Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1939

Tweede blad enkele hoeven uitgesti ekte hellingen vol zon een uitzicht over een zee van toppen tot aan den Grooten Rettenstein Men telle de skibergeii welk men om zich heen ziet en wanneer men alleen de mooiste en de bekendste bergen wil bezoeken is een vacantie van veertien dagen nauwelijks voldoende Van de Bichlalm waart onze blik naar het Zuiden in een geleidelijk stijgend dal hetwelk ongeveer 10 Kilometer ver wordt afgesloten door een slank kerkje Daar achter verheft zich een usreus de Grossvenediger Het kerkje heet Jochberg Een paar maal per dag kan men het met de autobus naar Pas Thurn bereiken Dit allesIjehoort nog tot het excursiegebied om Kitzbühel Wanneer men de dozuncn tochten van de Ehrenbachhóhe von den Steinbergerkogel van den Horn en den Stuckkogel naar het dal heeft gemaakt wacht nog veel moois en eenzaams OP den toei ist Men zou hier kunnen vertellen van den Schütz den Kuhkaser de Kelch Alp met de hut van den Alpen Verein den Pengelstein Maar dit is slechts een greep uit rijke skiherinneringen Een enkel woord over meer uitgestrekte tochten welke echter toch gegemakkelijk in één dag kunnen worden gemaakt Daar heeft men bijvoorbeeld den tocht naar den Zweitausender en den Barenbadkogel De autobus der posterijen brengt U tol op een hoogte van 1275 M op de Pas Thurn Men moet niet lang klimmen om de Restehöhe te bereiken Nu loopt een eenig mooie kam hoog boven het dal van de Salzach Men ziet de geweldige bergketen van de Hohe Tauern van den Grosslockner tot aan den Venediger en aansluitend de Zi lei taler Alpen Ongeveer anderhalf uur duurt de weg tot wij den top van de Zweitausender hebben bereikt en dan suist men in vliegende vaart naar de Trattenbachalm een zonnig hoekje in het gebied van den Kleinen Rettenstein Het is een zeldzaam idyllische zonnige pleisterplaats geleid door een oude boerin Nu stijgt men weer om spoedig den Barenbadkogel te bereiken en dan daalt men aan de noordzijde door mulle sneeuw naar den Jochberg Zoo geniet men een ganschen dag waar de geurige Faschingskrapfen welke men s namiddags bü de koffie te Kitz krijgt nog bü komen En dit is slechts één van de dozijnen onvergetelijke tochten van de hoogten naar het dal Hoe men het ook uitrekent hier duurt de vacantie te kort Want men moet toch immers ook eens met de kilift naar de groote oefenhellingen in het westen van Kitz trekken Men moet een grooten wedstrijd bijwonen zooais die om de Duitsche kampioenschappen welke voor 25 en 26 Februari wordt aangekondigd Mer moet genieten van Kitz zelf met zijn schilderachtige hoofdstraat Men ivitzbuehel in Tirol lil wintertooi Vinoliacrême tuben 35 en 60 cent potten 45 en 90 cent genoemd Reeds in den vroegen ochtend brengen de cabines van de zweefspoor de skiloojpers uit Kitzbühel naar deze hoogten Eindelijk stopt de sneltrein en terstond bevindt men zich midden m de vioolijke gezellige drukte van een gi oot wintersportstation Bleeka menschen stappen uit bruin gebrande stappen in en nemen afscheid van dit oord waarvan zij reeds na een koit oponthouijd zielsveel zijn gaan houden Want hierin schuilt de bekoring van Kitzbühel Men voelt er zich terstond thuis en volkomen op ziJn gemak Willen wij wedden dat gij nieuweling reeds daags na Uw aankomst uit ongeduld een tochtje naar den Hahnenkamm ondeme emt Tien minuten zweefspoor een half uur op de ski s naar de Ehrenbachhóhe 1805 M om daarna naar Kirchbeig af te dalen Dezen weg glijdt men op zijn ski s af Het is een harde slalombaan Deze tocht is zoo mooi dat iedereen zweert hem gedurende ztjn gansche vacantie eiken dag tweemaal te maken Menigeen doet dat ook tot hij ontdekt dat dit hier slechts een zeer klein brokje van