Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1939

Ftrma ARENDS Gouwe 218 220 Tmagt BEKWAME INPAKSTERS 37a WETTIOC HACO TBEIKIHQ ft KLASSE lU LIJST TtKUma VAN WOENSDAG B FEBBUAU INt HOOOE PREMIËN f 1000 e U 070 IIOÜO 12903 IBSU f 400 ssss lOiea 12766 laasi t 300 437 2786 9619 13471 f 100 919 1887 28Ü1 4339 6631 6968 8940 Mt 101T4 IHU 11701 14041 16777 17128 17483 piemiEn van ƒ Tout mn ini 1B9 267 63Ü 662 847 7B 1118 1897 2161 2300 3388 3811 2801 S4183B04 3039 3098 3193 3176 3906 8801 Franco in contact met Miaja Worden de vuandeUikheden gestaakt ywraanstaande Spaai sohe republikpii pii J Ie Psrgs z jn aangekomen be estl jen dit zich mepningsverachillen hebben ïoolïedaan tusschen Azana en Negnn Negnn IS van meening dat slecht te lïeiistand tot een oplossing der Spaanscht IweilM kan leiden op de basis der volgei de drie punten Waarborg der onafhankelijkheid enorBchendbaarheid an hot grondgebied Volksstemming en SUking der politieke en sociale onderdrukking Nejrrin acht deze drie punten niet te sclieideii Men vraagt nch af of dit meeninrsverachil net zou kunnen leiden tot een aftre den an den president der republiek lit Perthus wordt mtusschen gemel i da + daar het hardnekkige gierucht de ronde doet dat Negrin demissionair zou rifn De minister van landbouw Urige hier Jsar gevraagd ontkende het gerucht for meel Negrin i in gezelschap van generaal llo o en van den militairen gouverneur v n Barcelona te I Perthus aangekomen HiJ lieert zan intrek genomen m een Heme woning m de Hoofdstraat no 20 Aan e n vertegenwoordiger van Ha ai heeft Del Vayo uit naam m Negnn mede üedeeld dat h zich op Fran ich gebied un jcderc verklaring zal onthouden Hm wenBchl slechts de Fransche regeenng m Frankmk dank te zeggen voor de ont vangst der civiele Spaansche bevolking en van het leger evenals voor de hemzelf en de leden der Spaaniche regeering bereide ontvangst Toen de vraag gesteld werd of Negrin voornemens was naar Valencia te gaiin antwoonlde Del Vajo dat het de taak vin den preiident was om hierop te antwoir dm Uit Geneve meldt Havai dat Aram SUleravond per sneltrein naar Panis n vertrokken ült Londen meldt Reuter dat het Brit the kabinet heden i bijeengekomen en f de Spaanscho aangeiegenheid heeft Kiiadalaagd Het kabinet beschikte over twee rapJimen n van den chef van Je afdee lag WestFuropa Mounsey over de wmemens der rechtschen Deze votr ens werden gisteravond door den tog van Alva den Spaanschen am Mdeur te I onden ter kennis vn onsey gebracht en een van den lien zaakgelastigde Stephenson u fplgnan aangaande I minister del Vayo H schijnt dat Chamberlain zich tnitgesproken voor een versterking Bntsche bemiddelmgsactle Franco m contact met Miaja DtóyMaii deelde hedenmorgen me le U kir K norMl Franco con rilf r M n leger mmflindant enkele dagm uHen worden gestaakt flatmimster president Negnn die Cte r o H to 1 naar Hendayé meldt uit t arys dat volgens af aen die m de wandelgangen van Be Moken hebben met Loon ordt beveiï d dat de senator der yrenoes verwëh t binnenkort mar n oT T waar hy bespre fi M d n r waarcmder ot nl betrekkingen ouder u van meenJng ztfn dat een er PROFITEERT VAN ONZE I SPECIALE AANBIEDING I Leeftud Va 17 jaar Aanmelden aan de tlabnek LAKENS en SLOOPEN GRASLINNEN LAKENS 2 persoons srel o iuur l met fiaaie motieven slechts 97 BIJPASSENDE SLOOPEN 27 14B8 IMI 2433 2SBa 3408 3676 3637 8606 4183 4269 4288 4483 6168 6336 6867 5611 ZIET SPECIALE ETALAGE 3870 3W24 3993 4081 4101 41S8 4S21 4603 4769 4622 4862 4870 Ö609 6618 5721 5914 6998 6128 166 6888 6418 6643 6619 6676 6794 814 7113 7677 7718 7793 7860 7916 8106 3789 J L BRUNS L GOUDA 6866 6876 814B TANDHEELKUNDJG INSTITUUT HOLLANDIA