Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1939

Het Prinselijk Gezin vier weken naar Zwitserland Het R inselyk Gezin zal aan het einde van deze week de residentie verlaten ten einde naar het Paleis Soeatdijk terug te keeren Daar zullen Prinses Juliana en Prins Bemhard met Hun dochter bÜiJVen tot 20 Februari Op dien datum zal bet Prinselijk Gezin naar l witserland vertrekken waar de Prinses en de Prins aan de wintersport zullen deelnemen Prinses Beatrix zal Haar ouders vergezellen De Hooge Gasten zullen Hiun intrek nemen in een dépendance van Hotel Adler is Grindelwald Het is de bedoeding vier weken in het wintwsportgebied te blijven DE RESIDENTIE JUICHT HET KLEINE PRINSESJE TOE Haar eerste officieele rijtoer Het klein Prinsesje heeft gisteren ïif eerste officieele rijtoer door de Residentie gemaakt en deze rijtoer Is een wa triomftocht geworden Het moge dan al een officieele rijtoer geweest zijn een officieel decorum heeft aan deze tocht ontbroken Deze rijtoer van Prinsesje Beatrix met haar ouders was zoo geheel anders dan andere tochten van het Koninklijk gerin door de Residentie Het was een schouwspel van wondere vreugde van werkelijk diep geluk over dit kostbaar bezit van het Nederlandsche volk Geen gezicht kon bij het aanschouwen van het gelukkige blijde Prinselijke Gezin een ernstlgen trek behouden Alle gezichten plooiden zich tot een lach of een zachten glimlach Het T trek Voor het Koninklijk palels aan het Noordeinde stpnd reeds meer dan een uur voor het vertrek van het PrinseUJk Gezin een dichte menigte door een talrijke politiemacht op fUnken afstand gehouden En naarmate de wijzers van de klok naar kwart over drie draalden werd het voller en volier Wie geen goede plaats meer kon krijgen op het plein voor het palels zocht die langs de betrekkelijk korte route welke gevolgd zou worden En zoo was het langs den geheelen weg buitengewoon vol Op sommige punten stond het publiek zes k tien rijen dik en was er voor de hofauto nauwelijks voldoende ruimte om te passeeren Enkele minuten voor kwart over drie reed een groote hofauto met enorme ruiten voor een Spijker model welke alle gelegenheid biedt om degenen die er in zitten duidelijk gade te slaan Precies op het vastgestelde tijdstip kwam Prins Bernhard blootshoofd naar bulten met de jarige Beatrix op den linkerarm Het Prinsesje droeg over oen wit jurkje een licht blauw cape je met een puntmutsje afgezet met wit bont en hield een klein bouquetje in de hand Onmiddellijk achter Prins Bemhard kwam Prinses Juliana die een donkerbruinen bontmantel droeg De Prins nog altijd met het Prinsesje op den arm trad achter de hofauto vandaan en kwam terzijde van het bordes staan met aan zijn rechterzijde Prinses JullEtna Zoo kreeg het publiek voor het paleis volop gelegenheid het Prinsekind Ui bewonderen Ook de fotografen konden tevreden zijn Elndelooze Jubel Dit duurde enkele minuten en to i werd in de auto plaats genomen Prins Bemhard hield ziJn dochtertje op den arm Parmantig stak het blauwe pimt mutsje uit tusschen het ongedekte hoofd van den Prins en het hoofd van Prlnsea Juliana Nauwelijks was de auto In beweging of met een van haar handjes begon ze bij het zien van zooveel menschen die maar juichten en jubelden en wulfden ook te zwaaien Aan den jubel kwam schier geen einde ook al was de hofauto gepasseerd Vooraf reed de hoofdcommissaris van politie de heer N G