r moeten worden gezien vraagstukken welke mede levensbelangen van den landbouw raken Wat de beteekenls van de Uitvoering van het rapport voor den Nederlandschen landbouw betreft daarbij moet op den voorgrond worden gesteld dat op deze wijze geleidelijk zal worden voorzien tn hot gebrek aan cultuurgrond dat zich tengevolge van de toenemende bevolking van het platteland ondanks het feit dat de laatste Jaren nog belangrijke nieuwe oppervlakten cultuurgrond tot stand zijn gekomen meer en meer openbaart Daar de bewerking van de nieuwe gronden de productie zal doen stijgen zullen zoolang het gebrek aan evenvricht tusschen productie en afzet van de landbouwproducten voortduurt richting Na de radiorede van H M de Koningin Oproep van den Commissaris der Koningin in de prov Groningen De Commissaris der Koningin in de provincie Groningen mr J Linthorst Homan heeft tot alle inwoners der provincie Groningen een oproep gericht waarin hij onder herinnering aan de ladlo tocspraak van H M de Koningin over geestelijke en moreele herbewapening en gesteund door zijn ervaring als voorzitter der Vereeniging voor Opbouwwei k In de provincie Gromingen zegt te weten dat men in alle gelederen der provinciale Gronlngsche bevolking van den ook hier bij velen bestaa iden grooten nood overtuigd ts De Commissaris zegt te vertrouwen dat de aansporing yan H I de Koningin allen zonder uitzondering ertoe zal brengen thans hunne door H M aangewezen plichten snel en goed na te komen in alle kringen en groepen in alle deelen der provincie Groningen De Commissaris voegt eraan toe de mededeeling dat plannen voor gezamenlijke uitoefening dezer plichten in provinciaal verband In voorbereiding zijn en noodlgt alle vereenlgingen organisaties en commissies en ook alle personen die In de provincie Groningen in den door H M aangegeven geest medewerking willen verleenen uit daarvan op korten termijn aan hem mededeeling te doen opdat hier kan worden gestreefd naar een groot provinciaal plan voor allen Uitwerking der mogelijkheden zal binnenkort op zoo breed mogelijke provinciale basis plaats vinden Mededeelingen en besprekingen volgen zeer spoedig Natuurlijk zegt mr Linthorst Homan ten slotte wordt de mogelijkheid van samengaan met andere gebieden in het nationale kader niet uitgesloten doch thans geldt het vooral een groot werk van Groningers voor Groningers noemd rappQrt In een stadium van voorbereiding verkeert is het der r eerlng thans nog niet mogelijk op allerlei vragen dlo hoe belangrijk ook op zichzelf toch meer de details van de uitvoering raken in te gaan Wel wil de regeering verzekeren dat waar bij de uitvoering van cultuurtechnlsche werken voor wat betreft de rechtstreeksche werkgelegenheid in de allereerste plaats het platteland belang heeft zij er ook voortdurend naar streeft het noodlge to doen dat ook de werkgelegenheid in de grootere centra zooveel mogelijk toeneemt De regoerlng kan zooals zl reeds eenige malen heeft kenbaar gemaakt niet voldoen aan den ook thans weer geulten wensch vnn sommige leden om op grond van de werklooi eld den dienstplicht tot 2 Jaar te verlengen en daarbij over te gatui tot vergroottng van het contingent gen bedreigd wordt door de grootste ramp ivelke ooit in de geschiedenis der menschtieid U voorgekomen Uetr is tyd indien wy al niet te laat tullen zÜJn dat de menschen van goeden wU die waardeering hebben voor de vruchtOn der beachaving die geen haat of Vrfl kgevoelens in hun hart koesteren en kunst en het oude Nederlandsclie stadsbeeld De belangstelling was vry groot Ir Grata ma begon met te verklaren dat hjj de uitnoodiging tot het houden van deze lezmg met groot genoegen had aanvaard mede daarom omdat Jiet onderwerp hem na aan het hart ligt Lagerhuis komt Dinsdag weer foqeen Verjklaring van Chamberlain Wanneer het Lagerhuis Dinsdag 3X Januan weer byeenkomt zal het vete b langryltó onderwerpen m de eerste plaats protjiemen der buitenlandische polities t besprelwn hebben Keeds op den eersttn dag aldus neemt men in parlementair itrmgen aan zal de situatie in Spanje wt r len besproken nadat Chamberlain een verklaring zal hebben afgelegd over zyn bi zoek aau itome Zoowel ixet parlement als het luua wan met apamung mt naar de verkiaru gep weUe de preuuer zal atlegg n ttver zyn besprekingen met Muasoliiii en over de huuümg der üiitache reg ring ten aanzien van Spanje l oliUe te kuDgen meeiien dat Koowel de verklaQQgen van regeerisgsxyde ais