Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1939

SsiianMÉttè Dinsdag 31 Januari 1939 77e Jaargang No 19946 WAT DE ZUIDERZEEWERKEN KOSTEN De afsluiting ongeveer 200 miUioen de Wieringermeer 83 millioen de N O polder 123 8 millioen laaste van de buitengewone middelen van de hoofdstukken VII en IX van de staatsbegrootmg zyn en zuHen worden verstrekt wordt de kapitaalslast op voor staatsschuld orkest 1 1 Gramofoon 2 Htt trio 2 45 Kniples 8 45 Reportag9 Kinderkoorzang 6 Voor de 5 80 Het Omroeporkest 0 15 H t kwintet om 6 2 6 Berichten 7 Vft kinderen 7 06 Pianovoordracht 7j gelsche les 8 Berichten ANP naai mededeelingen 8 20 Gramofooni j Bonte Dlnsdagavondtrein 10 neel 10 20 Disco nieuws 11 ANP hierna tot 12 Lajos Veres ZfM ner ensemble en Eddy Oliver s dan Hilversum II 415 5 M KRO Uiti 6 9 16 Gramofoon om 8 15 Beri S 10 Gramofoon 11 30 Godsdienstig S uur 12 Berichten 12 16 KRCNaJJ 1 1 20 Gramofoon 2 VrouwBimu 3 Modevuraua 4 Gramofoon 1 KROMelodisten en solist 5 45 6 06 lukwne8chen 6 35 Berichten sportpra 7 Berichten 7 15 Cyclus Naar de bI we gemeenschap 7 45 Gramofoon g Berichten ANP mededeelingen 8 16 Rft aelijk Orkest van Maaatricht en aoHiii 9 9 20 Gramofoon iOjOS Gramoto 10 15 Carillonbeapeling 10 30 Bericht NP 10 40 iSigmund Gaspari en zijn Hi gaarsch orkest 11 05 12 Gramofoon Ernstiger Is de tekortkoming wat betieft de uitrusting van de gemeentelijke diensten Met een behoorlijke uitrusting waartoe ook belioort de inrichting van openbare schuilgelegenheden zijn groote bedragen gemoeid welke de meeste gemeenten niet beschikbaar kunnen stellen Ook van het Rijk Is in dit opzicht weinig te verwachten zoolang niet meer dan ƒ soo ooü per jaar voor dit doel wordt uitgetrokken De grootste reden voor ongerustlield ligt echter In het feit dat aan de zelfbescherming behoudens de maatregelen getroffen door enkele groote bedrijven nog zoo goed als niets wordt gedaan Ten slotte verklaarden verschillende leden liet wenschelljk ja noodzakelijk te achten de organisatie en de leiding ook van de passieve luchtbeschermlng te doen berusten bij het departement van defensie teneinde te bevorderen dat meer afdoende en conforme maatregelen worden voorgeschreven en genomen waarbij van de zyde van het departement van binnenlandsche zalten medewerking zou kunnen worden verleend Prins Bernhard te Leiden Bezoekt het Academiegebouw Prins Bernhard heeft gistermiddag een onofficieel bezoek aan Lelden gebracht Het eerste bezoek gold de Leidsche universiteit Bij den ingang van het academiegebouw had de vereeniglng tot vrywilllge oefening in den wapenhandel Pro Patrla van welke vereeniglng de Prins het beschermheerschap had aanvaard zich tot een eerewacht opgesteld onder bevel van den heer N J Westpalm van Hoorn van Burgh Nadat de Prins de eerewacht had geïnspecteerd gebruikte hij in het academiegebouw met het bestuur van den academischen senaat en met curatoren het noenmaal na afloop waarvan hij In de senaatskamer aan tal van Leidsche hoogleeraren werd voorgesteld Na het bezoek aan het academiegebouw begaf de Prins zich naar het Kamerllngh Onnes laboratorium In de groote collegezaal gaf prof De Haas eenige demonstratieproeven op het gebied van atoom physlca Vervolgens bezichtigde de Prins de groote magneet waar prof De Haas eveneens demon I stratleproeven gaf waarna het cryogeenlaboratorium werd bezocht en waar prof Keesom demonstraties gaf met vloeibare gassen en waarbij hy In het bijzonder het helium behandelde Ten slotte begaf de Prins zich naar sociëteit Minerva waar hij op de com I mlasiekamer werd toegesproken door den praeses van Pro Patrla den heer N J Westpalm van Hoorn van Burgh die den Prüis Installeerde tot beschermheer van Pro Patrla ten bewijze waarvan de Prins een fraai uitgevoerde bul werd aangeboden Audiënties ten Hove I Gedurende het winterverbUJf van Hare Majesteit in de Residentie In verband mdt het winterver blij f van H M de Koningin in de Residentie maken de grootmeesters van h0t Huis van H M de Koningin en de chef van het Militaire Huis van H M de Koningin bekend dat civiele heeren en heeren oflicleren uit alle deelen des lands dus ook zij die in de provincie Noord Holland wonende in de termen zouden vallen om üi Amsterdam aan H M de Koningin te worden voorgesteld die wenschen voorgesteld te worden aan Hare Majesteit worden uitgenoodlgd zich daartoe