van der Mey In zijn auto Onmiddellijk daarop volgde de hofauto met het Prinselijk Gezin begeleid door een aantal polltie agenten op motoren Een officieele rijtoer ja maar zonder eendg uitbundig ceremonieel Men ging uit rijden met de Jarige baby en een trotsch ouderpaar toonde het kindje aan een leder die het maar zien wilde En dat waren er duizenden en duizenden In het Noordelnde waren de trottoir opgepropt Op den Hoogewal stond een tram klem tusschen het volt Op het Plet HeUipleln was het een em me me OFFICIEELE CRISIS PUBLICATIES Sleun Cichorei oogst 1938 De NederUndsche Akkerbouwcentrule maakti bekend dat de ateunvergoedirj vojr cichorei oogst 1938 welke ingevol de CiUiB Steunbeschikktng 1936 Cichorei oogst 1938 voor steun in aanmerking komt ƒ 5 25 per 1000 k g zal bedragen SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA S MOOISTE THEATER TEL 3750 WOENSDAGMIDDAG om 2 UUR Teelt van Aardappelen en Suikerbieten Dezer dagen werden de aaiivraagforüiuliïren voor de teelt van aardappelen en suikerbieten door de landbouwcrisisorganifcatie aan de haar bekende telers dier producten toegezonden Diegenen die op i Februari a a nog geen iormulieren mochten hebben ontvangen on voornemens zyn aardappelen en of suikTbieten te telen wordt aangeraden zich dadelyk te wenden tot de landbouwcrisisorganiaatie waarbij zü zün aangiesloteii teneinde alsnog een aanvraagformulier Ie kurnen verkrijgen Alle aanvragen moeten uiterlijk 11 Februari a 8 in het bezit der landbouwcrisiöorganisaties zijn Zii die op kleigrond niet meer dan 10 are of op andere gronden niet meer dan 20 are aardappelen wiüen telen zullen daarvoor geen teeltvergunning noodig hebben p Gravenhage 30 Januari 1939 GROOTE MATINEE voor alle leeftijden Deanna Durbin In DE WILDZANG EntréoprUzen 25 40 55 et NV Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3 Vo PANOBRIEVÉN k 101 33V PANDBRIEVEN è 99 rentende 3 tot 1949 daarna SV D Directis Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Vraagt uw kruidenier f tlTÜ Saimii KOOPMANS MEELFABRIEKHN N V LBBUWARDER Het geheim van volkomen helderheid en witheid is de zuurstofwerking van Radion De kleine Radion zuurstofbelletjes werken in op het weefsel van het goed Ze trekken het vuil uit bet goed wat niet bereikt wordt met gewoon zeepsop Dat is de reden waarom de gebruiksfers van Radion witter helderder goed hebben dan andere mensen Gebruikt U Radion fjpm 7J f ui RADION wast witter n lèiETnoa baco iueejdhq KLASSE 8 LIJST VAM omSDAO 31 fANVAU 1139 HOOGE PBEMIGN XOOO Iflia 4188 B7B1 10826 400 8783 4063 0801 7flS5 1S014 IBflTB 30 e4 aOO 84S0 8405 18439 1644 f 100 1 M7a 2887 2003 5C92 8455 DIM 10848 12503 13888 18818 li079 1B803 20138 pbemien van ƒ 7a 85 144 aia BOB 634 637 600 004 041 74ü 749 774 ftiD lOOO 1106 1128 1338 1887 1474 löOU a03S 3042 80S3 3133 3184 3343 3373 3478 2475 2703 371 87 8788 3836 308S 8188 8393 3038 1784 3477 3640 369Ü 46U 3674 3700 1780 8786 4021 4038 4176 4107 4340 4666 4888 4798 4934 4937 B013 6048 6269 8268 B378 547B 6481 BB80 6823 6936 6056 6483 6604 6538 6364 fa645 6766 774 801 6958 8863 6877 8308 7016 7037 7066 7058 7880 7321 7361 7384 7480 76BB 7842 77 7798 7884 7938 7968 8036 8086 8166 8388 8300 8471 8476 8581 8884 8641 8678 B674 8840 8869 9022 0088 9101 9153 9186 8349 9408 9640 9606 9737 9700 9900 9929 9089 10138 10343 10303 10838 10020 11028 1U31 11188 11398 11338 1J401 11416 1160B 11698 11720 