Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1939

De Gfuyter s ABONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wwr de beiorging per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 1B Abonnementen worden daRelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bf OBM agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaux tün dageHjks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Teleftatere g746 Poatrekeniag 48400 in actie He DuitHohe pers keert zich oP heftigiii toon tegen Roosevelt s verklaringen in de tegercommiasio van den Senaat De Völkiacher Beobachter noemt de levering van Amerikaansche vliegtuigen aan Frankrijk een schandaal De Nachtausgabe heefv een kop De Amerikaansche grens ligt aan ïien Rijn en schrift Na de vredesreöe van den FUhrer een ongelooflijke ophitsingcampagne van Roosevelt Uit New York meldt het blad Het optreden van Roosevelt kent sedert den woreldoorlof zijn weerga niet Het staat thans vast dat Roosevelt een tweede Wilson ia die de voetsporen van zijn voorganger nauwgezet volgt Het resultaat der besprekingen toont duidelyk aan dat de Vereenigde Staten definitief met hun neutraliteitspolitiek hebben gebroken Wa hington s politiek van inmenging in Je Europeesche aangelegenheden is werkelykheid geworden Daarom is de bijeenkomst vam de legercommiasie voor Duitschland er te bevriende totalitaire staten van principieele beteekenis De redevoering van Chamberlain i tot nu toe in Duitschland nojf slecht weinig gecommentarieerd Wat dt rïactie van het buitenland op de redevoering van Hitler aangaat betoont men hier een zekere voldoening Men merkt ten aanzien van de koloniale kwestie echter een fundamenteel verBchit van opvatting op tusachen Engeland en Duitschland Van DuitBche zijde is men van meening dat een herstel van het onrecht waaronder het Rijk zou hebben geleden geen enkc gemarchandeer inhoudt terwyl men aan Engelsche zyde de koloniale kwestie üou willen opnemen in een algemeene regeling van andere Europeesche vraagstukken zoo la de beperking der bewapening Welingelichte Duitsche kringen betoogen dar deze these ontoelaatbaar ia Wat betreft de passage inzake de Duitsch ItaliaaTiflche solidariteit is men van meening dat daar Hitler verklaard heeft te gelooven aan een langduriger vrede het mogelijk is de hangende vraagB ukken langs vreedzamen weg op te lospen Italië en Duitschland hebben nimnifr een preventieve oorlog voor oogen geha i en Mussolini heeft nooit verklaard dat hu oorlog zou maken Indien dus een oorlog zou uitbreken zou Duitschland aan de zijd i van Italië staan Dfl isolationistische groep in het Congres zoo meldt Reuter uit Washington heeft protesten uitgesproken tegen de geheimhouding waarmede Roosevelt d glBteren gehouden bijeenkomst van dt Senaatscommiesie voor militaire zaken omringd heeft Uit andere kringen echter komen gunstiger reacties De democratieën vergunning te weigeren om haar zelfverdediging voor te bereiden zou beteekemen hulp verteenen aan de dreigende mogendheden aldui Pittman voorzitter van dt Senaatscommissie voor buitenlandeJIfhe zaken Een uitlating die typeerend is voor het isolationistische standpunt is afhf ni6tig van senator Hiram Johnson die zeide dat het Amerikaansche volk recht heeft te weten of de verkoop van vliegtuigen aan Prankryk en Groot Brittannië beteekende at de Vereenigde Staten op weg zijn naar oorlog I e Senaatscommissie in het geheim te vertellen wat niet alleen den Senaat maar OM geheele volk aangaat zoo voegde Hiram Johnson hieraan toe ia een uitnoodiging tot verdraaiing en