Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1939

199 1 Vrödag 17 Februari 1939 77e Jaargang REUNIE Vanaf Vrljd 17 t m Dinad 21 p DOUGLAS FAIRBANKS Ji IRENE DUNNE in EEN BOEMELAVQND De kunst om te leven Als twe de hoofdnummer DICK FORAN itt zijn allernieuwBte heldennjl SMOKE het Wonderpaai hl GESTOLEN GOUD Nooit i g U zulke spannende bc DICK FORAN OP Z N BESTlHi Toegang boven 14 jaar Vrijdag s Populaire Prenji rï at entree 25 40 en 60 cent ZONDAGOCHTEND 10 30 nu 19 Februari PAUL MUNI in Het leven v Emile Zoli Toegang boven 14 j r Entree 25 30 en 40 cent WOENSDAG 2 UUR MATM voor iederen leeftijd AVONTURENFILM Opgejaagd in de Pnirl OPFICIEELE ORISIS PUBLICATiKS Extra toewijzing van kalveren in verband met Mond n Klauwteer De Landbouw Cnsis Organisatie Zuid Holland deelt aan de bij haar yJa niseerde veehouders het volgende njöfc E venals verleden jaar zullen ook in verband met door mond en klaumi aan den melk veestapel toegebracht sda extra kalverachetsen worden uitgereikt Uitgegaan wordt daarby van tot d melkveestapel behoorende vrouwelyke i r n boven 1 jaar welke fta 1 Mei igggtt gevolge van het mond en klauwzeer i gestorven in nood zijn geslacht of oal stelbaar wrak zyn geworden Als onhoni baar wrak worden in dezen beschouwd dieren welke geenerlei waarde meer b ben r och voor de fokkerij noch voor melkerij noch voor de mester j of vow v eiderij nu an bezoek aan Londen gebrilk ge 1 bestond dat ais ju Zy die meenen dat zy voor deze t uij was om beurten staatsman toewijzing van kalverschetsen in aasD a jtomaat historicus theoloog tooneel king komen dienen ten spoedigste een lirljver phüoBoof practlzeerend advovraagformuher bij hun districtaaeciof kantoorhouder aan te vragen Deiemuiieren behooren in het tijdvak vm w no VT L 1 T ji ru w öe moeilijkheden en üe gevaren van t m 28 Februari bij de Landbouw W hk rww +v t f r 6c aiwi van j j j fSt grootheid niet Door een sterke en Org anisatie te worden ingediend Met nadruk wordt erop gewezen dilt i men in die dagen evenals thans vraag formulieren welke nè 28 F worden ingediend niet meer in beham kunnen worde genomen Extra Kalverschetsen Evenals verleden j aar zullen ook dit wegens de schade door mond en ktauii r an den melkveestapel toegebracht a kalverschetsen worden uitgereikt Uil paan wordt daarbij van vrouwelijke dK boven 1 jaar welke tot den melkveeibj e verplichting in oor behooren en na 1 Mei 1938 ten gevolge mond en klauwzeer zijn gstorven ins zijn geslacht of onherstelbaar wrak ïijii worden Ala onherstelbaar Vrak worda ran in keönis gesteld dat zij zich in den dezen beschouwd de dieren welke gM ervt ge niet verplichten kan gebonden lei waarde meer hebben noch voor de kerij noch voor de melkerü noch votf nieaterlj of voor de weiderü Zij die meenen voor deze extra to zing in aanmerking te komen dienen f poedigste een aanvraagformulier districtssecretaria of kantoorhouder vragen Deze formulieren behooren ifii tüdvak van 20 t m 28 Februari bü de hoSu kendmaklng is vervat In eeo k dat hedenavond Is gepubU 0 ea dat den tekst behelst van een bouw cri i organisatie in hun pravind fe O Tf Mounsey o stent ondersecretaris van het Witemeivt van buitenlandsche zaken M t ti secretaris generaal tel Volkenbooid De acte was to w o 26 Sept IQBS opgemaakt en Wt Were vijl Jaar automatisch ver M tautj zij wordt opgezegd De wij mjui die zich hebben voorgedaan ODZlChte VOn rfan TTnll i voorden ingediend Aanvraagfonm na 28 Februari iitgezonden kunnen meer in behandeling worden genomea s Gravenhage 13 Februari lM9 laaemd als een der voornaamste kwiS Brltsche regeering ge li hebben tot het nemen van deze Klirijven van air George Mounsey 3 o m Voor zoover betrete de regeJ I meBchUien die In vredestijd op 1 dè Brilsche regeering bereid de algemeene acte op de arbi ie onderschrijven Wanneer zU zich In het ongelukkige geval mocht P lm