Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1939

Indiukwekkende ceremoniën tN de Absiskapel van de St Pieter is 1 gisteren het stoffelijk overschot van den overleden Paus bijgezet De plechtigheid werd door eenige duilenden genoodigden bijgewoond gedurende drie uren volgden zij de indrukwetttfide ceremoniën De geheele basiliek baadde in een zee van electrlsch icht In het koor ontwikkelde zich een luisterrijke kleurenpracht die aan de plechtigheid in de St Pieter onverschillig of het een feest van glorie dan wel een gebeurtenis van rouw betreft steeds luister verleent In hun fraaie scharlakenroode unlfwmen zetelden tegenover oflis de ridders van Malta Hun grootmeester Prins Chlgi trekt aller aandacht daar hij als maarschalk van het conclave oen zeer belangrijke rol zai spelen Achter in de aWs branden zes kaarsen op het altaar der Tribuna terwijl door een zeer goed geplaatste indirecte verlichting de Btoel van St Pieter die omstuwd door Cherubijnen ten hemel vaart zich werkelijk vaxii de aarde schijnt los te gaan maken Seolge minuten over vieren klinkt uit de verre Sacramentskapel een koorgezang dat langzaam nadert ten teeken dat de stoet zich heeft gevormd Er wordt jnïroerend gezongen door Je zangers Tan de Capelle Glulla onder leiding van Maestro Boezi Langs den weg dien de Jtoet door de kerk moet afleggen wordt een afzetting gevormd door eetnlge honderden pastoors van kerken In Rome die allen over hun zwarte kieedlng een witte superpll dragen en daarover om den hals een smalle stola van zwarte züde Voorop gaat gedragen door een knas ta roode toog en wit koorhemd een bronien processlekruls geflankeerd door twee kaarsendragende koorknapen Daarop vrfgen de kleinste vooropgaande de zangers der Capelle Glulla onmiddellijk gevolgd door het kapittel van de Vatlcaanache aartsbasiliek Wanneer de stoet stilhoudt volgen verBchUlende ceremoniën waarna het stoffelijk hulsel van den overleden Paus vaaa de doodsbaar In de sacramentskapel wordt geooniCTï en op de schouders van de draagstoeldragers naar den Absls gebracht onder het zingen van de psalmen Miserere en In Paradlsum Ete stoet jera gevormd door de kanunniken om ga door leden van de edelgarde en Zwltsersche garde en geëscorS tOOTtadragende reguliere geesraiJken Daarop volgden de famUieleden van den Paus prelaten en edelueaen van het pauselijke hof Bij het passeeren van het stoffelijk nuiiiei toilelden de genoodigden die op f4 e hadden plaats genomen Het ucfiaam van den overleden Paus werd Ned Vsreeniging van Spiritisten HARMONIA C Secretariaat BROEKWEG 60 VLAAKDINGEN Op veelvuldig verxoek geeft Mevi Wed Dr E A AKKERINGA uit den Haag op WOENSDAG 15 FEBRUAEI 19 S9 in Sociëteit DE REUNIE te Gouda wederom een Psychometrische avond met Inleiding en experimenten AANVANG 8 15 UUR ENTREE 40 CENl INSTITUUT COR VAN LEEUWEN DEN HAAG hygienische huidverzorging VRIJDAG 17 FEBRUARI a s te lialf drie zal in Café Restaurant TER GOUW te Gouda door ons Instituut een DEMONSTRATIE gegeven worden met een uiteenzetting van Het nut van de moderne liygiënisclie Huidverzorging Aan het Instituut zy n verbonden Huidarts gedipl verpleegsters tevens schoonlieidsspec Chem doctor TOEGANG VRIJ ONTSTEMMING IN ROME EN BERLIJN Toenadering tusschen Londen P Hi8 en Franco staat hun niet aan In verband met de ontstemming die te n Berlijn is gewekt door de diploItJ iviteit van Frankrijk en Enire W m het rechtache Spanje Bchryft Pierre JBB üi het Journal des Débats en kan doen opmerken dat deze er fnia no al onhandig is want zy toont lta e en Duitschland zich geen zorgen J a om wat wellicht