verkeerd begnr der feiten Een ongeloofHjke meevaller In een hoofdartikel schrijft naar Reuter uit Washington meldt de New World Telegram o m Wat thans gebeurt komt hierop ne r dat Frankrijk en Groot Brittannië ons in mi betalen voor het voorrecht om een der oelangrykate en meest bedreigde buiten ONGELOOFLIJK SNELLE KOOKMETHODE ONTDEKT DOOR ON ZE SCHEIKUNDIGEN Wasproeven bewijzen dat andere methoden verouderd zijn Waarom zou de huisvrouw onnodig veel tijd aan de wastobbe doorbrengen zeiden de scheikundigen in ons grote fabriekslaboratorium Wij zien niet in waarom de was nie in minder tijd gedaan kan woitJen dan nu Iedere vrouw heeft recht op een kortere wasdag Wij zullen haar die Na langdurige onderzoekingen ontfiekten zij KOOKMETHODE IKUNDIGEN DOEN DE WASI MINDER GASVERBRUIK OE NIEUWE Kinso yWiST ZONOBI VEHDEK HUIP Gemeer Gouda Aan de 3e openb bewaarschool hfd Mej Hogrendoorn wordt GEVRAAGD een tijdelijk Onderwijzeres I Jaarwedde ƒ 600 Bezit akte A vereischt Aan Burgemeester en Wethoudert gerichte tongezcgelde sollicitatie in te zenden by den Burgemeester vóór 8 Februari a s Geen bezoek dan na oproeping t AFWEZIG Dr P Belgraver KEEL NEUS OORAKTS en 39 FLUWEELENSINGEL 60 op VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 3 4 en 5 FEBR WE GENS HUWELIJK Chef ColportQur door Groote M iatschiippij G EVKAAGD Algemeen ontwikkeld goed voorkomen voldoende praktijk Leeftyd boven 30 jaar Br onder No 395 Bureau Goudsclie Crt Markt 31 Gouda GOUDA LET OP ZATERDAG TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANOIA Cat 30LLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met carantie Pijnloos trekken inbei T pen SCHEIKUNDIGEN DOEN DE WASI Deze grote geleerden deden een gewone gezinswas op alle mogelijke manieren Ze ontdekten dat Rinso het goed het helderst maakte Maar dal wisten ze al dus deden ze steeds meer proeven Wij zullen Rinsonógbetermaken zeiden ze Wij zullen het ook geschikt maken om te koken NIEUWE KRACHT ONTDEKT Ze ontdekten een nieuwe waskracht Ze gaven die aan f mso Kracht om het goed sneeuwwit te koken m 2 mmutenl U kan het ook langer laten koken maar nodig is het met Slechts 2 minuten koken en het belangrijkste deel van de was is gedaan STRALENDE HELDERHEID ZEGT DE HUISVROUW Leve Rmso zeggen de huisvrouwen Het goed is witter dan ooit Het is haast niet te geloven I Het is helderheid die blijft U hoeft met meer bang te zijn dat het witte linnen geel wordt na de schitterende Rinso 2 Minuten Kookmethode En U hoeft het slechts eenmaal te koken I B de N V ROTTEHIMMSCHB VOLKSBANK MIJ De Eandraelit kunnen ACTIEVE AGENTEN LEES DIT MET AANDACHT zooais U ook onze vorige advertentiea heeft gelezen waarin U aang eboden wordt op de zeer gemakkelijU wekelijksrhe conditie van 76 cent per week of drie gulden per maand de nieuwste EKRES ÖOLO 1939 RADIO in huur kunt krijgen met een kleine vooruitbetdiing waardonr U zonder zorgen voor reparaties of lampenkosten j ireniang pleizier ven Uw radio kunt hebben en het toestel na 4en huurtijd Uw eigendom wordt Wii hebben door het groote succes in iedere plaats ondervonden dit syat em uitgebreid en bieden U on dezelfde voorwaarden thans ook de nieuwste Philips Radio 470a 1938 39 Dus v Jor iets meer dan at U voor radiodistributie per week ibetaalt wordt U thans itenaar vsn de nieuwste Philips of Erres Radio 1938 39 v naf 75 cent per week of ƒ 3 00 per maand Wilt V hier Oor vsrdere inlichtingen of demonstratie met een der beide toestellen het geeft niet waar U woont want wü brengen deze aanbieding door geheel N d rland dus ook in Uw omgeving