Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1939

De Koninklijke Roepstem Haagsche commissie geïnstalleerd Gistermiddag heeft de burgemeester ten raadhuize de Haagsche commissie De Koninklijke roepstem geïnstalleerd De burgemeester heeft de volgende Ingezetenen bereid gevonden om in deze commJs e zitting t nemen Voorzitter mr A Fentener van Vlisslngen oudpresident van den Hoogen Raad der Nederlanden vtce voorzltter G H J Berckenkamp oudbuj gemees ter van Makassar secretaris penningmeester jhr mr H P van der Mieden van Opmeer leden mevrouw Ch Neltzeil de Wüde jhr mr J M M van Asch van Wijk advocaat en procureur ir G Diephuis oudlid van de commissie tot ondersteuning van behoeftige Claristenen in N I W den Duik Jaczn oud Ud van den gem nteraad en der Provinciale Staten van Zuid HoUand L Hoejenbos directeur van den gemeentelijken dienst voor ma tschappelljk hulpbetoon mr P du Ry van Beest Holle advocaat en procureur mevrouw A Sanders Jansen lid van het bestuur van t Nederlandsen Israeiietisch armbestuur Meyer de Vries hoofdinspecteur voor de werkverschafting Ten einde de krachten niet te versnipperen ia het ten zeerste gewenscht dat buiten deze commissie om geen afzonderlijke actie van ingezetenen wordt ondernomen aangszlen daarmede het beoogde doel niet wordt gediend Do commissie komt nog deze week bijeen om haar werkzaamheden te beginnen Die burgerij wordt inmiddels krachtig opgewekt om gelden te storten op giro 8ai2 Haagsche commissie de Konlnkj lijfce roepstem Feestviering in Ai osa Telegram van geiukwensch aa Prinselijk paar De verjaardag van Prinses Beatrix is door de talrijke Nederlanders die op het oogenblik te Arosa vertoeven op prettige wijze gevierd In de middaguren had liet oranjecomlt bestaande uit den K L Mvlieger A Vtruly den bekenden bkilooper Kees Kerdel en den heer A B Aukes een siedetocht georganiseerd De stoet bestond uit meer dan veertig sleden bemand met vroolijke gasten aUen met een oranjcstrik en speld op mantel of jas Het weer was bijzonder fraai een strakke blauwe lucht met een heerlijk oranjezonnetje Via Meran ging het naar Praetschli waar de thee gebruikt werd Des avonds werd in de Kurzaal van Arosa een HoUandsche avond gehouden Meer dan vierhonderd Nederlanders namen aan deze feestviering deel De burgemeester van Arosa was als eeregast aanwezig De kapel speelde vele Hollandsche liedjes welke op enthousiaste wijze werden medegezongen Aan H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Bernhard werd een telegram gezonden van dep y lgenden inhoud Alle Nederlanders fn Arosa ter viering van den eersten verjaardag van Prinses Beatrix bijeen bieden huh oprechte gelukwenschea a£U GEMENGDE BERICHTEN Instorting te s Hertogenbosch Gistermorgen stond de eer J v d Grind in het perceel St Jorisstraat 14 te s Hertpgenbosch zich In de keuken te wasschen toen plotseling de kat teekenen van onrust gaf en een licht geritsel werd gehoord Een paar seconden daarna scheurde da schoorsteen in de keuken uit den wand los met dreunend geweld viel zij in de keuken neer Uiteraard vloog de heer v d Grint weg en haastte hij zich zijn vrouw en vijf kin deren te waarschuwen die aanstonds de i vlucht namen Geen oogenbhk te vroeg j want nauwelijks was de deur in het slot gevallen of mot donderend geweld stortte het heele huls ineen Omwonenden i alarmeerden de politie en spoedig ver i scheen de politiebrandweer gevolgd door autoriteiten van bouw en woningtoezicht Het bleek dat de woning van den heer V d Grint geheel was weggezakt en in de ter plaatse stroomende Blnnen Dleze was terecht gekomen Ook eenlgo aan grenzende perceelen hebben aanzienlijke i schade gekregen Zoo is het magazijn i van de woning inrichting Wlggers onder nigte die het Prinselijk Geüin toejuichte Merkwaardig vrouwen en kinderen waren het talrijkst onder het publiek Weer terug Tegen kwart voor vier werd het Koninklijk palels weer bereikt Een duizend koppige menigte was van de thuiskomst getuige Voorzichtig reed de breede wagen voort en voor de hooge achterruit stond lachend en kraaiend Prinses Beatrix met in bei haar handjes het Bledermeyerboe ketje Een bolletje oranje en rood wit en blauwe bloempjes op een rond opengewerkt papieren randje Ze stond er dapper mee in Haar kleine knuistjes en Ze liet het zien aan wie ermaar naar kijken wilde want Ze vond het zelf zoo prachtig Het blowend ronde snoetje binnen ae witte omlijsting van het zachte bont aan het blauwe puntkapje straalde van tevredenheid Een geweldige jubel brak los als het Prinselijk Gezin is uitgestapt en Prlna Bernhard zijn dochtertje nogmaals langdurig aan de menigte toont Er Is geen houden meer aan hot publiek verbreekt het polttiecordon en stormt op het voorplein toe waar de tientallen agenten en rechercheurs het publiek tot staan weten te brengen Luide klinkt het Lang zflUen zij leven op een hartelijk besluit van dezen buitengewoon geslaagden rijtoer Ha ziak HangeHg Met Mijnhardtjes vlugge verbetering Doos 30 en 50 et DE TOELATING VAN VLUCHTELINGEN Afmister van Justitie noemt eenlge cijfers omtrent het aantaL Zorg voor kinderen Door den minister van Justitie is thans toestemming verleend voor binnenkomst in ons land van ongeveer 6400 volwassen vluchtelingen van wie ongeveer 1200 ter opname in kampementen In de kamf ementen zijn tot nu toe 450 vluchtelingen aangekomen Nauwkeurige gegevens omtrent het aantal vluchtelingen dat in gezinnen is opgenomen staan vooralsnog niet ter beschikking aJdus de Memorie van Antwoord over de Justitlebegrooting aan de Eerste Kamer Verder zijn meerdere honderdtallen mannelijke vluchtelingen die na onregelmatige binnenkomst binnenlands met name In Amsterdam zijn aangetrolten in kampen moeten worden geplaatst Voorts is vergunning verleend voor toelating van ongeveer iOOO kinderen daarvan zijn er ongeveer 500 gearriveerd die behoudens