Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1939

Plaatselijk Nieuw BOSKOOP Oranje avond van Pro Re £ Ter gelegenheid van de ver Jaardas van H K H Prints Beatrix had Pro Bege te Boskoop een Oranje avond georganiseerd in de Geref Kerk De voorzitter de heer A van der Leeden opende de bijeenkomst Hij gprak een welkomstwoord tot den heer Burgemeester die de bijeenkomst li ister büzette den spreker en de verdere medewerkenden van dezen avond waarna het woord was aan mx H Byieveld van Amsterdam die een feestrede hield getiteld Een zonnestraal In de pauze die nu volgde speelden de tamboers en papers van de Chr Harmonie Concordia en werden gezomenJljK bU orgelbegeleiding vaderlandsche liederen gezongen Mr BUleveld vervolgde dan zijn rede en herinnerde aan de grootfiche ontvangst van H M de Koningin te Amsterdam bU Haar intocht in September Na een taptoe van d etamboers en pijpers sprak da L Klelsen pred bij de Chr Geref Kerk een kort slotdoord Na dankgebed van ds Kleisen en gezamelljk psalmgezang ging ieder zeer voldaan huiswaarts Het kerkgebouw was goed bezet De orgelbegeleiding was uitstekend I e pijpertjes speelden aardig Alleen doet het wat onwennig aan zoo n tromgeroffel in een kerkgebouw Pro Rege kan met voldoening op deaen avond terug zien Zilveren jubllenm Dinsdag herdacht de directie van de metaalwaren fabriek van de firma Heyloo en Visser den dag waarop voor 25 Jaar het bedrijf te Utrecht werd gesticht Na een tienjarig verblijf aldaar werd het bedrijf overgeplaatst naar Boskoop aan de Zuidkade waar het thans 15 Jaar is gevestigd In verband met deze hedenklng had des morgens om 8 uur in het fabrieksgebouw een huldiging van de firmanten plaats door het personeel en werd bij Tde van den bedrijfschef aan de firiten een blijvend geschenk aange Jen waarmede de heeren zeer waren ingenomen De firmanten de heer Heyloo wonende te Oegstgeest en de heer Sacks alhier hebben hun personeel een feestdag aangeboden door nog hedenmorgen met hen per autobus een reisje te maken ter gelegenheid van het 25 jarlg jubileum dat aldus werd gevierd Speelplaats N H School Het bestuur van de Ned Herv School aan de Zyde vroeg de gemeente Bo jkoop medewerkiiiK om een atuk grond te koope i over die school voor den aanleg van een bpeelplaats J3ü raüd besluit is dit geweigerd omdat de priJs voor dat perceel grond gevraagd den raad ve£l te hoog was Het schoul bestuur ging in beroep tegen dit besluit by Ged Staten van Zuid Holland die het beroep gegrond verklaarden Nu zal de N H School dat speelterre n dus toch krügen en de eigenaar dien hoogen Loop der bevolkingï ingekomen Roelazid Hartman van Capeile a d IJsael Vertrokken Arle Kwakcmaak naar Brochauzen Dultschlajad Honricua J C van der Burg en Maria L C v EUk naar Rotterdam Zevenhuizen Een veiïoek om straatverlichting Door een tiental bewoners van den WoUeioppenweg is aan het gemeentebestuur een verzoek gericht om de straatverlichung aldaar uit te breiden Vergunning verleend Aan de N V Standard Amerlkaansche Petroleum Comp Is vergunning verleend de bestaande petroleumbewaarplaata op het fierceel Burgemeester Klinkhamerweg ó2 uit te breiden ËierveUlng Tot bestuursleden van de elervelimg altlier zijn met algemeene stemmen herkozen de heeren D Bontenbal en H C van den Dool voor eeli tijdvak van vier jaren Aanbesteding De neer J Bontenbal aannemer en metselaar alhier was bij de door den architect den heer B Kroon te Alphen a d Rijn gehouden aanbesteding voor rekening van de Woningemrichting P J Couvee van de uitbreiding van het winkelpand Juhanastraat 67 te Alphen a d Rijn met een meubeltoonzaal en bijkomende werken de laagste inschrijver voor 5494 De gunning is aangehouden RiJkspostspaarbank Over de maand Januari is op de Rijkspostspaarbank ingelegd 7741 93 en terug betaald 2iü5 0i HAASTRECHT Op bet kantje Doordat de Koppeling tusschen beide wagens afbrak ia een met 10 ton goederen geladen aanhangwagen nabü de woning van den heer Van der Graal van den provincialen weg gereden dwars over het rijwielpad gegaan om met de voorwielen boven het water nog Juist op de kant van deö IJssel te blijven han genL De wagen moest geheel worden gelost en kon In den nacht weer achteruit worden ge t De gebroken koppeling kon In Haastrecht worden gelast waarop het geheele gevaarte dat te zamen meer dan 2U ton woog de relfl kon vervolgen Afgewezen Bil KoJilnklijk besluit van 19 December j l la het beroep van O Bakker alhier tegen de beslteslng van den Minister van Defensie vam 11 October t v waarbij een verzoek om vrUstelIing van den dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaarheid Is geweigerd ongegrond verklaard SPORT EN WEDSTRUDi VOETBAL Programma voor Zondag Kon Ned Voetbalbond APDEEIINO I Ie klasse Xerxes Sparta AFDEEUNO U Ie klasse RFC DHC VUO VSV 2e klasse A HVV UVS UW QJ 3o klasse B Het Noorden RVC j Tonogido EDS Hoek van HüUwn 3e