dan raden wü U aan te doen zoofllj reeds huTiderden d den en die nu de gelukkige bezitters van een Pfillips of Erres Radio zijn yui inrs nu dikect onderstaande roj in doe deze in ben ENVELOrCE franketren met 1 cent postzegel niet dichtplakken n eet oP de enveloppe N V HEES Co FILIAAL KLEIWEG 54 cnimi BON STRAAT geplaatst worden Aanmelding UIT SLIUTEND SCHRIFTELIJK aan hel kantoor te ROTTERDAM Bergweg 361 NAAM wonende te wenscht inlichtingen volgens advertentie wenscht demonstratie met Philips of Erres Tmr rai geven ö DEBIKTEWOR DDTpiJiB If I MINDER GASVERBRUIK Nu 2 minuten kokea voldoende is voor de was wordt het casverbruik veel minder Dit betekent dat U minder geld uitgeeft op wasdag Is die besparing met veelwaard Duizenden vrouwen roepen Ja Dit is nóg een belangrijke redenwaarom ze Rinso gebruiken Immers vele kleintjes maken een grote 1 WEG MET DE OUDERWETSE METHODENI Zeg al die methoden die voor U gezwoeg en voor het goed slijtage betekenen vaarwel Nu geen schadelijk geboen meer Zet het goed s nacht in de week et kookt het de volgende dag in Rinso Het vette sop doet al het werk ÉÉN HETHODE EN ÉÉN WASMIDDEL Hoe eenvoudigi Rinso 15 alJes wat U nodig heeft voor de gehele grote was De nieuwe Rinso geeft een overvloed van heerlijk vet sop meer dan genoeg voor de grootste Vas i UWE WINKELIER OF IN ONZE VERKOOPFILIALEN EN DEPOTS 37e WETTIGC HACO TREmMO 50 KLASSE 7s LIJST TBEKEING VAN WOENSDAG 1 FEBBUAU IMS HOOGE PHEMtEN t 5ü00 11139 l 1000 7057 f 400 7172 13236 13717 14031 i 300 634 böBi 12832 15920 30318 i lOO 1S43 4280 4049 4719 S0l8 5S8S 9486 11067 12070 1697a 18377 PBEMIEN VAN ƒ 70 111 787 1285 1803 3093 3138 116 363 2S3 311 334 36fi 607 177J 2030 3U7 3629 4246 Ü17Ü 5803 501 Baa 1049 1139 1716 1756 1927 1928 3860 3107 3544 3578 3913 4186 4983 5032 5460 5611 6402 6fi27 7887 7986 886 8877 9597 0836 10201 10443 13316 11445 13401 12424 13074 13176 13817 13841 14621 14801 15873 15770 16219 16306 17480 17625 17930 17933 18548 18560 19171 19232 19661 19090 808 810 870 9G5 969 1046 1298 1307 I3 i6 1436 1681 1691 1804 1812 1836 1S66 1870 1913 2171 2244 2301 3336 2709 2776 3174 3198 3273 3377 3383 3S14 3644 3692 3716 3747 3756 3787 3838 4351 4436 4767 4838 4830 4869 4970 5 49 5262 5293 5347 6366 5394 5422 5 i52 Ö891 6019 t 894 6918 7453 Öi81 8241 8388 8979 9007 9036 Ö844 9864 9882 9912 6192 G224 6226 6384 flllO 7501 7647 7864 7828 8446 eS06 8Ö53 8778 10463 0f 65 10669 10791 I jOÖI UÜ35 11120 11189 neiO 11673 11763 11947 11970 12041 12364 12329 12501 13677 12706 12799 J2822 12840 12875 1302Ö 13220 13340 13296 13386 13615 13662 13687 13701 14074 14147 14261 14372 14424 14517 14566 14575 14U1R 14027 1 280 1544 15516 1 55tJ i 15570 15627 15787 15849 15854 15865 I59Ö4 16037 16044 16133 16409 1ÜC78 16868 17114 17138 17355 17426 17450 17534 I jSÖ 17591 17599 17G23 17732 17810 17839 17994 18157 1818 3 18221 18364 18363 18390 18488 18049 18681 18713 18775 18835 18827 18873 I8B19 19251 19343 19388 19506 19531 19541 19576 19flB8 19710 19743 20237 20321 20366 9111 9318 9379 90209926 10153 10188 10245 GEEN FBEMIËH 107 129 497 03 737 938 1223 1643 lü51 1885 1907 2269 2409 J766 2817 3006 3090 3443 3444 165 270 279 286 538 549 865 874 876 1045 10Ö4 1062 1310 I3I5 131B 1168 1392 loyy 1702 2076 2079 2666 2708 1200 1443 1749 2226 2730 2091 3409 1209 1488 1760 2267 2764 3010 341 1 1373 772 1003 1261 1596 1917 1969 2040 30Ö6 2448 2452 3543 3609 2620 2821 2921 2926 3938 3989 3159 3181 3183 3183 3237 3311 3461 3463 3481 3521 3587 3506 3734 3807 3972 4025 4346 4360 4684 4592 4938 Ö003 5631 6603 5710 5727 