tusschen i en 8 Felsruarl a s schriftelijk te wenden Ie civiele heeren tot R A baron vaïi Hardenbroek van Hardenbroek grootofficier van H M de Koningin Palels Noordelnde Den Haag met dien verstande dat zij die tevems reserve officier zijn en bij voorkeur als zoodanig wenschen voorgesteld te worden zich moeten wenden tot den in sub 2 genoemden adjudant 2e heeren officieren tot den adjudant van dienst van H M de Koningin Paleis Noordeinde Den Haag Dames uit alle deelen des lands dus ook uit de provincie Noordr Holland die wenschen te worden voorgesteld aan H eOVMlIl Ter voldoening aan een toeiegging gedaan in de lemorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de begrooting 1938 van het Zuiderzeefonda heeft de minister van Waterstaat aan de Tweede Kamer een nota overgelegd betreffende de financiering van de Zuiderzeewerken In deze nota heeft de minister met verwijzing naar vroegere begrootingen en wetswijzigingen een overzicht van de in het verleden en tiuins gevolgde financieringsmethodien In de passages gewyd aan de afsluiting van de Zuiderzee wordt herinnerd aan de kostenraming van het jaar 1928 toen men de kosten der afsluiting van 128 milhoen taxeerde iNaar thans blijkt iheeft de afsluiting Wieringen Friesland tot en met löa7 123 27 mi ilioen gevorderd welk bedrag moet worden verminderd met 4 8 millioen aan toevallige baten en nog zal worden verhoogd met vermoedelijk 6 millioen coodat thans mag worden aangenomen dat de kosten ongeveer 4 millioen zullen blyven beneden de raming van 1928 De totale kosten van de afsluiting kunnen op circa 200 miÜioen worden gesteld Van dit bedrag blykt einde 1937 nog een kapitaallast van C8 5 millioen te hestaan waaraan naar verwachting in de eerstvolgende jaren nog in totaal 11 5 millioen zal worden toegevoegd alvorens de afsluiting ca geheel gereed zal zijn Aangezien de kapitalen noodig voor de afsluiting ten gebruikelyke wyze gefinancierd en worden rente en aflossing regelmatig ten laste van den gewonen dienst gebracht De Wieringermeer heeft exculsief de rente rond 8d millioen gekost namelyk de kosten van het maken van den polder ad 98 millioen verminderd met de voorloopige baten ad 15 milhoen Einde 1937 was e een kapitaallast van 73 millioen De kapitaalslast ten gevolge van het maken van de Wieringermeer wordt nog niet op de voor staatsschuld gebruikelijke wyze gefinancierd aangezien voor de renteiwtaling nieoiwe schuld wordt aangegaan welke met gedekt is door de waarde van het bezit in de Wieringermeer Hiervoor zal een nadere regeling kunnen worden getroffen zoodra een inzicht in de waarde van het nieuwe staatsbezit zal zyn verkregen Wat de iNoord X ostpolder betreft hebben zich tot nu toe geen omstandigheden voorgedaan welke de in 1936 vastgestelde regeling van de financiering dreigen te verstoren Volgens deze regelmg worden de kapitalen benoodigd voor het maken van den polder renteloos ten laste van hoofdstuk VII B aan het Zuiderzeefonds verstrekt Het maken van den polder met een oppervlakte van 47 600 H A aal 123 8 millioen kosten of ƒ 2 i00 per H A Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 2B per week 17 cent overal wa r de iMCTiInK par looper g chle it Pranco per post per kwataal ƒ 3 16 Abonnamenten worden dagrelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA hy OBH agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onse bureaux ztjn daffeltjka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Teleflïterc Postrekening 4am SPORT EN WBDSTRUDBN Jaarvergadering van Achillea Donderdag j l hield de dames en bet ren athletiekvereeniging Achilles in citi Duynstee haar jaarlijksche ledenver ring welke druk bezocht was Uit het jaarverslag van den secr tui penningmeester ontleenen wif het volgende Ook in 193 8ia het ledenaantal weer genomen Mede door deze toeneming ia it financieele positie zeer verl eterd H t Jut werd met een belangrijk batig saldo üp sloten Een belnagrijk feit is voo r de vereeniglng dat er in 1938 aan de terreinmoeiijjk heden een einde is gekomen kzamenip met de korfbalvereeniging Ter Goaw wordt van de gemeente gehuurd een terrein aan de Rotterdamsohe dijk even voor bij de watertoren Op dit terrein wordt do de Achillesleden een koolaschbaan a legd Aan een dergelijke baan bestaat il Gouda een groote behoefte De kosten aan liet aanleggen van de baan verbonden worden