klasse C Steeds Hooger Laakb tier VFC OW Fortuna Coal jS Martinit 4e klasse A Roodenburg BTO koopsche Boys Sportman Bodegrew HDV DSO Wassenaar TONA l dtnxveen 4e klasse C Zwart Blauw DIBj Schoonhoven Delft OSV OB 4e klasse F Oudewater PVC den EAC Sttchtsche Boys Haaatn 4e klasse H Schiedam Bolnes 4e klasse I s Qravenreel Merwi OSS Merwe le EBOH Papendrecht Reserve 2e klasie A HBS 5 HW VUO 3 Gouda 2 DHC 3 Quick 2 ado HW 2 Reserve 3e klasse D Xerxes S Scl hoven 2 DH8 2 Olympla 2 oav ONA 2 CW i Gouda 3 AP0EEUNG in Ie klasse Herades AGOW N Hengelo AFDEELINQ IV Ie klasse Willem II Roermond B erheide Juliana LONGA BW pS NOAD MVV Eindhoven AFDEELINQ V Ie klasse FVC Achilles QVAV SfL Sneek Be Quick Veendam Leeun den Goudsehe Voetbalbond Ie klasse Bergambacht 1 Groot i mers l Nieuwerkerk 1 StolwUk l Qi da 4 Groeneweg 1 ONA 3 Moercapfli Overgangsklasse Nieuwerkerk 1 Nieuwkoop 1 12 uur Zwervers 2 ONA I GouderaK 2 Dilettant 2 olympla Lekkerkerk 2 2e klasse A Haastrecht 2 olympU Voorwaarts 1 Oudewater 2 Nieuwvecn Waddlnxveen 2 ONA 6 Woerden 11 uur 3e klasse B Lekkerkerk 3 Ollettaot Olympla 6 ONA 6 u uur AmmerKol Qouderak 3 Ouderkerk 1 OSV 4 3e klasse A Gouda 6 Zwervers uur Bosk Boys 3 Moercapelle 2 12 uuï Moordrecht 3 0udewater 3 OroenmiS 2 GSV 5 Je klasse B Oroeneweg i StolwUk 11 3U uur Ammerstoi 3 Ouderkeii 11 30 uur Haastrecht 3 Bergambacht 12 uur Groot Ammers 3 GSV 6 Se klasse C Stalwijk 3 Voorwaard ij Nieuwkoop 2 waddinxveen 3 ONAOlympla 6 11 uur Gouda 7 Bodeganl 3 11 uur ¥ CONDOR HUISHOUDZEEP ma a kt zelfs het hardste water zoo ZACHT als regekwater iedaar het geheim woaréoör CONDORZEEP dat overvloedig wollig schuim geeft dat long blijft staan en alle vuil losmaakt De prijs per zv oor f Ct dubbel stuk is slechts Fraai i lZe Maailrichfï aardewsrii i rnMW THEEPOT voaf40baa eUf SUiKERPOT 20 MEIKKAN 20 TH E E SET compteal vopr 7S BONS pNDOR ► huishoudzeep N v ZEEPFABR DE HAAS V N BRERO ArEtDOORW de stamregeUng voor de onderlinge hulpverleening in geval van brand in de provincie ZuidHolland is goedgekeurd Voorstel om het verzoek van L Jonkman om aansluiting aan het electriciteits net voor het tegenwoordige af te wijzen Aidus wordt besloten Tenslotte wordt besloen om de openbare verliching langs den Middelweg en op Schielands Hoogen Zeedijk uit te breiden Als laatste punt van de agenda komt aan de orde de benoeming van een lid van het BurgerlijTi Armbestuur B en W hebben de volgende voordracht ingediend l H Th Cariier en 2 Jac Joh de Knègt Met atgemeene stemmen wordt no I benoemd OUDERKERK a d USSBL Onderlinge BrondversekeTing Het ledental van de Onderlinge Bramdverzekerlng steeg over het afgeloopen Jaar blijkens het jaarverslag tot 34 Als verzekerd bedrag was op il December voor ƒ 1 258 l X Ingeschreven Aan geleden schade werd over het afgeloopen Jaar niets uitgekeerd wat wel als eein bijzonderheid kan wdrden vermeld Als bestuurslid werd herkozen de heer W van der Linde en als lid van den Baad van Toezicht K Vonk Noordegraaf SchletwedstrtJd BUi VriJw Landstorm Onder leiding van de heeren C Horsman en C Vermeer resp plaatselijk leider en Instructeur zette de plaatselijke afd van de Bijz Vrtjw Landstorm in de voormalige o 1 school Zaterdagavond haar op 14 Januari aangevangen bukswedstrijd voort welke drie maanden zal duren Er werd over t algemeem goed geschoten en er heerschte in het schletlokaal een gezellige stemming Ook de B V L oefeningen met het K S O geweer werden voortgezet LandeUfce Ruit r port Onder leiding van den heer P A Voorsluis n Bergambacht hield de landelijke rij vereenlging Nassau Ouwerkerk op het terrein hi de buurtschap Den dikken Boom Zaterdagmiddag weder rijoefenlngen die zich voortdurend verheugen In vrtj groote belangstelling van het publiek Buitengewone schouw Het bestuur van den polder Kromme Ocer m Zijde zal op 8 Februari a 8 een buitengewone schouw drijven over de binnen dezen polder gelegen Tiendeweg Gezien deze opvatting waarschuwen B en W er voor dat moet worden voorkoxo aat Uouda noodlijdend wordt want dan 3a i de belastingdruk nog zwaarder moetea worden B en W wijzwï er op dat by de samenEceuuig van de begrooting opiueuw verbubenng is vereischfc De raogelykheid om tot een sluitend uoget te n omm wbrcc Kteeas moeiiyker De naaste toekontst uaaiT groote ioigen wyi ook ae tmanciöow reserves goeöaeeis zyn verbruikt Na een uiterst scnerpe ranung was net by deze bËgiooting nog iiooUJg een OöUrag vao j zi üWi te overbruggen wat alleen mogelijk was door weaerom te puttüu mt ue nog voorhanden reserves üer diensten Vergelijkende cijfeis B en W geven de volgende vergelyku f 1 tusschen de cyfers van 1Ö38 en 1939 Algemeen beheer De uitkeering uit het Gemeentefonds een der belangrijkste posten der ontvangsten bedroeg over de jaren 193X ƒ 279 224 79 gedeelten 1932 394 086 18 I9b3 392 960 64 1934 380 306 61 1935 366 308 36 1936 U3 ifli n 1 937 327 822 60 193H 