6085 6102 6607 6561 6870 6923 7213 7217 7464 7467 7729 7780 7979 7983 8178 8182 8298 8318 8542 8679 8822 8870 9101 0238 9688 6703 10016 10054 10290 10313 10521 1054Ü 10743 10750 10998 11037 11210 11213 11638 11640 12019 12U3I 13323 12411 12667 12669 12000 12037 13431 13433 13737 13765 13967 14046 14339 14383 14687 14745 150Ö5 16100 15377 15413 15644 15651 15960 16003 16353 16469 10624 16674 16978 17019 17226 17232 17698 17601 17867 17926 18132 18174 18466 18530 18755 18771 18986 1B09O 19194 10314 J9599 19605 19879 19905 20208 20219 20411 20600 30883 20883 7B40 3843 3847 3888 3893 3903 3917 3926 3960 40 9 4054 4090 4116 4147 4160 4241 4342 4384 4434 4435 4466 4513 4519 4S29 4652 4618 4688 4763 4791 4794 4846 4869 4897 5053 5101 5104 5148 5149 6300 5338 5365 5616 Ö04S 5653 5670 5673 5687 5694 5707 5737 5773 5872 5904 Ü90Ü 5988 6020 6064 6167 o221 6394 6340 6370 6393 6408 6429 6662 6685 6596 6601 6663 6700 6765 6806 6976 7023 7088 7125 7134 7148 7149 7159 7238 7272 7318 7d3Ë 7347 7380 7402 7420 7487 7532 7557 7583 7643 7658 7671 7732 7820 7835 7867 7900 7902 7936 7961 7977 8008 8023 8031 8032 8036 8074 8141 8172 8186 8195 8197 8273 8278 8280 8287 8390 8378 8395 8396 8398 8436 8466 8608 8540 BÖQ4 8004 8Ö22 0649 8669 8685 8767 8776 8951 eJ37 9005 9020 9026 0083 9125 9163 0277 9300 1 361 9429 9005 0648 9658 9862 9708 9738 9760 9800 9817 0847 9986 9081 10036 10087 10163 10163 10199 10253 10260 10285 10318 10350 10432 10472 10482 10500 10508 10519 10546 1063J 10638 Z0648 10051 10654 I0e69 10699 10751 10821 10801 10865 10878 10883 10886 10965 11118 11124 11141 U1Ö6 11161 1U79 11182 11301 1127 11340 11409 11414 11434 11464 11600 11529 11662 11384 11690 11766 11882 11895 11939 12004 12102 13128 12141 12166 13200 12374 12298 13319 13451 13481 13488 12500 12589 12615 12632 12636 12676 12710 12761 12777 13817 12848 12864 13876 13080 13127 13202 13286 13320 13347 13355 13385 13437 13489 13500 13560 13622 13712 13714 J3727 13774 13792 13818 13884 13925 13943 13960 13964 14082 14121 14169 14191 14244 14262 14300 14319 14408 144C5 14569 14618 14640 14641 14675 14677 14798 14830 I483Ö 14901 14910 14950 15001 15067 16107 15114 15U9 16I8Ü 15190 15329 15268 15303 16614 16546 15567 16Ö9I 156Ö7 15602 15606 15843 15743 16783 1S831 15893 16913 15936 15942 159G6 13030 16069 16100 10147 16230 16309 16327 16344 16489 16195 16501 6 2 J 16643 16545 10666 16601 16686 16696 16721 16761 16821 16822 16862 16955 17025 17086 17095 17155 17170 17164 17198 17204 17397 17316 17339 17348 17 18 17453 17474 17547 17633 17664 17674 17675 17712 17716 17769 17830 17931 17963 18009 18021 18033 18045 18091 I8I23 18184 18335 18280 10251 18281 18285 18315 18420 18528 18585 18600 18637 18649 18669 18673 18680 18781 10839 18872 18885 18900 18913 18924 18045 10034 19108 10131 10149 10168 19179 19183 10188 19338 19366 19414 19467 19483 19511 19544 19593 IÖ607 UJ32 10693 19756 1976 19701 10819 19841 19980 20000 20031 30050 20060 30142 20146 30151 20248 30252 30293 20301 20302 30312 3033S 20364 20628 20630 20668 20703 20706 20735 20727 207M 20893 30983 20963 Verb vorige lyst 13295 t 70 m z 13276 t 70 awnder premie vergeteD 7885 aonder A mte m e TOSS No 19948 77e Jaargang Donderdag 2 Februari 1939 60IIMHE mmt JVIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 15ERGAMBACHT BERKEI BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORpRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDPWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschtjnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels f 