gedeeltelijk gedekt door de opbrengst van een loterij ët in het afgeloopen jaar ia georganiseerd i Het bestuur werd tot zeven leden uitgebreid en bestaat thans uit G van t Ciooster voorz N J Ameaz Ridder vsn Cataweg 87 secr penningm M J Schouten Mr D J van Heusdestraat 24 wed strijd secr C Bontenbal C J van ï ï P Schouten en T Tuinman leden Gedeputeerde State hebben verklaai J onmiddellijk nadat een beslissing is genomen inzake de ontwatering van WestBr bant een aanvang zal worden gemaakt met een grenaheraiening van het heemraadschap Hierdoor zullen de lasten van het waterschap over een veel grootere oppervlakte naar sciiatting pl m 80 000 h a kunnen worden verdeeld Die 80 000 h a omvat dan het stroomgebied van de Mark met zijrivieren en de streek rond Zevenbergen RADIO NnSUWS Dinsdag 31 Januari Hilversum I 1875 en 301 5 M AVROUitzending 8 Gramofoon om 8 16 Berichten 10 Morgenwijding 10 15 Gewijde muzic c gr 10 30 Voor de vrouw 10 35 Het Omroeporkest m m v solist 11 15 11 45 Wenken voor de huishouding en om 12 15 B richten 12 30 Het AVR0 Amu8ement Mr R H A M Romme overleden Oudlid van den Raad van State Zaterdag is te zy nen huize in den Haag in den ouderdom van 76 jaar overleden mr R U A M Romme oud lid van den Raad van State Mr R H A M Romme werd geboren te Oosterhout op 8 Juli 1862 Het lager onderwijs ontving hy te Oosterhout en op de kostschool Ruwenberg te St MichielsGestel Daarna bezocht hy het gymnasium te 3H rtogenbosch en studeerde rechtswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden Op 28 Maart 1885 promoveerde h aldaar op een proefschrift getiteld Verlating van hulphehoevenden Na eerst een paar jaar werkzaam te zUf geweest in de advocatuur te sHertogen bosch werd hij in 1887 adjunct commies aan de provinciale griffie van NoordBra bant Daarna kwam hij hij de rechterlijke macht en wel eerst van 1890 tot 1898 als kantonrechter te Oirschot Van 1898 tot 1902 was hy rechten in de recljtbank te Koermond van 1902 tot 1907 rechisr te s Gravenhage waarna hy van 1907 tot 1912 raadsiheer was in het Orechtshof te Amsterdam Vicepresident van dat collpyje was hy van 1912 tot lï In dat jaar werd hij op 20 October Vnoemd tot lid van den Raad van State Hü werd in 1910 curator der Universiteit te Amserdam en in 1918 lid der commissie bedoeld in art 201 der Hooger Onderwijswet In 19937 werd mr Romme als lid van den Raad van State opgevolgd door prof dr P J M Aalberse Sedert Augustus 1922 was de overledeaie Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw Hij was verder Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in dv Onie van den H Gregorius de Groote Ontwatering van West Brabant Een plan van ƒ 6 millioen Wanneer in de Donderdag te houden vergadering de hoofdingelanden van het heeml raadschap Mark en Dintel het financieringsplan voor de ontwatering van het stroomgebied van Mark en Dintel zullen aannemen dan zal de ontwatering van dit v aterschap waarvoor al ruim een eeuw wordt gestreden weldra ee feit zijn Gedeputeerde Staten van Noord Brabaiit hebben n l aan het heemraadschap een fi voor cent bros als beschuit 3enidorp f EtK CHOCO Bij UWEN WINKELIER OF IN ONZE VEPKOOPFIIIALEN EN DEPOTS Koloniaal proUe m en economische paraatheid van het RUk op den voorgrond Redelijke en billijke regeling van hangende vraagstukken bepleit JJitler herinnerde in het begin wan zyn gisteravond gehöüdfï RüTcsdagrede aati de bezorgdheid waarmede zes jaren geleden velen in Buitschland de toekomst van een ontwiltkeling tegemoet zagen waarvan het einde nog niet te overzien acheen Achter Hitler stond een derde van de Duitsche amaaa en vrouwen die het Duitache Ryk wxlw wilden oprichten Een Duitschland sfiduB Hitler dat in een bolsjewiati he chaoa verzonk zou het geheele avondl wJ hebben meegesleurd filechta de meest bekrompen eilandbewoners kunnen zich verbeelden d t de roode pest uit eigen beweging halt zou hebben gemaakt voor den schijn van een democratische idee De redding van Europa is begonnen met Musaolmi en het Italiaansche fasciame het nationaal socialisme heeft deze redding voort ejet en op het oogenblik beleeft men ook in andere landen deze overwinning op de Joodflche internationale pogingen de Europeesche cultuur te vernietigen Voorts wees hy in het vervolg van zyn rede op de dwaasheden by de vredeaverjragen van 1919 en nadien jegens I itscMand en