337 366 70 Uver 1939 is deze uitkeering geraamd op ƒ 336 427 89 Deze uitkeering bestaat uit een vergOüQing welke telkenjare wordt vastgesteld in verDand met de inkomsten van het fonus ca een z g garantle uitkeering Eerstgenoemde uitkeering is gebaseerd op het voorloopig voor 1938 39 vastgestelde bedrag terwijl de definitief vastgestelde garantleuitkeering telkenjare met 1 9 gedeelte daalt Niettegenstaande dus de garantieuitkeering lager is geraamd wordt in verband met de hoogere jaarlijks vast te tellen uitkeering het bedrag van 1938 vrijwel benaderd Voor rente en aflossing is ƒ 19 000rmeer benoodigd Op den post aflossing i rond ƒ 25 700 meer uitgetrokken terwyi de rentepost daarentegen rond ƒ 6700 lager is geraamd De conversie van verschiUendp leeningen in de jaren 1937 ep 1938 heeft een belanjrijke besparing op de renteposten gebracht terwijl het voornenwn om de terreinen aan den Bodegraafschen straatweg tot 1 September 1938 geheel in gebruik als voetbalterrein met Ingang van 1 Januari 1939 in het gemeentelyke grondbedryf onder te brengen de posten heeft ontlast met ror d ƒ 7300 De uitvoering van verschillende werkverBchaffings of z g fondswerken alsmede van die werken welke rechtstrerfts uit den kapltaaldienat dar g me ite worden b ATHLETIEK District Zuld HoUand K N A Ledental teraggeiooya Op Zaterdag 4 Februari zal het dlsUk ZuldHoUand van de Kon Ned Athlettó Unie voor de 23e maal in algemeene vai gaderlng bijeen komen I e secretaris penningmeester de tiet B Wirtz te Gouda zegt in zUn jaanrerB slag dat het afgeloopen JaarcenerzJltdfl gezien de organisatorische financieel en sportieve successen blijdschap en w doening gaf doch anderzijds gezien teleurstellingen de sterke terugloop het ledental en de vele moeUljkheden er aanleiding tot onvoldaanheid T de organisatie per Dec 1953 58 vereenl gingen met 1310 leden thans telt het dl trict nog slechts 29 vereenlglngen iiwl 967 leden n l 650 heeren 190 junlorleden 104 dames en 23 meisjes Het waren voor al de financleele lasten welke een vIJI B vereenlglngen dit Jaar deed beslult B voor de K NA U te bedanken Geho iS wordt door een terugbrengen vaji d vereenl gingscontributie van lO op M de teruggang te stuiten en onder clubs die ook andere sporten beoefeuei aanhang te herwinnen De secretart crltiseert de K N A U lelding die zlcht veel gelegen laat liggen van de belanffl van de cracks en te weinig aandacht t steedt aan de massa van middelmatiga Tot slot komt hij met het voorstel sjuW de leiders het district Zuid HoUaridbH wijze van proef voor enkele Jaren gdhrfj de vrUe hand te laten HU is van nwfr nlng dat de plaatselijke commissies ntft deze concessie zeer haar voordeel zouddt doen en dat de eerstvolgende Jaren ZuiiHolland in het teeken van de athlet voor de massa zou komen te staaa j Het liestuur werd in het afgelooj Jaar gevormd door de heeren J B Wt sellng voorzitter B Wifiz secretwHpenningmeester Q C van t Cloo W vicevoorzitter A van Heek H C Heö j neman A Toonen en P Wemmers commlssarlssen De inkomsten bedroegen 601 30 uitgaven 516 89 zoodat M 41 als ttttK saldo werd geboekt De begrooting wor voorgesteld tot een eindbedrag van S Van de hand van den secretaris Ttt de Techn Commissie de heer P J Ja ia een uitgebreid overzicht over brt athletiekieven opgenomen Dat ejr ZutdHoUand goed materiaal ia UW uit de staat der landskamploenschappw Van de 51 kwamen er 14 in ons gew tegen 14 in Noord Holland Er wertj 56 wedstrijden georganiseerd waartdt groote activiteit der Zuldhollandiew clubs en commissies blijkt Sinds enkele maanden trainen Zw HoUandsche athleten In het Stadion Amsterdam onder leiding van de I Korver Blankers en v d Zee Met de mededeeling dat ook DffliSW en Lelden binnenkort de beechttWJ over een stntelbaaai zullen hebben W sluit de heer Janse zUn verslag Mtrcapdit Een dure stoeipartlj Eenige Jongena stoelden Zaterdag j l voor den winkel van den knüdenler K In de Dorpstraat alhier Een der jongens werd tegen een der groote winkelruiten geduwd waardoor deze brak Zij besloten onderling de schade aan den kruidenier te betalen De heer V Ud van den Zuld HoU Hengelaarsbond wist de vorige week Woensdag met de hengel In het water van gemelden bond een snoek te bemachtigen die een kolossaal gewicht van 14 pond had EierveUing Op Donderdag 26 Januari gehouden velUng waren aangevoerd 9260 eieren De prijzen waren als volgt henneneleren 3 00 3 50 klppeneleren 3 60 26 kalkoeneleren 6 40 5 50 aUes per 100 stukB Colleete De maandcollecte gehouden In de Ned Herv Kerk heeft ruim 18 opgebracht Nieuwerkerk a d LlaseL Opdracht van werk Aan den heer J Eyan bouwkundige alhier la het werk gegund 9565 voor j den bouw van een wlnkelliuis met woning aan de Kattensingel te Gouda VUfen twin tig jarig jubileum van den 1 Eeivf Heer J W Hagen De godsdienstonderwijzer J W Hagen te Kampen hoopt 8 Febr a s den dag te herdenken waarop hij