Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1939

No 19949 I REUNlËfiij VANAF VRIJDAG t K u DE WERELDSUCCES mB i mipi du sel met WAYNE MORPa PRISaLLA LANE Dlatfl 2de GROOTE FILM Vrijdag 3 Februari 1939 ZONDAGOCHl ENDloJ 5 Fehr EEN ZEllSjJ MOOI FILMWERK GELDHONGE B WOENSDAG 2 UUR KENMAYNARDenGEWli HET OUDE SANTÉ lederen leeft d KOOPT VOORDEEUG KOOPT 2e HAM Het loont steeds de moeite ea Iqjkje te nemen in het Verkoofld aan de Peperstraat In meubelen siaa t U haast Wü hebben ook moderne briltai partij Hoeden Normaalfilms t 30 et Jaarsma Haard Uitdr B Brandkast gr Q A Tafel eu J HOOGENDOORN PEPERSTRAAT 16 GOt Telef 3109 ELFHOEVEN Hotel Café Resta Ruime zalen disponibel voor Bruiloften Partijen en Feest Speciaal voor groote dineni DE EIGENAAR f Cir VAN BAJRJËiJV ikii nemen van een grondweftsherziening TELEF 9 HEBUTïMingediend door Truffaut socialistisch af gcvtardigde uit Luik en strekkende tot het E ÖUUR Maklfl Belgle van een federatief sy KRU6ERLAAM No 167 t GOUBij belut sicli gaarne met het docL m Taxatle 8 AMttrantle a opmakeu ri tracten plaatMn ran HTpoth ken Kn Verkoop Huur a Verhnor tegen U oondJtiM TELEFOON N Eiken militair in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger wacht de rvoUe taak mede te werken aan de bescherming von Nederland O verzeesche Bezittingen SLUIT U AANI OOK VOOR U IS PLAATS Voor flinke ongehuwde jongemannen tusschen 18 en 30 jaar is er plaats bij de Infanterie Artillerie Cavalerie en de Genie Aanmelding kan geschieden en inlichtingen omtrent bezoldiging dienstverband en mogelijke vooruitzichten zijn te bekomen bij den Commandant van de Koloniale Reserve NIJMEGEN Qouda LET OP I i I ZATERDAG 4 FEBRUARI OPENT KNIGGE S RIJWIELHUIS HET GnOOTST en RUIMST GESORTEERDE RIJWIELMAGAZIJN van Gouda en omstreken opent heden zUn aeuren LANGE TIENDEWEG 73 Hier koopt U niet aUcen de BESTE RIJWIELEN en onderdeelen maar ook de BESTE STOFZUIGERS en electrisch materiaal EN TEGEN GROSSIERS PRIJZEN LBT OP 1 1 RIJWIELEN vanaf 19 B0 STOFZUIGERS 1 60 AUTOPEDS met dikke banden f 5 66 Ag ntst liap van de beate Groninicer rijwielen Mubicon en yrl ti id ZELDZAAM LICHTLOOPEND EENjBRËEP UIT ONZE ONOtRDEELEN PRIiSLUST BUITENBANDEN 63 et 7 et 98 et nz KUINE PAKA 1JJ6 BINNtNBANDEN 33 et 43 et 56 et HANDVATTEN et per paar BELLEN 15 et OUE 8 et VASELINE et SOLUTION 4 et ELECTR HIJWIELLAMPEN 2 5 LAMPJES 6 10 15 et SNOERTJES 8 et ZAKHULZEN ruime keuze vanaf 12 et HANDPOMPEN 1 et RIEMEN 9 et PRIMA SPIRAALDEK ZADELS ƒ 1 6S GEZONDHEIDSZADELS 2 75 HANGMATZADELS 4 75 Neem een goed zadel dan rijdt U 100 Bemakkelüker Verder alle goede merkartikelen tegen spotprijzen GROOTE KEUZE JASBE3CHERMERS en KBTTINGKASTEN vanaf 39 69 et ZIET ETALAGE EN U STAAT VERSTELDI NAAR Knigge s Rijwielhuls LANGEjTlENDEWEG 73 I GOUDA IEDERE KOOPER KRIJGT EEN VERRASSING Oroote Prijsverlaging bij Modelslagerij G van Leeuwen KEIZERSTRAAT 58 OOimi COITDA XBLBF tam VARKENSKARBONADEN 84 et p pond HAMSTUKJBS 40 et p pond vette Turkenfllappen 32 cent pond doorregen varkenslappen 87 cent pond ribkarbonadeo 89 cent pond Turf dik rookapek Jl i Pond voor 89 et Mager rookapek 3Vi pond Toor 99 et Dikke bladreuzel 78 et per Kilo Dik Hollanducli nlervet 89 et per Kilo Nu allen Mager pekelapek 39 et per pond MAGERE VARKENSLAPPEN 44 et pd 3 i pond VARKENSROLLAOE voor 1 10 runderlappen 39 et pond 2 j pond voor 9S et pracht runderlappen 45 cent pond lYj pond voor 1 10 r ruJiderroIlade 2J j pond voor 1 10 JEMALEN REUZEL 49 el per Kilo SALFSLAPPEN londar b n 84 et per pond ALS EXTRA RECLAME geyen wij bfj umkoop boven 76 cent een half pond f jn gekookte ham of 1 pond gekookte irorat voor éfa kwartje LBT OP KBT JUI81E ADRES ALLééN KEIZERSTRAAT 58 naut Jan Tan Dan ZIE DE ETALAGEl LET WEL DEZE RECLAME DUURT TOT EN MET II FEBRUARI N R ei DE CIJFERS WIJZEN HET UIT ALBERT HE IJ Maakt U het leven