11868 11864 11888 18077 13101 13313 12296 13696 13078 12740 12741 12010 18177 19377 13848 13968 14007 14009 14019 14096 14138 14177 14366 14304 14438 14847 14662 14666 14678 14890 15081 16340 IBS 1SS78 16490 16918 18126 10220 16383 16377 10303 16394 16479 16699 16746 16748 16814 16872 16938 16071 173 0 17361 17833 17503 17643 17738 18138 18438 18478 18636 ia6 8 18879 18806 10183 19863 19407 10468 19676 10840 19993 20161 20183 30191 30388 30817 30638 20647 30713 30748 aEEN PBEMIEN 883 886 403 444 481 808 691 M0 986 1383 708 1060 1003 1138 1423 1431 1438 1806 1916 1961 3066 3086 3113 3183 2188 3308 3314 i tta 3806 3316 3360 2377 3413 3464 3606 2518 2568 3688 aso 3608 2624 3659 3684 3694 2727 2742 2748 2769 2819 2873 3934 2930 2073 3004 3061 8061 3104 3136 3134 3145 3170 3100 776 1146 1636 877 1171 1637 1991 2321 910 1237 1694 3004 1081 1804 1705 1343 1606 3031 3393 1790 3787 3807 8080 8076 8086 3100 3101 3309 3366 8510 3617 3646 3312 3333 3327 36Ö7 3061 3716 3736 3757 4141 4267 4328 4327 4347 4671 4709 4763 4709 4887 6339 6318 6367 6388 6398 6677 6711 5788 6819 5868 = 6037 6076 8803 3933 3943 4058 4071 4141 4267 4326 4327 4347 4430 4491 4613 4644 4646 4900 4918 4969 4976 8118 6417 6687 6600 6613 6641 6663 6866 6808 8903 6938 6052 5007 Ö083 uu i mm 6118 8181 8101 6371 6337 6338 6433 8438 6463 6461 6599 0833 0634 8839 6666 6667 6764 6787 6802 6831 8 49 6676 6904 6936 6936 6909 7046 7095 7239 736 1 7378 7393 7309 7348 7381 7387 7407 7423 7440 76U 7638 7543 7667 7696 7640 7649 7702 7736 7727 7761 7778 7774 7780 7835 7838 7872 7897 7904 7811 7918 7947 7966 7981 7094 8003 8063 8143 8160 8174 8176 6203 8397 8331 8336 8344 8356 8874 gg g gggj gg gggg 8829 8843 BÖ33 9204 0366 9378 8206 8346 8383 8443 8463 1 466 6470 8606 8575 8697 8609 8620 8641 8790 8980 9004 0107 9113 0130 0181 a 61 118 189 147 167 168 174 186 337 M80 0366 9343 9380 0410 9462 9477 9498 0507 OBlü 0518 9629 056 9566 0671 19686 0631 8669 0676 0605 0696 9701 0720 0880 0884 0806 9901 0914 9941 0975 9904 10004 I00 7 0081 10120 10131 10173 10184 10233 10268 10283 10306 1030Ó 103 5 103Ö4 10397 10406 10413 10440 10456 10486 10623 10639 10706 10729 J0737 10740 10757 IO8O8 10813 0823 10890 10028 10983 11044 IIOÖO IU13 11202 11217 1126ü J870 11334 11451 11453 11460 11492 11646 il577 U689 11803 1607 il668 116öa 11765 11791 11015 11036 13013 12037 13045 2048 13078 i2108 J2139 12143 12154 12172 12178 12276 12297 2320 12325 1236 12397 12405 12464 13474 12538 12S74 12581 13583 13597 12G0U 1 658 J26Q3 12604 12725 12762 12771 13781 12800 12810 12830 12852 12806 12898 1 943 12088 13ÜG7 13087 13100 13116 13166 13178 13181 13183 ni85 J3356 13209 13306 13364 13367 13J71 13378 13474 13629 1 1551 13564 13308 J3673 13581 13686 13601 13617 13620 13624 13048 13393 30S 4 J399Ü 13707 13763 13753 137Ö6 13804 13806 13810 13870 13017 13030 13074 14045 H053 14064 14108 14114 14333 14274 14361 14363 14426 14505 14607 14528 14577 14581 llSfiO 14643 14647 14656 14763 14766 14772 14971 14083 16003 15133 15180 15283 16306 16323 15327 15339 15346 16386 16301 15438 15453 I65U 15560 16684 16641 16645 16682 15765 16B09 15824 15833 16863 15913 16970 15979 16981 15983 16090 15093 a008 IÜÜ21 16022 16Ü40 16058 16076 10082 16086 16091 16107 16139 16170 16300 16236 16274 16204 16297 16301 16321 16343 16364 16370 16375 16423 18428 16487 18439 16444 16466 16503 16510 16505 1653Q 1067 18608 16777 16781 16874 