voor 25 Jaar als evangelist voor de Vereenlging voor inwendige Zending in Noord Brabant en Limburg zijn arbeid In het evangelie begon Hij werkte sindsdien te Qeertruldenberg Capella a d IJssel e Oraveland en Kampen waarene jubilaris thans nog In dienst der Hed Herv Gemeente werkzaam is Een groot arbeidsveld heeft hU hier in het ziekenhuis het gasthuis en het rusthuis der diacome in de catechisatiekamer en ijl de hulzen der gemeenteleden Op 12 Februari a s hoopt de heer Hagen s avonds In de Broedert kerk een gedachteniswoord te spreken Jaarvergadering Jongelieden Onder groote belangstelling van vele ouders hield de Geref Ouderverer n te Boskcop in de Chr Bewaarschool jaarvergadering met de leiders en leden van de Jffngeliedenvereeniging Timotheus en de Knapenvereeniging Obadja Üe jaarverslagen van de jeugdige secretarissen wisselden af met voordrachten en opstellen van andere knapen en jongelieden Afgevaardigden van den kerkeraad en verschillende zustervereenigingen sprakei woorden van waardeering en gelukwenschen De pauze veerd aangenaam gevdld met gezamenlijk zingen en nuttigen van de fijne consumptie die vriendelyke dames leden eener melgjesvereeniging uitdeelden De opstellen die de jongens leverden getuigden van het goede WQrk dat de leiaers met hun niet gemakkelUl e taak verrichten I i J lT Burgerlijke Stand GEBOREN Maarten Pleter z v H A van Tol en M Bakker Pletertje d v J Boer en A Noorlander Wlchert z V J D Kranenburg en M v d Linden OVERLEDEN J M van der Vlugt ecvhtgenoote van Th Vergeer 60 Jaar ONDERTROUWD J van Tol 26 Jaar en M C Schouten 26 Jaar M Kersbergen 23 jaar en C Groenendijk 19 Jaar J de Lange 43 Jaar pa B H I roog 23 laar GETROUWD P van der Wolf 26 Jaar en A Verburg 18 Jaar Moordrecht GcinMnt rasd Op Maandag 30 Januari j l des namiddags 4 uur kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering byeen Alle leden waren aanwezig De Voorzitter opende de vergadering en wenschte in de eerste plaats de raadsleden en hun gezinnen niet alleen uit traditie maar uit volle oprechtheid het beste toe voor 1939 Daarna bracht spreker in herinnering dat 1938 voor ons land evenals voor zoovele andee Europeesche landen een jaar vol afwiffseding is getweest SpP bracht in herinnering de geboorte van Prinses Beatrix 1 het 40 jarig Regeeringsjubileum van H M de Koningin om daarna te m moreeren het dreigende gevaar voor Europa in September 19S8 Vrede ia een hartewensch van ms volk maar voor vervulling Normalisatie Holl IJssel Op Woensdag l Maart zal de Rijkswaterstaat aan haar gebouw van het departement te fl Oravenhage aanbesteden het uitvoeren van verbeteringswerken in den Holl IJssel tusschen de kllometerpalen 3S00 en 9600 onder de gemeenten Moordrecht Gouderak Nieuwerkerk a d IJssel en Ouderkerk a d IJssel Het werk wordt geraamd op 196 000 Verlotlnff B en W hebben aan de gem zangveree£Qiiglng Zang en Vriendschap alhier vergunning verleend tot het houden van een verloting ten bate van de kas der vereenlging A RJ A De plaatselijke ArJa Club zal op Zaterdag 4 Februari in de Chr School I vergaderen De heer J C VuUk zal een in leiding houden over artikel 12 van het A R Beginselprogram Een bijzonderheid In de rasfokkerij va den heer L Stam alhier legde een kalkoen reeds een 8 tal eieren wat als een bijzonderheid kan worden aangemerkt daar de leg dezer vogels eerst gewoonlijk In Mei begint Onderlinge Brandverzekerlnc Uit het Jaarverslag van de Onderlinge Brandverzelierlng blijlct dat het aantal leden 81 bedraagt Verzekerd kapitaal 1 220 948 hetgeen 43 338 hooger dan vorig boekjaar Uitgekeerd aan brandschade ƒ 875 Een gedeelte winst naar reserve overgebracht Chr Nat SchooIverMnlglnf De heer A P den Hoed werd gekozen tot voorzitter der Chr Nat Schoolvereenlglng is ook van ons allen noodig moed Uwrijding en geduld Spr stond uitvoerig stil bü den economischen toestand van de gemeente De werk loosheid was in het afgeloopen jaar niet gering Gemiddeld waren 57 personen per week in de Uykssttjunreg ling üpgenomen terwyi bovendien gemiddeld nog 32 personen per week op grond van de Armenrwet ondersteund werden I e kosten der werkloosheid en armenzorg zijn thans voor deze gemeente gestegen tot een bedrag dat meer dan gewone zuinigheid gebiedt De toestand in de textielindustrie in deze gemeente bleef beneden de verwachtingen terwijl ook het veeteeltbedrijf geenszins rooskleurig was Spr bracht hulde aan onze veehouders die met taaie volharding hun uiterste krachten geven om te blyven die zij ziSn Spr was van oordeel dat de wereld thann bezwaarlijk een blymoedig optimisme aankweekt maar toch moeten wij verder in 1939 Dat kan maar in geloof het sterkste wapen dat wÜ menachen bezitten aldua spreker die hierbij verwees naar dat deel van de rede van H M de Koningin van Vrijdag 27 Januari 1 1 waarin o m gezegd werd dat verdeeldheid en voortschrijdeftdp splitsing die ons dagelijks