uitzonderingen in koloniehuizen worden verzorgd Overigens zUn enkele honderdtallen kinderen die vooral in den eersten tijd na lo Novem ber 1938 onregelmatig ons land zijn binnengekomen of aan de grens zwervend zijn aangetroffen in tehuizen ondergebracht Uit dit laatste blijkt wel duidelijk dat in het bijzonder ten aanzien van klnde ren groote welwillendheid is betracht Het behoeft geen betoog dat nu een behoorlijke organisatie betreffende de hulp verleening aan kinderen is tot stand sgkomeni onregelmatige binnenkomst speciaal in groepen moet worden tegengegaan De verblijven waarin de volwassen vluchtelingen die niet voor opname in gezinnen zijn toegelaten en de kinderen thans zijn ondergebracht zijn ten deele van tijdelijken aard De wenschelijkheid van inrichting van defmitieve verblijfplaatsen voor de daarvoor in aanmerking komende vluchtelingen zoowel volwasenen als kinderen wordt overwogen Aan de oprichting van barakken aan grensstations tot tijdelijk verblijf voor emigranten en transmigranten wier papieren niet geheel in orde zijn kaai niet worden gedacht Grootmeesteres van H M de Kotdngin Mevr C M baronesse van TuyU van Serooskerken benoemd H M de Koningin heeft met ingang van 1 Februari 1939 benoemd tot grootmeesteres van H M de Koningin mevr C M baronesse van TuyU van Serooskerken geboren jonkvrouw Boreel te Bloemendaal De eene hand wascht de andere zegt het spreekwoord maar in zeer veel gevallen wordeil ze geen van belden schoon WKTTTLLBTON ZiJn laatste avontuur Humoristische Roman van JOH BRAND Nadruk verboden 10 Ten slotte werd het zelfs den van nature overigens zeer lankmoedigen Nebentau te bac Hij begon het nuttelooze van zijnijver in tq zien want ondanks urenlange wandelingen en tochten door de stad keerde de door hem beschaduwde des avonds zij het dan vaak zeer laat en in de allerslechtste stenunl lg geregeld naar zijn woning terug zoodat Nebentau tem laatste besloot zijn bewakingsdienst tot het noodzakelijkste te beperken De dagelijksche inlichtingen aan Kestonberg ontsproten aan zijn levendige fantasie en hadden ten slotte hetzelfde effect als toen zij aan de werkeiykheld ontleend waren Hij bracht den dag door in een klein café en langzamerhand voelde hij zich behaaglijker in zijn nieuwen werkkring welke ten minste dl voordeel had dat hij hem de zoo lang ontbeerde rust gunde Spoedig echter kwam Nebentau tot de ontdekking dat het hem door Kestenbt rg verstrekte wekelijksche voorschot niet toereikend was voor dit luxe leventje en met schier bovenmeoischelijke energie spande hij zich In om zijn steeds stijgende uitgaven tegenover zijn chef te kunhen verantwoorden Kestenberg s verwijten deerden hem niet meer Ja het deed hem zelfs goed op deze wijze voor de jarenlange onderdrukking wraak te kunnen nemen HU was een geheel ander mensch geWOTden toen op zekeren dag aan dit genoeglijke leventje een einde kwam Nebentau zat weer eens in zijn stamcafé dat tegenover Rolf s woning was gelegen toen deze plotseling binneïv stormde en zich haastig naar de telefooncel begaf Op zichzelf was dit niets buitengewoons want Rolf had geen teleloon en liet zich zoo noodig uit zijn woj ning roepen Toen hij echter na een paar woorden gewisseld te hebben nog steedfi even gejaagd de deur weer uitsnelde begon Nebentau achterdocht te krijgen Gelukkig zMt hij aan het raam en zoo I kon hij tot zijn geriists telling constateeren dat de Jonge graaf zijn woning weer binnenging Eenige minuten later echter zal hij Rolf het huis alweer verlaten Hij had zich verkleed en droeg thans een zwaren ulster en een reispet terwijl hij bovendien een kleinen lederen koffer bij zich hajd i Nebentau rong op Met een paar stappen was hij bij de deur P eds was Rolf aan liet einde van de straat én nu zette hy koers naar een standplaats van huurauto s Slechts met groote moeite gelukte het Nebentau hem in te halen Waar gaat u heeai riep hij geheel buiten adem van het snelle loopen Zonder hem eenlg pntwoord waardig het puin bedolven en ingestort Van de di ukkerij van de firma H Smits is het papiermagazijn van den onderbouw beroofd terwijl een stuk muur er uit Is geschoven zoodat het gansctifi magazijn los boven de Dieze hangt en slechts steunt op enkele wankele onderlagen Oriitruiming van dit magazijn zou levensgevaarlijk zijn Op last van bouw en woningtoezicht heeft de politie de aangrenzende perceelen dan ook moeten ontruimen De oorzaak van de instorting is vermoedelijk te wijten aan het wegschuiven van de fundeering der Dleze op een deel waarvan het huls van v d Grint was opgetrokken Ruim acht dagen geleden hadden de bewoners geconstateerd dat enkele binnenmuren begonnen te scheuren Bouwen wonmgtoezlcht hadaen toen maatregelen getroffen doch er werden geen verdere afwükingen meer geconstateerd zoodat dit onverwachte resultaat van de voorteekenen niet kon worden verwacht Do gemeente treft maatregelen om v d Grint die geheel van have en goed is beroofd bijstand te verleenen Moord te EchteW Levenslang geëischt De rechtbank te Arnhe mheeft glstei en behandeld de geruchtmakende nioordzaak uit Echteld Op 26 Juni vond cèn landbouwer te Echteld bij zijn thuiskomst zijn 43 jarige zuster dood in de kamer zij had een dun touw om den hals waarvan het andere uiteinde aan een deurknop was bevestigd Aanvankelijk werd gedacht aan zelfmoord ook omdat de vrouw zwakzinnig was Er bleek later ƒ 1800 uit de woning te zijn verdwenen Een 3ü jarige steenfabrieksarbeider die eemge dagen voor het drama in de buurt van de woning was gezien werd gearresteerd De man waa eenige dagen na het gebeurde te Tiel getouwd en gaf meer geld uit dan voor een werkloos arbeider normaal was In den beginne ontkende hij alles doch hij gaf later toe den diefstal te hebben gepleegd met den moord had hij i iets uit te staan Er is toen wegens rnedepllchtigheid een orgeldraaier tilt