de geheele wereld heïwn in economiach en financieel opricht Hy verklaarde Duitschland in staat en M de Koningin ongehuwde docliters nancieringsplan voor de ontwatering van West Brabant aangeboden dat niet aÜeen een raming der kosten maar ook een verdeeling der lasten bevat Met de uitvoering der plannen is em zoo mogelijk ook de moeders Tvorden uitgenoodlgd zich daartoe tusschen 1 en 8 Februari a s schriftelijk te wenden tot mevrouw Snouck Hurgronje geb Jkvr Van Tets dame du palais wnd groot meesteres van H M de Koningin Jan 1 7 gemoeid De be oogde werken omvatten het verruimen v in rfe Mark van het Markkanaal tot Roville den aanleg van een zijkanaal tot RovtlhRoode Vaart het inrichten van een heryiboezem in het HoUandsch Diep hij het efPhucht Tloode Vaart en het verdiepen van van Nassaustraat 42 Den Haag Onderdirecteur der K L M naar Amerika vertrtritken Officieele besprekingen over Douglas DC 4 en DC 5 gaan beginnen Met het lijnvllegtuig is vanmorgen de V Zevenbergen onderdirecteur der KX M de heer P I aar het werk in werkverschaffing zal Quilonard naar Londen vertrokken waarmede hij zijn dienstreis naar de Ver Staten is begonnen Van New York uit begeeft de heer Gullonard zlch per vliegtuig naar Santa Monica in CaJlfornië waar de Douglasfabrieken gevestigd zijn die het hoofddoel van deze dienstreis vormen De vertegenwoordiger van de K L M In Amerika de heer Veenendaal vergezelt den heer Guilonard op zijn reis en zal hem ook In Amerika begeleiden Bij vertrek waren een groot aantal figuren uit het K L M bediijf aanwezig In een zeer kort onderhoud vernamen wij nog van den heer Guilonard dat hij behalve de Douglasfabrieken te Santa Monica ook andere vliegtuigfabrieken zooals Boeing Lockheed Slcorsky Seversky Consolidated Curtiss e a zal bezoeken evenals motoren en onderdeelenfabrleken als Wright Hamilton enz Bij de Douglasfabrieken z uUen de officieele bei rekingen over de Douglas DC 4 en DC 5 geopend worden Voorta brengt de heer OuUoinard een bezoek aan Ned Iiullé worden uitgevoerd rekcTit men op een suh fiidie van 100 pa op de arbeidaloonen f n bedrage van ƒ 1 855 000 terwijl men aan neemt dat Waterstaat 57 pCt in de reateerende kosten van ƒ 4 3a5 0l o bÖ draagt Maar ook dan nog blijft een restant van ƒ 1 476 000 te dekken waarvan volgens I Gedeputeerde Staten de provincie 50 ï Ct voor haar rekening zal nemen Het heemraadschap moet dan in het gunstigste geI val ƒ 23 000 gedurende 40 jaar opbrengen Aanvaarding van het plan zal tot gevolg hebben dat de werkgelegenheid in West1 Brabant aanzienlijk wordt uitgebreid terwijl bovendien de oppervlakte cultuurgrond en het aantal landbouwbedrijven wordt vergroot en ook de cultuurwaarde der gronden belangr k zal stygen hetgeen bedrijfsintensiveerirvg mogelyk maakt Het werk zal worden uitgevoerd ond r toezicht van den provincialen watersta t terwyi de werkverschaffing zal worden otorganlseerd door de Grond Mtj of de Helde Mij De reateerende werken aUn voor het heemraadKhap chïQi om reclame Reclame die zijn gold opbrengt Die Uw zaak Toeden Itan en In stand kan houden Daaivooi be taat maar één goede manier advarteeren In een blad dal Inleni gelezen ïfordl de krant uil Uw naaste omgeïing Advenoert daarom In I DE GOUOSGHE COURANT BERLIJN BIEDT GEEN REDEN TOT BEDUCHTHEID ZEGT HAVAS Sensationeel offensief in koloniale Icwestie niet te wachten Aan den vooravond van Hitlers Rijksdagrede na de debatten over de buitenlanlRche politiek in het Fransche parlement en Tia de verschillende reizen die bHik geven van de intense diplomatieke activiteit van de as Berlyn Rome en Middenen OoBtEuropa geeft de Eoropeesche situatie van Berlyn uit gezien geenerlei reilen tot beduchtheid aldus de Beriynsche correspondent van Havas Alle uitlatingen in welingelichte kringen geven dien indruk Vóór de rede van 30 Januari waaromtrent men niets weet is het echter natuurlijk oninogeiyk de werkelyke bedoelingen van het Duitsche ryk te voorzien In de af eloopen weken heeft Duitschland doen uitkomen dat zyn politieke en economische belangstelling voor de landen in Oost en Zuidoost Europa niet verzwakt was Het cntkende absoluut te streven naar hegemonie in dat dpcl van Europa doch te Be lÜn wees men met nadruk op het overwicht lat den tachtig millioen Duitschers toekomt by de economische en politieke organisatie van Midden Europa en het Donaubckken