tegemoet treden slechte heelmeesters voor dezen tijd zijn Laten wij onze Vorstin aldus spr volgen in het geloof in God Dat geloof gaat ver uit boven Kunfet Wetenschap en Wy sheid Het geeft ons vertrouwen en moed en daarom zullen wij niet bukken maar standhouden Thans geldt meer dan voorheen handhaven l De heer van Gennep danirfe als oudste raadslid namens den raad den voorzitter voor z n keurige speech en zeide dat deze allen goed heeft gedaan Hij wenscht den voorzitter alle kracht toe die noodig is om het belang van Moordrecht te dienen Daarna werden de notulen van de vergadering van 23 November j l voorgelezen welke zonder op of aanmerkingen ongewijzigd werden vastgesteld Ingekomen tukken Mededeeling van Ged Staten dat de Bedrij f sbegrooting is goedgekeurd Schrijven van Ged Staten waarbij verzocht wordt de zekerheddsstelling voor plaatselijke ambtenaren en anderen welke in de vorige vergadering is vastgesteld te wijzigen De Voorzitter deelt mede dat hü hieromtrent overleg heeft gepleegd met de griffie en selt den raad voor overeenkomstig het ver oek van Ged Staten te besluiten jDaar er geen der leden bezwaar tegen heeft wordt aldus besloten Verzoek van Mej Hollman te aGraven hage om ontheffing van den aanslag in het schoolgeld 1938 1939 De Voorzitter deelt mede dat reeds inlichtingen zijn gevraagd bif het gemeentebestuur van s Gravenhage maar dat nog geen bericht is ontvangen en stolt voor dit schrijven tot de volgende vergadering aan te houden Aldus wordt besloten Verzoek van D Rosenboom om beschikbaarstelling van gelden voor een rijwiel voor z n dochtertje dat de school te Zevenhuizen bezoekt Het verzoek wordt afgewezen Verzoek van J M Blonk om een nieuw aanslagbiljet voor het school geld jaar 19387939 daar geen 2 maar 1 kind van hem de school nog bezoekt B en W stellen den raad voor gedeeltelijke ontheffing aan genoemden persoon te verleenen Dienovereenkomstig wordt besloten Een zelfde verzoek van L Boers van Gouderak B en W stellen voor gedeeltelijke ontheffing te verleenen Alus wordt j esloten Veroék van W p v d Burg om ontheffing van schoolgeld 1 38 193Ö Op voorstel van B en W wordt besloten hem eheele ontheffing te verleenen Alduj wordt besloten Verzoek van K Versloot om wijziging van den aanslag in het schoolgeld 19381939 Op voorstel van B en W wordt besloten hem gedeeltelijke ontheffing te wrdeenen Verzoek van de dames G en E Tom om gedeeltelijke onthctffing van de Straatbelasting 1939 daar het pand aan de Dorpstraat sedert 1 Jaar niet meer bewoond wordt Op voorstel van B en W wordt beslote naan genoemde damea gedeeltelijke ontheffing te terleenen Eenzelfde verzoek van Mej E van der Vooren voor de perceelen O 1 7 9 11 en 13 T wordt besloten eveneens gedeeltelijk ontheffing te verleenen Mededeeling van C Bos dat hij zijn benoeming tot lid van de Commissie tot wering van Schoolverzuim aanneemt Mededeeling van Ged Staten dat het onderzoek voor de begrooting 1939 niet meer in 1938 beëindigd kan worden Terugzending door Ged Staten van de Gemeraitebegrooting 1989 met verzoek om alsnog enkele wijzigingen aan te brengen o ll specificatie van de luchtbeschermingskosten oiededeeling dat voor leden van het stembureau niet meer dan ƒ 4 uitgegeven mag worAn Voorheen was dit bedrag ƒ 5 Mededeeliag dat een gedeelte van Onvoorzien naar den Kapitaaldienst moet worden gebracj Besloten wordt aan het verzoek van Oed Staten te voldoen Vervolgens is ingekomen een schryven van den Pensioenraad om de pensioensgrondslag van den schatter der dranklocaliteiten te herzien B en W stellen voor dii bedrag te bepalen op ƒ 6 Aldus wordt besloten Goedkeuring van het raadsbesluit van i November 1 38 tot wijziging van de verordening op de heffing van 9ecretarie4ege8 en van rechten wegens verrichtingen door Iden ambtenaa van den Burgerlijken Stand Goedkeuring Gemeeiterekening 1936 Mededeeling van B en W van Gouda dat No 19950 77e Jaargran Zaterdag 4 Februari 1939 I0IIII8GIIE COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEM enz BEBGA pÏ mS Si iT Jfïy V N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADTËRTËNTIËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrbi 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beaorgkrinic 1 5 regeld ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr s Liefdadigheids advertentiën de heUt van den prjjs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüiyren bü contract tot zeej xereduceenleii prtjs Groote letters en randen worden bereli nd naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsiiix aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te ztin Ditbladverschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABeNNBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per weak 17 cent overal waar de bMorging per loDper geacWedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnflraenteo worden dagelijki aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA btl OB agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onu bureaux zlj dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef nttfr2745 Postrekening 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex een groot deel n de aanvoerders volgt nog de traditionele methode zij boomen hun producten per vaartuig naar de vellUig Voor de leden in de richting Reeuwljk Platteweg eji Willens kan dit daar het terrein langs de Breevaart ligt zonder bezwaar geschieden maar uit de richting Bloemendaal was de velling niet per vaartuig bereikbaar Daarom la In den BodegraafscheïLfiWaatweg een vaste betonnen brug gemaakt waar de BloemendaaJsche aanvoerders onderdoor kunnen varen om zoo de sloot aan den westelijken kant van het velllngterreln te bereiken waarmede aan een voor hen belangrijke voorwaarde Is voldaan Aan beide zijden van het terrein kunnen de vaartuigen dus meren Aan den oostkant dat is de zijde tegenover de Reeuwljksche Plassen den langsten kant Is een houten aan den anderen een betonnen schoeiing gemaakt De Coöperatieve Tulnlersvereeniging vindt in deze nieuwe omgeving een uitstekende en fiiflke gelegenheid om haar veiling te houden en te ontwikkelen Haar veiling is niet een van de minste in ons land De vereenlging telt 175 leden die allen aanvoerders zijn Wonen de leden in de omgeving van Gouda de koopers op de velling die nu en ook üi de toekomst driemaal per week wordt gehouden komen uit alle deelen van ons land In het afg oopen Jaar werd voor 360 000 omgezet De verhandelde producten komfiai voor het grootste gedeelte direct In de consumptie en voor een deel zijn ze voor opslag bestemd Ook voor export heeft de veiling beteekenls In den seizoentijd worden veel sla en peen voor het buitenland gekocht Aan de ligging van het nieuwe velllngterreln Is één bezwaar verbonden Dat is de tol op den straatfweg bij den Graaf Flortsweg welken het verkeer moet passeeren op weg naar en van develling Hopelijk komt daarin verandering Het gemeentebestuur van Goudazal pogingen in het werk stellen om dentol verplaatst te krUgen tot de grens dbr j gemeente dat is juist voorbij de veiling op het punt waar de straatweg naast de Breevaart komt Breevaart de Reeuwijksche Plassen bereiken want In het verlengde van de BurgvUetkade loopt n pad dat over het Reeuwijksche en Siuipwijksche Verlaat in korten tijd naar Stofberg voert Men ziet het er Is niet alleen meer de traditioneele route Kleikade Ouwe Gouwe voor een Zondagsloopje er zijn in het noordoosten der stad in Burgvliet II zooals het heet tal van nieuwe mogelijkheden voor een aangename wandeling Het woonwagenkamp 1 EN slotte nog iets over het woonrwagenkamp dat naar den Moordreehtschen Tiendeweg is verhuisd Dit is de weg waarover vroeger het verkeer naar Rotterdam gmg maar die thans doodloopt op het kanaal tusschen den IJssel en de Gouwe welk water den weg in twee oinderllng niet verbonden stukken heeft gedeeld Aan het einde van den weg aan den stadskant tegenover den afgeknotten molen ligt vlak tegeai het kanaal aan een terrein dat als woonwagenkamp Is Ingericht Het terrein dat geheel vrij ligt en door slooten van de andere gronden is gescholden heeft een geplaveide toegang Het biedt den woonwagenbewoners een be Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD 3 i ua S riè ocrjaaretips Japonnen GROENTENVEILING NAAR NIEUW VERBLIJF Aan den Bodegraaf schen Straatweg is een royale en keurige inrichting verlcregen die een groote vooruitgang beteekent Mooie wük in liet noordoosten der ttad ontstaan waar het aardig wandelen is Verplaatsing tol gewenscht ÜVER een maand ongeveer zal het nieuwe verblijf van de Coöperatieve Tulnlersvereenlgmg Qouda on omstreken aan den üoflegroatschen straatweg gereed zijn en dan hoopt de vereenlging haar veiling vani de Houtmansgracht naar den sü aatweg te verplaatsen waal 2lj een royaal gebouw en een prachtig terrein krijgt De uitvoering van het tunnelplan heeft den stoot tot de verplaatsing van de groentenveillng gegeven Oe sloot langs de Spoorstraat en het Bloemendaalsche Verlaat worden gedempt en hiermede vervalt de mogclijkhoid voor de In den polder Bloemei al wonende leden van lie veUlng om ifun pruducU n per vaailuig aan te voeren Dit heeft geleld tot een snoUere ver wezenlljklng van den al eclügen tijd levendeu wen£ch om de behuizing van de veiling uit te breiden en te verbeteren De accomodatte In het huidige houten veilinggebouw aan de Houtmansgraciit is onvoldoende geworden en ook voor do ODStelling van de producten waarvoor nu de geheele straat tot ver blilten de liliecte omgeving van het gebouw wordt In beslag genomen was een betere een logischer ruirate lndeeilng noodig Een uitstekende gelegenheid is voor dit alles gevonden aan den Bodegraalschcn straatweg op het terrein tusschen de Breevaart en den straatweg waar als het ware