goed kan zijn voor j maar uitsluitend om de mogelij kjT ji dit land hun instrument te ma De Italiaansche en Duitsche dagbladen mUv K is zelfs niet dat er iets verïï tegenspraken Vroeger et n zij den weaterschen mogendheden e wchtaehe wgeering niet te erkennen ws noemen zij deze erkenning een som complot J e ari8 Soir constateert dat he Miï van een Pranschen vertegenwoorItratL B ii l de De rJüf fascistische wawlii ® stomverbaasd en veront K JL f ItalUnen otis vertrek zoo om vm voortreffelijke reden m ie blijven De Tempg 3 1 jjen kan moeilijk f Pen dat van lUHa n hen kant en Ëenige en al meene kennisgeving Hedon overleed te s Graveuhage tot onze groote droefheid onxc beste Broeder én Behuwdbroeder JUSTUS ADRIAAN PIETER MONTIJN in den ouderdom van 83 jaren in leven directeur der Onderlinge Brandw iarborg Mü Montijn te s Gravenhaige Gouda M J M DE WOLP MONTÏJN J J A MONTIJN A S MONTIJN MOLENAAR Ghepl België M W P MONTIJN Gouda 13 Febr 1939 Beaoeken kunnen niet worden afigewachlt Hiermede vei vullen wij den treurigen plidit kennis te geven van het overlijden van onzen hoogrgeaohten Mede Directeur den Heer J A P MONTIJN te s Gravenhage s Gravenhage 13 Febr 1939 DE DIRECTIE DEK NED BRANDWAARBORG MIJ 1 1850 te GRAVENHAGE Legger der wegen BURGEMEESTER en WETHOUDEKS van GOUDERAK brengt ter kennis dat een exemplaar van het door hen ingevolge het bepaalde by de wegenwet opgemaakte ontwerp van den legger van de wegen op 20 FEBRUARI 1939 op de secretarie der gemeente is nedergelegd Het ontwerp ligt aldaar van dien dag tot 11 APRIL 1939 ter inzage van een ieder Bezwaarschriften tegen het ontwerp worden bij burgemeester en wethouders ingediend en worden bij het ontwerp voor een ieder ter ir zage gelegd De bezwaarschriften kunnert worden toegelicht en bezwaren kunneA mede worden ingebracht in een zitting van het college van burgemeester en wethouders of van een door hen uit hun m idden benoemde commissie Deze zitting zal worden gehouden in het gemeentehuis op ll APRIL a s des voormiddags 10 uur 37a WETTIGE HACO TKEKKINU 5a KLASSE I4s U ST TIEKKIHO VJIH DIHSDAO 1 FEBRUABI 1 HOOCE PBCMIEH Na de vaststelling van den legger is cle openbaarheid van den weg en de verplichting tot onderhoud en tot een bijdrage in het onderhoud van den weg vastgelegd Wij ziglng van onjuiste vermeldingen te dezer zake kan dan nog slechts door rechterlijk vonnis bewerkt worden 10954 16762 f 1000 140 iSlC 3931 9792 0219 f 400 569 2212 1236 16600 I 20Ü 38 305 9550 16077 1717B 1Ö029 f 100 480 1129 2111 3283 6122 6417 9083 W17 L03rt7 r2i 8 11634 17413 18064 19131 1937 20291 PREMIËN VAN ƒ 70 357 542 606 613 64fi fi74 876 915 944 1002 1010 1060 1251 1266 1470 10 11 1541 156 i 1616 1776 1833 1896 1975 2296 3339 3065 3272 3285 3287 3439 3527 3813 m iA 4045 4060 4078 4098 4230 4474 4486 4608 4647 471 F 4720 4758 4905 4944 4988 5100 6125 5145 5195 1274 6467 5480 6636 6B18 5887 5961 5972 6467 r 6689 6769 6891 6951 7015 7092 7236 7414 7464 i WX 7530 7590 7752 7775 7807 7813 7825 7834 791 B207 8368 8611 8595 8601 8697 8751 9081 9 92 9271 Burgemeester en wethouders noodigen belanghebbenden daarom uit zich ervan te overtmgen of het ontwerp naar hum mesnmg geen onjuistheden ibevat en zoo Ja daartegen binnen den daarvoor gestelden termijn bezwaren in te dienen Qouderak 14 Februan 1939 Burgemeester en Wethouders voornoemd De burgemeester H BERGMAN De Wethouder A HUISMAN 45t 467 608 1138 1144 1145 1273 1331 1345 1540 161Ü 1617 1898 1B20 1934 2168 2248 2366 2557 3636 3969 29Jf 3250 329 3539 357L 3894 Ü367 9370 9364 9651 9679 9826 9944 9950 10104 10144 lOiei 10187 