GOEDKOOPE par pond 10 12 39 49 O 49 19 27 29 20 15 26 32 MOOIE PRUIMEN WITTE BOONEN DIK VET SPEK GELDERSCHE WORST GROVE SPUTERWTEN per pond 16 12 SLAOLIE per flesch TARWEBLOEM per pond 13 10 BESTE RIJST 12 10 SPINAZIE per groot biik APPELSTROOP per K G Hbu CHOCOLADE HAGEL per pond REUZEN ONTBIJTKOEK per stuk lEIDSCHE KAAS P r pond VETTE GOUI SCHE KAAS VOLVEITE GOUDSCHE KAAS Deze week ENGELSCHE TOFFE E S per pond 17 Alleen Vrijdag en Zateidag Afgeliaald uit de winkeJ CHOCOLADE BLAADJES licht in gewicht 2 ons voor 25 et HEERLIJKE ZANDRINGEN per J pond 24 PRIMA CEBVELAATWORST 2 ons voor 23 Tijdelijk bij een pondsbus Cacao 60 cent een Luxe Cacao kop en schotel voor lO cent ïllbept Heijn VOORDEELIGSTE KRUIDENIERSBEDRJJF IN NEDEBLANDI R 44 GOUDA MARKT 51 TEL 285 BOSKOOP DORPSSTRAAT 8 West4 de TEL 90 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 GtORGE RAFT DOROTHY LAMOUR AKIM TAMIROFF HENRY FONDA DE ZEEWOLF oi ü iaochlcnd 5 Febf uari om 10 uur 30 t i 11 M Cll J V l I If l IN 1 I II DR JEKYLL EN MR HYDE FREDRIC MARCH MIRIAM HOPKINS 25 40 60ct TKalia tfieater V Mt ViUdai 3 rebruarl presenteren wU U een feweldlt pannand en gnóU ftvontnrenwerk HANS ALBERS FRANCOISE ROSAY CAMILLE HORN CIRCUSREIZIGERS Hana Albert evsrtreft KlcIizeU In Alt treetae werk ereiuUa Francois Boier ten film vol aclle spanning ttmjta humor itmatl On Voorprotrsmms ti deu week weer TtnoriA en ale extra attraetle THEO VtrtH MASMAN met THE RAHBLISl awden en J n eB rear P de HI HA HOUJjm DANS VRUDAO PKOPACANDA AVOND tS 40 U Ctn l Verwacht Met andlose JobUeamwerk der Metre MARIE REARER a TtRONK j waar de Ivliela wereld aver ipreekt In elke aUd leprolenieerd werdt Oek het CTeadee r dlt werk enthomlaai rfi werk anthenalaal n ANTOINETTE met NORMA Mwawim b 77e Jaargang GOnUNT z ao vo NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN belasting aangiit ANN SHERIDAN DICK J en GEORGE E STOMS GEVANGENE van hit ALCATftAZ El VRIJDAG S POPULAIRE J 25 40 en 60 cent en iDit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPRUS per kwartaal 2 25 per week 17 cent overal waïr de bMorgtoï pw looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Abonnementen worden daKelUka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren On e bureaux ïiJn dagelüka geopend van 6 uur Administratie en Redactie Teleflatere 2746 Postrekening 48400 Z edeBeyolflenvaBMj pEBGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVBRTENTIEPRUS Udt Gouda en omstreJten behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van kuiten Gouda en den bezorgkring 1 € regels ƒ 1 6C elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijalag op den pr js Uefdadigheida advertentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGBN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün KONING LEOPOLD BIJ ZIJN MINISTERS Besprekingen over den binnenlandschen toestand ten paleize Spaak toornt in de Kamer Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bü contract tot zeer gereduceerden prils Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Het eeuwfeest van Luxemburg s onafhankelijkheid Bizondere postzegels met de beeltenis der Koningen van Oranje Nassau en Piins Hendrik der Nederlanden In verband met de publicatie van een serie artikelen over Luxemburg welke wy morgen beginnen deelt onze bizondere medewerker ons het volgende mede Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van Luxemburgs onafhankelijkheid zai binnenkort een serie zéér fraaie postzegels v schijnen Een viertal dezer zegels zal de beeltenis dragen van Koning Willem 1 Koning Willem II Ktfning Willem II en Prins Hendnk der Nederlanden den jongeren broer van Willem III die van 1860 tot zyn dood in 1879 Stadhouder van Luxotiburg was Deze zegels zijn evenals de bekende Luxemburgsche St Willibrorduspostze gela bij de Firma Enschedé te Haarlem