Ten slotte aldus Havas waarschuwt men te Berlyn tegen alle in het buitenland opgezette combinaties ten aanzien van de a s rede van Hitler en een mogelük senaationeel offensief in de koloniale kwestie Niets wyst er nog op dat het Derde Ryk dat geheel in beslag wordt genomen do r t en arbeid voor de consolidatie van zyn positie in het Zuidoosten en Oosten van Europa zich dit jaar van die tatak zal afwenden De homogene regeering Minister Col n voldaan Iix de memorie van ontwoord aan deEerste Kamer inzake de algemeene beschouwmgen over de rijksbegrootlnfi voorJ93y deelt de Tlegeering mede dat detormateur van het huidige kabinet in 1937 aanvankelijk de voorkeur gaf aanbehoud van den breeden grondslag Maar de breede basis van 195A had lmalleen kunnen handhaven ten koste vanzooveel comproinlssen op allerlei gebied dat er van een regeerürachtlg bewindgeen sprake had kunnen zyn i Nu doet zich het merkwaardige gevalvoor dat in tegenstelling met de beweegredenen die den tormateur tenslotte hebben bewogen den gekozen wegin te slaan ettelyke leden daarin deoorzaak meenen te zien van het vrijwelkrachtelooze bewind van het zittend ka blnet I öemlfl aan homogeniteit wordt als een der oorzaken van de onvoldoende re I geerkracht geiJoemd en verder wordt dan gewezen op de vervangmg van ge t oelende door ongeoetende ministers Is er dan metterdaad grond om aan te nemen aldus de memorie van antwoord dat het kabinet in zyn tegenwoordige sanieiisteiling minder homogeen en dus minder regeerkrachtig zou zijn dan een kabinet waarin ook b v een liberaal en een vrüzlnmg democraat zitting zouden hebben Waar het het Nederiandsche party wezen nemend zooals het is voor de homogeniteit op aankomt is dit ot de ministers in rade beraadslagend zich tenslotte als geheel vereenigen met de voorstellen die van de Regeernig uitgaan In dien zin nu laat de homogeniteit van het kabinet niet te wenschen Het kabinet is er zich van bewust nietee npoiitiek te voeren die er op gericht is tegenstellingen onnoodlg te verscherpen Het strpeeft met handhaving van eigen inzicht juist het tegendeel na Enuit de afwezigheid van concrete grieventerzake leidt het af dat het daarin tot nog toe niet onverdienstelijk is geslaagd De klacht over de kwaliteit van som mige der nieuwe bewindslieden vereischtthans geen andere beantwoording dandat ze niet beantwoord zal worden Detijd zal wel leeren in hoeverre de formateur in zijn voordracht aan de Kroonmin of meer gelukkig is geweest Voorhet tegenwoordige is hy nog zeer voldaan over de resultaten van de werkkracht der nieuwe ministers Nog altijd is de minister president een overtuigd vrijhandelaar maar hy is dat niet in dien verwoeden zin dat anderen wel onze goederen van hun markten zou f den weren en wy daarentegen e hunne onbelemmerd op onae markt zouden moeten toelaten De vraag hoe zich in dit rampzalige werelddrijven het best te verdedigen is er zuiver een van practljk Den leden die noch konden Instem imen met het huidige regeerlngssysteem tioch ook met het t eleid van het huidige kabinet kan worden geantwoord dat instemming van die zijde geen oogenblikverwacht is i De Regeering staat op het standpunt dat de constltutioneele monarchie met de positie welke daarin aan de Staten 1 Generaal toekomt hst voor Nederland j meest geschikte regeeringssysteem ts waaraan zij onveranderlijk begeert vast te tiouden Niet genist over luchtbeschermins Eerste Kamer acht half milUora per Jaar te weinig Naar het oordeel van verscheidene leden der Eerste Kamer voorlooplg ver slag Binnenlandse he Zaken biedt de huidige toestand op het terrein van de j luchtbeschermlng nog weinig reden tot gerustheid Toegestemd kan worden zoo merkten zü op dat de organisatie hare voltooiing bef int te naderem ftJIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer f 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 böslag op den pcrya Uefdadighelda advertentlën de helft van den priJs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer f 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren AdvertenÜebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer geraduceerdenpras Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte neming van alle groote naties aan de rijkdommen der wereld veilig gesteld worden Niemand kan in emat aannemen dat als n het geval Duitschland tachtig millioen menachen