Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1939

verwijderd De president Daar sooken we al naoanden naart De hagelkorrels blijken kaliber 5 te zljn hetgeen de wapendeskuindtge Kool reeds verondersteld htid Er zijn ongeveer 15 korrels In ión patroon Dr Van Woerden zegt nog op eenvraag vflh den iftchldent dat de mogelljkhold bestaan heeft dat de veldwachter zou zijn doodgebloed wanneer hl later zou zijn gevonden Over den bIhtand waarop geschoten moet zijn heeltgetuige geen oordeel Ootuige Kool blUfi er bij dat de afstand op ainderhalven meter moet worden gesteld Dr Van Woerden In dat geval zou het schot waniieer het den veldwachter In borst bulk of hooJd getroffen zou hebben zeer waarschijnlijk doodeltjk ztjn geweest Omtrent de vooruitzichten op herstel kan getuige weinig positiefs zeggen Er Is nog niet voldoende verbinding verkregen tusschen de deelcn van het opperarmbeon De kans dat het op den duur tooh nog in orde zou komen zou gi ige niet uitgesloten wlUcn achten I werduchte R merkt op dat hij het geweer voor den bulk heeft gehouden toen hij door den veldwachter werd aangeroepen Bij het omdraaien is toen por ongeluk het schot afgegaan Getuide Kool daarover nog eens ge vraagd zegt het niet mogelijk te achteh dat verdachte R het geweer voor den bulk gehouden heeft Het O M waargenomen door mr J C V Meisclike zegt In zijn nader requUltolr dat het thans nog gehouden getul gonvp rhoor hem geen aanleiding geett j om wijziging te brongen In de elschen Het O M persisteert derhalve bij zijn I elsch van iQ laren gevangenisstraf tegen H R terzake van poging tot doodslag op 1 den rljksveldwachter v d Hoef en van 6 Jaren gevangenisstraf tegen W H ter j zake van medeplichtigheid daaraan t De rechtbank bepaalde de uitspraak op 20 dezer 35 jarlgen landarbeider H R en den 59jorlgen landbouwer W H beldon uit Waddlnxveen en gedetineerd die terecht gestaan hebben terzake van poging tot doodsJag en medeplichtigheid daaraan op den veldwachter v d Hoef Veertien dagen geleden heo t de rechtbank beslist dat alsnog als getuige zou wordcn gohoord dr J van Woerden terwijl ook de wapendeskundige J J Kool weer als getuige was oigeroepen Zooals men zich hermneren zal heeft de deskundige Kool uit de mededeellng vun den veldwachter dat hij zijn rechterarm opgehevo n had gehouden en uit üe sporen die de hagelkorrcLs op den tuniek van den veldwachter haddon achtergelaten do waarschijnlijkheid betoogd dat R het geweer geschouderd zou hebben gehad toen hij het schot op den veldwachter loste De president mr J G Huyser vroeg dr Van Wocrdoin dlo den veldwachter in hel Van Itorson zlekenhuls to Gouda behandelt of uit de verwonding is al te lelden hoe de veldwachter zijn arn heeft gehouden toen hij door het scnol werd gotrolfen Getuigd dr Vaai Woerden heeft daarop geantwoord dat uit den aard der verwonding geen conclusie dlenaangaarde kan worden getrokken Do man is goruakt In dom bovenarm een handbreedte boven den elleboog Het moge eigenaardig zUn dat ook In het laken van de ondermouw sporen van de hagelkorrels zijn gevonden maar de mogelijkheid b Üjit dat de mouw wat opgeschorst Is geweest Do getuige zegt op verdere vragen dat hij uit den aard der verwonding niet heeft kunnen opmaken hoe do richting van het geweer is geweest waaruit geschoten is Getuige Is allqen deskundig ten opzichte van de verwondüig on do behandeling daarvan maar verder gaat zijn deskundigheid niet Getuige legt aan do rechtbank over ten doosje met ongeveer 25 hagelkorrels die uit de wond van don veldwachter zijn deren der natuur Dat was sUn goed recht want Ood heoft ze den mensch ter bei hlkking ge told om ze te gebruiken voor zijn instandhouding en volmaking Het iu heden len dage nog zijn goed recht De legcciliig Is dan ook bereid daarbij tot leniging van den nood der werkloozen de behulpzame hand Ie bieden Ik doel hier op het voornemen om In het belang van de werkvcrschaffLng grond te ontginnen op Mlmore schaal dan tot nu toe geschiedde zulks naar aanleiding van het rapport van u J Th Westholt die aan de uitvoering van de tweede opdracht uwer commissie zijn gewaardeerde medewerking verleent Nu Is de oppervlakte nog niet In cultuur gebracht doch voor ontginning vatbare grond In NeUerland niet meer zoo uitgestrekt dat aan het