het geweldige berglandschap is Het is een mooi gemakkelijk bereikbaar stukje maar drijven de nieuwsgierigheid en de lust tot avontuur ons niet verder Een tocht op de ski s naar het getiergte is eveneens mooi Heerlijk is het in den vroegen ochtend over Wi klern naar Bicheln te klimm einde een bezoek te bra g aan do gi ootc uitspannin5 de Bichlalm daar ginds vlak onder de Stuckkogel De takken beladen met zilveren naalden hangen over den weg en de ochtendzon schittert daaiin als in milliarden diamanten Boven vindt men 100 20 cent per pakje BALT A DEJONG Oosthaven 29 Tel 3364 Willem Schald Wijditraat 23 Goudi Speciaal adras voor GEMAKSCHOENEM Qadipl Padicura laiigt van üw remmen t £ Hun loan n het uw tvenieeri kan misichlen forgen al behouden bij n dank lij uw remmen De Crisi doet heel do maatachapplj ontwricht Gedëzair alleen zal U van llkdoornpljn vcrIloMi V rkrUebaar bU Apoih en Dror HOOfMp OFPICIEELE CRiaiS PUBLICATIE BloemkwaekeriJ vergunning 1939 De Nederlandsche Sierteeltcentrale detlt hierbij mede aan bij haar georKamseerde hloemkweekera dat ingevolge het bepauldi bij besluit van haar dagelijkach bestuur va en 3den Januari 1939 no 95 Nederlandschö Staatscourant no 22 d d 31 Januari 1939 voor het kalenderjaar 1939 ala bloemkfl eekery vergunning zal gelden de op den ulaten December 1938 van kracht geweO t zijnde vergunning behoudens ten aandien van aangeslotenen aan wie in 1939 eeTi nieuw bewÜs van vergunning wordt uitgereikt s Gravenhage 9 Februari 1939 Spreekuren Dr P BELGRAVER KEEL NEUS OORARTS FLUWEELENSINGEL 60 GOUD 4 Eiken werkdag van 1 2 uur behalve Woensdag Bovendien Donderdag van 11 12 uur en voljrens afspraak Voor on en minvennogenden v Iterson Ziekenhuis Dinsdag Donderdag Zaterdag van 9 10 uur St Jozef Paviljoen Woen ag van 10 11 uur Wijkverpleging Maandag van 3 4Vè uur GELD Ambtenaren tot maandinkomen zonder boiig Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritsweg 3 Rotterdam C Inlichtin n postz v anhv en afwikkeling schriftelük HEDEN BRENGEN WIJ IN DEN VERKOOP 500 PAAR ft MATZIJDE DAMES KOUSEN 4iiiH t WiH Extra fijn weefsel en daardoor zeer Elastisch met versterkte voet in alle modekleuren per paar slechts SS omnt i J L BRUNS TURWMARKT GOUDA Februari Overhemden met 2 paar manchetten h 2 boorden met tabs en baleintje SLV 2 FRANS VAN CAMP 8 M M KODAK CINÊ PROJECTOREN 25 m 8 m M Agfa Smalfilms 8 m M Keystone Projectoren vanaf ƒ 49 50 8 m M Kinderfilms 50 ft ƒ 3 75 16 m M Zaalprojectoren FOTO DAEMS iïLu ZIE DEZE WEEK ONZE SPECIALE SMAmiM ETALAGB Zóó aromatisch zóó zachtsmeltend en lichtverteerbaar is alléén de poreuze BROS vollemelk chocolade van Bensdorp BROS is bros als beschuit enidorp vollemelk chocolade VERKRIJGBAAR BIJ UWEN WINKELIER O BENSDORP VERKOOPFILIALEN EN DEPOTS aLAUWG OEUIVEN TOMATEN TAFELAPPELEN ORAPB FRIHT s TAFELPEBBN DOFFE KASTANJES SINAASAPPELEN NIEITWE VUGEN MANDARIJNEN DOOSJES TUNISDADBLS CITROENEN VRUCHTEN IN BUK EN 0LA9 BANANEN DIVEHaE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kvaUteit tegen scherp concorreeiende prijzen De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 2T TELEFOON 33U Rijwiel en Sporthandel H DE GRUIL HET ADRES WAAR U ALTIJD SLAAGT Fongers Burgers Simplex D C R en Elite Rijwielen Prijzen vanaf ƒ 19 25 Prima verchroomde STOFZUIGERS met alle hulpstukken vanaf ƒ 18 75 Autopeds in verschillende uitvoeringen en prijzen LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 ONDER DIT TEEKEN wordt thans een opgevoerde kwaliteit motorbrandstof verkocht i m hr o b b k=n uo hoog kw to 0 r n c voo de k d cgtnich pp d b j geheel Holland un de Euo pompen verkriigbwr ts De ben ne kw h e od n g d h de e coBob l Je m o d gen Uge koaen Be oo deel k ge J e opg j h j li biedt 200 I