op den duur tot pariaha kunnen worden gedoemd Dat geldt niet alleen voor Duitschland maar voor alle volkeren in gelijke positie Voor zoover Duitschland betreft is de toestand eenvoudig Het heeft 80 millioen inwoners zyn koloniaal be it Is geroofd tegen de verzekeringen van Wilson in Wanneer dit koloniaal bezit geen beteekenifi heeft kan men het gemakkelijk teruggeven Dat teruggeven niet mogelijk is omdat Duitschland er iets meer mee zou weten te beginnen is belachelijk en dat het niet teruggeven kan worden omdat Duitschland daarmede een strategische positie zou krijgen is een monsterlijke poging om een volk algemeene rechten te ontzeggen iDuitschland heeft zy n koloniale bezit niet noodig om daar legers op te richten daarvoor is de volksrijkdom van eigen ras voldoende maar voor een economische ontlasting Alle tegen argumenten doen duidelijk blyken dat het in wezen slechts om een machlskwestie gaat waarby verstand en rechtvaardigheid buiten spel blyven Niet Duitschland staat schuldig aan een achteruitgang in den internationalen goederenruil maar de internatio naalkapitalistisch ingestelde staten die met hun valuta manipulaties iedere hechte verhouding tusschen de verschillende valuta s naar egoïstisch eigen belang hebben vemieW Het Jodenvraagstuk Het nationaalsocialistiaclie Duitschland wil geen vijandschap met andere vollceren en de beweringen over aanval avoorne mens an het Duitsche volk op vreemde volkeren zijn hystei ie of leugens In verband met de opruiing tegen Duitschland noemde spreker het jodenvraagstuk Het is een beschamend schouwspel dat de wereld der democratie van medelyden druipt maar het joodsche volk niet heipt Duitschland herstelt thans wat het Joodsche volk zelf giedaan heeft De jof en hebben de inflatie veroorzaakt toen de overige wereld het Duitsche volk zyn buitenlandsche kapitalen ontnam en de koloniën wegnam Wy zijn door de brutaio opvoeding door de democratieën gedurende Het plan voor vier jaren verlengd Kliek de minister van binnenlandsche zaken die in de Rijksdagzitting h t gesproken vóói Hitler het woord nam heef medegedeeld dat het vier jaren plan voor autarkie met vier jaar verlengd zal worden NEGRIN AANGEKOMEN IN FRANKRIJK Slecht weer bedreigd gezondheid der vluchtelingen Uit Perpignan meldt Reuter dat Negria de Spaanache mmister president in Frankrijk is aangekomen Naar verluidt heeft hij reeds eerder eenige gdieime reizen naar Fransch gebied ondernomen om zich niet oe Fransche autoriteiten in verbinding te stellen Den geheelen nacht heeft het zeer hevig geregend in Noord Cataltmië en Roussillon reeds omstreeks tien uur s avonda de rDuitsche troepen Oostenryk binn ai IHt alles verliep in zeer anel tempo en het vertrouwen in de ipelheid en alagvaardigheid van het Duituche leger werd niet beschaamd niet alleen doch zelfs overtroffen De eerste verkierfng in Oostenryk op 10 April weea uit dat Ö9 van de Oostenryksche bevolking voor de aansluiting was Het Sudeten Duitache vraagstuk Eenige weken later begon de campagne van internationale ophitsing in TsjechoSlowakye met onderdrukking van de daar wonende Duitai hers Ongeveer 3 millioen Duitschera werden hier tegen hun wil vaatgehuuden in een staat waarin y meer of minder werden miahandeld Geen wereldmacht kon dit op den duur ffoedkearen De verantwoordelijke macht in TsjechoSlowa kije waa de toenmalijre president van den staat dr Beneaj Deze had in Mei 1938 besloten tot mobiliaatie met hPt doel Duitachland te provoceeren en om Duitschland een nederlaag toe te brengen in zyn internationale prestige Niettegenataande de herhaalde verklnrinfr dat Duitachland niet had gemobiUseerd werd toch vastgehouden aan de verklaring dat Tsjecho Slowakije had gemobiliseerd onder dwang van een Duitache mobilisatie dat Duitachland wegens deze Tsjechiache mobilisatie zijn militaire maatregelen had gestaakt en van zyn plannen had moeten afzien Op grond van deze provocatie gaf Hitler derhalve op 28 Mei teri eerate het bevel tot voorbereiding van militair optreden tegen deaen staat met den fermyn van 2 October Ten tweede het bevel tot den geweldigen en versnelden bouw van een front van verdediging in het Weaten dea landa De ontwikkeling in den zomer stelde Duitschland in het gelijk Wederom zijn de militaire voorbereidingen waaronder ook de S S en S A alsmede talrijke politietroepen vielen een succes