ontginningsbedrij t de vrije loop zou mogen worden gelatc n De ministers die de verantwoordelijkheid voor dat bedrij t zullen aanvaarden zijn dan ook van meening dat tweeërlei voorziening behoort te worden gotrolfen De eerste geldt de bij de natulUbescherming betrokken belangen Vervolgens moet wórden voorkomen dat do ontginningen de vrijheid projudlcleei en om nu of In de toekomst ten aanzien van de aan den Nederlandse hen bodem gegeven of te geven bestemmingen orde te scheppen Op uw commissie rust thunt do taak binnen korten tijd van raad te dienen zoowel omtrent de In het belang der natu urlM cherm ing te treffen voorziening dis omtrent de wijze waarop de door inü omschreven prejudice ware te voorkomen Het atroopersdrama te Waddlnxveen Na de voortgezette behandeling heeft het O M gepersisteerd bU ziin eisch van tien en zes jaren gevangenisstraf De Rotterd rechtbank hoeft voortgezet de behandeling van de zaken tegen den Het geheim van volkomen helderheid en witheid is de zuurstofwerl ingvan Radion De kleine Radion zuurstofbelletjes werken in op hetweefsel van het goed Ze trekken het vuil uit het goed wat nietbereikt wordt met gewoon zeepsop Dat Is de reden waarom de gebruiksters van Radion witter helderder goed hebben dan andere mensen Gebruikt U Radion RADION wast witter setbctiluU nail £ ul wuurachljlnlijk dit jaar aangL vat kunnen worden Voorts luUèn in miilerc studie mosteft worden genomen if liajitfende vraagstukken Vfn de doorbraak Vredebest van een brugverbindtng over den Turfsingpl en van een verbeeraverbetenng ter plauUe van liet Bolwerk Uwen Raad zuilen verder ook op ander gebied belangrijke boaluiten worden voor e agenda van vanavond tjevat reeds eeoiige punten welke een verlevendiging an de bedrijvigheid in onze stad kunnen metiebrengcn In Kei voorstel omtrent de huisvesting vim het politiebureau het Jtantongerecht en het muaeum is omstandig het belang aangegeven dat aan deze zaak moet worden gehecht Ik vermeld nog dat juist dezer dagen de aanvrage binnenkwam voor deii bouw van een nieuwen ziekenhuiavleugel aan het Wijkgebo uw der Ned Hervormde Diaconift Het stemt tot voldoening dat bij dit be langrijke werk de fraaie gevel van de v m MuzieKschool ontzien wordt Uitbreiding landsverdediKinR en Gouda Ook zal waiuietr de teekenen met beüiiegen de uitbreiding van onze landavertiedigmg emdeluk uok Gouda zij het nog met in de mate welke men wel zou wenscfieii tftn goede komen Het verheugende hierbij ib da geen offert van de gemeeyteiyke schatkist wordeil gevergd en de kapitaalalttst welke toch reeds zwaar op dgpmeente drukt daardoor niet zal worden verhoogd Ik ontveins me echter by dit alias lü dat het tenslotte oornamelyke de opUoei van het particuliere bedryfaieven zal mt ften zün welke onze stad van haar druK druk kan bevryden De greep van het gemeentebestuur op het eci nomische leven en zyn invloed op de welvaart is genng De gemeente kan en mag met alle in eigen hand nemen Zy kan siecht i stimuleeren en bemiddelen Soma 13 haar rol nog bescheidener en is r et enkel haar taak om hindernissen welki een ople mg zouden kmmen verhinderen op te ruimen of te zorgen dat zyzelve het betlrylsleven niet in den weg staat Voor zulk een strovert naar wederopbloei IS vertrouwen en wilskracht noodig by het geme ntebebtuur meer nog kij de ingezetenen De taak is zwaar Voor zeer velen in onze stad js het moeiiylt zich nog tot vertrouwen m de toekomst op te werken Laat ons echter bedenken dat berusting stilstand ja achteruitgang beteekent i aat onn ook voor oogen houden het waariyk Konmklyke woord dat eemge dagen geleden tot ons kwam de vrees voor afbraak ijioet worden omgezet in wil tot opbouw Zulk een jaar vaii opbouw r wensch ik üouda en zyn gemeentebestuur toe BINNENLAND Technische vetten en ord NlnK Organisatie opgeiicht die zaak ter hand neemt Het Alg Hbld verneemt dat de producenten van technische vetten bezig zyn zich te organiseeren teneinde te komen tot betere bedrijfsresultaten Jan in de laatste Jaren het geval was Men zal zlj h in verbinding stellen met de verwerkende industrieën en zoo noodig met de regeering in elk geval zal men aliereci st trachten te bereiken dat door de Zuivelcentfale niet méér erkenningen zullen worden uitgegeven dan thans leeds vrijwel zonder beperking Ijn