g oo e klopv sche J meer kr ch o kkel og düi b paring r 3i STOP BU HETERO TEEKEN I hu u nu ét Jmdt mionlu Ptruritbtf Vul htl tarltr ma WA1 BE PAAKOU TtEKENT £$ S0 til htl eantr mn Essolube UOTQH QH 10 W uiHUnlH uil dl itni Em praJi k wbie it lUnhoW kcillo i 1 i bi Bjiro il Ml i il HU ITANDAIID AMBRIKAANSCHE PETROLEUM COMPAGNil N w PBTROIEA S GRAVÏNHAO flOUPSCHE COURANT Vrijdag 10 Februaril939 Ski sport te Kitzbuehel Verbreiding Coloradokever in het vorige jaah II zijn dus die waar een of enkele kevers of groepjes Jonge of oudere larven of wel plekken met alleen de bladbcschadlgUig werd waargenomen Is vrijwel steeds aangifte gedaan ten gemcontohulze zooala dit In Art l van de Coloradokevorwet is voorgesclu even Zoodra een vindplaats werd aangegeven werden de noodlgo maatregelen genomen om deze haitrd Volledig uit te roeien en dus voor do omgeving geheel onschadelijk te maken Daarvoor werden de aanwijzingen gevolgd die in het bul tonland gebleken zijn tot een uitroeiing te ieldon Alle kevers en larven worden verzameld en de aangetaste planten met de omgevende werden uitgetrokken in een ter plaatse gegraven kuU geworpen en nadat zij met petroleum en benzine begoten waren met een flinke laag aangestampte aarde bedekt Daarna werd indien het mogelijk was op zandgrond de grond op de aangetaste plek gezeefd ten einde de daarin reeds weggekropen larven of aanwezige poppen te kunnen verzamelen en vernietigen terwijl de grond ter plaatse ten slotte nog werd ontsmet door begieting m4t 5 liter petroleum i benzine per M2 Alleein daar waar do ontwikkellngstoet tand der larven voldoende zekerheid gaf dat er nog geen larven in den groïul weggekropen konden zijn werd grondontsmettlng niet toegepast In het geheel zijn voor deze ontsmettingen 15 829 liter petroleum en benzine gebruikt Deze behandeling der haarden kon echter niet de eemge wijze van bestrijding zijn Het was ook noodlg dat detracht werd de vorming van haarden t e voorkomen en dit kan allen bereikt worden door alle aardappelvelden in het gebied dat met invasie bedreigd werd te doen bespuiten mot een Insectendoodend middel In het algemeen kan gezegd worden dat door de aardappelverbouwers voldoende medewerking is verleend bij de uitvoering der bespuitingen Resumeorende kan dus worden vastgesteld dat in 19 18 de Coloradokever op plaatsen In 161 gemeenten is opgetreden verdeeld over Zeeland NoordBrabant en Limburg de ZuldHolland sche eilanden ten Zuiden van de Oude Maas en op een plaats In de Vijfheerenlanden en in Gelderland Getracht is het insect uit te roeien door het Instellen van een zoekdienst over plm 15 00 ha aardappelen waaraan pi m a2U0 Jonge boeren hebben deelgenomen het volkomen vernietigen van het insect zoowel op het gewas als in den grtmd op de plaatsen waar larven en poppen aanwezig waren zgn haarden en het bespuiten van het gewas In de omgeving van deze haarden het doen bespuiten van het geheele aardappelgewas zoowel op groote peri eclen als in kleine tuinen tweemaal met ufi pet loodarsenaat plm 30 X 0 ha Het resultaat van deze bestrijding moet dit Jaar worden afgewacht wplke bcstrUdlUBsmaatregelen zlj nu in ViM land gcnomrn Hierbij moet vóór ïïiMODïemerkl worden dat de kever In iS Jooter aantal en over veel glooter tuul om land Is binnengedrongen Verwacht was Hetzellde Is liet geval zLit met de landen die aan PrankJllk het land vanwaar de OoloradoSïér alch over Europa verspreidt gren m Ook Belglfe Luxemburg Dultschland 7 iUcrland hebben onder een enorme invasie van kevers te lUdcn gehad m het zal daar nog veel moeilijker zijn S verspreiding van het Insect te stutten OM land ligt nog het verst van do Jut haard die Frankrijk Is vcrwijSjrf oodat wU nog hot meest kans op uê van onze