16886 16053 I696J 16980 17006 17016 17104 17189 17234 17339 17252 17J81 17283 17311 17331 17352 17366 1741 17428 17470 17487 17489 IIMO 17553 17645 17648 17710 17739 Ï7768 17775 17780 17832 17833 17841 17854 17860 17906 17987 18010 18037 18051 18052 18072 18080 18141 18151 18194 16197 18308 18202 18282 18205 18305 18403 1B417 18430 IS475 18485 18540 18554 18663 18602 18603 18696 18767 18778 18884 18866 18860 18899 1804 l899l 18006 10009 10026 10043 19048 19064 19130 19135 19166 19245 19278 10281 19284 19300 19333 10383 19420 19440 10441 10477 10502 10604 10610 10661 19B6 19631 19666 1066T 19683 19736 10743 19763 10760 10781 10784 10800 19807 19824 10864 10866 19876 10894 10907 19935 10053 80080 30028 20116 30138 2017é Ü01D5 20216 20217 20373 30977 30341 30347 20 40 30480 20549 20553 20558 20633 30674 30711 20714 30739 30739 20780 20804 2D813 30030 20867 808 8 Verbtterlngen vorlje HJst 616S piet ï 70 m z SUS iöet I m 8401 zonder premie vfrvpit a yglQ STOFZUIGER Buiiunqe vone cor difel Vraaq denKiri Srnlic ii V io WaïchiTiacriine tCCIXjaL lnij aafcsc i iii wm ifttffcMa i éZTW MrT iftw o r reclamei Recl m dl lijn geld opbrengt Die Uw raV Toadsn kan n In tand kan houden Oaaivooi ba IMt maar é h goade manier adverteeren In een blad dal Intern gelasen wordt de krant uil Uw Met omgeving Adverteer daarom In ISf DE GOUDSSHE COURANT m 19947 Woensdag 1 Februari 1939 77e Jaargang f PMtlElOIIMNTr fcjiEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JFRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE EUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen iimHNKMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wa r de per looper gescUedt Franco per post per kwataal ƒ S IB Itionnementen worden dageHJka aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA i OB agent n en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaul lUn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefL TwiS Fortrekening 48400 ADVERTENTIBPRUS Uit Gouda en omstreken behoot nde tot den bezorgkring 1 5 regda ƒ 1 30 elke regel meer f 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 tegelB ƒ 1 55 elke rwel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bflalag op den paus liefdadighedds advcrtentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel m er ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van Boljede Boek handelaren Advertentiebureaiuc en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ziJn Gew me advertentiën en ingezonden modedeeüngen bij contract tot zeer gereduceerden prQs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte CHAMBERLAIN IN HET LAGERHUIS Weldra besprekingen met Italië over Afrika De solidariteit van de as Berlin Rome Een ItaUaaiusch oordeel over Hitler s rede in den Rijksdag Defensief niet offensief De Giomale d Italia gaat in een artikel getiteld Solidariteit van het recht uitvoerig in op de rij kadagredevoering van Hitler Allereerst noemt bet blad de rede een buitengewoon waardevolle bydrage tot de opheldering van den Europeeschen toestand Vervolgens schryft het de intransigentie welke de wereld wil behouden in een onveranderlyken toestand die slechts in overeenstemming is met de belangen van de bezitters staat buiten de geschiedenis en is derhalve ook voor den vrede gevaarlyk Het probleem der rechtvaardigheid bestaat in dit verband op gelijke wgze voor Duitschland Japan en Italiè