Goudsche Courant, maandag 30 januari 1939

GROOTE SEIZOEN OPRUIMINI En nu restanten ENORME KOOPJES 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent overal wMr de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden daRelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie lelel Interc 2746 Postrekening 48400 mann GROOT JUBILEUM BAl in DANCING KUNSTMIN Boelekade GOUDA a s ZONDAG 29 JANÜi ter eere van de 12i iarigt praktilk als Danaleeraar van den heer WIM KO Tijdens het bal optreden van den beroemden 14 jarige Radiozanger Wim Scholl of wel genoemd de Hollandsche JOE PEETERSI Demonatratie MODEBNE DANSENI Dansorkest DE SORROW EXPELLH Algemeaie leiding berust bi den heer G G VAN DER ZANDEN Voorzitter Ned Genootschap van Beroepsdaneleeraren Reserveert deeen avond die ü een avond van ongekend genot zal brengsa ENTREE I 1 AANVANG 8 15 UUR HET HULDHHNGSXOMITé VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDINi Mimmum contnb ƒ 1 60 p j tevens voor echtgen i rnmderj k Tanef voor leden Crematie dragen iorgelspel in totaal ƒ 82 60 voor meilieden ƒ 166 Inlichtingenbladen en ini omtrent het verzekeringsf onkosteloos verkragbaar bö de fdeelings secretareu Flnweelensing 87 rr Alet groote vreugde drukken we hier de jongste foto af van Pnnses Beatrix Eldere m dit blad vindt men andere beelden dit het geluk m ons Pnnselyk gezm duidelyk demonstreeren De eer te foto van de Pnn ses werd door Prins Bemhard zelf ge maakt toen zyn telg nog maar 48 uur oud was Like daad waarby de jonge Prinses be trokken was stond in de geestdriftige be langsteliing van eder De geboorte aan gifte een paar maanden later op den 12en Mei de plechtigheid n de St Jacobskerk in Den Haag waarby Prinsen Beatrix oi ie armen van Haar Moeder ten loop ge houden werd waren momenten waarop het Nederlandsche volk zich geestdriftig uitte Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij OE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORISWEG 113 116 GOUDA Telefoon 2084 Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht Ook in onze gemeente was er groote geestdrift Een heraut te paard trok rond De Residentie was overvöl van be angstel voor het afkondigen van de proclamatie lenden om de Pr nses in de gouden koets de raad kwam m een buitengewone verga te zien dank zy de rad o konden ajle Ne lerlandera over de geheele wereld in hun huizen de plecht ghtid volgen die daar m het kerkgebouw plaats vond Zy konden h t k 1 dergeschrei hooren dat ieder in en bu ten het kerkgebouw ontroerd heeft Moge onze jonge Prinses ook m de vol gende jaren voorspoedig blyven opgroeien tot groote vreugde van het Konmklyk Ge z n Haar beide Grootmoeders en tot heil van Nederland Bsolube IS j Onze Balans Opruiming 18 DE MOOISTE GELEGENHEID OM NU Meubelen te koopen Vwi n groete ra ubalf ri dc fcodlUo wü n Klütterende partd Meubtlen D M kransen wfl In ome opnünilnt Mg i ONGEKEND LAGÜ PRIJUN Veoril veor hen di trenwpleMi mochten hebben 1 i het eok niet Teer direct toch n imitke gelegenheid om nu te koopen HUISKAMERS 2 tefelfautemli 4 atoo len allea loaraam leder bekleeding 17 24 SALONGARNITUREN 48 2 crapauds 4 stoelen 180 moqette bekleed EIKEN HUISKAMERS 2 fauteuila 4 stoelen los 0 m raam moquette of leder FJ faekleeding i CRAPEAUX GARNITUREN 34 00 00 98 mat moquette 2 g eclotsn fauteuils 4 stoslen Enorm koopje EliEBN THERMEUBELS met theevitnne 48 DRESSOIRS eiken met glaavitrlne THEEMEÜBELS aiken met noten dlTtne m restanten ffroota model 7 len Koopje EIKEN DRESSOIRS M3 88 keuze mt 20 modellen 90 djverae betere aoortanf 3 e FEUI M eetaBt EIKEN gALONTAPELa vlotte modellen Ri 88 2 PERS