de houding van het Bntsche Parlement in sterke mate beïnvloed zullen worden door den toon van de rede welke Hitler Maandagavond door den Kijksdaic zal uitspreken Voorts zal het Lagerhuia zyn aanoacnt wydfn aan dan toeatand en vooruitgang Cer bewapening ea luchtafweer Door ue 8 WBig zullen verschUlende wetsontwerI i de bescherming der burgerbevolking f 8en luchtaanvallen betreffend worden mgediend Hoewel door de regeermg op dit 8 bied reeds tal van maatregelen zyn genomen heeracht in parlementaire krmgen nog Bteeda itevredenheid over het regeeringsbeleid ten aanzien van de luchtafwe r Ook de toeatand van de Britsche scheepvaart en Bcheepsbouw induatrie alsmede het Palestynsche probleem en de politiek der Britsche regeering ten aanzien van het JfapanachChineesch conflict en de Open teur politifik in China zullen ongetwijfeld uitvoerig worden BesprdEen Men verwacht dat zeer spoedig de re8e ring mededeelingen zal doen over en wetsontwerpen ï indienen betreffende een Brltadie leenln aan TajeehonSlowakye Ten tyde van het accoord van München deelde Chamberlain mede dat door de Bank van Engeland aan Tsjecho Slowakye terstond een voorschot van tien millioen Pond Tftu worden verstrekt Voorts stelde men j zou worusn veiiiw i r nn i gevende maatregelen op dit gebied moe 4ch aan regeermgszyde voor na onüernan i u of r u r ten blijven bestaan Hoe de omvang van deze maatregelen zal zijn Indien de In cultuur gebrachte gronden vooc productie gereed komen is geheel onzeker Zeer veel zal in dit opzlcPft afhangen van de door ons omringende landen te nemen maatregelen en van de ontwikkeling van den algemeenen economlschen toestand Het Is op grond van al deze overwegingen dat de regoerlng staande voor de noodzaak dat doeltreffende maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid van tienduizenden genomen moeten worden van oordeel is dat de onzekerheid hieromtrent geen beletsel mag I vormen om voorzieningen te treffen waarvan het belang zoowel voor de directe bestrijding der werkloosheid als voor blijvende verruiming van werkge legenheid vaststaat Dat zich met het oog op de belangen van den landbouw bij de uitvoering van de In meergenoemd rapport vermelde werken groote moeilijkheden zullen voordoen verheelt de regeering zich derhalve allerminst In nauwe samenwerking tusschen de hierbij betrokken departementen van sociale zaken en van economische zaken waarvoor reeds maatregelen In voorbereiding zijn zullen deze problemen onder oogen moeten worden gezien De regeering vertrouwt echter dat deze moeilijkheden Indien met beleid en met een open oog voor ndeuwe mogelijkheden te werk wordt gegaan overwinnen zullen worden ZU voelt zich la dit vertrouwen geschraagd door de overtuiging die bij hot overgroote doel van ons volk leeft dat met een doeltreffende en krachtige bestrijding van do werkloosheid een eminent belang vow de geheele Nederlandsche gemeenschap gemoeid ts Waar de concretlseering van meerge delingen met de regeermgen van Frankrijic en Tajecho owaküe medewerking te verieenen aan een leening voor Praag tot een bedrag van 30 millioen Pond Na langdurige besprekingen zou gisteren overeenstemming bereikt zyn over deze leening Men Vervolgens zette spr uiteen hoe het koim dat ons critiscii BehcHid Uw atadssdioon Neem dadelijk n AKKERTJE als Ge U grieperig voelt Wacht niet totdat die besmelting de overhand krijgt Ga naar bed en neem nog n Akkertje Die griep zet dan niet door en morgen zijt ge weer fit Per koker van 13 stuks 12 stuivers Per doos van 2 stuks 2 stuivers Na de pauze toonde spr aan de liaiid an lantaamplaatjes van de Waag en het vooraf gemaakte houten proefmodel daarvan hoeveel zorg de toenmalige overheid van onze stad voor h t stedenschoon had Daarna liet hy zien hoe water het stadcLeeld kan verfraaien en het een typisch Hollandlch karakter kan geven voorta hoe de stedenbouw van voorheen ontleend is aan de natuur waarby het ruimtegevoel verbonden werd aan het water Ook het karakter van de stad Gouda werd bepaaM door water zooals spr met een ouden plattegrond verduidelykte Hij wekte de aanwezigen op te trachten het Tolhuis te behouden of anders ter plaatje een andere ijfsluiting van de Haven te maken daar zonder een dergelyke afBluiting de Haven het intieme karakter zal verliezen Ook de veel besproken Nieuwe Haven kwam op hut witte doek zooals deze nu ia en zcwals ze mogelijk worden zal Spr pleitte voor mei dempen hy wilde deze gracht opnieuw