uitgereikt De technische vetten worden behalve door de ccstructóren geproduceerd door smelterijen die hun grondstoffen koopen van abattoirs slager en darmslljmerljen De technische vetten o talk worden verwerkt door de zeep en kaarsenindustne terwijl een kielA deel wordt algonomen door textielfabrieken scheeps hellingen e a Het bedi ijl van technisch vetsm el ter mag alléén worden uitgeoefend wanneer men m hot bezit is van oen door een Zulvelcentrale erkenning doch de practljk IS dat deze erkermingen op zeer ruime schaal worden verstrekt zoodat er geen beperkende of ordenende werking van uitgaat De Jaarlijksche productie in Nederland wordt geschat op ongeveer zes mlllloen kilo De prijzen zijn echter als gevolg van bultenlandsclu concurrentie zeer laag zoodat men nu wU trachten hetzij in samenwerking met de verwerkende Industrieën hetzij met de regeering een conventie zooals reeds voor de spijsvettan bestaat tot een soort ordening to rakcn Vrijdag J l is bereids een vereeniging opgericht waarvan het bestuur bestaat uit de hoeren J A van Walsum R H Weyors Ch Nljveen en S Gazan Het doel is het scheppen van betere vtarhoudlngen in het technlschvetsmeltersbedrljf waardoor afzet tot lo€menden prijs mogelijk worde Pop In Moester boerencostuum voor Prinses Beatrix Prinses Juliana ontvangt sclioolj itfd Gistermiddag hebben vier Soestcr sclioolkinderen twee meisjes en twee Jongens ten palelze Soestdljlt do pop golcleed als Soesterboer aangeboden welitc bedoeld was als verjaarsgeschenlc van de Soester schooljeugd aan Prinses Beatrix Zoodra de kinderen bij Prinses Juliana waren toegelaten overhandigde Aadje Fortuin Harriman Haar een bouquet losse anjers en gele Iresla s bijeengebonden door oen lint in wit en groen de Booster Icleuren Bebble Hilhorst stolde de Prinses daarna de pop ter hand Het kJei ie Prinsesje dat op den arm van Jkvr Feith eveneens blJ de ontvangst tegenwoordig waa moest de pop pveflieens bewonderen waarbij Haar moeder haar het woordje danlc trachtte te ontlokken Plet van der Broek botxl daarna de Prinses een geleidend gedicht ttan gemaakt door Benny Vrede en geschreven op oudHol landBCh papier De Prinses informeerde belungsteUend wie de pop gemaakt en aangekleed had BIJ het atscncld zwaaide de kleine prinses met den arm Ontwerp Spellinffswet nu gereed Minister Slutemaker over selling in aardrijkskundige namen Met belfrokking tot het spelllngsvraagstuk zegt minister Slotomaicer de Bruine in do Memorie van Antwoord over iljn bogrootlng aan de Eerste Kamer o a Aaaigezien de regels i tot 3 ruimte lieten vüor twijtel heeft de minister aan de commissleFoekema Aiidreae verzocht hem eerst op dit terrein van voorlichting te dienen Het rapport dat teeda ontvangen is en lin het algemeen duidelijke lijnen trekt liet intuaschen nog eenige vragen open waaromtrent de minister spoedig een nader rapport verdacht Alsdan zal een wijziging van het KoniiikiijK besluit bevorderd worden in den geest ala ieeds bij de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer op i April 1938 is kenbaar gemaakt Een wetsontwerp met betrekking tot de schrijlwljïe der Nederlandsche taal Is gereed en wordt thans aangezien het ook voor het Rijk ov r zee zal geldon topgezondeu aan de daartoe aangewezen instanties In Nederlandsch Oost Indlë Suriname en Curacao De vraag hoc de aardrijksktindige namen in Nederland zullen worden gefapeid staat allereerst ter twoordeeüng van dom minister van Binnenlandschc Zaken hem is dan ook uitgegaan een schrijV omtrent het al ot niet volgen van SCIjriJiwijze Her Is voorgesteld in de lijst der aardrijkskundige namen van Nederland verschenen ten Jare 1936 Over de juridische vragen die hier rijzen heeft de commissieFockema Andrcae een advies uitgebracht dat de minister in han1 den van zün ambtgenoot van Binnen i landsche Zaken heeft gesteld Omtrent den liflloed dlMi een gewljI zlgd woordbeeld kan hebben voor woorI den die van aardrijkskundige namen l zijn kfgelcld cji geen deel van dien naafii litmaken evenals voor de bultenlanürsche namen van zcefen rivieren steden enz heeft dezelfde commissie een advies uitgebracht waarmede de mtnlster bU het ontwprpen van het gewijzigd Koninklijk besluit rekening houdt Commissie wetsontwerp natuurbescherming Installatierede van minister