Voor Duitschland heet het probleem teruggave der koloniën voor Japan vernietiging van de chauvinistische coailitie die het buitenland in Clüna tegen zyn gerechtvaardigde economisch behoefte in het leven hepft geroepen om Japan in te sluiten in de onvoldoende ruimte van zyn eilandenry Voor Italië tenslotte Luidt het probleem erkeraiing van het recht op compensaties en van zijn nationale eischen die op grond van de verdragen door Frankrijk onvervuld zfin gebleven De eischen en de rechten van Duitschland en Italië zyn weliswaar van verschillenden oorsprong maar in wezen verwant zij gaan hand in hand Zij zullen een groot deel der komende lEuropeesche gebeurtenissen beheerschen De vyandlge en strydlustige houding der hebzuchtige en kleinzielige bezitters roept de solidariteit in het leven van de doelstellingen en middelen tusschen het Italië van Mussolini en het Duitschland van Adolf Hitler Deze solidariteit ia niet offensief Oiamberlain bouwt op Musaolini s woord püdena de Lagerhuisdebatten over de buitenlandache politiek in het Britscho Ugerhuis heeft minister president Chainjerlain het woord gevoerd waarby hy in eerste plaats antwoordde op de kritiek ran Attlee Chamberlain die met toejuichingen werd mtvangen zeide dat Attlee zich tot ipanje had beperkt afgezien van eenigen ïitWren commentaar op de reis naar Rome iraaniit hy afleidde dat Attlee tegen dif reis WEB Wat Spanje betreft heeft Attlee £ zijden van het conflict aangeroerd eene heeft betrekking op de algemeene politiek waarover wy natuurlijk onmoire ijk tot overeenatemming kunnen komen tldus Chamberlain doch ten aanzien au andere zyde vi elke ik het menschelük heidsaspect zou willen noemen bestaat er reen verschil van meening tusschen ons T ö richten over den erbarmeJükcn stoet van Gewonden ouden van dagen vrouwen en Binderen verminkten die in bitterhardi Dmetandigheden omhoog zwoegt tegen de ooge bergen welke Spanje van Frankiyk ïchelden die berichten kan niemand leien zonder te beseffen hoe vreeselyk de oriog is lelfB in zyn begeleidende ver nselen en hoeveel verschrikkelijker iie riog nog zal zyTi h het gebied van het onflict nog wordt uitgebreid Ieder moet getroffen zyn door de huly elke Frankrijk aan de ongelukkige vluchelingen verleent Frankrijk heeft alles R e aan wat eenig volk in dergelijfee omstan igheden zou kunnen doen men is het alle er verschuldigd De Britsche regeering elpt zooveel zjj kan en zal dat blyven oen W hebben reeds £ 20 000 geschonken aan het internationale comité voc hulpverleening aan gevluchte kinderen n hfü hebben thans opnieuw eenzelfde bedrag ter beschikking van dit comité gesteld Ten aanzien van het Fransche voorst tot het instellen van een vluchtelingenzftne aan de grens zelde Chamberlain te hopen dat Franco de verzekering wil geven dit gebied niet te zullen aanvallen Dit oogenblik aldus vervolgde hij i i niet geschikt voor een wyziging van de l ritsche politiek van niet inmengin In pSpanje Inmenghig ten gunste van de Spaansche regeering zou den toestand aan zienlyk kunnen veraderen Ik ben niet van meening dat de situatie in Spanje op het oogenblik den Europeeschen vrede bedreigt doch het is zeer zeker myn opvatting dat f wede bedreigd zou worden indien wy 06 niet inmenging zouden prijsgeven en er een uitgebreid © interventie ten gnnrte der Spaansche regeerine tot stand u komen Iedere inmenging van dien aard moet leiden tot