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke rejrel meer f 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Lief fldi8beid8 advertentiën de helft van den prifa INGEZONDEN MEDEOfeEUNGEN 1 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer ereduceerdeii piUa Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ROOSEVELT BESCHULDIGD VAN OPHITSING Scherpe Duitsche reactie op Washington s y politiek vÉin inmenging Amerikaansche isolationisten z l zander territoriale concessies naar alle vaarschijnlykheid slechts een voorloopit karakter kunnen dragen en zou bij elkp ingrijpende wijziging van de politieke cm stellatie in Midden Europa waardeKior dreigen te worden Ltlgersterkte in Frankrijk wordt opgevoerd De vliefrtuig aankoopen in Amerika In zijn rapport inzake het wetsontweri op de nieuwe contingenten welk rapport gistermiddag in de Kamer is ingediena wüst des Isnarda op je noodzaak tegemoet te komen aan het ernstige gevaar dat ds intensieve bewapening van Duitschland voor Frankrijk vormt Het Duitsche leger heeft 900 000 man en 41 divisies terwijl het Fransche leger slechts 450 000 man en 28 divisies telt Bovendien moet rekening worden gehouden met het Italiaansche leger dat ongeveei 38 divisies telt Om aan dezen toestand ht t hoofd te bieden moet volgens den rapporteur het Fransche leger met lOO OOO man worden vergroot Hij wy st er voorts op dat de luchtdoelartUlerie en het luchtleger eveneens versterkt moeten worden en dat cor de toepassing van plan 5 der lucht macht 8 7 0 man noodig zijn De Kamer heeft het wetsontwerp aange omen Betreffende den aankoop van honderdcii Amerikaansche vliegtuige voor de Fransche luchtmacht verklaarde de minister van luchtvaart Guy Lachambre dat de jongste vliegtuigaankoopen in Amerika uitgingen boven het aantal dat de Fransene il dustrie kon vervaardigen De Fransche industrie is de eerste gewee et welke opdrachten heeft gekregen In het vervolg van zyn verklaring dealde de minister mede dat de productie van militaire vliegtuigen voor deze maand meer dan negentig toestellen oplevert W eldra zal men de honderd paaseeren Bank van Engeland breekt met ouden goudprys Marktwaarde voorlaan basis voor de waanieering Besluit Vooral van psychologische beteekenis posten van onze eigen nationale defenHi te versterken Het is een ongelooflijae mevaller voor ons dat wy zoo n zaali kunnen afsluiten In bewoordingen der nationale defensie zou één vliegtuig dat aan Engeland en Frankrijk geleverd wordt tien maal zoo veel toestellen geleverd aan ue Amerikaansche luchtmacht over zes maan len waard zijn Het dient toch voor de hand te liggen dat het uiterste bolwerk van de Amerikaansche vredesveiligheid niet de Atlantische Oceaan is maar Groot Brittannië en Frankrijk Vry algemeen wordt heden voorspeld dat de opmerkingen van Roosevelt van gisteren een opgeven voorspellen van de gedwongen embargo s op verschepingen van wapens munitie en vliegtuigen naar oorlogvoerenden wanneer de neutraliteitowet in Mei a s in herziening komt Hoover waarschuwt Oud president Hoover heeft te Chicago heden het woord gevoerd voor den Conceii il Foreign Relations Hy liet naar Reuter meldt een waarschuwend geluid hooren dat de nieuwe buitenlandsche politiek waaraan de Ver eenigde Staten zich overgeven onvermijdelyk tot een oorlog zou kunnen leiden Deze nieuwe politiek noemde by de be langrykste verandering sedert den wereldoorlog waaraan hy toevoegde dat dEuropeesche democratieën haar als zoodanig hadden aanvaard In zijn verdere betoog sprak Hoover als volgt E en penetratie door middel van ideologieën vormt