Echteld in arrest gesteld diens onschuld bleek echter Hij werd op vriJe voeten gesteld en de rechtbank stelde hem schadeloos voor de gevolgen van de ondergane hechtenis I Bij de behandeling van de zaak tegen den steentabrieksarbeider gistermiddag herriep de verdachte zijn voor den rech tercomnilssaris afgelegde bekentenis dat hij ook den moorct had gepleegd Blijkens een ingesteld onderzoek naar zijn geestvermogens is verdachte normaal en geheel toerekenhaar De subst off van justitie mr Graaf van Liraburg Stirum achtte het ten laste gelegde bewezen Verdachte pleegde den moord na den diefstal om zich straffeloosheid te verzekeren in détails heeft hii voor den rechter commissaris de toedracht van het ëebeui de besclireven Verdachte heeft een zwakzinnige vrouw onder bedreiging met geweld van haar geld beroofd en om ontdekking te voorkomon daarop gedood Gezien zijn gebrek aan berouw efi zijn houding achtte spr geen termen voor clementie aanwezig De eisch luidde levenslange gevangenisstraf De verdediger mr Meuwissen achtte het wettig bewUs niet geleverd en pleitte vrijspraak Uitspraak 14 Februari Luitenant vlieger Sonderman wordt invlieger bij de Fokkerfabrieken Met toestemming van de betrokken legerautoriteiten is bij de N V Nederlandscho Vliegtuigenfabrlek als invlieger van de Fokkeryliegtuigen in dienst getreden de lultenaiit vlieger G Sonderman van de LV A te Soesterberg Luitenant Sonderman is een allesvlleger die o m ook bü de vliegfeesten te Eelde van zich deed spreken in de kampioenschappen en sterk oï den voorgrond trad door fraaien stijl van vliegen Nederknder in België levensgevaarlijk gewond Hi auto ongeluk Op den straatweg van kortrijk naar Gent bij St Martin is een auto bestuiu d door den 56 Jarlgen G de Lange te keuren trok Rolf het portier van een auto open onderwljl don chauffeur toevoegend Anhalt r station Op het laatste oogenblik g lukte het Nebentau achter Rolf aan in de auto te springen maar toen de chauffeur den wagen met een ruk aanzette sloeg hij achterover waarop hij in eer onzachte aanraking kwam met de houten sponning van het portierraam Ineengedoken lag hij eenige oogenbllkken in een hoekje van de auto zich met een pijnlijk gezicht het achterhoofd betastend en starend naar Rolf die met wi 1d opengesperde oogen het bovehhlichaam voorovergebogen alS wilde hlJ op die wijze het tempo van den wa en nog versnellen een reeks ohsamenhan gende woorden mompelde en den indruk ma akte van iemand die in de grootste zemuwspannlng verkeert Nochtans wist Roll heel goed wat hij deed Deze rit beteekende in zekeren zin de laatste kans die hem geboden werd Hij wist wat er op het spel stond Mislukte het hem ook ditmaal dan was alles verloren De detective had hem namelijk telefonisch medegedeeld dat miss WUkÜis zoo even haar hotel had verlaten en t voornemen koesterde naar Dresden te reizen Zij was alleen dus zonder mrs Tweedy Dat was Rolf s eenige beste en laatste kans Kïet zijn geld zou hij nog juist toe kunnen en in een D treln bestonden dul zend verschillende mogelijkheden om met een alleenreizende dame kennis te makezL Eén daarvan zou hem toch wel die van Nederlandsche afkomst is In volle vaart tegen een tractor met aanhangwagen gereden De aanhangwagen van den tractor was geladen met tien ton kunstmeststoffen Hij stond aan den kant van den weg De auto van den heer De Lange werd volkomen vernield De bestuurder bekwam zóó zware verworv dingen dat hij in hopeloozen toestand naar een ziekenhuis te Gent moest worden overgebracht Op een vuilniswagen begraven Indië vergeet snel zegt men Hoe snel en hoe volkomen bewijst weer eens het verhaal dat Jan van Riemsdijk in liet weekblad Sumatra doet het verhaal van een eenzamen man en zijn laatsten gang Hier is het volledig geciteerd uit het Nieuws Nog geen maand geleden leefde te Kaban Djahe een zeer oude oudplanter Hij was zoo oud dat de huidige oude oudplanters bij hem vergeleken nog maar singkehs waren Nagenoeg vergeten en meestal alleen zat hij in zijn tuintje te lezen of stilletjes na te denken heel ver terug in zija herinneringen aan den tijd dat hij ook nog geducht meetelde toen hij nog Iemand was met wien men rekening hield Verder wachtte hij eenvoudig op zijn dood Met weinig menschwi had hij omgang Men begreep hem niet meer en hij begreep hen niet meer Hij kon zich niet aanpassen aan het jachterlg gedoe een modernen tijd waarin men van traditie niets moet hebben en waarin fatsoen iets buitengewoons dreigt te worden Een man die nog sprak van achtien tachtlg toen hij nog tabaksplanter was bU een groote maatschappij In Dell HU moet daar een der gulste en meesü gastvrije Deüanen zijn geweest Jan Weyerman heette hij Vorige maand is hij nog vrij plotseling gestorven Het is niets bijzonders dat Iemand op zoo n leeftijd sterft Men noemt dat gezegend Maar wat wel iets bijzonders is en wat erg indruischt tegen elk gevoel van piëteit is dat men n stakker geen beter transportmiddel heeft kunnen verschaften om het stoffelijk overschot te vervoeren Men heeft hem n l vervoerd op een auto grobak die ook als vuilnisauto gebruikt wordt In een plaats waar tientallen vrachtauto s staan te wachten op klandizie is daar In Kaban Djahe niemand op de gedachte gekomen een dergelijk vehlke zooals ook de Chhieezen wel met succes doen te metamorfoseeren in een lijkwagen Zoo werd in een omgeving die zooveel attracties biedt riante hotels pensions bungalows enz een Hollander op een kereta sampa naar zijn laatste rustplaats gebracht in het Jaar 1938 ƒ 10 000 in bultzak Javaansche weduwe met groot veraiogén De correspondent van de Loc te Solo schrijft Dezer dagen poogde men de voor Javaansche begrlpen zeer gefortuneerdpe weduwe Bok Margowlrjo s morgens om half acht in haar Solosche woning te wekken waarop toen geen antwoord werd verkregene haar slaapkamer werd betreden Zij bleek