10230 10238 10297 10298 10351 10362 J0447 10453 10776 10871 10887 11014 11036 11042 11186 11240 11310 11351 J1460 11518 11553 11651 11873 U93G 11978 12132 12189 12203 ll im 12393 12452 12691 12868 12873 12908 12943 13079 13144 i3300 13 23 13304 13419 13616 13602 13619 13677 13704 13708 13735 13743 13751 13916 14051 14162 14165 14168 14220 14291 1430P 143CO 14466 14493 14499 14541 14560 14580 14661 14663 I17C9 14870 16023 15083 15321 16340 15403 15416 15857 15763 15827 15947 16052 16141 16214 16237 10317 16362 16572 16736 0860 16972 17422 17462 17626 17580 17707 17793 17889 17895 17942 1B028 18071 18170 18211 18313 18267 18610 18636 18657 18668 18802 18878 18888 19109 19140 19342 19370 19507 19649 1D655 19662 10680 19725 19731 19788 19864 20096 20113 20169 20618 20562 dü643 20779 20800 20989 GEEN PBEMIEN 2iJ 24 47 49 77 141 196 230 391 439 624 655 689 712 986 1031 1166 1178 1183 1314 1266 1262 1267 1387 1402 1427 1432 1490 1493 1639 1683 1656 1678 1786 1796 1815 1894 1955 1992 3026 2092 2134 2163 2166 2268 2356 2364 2400 24 1 2467 2619 2813 2881 3902 3903 3142 3172 3189 3194 3396 3411 3454 3491 3683 3821 3848 3849 644 2645 3741 3056 3074 3123 3131 3330 3338 3344 3576 3595 3628 3632 5589 6607 6856 5869 6002 6008 6301 6325 6636 6538 6748 6786 7161 7187 7371 7375 7404 7796 7845 7651 8225 8262 8377 5854 6990 6249 6633 6747 7029 y voor 75 waardebons Gebruikt CONDOR HUISHOUDZEEP en spaart de v aardebons CONDORZEEP geeft een beter resultaat met minder moeite en in korter tijd Want door haar bijzondere samenstelling maakt CONDOR het hardste water zoo zacht als regenwater Hierdoor krijgt U een overvloed van werkzaam schuim 7375 7270 7424 7886 7910 S250 B lü 8626 8633 8957 8962 8980 8Ö97 9218 9337 9239 9263 9516 9600 9615 9632 0810 9851 50 D293 638 9879 1 o iff Condor ikHUISHOUDZEEP NV ZEEPFABR DE HAAS iVAN BRERO APeiDOOON 10fi fl 3959 3962 3 184 4019 4057 4106 4149 4159 4208 4209 4240 4265 4296 4303 4411 4444 4467 4476 4 03 4€07 4624 4648 4668 4670 4674 4699 4724 4770 798 1814 4857 4858 4866 487S 4880 4886 4896 4983 5005 5035 6083 5093 5123 6157 6168 5173 6194 5220 5290 5328 5346 5396 5400 5440 5507 5610 5G22 6655 5686 6691 5702 5761 6853 5880 538 6890 5900 5963 6970 5979 6057 C070 6100 6136 6163 0215 6217 £ 405 6428 6437 6444 6479 6490 6520 553 057 6628 6836 6658 6679 6714 6845 6S48 6915 6935 6982 7020 7280 7290 7296 7337 7353 7506 7570 7641 7688 7711 703Ü 8073 8083 8200 8215 8453 8496 8615 8654 8664 86B9 8711 8719 8746 8765 8767 Ü90J 8839 8838 8871 9064 9105 9148 9180 9374 9383 9434 9437 9505 JRO 9705 9764 9779 10052 10064 10112 10U7 10122 10125 10139 10233 10280 10341 10376 10421 10431 10433 10470 10511 10518 10530 10683 10594 10685 10703 10748 10759 10769 10780 10803 10820 10828 10831 10833 10840 10853 10866 10877 11039 11043 11058 11083 11138 11167 11190 11203 11237 11283 11288 11402 11407 11468 11462 11469 11513 11536 11592 11624 11628 11635 11644 11670 11679 11727 11738 11747 11795 J1811 11821 11838 11861 11861 11872 11961 1200O 12029 120Ö2 2112 12153 12196 12201 12342 12346 13406 12430 12514 13566 12678 12595 12619 12638 12728 12735 12744 12764 12774 12793 12797 13812 12633 12869 13885 12957 12982 12984 12986 13035 13047 13061 13057 13082 13112 53130 13140 13152 13131 13334 13249 13271 13272 13328 13337 13345 13353 13412 13415 13623 13646 13650 13682 13685 13705 13713 13715 13757 13799 13821 13837 13830 13836 13845 13882 13921 13931 13937 13971 U013 14030 14107 14141 14146 141Ö6 14345 14265 14315 14350 14388 HIBÖ 14474 14478 14502 14595 i r 9e 14731 14746 14765 14783 14797 14BT 5 14819 14831 14847 14832 14906 