Café JIOLLANBIA MARKT 40 GOUDA S i eekuur Donderdafe 9 12 Geheel Gebitten f 30 met xarantle Punloos trekken inbegrepen 8284 8303 8311 8413 8464 8530 8661 8698 8831 8976 9096 9106 8166 9223 9333 0391 Q466 9468 9470 9B6B 9636 9686 9693 9739 9765 9774 9783 9812 9940 9046 9968 99Ö5 1006J 10191 10349 10356 10J90 10410 10420 10619 10643 1Ü7J0 10768 10B02 10978 11091 11096 11355 11384 11818 11598 1167i 11786 118IÖ 11Ö46 119J9 13124 12211 13486 13638 13673 12770 13813 12846 12896 12066 lJ95a 13964 13308 13388 13414 13453 13709 13762 13968 14187 14303 14497 14616 14663 14591 14716 14774 14777 14849 14868 14809 14917 14924 16063 15463 15638 16539 15575 15716 16962 15976 15996 16106 16317 10344 16347 16351 16118 16330 16417 16443 16644 16697 16700 16776 16881 16987 17093 17267 17284 17346 17664 17567 17696 17910 17966 1 977 17979 18101 18 98 18207 18243 18813 ia4B8 18491 18619 18638 1B703 18980 18J83 19024 19043 1M84 19371 19347 19444 19484 19539 19626 19750 19817 19919 19904 300S8 30068 30182 K167 30334 20302 20582 30630 30637 GEEN PBEMIKN 4S 78 87 98 138 143 166 161 288 ai6 SS 397 431 440 4BS m 588 695 610 661 671 760 061 808 916 933 1034 1028 1029 1030 1067 1117 1132 1148 1188 1191 1196 1329 1141 1940 1276 1980 1323 1354 1366 1383 1388 Ï417 iffi f 1486 1517 1539 1664 1657 1686 1867 1708 1717 1726 1764 1774 1fUl7 1888 1869 1939 3010 3039 2106 3349 3863 2367 2390 3401 2407 2434 3449 3474 2476 3807 2681 2649 3780 attflfl 2898 3918 3960 2988 3031 3079 3096 3102 3114 3185 3900 3202 3213 3363 3378 3384 3286 3300 3361 3873 STAP OVER OP da VichU VVufirua4l fahet 222 20 voor25 3883 3407 34S7 3561 3606 3613 3646 3670 8673 3763 3764 3766 3810 3834 3868 3864 3938 3964 3974 3977 3978 3997 4019 4013 4032 4039 4075 4077 4092 4113 4114 4106 4307 4331 4366 4385 4403 4417 4419 44S6 4476 4S13 4S3S 4683 4605 4830 4630 4681 4646 4660 4666 4714 4760 4761 4764 4836 4887 4850 4877 4B4T 4993 6014 6077 6002 6092 6006 6137 S186 5387 6801 6307 6445 6462 5478 5543 5693 669S OOOl 5615 6619 6630 6669 5736 5744 5804 5896 5935 5986 6942 S986 6040 6041 6047 6048 6095 6136 6139 6147 6160 6396 6337 6306 6313 6316 6374 6603 6616 6S16 6634 6648 6713 6717 6743 6760 6836 6866 6869 6031 6067 6960 7041 7049 7061 7060 7074 7103 7110 7161 7316 7381 7233 7347 73 3 7374 7386 7411 7678 7683 7783 7900 7926 7934 8042 8061 8097 gjg gjg g g 8686 8700 8710 9100 9116 9123 9176 9461 9481 9488 9490 7443 7471 7600 7640 7617 7639 76S1 7776 7778 7796 7815 7863 7864 7896 7974 7990 7091 8000 8006 8010 8031 8194 8163 8167 8166 8196 8337 8989 8884 8439 8467 8479 8613 8638 8663 8712 8799 8876 8896 8903 8930 9068 9299 0314 9833 9368 444 iV 9493 0666 9674 9676 0681 9798 9760 0763 9767 9T69 9816 0837 9838 9843 9879 991B 9986 10010 10038 10044 10108 10136 10146 10178 10183 1018B 10300 10266 10280 10301 10321 10336 10366 10368 10385 10461 10468 10466 IOjOI 10868 10670 10575 10680 10704 10733 10733 10764 10825 10870 10933 10958 109i92 11064 11065 11076 11193 11154 lUSO 113Q4 11331 11333 11347 11348 11378 11381 11890 11391 11435 11438 11684 11659 11664 11666 11649 11667 11706 11724 11739 11733 11032 11933 11073 11980 13066 13008 13106 13199 13333 13394 13303 12340 13366 13359 13876 13399 13484 12644 13607 12631 12650 12669 12664 12671 13776 12803 13811 12814 13833 13907 12017 13030 13034 12941 13000 13009 18041 13081 13103 13136 13137 13160 13383 13306 13837 18369 ia47d 13477 13483 13605 13638 13B66 13758 13863 13888 13886 18003 13910 13938 13901 13093 14037 14006 14137 14143 14158 141B8 14337 14334 14238 14341 14800 14377 14437 14460 14483 1449B 14676 14620 14646 14603 14700 14790 14799 14807 14834 14000 14908 14911 14933 14976 14089 16013 16016 15000 1U06 