uitbreiding van het conflict hetJ i Ji stryd zou zyn met de politiek der fritsche regeering die strikte onpartydigJ d wil Wy heibben Franco niet de rech n van oorlogvoerende toegekend omda hier geen sprake is van een zuiveren bur geroorlog maar omdat de toestand gecompliceerd is door inmenging van vreemd mogendheden Naar aanleidnig van het wantrouwen der Poiltle ten aanzien van de woorden van HiUer en Mussolini zeide Chamberlain 4 e slechtste wyze om be bereiken dat een an die zyn woord gegeven heeft het zal houden is ongetwijfeld hem te zeggen dat njen hem niet gelooft en dat men z n hou ng tal haseeren Op de veronderstelling ïat hÖ zyn woord niet zal houden Ik ben r aker van dat Attlee zich vergist Te Rome hebben wij opnieuw de ver ekering gekregen dat Mussolini en Ciano niets van Spanje hebben te eischen wanneer de oorlog voorbij zal zyn I e politiek van pacificatie blijft voortgang maken Het bezoek aan Rome heeft onze betrekkmgw met Frankrijk niet doen verslappen Sprekende over de rede van Hitler zeide le minister beib den zeer Btelligen in druk gek egen dat dit niet de rede is var een man die voorbereidingen treft om Europa in een nieuiwe crisis te storten Er ayn vele passages in zyn rede waarin hij spreekt van de noodzakelijkheid van vrede voor Duitschlard zoowel als voor de andere landen Het vertrouwen in Europa wordt niet gemakkelijk of snel hersteld Alvorens wij op een definitieve rege ling ingaan zullen wy duidelyk willen zien dat men bereid is tot een overe komst zoo niet over algeheele ontwapening dan toch over beperking der bewapening De betrekkingen tot Fiankrijk zyn nau wer en vertrouwelijker dan wy ons kunnen herinneren zy zyn gebaseerd op wederkeerig vertrouwen Van de DuitachFran sche overeenkomst hebben wy met He grootste voldoening kennis genomen Britsch prestige grooter dan ooit Na verklaard te hebben dat hy van Mussolini en Ciano uitdrukkelijk verzekering had gekregen dat Italië niets van Spanje had te eischen zeide Chamberlain Natnurlijk heb ik dezelfde verzekerinjf van Hitler gekregen Waarom is het bU de oppositie gewoonte geworden de beweegrede nen van andere volken in een zoo slecht mogelijk licht te zien Men versterkt het donkere aspect nog door onzen eigen berbewapeningsarbeid voortdurend t © kleineeren Het ia een gewoonte die verantwoor deiyk is voor veel onnoodlgen a igst in het eigen land en die tot gevaarlyke misverstanden in het buitenland kan leiden Ons prestige is nooit grooter geweest dan thans Er b nooit een tijd geweest waarin onze vriendschap gretiger door andere lan den gezocht werd De besprekingen te Rome werden in een sfeer van volkomen openhartigheid gevoerd Wy hadden aldus Chamberlain niet verwacht dat de eene party alle door de andere zyde voorgedragen meeningen zou aanvaarden doch hoewel wiJ geen overeerstemming op alle punten konden aankondigen hebben wij ons doel bereikt öaar wij na de besprekingen een helderder inzicht in het standpunt van den ander hadden Er is in geen enkel opzicht sprake geweest van een formeele conferentie of van onderhandelingen de besprekingeTi waren informatief en Informeel Wy zyn overeengekomen onverwyiu besprekingen te houden over de grenzen van ItaliaanschOost Afrika den Soedan en de aangrenzende Britsche gebieden Het spreekt van zelf dat Egypte zal deelnemen aan de besprekingen over den Soedan Sfawlair vraagt bUBtandaverBekering voor Nederland