een landtong ligt die aan de grens der gemeente waar de Breevaaa t naast den straatweg komt te stroomen haar eindpunt vindt Vroeger waren hier de wielerbaan en het woonwagenkamp gevestigd De wielerbaj was al afgebroken voor de plannen tot vestiging van de veiling waren beklonken en door verplaatsing van het woonwagenkamp naar den Moordreehtschen Tiendeweg is ook het andere gedeelte van het terrein vrijgemaakt dat in zün geheel in het bezit van de Coöperatieve Tulniersverecnigtag la gekomen die daardoor beschikt over een prachtige ruimte van 13 00O M2 Het eigendom van de veUing beslaat het geheele land achter de terreinen van de vereenlging Olympla Flink veilinggebouw Hr zUn twee ebouwen het velUngg bouw en een klstenloods verrezen Het ia een kolossaal pand dit veilinggebouw ilat de geheele omgevhig behcerscnt en waarvan de contouren to dit vlakke land reedj van verre oprijzen Als men oen retgelljktng maakt tusschen het huidige öezit en het nieuwe gebouw dan gaat e Oroentenvelling er wel bijzonder op OMUlt Bet nieuwe gebouw beslaat een oppervlakte van 28 bij 421 meter Het heelt ileen gelUkvloersche vertrekken die worden overkapt door een dak van golfplaten en glas Het glas is van belang oor de lichttoevoer in de groctste atdeeJJW de veUinghal die afmetingen van bij 28 meter en een oppervlakte van precies 657 M2 heeft In deze royale hal een zeer ruimen Indruk maakt bren 4 50 4 95 5 75 enz letB bultongewooni Ban ntc hoorlijfc verblijf en anderzijds heeft nlamand van de aanwezigheid van hot kamp last Er is eani flinke paardenistai gebouwd en voorts zijn water en een toilet aanwezig Bij donker kunnen er eenige petroleumlantaarns branden Het kamp wordt geregeld bewoond momenteel staan er twaalf wagens DE GEMEENTEBEGROOTING yOOR 1939 Noodlüdendheid weer vermeden Tie Qemeentebegrooting voor 1939 i heden versclienen Ze sluit met een totaal aan uitgaven en inkomsten op den gewone dienst van ƒ 4 761 102 waaroö een post van ƒ 7894 als onvoorzien is opgenomen en op den kapitaaldienst met een inkomstenbedrag van ƒ 848 226 en een uitgaventotaai van ƒ 851 269 en een nadeelig slot van ƒ 3042 In het begeleidend schrijven zeggen B en W dat deze begrooting later ib verschenen dan aanvankelijk in hunne bedoeling lag I e voornaamste redenen daarvan zijn dat de begrooting 1938 eerst acU maanden na de vaststelling door den gemeenteraad is goedgekeurd en de onzekerheid omtrent den omvang en de strekking van de door de R eering bij de Rijksbegirooting voor 1939 aangekondigde wet ontwerpen betreffende de financieele verhouding tusschen het Ryk en de gemeenten Voor de gemeente G mda die steeds meer den druk ondervindt van de werkloosheid is dit van overheerschend belang Ër is ten slotte nog te weinig daarvan bekend dat de gegevens in de begrooting 1939 konden worden verwerkt Nieuwe verhouding tusschen Uük en gemeente Het verschil tusschen de gemeente n welke z g subjectieve büdragen ontvangen en de noodlydende gemeenten dat zü diö gemeenten welke boven en behalve de e sufjjïctieve bedragen nog steun uit s Rijkskas Van noode hebben vervalt In het vervolg zullen gemeenten weike steun uit de Eykskas voor het sluitend maken van hun begrooting niet kunnen ontberen dezen ten laste van het I epartement van Binnenlandsche Zaken ontvangen De byzondere uitkeeringen ten laste van het Werkloosheidssubsidiefonds verdwenen derhalve en dit fonds zal in den vervolge slechts de naar objectieve normt n vastgestelde gewone bydragen in de gemeentelyke werkloosheidslasten verleenen Zijn deze tot dusverre nog niet bekend wel staat vast dat het bijdragen fon ls perdu en niet rentelooze voorschotten zullen zijn De Regeering verwacht dat tengevolge van de nieu e regeling een groqt aantal gemeenten zün zelfstandigheid weder zal verkrijgen niettemin ziUlen er gemeenten blijven welke daarenboven nog bijzonderen tteun van noode hebben Deze npodlüdende gemeenten zullei volgens het wetsontwerp niet dadelijk op gen de aanvoerders van al hun producten één kist binnen om den koopers in de gelegenheid te stellen de groenten I voor den aanvang van de veiling te bekijken en beoordeelen Grenzend aan de haJ is de belangiijk ste aldeeling van het gebouw het ii £ M2 groote veUinglokaal waar het hart van de veiling klopt Het Is modem ingericht en uitstekend geoutilleerd Dienen aan de Houtmanaeracht oude aaneengescho ven schoolbanken den koopers tijdens de velling tot zitplaats üe tribune in liet nieuwe gebouw bevat gemakkelijke twee persoonsbanken door looppaden gescheiden waardoor men tijdens de veiling niet opgesloten zit maar elk oogenblik kan gaan en komen Dit la van belang want de koopers hebben veelal In verband met hun koopen telefoongesprek ken te voeren Ook het telefoneeren wordt veel gemakkelijker Op de giianderij achter de tribune komen twee tele fooncellen die een glasruit naar de zijde van het velUhgtoestei krijgen