18110 16139 16143 15181 16100 15989 16366 16390 10815 lÜBS 15470 15480 16563 1866B 15607 15616 15647 16676 1B603 1B7S4 15 71 16814 16866 16879 16S87 160S7 19Q16 16068 16079 18131 16316 16314 16832 16374 16885 16806 16808 16404 16408 16418 16463 16487 16516 16633 16095 16538 16647 16648 16M0 16B74 16604 16663 16671 16696 16703 16706 18710 16717 1 716 16740 16764 16756 16793 16835 16830 ira49 168B1 1690B 16909 16943 16986 17030 17053 17066 17137 17169 17163 17178 17189 17931 17333 17253 17266 172B9 17314 17466 17496 17537 17651 17668 17569 7708 17721 17749 17834 17836 178B3 17908 17932 17988 17089 18140 18239 18293 18308 16323 18399 184Q0 18418 18448 1S497 18538 18680 IB584 18608 18618 18618 18731 18860 18967 18068 19000 10030 19055 19076 10095 19103 10126 19138 10144 10163 NOOIT hooit N oodot v and r n towrd moeten MMw an het uit 9 dflht baUmmerdW dtr IfOOIT 19368 19368 19332 19387 19461 19405 19457 19672 19032 10695 19610 19713 19738 10749 19760 19776 10780 10871 10603 lOflOl 19984 30042 20049 30061 20117 20163 20155 201S3 30197 30300 20212 20360 20413 20439 204Q6 20470 30483 20467 30606 30886 0564 20678 20686 20636 20661 30660 30716 207S4 20730 20782 J0819 20840 30865 90893 30968 20976 20087 Verb vorige lyst 1460 tn a 1484 9008 m s 9D9B 10118 m s 10168 10664 m Z 10640 14706 BL z 147S8 l66n m X 10680 iTOlt m 17017 Kuulav pmnlo FIken militair in liet Ko ninkliik Nederlandscli Indifcli Leger waclit de eervolle taak mede te werken aan de bescherming van Nederland i Overzeeaclie Bezittingen Een eervdlle taak wacht SLUIT U AANI OOK VOOR U IS PLAATS Voor flinke ongehuwde jongemannen tusschen 18 en 30 jaar is er plaats bij de Infanterie Artillerie Cavalerie en de Genie Aanmelding kan geschieden en inlichtingen omtrant bezoldiging dienstverband en mogelijke vooruit zichten zijn te bekomen bij den Commandant van de Koloniale Reserve NIJMEGEN De Gru ter s £ Wge=te cShê i r Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij DE MODELWASSCHERIJ 5RAAF FLORISWEG 113 115 GOUDA Telefoon 208i Gebruikt bedrijfswatdr als regenwater zoo zacht WRINGERS leveren w U in de NIEUWSTE MODELLEN Prijzen vanaf ƒ 7 75 8 25 9 25 10 50 12 00 en 16 00 H DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 euvïrf om reclame lleol m di 2i n geld opbrengt Dl Uw raak ▼ owien kan en in tand kan houden Daarvoor bs c iaat maai één goede manier advartaaren in aan blad dat Inlena gelezen wordl de krant uit Uw Adreilesrt daarom In aaata omgariag OÉ tOUDSCHE COUR No 19954 77e Jaargang Donderdag 9 Februari 1939 GOGMIHË GODMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDAEN OMSTREKEN SewSkS DS SnUDEwSli mSrDReViS MO eIÏe NIEUWÜKKüKü UUUJiKKbRK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagrelüks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per Wartaal ƒ 2 6 per leeV 17 cent tfveral wa r de bHoriins per looper guschiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 IB Akonnmonten worden daïelUk aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by oase afenten en loopers den boekhandel en de postkantooren CUB bureaux ifln dagelljka geopend van uur Administratie en B iactie TeWiltert 27 Postrekemng 48400 ADVERTENTIBPRUS Udt Gouda en omstreken behoortnde tot den beiorgknng 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ O 26 Van kuiten Gouda en den bezorgkrmg 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer f O 80 AdverteWien m het Zaterdagnummer 20 beslag op den pirija Laefdadighelds advertentién de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagma 60 hooger Advertentién kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zl n ingekomen tenemde van opname verzekerd te zun