Na Chamberlain kreeg Sinclair de leider der liberale oppositie het woord Ten aanzien van Nederland zeide hij Ik heb gisteren iemand gesproken die uit Nederland was teruggekeerd en die tot de conclusie waa gekomen dat daar ernstigp twyfel heerscht Ik persoonlyk ben een groot bewonderaar van het Nederlandsche volk en ik geloof dat de Nederlanders in dien hun onafhankelijkheid bedreigd zou worden achter hun dyken zouden vechten wat er ook gebeurt Wy behooren Nederland de verzekering te geven dat wy het in de ure des gevaars zulen bystaan indien het het slachtoffer van een et uitgelokten aanval zou worden Sinclair besloot zijn rede met de opmer king dat de minister president één post op de creditzijde van de vredesrekening heeft geboekt Hü heeft een groot deel van het Duitsche en van het Italiaansche volk overtuigd van den goeden wil en de vreedzame bedoelingen die niet alleen hijzelf maar al zyn aanhangers In Engeland koesteren Eïr zyn in Dmtachland en Italië vele menschen die in Chamberlain en z parapluie symbolen van fatsoen verdraagzaamheid en rust zien welke gunstig afsteken hij het lawaai en de zelfverzekerdheid van de leiders der totalitaire staten Tenslotte betuigde de premier zyn Instemming met Hitlers wensch tot samenwerking maar defensief Deze solidariteit wil nier veranderd worden in een oorlogscoalitie Men moet echter vaststellen dat m n van den anderen kant op de gewettigde eischen antwoordt met een oorlogsdreiging inplaats van met bereidheid tot overeenstemming Hitler heeft juist tegen de duistere bedreigingen die ontspringen aan de tactiek van een kruidenier of aan een onverantwoordelyke halsstarrigheid ter verduidelijking der posities de DuitachJtaliaansche solidariteit bevestigd Deze solidariteit kan wanneer zij van buiten af wordt aangevallen worden tot een gewapend bondgenootschap van 126 TnilUoen machtig bewapende en geestdriftige menschen Italië en öuitachland zouden daarbij kunnen rekenen op een beslissende ondersteuning van den kant van andere naties buiten Europa Italië zoekt geen avonturen en denkt niet aan agressieve geweldpdegingen jegens de vitale belangen van anderen maar eischt uitsluitend de rechtvaardige inlossing der schulden en de erkenning van lijn wedgefundeerd recht Duitschland steunt Italië omdat het zyn rechten erkent evenals Italië Duitschland steunt omdat ïjjn eischen in overeenstemming zy n met een beginsel van algemeen geldige Buropeesche rechtvaardigheid Toestand in Tnnli tee onhoudhaankr De Glomale d Itailia constateerde gisteren dat de toestand der Italianen in Tunis steeds erger wordt en steeds onhoudbaarder Men kan zoo schrijft het bUd in Tunis nauwelijks Italiaansch spreken d w z de taal die nog nauwelyks vijftig jaar geleden de eenige was waarin men ïich voor de inboorlingenbevolking verstaanbaar kon maken Met alle middelen trachten de autoriteiten in Tunis de weerstandskraeht der Italiaansche bevolking te verzwakken wat echter niet gedukken zal Spaansche regeeringsvloot uitgevaren leringe bedrövigheid aan het front wegens slecht weer Reuter seint uit Gibraltar dat uit be trouwbare bron wordt vernomen dat de vloot der Spaansche regeering uit Cartagena ia vertrokken Het is niet bekend met welke bestemming Madrid was sinds de Kerstdagen niet meer gebombardeerd Vanochtend vroeg werd het echter door zwaar geschut een half uur lang onder vuur genomen Men meent niet dat er