ongemerkt overleden te zijn Aanvankelijk werd vrees gekoesterd voor vergiftiging omdat de vrouw voor haar dood gevomeerd had Het medisch onderzoek wees echter geen abnormale uiterlijke kenteekenen van de doodsoorzaak aan terwijl ten overvloede een bloeduitstorting in de hersens werd geconstateerd zoodat elke gedachte aan een onnatuurlij ken dood terzijde gezet kon worden Niettemin heeft men de poHtie van een en ander op de hoogte gesteld vooral omdat de weduwe tijdens hastr leven reeds in een proces gewikkeld Is geraakt De politie heeft ten behoeve van de rechtmatige erfgenamen beslag gelegd op al de onroerende goederen Daartoe behoorde ook een bedrag van niet minder dan 10 000 dat aan bankpapier verborgen onder den bultzak werd aangetroffen tot zijn doel brengen Slechts enkele minuten restten hem om zich voor de reis te verkleeden en het station te bereiken Een blik op zijn horloge overtuigde hem dat de chauffeur het zou hsden en nu vlijde hU zich met een zucht van verlichting behaaglijk In de kussens Van dit oogenblik maakte Nebentau gebruik om van zijn aanwezigheid blijk te geven Gaat u op reis Ja Mag ik misschien vragen waar uheengaat Neen Dit antwoord liet aan duidelijkheid niets te wenschen over maar Nebentau gaf den moed nog niet op Ten slotte was hij toch verantwoordelijk voor Rolf s welzijn Wanneer hij zijn taak de laatste dagen wat heel gemakkelijk had opgevat dan hadden de omstandigheden daaxtoe meegewerkt nu zou hij echter laten zien dat hij ook nog flink kon zijn als het er op aan kwam Mijnheer de graaf begon hlJ nazich eenige malen de keel te hebben geschraapt u weet dat Ik voor u verantwoordelljlc ben Waarom stort u mtJ Inhet ongeluk Rolf keek hem aan en moest onwillekeurig lachen om het ongelukkige gezicht van het mannetje M n brave Nebentau dat ligt heelemaal niet In mijn bedoeling Eerlük gezegd was Ik je bestaan zoowat vergeten Zegt n mIJ dan waax u van planbent heen te gaan rTfi27 4562 4609 4680 4640 4661 4668 S 4727 4741 4756 4766 4787 4801 S 4898 4998 6034 6082 5149 5157 rZ Ö273 6285 5297 5309 5382 5399 Tm 5528 5533 5565 5583 5695 5598 6669 5684 5699 5701 5722 5729 De echtgenoot van de overledwtotiladjulant geweest in den SoloschenbJl tan RECHTZAKE N Uitspraken Rotterda sche hth Tïi f Jï 5787 5799 5822 5942 5944 De rechtbank te Rotterdam heeft veroM deeld I N 28 jaar Zuid Slavische 3 6261 Sr 6 29 6359 6389 6401 6456 S lm 6921 6959 7025 7043 7044 uemsB 053 6010 6017 604Ö 6070 6108 6137 M 61 6 1 fl zonder vaste woonplaats thans gedeïi H 7 1 6664 6687 6716 6729 6802 wegens diefstal v n een portefeuille nadeeie van den landbouwer M Paul tejjn venhuizen tot 5 maanden gevangeniastnj met aftrek van den tyd in voorlooplu hechtenis doorgebracht P T 26 jaar Zuid Slavische landarbri der zonder vaste woonplaats eveneens detineerd die terecht gestaan had ter zakt van medeplichtigheid aan den door den nrigen verdachte gepleegden diefstal wenl Vrijgesproken G P van E 36 jaar schipper zondct vaste woonplaats gedetineerd wegens po ging tot oplichting van den garagehouder A Woudenberg te Schoonhoven wien hijj onder voorgeven dat hy aangesteld naj tot controleur van de Schcepvaartvereenj ging Zuid en voor geruimen tijd by hen een auto zou huren had getracht te bemgen tot de afgifte van ƒ 10 tot 5 maanden gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorloopige hechtenis doorgebracht R van H 36 jaar tapytwever te Moordrecht gredetineerd wegens het plegen ontucht met iemand beneden 16 jaar toi 2 jaren gevangenisstraf met aftrek vanden tijd in voorloopige hechtenia doorm bracht 7043 7044 7301 7304 O 7189 7212 7247 7256 7347 7406 7418 7451 7520 7524 7536 7620 7846 7684 7714 7779 7786 7814 j 7869 7886 7889 7901 7939 7981 7998 8028 8057 8060 8161 8194 8205 8392 8453 8454 8478 8481 8493 8602 8515 8626 8540 8567 8601 8624 8647 8663 L g683 8700 8717 8737 8783 8805 8836 b 8867 8922 9042 9073 9129 9133 9299 9334 9416 9427 94 5 9520 9623 9650 77 9678 9707 9708 9727 9729 9758 M 9867 9876 S880 9925 9926 9950 9964 Z 1001 10013 10032 10052 10074 10123 54 10168 10199 10230 10306 10383 10427 fa l 10440 10442 1047R 10624 lfl73R 10806 U3 10863 10870 10876 10910 10933 10939 fiO 11079 11082 11101 11103 11113 11119 j M 1154 11168 11224 11233 11246 11281 l l 11291 11292 11296 11306 11329 11335 I is 11433 11456 11480 11501 11541 llS ïl m 11637 11668 11694 11795 11814 11861 L 11984 11988 11989 11992 12080 12047 Z 12098 12108 12118 12210 12217 12227 12317 12332 12387 lW94 12422 124 = m 12475 12489 12520 12596 12605 12617 2644 12645 12650 12664 12678 12708 L 2804 12828 12837 12841 12889 12913 m 12966 12980 12983 12990 13011 13028 479e STAATSLOTERIJ 5e klasse Trekking van 1 Febr Hooge prijzen ƒ lO O 6155 8948 11266 f 400 4652 6537 12979 18601 19518 200 6319 ƒ lOO 3095 5660 6301 6640 11332 116211 13669 15118 16478 PrUzen van ƒ 70 1056 1128 1141 1380 1616 1567 1575 1666 1677 1687 1716 1854 1866 1920 1986 20SG 2068 2214 2245 2286 2461 2496 2707 2710 2766 2835 2916 2993 3128 3250 3289 3298 3318 3393 3604 3668 3756 3791 3843 ZUS 3982 39 0 4189 4361 4426 4532 4594 4642 464S 4667 4726 4753 4775 4829 5003 506T 5223 5556 5665 5895 6965 6138 6168 6290 6437 6740 6843 6987 7021 7067 7096 712T 7168 7169 7200 7237 7310 7328 7374 7450 7528 7763 7835 7979 7992 7999 8049 8100 8173 8368 8634 8676 8742 8810 8955 92M 9293 9497 9783 9931 10008 lOOll 1024B 10347 10377 10690 10725 10736 10759 11141 11165 11231 11299 11323 11341 11400 ll44i 11451 11476 11508 11525 11649 11753 11B 1052 13056 13058 13059 13071 13152 13164 liïfi 1S169 13243 13421 13528 13582 13596 00 3622 13626 13636 13686 13687 13732 6 13744 13747 13838 13868 13881 13904 38 14020 1402114048 14090 14098 14110 81 14175 14202 14220 14229 14236 14300 m 14349 14411 14427 14433 14448 14487 2 14571 14572 14585 14656 14690 14743 87 14815 14825 14872 14963 14966 14970 J99 15064 16062 