een binneniandsche kwestie voor elk land dat van zulk een penetratie te lyden heeft Men kan zich hiervan niet verlossen met slagschepen en vliegtuigen Hoover zeide evenwel te vertrouwen dat indien de lamp der vrijheid zou blijven oranden deze ideologieën aan hun eigen onjuistheid zouden sterven daar zy niet zijn voortgekomen uit zedelijke of geestelijke inspiraties doch uit s menschen hebzucht 4jaat ons inzien zoo besloot de ouJpresident dat een oorlog welke moet dienen m de vrijheid te redden waarschijnlyk de vrijheid zou vernietigen en over de geheele wereld dictators zou doen opstaan De grenzen van Amerika Uvmucraue m practijK De AmeiiKaaiLbclie bctucnü bladen meiden dat president Rooscveiu in een conleiunUG met de seiiaaiscümmuüiic voor legeraangelegenheuen verklaaid zou heut en dau in geval van oorlog ue grunijii der Vereemgüe Staten in Frankrijk zouden zyn Vooraaiuitaande poisonen uit üc kringen van wetenschap en maatschappelijk leven hebben een pcLitic gezonden aan president Rce veid waarin ziJ de cui ecte opholilng vragen van lieL embargo Jp voor Spanje beslemae wapenen daar dit een pi acusche uitdi ukking zou zijn van onzen trouw aan de democraUe Sneeuwstormen in Amerika AI 32 dooden In de oostelijke staten van Ajnerika zijn thans reeds 29 personen om het leven gekomen ten gevolge van de hevige koude Alleen te Chicago reeds bedraagt het aantal slachtoffers 11 Het verkeer is in vele steden door de sneeuw ontwricht Eeni sneeuwstorm welke een snelheid heeft van 100 K M per uur woedt boven Boston De Indiana is als gevolg van de aanhoudende regens gewassen Nader wordt gemeld De sneeuwstormen in het oosten der Vorleenigde Staten hebben minstens 32 doodengeëischt De Andania van de CunardWhite Star liJn die met 50 passagiers van Liverpool was gekomen moest voor de haven van Boston het anker hijschen doordater een geweldige storm woedde Na 24 uurgewacht te hebben zette het schip rechtstreeks koers naar New York zonder Bostonte hebben aangedaan i De Britsche regeering heeft bü het Lagerhuis een wetsontwerp ingediend waarbü het goud in het issue departement van de Bank of England wordt geboekt volgens eyn huidige marktwaarde Op het oogenblik wordt het goud in het issue departement gewaardeerd op den ouden prys van 85 shillings per ounce Daar het goud in het isfiUfi departement zal blijven zal het mogelijk zyn de fiduciaire circulatie vast te stellen op £ 300 mill tegen op het oogenblik £ 400 mill Tot zoover de officieele aankondiging MINISTER GOSEUNG VERDEDIGT BELEID INZAKE OSS Brigade zou lichtvaardig onoordeelkundig en ondoordacht te werk zyn gegaan De bedoeling zal waarschijnlijk voornamelijk van psychologischeti aard zyn n i om de door de jongste goudoverdracht per faldo met £ 200 mill verhoogde fiduciaire circulatie te vermindefen Merkwaardig is evenwel dat Engeland dat zich steeds s ckenmerkt heeft door een buitengewoon streng conservatisme vooral op het gebied van het geldwezen en zelfs in den oorlogstijd in 1914 niet wettelijk van den ouden muntprys is afgeweken en ook na 1931 nog steeds daaraan heeft vastgehouden thans met deze traditie van de bankwet van 1844 de bekende Peel Act breekt Daarna geelt de mimster een overzicht van de feiten die aan zyn beslissing vau 1 April vooraf zyn gegaan Optreden tegenover gemeente Oss De tweede paragraaf van het eerste hooidstuk waar bedoeld overzicht begint behandelt het optreden der brigade m zaken betreffende de gemeente Oss uit het jaar 1937 In eenige kleine zaken hadden de leden der brigade onderzoeken tegen ge meenteorganen