LEDIKANTEN vanaf 18 GROOT MODEL UITSCHUIPTAFKL met eiken regel reade fk 88 pooten Enorm koopje Jm LINNENKASTEN Eiken KINDERLEDIKAKTEN BABY COMMODES Gelakt EIKEN SLAAPKAMER S pen ledikant tprootelinn nkut met pi el m g nachtkastje tafel 2 stoe Cïvlen Compleet m 2 PERS LACQU4 SLAAPKAMIBS a pers ledikant waseï BO eommode nachtkastje QQ tafel latoolon Compleet n slechte 6 kamera Moubetei nu gekocht worden GRATIS voor onbeperklen Ud opgeslagen WACHT NU NIET DB PRIJZEN GAAN ONHERROEPELIJK STIJGEN Al OUDA ICLEIWEG 2 5 De Qruyter s tra Hooingko k Jjt J BLAUWE DEUIVlim TAFELAPPELKN 1 VFELPEREN SINAASAPPELHM HANDARUNBN CITROBNEN BANANEN TOHATKN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANjrW NIEUWE VUGKN DOOSJES TUNISDADBLI VRUCHTEN IN BUK EN GLAS DtVBRSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES TJ r OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIEGROENTEN vai prima kwBÜtdt tegen scherp concarreerende prtficn De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RTETVELD I ANGF TIENDEWEG 2T TRI EFOON 111 I N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda 1 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek I Notaris K ZEEVAT I te HAASTRECHT öü op MAANDAG 30 JANUARI 193S 4m avonds om 7 uur in Hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda publiek verltoopen DRIE nagenoee voltooide WOONHUIZEN met ERVEN te Gouda aan do Ridder van Cataweg jrroot tezamen 5 31 ren sreleiiren naast perceel nr 226 Ta veiïen in perceelen en gecombi BetaaWag 27 Februan 1939 Beziohtiffing volgens plaatsel k ge Inlichtingen worden verstrakt door ge noemde n Notans bM BOELHUIS Notaris K ZEEVAT COUDA te HAASTRECHT lal op WOENSDAG 1 FEBRUARI 1939 des morgens om 11 um aan de Markt 9 woning van den heer P VAN VEGTEN te GOUDA aan de Riddei van u 13 wegens beëindiging van het bedrUf om contant geld publiek verkoopen 18 kalfdragrende of gekalfd hebbende Koeien 3 pinken 3 kalveren 1 stier met schets 1 werkpaard aftands 1 achtjarig zwart merriepaard en 2 veewagens Vóór den verkoop genummerd te bezichtigan WISKUNDE leasen aangeboden eg aesr billltke toot waarden Toor leeriinien R S eg Grmnaaium voor candldalan BOUWEUM DIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER BURG MARTENSSINOIÜL U WEX DRUIVENZOUT Flacon è 40 ets en ƒ 1 20 b Anton Coops Drogist Wqdstraa t 31 ELFHOE VEN Hotel Café Restaorant Ruime zalen disponibel voor Bruiloften Partyoi en Feestavonden Speciaal voor greote diners DE EIGENAAR G VAN BAREN TELKF 9 RKBÜWUK E SUUR Makelaar KKUGERLAAN No UT te GOUDAbelast zich gaarne mei het deen van alleTaistie s Assnrantie a opmakeu van Centracten plaata D van Hrpotheken Koop esVerkoop Huur en Verhuttr tegen blliykpeenditieL TELEFOON No 2I7S DE KWAllfEITS BENZINE YERKRIJGBAAR TEGEN mmm prijs Wurom ktubm Omdir Eko de brindiiof i mei de oopu U vMttMJd i i rgen normdcn ptli vetkocht wardi Omd r de c gcnithippen vin BiM toodui iJjn dii dn brindiiof mei opmerkel k joede rMuluien oV gehn ki ken o den n moio en met Iimm CQtniirtit e Omdei Biw U vooi een bepetld bednf hei ffooiii mo cl ke mhuI kilometeii get STOPBUHETESSOTEEKfNI ConCfoleei de opgevoe de kwi e op den wej I hïi Uw btlini E io benunc te gf tsSO IS DE NAAM DIE OE HOOGSTE KWAUIEIT BETEEKENT VOOR EEN BElANCfllJKE SERIE AUTOMOBIELPRODUCTEN ItANDARD AMIlllKAANSCHI PEIIIOlEUB COMPACNII GEBOUW PBTROLEA SBZAViNHAGI WANNEER UW TANHEVUID MOET WORDEN No 19945 77e Jaargang Maandag 30 Januari 1939 eOllMËlDDIlIlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVFN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad versch nt dageUiks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tol