Steenbirghe BU de Installatie van de coftimlssio voor de voorbereiding van een watsont werp op de natuurboschermlng heelt de minister van Economlsclie Zaken mr P L M Sleenbergho een rode gehouden waai aan hot volgende is ontleend Do Instelling uwer commissie Is van vele zijden met instemming begroet Hier en daar echter hoeft men zich algevraagd waarom de regeering uitsluitend i ambtenélren als leden heeft benoemd 11 geef toe dat de instelling vajn een stadtü commissie In grooten stijl geheel in over oenstemming zou zlsn geweest met hel belang hetwelk het Nederlandsche vol heeft bij en gelukkig ook stelt In het be houd van de natuur van zijn land Ik geef toe dat in voldoenden getale ter beschikking zouden hebben gestaan per sonen die bulten elk ambtelijk verban hun sporejj hebben verdiend In dei strijd voor het In meer dan één opzicht sehoone ideaal der natuurbescherming Er is echter één factor welke deze overwegingen van haax kracht berooft en dlo Is tijdsgebrek De natuurrulmtcIs zóó beperkt geworden In ons land dathet thans levende geslacht gevaar loopt ide ongerepte natuur goeddeels te zien verdwijnen en adn zijn opvolger weinigof geen ruimte meer voor naluurgcinot I en recreatie te kunnen nalaten Wie ditwil voorkomen moet hantfelen zonderverwijl In het besef hlervaA streeft de I regeering niet naar het mcesl volmaakteontwerp van een Natuiubeschermlngs wet doch naar het meest gerecde Het Isduidelijk dat ziJ onder die omstandigheden de voorbereiding het beste kon toe l ftrouwen aan een commisBle uit haar naaste medewerkers Dit bekort het I Interdepartementaal overleg en ver I zekert een handelen In den geest der regoerlng terwUl niettemin door het hooren van derden profijt kan worden getrokken van de bulten de ambtelijke practtjk gewoninen ervaring I Moeilijke taak I Ik ontveins mü niet dat de taak vanuw commissie moeilijk zal zijn OU zultmoeten trachten het belang van oen ar I beldzaam naar levensruimte worstelendvolk In overeenstenunlng te brengen met hot belang hetwelk Juist datzelfde volkheelt bU natuurbehoud Het belang dernatuurbescherming vormt geen eenheid Dit blUkt al uit het telt dat het van twee tegengestelde polen uit wordt benaderd namelUk de landontginning en I den stedebouw De wetenschap de be heeften aan natuurgenot em recreatie de volkshuisvesting en de volksgezond I held het landschapsschoon en het toe rlsme zU zUn allen belangen welke zich jrllchten op behoud en bescherming dernatuur maar op verschillende wüzen iOok deze belangen zult gU tegen elkan I der moeten afwegen Voor elke activiteit welke de natuur bedreigt zal evenals voor de practijk der lnatuurbescherming zelf moeten gaan gelden het gulden devies prlmum non I nocore De komende regeling zal allereerst eerbied moeten afdwingen voor elkeerbiedwaardig belang Kwetsing daarvan zonder redelUken grond of op een wUze welke vorder gaat dan In redelUkhetd verantwoord mag worden geacht zal In elk geval onmogelUk moeteai worden gemaakt Dat de tUd op dit gebied dringt blUitt ook uit de tweede aan uw commissie gegeven opdracht Het Nederlandsche volk heeft van oudsher toegepast in de goe Woensdag 8 Februari 1939 Z woensaag a repruari 1939 77e Jaargang c ttovDSim conuNT ftJIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JÏl r SÏ mSSKS TrK BOSKOOP feOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad erschün agelüky ehalve Zon en Feestdagen iBOKNEMEir PRUSi per kwarOil ƒ 2 26 per week 17 cent overal wm de bmqkg P loop g cmedt Franco per post per kwataal ƒ 8 16 Abouemeaten worden dagelijks aangenomen aan on Bureau MARKT 31 GOUDA bjj ase agenten en loopers den boekhandel en de poatkantooren Obm bureaux iSn daj eHika geopend van 9 uur Administratie en Redactie TelefInUn r i Postrekeni n 48400 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke reg l meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ l BB elke regel meer f 0 30 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 bUslag op den prds Uefdadlgheldl advertentiën de helft van den prtfs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 60 hooger AdvertantUin kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van aoUede Boek handelaran Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaatsing aan het Bureau zUn Ingekomen teneinde