vervaardigd Uitnoodiging aan ra land In een onderhoud dat ik met den Eereten Mimster tevens Minister van Financiën Dr Pierre Dupong had deelde Z iixc my o m mede dat nog geen bealiEBtng genomen was over de vraag of man Nederland officieel by de feestelyklw den zou uitnoodigen Blijde gebeurtenis te verwachten in ons Prinselijk Gezin Half Augustus Critiek in den Senaat op de rede van Dierckx T e leden der regeermg zyn gisteren in het Paleis te Brussel in ministerraad bijeengekomen onder voorzitterschap van den Kjjning De beraadslagingen hebben een ir geduurd Na afloop der vergadering werd het volgend communique gepubliaeerd De Koning heeft vanochtenr in het Paleis te Brussel een ministfiraad gepresideerd Tijdens dezen raad welke uitsluitend gewÜd was aan vraagstukken van binnenlandflch politieken aard heeft de Koning met name gesproken over de noodzakelijkheid van een nauwkeurig omlynde econonuache politiek de aanpassing der begrooIftngen aan de financieele mogelijkheden des lands de handhaving der sociale wetten de inachtneming van de constitutioneele beginselen de eerbiediging der scheiding van machtfiibevoegdheden do plichten van het Hoofd van den Staat en de ministers De Koning heeft eveneens aangedrongen op een spoedige hervorming op bestuuragebied Debatten in de Kamer I e Belgische Kamer ging over tot bespreking van eon voorstel tot in behande Rocialistiache linkerzijde Het tumult werd hierop nog grooter zoodat de voorzitter de vergadering schorste Na de heropening der vergadering kondigt de Kamervoorzitter aan dat hij het m behandeling nemen van het voorstel Truffaut in stemming gaat brengen Spuak vraagt dan echter het woord Hy verklaart dat hij tijdens de schorsing der vergade ring zijn collega s heeft geraadpleegd Her voorstel Truffaut is inopportuun op grond van den binmenlandschen en buitenlandschen toestand des lands Spaak verontschuldigt zich voor de felheid waarmede hy tijdens de vergadering heeft gesproken De liberaal Hymana vraagt vervolgenF verwerping van het voorstel Truffaut dst slechte op ferdeeldheid uit is De nationale geest moet steeds hechter worden gezien hetgeen zich buiten de grenzen afspeelt Carton de Wiart verklaart dat de rechterzijde die eerbiediging der nationale tenheid wenacht met algemeene stemmen besloten heeft een in ovenn eging nemen van het voorstel te verwerpen Met 111 tegen 62 atemmen en 4 onthoudingen werd een in overweging nemen vai het voorstelTruffaut ten slotte verworper Met 88 stemmen tegen 86 en 7 stemmen blanco besloot de kamer verder over te gaan tot de orde van den dag voor zoover betreft de interpellatie Mundeleer betreffende de benoeming van dr Martens in do Koninklijke Vlaamsche Academie voor Gei eeskunde Debatten in den Senaat De Senaat heeft heden de debatten voortgezet over de interpellatie die tot den minister van onderwijs Dierckx ge richt 18 in verbard met de door hem by df opening der Vlaamsche Academie uitgesproken redevoering De rexistische oudstryder Boon verklaart dat de mogelyicheid bestaat dat de minister een onhandige rede gehouden heeft maar de verantwoordeiykheid daarvoor berust bij de geheele regeering De rede zou anders uitg vallen of beoordeeld zyn wanneer niet een ter dood veroordeelde medicus op een vooraanstaanden post was benoemd Minister Dierckx verklaart dat zijn rede niet was voorgelegd aan den premier noch aan zyn collega Merlot Alleen hjj minister Dierckx is voor de i ede verantwoordelijk Na deze verklaring van den minister werd voorgesteld de debatten voor geslofm te verklaren doch dit voorstel werd verworpen Nadat nog eenige sprekers het woori hadden gevoerd werd de vergadering verdaagd Men meldt ons van officieele ztjd dat het Prinselijk Gezin zich tegen het einde dezer maand voor eenigen tjjd naar Zwitserland zal begeven Züne Koninklijke Hoogheid zal aldaar de