Gewone advel ntien en ingezonden mededeelmgen bu contract tot zeer gereduceerden prQa Groote letters en rarulen worden berekend naar plaatsruimte PARIJS ZOEKT EEN REGELING MET FRANCO Zal Azana aftreden of Negrin men te kennen dat de regeering deze aangedegenheid moet onderzoeken Pas wanneer de regeenng een besluit zal hebben genomen zal de mogelijkheid van een nieuwe reis van Berard onder oogen kunnen woMeh gezien Te Hendaye is opnieuw een roo transport vluchtelingen wo lOÓo mill ciens naar rechtsch Spanje teruggekeerd De kwestie Minorca Fngelsche diplomatieke kringen bevesti gen dat Franco te I onden heeft doen mp ten dat hy zich voorstelt Minorca te b zetten doch dat hy voornemens 19 dit alleen door bpaana he troepen te laten doen zon der eenge buiteniandsche hulp Aan deze verzekering hecht Engeland evenals Frankryk natuurlyk groot belang aldus verklaart men De gedachte dat een Bntsche oorlogsbodem en afgezant van Franco naar Minorca zt overbrengen om met de autonteiten oP A i eiland te onder handelen wordt door En lsche diplomatie ke kringen met by voorbaat van de hand gewezen hoewel 7y dat een eenvoudig mogelijkheid noemen Fen besluit zal alleen kunnen worden ge nomen na een meer uitgebreid contact met Franco en wanneer men zeker zal zyn van de bedoelingen der republikeinache leiders In officieele kringen zoo meldt Reuter u t I onden is op het oogenblik mets be kend ten aanzien van het bericht volgens hetwelk een afgezant van Franco aan boord van een Britsch oorlogsschip naar Minorca zou worden gebracht De kruiser Devonhire ligt te Port Mahon doch men weet met of dat met een by zonder doel is Irtu fachon heeft men te Londen met veel hoop aldus de diplomatieke redacteur van Reuter dat Franco iets anders dan onvoor waardelyke overgave zou verlangen zou slechts 32 myl van het m nood verkeerende vaartuife verwyderd zyn doch kan het wegens de zware zee met bereiken Evenwel worlt gemeld dat in Hallfax een bericht is opgevangen volgens hetwelk het waterdiöhte schot van de Maria de Lam naga hoewel beschadigd het kan houden en dat de zee kalmei wordt Naar het schynt verkeeren verscheident andere schepen in het midden van den At lantisch n Oceaan ook m moeilyke omstan digheden door het zware weer Zy zyn reeds ot het tydsLhtma achter Volgens een later bericht heeft de Vieendam het schip bereikt kennmg de jure van de regeering te Bur g o8 in den kortst mogelyken tyd tot stanö moet komen Hy heeft van den mmister van buitenlandsche zaken generaal Jorda na reeds de beslissing kunnen krygen dat mej de Ttaliaansche troepen van het Cati laansche front doet terugtrekken opdat zj ich niet zuUeii kunnen bevinden in de nabyheid van de Fransche grens m verbal d met den rechtschen opmarsch Dat ia een eerste betoon van den wil tot kalmeenng die door Burgos te kenïien Js gegeven Burgros vi de volledige politieke onafhan kelykheid handhaven ondanks de jreboden buiteniandsche hulp Het blykt dus dat de terugtrekking der Italiaansche troepen al volgen op het emde van dcn burgeroorlog dat thans naby schynt Het heeft allen schijn dat de regeerintrFranoo het meest geneigd ia zich te onen teeren naar een monarchistisch dan naar een totalitair systeem Rapport aan Bonnet Tydena het onderhoud tusschen Berard en Bonnet dat oïigeveer een uur duurde heeft Berard den minister an buitenland Eche zaken verslag uitgebracht ovei mis ie naar Burgos Volgens m gezaghebbende kringen na het onderhoud verkregen mlichttngen hebben de besprekmgeai van Berard in Spai je plaats gevonden in een zeer harteljke at Tnosfeer Berard heeft twee besprekingen met Jordana gefvoerd Hy betoonde zich zeer voldaan over het begrip van zaken dat hy by