van opname verzekerd te lün Gewone advertentlën en ingezonden mededeelingen bU contract tol zeer gersdueeariiea prgs Oroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte De Koningin naar Brussel in Mei a s Volgens de Belgische bladen vangisteravond zal Koningin WilhelniliniiHaar bezoek aan Brussel tusschfti 21 en 28 Mei brengen f Geen geld Voor verlaging der leerlingenschasül 40 sehaal a u 7 millioen vorderen Minister wenscht zich n t te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid Bij de behandeling van de ontwerpbegrootlng in de Tweede Kamer der 8t atenOeneraal heeft de minlstra eenige malen te kennen gegeven hoezeer hij het betreurt dat het hem niet mogelijk is een voorstel tot verlaging van de leerlingenschaal te doen Over de groote wenschelUkheid van verlaging dier schaal bestaat er tusschen den minister naaihiJ thans In antwoord op het V V der Eerste Kamer verklaart en wien ook geen verschil van meening De minister heeft dit reeds bij herhaling gezegd Slechts omtrent de flnancleele mogelijkheid van verlaging der schaal in de huidige budgetaire omstandigheden bestaat verschil van inzicht Het valt daarbij op dat zij die op Bij aen g vatte koude Met Mijnhardtjes steeds vlugge reaUlltaten Doos 30 4i 60 et zyn taak een compromis op den grondslag van rechtvaardigheid tot stand te brengen Dat ia de taak waarvoor wü staan zU is moeilyk maar gaat niet boven onze vereende krachten I aat ons ons concen tree ren op den tegenwoordigen toestand en onze andacht schenken aan alle belangryke feilen In dien geest kunnen we het meest hopen op een i egeling op grond waarvin i et wederzüdache begrip kan groeien en lo vrede in Palestina ten laatste verzekerd kan worden Verwelkoming der Joodsche delegatie Chamberlain heeft de Joodsche deleg itie eveneens toegesproken Hy bracht byzondere hulde aan de tucht en de zclfbeheenschmg die de Joodsche gemeenschap tydens een periode van zeer groote moeilijkheden en gevaren in Palestina heeft getoond Prins Mohammed Abdoel Moneim he ft uitisg gegeven aan den dank der Arab sche gedelegeerden voor de ontvangst n verwelkoming Hy zeide Onze Mnwez gheid is het bewy van onze vWndelifke gezindheid en onzen goeden wil In antwoord op de toespraak van minlf ter president Chamberlam heeft prof Weii mann namens de Joodsche delegatie dank gebracht voor de vriendelijke ontvangsL Autonomistenleider in den Elzas gearresteerd l Intraiurtgeant meldt uit Sta aatsburg dat dr Kart Roos lid van den gemeenteraad van Straatsburg en een der leider der Elzflsser aütonomistlsche party gearresteerd is en te Nancy Ingeeloten na een langdurig onderzoek der speciale politie te Straatsburg die een aantal compromltteerende documenten In beslag heeft genomen Volgens het blad zou Roos beschuldigd worden van handelingen tegen de veiligheid van den staat ten gunste van een vreemde mogendheid HU is ter beschikking gesteld van de militaire rechtbank te Nancy Zijn arrestatie heeft te Straatsburg groote beroering gewekt waarde n l het moet sterk zyn want men moet zich niet vergissen diplomatieke onderhandelingen kunnen slechts de energieën in het spel brengen die het laml ontwikkelt Het uur voor den heldhaftigen arbeid is thans gekomen Frankryk gaat trouwens weer aan het i erk Zonder twijfel houdt de toekomst nog nieuwe moeilijkheden in De regeering zal er nrjtr streven ze op te loaien door toepasRlnfr van heel haar koelbloedigheid heel hnar moed Daartoe rekprt zi j op de hulp van bet Fransche volk dat zijn talmt heeft behouden zelfs in de ernstigste uren en dat begrypt dat het lot van het land op het spel staat De repteering heeft dan ook het recht zoo besloot spreker te vragen dat alh nationale krachten ch om haar h en scharen Do zitting van den senaat werd opgeheven na met 200 stemrj i tegen 16 een motie van vertrouwen te hebben Ennpre iomen De motie luidde als volpt Dp senaat hecht goedkeuring aan de e k aringen der regeering itplt vertrou wen in haflr waakzaamheid voor de handhaving van de integriteit van het rijk on de veiligheid onz r imperiale wegen bevestigt de voortduring van de traditione le politiek van Frankryk ter veneltering van de ortwikkeling van dep DE FRANSCHE SENAAT BIJEEN Ter bespreking van de buitenlandsche politiek t chelijk6 solidariteit heeft het bewijs