15068 15136 15193 15232 271 15286 15290 15299 15311 15342 15347 i451 15492 15496 15570 15640 15643 1571Ü i7ai 15773 15780 15802 15862 15866 15867 O 15918 15960 15981 15987 16020 16037 1053 16072 16079 16091 16123 16153 16176195 16238 16317 16341 16359 16365 16367 im 16417 16463 16405 16466 16488 16497 1516 16524 16571 16599 16631 16670 16683 1721 16747 16724 16766 16758 16865 16867 16900 16906 16908 16923 16931 1934 16985 17002 17015 17055 17074 17120 148 17159 17301 17303 17321 17460 17471 512 17568 17572 17581 17598 17623 17686 759 17792 17813 17815 17831 17845 17895 941 17944 17948 17974 18028 18045 18064 106 18144 18147 18164 18192 18199 18210 J262 18277 18336 18340 18367 18368 18373 f 88l 18384 18426 18428 18478 18490 18606 11934 12028 12099 12207 12478 12603 ISMfi 12660 12703 12728 12888 12809 12826 IMMJ 613 18615 1 637 U677 18742 18813 18844 13398 13447 13548 13654 13708 13712 137W 13763 137T6 13833 13841 13874 13990 14076 14164 14223 14345 14420 14519 14577 1461S 14653 14776 14812 14976 15142 15266 15399 15453 16699 15709 15723 15846 15850 15951 16052 16105 16182 16230 16442 16457 16618 16826 16953 16998 17370 17462 17510 17766 17859 17882 18029 18231 18245 18405 18412 18414 18482 18521 18526 18695 18598 18711 18962 19028 19263 19265 19293 19561 19678 19780 20154 20220 20242 20247 20258 20498 20619 20640 20704 20749 20771 20791 2U05 21111 211 36 21261 21292 21366 21429 21475 21510 21666 21572 21783 21893 21964 Nieten 1023 1072 1100 1197 1311 1366 1379 1381 1385 1388 1390 1446 1449 1491 1494 1504 1515 1618 1541 1654 1582 1643 1650 1676 1696 1773 1778 1786 1845 1878 1898 190B 2003 2026 2069 2143 2183 2220 2274 229fl 2316 2317 2337 2363 2374 2423 2462 246S 2510 2563 2615 2623 2628 2637 2664 2689 2702 2734 2737 2739 2764 2824 28 1 2898 2909 2920 2939 3100 3109 3116 lH 3175 3196 3200 3209 3213 3225 3279 3301 £ 313 3338 3377 3426 3446 3472 3488 SWi S909 18940 18997 19025 19086 19121 19143 Ï225 19277 19334 19377 19472 19476 19492 9540 19585 19589 19591 19641 19642 19 10 S723 19731 19741 19745 19746 19797 19798 S808 19830 19841 19644 19871 19958 19961 9969 19994 20014 20052 20132 20180 20197 11210 2035B 20367 20405 20439 20446 204 ifi D503 20510 20514 20518 20567 20573 20601 l0615 20658 20689 20762 20769 20786 20800 B0837 20843 20890 20896 20900 20963 20 i69 0996 21019 21042 21069 21163 21156 21S04 11222 21224 21341 21346 21374 2I37G 21392 11393 21401 21407 21414 21415 21465 21469 1520 21532 21536 21652 21644 21693 21724 11871 21878 21914 21947 21965 RAÏHO NTBITWS Donderdan 2 Februari Hilversum I 1875 en 301 5 M AVRO itzending 8 Graranfoon om 8 15 Benchten I Morgeiiwüdinjï 10 15 Gramofoon 0 30 Vfwr do vrouw 10 36 Het Omroeii rkest m m v solifiten Ir de pauze Derh atie om 12 15 Berichten 12 30 Hc VRO AmiisementBorkest i 15 Entw mlil t 3587 3626 3630 3646 3675 3679 3728 STBSpetty Cantor 2 Voor de vrouw 2 30 3822 3850 3912 3936 3987 4039 4058 il 4180 4209 4217 4278 4321 4389 4396 A T Nu goed dan naar Dresden Nebentau staarde hem met open mond aan Een dergelijke reis ging vèr boven zijn flnancleele draagkracht Wat moest hy doen Van Kestenberg de noodige instructies en reisgeld halen Daarvo was het waarschijnlijk al te laat Plotseling ging hem een reddende gedachte door het hoofd Met een onscïujldlg gezicht wendde hij zich tot Rolf Zoudt u misschien zoo goed wlll0zijn mij het reisgeld voor te schieten Rolf barstte in een schaterlach uit Wou ie van mij wat leenen Nebentau Man Ik ben nog net in staat mljBeigen plaatskaart te betalen dan is 9M op Nebentau was ten einde raad Op hetzelfde moment stopte de taXl voor het station en Nebentau zag iW slechts één mogelijkheid zich tot tevredenheid van Kestenberg van zijn tiuX te kwijten Nu hij Rolf niet kon vergezellen moe hij hetzU door list of geweld verhinderen dat deze op reis ging Hij begon de uitvoering van dit snoo plan door met voorgewende onhaadifr held het portier van de auto te blokK ren tot Rolf hem door een ongeduU duw in den rug over het asfalt deed ïolen Daarop nam hij blijkbaar met bedoellnê zijn metgezel van dieart zijn op het moment dat doze met a chauffeur afrekende diens koffer va bU hU zich anel uit de voeten maalW Rolf haalde hem echter spoedig to rukte hem den koffer uit de handffl Wordt vervoUw volg Jetty Cantor 3 CursuBsen vooi ie vrouw 3 45 Gramofoon 4 Voor z e n en thuiszittenden 4 30 Gramofoon f Week kaleidoscoop 5 25 Gelukwon tlwui 5 30 Het AVRO Aeolian orkeat m f v Mtirt om 6 25 Berichten 6 30 pport fl Voor de kinderen 7 05 AVRODKttorkeat 7 30 Engelsche les 8 Henchtai ANP radiojournaal medfldeelin tej 8 25 Het Omroeporkest m m v Boli n 9 20 Radiotooneel 9 50 Gevariee vJ concert opn io 36 Pianovoordracht Berichten ANP hierna tot 12 Gra inofoon Ift v v 15 KRO ti fj = 12 KCRV 19 1 mofoon om 8 15 Berichten l r öfooni 10 15 Morgendknst uufT 11 30 Godsdlenstlir h f Berichten 12 15 KRO orkest 7UO Gramofoon 2 Handwerttuur Billeting 4 45 Gramofoon 5 Handen id voor de jeujrd 5 30 Orfrelconcnrt Berichten Rramofoon 7 Berïch f Ti öBoeltbeflprekinf 7 45 Gramofoon 8 enchtfn ANP herhaling SOS Beriditen 8Efl We onn pn gramofoon Causerie Ruropecsc i bouwen pti J njr Nederlandsch Indië O 0 ChristeiijV hon T ïfelbepreleidlnff en rnir n HiDr iJ T ANP actueel half I j iw ao Gramofoon 10 46 Gymnastiplc tJ WoWoordracht met pianohe 1 3 = foon n SO Oramofoin SM2 Schriftlering STADSNIEUWS GOUDA 1 Februari 1939 Jaarverslag 1938 van de MWdenstandscentrale Depressie heeft lauwheid cMer winkeliers gebracht In het twaalfde jaarverslag van de Mid denstandscentrale voor Gouda en omliifgende gemeenten over het vereenigingajaar 1938 verklaart de samensteller de heer O H Hagedorn dat hij zich door de toe nemende werkzaamheden aan zijn ambt verbonden g enoodzaakt heeft gezien ontslajf als secretarispenningmeesetr van de Middenstandscentrale welke functie hq van de oprichting