14914 14954 14967 14987 14088 15058 15074 15098 16153 16166 16173 16182 16197 15310 15241 16256 15349 153B4 15373 15383 16404 15451 15517 15532 15547 15586 15593 166Ü4 15614 10628 16686 15712 15757 15766 15780 15808 15820 15823 15B35 18B57 15869 15860 15864 15868 15803 16903 16963 15969 15993 in99B 16048 16053 18173 6238 16384 16427 16434 16467 16459 16433 16490 16538 1Q540 6552 16630 10640 16647 16649 16668 J6673 16708 16770 16774 16780 16784 16793 16808 I68I3 16863 16901 16912 16928 16940 17024 17062 17077 17082 17097 17139 17140 17161 17169 17201 17224 17229 17241 17271 17286 17287 17300 17383 17397 17412 I74ÖI 17468 17469 17477 17610 17514 17566 17600 17603 17607 17668 I7Ö59 17667 17671 17754 17766 17767 17798 17886 17892 17896 17897 17902 17914 1791E 17936 17991 18016 18035 JM91 1BU8 18147 18156 18180 18191 18300 18236 18298 18409 18455 18526 18562 18579 18633 18634 18665 18726 18749 18769 18843 18856 18867 18871 18937 18944 18963 19049 19067 19099 19187 19218 19236 10250 19263 19275 19330 19346 19348 19355 19369 19393 19413 11439 19622 196IS 19629 10647 198 2 19740 19762 19783 19013 19847 19860 19883 19932 19943 19946 19996 30011 20074 20079 20082 20104 2020S 20213 20232 20265 20334 20372 20376 20409 20461 30477 205M 20630 20533 20603 20604 206n 3 20625 20669 20687 20690 30697 20732 20767 30788 20857 20903 20907 20911 20990 20997 Verbet vcalge lyst 517 f 70 m z 507 met f 7011239 f 70 m m 11229 met f 70 10518 i prrml n 4 3 voor de linnenkast dal wil zeggen Als U van deza bijzondere aanbiedingen 3 stuks van een artikel koopt krijgt U een 4de CADEAUI Deze reclame geldt alléén voor Woensdag 15 Donderdag IB en Vrtidag 17 Februari LAKENS BUzonder Bolide prrastinnen met breede zoom IBO x 230 2persoons per stuk 1 40 A 20 per 4 STUKS SLOOPEN Passend bij lakens met flinkeoverslag g roofe maat X 70 C M per stuk 39 per 4 STUKS ZAKDOEKEN voor Dames en Heeren fraaie Zephir ruit enstreepdessin i er stuk 8 per 4 STUKS INTERLOCK DAMES CAMISOLES met ronde Hals uiterst solidekwaliteit prima afwerking kleur Rose per stuk 45 36 per 4 STUKS J L BRUN5 TURFMARKT HOEK GOUWE GOUDA VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ 1 60 p j teven voor echtgen ra minderj k Tui f voor leden Crematie dragen a orgelzpel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 166 iBliditintenbladen en inl omtrent het venekeringaf oodi koetelooa verkr kbaar btj de afdecUnga secretarem FliiireelMiiiinel ST schn 2aaJc eeuvirf om reclame Heclame die ii n geld opbrengt Die Uw zaak TO den kan en In stand kan houden Daaivooi be laal maar één goede manier advetteeren In een blad dat Intens gelezen wordt de krant uil Uw naaste omgeving Adverteert daaioiü m i DE GOUDSCHE COURANT Ko lW5 77e Jaargang Woensdag 16 Februari 1939 wmmwmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEJ ENV BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NiEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIBPRUS Uit Grouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van kuiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke r el meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bfislag op den pröa liefdadlgheida advertentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGBN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van aoliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerden pr88 Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimtc Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABOOTJEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wwir de ifft P Ï P g Mchi tt Pranoo per post per kwataal ƒ 8 15 