gegeven van een edelmoedigheid die naar ik meen weergaloos ia en waarvoor de republikeinsche regeering gisteren haar levon iige erkentelijkheid tot uitdrukking hepft gebracht Voorwaarde voor een duurzamcn vrede Bonnet is van meening dat de vred slechts een werkelykheid zal worden in de mate waarin Europa een betere economische organisatie zal hervinden dan die wel ke thans onbekwaam blykt om verbeterin te brengen in den nood der volkeren Roo sevelt heeft kortelings gesproken over de noodzakelijkheid van een verlevendiging van den wereldhandel en een beperking der bewapeningen Dat zy n twee categorieën van problemen Iip de regeeringen wel den een of anderen dag zullen moeten aansnyden wanneer 7ii niet naar het bankroet geleid willen worden fn naar den oorlog en misschien naar beiüe tegelijkertijd Frankryk in ieder geval is bereid om deze besprekingen te voeren Bonnet ging hierna over tot het laatste deel va B n redevoering Of het er nu om gaat voor Frankryk oorlog te voeren of den yrede te handhaven zyn erfdeel t verdedigen of zyn hooge humane tending te vervullen er is èèn easentieele voor Belangrijke rede van Bonnet TV Pransche Semiat ih gihtereri dvptk gun tot de debatten over de buitcniBndKhe politlak antwoord op verschil lende sprekeisheJt Bonnet een rede uitffesproken waaria hy leide in het licht van de kortellnf tn het buitenland uitgesproken redevoeringen dutdeiyk de doeleinden te wiUeii prociwerfB van de Fransche politiek beneven de middelen van actie waarmede de diplomatie w nastreeft n Mussolini zou zijn belofte herhal oogenblikkelijke verlaging van de leerllngenschaal aandringen als regel tn gebreke blijven om aan te toonen op welke wijze de middelen daarvoor kunnen worden gevonden En indien al eens een middel wordt aangegeven blijkt bij onderzoek dat zoo het denkbeeld niet al reeds om andere redenen moet worden afgewezen de aangegeven gedachte slechts een fractie oplevert van het benoodlgde bedrag De minister is er zich ten volle van bewust dat hij voor den tegenwoordigen toestand verantwoordelijkheid draagt Hij wenscht zich aan deze verantwoordelijkheid zeker niet te onttrekken Indien hij er op heeft gewezen dat ten deze kablnetspolitlek wordt gevoerd Is dit natuurlijk geenszins geschied om zijn eigen verantwoordelijkheid ook maar iets te verkleinen De onderstelling van het tegendeel Is even ongerijmd als ongemotiveerd De minister raorkt op dat hij reeds t on tusschenwog heeft ingeslagen namelijk door een ruimere toepassing te geven aan artikel 56 2e lid der Lager Onderwijswet 1920 Door het Inslaan van dezen weg worden excessen voorkomen Invoering van de 40 schaal zou voor het gewoon lager onderwijs een aantal van ruim 3000 onderwijzers verelschen hetgecji bij een gemiddeld salaris van ƒ 2176 plus 4i procent aan pensioensbijdragen In de toekomst een uitgave van rond 7 millioen zou vorderen Deze verhooging van uitgaven alleen reeds maakt dat aan de Invoering van deze schaal niet kan worden gedacht en dat de vertneldlng van de bedoelde gedachte niet past In een verband waarin van een tusschenweg gesproken wordt Tot zijn leedwezen is het den minister op dit oogenblik nog niet ncgelijk nadere mededeelingen te doen omtrent de in voorbereiding zijnde regeling voor jonge onderwijzers Hij vertrouwt dat btzmen niet al te langen tijd voorstellen te dezer zake aan de Staten Genera al kunnen worden voorgelegd Het is den minister uiteraard bekeac dat door particulieren zeer aanzienlijke bedragen zijn bijeengebracht om aan de werklooze onderwijzers voor hot verrichtem van arbeid in de school eenige flnan cieele vergoeding te kunnen geven De minister heeft voor deze offervaardigheid groote waardeering Met de vraag of de herziening van de leerllngenschaal thans kan Iwkostlgd worden heeft dit onderwerp echter niets uit te staan De minister is van oordeel dat de toepassing van artikel 56 tweede Ud der Lager Ondeiwljswet 1920 praclisch nfel mag lelden tot de Invoering van een nieuwe leerllngenschaal Met beslistheid moet hij de opmerking van de hand wijzen dat bij de ruimere toepassing van genoemd wetsartikel niet steeds de noodlge gelijkmatigheid wordt in acht genomen Openbaar en bijzonder lager onderwijs worden op gelijke wUse behandeld V Wat beteekent volledige zege van Franco