oP 26 October 1926 heeft waargenomen te vragen De laatste jaren zyn niet bepaald glorieJaren gewast van het midden standalevtn Met weemoed herinnert de aecretar s zich hoe T egier over vroegere tyden thans elV initiatief al direct op tegenstand stu tte hoe elke actie werd verlamd door een tegenïtctie of door lauwheid van de betrokkenen De algemeene depressie heeft zi h ook wel zeer sterk op den Goudschen middenstand doen gevoelen en het is begrijpelijk hoewel niet vergeeflyk dat deze het hoofd eenigermate i den schoot heeft gelegd Het moge toch niet als een soort vin zelfvoldaanheid beschouwd worden nu van regeeringswege meer en meer de belangen van den middenstand door wett lijke maatregelen worden beschermd Indien dat zoo ware was het wellicht beter dat daaraan ten spoedigste een eind gemaakt werd Laat men toch wel bedenken dat naast rventueele regeeringsbemoeienis er tTli nog een zeer groot stuk werk van den Midden stand zelf wordt gevraagd Kn dat stuk werk moet door de organ Ea tiea worden verzet en daaraan hebben al c georganiseerden mede te werken wil de middenstand niet onder den voet worden geloopen Het ledental liep weder iets achteruit en bedroeg op het einde van 1938 308 Wgen het vorig jaar tfp dat tydstip 813 Slechts in één g val heeft het Bureau van Advies een kaart voor het advie vin een der Goudsche juristen afgegeven De contact commissie tusschen gemeentebestuur en middenstand kwam 2 maal bl ccn Behandeld werden o m de volgtm le onderwerpen Verkeersregeling in Gouda speciaal de parkeerverboden De commissaris van politie woonde deze bespreking bij Het verstrekken van rookartikelen nan personen beneden den leeftijd van 15 jaren Hierin ia inmiddels hij raadsbes uit verandering gebracht r e verordening inzake de hoogte van zonne scherrmen vopr winkels De Zaterdagavondmarkt Ij een ciale vergadering heeft de heer Zoutendijk Becretaris van den Nederlandschen Bond van Marktkooplieden hot staftdpunt van deze groep uiteengezet Over verdere werkzaamheden van de Centrale wordt het volgende medegedeeld Tevergeefs ia dit jaar weder getracht op de een of andere wijze met een collectieve reclame uit te komen De Neder artdsche Spoorwegen deden een plan aan de hand dat in Bodegrave met groot succes is uitrfvoerd hier ter stede werd er niets voor gevoeld en werd zelfs op initiatief van pnikelen een aparte actie gevoerd Ook het Midco zegel kwam in het afgeloopen jaar weder op het tapüt doch ook daarvoor waa het aantal liefhebbers te g rlng Een St Nicolaasactie door een commissie bestaande voor het grootste gedeelte uit leden die tot nog toe niet hadden medegewerkt aan bepaalde acties moest eveneens worden opgegeven Slechts een actie slaagde n l die van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat welke door bemiddeling Van de Cehtrale hier werd georgani seerd en waarbij het genoegen mocht worden gesmaakt dat 2 der winnaars eveneens een pi B hekwamen in de landelijke etalage wedstrijd De middenstandscentrale nam deel in het oprichtingskapitaal van het Goudschp Borgstellingsfonds voor arbeiders en vaardigde in het bestuur daarvan af den heer M W G M v Loon die met ztjn ervaring fils bestuurslid van het Middenstandsbors steüngsfonds naar is gebleken ook In die functie nuttige diensten bewlJat Met betrekking tot de levensmiddelendistributie welke ider toezicht van de contact commissie door het gemeentebestuur wordt verzorgd wordt medegedeeld dat van 1 Januari 1938 tot 31 December 1938 de totale winst uitkeerin aan de middenstand heeft bedragen ƒ 1493 12 Tegen het einde des jaars werd overefltistemming bereikt met een commissie velke een loterij houdt ten voordeele van de Kinderleeszaal en waarby werd bepaald dat de prezen bÜ den georganiseerden Goudschen winkelstand zouden worden betrokken De secretaris besluit zijn verslag met de opmerking dat er wel jaren zu n geweekt dat kon worden getuigd dat er beter werk was geleverd en dat de resultaten meer in overeenstemming waren met de hoeveelheid werk die was verzet Hy voegt er den wensch aan toe dat ziin opvolger daarvan in zün volgende verslagen zal mogen getuigen e dat hij revens moge zien een opbloei van het mtddenstandsleven en van een groot saamjioorifheidsgevoel onder de middenstandera letB dat in dezen t d uiterste noodzaak in I Afscheid D C de Goederen I Hartelijke huldiging De heer D C de Goederen administrateur van het Van Iterson ZiekeiAuis heeftmet ingang van heden wegens het bereiken van de leeftüdsgrens z n betrekkingneergelegd j In besloten kring hebben de regöiten op 1 hartelijke w jze van den heer De Goederen die van begin 1919 als administrateur van i het ziekenhuis is werkzaam geweest afscheid genomen De voorzitter van het college van regenten burgefeester dr K F O James en de geneesheer directeur van htt Van ItersonZiekenhuis dr H W de Planque hebben hem waardeerend toegesprokeu en voor zyn toegewyden arbeid dankgezegd Als stoffelyk blijk van erkentelijkheid en huJde boden de regenten een vulpen aan De oudregent de heer A J J Vos schonk den heer De Goederen als een persoonlijk blijk van sympathie een stoel Namens het verplegend personeel werd een tuinameublement aangeboden Mevr De Goederen ontving bloemen Aan het slot van de huldiging heeft de heer De Goederen voor de waardeerend woorden en blijken van vriendscltap zijn dank betuigd Ook van de zusters heeft hy hartelyk afscheid genomen Nieuwe admintetrateur Van Iterson 2iekenhuisu Mutatie reinigingsdieaiBt Naar wij vernemen is met ingang van heden tot administrateur van het Van Iterson Ziekenhuis als opvolger van den heer D C de Goederen die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens zijn betrekking heeft neergelegd in vasten dienst benoemd de heer H C Runge boekhouder van den j gemeentelijken reinigings en ontsmettings1 dienst en van het marktwezen I Als boekhouder