de nationaliistische autoriteit ïeeft ontmoet Wat de kwestie der vestiging van normale diplomatieke betrekkingen met de regeenng van Burgos aangaat e ft Duitsch voorbeeld ook den naam nationaal socialistisch aanneemt doch daarmede heeft zulk een bewegmg nog met de beslissende ideologische houding die het l uitsche volk daaraan heeft gehecht By ieder volk moet zulk een beweging teruggaan tot het eigen nationale karakter en de eigen tradities BINNENLAND POSITIE DER DUITSCHE VLUCHTELINGEN IN ONS LA D Minister OoseHng zet uiteen welke maatregelen hU beeft moeten treffen Op de viaËcn van den heer Van Emb den bctreiiende de ttiugieitunt van Uuii cti Juodbthc vluchtelingen heelt de Mmliicr van Justitie als volgt gcani woord IX vtiontrustcndc tüenemlng van het aantal vluchLellngen ook uiL ver ver wijdeide streken van DuitóclUand ai komsilg üat i iiidi üe bekende geljeurtómtócji in LHiiLsclUand op onregelmatige wijzo de Neüeiiandiehe ëii ru heelt we ten te oveischiycien eu binnenManai inzonderheid in Amj terüani is aange u otien heelt nadeie maatregelen dun geiia noodig gemaakt De mmibtei heelt zich daarom tot zijn leedwezen genoodzaakt j eaienj te tjepoien dat de mannelijke vluchteitligen ciie van 9 iNovember at tot i DteemDei oni lanü omegelmaut waien binneiigckümen in bijzondere kampementen zouaon woraen onüeigebracht en vooits dat vluehtelln t eii dic na laatstgenoemden datum zon der toebtemmmg de Nedeilandsche grens nog mochten oversclinjOtn speciaal wanneer zij m grooteie getallen in ceni ge gemeente woiden aangetiolien zou eien woiden teiuggeleid naai het land van herkomt t Met betrekking tot iaatstbedoeiaen maauitgel it uiiüiukkelijk bepaald dat teruglciüuig achterwege dient te WUven niet alleen m gevallen waarlli direct leveiii evaai aaimeraehjk kan woiden geacht cloth is ook oveiigens nog een naüeic aanwij ijiguig gegeven mgevolgc onaei welke omstanoigneden ook zonoer dat van cureci levcnigevaai i piake is niet mag woiden uitgeleid Dl uitvücrint van dezen maatregel ifa m de eeibte piaau opgeüiagen aan de kracliLeiia de vi eemütimgenwetgeving met not totzieliL op de hiei te lande ver blijvende vreemaeiuigcn belaj Le hooiden van plaacöclijke pontic tby do onder werpeluke aangelegenheid m het byzon der die in de grooie gemeenten Wan neer twijlel omu ent de te nemen beslis bing bestaat zijn de procureiu genei aal en diiccceurcn van politie ingescha kcld die in daarvoor m aanmeikmg ko mende gevaUen de beshismg van den mlnit ter dienen in te roepen tdit laatste tcschltd m de piactijk veelvuldig Zekei in de onibtandigheden van de laatste maanden welke niet dooi de Ne derlandbche ovtiheid ixi het leven zijn geroepen is het ten eenenmale ultgeiUo ten dat een vooischiift zou kumien woi den gegeven kraehtens hetwelk elk ge val waarla een vluchteling aanvoert ddt terugleuUng vooi hem onmiddellijk ievtnsgevaai opieveit aan den ministei zou moeten woiden vooigelegd JEr zy blechtj op gewezen dat alsdan wel zonder uitzonaeitiig een beroep op levens gevaai zou worden gedaan Werd daar naast nog een proceduie met verweei middelen ingesteld dan zou het wel zeer geiuimen tud dmtn vooidat een beslis suig zou kumien worden gegeven Niet het minst m het belang van de vluchte lingen zeil is echter een zoo spoedig rao geiyke beslisiïLag gewenscht Oveiigens zou een wijze v n behandeling ali liiei boven bedoeld welke aan de vluchtehn gen gelegenheid zou bieden te bereiken dat zjj althans vooi eemten tijd m ons land zouden kunnen verblijven uiteraard nieuwe pogingen tot onregelmatige bin nenkomst van vluchtelingen m de hand werken en de georganiseeide hulpverlee ning die in meer dan een opzicht heil zaam heeft