den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van kmten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 155 elke rejifel meer f O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 btjslag op den prjjs Laefdadigheida advertentien de helft van den prrfa INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aobede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de pJaatamg aan het Bureau zgn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer Rereduceerdei prïïs Groote letters en randen worden berekend nakr plaatsruimte Prinses Beatrix verjaart I De taart met 1 kaarsje j Voor Prinses Beatiix ï Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van Pnnses Beatrix zal Ie Nederlandsche Banketbakkeis vereenigmg het Prinselijk gezin eeni verjaardagstaart aanbieden 5 Overeenkomstig de opvattingen ii het Prinselijk gezin zal deze taart 5 s her zyn Als eenig decor bevat zy oen kaars gevat m een van zacht t oranje marsepam vervaardigde roos den naam Beatrix getooid met een kroontje en een i escheid€n randver sienng De leden der vereemging zullen een naar het origineel model vervaar 5 digde taart op 31 Januar in hun etalages tentoonste en Hedenmiddag is het geschenk 5 door eenige jonge vakbeoe enaar s ten paleize Noordemde Ifezor d HET STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN IN EEN NIEUW TEHUIS Het Pohtiebureaau naar Arti et Legi Oveibrenging lazaruspoortje DE verplaatsing van het Stedelijk Mu seum van Oudheden naar het ge bouw aan de Oosthaven waarin sinds vete Jaren het Sint Oatharina aasthuis gevestigd was en dat thans door de totstandkoming van Huize JuUana aan die bestemming is onttrokken zal nu spoe dig een telt wordan Ook het vraagstuk om de politie een betere haar passende behuizing to geven zal thans spoedig worden opgelost Het politiebureau gevestigd aan de Markt 72 zal gehuisvest worden In het gebouw Arti et Legi m venband waar mede het Kantongerecht in een nader aan te wijzen gebouw zal worden ondei gebracht De plannen tot uitvoering van deze maatregelen zijn thans door Burgemees ter en Wethouders in een uitvoerig schrijven ter kennis van den Raad ge bracht In de toelichting tot de daartoe be hooiende voorstellen schrijven Burge meester en Wethouders het volgende Huisvesting van de politie m Arti et Legi Zooals wi Uwe Vergadering in herin nering mogtn brengen heeft zij mot ons College erkennende de wenschelijk held van een betere behuizing van de gemeente politie bereids op de begroo ting van 1930 ten bediag uitgetrokk n om een deel dei kosten tt bestrijden van de Inrichting van het gebouw Arti et Legi alhier tot bureau van politie Wij verwijzen U dienaangaande naar opzen begeleldbrlef blj de begiootlng van dat jaar vooistel no 191 pag 15 Tot dusver heeft deze zaak echter geen verderen voortgang gehad Aange zien Intubschcn met betrekking tot de hulsvesting van den politiedienst van een noodtoestand moet worden ge sproken hebben wU ons thans beraden over de wijze waarop het gebouw Arti et Legi ten spoedigste voor zyn nieuwe bestemming kan worden vi gemaakt Qeiijk U bekend is zun daarin thans ge vestigd het Kantongerecht en het Ste delijk Museum voor Oudheden Voor belde UistelUngen moet dus een onder komen worden gezocht Zetel van het Kantongerecht Ten aanzien van het deel van Arti et Legi dat ten behoeve van het Kanton gerecht aan het Rijk Is verhuurd heb ben wIj Zune Excellentie den Müilster van Financien met wlen destijds de huurovereenkomst is gesloten doen we ten dat de gemeente na 1 Juli a s de vtUe beschikking over de betreffende ruimte herneemt zulks met dien ver stande