van den reinigings en J ontsmettingsdienst en van het marktwe zen is aangewezen de heer J A Spniijt boekhouder van gemeentewerken die voorloopig voor een half jaar by den reinigingsdienst is gedetacheerd In de vacture bij gemeentewerken is naast den hoofdboekhouder een klerk be noemd Wegvak Gouwe Straatweg opengesteld Het wegvak van de Gouwe naar den straatweg Gouda Bodegraven van den rijksweg iDen Haag Utrecht is gisteren voor het verkeer opengesteld Zooals men weet heeft de gereedkoming van dit nieuwe deel van den autosnelweg alleen beteekenis voor het locaal verkeer Het doorgaand verkeer naar Utrecht blyft over Gouda gaan Eerst als het nu aan de heurt zijnde wegvak van den straatweg Gouda Bodegraven naar De Meern gereed is wat aan het einde van dit jaar wordt verwacht gaat het doorgaand verkeer den autoweg volgen en de route via Gouda verlaten Verkoop van Oude Vrouwenhuis aan firma J L Bmns Magazijnen aan Turfniarkt ïoawe worden kantoor der Lichtfabrieken Naar wy vernemen zyn onderhandelingen gevoerd tusschen de gemeente en de firma J L Bruns tot verkoop van het voormalig Oude Vrouwenhuis of Sint EliFabeths gasthcis aan den Kleiweg dat sindg de opening van het rusthuis leeg staat aan de fa Bruns Deze onderhandelingen hebben tot overeenstemming geleid In le ï aadsvergadering van a s Maandag zal een desbetreffend voorste aan de orde komen De firma Bmns zal aan den Kleivi eg nieuwe magazijnen bouwen De koopprys is bepaald op ƒ 26 000 terwijl de gemeente bovendien in eigendom krijgt de gebouwen van d © firma aan de Turfmarkt Gouwe en de andere panden aan de Gouwe Naar wü voorts vernemen zullen de magazijnen van de firma Bruns aan de Turf marktGouwe worden bestemd tot kantoorprebouw van de gemeente lichtfabrieken Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda Ledenvergadering Gisterenmiddag werd in hotel de Zalm de jaariyksche alg ledenvergadering gehouden van de afd Gouda der Ned Ver van Huisvrouwen Iti haar openingswoord wees de presidente Mevr Dr de Witt Wynen Koumans rop dat men nog te veel in de meening verkeert dat de Vereen van Huisvrouwen aich slechts bezig houdt met het organiseeren van gezellige middagen voor haar leden Het streven dezer groote Neder Vereeniging die ruim 32 000 leden telt is In de allereerste plaats het behartigen van de belangen der huisvrouwen Spreekster wees op de verschillende stappen die het hoofdbestuur heeft gedaan om te komen tot een oplossing van het dienstbodenvraagstuk Ook het internaat te Hilversum waar dienstmeisjes worden opgeleid voor hun taak in de huishouding wordt door de vereeniging gesubsidieerd Daarna sprak de presidente een afscheidswoord tot de drie scheidende bestuursleden Mevr de Wilde Post Mevr de Decker Stuy en Mevr Vroman Vromen welke laatste het eere lidmaataehap der vereeni ring werd aangeboden Als nieuwe bestuursleden werd n hij acclamatie gekozen Mevr H Mogendorff Waiazvisz ei Mevr A Huisman van Aalst Scheepvaart door de Mallegatslnis Gedurende de maand Januari kwamen door de Mallegatsluis 841 schepen inhoudende 54595 ton Hiervan waren 742 stoomBchepen © n 99 andere vaartuigen Verder 3 houtvlotten of 2ft7 112 Kantongerecht Gouda Tegetovaller Het meisje kwam uit Ammerstol en ze had zonder achterlicht gereden dat wil zeggen het licht was wel aanwezig maar het hrandde niet t Was een nieuwf fiets met een nieuw achterlicht en toen ze opstapte brandde het nog verklaarde ze en daarmede deed i hetzelfde verhaal dat ieder die misère met z n achterlicht heeft vertelt De kantonrechter plaatsvervanger mr C Jonker deed wat in dergelyke gevallen gebruikelijk is hy informeerde met het oog op de bepaling van de strafmaat naar de persoonlijke omstandigheden Het bleek dat het meisje en dochter was van eer rywiel handel aar En dan zonder licht rijden verbaasde zich de rechter die f 2 subs 1 dag oplegde Het gezicht betrok de boete viel tegen Het meisje haalde een portemonnale uit haar tasch n liep naar den deurwaarder om te betalen Plots komt ze terug Hoe komt het dat anderen voor hetfietsen zonder brandend achteriicht tweekwartjes krygen zegt ze als een laatste poging om er nog wat af te krijgen daar mede onvoldaanheid uitdrukkend en spaar zaamheid toonend want waarom zal je twee gulden uitgeven als het met twee 1 kwartjes af kan Dat hangt van de omstandigheden af lichtte de kantonrechter toe Veel wijzer was ze niet alleen bleef het twee gulden Hij kwam het afkoopen Er werd een naam afgeroepen en er verscheen een man die mededeelde dat de opgeroepene zijn zoon was maar dat deze wat nerveus is waarom hjj het voor hem kwam afkoopen Afkoopen vroeg de kantonrechter wat heb je er dan voor over Niet veel luidde het antwoord want ik ben woonwagenbewoner Een gulden informeerde de rechter In orde zeide de man die de vier kwartjes die hij al in zyn hand had aan den deurwaarder gaf De man was tevreden hot was vlot en zakelyk afgedaan en de boete was die waarop hij had gerekend Muzikale rondgang op Prinsesjes verjaardag De Oranje Garde en de C hr Muziekvereeniging 4 e Bazuin hebben gisteravondter genegenheid van den verjaardag vanPrinses Beatrix een muzikalen rondgangdoor de stad gemaakt Oproeping tijd onderwijzerei Derde Openb Bewaarschool Aan de Derde Openbare Bewaarschool hoofd Mej Hogendoom vaceert de betrekking van tijdelyk onderwyzerea Voor nadere bijzonderheden verwijzen wü naar d oproeping in dit blad AGENDA Thalia Theater Gentleman vagebond 1 Febr 8 uur Réunie Spreekbeurt ds J Borger voor Logos verband I Pebr 8 16 uur Concordia iwitaeriand avond Nederlandsche Reisvereeni ing spreker J Panman Febr 8 15 uur Nieuwe Schouwburg Concert Amhemsche Orkestvereeniging Febr 8 uur Ie Schoolstraat O L echool no 7 Ouderavond 2 Febr 8 uur Soc de Réunie Natuurkundig Genootschap Lezing Prof Dr W M Docters van Leeuwen 2 Febr 8 15 uur Réunie Derde en laatste voordracht