Te Home verluidt jfst MusBolini eerlang il ondubbelzinnige bewoordingen de door hem aan Chamberlain gegeven verzekeringtn dat de Italianen Spanje zullen verlaten wanneer Franco de regeenng van Maflrid zal hebben verslagen zal herhalen De Giomale d Italia schrijft intuaschen vandaag dat de terugtrekking dei Italiaansche vrijwilligera uit Spanje afhankelijk zal worden gesteld van de volgende flKirwaarden Volkomen demobilisatie en verspreiding der naar frankrijk gevluchte troepen ifdeeling die anderi toch steeds een gevaar zouden bly ven v or het rechtscheSpanje De naar Frankrijk gevluchte bewindhebbers van het republikeinsrheSpanje moeten uit elkander ÏPten en on hadeiyk worden Rcmaakt Hun aanwezigheid in Frankrijk schijnt op zich zelf volgens het blad reeds zonderling en bedenkelijk Onvoorwaardelijk capitulatie binnenen buiten de grenzen van Spanje Teruggave der geroofde en naarFrankrijk overgebrachte schatten vanSpanje die niet alleen een nationaal goeddoch een onrlogsfonds vormen zoonreded teruggave van het goud der Spaanschenationale bank I oolang niet is voldaan aan al dr ze oonvaarden aldus schrijft de Giornale d Italia zal de overwinning van Franco niet volledig zijn De beweging waarvan Franco de leider is wil het land een nieuw bewind een nieuwe geestelijke sociale en politieke structuur geven Dit kan alleen wanneei de overwinning definitief is Voor dem overwinning hebben Italië en Duitschland hun militaire en geestelijke solidariteit betoond aan Franco nadat de i itenlandache interventie ten gunste vait het roode Spanje was aangetoond Volgens een bericht van hét D N B neemt men te Rome aan dat lord Perth bij ziln bezoek ian Clano wien hlJ de vraag stelde watt met volledige zege van Franco werd b doeld een antwoord heeft gekfagOQ t ïn hoofdzaak overeenkomt met den uitleg dien Gayda heeft gegeven in de Giomale d Italia Intuaschen vindt volgens een bericht an Reuter het antwoord gisteren door Butler op een in het Lagerhuis gestelde vr ag gegeven dat hy er de voorkeur aan geeft de verzekeringen van MussoHni tegenover baseerd op Italiaanach perseotmijentaar te Rome instemming Hoewel geen offtcieelg dementi te vei wachten is op het Zondag van de hand vin Gayda in de Voce d Italia verschenen artikel dat de Italianen zich niet zullen te mgtrekken aleer Franco een volledige militaire en politieke overwinning zal hebbe behaald wordt er de nadruk op gevestigd pat de bladen de openbare meening weergeven en niet noodzakelijkerwija het offlcieele standpimt De verklaringen van Chamberlain van gisteren over het Fransch Britsche militaire bondgerootschap hebben te Rome geenerlei verrassing gewekt aldus schry ft de Giornale d Italia aangezien niemand in Italië ooit er aan getwyfeld heeft dat In geval van een oorlog Groot Brittanni an den kant van Frankryk zou staan Het Raat er alleen om aldus voegt het blad hier an tot of de huidige Britsche regeering h ar goedkeuring peeft aan de onverzoen lijke en aectariache politiek van Frankrijk tegen Italië on Duitschland en de eischen dezer landen welke politiek in strijd lijkt te zy n met de politiek van vrede door oi aerhandelingen zooals die door Chamber lofn wordt bepleit De Fransche politiek kan overigens aanleiding geven tot openlijke internationale conflicten Palestijnsche Conferentie geopend Chamberlain spreekt we omstwoord Te Londen is gisteren de Palestijnscae conferentie geopend In zijn welkom sfwoord tot de Arabische gedelegeerden zeide ministerpresident Chamberlain dat hun tegenwoordigheid de erkenning inhoud van de gemeenschap van belangen en gevoelens die voor de Arabische wereld karakteristiek sijn en naar hij zeide te vertrouwen ook beschouwd mag worden als het bewijs dat iii de banden van vriendschap die hen reeds zoo lang met het Britsche volk vereenigd hebben wenschen te handhaven en te versterken Chamberlain zeide hoezeer de Britsche regeering de ongelukkige gebeurtenissen in Palestina betreurt en gaf uiting aan dt vmrige hoop dat vrede en welvaart weldra liersteld zullen zyn Het vraagstuk ï i moeilijk en is soms wel onoplosbaar g noemd aldus de premier doch hoe groo er de moeilijkheid des te meer ben ik overtuigd van het gewicht van persoonlijk contact tusschen mannen van invloed Als de J iiaReitreefde doeleinden zÜn eenvoudig