en boven1 dien een op dit apparaat correspondeerende knop waardoor koopers in staat worden gesteld ook vanuit de telefooncellen te koopen Het veillnglokaal vol doet dus aan alle te stellen eischea De afslager vindt er een goede plaats Het huidige veiling toestel verkeert nog In uitstekenden staat en komt van de Houtmansgracht over De ruimte onder de tribune zai gedeeltelijk als archief gedeeltelijk als rijwielbergplaats dienen Van de hal komt mfin voorts in de 1 kantoor lokalen Er vóór Is een nïnke ruimte voor degenen die komen afreke nen Er zijn een bureau van 46 M voor het personeel en een kantoor voor den I veilingmeester den heer A P A Hendriksen Bij het bureau is een kluis gemaakt Twee aanwinsten Waterval in vijver V ERPLAATSING van den tol zou ook voor de stad zelf van beteekenis zijn want er is den laatsten tijd bij den straatweg nog iets tot stand gekomen Door de aanstaande opheffing van het Bloemendaalsche Verlaat moest een nieuwe waterinlaat naar den polder Bloemendaal komen welke aan de Breevaart even voor het sluisje gemaakt Is Door het hoogteverschil is een soort waterval ontstaan Rondom is een vijver van sierlijke vormen aangelegd gelegen In een fraai gazon Deze vijver llgt aan het einde van de el voortgeschreden bebouwing van de Bufgvlletkade en de Sophiastraat die uitloopen op straten die rondom den vijver zijn aangelegd Waar deze straten om den vijver den straatweg naderen houden ze plots op en dan ligt er een kruipt door sluip door paadje van nauwelijks een halven meter breed dat de verbinding met den straatweg vormt waarop men eenige honderden meters voorbij den tol uitkomt Dat paadje dat alleen voetgangers en wlelrijders kunnen gebruiken mocht niet breeder worden want het Is duidelijk dat het verkeer indien er een straat lag via BurgvUetkade of Sophiastaraat naar den straatweg zou gaan om aldus den tol mis te rijden en daarvan wil de Associatie die eigenares van den straatweg en van de tollen Is natuurlijk niets weten Aan den anderen kant is het vreemd dat het verkeer uit Sophiastraat en BurgvUetkade vla deai Graaf Morisweg moet omrijden teneinde op den straatweg te komen omdat de vijverstraten niet op den straatweg dien ze bijna raken mogen ultloopetn Gouda breidt zich in deze richting steeds meer uit en daarom Is het te wenschen dat de tol zoo hl niet heelemaal kan verdwijnen een eind verder op geplaatst wordt t Is daar overigens In het noordoosten van de stad tusschen Breevaart en Straatweg een mooie wijk geworden die zich nu hopelijk binnenkort bij het naderen van het voorjaar het weer wat beter wordt uitstekend leent voor een gezellige wandeling Als het zonnetje schUnt stappe men er eems heen het Is een alleraardigst ommetje dat van alles biedt Men kan ook vla Bophlastraat en ACHTER de kantoorlokalen is een 25 M2 groote bestuurskamer waar het bestuur der vereenlging zal vergaderen Behalve de bestuurskamer Is er nog een aanwinst een keurige cantlne die de velllngbezoekers in de gelegenheid stelt gedurende de veiling wat te gebruiken hetzij eten of drinken Het bestuur heeft de cantlne verpacht Het forsche gebouw Is geheel van beton opgetrokken Het is geheel naar zijn bestemming eenvoudig en doelmatig zonder eenige luxe maar toch oen keurig gebouw frlsch en modem Het is van alle gemakken yoorzlen O a is er een centrale verwarming door het geheele gebouw De bouw staat pnder architectuur van den heer P D Stuurman te Waddlnxveen Aannemer Is de heer L Verzijden te Waddinxveen Noordelijk van het velUnggebouw Is een klstenloods gebouwd 25 bij 25 meter groot opgetrokken van hout en met een dak van golfplaten In deze ruimte waar 30 000 kisten kunnen worden opgeI slagen leveren de koopers bij aankomst op de veiling de ledige kisten in In de loods Is een kantoortje gemaakt Op het terrein vindt men voorts nog de oude bar van de wielerbaan Deze is I overgenomen en wordt thans bestemd voor standruimte Er komen drie stands die zullen worden verhuurd aan hande laren om met de velllngbezoekers zaken I te kunnen doen Er komt een stand yoor zaden voor tuinbouw artikelen en voor fruitgewassen Brandstof en toch GOED ANTHRACIET 12 20 PAn ƒ 1 95 per H L PAREL en GEKLOPTE COKES PARELBRECHC30KES ® ƒ 95 per H L Antoon Dessing vJi JOH DESSING Co Kantoötj OOSTHAVEN 24 TSLEF 3404 De vereenlging heeft voorts twee hulzen aan den Bodegraafschen straatweg aangekocht waarin leden vaai het personeel gaan wonen Er komen twee toegangen tqt het velllngterreln Rondom de gebouwen worden straten aangelegd voor auto s en wagens die eenrichtingverkeer zullen hebben te volgeh De grooto ruimte tusschen de straten en de gebouwen zai dienen als parkeerterrein Zoowel in de gebouwen als op het terrein is de indeellng zeer logisch Verbinding te water ü EN voorname elsch was dat het vel lingterreln te water bereikbaar moest zijn Weliswaar worden de productAB ook per auto aangevoerd maar