gewerkt ontwrichten Met betrekking tot de wijze van uit voering zooals die verder in de vraag punten ter sprake is gebracht ziet de Minister zich genoodzaakt tot zün leed Zelfs by imitatjepofeingen moet een an dere inhoud dan in Duitschland beslissen i worden Het Italiaansche fascisme is een ongineel antwoord van het Italiaansche volk aan het lot ook het Duitsche natio naal socialisme kan er aansprak op maken Ie wereldbeschouwing te vormen van het Duitsche volk in onzen tyd en het antwoord der Duitsche natie aan het lot van ons tyd ptrk Wanneer andere volken een dergelyk anwoord willen vinden moet dat geschie den op de baais van persoonlykheden en idealen van het eigen verleden of wel zy moet nieuwe vormen vinden die deze natie mt het bedien naar de toekomst leiden zyn Ten slotte zeide Rosenberg dat door deze verduidelijking de nationaal socialistische beweging hoopt opnieuw een bydrage te hebben geleverd voor een algemeene pac ficatie Gee t lyke stryd Is er in de wé reldgeschiidenis steeds geweest en mee nmgsverschillen op het gebied der wereldbeschouwmg zullen den volken ook m de toekomst niet bespaard blyven Maar dat behoeft met ten gevolge te hebben wan neer allen van goeden wil zyn dat nu uit deze worsteling van een groot tydperk noodzakelykerwyze politieke of zeJfs mi litaire conflicten ontstaan Schacht zou voor nieuwe functie hebben bedankt De Daily lelegraph meldt mt Berlyn dat dr Schacht de oud president van de Ryksbank geweigerd heeft de functie vmi specialen commissaris voor den uitvoer die hem door Hitler was aangeboden te aan vaarden hoewel van verschillende kanten druk op hem was geoefend Japansch vlootbouwprogram af ekoi digd Japansche manne met ongerust over versterking van G uatn De minister van manne admiraal Yonai 1 heeft in het Ijagerhuis nieegede kl dat hy binnenkort een aanvullende begrooting za indienen voor een meuw vlootbouwprogram ma In antwoord op een interpellatie in de lerde subcommissie der begrootmgscom missie welke de begrooting van leger en vloot behandelt heeit admiraal ionai me degedeeld dat de Japansche marine met veef beteekems hecht aan de versterkmg van htt eiland juam Hy zude dat daar niets in steekt lat de traditioneel © vriend schappelyke betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde fataten zou kunnen schaden Evenmin is ler een wyzigii gebracht m de Japanache vlootpoiitiek welke een nu nimura vlootbewapening beoogt gebaseerd op het begm ei van met bed reigmg en met aanval Van ifezaghebbènde zyde wordt verno men dat prins Konoye die voorzitter is van den geheimen raad en tevens mimster zonder portefeuille met als minister zonder portefeuille zal aftreden Het feit dat hy deze twee functies be kleedt is onlangs in het liuis van Afge vaardigden ter sprake gebracht doch naar vernomen wordt ia Konoye met den minister president Hiranoema overeen gekomen dat hy beide posten nog zal behouden met het oog op het juibt begonnen opbouwwerk m China en met het oog op de omstandig beid dat de kwestie van de regeling der betrekkingen met Engeiand en de Ver eenigde Staten open staat NATIONAAL SOCIALISME GEEN EXPORT ARTIKEL Roeeiü rg begileit Joodsche eervaat Tydena een receptde voor de buitenland sch diplomaten en de buiteniandsche pers heeft de rykalider Alfred Rosenberg giste ren een redevoenn f gehouden over het on derwerp iMoetein ideologische tegenstelhn gen vyandschap tusschen staten tengevolge hebben In 4e2e redevoering zette spr volgen het D N B uiteen dat iedere natie de pro blemen op eigen mamer oplost en daarmede slechts haar eigen lot bepaalt zonder er aanspraak op te maken andere staten rechtstreeks te willen beïnvloeden Het nationaal