jUKHUwnenteB worden dagelijks aangenomeD aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA y MM ag Bt n en loopen den boekhandel en de postkantooren Oue bareftax lön dageHjkfl geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telefht m 8746 PQgtrekening 48400 Afscheid van den heer Hermann A Schreuder Sr als voorzitter van den Kamer van Koophandel In een hartelijke huldiging is grwile waardeering voor persoon en arbeid van den populairen en energieken voorzitter getoond Het bezoek van H M de Koningin aan den Koning der Belgen I BN HAAG 15 Febr Naar van officièele zijde thans bekend wordt gemaakt is thans vastgesteld dat het bezoek van H M de Konigin aan den Koning der Belgen zal plaats vinden van 23 tot 26 Mei a s geplaatst tusschen het altaar van de Cattedra en dat van de Confesslo Nadat de kansel ie r notar is van het kapittel van Sint Pietor do acte betreffende de begrafenis had voorgelezen en mgr Antonio Bacci de lijkrede had uitgesproken verrichte mgr Roberto Vincentlnl patriarch van Antiochlë der Latijnen de absoute Het lichaam van Plus XI werd neergelegd in een cederhouten kist welke met satijn Is bekleed In het deksel is een kruis van notenhout gevat Het gelaat vam den overleden Paus werd bedekt met witte zijde Naast het lichaam werden verscheidene beurzen met gouden medailles welke elk Jaar van zijn pontificaat werden geslagen neergelegd Kardinaal Nasalli Rocca aartsbisschop van Bologna dekte ioi zijn hoedanigheid van oudste door Plus XI gecreëerden kardinaal tenslotte hot lichaam van den gestorven Paus met een grooten roodcn sluier en legde eein in een ijzeren koker gesloten gezegeld perkament dat üfe voornaamste gebeurtenissen uit het pontificaat van Pius XI vermeldt In de kist Deze kist werd gesloten en daarop in een looden kist geplaatst In het deksel van deze kist zijn een doodshoofd met twee gekruiste beenderen met het wapen van den overleden Paus gegrift Nadat deze kist was dicht gesoldeerd werd alj op haar beurt In een derde kist van kunstig bewerkt hout gelaten welke de volledige wapens van den Paus dragen Daarop werd de stoet opnieuw gevormd Ditmaal namen de kardinalen er aan deel Onder het zingen van Ego sum lesurrectlo et vita defileerden zij langs de kist tusschen twee rijen pauselijke garden Vervolgens daalden de blschoppen met brandende kaarsein in de hand de trap van de crypt af waar de kist na een laatste absoute werd neergelaten nabij het graf van Pius X DE PAUSKEUZE Moderne bekendmaking per radio I Naar Havas uit Vatlcaanstart meldt zal de uitslag van de verkiezing van den nieuwen Paus waarschijnlijk per radio worden bekend gemaakt op het oogenbllk dat de rookpluim uit het Vatlcaani opstijgt Tot dusverre hebben de autoriteiten hieromtrent echter nog geen beslissing genomen De verkondiging op deze wijze zou nl het verspreiden van onjuiste berichten in den tijd die tu sschen het bekendmaken van den uitslag door den eersten kardinaal diaken van de loggia bulten het Vatlcaan af en het verschljJien van de rookpluim ligt voorkomen Naar men weet wordt er wanneer er geen Paus is verkozen nat stroo gebrand wanneer men het over de Pauskeuze eens is geworden brandt men droog stroo zoodat er een heldere rookpluim ontstaat jaren gleden heeft hij de dagelyksche leiding verniüd voor de functie van gedelegeerd commissarib maar ook in die kwaliteit vindt zijn werkzame geest nog veel te doen Vele verdiensten In de stad zyner inwoning is de heer Schreuder lange jaren een vooraanstaande persoonlijkheid geweest Van 1903 tot 1931 was hy lid van den gemeenteraad van Schoonhoven en van 1908 