dat de gemeente bereid is de verhuring desgewenscht voor een korten w mijn nog te verlengen Wij hebben ons voorts met den Chet van den Rijksgebouwendienst in verbm gesteld ten einde te geraken tot de aanwUzlng van een anderen zetel voor net Kantongerecht Wanneer de daar over gevoerde besprekingen tot een voorlooplg resultaat hebben geleid zul jen w l Uwen Raad de noodige voorstel n daaromtrent doen toekomen Overbienging van het Museum naar het v m St Catharina Oasthuis Van meer belang nog dan de hulsves W van het Kantongerecht is welUcht die van het Museum van Oudheden uitbMHta = t n gevolge van de we S f ltecues en de nieu we opstelling van de meest waardevolle o ttlngen aan aantrekkelijkheid heeft dSi 1 helangrUker plaats OMer t T ltureele leven onzer stad zal gaan innemen Het zou aÏÏr wanSeer Sï hS u P een betere be W ri Sti i koste van het Mu worden en i toestand echter niet nu hmL Hn eveneens zeer onvoldoende nuisvestlng van het Museum grondig te verbeteren door dit iaatste over te bren gen naar het voormalige St Catharina Gasthuis aan de Oosthaven De gemeente bezli In dit laatste ge bouw dat sinds de totstandkoming van het Juliana Rusthuis goeddeels bulten gebruik Is gebleven een uitermate gun sttge gelegenheid om in het centrum der maakt zulk een credlet beschikbaar tt stellen Restauiatie als werkobject vooi jongere weikloozen Wij liebben daarom doen nagaan of langs anderen weg dit werk tot stand gebracht kan worden Aan den Directeur van Gemeentewerken en den Algemeen Leider van de cursussen voor jeugdige werkloozen is daarom opdracht verstrekt om de plannen der Commissie uit te werken en na te gaan of deze restaura tie van hel v m St Catharüna Gasthuis bij wijze van werkobject voor jeugdige werkloozen kan geschieden Wij zijn er daarbij van uitgegaan dat dit werk in zijn soort een zeer aantrekkelijk werk object vormt en dat de cursussen over een voldoende aantal deelnemers van verschillendt ambachten beschikken wier vakbekwaamheid het mogelijk maakt hjn dczeri arbeid onder deskun dlgo leiding en met behulp van ervaren voorlieden te doen verrichten Bovendien maakt do geKozen figuur het mogelijk het werk in etappes te doen uitvoeren Desgewenscht kan rtiet het voorhuls en den voorgevel oen proef worden geno men na welke het werk deel voor deel kan worden uitgevoerd Vermelding ver dient nog dat bij de restauratie bbjvend overleg zal worden gepleegd met den Secretaris der Monumenteoir commissie voor Zuid Holland die als adviseur der Museum commissie voor deze de ver bouwingsplannen heeft ontworpen Uit de door bovengenoemde Gemeen telijke funttionarissen Ingediende rap porten en teekeningen welke ter visie zijn gelegd blijkt dat de totale kosten van het werk wanneer het aLs werk object wordt uitgevoerd kunnen gesteld worden op rond ƒ 30000 waarbij ditmaal de kosten begrepen zijn voor een bij kans onmisbare centrale verwarming welke dan tevens voor de Llbrye zal die nen Dit laatste moet mede van groot belang worden geacht daar het Archief en de Llbrye thans van de onvoldoende verwarming en van de vochtigheid te lijden hebben Wanneer de gebruikelijke subsidie welke van Rijkswege voor dergelijke werkobjecten pleegt te worden gegeven ook voor dit werk kan worden verkregen zal voor de gemoonte een uitgave van plm ƒ 10 000 overblijven waarvan rond ƒ 4000 op den kapltaaldienst zou kunnen worden geboekt terwijl de gewone be grootingen voor 1939 en 1940 elk met roind 3000 zouden dienen te worden belast Het werk zal 8246 mandaten omvatten en naar voorloopige raming In totaal li jaar tijd vorderen Het Museum zal ech ter vóórdien geleidelijk naar