socialisme is steeds bereid traditie en wezen van andere volken te be grypen en heeft m het geheel niet de be doeimg wanneer het met rust wordt ge laten vreemde staatslieden en andere sta ten te achtervolgen met negatieve cntiek en propaganda Over het Jodenprobleem sprekend zeide Rosenberg dat de maatregelen van Dujtsch land ter u4f chakeling van de Joden mt het gel ee i Duitsche leven thans een wereld phitsing van alle Joden en van hen af hankelyken hebben gewekt als antwoord op dezt zelf eidediging der Duitsohe natie Daarmede is het probleem van een defini t eve emigratie weer tot een wereldpolitiek probleem van de actueelste soort gewor den Dt nagestreelde z g ZionistiSLbe staat heelt Als eenige kwestie blyft dus volgens lio i enberg de vraag of en welke aaneenge si ten groot gebied de democratien ter be schikking willen stellen om den J oden in hun geheel rond 15 imllioen personen tot vestigingsgebied te dienen Spr wees er op dat het probleem zich beperkt tot de voor stellen inzake Guyana en Madagascar IX honderdduizenden Joden uit Duitsc i land en later de miUioenen Joden mt Cen traal en Oost Luropa moeten in geslotei verband i oiden ondergebracht in een ko lomsatiegebied By een dergelyke kolom satie kan geen sprake zyn van de opnch ting van een Joodsch reservaat Voorts keerde Rosenberg sach tegen de beschuldigmg dat de nat soc beweging met Duitsche parallelpartyen by andere volken Mt het leven heeft geroepen en dat zy deze zich voor een deel eveneaia nat soc noemende groepen m het veld wil bren gen tegen de staatspohtiek van andere na ties Het IS begrbpelyTï aldus spr dat een vernieuwingsbeweging by andaw volken op Schacht zou volgens het blad met langer j vereenzelvigd wenschen te worden met de j fmancieele en economische politiek van het J nationaal socialistische regiem Hy hoopt weldra een groote reis te ondern men waardoor hy ongeveer een jaarin het buitenland zou blyven Intusschenblyft hy minister zonder portefeuille Het ia overigens met het oog op de omstandigheden m Duitschland met onmogelyk dat Schacht van zyn reisplannen zalmoeten afzien j In de omgevmg an Schacht hecht me 1 volgens Havas geen geloof aan de berichten waarvan wy melding maakten nopens een aanstaande reis van Schacht naar de lan den van Z O Luropa Britsch schip in zinkenden toestand Uiatham het Amenkaanfache kuststationheeft om 6 2o Woensdagavond de volgenderadioboodschap ontvangen 1 zyn onderhoud De Queen Mary beiicht dat de Maria di Larrinaga onmiddellyk hulp vraagt De positie van het schip is 4215 Noorderbreedteen 46 50 Westerlengte luik nummer een uingedrukt r De Maria de Larrinaga is een Britschschip lat 4 988 ton meet van de regeeringstroepen eff De Maria de Larrmaga heeft zelf per radio bekend gemaakt dat het in zmkendei toestand is Het htoomachip Scan Mail is op weg erheen en ou denkelyk om 10 uui vanmorgen by het schip aankomen Ook de Aurania v n de Cunard spoedde zich naai de Mana de Larnnaga die 24 Januari van Houston naar Lngeland is vertrokken Het chip was gebouwd in 1929 Het Nederlandache s s Veendam van de HAL sSinde vannacht dat het zich op 200 myl van de Larnnaga tievond en zich erheen bagaf legen tien uur meldde New lork Het in nood verkeerende schip Maria de Larrinaga heeft op de verschillende uit geseinde radiogrammen tot dusver met ge antwoord Alle kuststations en schepen zyn gewaarschuwd om te trachten met het vaar tuig in verbinding te komen De radio Ma rme Coloration of America die smds gis teravond 10 uur mets van het schip ge boord heeft heeft den volgenden oproep uitgeseiiid Verleent hulp DiL schip heeft 37 man ar boord Tracht hen te redden Het Engelache vrachtschip Clintoma