gebleken Ook ia onder leiding van dr Todt een groot succes bereikt voor het tweede deel van het bevel Allen zijn gelukkig dat dank zy het initiatief van sprekers vriend Benito Musaolini en door de hoog geschatte bereidwilligheid van Chamberlain en Daladier een oplossing ia gevonden voor dit moeilijke vraagstuk langa vreedzamen weg Het Sudeten Duitache volk heeft thans eveneens gelegenheid gehad door het vry uiten van zijn wil zijn sanctie te verleenen aan de inlijving bij het Duitache rijk Met groote meerderheid heeft het getoond hiervoor te lijn De binnenlandsche toestand Spreker keerde zich vervolgens tegen het geschreeuw van voorvechters van een democratische moraal en van hen dig de wereld willen verbeteren Wij zien er zoo zei hy geen voordeel in het nationaal socialisme als idee te leveren noch hebben wy aanleiding om andere volkeren omdat zij democratieën vormen bijvoorbeeld te beoorlogen De bewering dat het nationaal socialisme Duitschland binnenkort Noor L of Zt idAmerika China of zelfs Nederland aanvallen of verdeelen zal en wel omdat daar andere regeeringasystemen he rschen zou nog slechts aangevuld kunnen worden met de voorspelling dat wii in aansluiting daaraan het voornemen hadden apmiddellijk den vollen maan te bezetten De rijkdommen der wereld Overgaande tot de bespraking van economische vraagstukken zeide Hitler dat het een aanmatiging zou zyn aan te nemen dat de wereld slechts voor één of twee volkeren 19 geschapen Ieder volk heeft het lecht ziJn leven op deze aarde te beveiligen Het Duitsche volk heeft precies hetzelfde recht deel te hebben aan de ontsluiting van deze wereld als ieder ander volk In dit verband sprak de Kijkskanselier over de herstelbetalingen en het ontnemen der koloniën aan Duitachland daardoor werd het sterkste volk van midden Europa verplicht nog veel meer dan vroeger als exportnatie op te treden De roof der Duitsche koloni n was moreel een onrecht economisch een groote dwaasheid politiek in de motiveering zoo gemeen dat mwi gfrneigd is die eenvoudig simpel te noemen Het beslissende probleem aan het einde van den oorlog luidde echter zeer kort hoe kan een rechtvaardige en verstandige deel H K H PUmSES BEATRIX OP HAAR EERSTEN VERJAAKDAG De geztfndheidatoestand der Spaanache vluchtelingen die ainda drie dagen in de open lucht vertoeven baart den Franschen grensautoriteiten zorg Te Perpignan ia een ziekenhuis voor besmettelijke ziekten ingericht Er zyn ziekentreinen ingericht om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zyn Uit de vrinkels te Perpignan zyn alle warme kleeren voor Spaanache kinderen weggehaald Vannacht en vanochtend vroeg zyn veel minder vluchtelingen de grens gepasseerd dan de vorige dagen het geval was Het zyn hyna uitsluitend vrouwen en kinderen die Frankryk binnen komen Er zal te Aargèles een kamp worden ingericht voor alle militaire vluchtelingen Van het front in Catalonië seint de correspondent van Havas Sedert gisteren la de tegenatand der republikeinen krachtiger geworden De rechtsche troepen stuiten bovendien op moeilykheden daar het terrein steeds meer geaccidenteerd wordt Vooral in het Noorden en het centrum van het front is het weer bovendien slecht De troepen van Urgel opereeren halverwege tua schen Solaona en Berga die van Arragon naderen den weg tusschen Berga en Vich In den sector Manresa hebben drie internationale brigades getracht een bres hü de rechtache stellingen te slaan Zü werden echter zonder veel moeite teruggeworpen Speciale correspondenten van de Italiaansche bladen aan het Catalaansche front schryven dat deze drie brigades de elfde twaalfde en dertiende brigade vervingen welker leden volgens d verklaringen der republikeinsche regeering allen gerepatrieerd waren Deae foto van Prinses Beatrix is genomen door Z K H Prins Bernhard en beschikbaar gesteld voor het Haagsch Comité voor Volksfeesten dat ze aan alle Haagsche inrichtingen van onderwas aanbiedt HITLER S REDE BRENGT GEEN VERRASSINGEN N Duitschland solidair met Italië Vanochtend zeven uurVaren alle winkels en markten in iBarcelona geopend De winkels hadden groote hoeveelheden conserven ryst gezouïpn visch en brood ontvangen De autoriteiten hebben evenwel het publiek verzocht slechts het noodzakelijke te koopen Verder hebben de autoriteiten medegedeeld dat Barcelona een hoeveelheid meel heeft ontvangen voldoende