bestrljdtogsmaatrogelen kunnen verwachten De omvang van het optreden van don Coloradokever In 1938 heett echter alle ïcrwichtlngen verre overtrolfen Dit M niet alleen In ons land hot geval maar ook In alle andere landen waar tiet tciect reeds Is binnengedrongen Wat ons land betreft kan worden medegedeeld dat de kever niet alleen in de strook waarin met bohulp van den joekdlemt getracht zou worden het ecrite optreden te stuiten is binnengedran ea maar ook nog tientallen kilometers ïcriler De grootste afstand van af de BeliUche grens is ruim 70 km I De wedstrijden om de algemeeneen de militaire ski kampioenschappen van Dultschland welke te Oberhof zyn begonnen worden op 25 en 26 j Februari voortgezet te Kitabuhel 1 München Zell am See staat te leI zen op een der wagons van den ochtend sneltrein naar Innsbruck Dezewagon wordt te Wprgl aan den sneltrein Innsbruckrialaburg vastgemaakt en brengt ons zonder overstappen naar alle bekende oorden vanhet Brixendal en het dal van de Piilersee Ache dt oorden gelegen aanden noordeliiken rand van het aandalen zix rijke gebergte welke de geograaf de Kitebuheleï Schieferalpen de skilooper echter zijn heerlijke skimugel noemt Het is hetgeweldige gebied tusschen Zillertalen den breeden grond van den jongenSalzach Van Worgl loopt de prachtige weg tusschen witte bergen en wie een kompas by zich heeft zal kunnen vaststellen dat de naald zeer zonderlinge sprongen maakt Soms draait zy geheel rond en wanneer wü dan uit het coupévenster kijken zien wu de rails waarop wy weinige minuten geleden nog in tegenovergestelde richting reden vooraleer wij in de tunnel van het Windau dal verdwenen diep onder ons liggen En dan kort voorby den Schwarzsee met zijn mooie uitzicht op het Keizergebei gte duiken twee karakteristieke hooge torens op Kitzbühel roepen de menschen en maken hun babage gereed Maar de trein rijdt nog steeds langs de huizen rondom het stadje en dan een goede twee kilometer aan de andere z jde cun ons het gansche stadje ditmaal de oude Tiroolsche huizen aan de Ache te laten zien Het is alsof de trein ons t landschap wil voorstellen Kijk naar zulk een aardig stadje breng ik U Ginds aan den berg midden in de gemeente staat de Frauenkifche met haar mooien laat Gothischen toren Daarnaast de kerk vjin St Andreas dan de hooge Pfleghof het Gothische kerkje van St Katherina de ouderwetsche huizen zooais gü ze op de schilderijen van Alfons Walde den schilder van Kitzbühel hebt gezien En rondom vergeet niet steeds van het eene venster naar het andere te snellen verheffen zich de bergen ginds het Kitzbiiheler Hom daartegenover de Hahnenkamm Hoch Kitz Voor een ieder bestaat echter de mogelijkheid om zich te gewennen aan dagelijksth uitgaan in den winter en althans op mooie heldere dagen een flinke wandeling in de omgeving van stad of dorp te maken Zuivere frissche lucht staalt de zenuwen en maakt dat het lichaam gehard wordt tegen allerlei infectieziekten Dit Is het gevolg geweest van voor de verspreiding van het insect buitengewoon gunstige weersomstandigheden De Coloradokever verplaatst zich uit eigen beffeilng vliegend slechts over betrekkelijk Ü afstaliden Maar door den wind ksft bü zeer ver medegevoerd worden en dat Is in J93Ö in ongemeen grooten omvani geschied m het laatst van Mei en In Juni hadda de kevers In zeer groot aantal in Fïanluijlt den grond verlaten en daarna hebben warme en zonnige dagen de vlucht van deze kevers In hooge mate bevonlerd Toen nu zeer krachtige Zuiden en Zuidwesten winden optraden werden de kevers over groote afstand meegenomen In het gebied waar de zoekdienst georganiseerd was verliep het opsporen van het Insect normaal en deze dienst heelt zeer voldoende gefunctlonneerd Maar toen de verspreiding