tot hü in 1931 voor een verlenging van zyn mandaat bedankte trad hy als wethouder op waarbij hij de bedrijven leidde In de mobilisatiejaren verzorgde hy de brandstoffendistributie waarby vele gemeenten aan zijn voortreffelyke regeling een voorbeeld namen Van 1913 tot 1919 was de heer Schreuder als afgevaardigde van de Anti Re vol utionnaire Partij lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland Een onvermoeid strijder is de heer Schreuder geweest voor de spoorlyn GoudaSchoon hoven wülker opnchting voornamelijk aan iiem te danken is Een belangryk districtsbelang heeft hij daarmede verwezenlijkt Juit t in dezen tyd is de opheffing van de lij n aan de orde gekomen een gedachte waartegen de heer Schreuder zich met alle kracht verzet Mocht de niet alleen door hem betreurde opheffing niet te verhinderen zyn de teekenen wij zen daarop dan dankt men het voor een groot deel ook aan hem dat de spoorweg niet eerder verdwynt dan nadat de wegen in de Krimpenerwaard meer voor autoverkeer geschikt zyn dan ze op dit oogenbhk zijn Aan het initiatief van den heer Schreuder is ook te danken het Middenstandsborgstellmgafonds voor Gouda en omstreken tot welks oprichting hy den stoot gaf De heer Schreuder heeft den eersten tijJ zitting an het bestuur gehad Bij zyn uittreden werd hy tot lid van verdienste benoemd waarmede zyn naam aan deze nuttige msteUmg blijft verbonden De heer Schreuder ia vyftien jaar voor zitter geweest van de Vereeniging voor verf en De verdiensten die de heer Schreuder in velerlei opzicht heeft zyn erkend door zyn benoeming tot ridder m de Orde van OranjeNa ssau De vergadering der Kamer QNGAARNE ongetwyfeld ziet de Kamer van Koophandel haar actieven en vita en president gaan maar daarnaast bestaan er grooten dank en warme waardeering voor den toegewyden arbeid en de s vmp thieke persoonlijkheid van den populaivf voorzitter Daardoor is het afscheid in de vergadering welke de Kamer hedenmiddag in haar gebouw heeft gehouden een hartelyke huldiging geworden YANDAAG heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken afscheid genonici van liaar aec gt waardeerden voorzitter Jen neir Hermann A Schreuder Sr die i verband met zjjn hccgen leeftyd zijn luncae neergelegd en voor het lidmaatscnap van de Kamer bC dankt heeft De uittredende president is als het ware met het bedryfsleven vergroeid Veertig jaar heeft hy deel van een Kamer m dit district uitgemaakt Op 23 Januari lb99 deed hy zijn intrede in cie voormalige Kamer van Koophandel ie Schoonhoven iie hem in Maart 1907 tot haar voorii ter koos Onafgebroken had de heer Sclireuder m de Kamer te Schoonhoven zitting tot 1 April 1922 toen de Kamers van Koophandel werden gereorganiseerd en te Gouda een Kamer voor het geheele district werd gevestigd De heer Schreuder werd naar de nieuwe Kamer afgevaardigd waarvan hy reeds in de eerste vergadering op 1 April 1922 als vice voorzitter en voorzitter van de afdeeting grootbedrijf gekozen werd Toen de heer I IJssel de Schepper eind 1924 wegens verandering van woonplaats ails voorzitter van de Kamer aftrad volgde de heer Schreuder hem op om sindsdien het presidium van de Kamer te bekleeden Krachtige figuur Met groote energie heeft de heer Schreuder altij d de belangen van het bedrijfsleven behartigd Krachtige figuur die hy is stond hij altijd op de bres om handel en industrie vooruit te brengen en in het voorste gelid was steeds zijn plaats ais het er op aanItwam iets van algemeen nut voor het district tot stand te brengen Zijn voortvarendj heid zyn doorzettingsvermogen en zijn strijdlust hebben hem nooit