Wij willen in de allereerste plaats om gebied en ons r jk beveiligen Wa FrwKhe arbeid en Fransch bloed hebben opgebouwd zal Fransche moed weten te verdedigen Wy hebben een erfenis ontvangen van onie voorganger Wij wildon die ongeschonden aan onze nakomelingen mWen Daarover bestaat geen enkele twy fel gten enkele schaduw geen enkele oIéwnJl id tusschen Franschen Maar FmÜTÜk kan zijn diplomatieke actio niet beperken tot de grenzen an zün gebipd i B rtjk Het kan niet afzien van zi gnmtti den Invloed in andere deelen der vmld noch zich zü n rol als groote niolendhakl laten voorschryven Zeker Frank rfik begrüpt dat de natuur der dingen de umenverking van aardrykskunde en g Mhiedenii voor ieder volk speciale invloedtónei aangeven Maar het heeft voor ziin eigen rekening op alle vastelanden beUn gen en vriendschappen te verdedigen r Het houdt by zyn betrekkingen met InVburige regeermgen geen rekening met haar liolitieke structuur of haar doctrinaire voorkomen BINNENLAND Nederland en het vraagstuk der koloniën Afstand van eenig grondgebied hoe klein ook acht de regeerinK zelfs niet discutabel In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de Indische Begro ting zegt minister Welter o a Den leder die voor indiè nog krachtiger door de legeering weersproken hadden willen zien de geruchten nopens een internationale conferentie tot herverkaveling van koloniaal g bied wordt er op gewezen dat buiten de door hen aangehaalde aan duidelykheid niet te wenschen overlatende ontkenning van de juistheid dier geruchten in de Memorie van Antwoord op de Algemeene Be schouwingen betreffende de Hyksbegrooting de Indische regeenng nog op Zy het ten overvloede wil de Mmnter daaraan nog toevoegen dat afstan i van eenig tot het grondgebied van het Koninkrijk behoorend deel hoe klem ook door de regeering zelfs niet discutabel wordt geacht TELEGRAFISCH WEERBERICHT Wij hebben zoo icide Bonnet in het verloop itjncr rede geen enkele poging verwaarloosd om Wer miaverstand tusachen Jtalië en Frankryk uit den weg te ruimer Wij gelooven vast dat de aard der dinfw en de wenschen der volkeren zelf f krijk en Italië tot vriendschap nooden Wij krninen ons slechts een Italië yoontellen dat een aanval lou plegen op Pnnkrük en er bestaat zeker geen F ranBdiman die er ooit aap gedacht heeft dat zijn vaderland tegen Italië een oorlog zou kunnen ontketenen van en weerzinwekkende impiëteit Deze beide naties zyn met elkander verbondto door de drievoudige gemeenschap ran taal cultuur en vergoten bloed ft deze banden van vriendschap eischten Frankrijk dat het zich duidelijk uit na de betoogingen in de Italiaansche W n de Italiaansche pers H t Spaansche vraagstuk Jj Ölv verklaring ten deze van lö Oe r herhaald te hebben besprak Bon 4m burgeroorlog in Spanje J 8 r nK te Burgos die in SeptemwiLfwia haar neutraliteit in geval van fj log ter kennis bracht door tusschenf n haar vertegenwoordiger te Lon Mft openiyk verklaard en ons d f lyw dat ly nayverig de onafhankelgk wvan Spanje zou handhaven en geen buitenlandsche lUtt beslaglegging op WO atnvaaiden De regeering te Rome heeft in haar a met Engeland verklaard dat zy geon t 7itoriaal of politiek doel nastreef het moederland van Spanje noch 03 he S J ï Britsche regeerlntï ben Z nauwkeurige démarche heb 2 Jat ü volledig solidair is met PrankIflkh ekering van de onafhankc fltteid van Spanje Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur Voor de kuststrook Nevelig tot zwaar bewolkt geen regen van beteekenis zelfde temperatuur meest matige zuidwestelijke tot zuidelijken wind Voor het binnenland Miatlg of nevelig tot gedeeltelijk bewolkt geen regen van beteekenis iets zachter des nachts overdag dezelfde temperatuur zwakke tot matigen zuldweetelljken tot zuidelijken wind tBrnllLTr eenvoudig dat dezeT wonien nagekomen taakXldeUj ï o heW ƒ ï arte zullen wU Spanje telde te verbinden die dez eelde w r iHct tusscnen mannen van mvioed Als i Chamberiain te vertrouwen boven het ma staatsman zich geplaatat ziet tegenov ken van voorbarige gevolgtrekkingen ge dat wat een impase kan achynen U het h Ulïe jaren van burgeroorlog t Sreslagen Prankrük heeft het lell P J ooit andera dan een mwö toegewenacht van n PelHV j meenschap y 6ri nd Jegens de Spaansche die wn beroep ded n op de men