voor een maand CHILI ZWAAR BEZOCHT Zeker 20 000 dooden in Concepciojj len van propagandistischen aard aan Vooral keerde hij zich tegen oorlogsapoateIen die hjj in hoofdzaak in Joodtreurde noodzaak van bewapening welke op het oogenblik onnusbaar ia voor het Duitache Ryk Nadrukkelyk wees hQ op de heclite verbondenheid en innige solidariteit tusschen Duitschland en Italië indien Italië hoe dan ook in een oorlog zou worden gewikkeld zal het Duitschland onherroepetyk aan zyn zijde vinden iHet verdrag met Polen noemde Hitler een der hechtste waarborgen voor den vrede zooals ia gebleken tijdens de September criais an het vorige jaar De vierm gendheden conferentie van MUnchen Was aldus Hitler een bewijs dat vitale problemen door verstandige mannen in gemeen overleg zonder wapengeweld kunnen worden opgeloat Meermalen weea hy in zyn rede op de wenschelijlcheid en mogelijkheid van redelyke internationale betrekkingen en besprekingen Ik geloof aldua Hitler aan een langdurigen vrede Hitler verlieugde zich over de vriendachappelyke ibetrek kingen tusschen h t Duitache Ryk en landen als Nederland België Zwitseriand en de Ëkandinaviache staten Hitler herinnerde verder aan zyn rede in den Ryksdag van 22 Februari waarin hy zeide dat het lot van de 10 miTIioen Duitschers in Midden iEuropa het Ryk niet meer onverachillig zou laten en dat tegen onderdrukking en mishandeling scherpe maatregelen genomen zouden worden Eenige dagen later aldus Hitler besloot Schuschnigg tot een schending van de overeenkomst van Berchtesgaden Dit bleek uit de rede van Inasbrück op 9 Maart In den daarop volgenden nacht gelastte Hitler ae mobilisatie van een aantal Duitache infanterie terieen pantserdivisies met het bevel Zaterdag 12 Maart des ochtends te 8 uur Oostenrijk binnen te rukken Vrydagochtend was de mobilisatie gereed In den namiddag trad Schuschnigg af onder den druk der omstandigheden in het binneaüand en op verzoek van Oostenryksche zyde om verwarring te voorkomen marcheerden President Aguirre ia mt Taicahuawo te Vaparaso aangeJcomen na zyn inspectiereis door het geteisterde ebied Hy roemde de disciphne en samenwerking der bevolking Er IS een verplichte arbeidsdienat ingesteld ten einde de functionneenng der openbare diensten te herstellen en de beschernung van den oogst te verzekeren Aguirre verklaarde dat vreemdelmgen die van den noodtoestand profiteeren uit het land worden gezet tenwyl de onderdanen zouden worden gestraft Voorts zyn de pry zen van eemge artikelen van overheidswege vastgesteld Ingevolge het aanbod der Bntsche regeenng hulp te verleenen aan de slachtoffers van de aardbeving in Ohili is de kruiser Ajax onderweg naar Valparaiso met 760 vluchctelingen aan boord De kruiser Exeter reist m tegengestelde richting met 200 Ohileensche soldaten en verbandmiddelen aan boord Volgens de jongate in Londen ontvangen berichten hebben m Concepcion 20 000 menachen den dood gevonden To Santiago is een Engelsch meisje aangekomen dat met haAr auto een reis van duizend myl door het verwoeste gebied gemaakt heeft Zy verklaarde dat de meest alaohtoffers kinderen zyn In Chilian is waarschynlyk een derde deel der kmderen omgekonven President Aguirre zeide dat San Carlos OhilQan en Bulnea geheel verwoest zyn bereid Uit Cuelemu wordt gemeld dat in een vacantie kolonie van de 400 kinderen 380 zyn on ekftmen door de aardbeving lederen dag wordt 4000 K G brood naar het geteisterde gebied gezonden om eventueel commercieel en eco nomigch den str d op de wereldmarkt met welk ander land ook aan te binden In dit verband wees Hitler nogmaals op de noodzaak van een billyke verdeeung van grondstofgebieden en op de wenschelJikheid van restitutie der voormalige Duitache koloniën inmenging in Duitache aangelegenheden van welke zijde en op welke wijzo hen kring zocht Hitler wees op de ook door hem be wees Hitler onvoorwaardeiyk af en hö kondigde injrrypcnde tegenmaatrege Deelneming der Nederlondscflie regeeiisv Biykena by het departement van buitenlandsche zaken te a Gravenhage ingekomen ambtsberichten uit Cantiago is het op het oogenblik nog onbekend of er onder de alachtoffera van de aardbevingaramp welke Chili heeft getroffen zich Nederlanders bevinden Voorta kan worden gemeld dat mr H G van Oven zaakgelastigde te Santiago namens onze regeering aan de Chlleensche regeering deelneming heeft betuigd