verlaten en nu nog nu de jaren de karakteristieke baard om de energieke trekken van zijn levendig gelaat hebben vergrijsd is de heer Schreuder een warm voorvechter van alle belangen die de Goudsche Kamer dient Kom niet bi hem aan om iets op te geven de voorzitter met zyh impulsief gemoed en gouden liart zal toornen en met groote levendigheid CTi krachtige argumenten zal hy overtuigen dat met des te meer energie dient te worden opgetreden Zijn levendige geest geeft steeds weer nieuwe en fnssche ideeën ziin wilskracht en vasthoudendheid zyn ongebroken Zoo treedt de heer Schreuder uit als iemand die wel in dienst van de gemeenschap is vergrijsd maar die ondanks zijn 77 jaren ijen zeer vitale en bewonderenswaardige figuur is een opgewekt en blijmoedig man die met jeugdig enthousiasme den gansciien dag werkt en daarin voor geen jongere onder doet Al die eigenschappen weerspiegelen zich m zijn eigen bedrijf te Schoonhoven Ais klein schilderspatroon iwgonnen heeft de heer Schreuder zijn zaken weten op te werken tot een belangrijke lak verf en vcrnisfabriek en een loodwitfabriek Eenige DE BIJZETTING VAN PAUS PIUS XL Indrukwekkende plechtigheid in den St Pieter politieken toestand waarbij hy in het bijzonder stilstond bij de bezetting van Hainan door de Japanners Na een uiteenzetting te hebben gegeven an de door Loon Eórard verstrekte inlichtingen omtrent zijn reis naar Burgos stelde hy den ministerraad voor Senator BérarHopnieuw naar Franco te zenden om zijnmissie waarvan hij zich op zulk een gelukkige wijze heeft gekweten voort te zetten en te heèindiB pn De aard en de grenzen tiezer missie dienen nog te worden vastgesteld Eenige ministers waren van oordeel d i + l et voorbarig zou ziJn onderhandelingen aan te knoopeii zoolaiig de republikeïjipn nog strijden Sommigen waren van oordeel dat er tus tchen een erkenning de jure welke te veel zou zyn en een politiek van neRatieve onthouding plaats is voor een erkpning d e facto welke de Fransche belangen doeltreffend zou dienen Daladier bepleitte een politiek van aanwezigheid die zoowel krachtig ais geruanceerd dient te zijn Hiermede was de beraadslaging geë n i igd HET DUITSCHE SLAGSCHIP BISMARCK TE WATER GELATEN Een rede van Hitler Gistermiddag te itwart over 12 werd ieHamburg van de werf Blohm und Voss hetnieuwe Duitsche slagschip van 35 000 tonte water gelaten in aanwezigheid van degeheele rijksleidin van itaat party en weermacht j Het schip werd Bismarck gedoopt De Fuhrer en opperbevelhebber van df weermacht hield de dooprede De doopplechtigheid werd voltrokken door mevrouw Dorothea von Löwenfeld kleindochter van Bismarck en echtgenoote van den gepensionneerden viceadmiraal von Löwenfeld zelfs van Duitschen kant gereageerd wordt met zooveel ergerms op iedere kans op toenadering tusschen Frankryk en Engeland en Burgos terwijl het toch evident ia dat een regeling van de Spaansche kwestie in een werkelyken geest van Europeesche toenadering er ten zeerste door vergemakkelijkt kan worden De taal die de fascistische pers gebruikt in verband hiermede vooral jegens Engeland wekt nieuwe spanning in de betrekkingen tusschen Italië en Engeland en de sfeer geschapen door het Britsch Italiaansche accoord van April I93S en door het bezoek der Engelsche ministers aan Rome loopt gevaar er emstfg oor te werden benadeeld PRANSCHE MINISTERRAAD OVER VERHOTTDING TOT BURGOS De jure de facto of geen erkenningT Zooals werd verwacht heeft de FranscVie ministerraad geen enkele beslissing ten aaniien van een erkenning de jure ven het rechtBche Spaansche bewind genomen In den loop van de