wintersport beoef ien terwijl Prinses Juliana op medisch advies eenigen tyd rust zjal nemen zulks mede in verband met te omstandigheid dat er gegronde fhoop bestaat dat in het Prinselijk Gezin dezen zomer tegen half Augustus wederom een blyde gebeurtenis ma Worden verwacht na ingewonnen advies van den senaat aangewezen welke getuigschrilten aan de beaitters deze toelating verleenen Lezinsen voor het Prinseiyk Paar Dezer dagen zijn teij paleize Noordeinde in tegeïiiwoordlgheld van Prinses JuUana en van Prins Bemliard wederom eenige lezingen gehouden waarbij als toehoorders een vijftigtal dames en heeren uit het geheele land uit m versiteltskringen en uit het maatschappelijke en zakenleven aanwezig waren Als sprekers zijn opgetreden hr ir O C A van Lidth de Jeude over Waterstaat prot mr P J M Aaltwrse over Sociale maatregelen la het bijzonder sedert I9ü0 iuit gen b d Jhr W RöeU ova Nederlands delensie itrof dr Ph Kohnstamm over Ontwikkeling van het Nederlandsch onderwijs mr dr A van Doorninck over Ontwikkeling van de Nederlandsche budge tpolitiek en van het belastingstelsel Na de inleidingen was er telkens gelegenheid voor gedachtenwisseling waar van een ruim gebruik is gemaakt TANDVERZOBGING ALS EEN ONDERDEEL VAN DE GENEESKUNST Wetsontwerp om tandheelkundig onderwtja ie br gen lot zorg faculteit der geneeskunde De Utel tandarts ingediend ia een ontwei p van wet ter aanvuuuiy üer tiooger ünüerwjjswet in ae Memorie vdn ioeucnung iezen wy riet primaii e doel door een einde te maken aan net dualistiscii karakter van de landneelKunaige opleiding deze te verbeLeron en weitelijit te Brengen tol üo zorg van de lacultelt der genee Kimac Dit wordt beitiikt door ae regeimg van het tandheelkundig onderwijs in de HüOgei Onderwuswet op te nemen en uit de wet van 25 Decêifeber 1878 te doöh vervallen E ii opkomttndB grivp Mijnhardtjes stuiten haar voortgang DooB 30 en 60 et toKn Fieuillieu verklaart tegen het voorstelt te zijn Minister Marck daelt ired dat de regeering Dinsdag a s haar standpunt te kennen zal geven Van Cauwelaert verzoekt uitstel van stemming hetgeen door de Kamer verworIten wordt Fieuillien dringt er op aan lat desondanks de stemming het in behandtling nemen van het voor qte uitgesteld zal worden waarop de eerste minister Spaal verklaart mog en ontmoedigd te zijn doode werkmethoden der Kamer Dagelijks zegt men t gen my te werken en voortdurend werpt men sinaasappelechillen op mijn weg Ik heb er genoeg van Men wil dat ik my met ernstig © zaken bezig houdt en men belet het mÜ Ik verklaar dat de Kamer mij helpen zal of wel dat ik zal heengaan Onverwacht weip men hier de ematigate voorstellen ter tafel en men wil my den tjjd niet geven om na te denken Op deze woorden werd op talryke banken geapplaudlseerd terwijl van andere banken gejoel weerklonk Truffaut verklaart vervolgens dat zijn voorstel geen verra Bing is voor Spaak Tusachen de Bocialiste n ontspint zich dan een levendige diacuss fen de communist Relecom verwyt Spaji verdeeldheid te willen brengen onder d Moeder en drie kinderen springen uit een brandend huis Felle Brand te Amsterdam laten omdat ook het trappenhuis in brand btünd en dichte rookwolken naar boven kronkelden In doodsangst vluchtte de bewoonster van de boven te etage de lü jarige mej Peyters met haar drie kinderen van re a B en 3 Jaar naai de voorkamer aan de zljde van de Pieter Nieuwlandstraat waar zij de ramen opende en luidkeels om hulp begon te schreeuwen De bi andweer die met zeer veel materiaal ter plaatse was verschenen concentrcerdL haar aandacht uit den aard der zaak het eerst op de In doodsangst verkeerende personen op de derde étage Onniiddeliijk werd een springzeü in gercedlicld gebracht de vrouw en haar kinderen werd toegeroepen naar beneden te springen en het getuigt voorwaai van een groote kordaatheid dat de