slachtoffers zyn Het weer heeft gisteren belangrijke operaties onmogelyk gemaakt De eenig operatie die de vermelding waard is werJ uitgevoerd in het Noorden waar de troepen van Franco Berga tot op zeven K M genaderd zyn en derhalve thans op ongeveer 50 K M van Puigcerda staan Radio Naclonal meldt eveneens dat de rechtschen ondanks het slechte weer aan het Catalaansche front verder zijn opgerukt Zy veroverden San Vicente de LIe aneras aan de kust en Castell Tersol in den centralen sector De Fransche marine autoriteiten hebben gisteren het eerste contact met het rechtsche Spanje gehad aangezien de Fransche torpedojager La Railleuse een bezoek aan de haven heeft gebracht De comman dant bracht een Informeel bezoek aan de rechtsche autoriteiten die daarna een tegenbezoek aan den torpedojager brachten De oorlogsbodem heeft des avonds de haven van Barcelona weer verlaten Uit Perpignan seint Havas De linksclie Spaansche autoriteiten zijn erin geslaaird den weg van Figueras naar Perthus den voomaamsten toegangsweg tot Frankrylc die sedert vier dagen door een onontwarbaar kluwen van voertuigen en een massa vluchtelingen © vervuld was te ontruimen Overeenkomstig de instructies der regpering toonen de Fransche autoriteiten do grootste welwillendheid jegens vrouwer kinderen en grysaards doch zij wijzen all deserteurs terug Men schat het aantal republikeinsche soldaten die bun post verlaten hebben om de wijk te nemen naar Frankryk op vijfduizend De evacuatie der vrouwen en kinderen zal van nu af aan vergemaldtelykt worden door de aankomst van 52 autobussen uit Parijs De minister van binnenlandsche zaken Sarraut en de minister van gezondhei Rucart zyn gisteravond uit Parijs njiar Perpignan vertrokken van het Nabye Oosten en niet meer als falechts een Joodsch Arabische aak Spaansche kindéren naar Belerie Gedelegeerden van de socialistische Kamerfractie hebben gistermiddag stappen ondernomen by den minister voor de openbare gezondheid en den minister van buitenlandsche zaken ten gunste van de Spaansche kinderen Zooals men weet heeft de regeering Maandag besloten om vijfhonderd Spaansche kinderen onder te brengen in een tehuis De Belgische Werklieden Partü zal vieriionderd kinderen in België opnemen De delegatie heeft den leden der regeering verklaard dat de Belgische Werklieden Partij bereid is nog zeshonderd kinderen np te nemen op voorwaarde dat de regeering zich verbindt tot dekking van de kosten voor het onderbrengen gedurende drie weken in afwachting van het vinden van een definitief verbMjf DATUM DER PALESTIJNSCHE CONFERENTIE VASTGESTELD Malcolm MacDonald heeft gistermiddag in het Lagerhuis medegedeeld dat de ronde tafelconferentie inzake Palestina zal beginnen op 7 Februari a B Naar Havas meldt heeft de nieuwe Turksohe ambassadeur Tewfik Rustü Aras een bezoek aan het Foreign Office gebracht waar hy naar men gelooft een onderhoud had met Sir Alexander Cadogan den per manenten staatssecretaris over de kansen van de Palestijnsche conferentie Cadogan ia deskundig lid van de subMJommisaie van het kabinet die kortgeleden benoemd is voor de bestudeering der politiek die de Britsche regeering zou moeten voeren in Palestina ingeval de Joodsch Arabische conferentie mocht mislukken Het bezoek van den Turkachen amlressadeur is belangwekkend want het toont dat Londen het Palestönsche probleem schijnt ta beschoawen in bet kader van het geheel