het nieuwe gebouw kunnen worden overgebracht zoodat Arti et Legi reeds op korteren termijn vrijkomt Overbienging van Lazarus poortje Zooals reeds hierboven werd aange geven achten wi het zeer aantrekkelijk aan de restauratie van het Gasthuis complex te verbinden den wederopbouw ter plaatse van het Lazaruspoortje dit gelijke Uwe Vergadering besloten heeft in verband met den bouw van een werk plaats voor de Gemeente Lichtfabrieken op zijn huidige plaats niet Isan worden I Jd fetad hair veizömc ingen van schu derstukken beeldhouwwerk antiek zU ver en glaswerk gravures topographica penningen tegels enz ten volle tot hun recht te doen komen Tevens biedt een restauratie van het Gasthuis complex vooral Indien dit gepaard gaat aan de overbrenging van het Lazaruspoortge bouwtje waarover nader de moge lijkheid om in de onmiddellijke nabijheid van de St Janskerk een stuk oud stedeschodn te herscheppen dat deze kerk waardig Is en de aandach en be wondering van leder zal vragen niet het minst van de vele vreemdelingen welke onze stad vooral om de kerkglazen be zoeken Poto Ziegler H K H PRINSES BEATRIX 0 P HiAAIR EERSTEN VBRJAAKDAG TVTorgen is het voor de Koninklijke Fami lie en voor ons geheele volk een heuge lyke dag Onze kleine Pnnses Beatrix zal dan Haar eersten verjaardag vieren Wij denken heden Lenig aan de spanning m Januari 1938 toen eiken dag de geboor te van het Pnnsenkind wer l verwacht tot op den laatsten dag dier maand het ver heugend bericht kwam dat een Prinbes waa geboren Wat een groote vreugde alom De kanon nen heten hun 51 caluutschoten hooren de klokken beierden de vlaggen gingen uit overal was er feeststemming Len jutch kreet ging op dat een nieuwe loot aan den aiouden Oranjestam ontsproten was Bovendien beschikt het St Catharina Gasthuis over zooveel ruimte dat naast de vertrekken in welke het tegenwoordige en toekomstige eigen bezit aan oudere kunst en antiek zal zijn onder gebracht ook een zaal voor periodieke tentoonstellingen en lezingen kan wor den beschikbaar gesteld Zoodoende openen zich ook perspectieven op meer aan laking met de nieuwere kutnst dan Gouda tot dusver ten deel viel een fac tor welke voor het cultureele peil der stodehjkp samenleving van belang moet worden geacht Ten slotte zij er reeds hier op gewezen dat de txvarlng heeft geleerd dat de hulsvesting van stedelijk kunstbezit In een fraaie passende en ruime omgeving stimuleerend werkt op den gullen bur geizin binnen en soms ook bulten de stad Bruikleen collectie Van Vliet In dit verband kan ons College Uwen Raad reeds de verheugende mededeeling doen dat de heer W van Vliet lid der Commi sle vaji toezicht op de Stedelijke dering byeen m de kerken werden dank en bedestonden gehouden Overal was er groote blydschap Thans ia een jaar voorby en wy herden ken dit heugelyk gebeuren In dit afgeloo pen jaar is op enthousiaste wyze gebleken hoe de jonge Prinses de harten van het Ne lerlandsche völk heeft veroverd Door Haar IS de hechte band die Oranjehuis en volk verbinden nog hechter gemaakt I Musea in het feit dat een verbetering van de hulsvesting van het Museum ter hand is genomen ons bericht heeft dat hij nu hij onzp stad metterwoon verlaat besloten heeft een gedeelte van zijn col I lectle aan de gemeente inbrulldeen af te staan Wij hebben de Commissie van toezicht op de Musea gaarne gemachtigd deze voorwerpen waardoor het kunstbezit der gemeente aanmerkelijk wordt ver rljkt te aanvaarden terwijl wij jegens I den heer Van Vhei de erkentelijkheid der gemeente hebben betuigd Wij heb den Minister van Sociale Zaken moeten worden ingeroepen voor hot aanwijzen van de