ingesteld welke met tot het constateeren van een srafbaar feit leidde behalve m één geval waarin het strafbaar feit reeds vast stond voordat de male haussee zich er mee bemoeide In deze periode speelde zich de taak der z g n Jeugdwerkloozenfraude af Na uitvoerige aanhaling der betreffende proctssen verbaal en na productie van een recapitulatielyst van de hoeveelheden groenten en aardapeplen welke naar de beide verdachten opzichters by de jeugdewerkverschafXmg zouden zyn vervoerd zegt de minTsteneele nota dat de betrokken opsporingsambtenaren reeds in het aanvangsstadium van hun onderzoek tot het inzicht hadden moeten komen dat er zeker geen sprake kon zijn van ernstige fraudes die zoo ingryipende maatregelen vereischtun en dat zelfs al zouden er kleine onregelmatigheden zijn gepleegd de kans om daarvan het bewijs te leveren zoo germg H as dat groote voorzichtigheid en teruglioLidendheni geboden was liet administratieve onderzoek door B 1 11 VV ingesteld aldus de nota verder verdii ut bijzondere belangstelling omdat het lu g iegenlieid biedt de verklaringen van Ij y etuigen die zoowel door dit college als door de marechaussee zyn gehoord met elkamljr lu vergelyken Zaak van den bankier In de derde paragraaf van het eerste hoofdstuk gaat de minister over tot de behandeling van de zaak van den piakelaarbankier en assurantie bezorger Na uitvoerige vermelding der overigens reeds bekende feiten zegt de minister o Jr deze zaak o m dat hy by het vestigen van zy n oordeel op 1 April de beschikking had over een desbetreffend schryven van den procu reurgeneraal ernstige critiek op het optfeden der brigade bevattende over de afwijzende beschikking van de Bossche rechtbank op de vordering tot gevangenhouding en het verzoek om verlof tot huiszoeking welke een duidelijk desaveu van het politieonderzoek inhield en daarnaast over het volledige dossier van de strafvervolging contra den bankier De minister heeft dit dossier toen bestudeerd en daarbij bevonden dat de door den procureur generaal geoefende critiek volkomen gegrond was Het beleid van de marechaussee in zake den bankier is beoordeeld naar haar werk zooais dit uit het dossier sprak iDaarna gaat de nota de verschillende proceaaen verbaal na welke in de zaak te Waciitmeester zou vefjaarde feiten zijn gaan onderzoeken daarbij via keertiide dat Jiuwe ijksgeluk en gemoedsrust zouden worden verstoord Gunstig oordeel over burgemeester Ploegmakers en gemeen te poli tie te Oss Verschenen is thans de nota van den minister van Justitie aan de Tweede Kamer betreffende de feiten en omstandigheden op grond waarvan op 1 April 1938 aan de brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss IS gelast zich tijdelijk van opsporingsdiensten te onthouden en betreffende eenige daarmede samenhangende aangelegenheden Het stuk bevat met inbegrip van de bijvoegseis 93 folio bladzydon druks De constructie der nota sluit aan by de drie punten welke in de motie Albarda Oud van 22 Juni 1938 waren opgenomen De feiten en de omstandigheden opgrond waarvan de minister van Justitie op 1 April 1938 aan de brigade der Koninklijke marechaussee te Oss de uitoefeningvan de opsporingsbevoegdheid tijdelyk heeftdoen ontnemen Het oordeel der Regeering over hetbeleid van de gemeenteJiJke politie te Oss Al datgene wat de minister vanJustitie vorder in verband met een en ander van belang acht Ontneming opsporingsbevoefidheid De beschouwingen over het eerste punt van de motie besiaan 45 bladzijden en zyn onderverdeeld in paragrafen De eerste paragraaf herinnert aan de behandeling