mr W C Feltkamp leergang Volksuniversiteit 4 Febr 8 uur Concordia Uitvoering rymnastiekvereeniging Krachtsport C Febr 7 30 uur Stadhuis Gemeenteraad Febr 8 uur Concordia Feestavond 10 jarig bestaan Openbare Leeszaal Febr 8 15 n Nieuwe Schouwburg Opvoering Groot Slem door tooneelgezelschapDe Schakel 14 Febr 8 15 uur Réunie Literaire avond Volksuniversiteit voordracht Nei Oosthout SPOR T EN WKDSTRUDEN iWATERPOLO Geluk gespeeld In het Spaardersbad is gisteravond voor den Haagschen Zwemkring gespeeld de wedstrijd G Z C Z en P C De uitaJag van dezen eersten polowedstryd in Gouda s overdekte zweminrichting was 3 3 MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 1 Febr Aangevoerd 40 partyen Pryzen Ie kw ra r m ƒ 26 2e kw m r m ƒ 23 60 25 Handel matig LAATSTE BERICHTEN DE EENIGE DIE NIET GERUST IS ROOSEVELT De militaire commissie van den Amerikaanschen senaat heeft gedurende een uur met Roosevelt geconfereerd Roosevelt zou gedurende deze bijeenkomst de internationale situatie besproken hebben en In verband met de bultenlandsche gebeurtenissen er bij de commissie op hebben aangedrongen dat de Vereenlgde Staten hun defensie op hooger peU breiQgen Roosevelt bepleitte bij de commissie dat er omtrent het behandelde geheimhouding In acht genomen hi worden doch uit zeer betrouwbare bronnen wordt vernomen dat hij de bedrelgtD en tegen den wereldvrede in den breede heeft besproken Sommige leden van de commissie duldden aan dat Roosevelt bevreesd is dat de oorlog niet eeuwl vermijden is Eén van de leden vRn de conunlssie zeide Ik kreeg den indruk dat Roosevelt ona gaarne van den ernst van de wereldsituatie wU overtuigen en hij zeide onszonder veel woorden te gebruiken datwij onze nationale defensie moeten uitbreiden en ophouden kleingeestig te zijn Geen kleingeestigheid meer De New York Herald Tribune meent te weten dat president Roosevelt de senaatscommissie voor militaire zaken te verstaan zou hebben gegeven dat er reeda nauwkeurige regelingen en positieve overeenkomsten zouden zijn tusschen de Vereenlgde Staten en de Europeesche democratieën Volgens dit blad zou de president hebben verklaard pe verantwoordelijke mannen dieaan het hoofd staan der Europeeschedemocratieën kennen mijn houding 3ewapeneii Het blad deelt eveneens mede dat Roosevelt daaraan zou hebben toegevoegd dat de Vereenlgde Staten klaar moeten zijn om de regeeringen van Frankrijk en Groot Brlttannië la geval van oorlog In Europa te hulp te komen Hij zou gepreciseerd hebben dat de Vereenlgde Staten er zich op moeten voorbereiden de democratie te helpen Ingeval van een aanval van de zijde der combinatie Rome Berlijn Tokio door de democratieën de noodige wapenen te verschaffen op voorwaarde dat zij contant betalen E e New York Times zegt dat de uiteenzetting welke Roosevelt In de senaats commissie voor militaire aangelegenheden heeft gegeven volgens de woordmi van een barer leden werkelijk alarmeerend Is geweest Nota van minister Gosdinc Over de Oiwcbe xaak Uit Den Haag wordt gemeld dat d nota van minister Gosellng aan de Tweede Kamer aangaande de zaak Oss vajv avond de Landsdrukkerij zal verlaten Het stuk zal buitengewoon uitvoerlj zijn en een groote hoeveelheid documentatiemateriaal bevatten Beurs van Amsterdmn WISSELKOBKSIiN 31 Jan 1 Pebf Officieel Londen 8 6 K 8 6 Berlijn 74 66 74 721t Parüfl 4 89 4 91 4 Brussel 31 80 31 42 Zwitserland 41 83 42 Kopenhagen 38 6714 38 B2V4 Stockholm 44 65 44 80 Oslo 43 62 43i67H Nc w York 1 86 1 86 i Beanovenicht Toen gisteren Iaat In den middag geruchten de ronde deden dat de door Mussolini te houden redevoering van minder vredelievenden aard zou zijn dan de verklaringen van Hitler geraakte de wisselmarkt weer in beweging en onmiddellijk liep de Nederlandsche gulden ten opzichte van de bultenlandsche valuta s naar beneden Hedenmorgen had de gulden wederom een gedrukt voorkomen De stemming was wel niet nerveus doch er viel toch weer een gevoel van onzekerheid waar te nemen Het scheen wel alsof telkens golven van onrust kwamen opzetten welke aanleiding gaven tot aankoop van bultenlandsche ruilmiddelen Voornamelijk hield dit verband met een sentiment van onbehaaglijkheid In afwachUng van de door den Duce ai te leggen verklaringen De aandacht ging In hoofdzaak uit naar het pond sterling en den Amerikaanschen dollar omdat deze munteenheden verreweg aan de spits gaan en alle overige betallngsmld delen overheerschon Het Brltsche pcaid dat bij de opening werd vernomen tegen 8 68i 8 69 liep geleidelijk aan naar boven en steeg tot een peil van circa e m è 8 69 De Amertkaansche doUarCs die op l 85i è 1 85J werden ingezet trokken vervolgens aan tot i 8öï A 1 86 Ook de Fransche francs gingen weer omhoog en stegen na oorspronkelijk te zijn verhandeld tegen 4 90è a 4 91 tot 4 9i è 4 91i i Tegelijk met het dalen van den gulden ten opzichte van de vreemde deviezen viel een stijging van den goudprijs waar te nemen waarbij hedenmorgen een prijs werd genoemd van circa 20 75 voor baren De effectenhandel op de beurs waa van kalmen aard De stemming was echter omgeslagen en was gedrukt De locale fondsen werden meerendeels eenige ptutten beneden de prijzen van gisteren afgedaan De Amerikaansche waarden kwamen eveneens iets lager te liggen in weerwil van de stijging in Wallstrept TELEGRAFISCH WEERBERICHT De Bilt seint Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 10 uur Voor Noord JHoUand Friesland Drente en Groningen Meest zwakke tot matigen wind uit Oostelijke richtingen tydelijk wel licht zwakke veranderlijke wind Nevelig tot gedeeltelijk bewolkt droog weer lichte tot matige vorst in den nacht overdag temperatuur om het vrlespimt Voor de overige provincies Matige tot zwakken wind uit Oostelijke richtingen helder tot licht of half bewolkt droog weer lichte tot matige vorst in den nacht overdag temperatuur om het vriespunt