restauiatie van het vm Gast huis complex als werkobject voor jeug dl ge wer kloeken Alvorens echter verdere stappen te doen noodlgen wij Uwe Vergadering uit zich in beginsel over een en ander uit te spreken Wij zullen U dan te zUner tijd de formeele besluiten voorleggen welke vooral met hot oog op de aanwijzing van de benoodigde credieten vcreischt zijn Sajnenvatting Het bovenstaande samenvattende en voorta verwijzende naar de stukken heliben wij mitsdien de eer U In overweging te geven a te ijesluiten dat het vm St Ca tharina Gasthuis wordt aangewezen tot huisvesting van het Stedelijk Museum voor Oudheden b te besluiten tot verplaatsing van het z g Lazaruspoortje naar het Achter de Kerk ten einde te dienen tot afslui ting en toegangspoort van het Museum c ons to machtigen het noodIge te doen om te bevorderen dat de restau ratio v n het v m Gasthuis complex en de inrichting daarvan tot Museum geschiedt in den vorm van een werkobject voor jeugdige werkloozen d ons te mEichtlgen het v m St Ca tharina Gasthuis reeds thans voor zoo gehandhaafd Zooals op de door de Ge meentelijko Mcaiumenten commissie in gezonden schets teekeningen welke bij de stukken zijn gevoegd Is aangegeven kan door een plaatsing van het poortje aan het Acliter de Kerk een zeer ge lukklge afsluitmg van het Gasthuis complex en een aantrekkelijke concen tratie van het bezit der sthd aan oude monumenten worden verkregen De juiste opstelling van het poortje dat tevens als voorpoort tot het Museum zal kun nen dienst doen wordt overigens nog nader bezien Het is duidelijk dat de afbraak en de wederopbouw van het poortje groote zorgvuldigheid en vakkennis vereischen en niet aan de Jeugdige werkloozen kun nen worden overgelaten het zal dus bulten het bedoelde werkobject moeten blijven De kosten van een en ander zUn voorlooplg op 7 667 geraamd waarvan een deel op de Gemeente Lichtfabrieken zal dienen te drukken Medewerking van R ksinstan ties De hierboven aangegeven plarmen vereischen niet alleen de goedkeuring van Uwen Raad doch zullen ook aan de Rijksmonumenten commibsie en voor zoover dit nog niet Is geschied aan do Qemeeaitelijke Monumenten commissie ben hierin mede aanleiding gevonden tot het besluit om den heer Van Vliet te vereeren met de onder gebruikmaking van een oude matrijs der Stad geslagen penning voor zeer verdienstelijke bur gers Kosten van restauiatie en in richting Geleid door de hierboven geschetste overwegingen ten aanzien van de wen schelijkheid om het Museuhi van Oud heden naar het v m St Catharina Gasthuis over te brengen hebben wij de Commissie van toezicht uitgenoodigd een globale begroeting vin kosten samen te stellen Door de Commissie is daEirop zoowel een restauratie en Indeellngsplan als een voorlooplge begrooting Ingediend Uit het eerste blijkt dat inderdaad het bedoelde gebouw de mogelijkheid biedt om tot een zeer gelukkige tentoonstel ling van de stedelijke verzamelingen te geraken terwijl anderzijds de ontwoi peh restauratie een aanmerkelijke ver traallng van het stadsbeeld ter plaatse verzekert De kosten van een en ander worden door de Commissie op ruim ƒ 14 noo begroot hierin zijn echter geen uitgaven voor een centrale verwarming begrepen moeten worden voorgelegd Tevens zal f odlg te doen bezigen ala berg de medewerking van Zijne Excellentte P voor het Museum Ofschoon dit bedrag op zichzelf in verband met de voordeelen welke aan de overbrenging van het Museum en de restauratie van het vm Qasthuls com plex 7ijn verbonden niet te hoog mag worden geacht was ons College noch tans van oordeel dat de financleele toe stand der gemeente het bezwaarlijk