vrouw geen oogenbllk aarzelde om eerst haar driejarig dochtertje Dientje daarna haar achtjarig zoontje Gerrit uit het raam te werpen en vervolgens zelve naar beneden te springen Haar oudste dochter Marie sprong enkele seconden later ook In het circa 15 meter beneden haai uitgespreide springzeil Alle vier waren volkomen ongedeerd en werden zoolang bü buren ondergebracht Met drie stralen was de brandweer het vuur spoedig meester al kon niet worden verhinderd dat de eerste étage voor een zeer groot gedeelte door het vuur en door het biuschwater werd vernield Vla de magyrusladder verschaften enkele brandwachts zich met gasmasksrs voor toegang tot de tweede en derde étage omdat de vrees bestond dat zich daar nog meer menschen zouden bevinden Dit bleek gelukkig niet waar te zijn Een dor brandwachts werd tijdens deze onderzoeklngstocht onwel Hij werd door den O O en G D die eveneens was gealarmeerd weer bijgebracht De commandant van de brandweer de heer C Gordijn de directeur van den G O D dr J H Tuntler en de commissaris van poUtte chef van het bureau Linnaeusstraat de heer Staal waren op het het terrein van den brand aanwezig Het spreekt van zelf dat ook de publieke belangstelling zeer groot was De politie zorgde echter voor een goede afMttiag Doortastend optreden der brandweer Het reddend springzeil in het uit drie étages bestaande perceel Pieter Nleuwlandstraat 160 in Am sterdamOost heeft gisteren omstreeks zes uur een felle brand gewoed Dank zij het zeer doortastend optreden van de brandweer en het moedige optreden van de bewoonster der bovenste etage heeft deze brand gelukkig geen ernstige gevolgen gehad In de keuken van de bewoners der eerste verdieping stond op genoemd tijdstip een zg marktlantaarn welke de zoon van de bewoonster mej Bootsma daar had neergezet De jongeman had de keuken daarop weer verlaten en was naar de huiskamer gegaan Enkele oogenblikken later kwam zUn zuster in de keuken Zij was bang dat de nog brandende marktlamp welke veel hitte uitstraalde gevaarlijk kon worden Te meer omdat de vloer van de keuken bedekt was met linoleum waarop haar broer het instrument had geplaatst ZU wilde de lamp uit doen en draaide aan de afsluiter van de onder hoogen druk gebrachte petroleum In plaats van dit kraantje dicht te doen zette zü het heelemaal open Met groote kracht stroomde de petroleum uit het reservoir vatte vlam en nu was het slechts een kwestie van enkele seconden dat de vloer van de keuken brandde ls een fakkel Doodelljk verschrikt holde de dochter de keuken uit en hoewel de familie nog een poging deed den brand meester te worden woedde het vuur reeds aanstonds zoo hardnekkig dat aan blussohen niet viel te denken De bewoners van deze étage vluchtten daarna het hula uit Buren hadden inmiddels de brandweer gewaarschuwd Toen deze ter plaatse verscheen was de situatie zeer critlek geworden want niet alleen had de brand zich over de geheele eerste étage uitgebreid doch bovendien was het voor de bewoners van de derde étage de tweede verdieping van het huls staat leeg niet meer mogelijk liet perceel langs den normalen weg te ver Ue ontworpen regeling ijeoogt voorta een versterking van den metUschen grondslag van het onderwijs voor de land heelkundige studenten zU ziet de tandvei zorging ali een onderdeel van de geneeskunst Hiervoor la noodlg de tandheelkundige opleiding bu de regeling die dö wet voor het hooger onderwijs geeit te doen aaii iulten waardoor de reeds bestaande verhouding met het univeraitair medisch onderwijs meer tot haar recht komt en de band met dit onderwijs wordt versterkt IX regehng zelt kan bij aigemeenen maatregel van bestuur woi den vastgesteld In verband met het bovenstaande wordt voorgesteld een nieuw axt I4ö bis luidende als volgt De titel van tandarts verleent de bevoegdheid tot het uitoelenen der