week zal het kabinet bijeenkomen om meer in het bijzonder den toestand te bestudeeren die is ontstann door de aanwezigheid in Frankrijk van til rijke Spaanaphe vluchtelingen zoowel militairen alg burgers De Paris Soir bevat de volgende bijzonderheden over het In den ministerraad behandelde Bonnet gaf allereerst In groote trekken een overzicht van den algemeenen De plechtigheid werd o a bijgewoond door generaalveldmaarschalk Goring de ministers von Ribbentrop Frick en G bbels de S S Ieider Himmler en ryksleider Itosenberg benevens door generaaladmi raal Rader opperbevelhebber der marine generaal Keitel en vele admiraals en generaals Een menigte uit vele duizenden bestaande juichtp Hitler toe LEBRUN BEZOEKT ENGELAND De Koning en Komingin van Enge land zullen persoanlyk hun gastrn begroeten De president der Franach Republiek en mevrouw I ebrun zullen op 21 Maart a s i l de middaguren aan het Victoria Station te Londen aankomen waar zij zullen worden verwelkomd dooiden Koning en de Koningin In statierijtuift en zal het hooge gezelschap zich naar het Buckingham Palace begeven Koningijj Mary zal het nieuwe gebouw van het Institut Frangais openen Des avonds z l een galabanket worden aangericht in het Buckingham Paleis Britsch Italiaansch accoord in gevaar Mussolini zwijgt te Turijn Perth de Britsche ambassadeur tp Ron heeft Ciano ervan op de hoogte gesteld dat Engeland het zenden van Italiaansche vei sterkingen naar Libye beschouwt als een schending van het Britsch Italiaansche accoord en bovendien dat Engeland de aan allen die de Italiaansche pers op Frankrijk richt niet kan goedkeuren Perth zeide met nadruk dat deze aanvallen op Frankrijk een ongunatigen irv In welingelichte kringen meent men te weten dat het antwoord van Ciano uiterst koel was en inhield dat Italië niet anders doet dan zijn troepen op 60 000 man brengen wat de normale sterkte is Deze versterkingen waren volgenö Ciano noodig wyl Frankrijk ïn Tunis 200 000 man heeft wat men in Engelflche kringen hoogst onwaarschijnlijk acht Bovendien is men in Britsche kringen de meening toegedaan dat Italië al 60 000 man in Libye heeft en dat jn werkelijkheid het voornemen van Italië is een grooter aantal In Afrika te vestigen Ciano wees tenslotte de verantwoordelijkheid voor de perscam pagne af en antwoordde dat die aan Frankrijk te wijten is Verder wordt vernome dat in tegei stellinlg tot de verwachting Mussolini bii zijn bezoek aan Turijn niet zal spreken Overigens komt er geen wijziging in het programma Toespraak van Hitler Tn ziju toespraak die ongeveer tien minuten duurde zei Hitler o a dat met dendag van de overname van de macht de opbouw van de weermacht weer begonnotiwas die de bestaanszekerheid van het RiJkmoet waarborgen en het de leiding mogelijk moet maken de belangen van ïiet volkmet succes te behartigen Tegelijk met de oprichting van het legpr en de schepping van de nieuwe luchtmacht is de opbouw van de oorlogsvloot begonnen Na een tijd van groot verval heeft het nationaal socialisme de natie tot geweldige binnen en buitenlandsche successen geleid Tot de wegbereiders van het huidige Duitschland behoort in de allereerst plaatf Pismarck Het leven van dezen man ia de geschiedenis van een tijdperk Tenslotte zeide de Piihrer dat hy aan bet derde en grootste slagschip van de nieuwe vloot geen beteren naam kon geven dan de naam van dezen grooten Duitscher De opperbevelhebber der marine admiraal Rfider hield daarna een toespraak waarin hy Hitler dankte dat deze den trotschen naam van den grooten smeder van het tweede IHP aan het nieuwe schip had gegeven