zooveel verder bleek te zijn gegaan dan verwacht was moest ook in dit veel grootere gebied het zoeken in de velden worden ter hand genomen Daartoe zijn in de eerste plaats de aardappelverbouwers zelf opgewekt door radio on courantenberichten terwijl alle personen die ambtelijk of halfambteitjk met den landbouw verbonden zijn consulenten leeraxcnland en tuinbouw en val onderwljzers controleurs van het U C B zoomede do ambtenaren van rijks i gemeenteI politie en de marechaussee hun medewwking heMen verleend In hewerre alle vindplaatsen zUn ontdekt zal in den loop van dit Jaar moeten blijken Daar waar een haard onopgemerkt is gebleven zal een verspreiding van den kever over de omgeving verwacht kunnen worden Van de waargenomen gevallen dat gezond minder vatbaar maakt Zwakke en longzieke lieden werden anustvallig behoed voor frissche lucht en thans geldt deze juist als iets dat de genezing bevordert Men denke slechts aan de vele longzicken die m het hooggebergte temidden van sneeuw en iJs kuren en hun verlorei levensi krachten herwinnen door de koude frissche lucht Natuurlijk wiHen wvi geenszins beweren dat al e winterweer zonder e nig voort ehoua gunstig op den mensch zal inwerken j Grauwe dagen jnet regen wind mist en natte sneeuw brengen eeii soort kou in ons Nooi delyk klimaat die hoogst onaangenaam inwerkt op menig gevoelig gestel en kou vatten in de hand werkt Zijn de dagen helder en klaar doch koud en windstil dan hebben we I ideaal vriesweer waarop het lichaam zeer gunstig reageert De werking van den grond wordt belemmerd ziektekiemen komen niet tot ontwikkeling terwijl het vallen van droge sneeuw voorkomt dat er stof opgewaaid wordt Begeeft men zich dan naar buiten dan is de lucht die men inademt zuiver en frisch en werkt weldadig in op lichaam en geest Niets heerlijker is denkbaar dan op dergelijke winterdagen een wande ling in de vrije natuur te maken Velen die den zomer gaarne in eigen land doorbrengen bewaren hun vacantieweken om te gaan wintersporten om volop te kunnen genieten van de genezende berglucht en de spieren te ontspannen door de botoefening der sport Niet ieder mensch naar verhouding slechts zeer enkelen zullen zich de uitgaven voor een verblijf in de wintersportplaatsen kunnen veroorloven Is koude Wanneer wij verscheidene tientallen jaren in gedachten terug gaan dan lierinneren de ouderen onder ons zich hoe niet alleen de stedeling doch ook de plattelandsbewoners zich met wollen doeken tegen de koude Ijeschermden De vrouwen droegen dikke hoofdlioeken die later plaats maakten voor capuchons of hoofdkappen welke Üians weer in het modebeeld ziJn opgenomen Mannen en vrouwen wikkelden doeken om den hals die onder jaj of mantels gekruist en op den geknoopt werden Geruimen tijd Beleden zag men s winters zelfs nog met bont gevoerde hals en borstdoeken dragen die natuurlijk niet Iwvorderljlk waren voor de slanke lü en weinig of geen lucht doorbeten de deze onderkleeding verschilde zeei veel van die welke thans gedragen ordten waarbij de noodige aandacht besteed wordt aan poreuze weefsels Bnaien hemden en broeken zullen rootendeels tot het verleden behoo n Men was eertijds de meening edaan dat men keelontstekingen voorkomen door te zorgen dat f plekje van den hals onbedekt ileef Epidemisch optredende ziekten Werden echter al evenmin voorkomen O al deM warmte apostelen als ernstige verkoudheidsziekten De laatste tientallen jaren heeft de ovcrwJKing zich baan gebroken dat de vele lagen goed functioneering der i tegenwerken funest zijn voor e gezondheid en den mensch veel voeliger maken Men leerde begrij pen dat men zich langzaam aan kouWoest gaan wennen aangezien gunstig werkt ten opzichte der eimilaüe van t bloed en den menach