tandheelkunst Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is verbonden een opleiding tot tandarts Onder toezicht van de faculteit der geneeskunde wordt de opleiding in de tandheelkunde opgedragen aan daartoe op aanbeveling van de taculteit te benoemen docenten alsmede aan leden van de faculteit aan welke laatsten door ons deswege een toelage wordt toegekend De Utei van tandarts wordt verkregen door het alleggen van examens en iiet voldoen aan de voorwaarden vast te stellen bij aigemeenen maatregel van bestuur ring toont dat zij gemakkelijk toegeeft san dezen druk en haar onafhankelijkheit in aanzienlijke mate heeft verloren ïn het byzonder wordt er op gewezen dat het besluit der Hongaarsche regeering toe te treden tot het z g antikomintempact niet kan worden gerechtvaardigd door de belangen van den Hongaarschen staat zelf die geenszins aamenvallen met de agressieve doeleinden die worden nagestreefd onder het mom van dit pact door de onderteekenaars in de eerste plaata door Japan en dat dit besluit bijgevolg van buiten af de Hongaarache regeering is opgedrongei Een dergelijke positie van Hongarije rechtvaardigt niet langer het handhaven doo de Sovjetregeering van de diplomatieke betrekkingen met dit tand door middel van speciale missies in de hoofdsteden der beide staten Deze betrekkingen kunnen In den vervolge worden onderhouden door vertegenwoordigers van beide staten in de hoofdstad van een derden staat De corresponent van Reuter voegt aan deze berichten toe dat het sluiten der Russiache legatie te Boedapest en het verzoek de HongaarBohe legatie te Moskou te sluiten de eerste diplomatieke stap van dezen pard iH dien de RMSsische regeering heeft genomen De SovJBt regeerlng heeft Hon garije de vorige maand nog vóór de aan MOSKOU VERBREEKT DE BETREKKINGEN MET BOEDAPEST Afhankelijkheid van Duitschland en toetreden tot anti komintem pact ala f denen opgegeven 1 ii issaris van buiten ttWlBohe zaken ier Sovjet Unie iieeft den Hcmgaarschen gezant te Moskou er van in ilnis gesteld dat de Sovjet regeering weft besloten de diplomatieke betrekkir P i met Hongarüe to verbreken Litwinov deelde den Hongaarschen ge T 5 d t de Sovjet regeering dit b at heeft genomen met het oog op den I Hschen druk op de Hongaarscbe aange tlfl en h€t toetreden van Hongarüe tot hpt antikomintern verdrag De Sovjet regeering zai haar legatie te dapest sluiten en verwacht dat de Honïaarache missie te Moskou eveneens zal otden gesloten Naar het agentschap Taas uit bevregde verneemt staat dit besluit der Soviet ring in verband met het feit dat al r ff van de overeenkomst van MöTicher ttigarije ir den laatsten tyd onderworpen geweest aan krachtlgen druk van zekere aten De politiek der Hongaarache reger Tot het alleggen der tandheelkundige examens wordt leder toegelaten die in het bezit is van hot getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen van oen gymnasium B of van het hiermede gelijkgesteld getuigschrift bedoeld in arükel ÜJ of van een Hoogere Éurgerschool B of van het hiermede gelijkgesteld getuigschrift bedoeld üi artikel 55 tweede lid der Middelbaar Onderwijswet m Zij die in Nederlandsch Indië Suriname of Curasao of in een ander Rijk na afgelegd examen het recht tot uitoefcnüig oer tandheelkunsb aldaar hebben verkregen kunnen tot de tandheelkundige examens worden toegelaten Bij aigemeenen maatregel van bestuur wordt kondiging van het Hongaarsche besluit tot het antikomintenipaet toe te treden vmx Reuter verneemt een wuuiditiwinc S 7 ond€ai Scfvjetkringen maken onderscheid tusschen Hongarye en de andere onderteekenaars van het antikomintempact omdat de andere onafhankelyke staten zyn waarmede de Sovjets nojp volledige diplomatieke betrekkingen onderhouden terwijl naar verklaard wordt Hongarye een vaaal van de spil Rome Berlijn geen volledigen diplomatieken statu verdient