vé n de interpellatie Drop in de Tweede Kamer op 7 April 1938 De minister citeert uitvoerig de Handelingen der Kamer ten einde zijn op dien datum afgelegde verklaringen met den verderen inhoud der nota te vergelijken In deze paragraaf geeft hij ook den tekst van het door hem op 1 April 1938 aan den procureur generaal te siHer togenbosch verzonden telegram waarby hij gelast heeft dat de Ossche brigade zien behoudens uitdrukkelyken last van den P G van ieder opsporingsonderzoek moest onthouden en binnenkomende aangiften moest doorgeven aan de gemeentepolitie De minister teekent hierby aan dat bedoeld bevel door hem als hoogsten justitieelen chef aan opsporingsambtenaren aangaande de uitoefening van hun taak gegeven aan de leden der brigade niet de qualiteit van opsporingsambtenaar ontnam Zij zouden op last van den P G opsporingsonderzoek kunnen instellen en aangiften in ontvangst kunnen nem i Hun processenverbaal eventueeJ in overtreding van het bevel opgemaakt zouden wettelijke bewqskracht hebben bezeten Tevens kan men hierin een aanwijzing zien dat dien ouden muntprys voor goed vaarwel is gezegd ook dit is op zichzelf niets bijzonders want die oude priJs aii S5 shilling was toch niets meer dan een atavisme met slechts historische beteekenis Van alle landen die den gouden standaard hebben prysgegeven houden thans alleen nog maar het Nederlandsche circulatiebankwezen en de Scandinavische landen aan den vroegeren muntprijs vast Gafenco naar Belgrado Besprekingen van gro t belang voor de Roemecnsche betrekkingen tot Bulgarije en Hongarije By de besprekingen welke de Roemeensche minister van buitenlandsche zaken Üafenco met den Zuid Slavischen ministerpresident Stoyadinowitsj te Belgrado za houden zal volgens welingelichte Roemeensche kringen het Hongaarache vraagstuk het voornaamste onderwerp vormen Naar vernomen wordt zyn voorbereidingen getroffen voor onderhandelingen tusachen Boekarest en Boedapest die tot e n gelijksoortige overeenkomst zouden vormen dia die welke onder bemiddeling van Italic practisch reeds tusschen Zuid Slavië en Hongarije tot stand is gekomen Belde overeenkomsten zoo verwacht men te Boekarest zouden tegen het einde van Februari kunnen worden onderteekend Voorts zou het Bulgaarsche vraagstLiL een der hoofdpunten vormen van de besprekingen tusschen den Roemeenschen minister en den Zuid Slavischen premi r Het blad van Gafenso de Timpul wydde dezer dagen een beschouwing aan de op 16 Februari te Boekarest bijeenkomende conferentie der Balkan Entente Het bU l sprak in dit verb nd de hoop uit dat Bulgarije zich by de Balkan Entente zou aansluiten Wanneer men afgaat op de jongste parlementsdebatten te Sofia zijn de perspectieven daarvoor weinig gunstig tenzij binnenkort aan Bulgarye territoriale concessies zouden worden gedaan Het ziet er echter niet naar uit dat Roemenië daartoe op het oogenblik bereid zou zyn Vooraanstaande kringen te Boekarest welke in nauw contact staan met de regeering geven te kennen dat Roemenie nimmer vrijwillig een duim bree j grond aan Bulgarije of Hongarye zal afstaan Daartegenover houdt men in diplomatieke kringen bepaalde grenswijzigingen niet oor geheel uilgesloten Vast staat dat een duurzame overeenkomst eni lijvende pacificatie tusschen Roemenie en zijn beiib buren Bulgarije en Hongarye vrywel uitgesloten is tenzü aan de eischen dezer twee laatste landen op ten itoriaal gebied wordt tegemoet gekomen Een overeenkom t thans tusschen Boekarest en Boedape t door bemiddeling van Zuid Slavië en in d tweede plaats van Italië wordt voorbereid