van te eenlger tijd In de toeft oorlog te zUn zou zU niet kunwortgaan gebonden te zUn door een J teHeflende geschillen welke zich J sulke omstandlghedeni voordoen witjche regeertog is echter bereid vwiteilen in overweging te nemen marschijnlijk algemeene aanvaar ouden kunnen verkrijgen ten aan n herziening der acte teneinde overeenstemming to brengen met = Kgeowoordlge omstandigheden m A periode van het pact be t l lT AllMO lUlenlioekai mei 1 op d k ft h T tl o R D UU tf in a mooie pule Ji ol kloinn Vr g n üw b liai r hodm op lichll Ab U d aiM R Dieri 16 47 S doorbladert o de Uge prijMB nit D lierer rf e8 bohen Borgen I o Nieuwe kenaer nige weiidea lichler oniii meet RAD lehugl EENIGE FABRIKANTEN B hADoocleh fver tllt m eeen overdreven belang wv Brltschen stap m welüigciro S Reuter Er wordt 1 S o at oorifie m Slï onmlddelI BrtJ i eenvoudig dat l teK t = gebonden I = Ua door eenlgerlel verpUch Heden on+sliep vredig onze lieve Man Vader Behuwd en Grootvader JUSTUS ADRIAAN PIETER MONTIIN Directeur van Verzekering Maatschappüen in den ruderdom van ruim 83 jaar Uit aller naam A J MONTIJN SCHELLING s Gravenhage 13 Februari 1939 Juliana van Sfolbenrlaan 100 Verzoeke geen bloemen geen bezoek geen toespraken H De teraardebestelling zal plaats hebben Vrydag 17 Februari half diie op de begraafplaats Oud Eik en Duinen Eeiüge en algemeene kennisgeving N V Da Land enTuinbouwbank GOUDA Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op VRIJDAG 3 MAART a s des n m 3 uur ten kantore der Vennootschap AGENDA Wijziging der statuten in overeenstemming met de bepalingen der Wet op de N V De statutenwflziginst ligt in cptwei p ter inzage voor H H Aandeelhouders Zuivert den mond Namens Coramissarissen 16 Februari 1939 DE DIRECTIE Rijwiel en Sporthandel H DE GR UIL HET ADRES WAAR U ALTIJD SLAAGT Pongers Burgers Simplex D C R en Elite Rijwielen Prijzen vanaf ƒ 19 25 Prima verchroomde STOFZUIGERS met alle hulpstukken vanaf ƒ 18 75 Autopeds in verschillende uitvoeringen en prijzen LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 TKalia theater GOUUA li i iJio Vanaf VRIJDAG 17 FEBRUARI pre senteeren wtj U een phenomenaa filmwerk MARLENE DIETRICH ROBERT DONAT in GRAVIN ALEXANDRA KNIGHT WITHOUT ARMOR DIETRICH de vrouw van vuur en ijs magnetisch verleidelijk botoovercnd mooi Een nieuwe Dietrich menschelijk in haar angstwekkende avonturen DONAT de man van staal en mysterie in een der spannendste films van den laatsten tijd 2 Groolt staren m een filmwak dat U niet mei zult oergeten VERZORGD VOORPROGRAMMA met de nieuwste actualiteiten uit binnen en buitenland van de laatste 2 weken Toegang Soven 18 jaar SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TÉL 3750 2 BIJZONDERE HOOFDFILMS r EN K Cl i T ACTKri i 7 1 r u k t e creatie LEWIS STONE in DE VADER DIE ZICHZELF BESCHULDIGDE HET VREFMDE EN SPANNENPR VFItHAAl VAN EEN PERFECT ALIBI VAN KEN MAN HETWELK ZIJN T KVEN M¥ SrHERMDE DOCH DAT VAN ZIJN ZOON N GEVAAR BRACHT S TWEEDE HOOFDEILM BLONDJES ZIJN GEVAARLIJK N GEZELLIGE EiTERKE SPEELFILM MET IN HE IIOOEHROL NOAH BEERY Jr Zondagochtend 19 Februari om 10 uur 30 MARLENE DIETRICH TN DE SCHTTTERENI E FH M TSARINA VAN RUSLAND ENTREE PRIJZEN 40 f r t VfUjnAGAVONU rOPll AlKt I HIJZF N 25 40 60 et ÜHHNV ffP QR Om na jfttep spoedig weer aan te sterken geen beter middel dan TONICUM NOURY sterkt de spieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendien oefent Tonlcum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uit op de zenuwen Werkelijk om m korten lijd weer heelemaal de oude te worden sterk link en opgewekt moet men Tomcum Noury gebruiken Dal eene theelepeltje voor den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezen Die eerste weken na het ziek zijn lat IS een gevaarlijke tijd Men is uit bed men doet ijn werk weer maai toch voelt men zich nog lang niet de oude Noji slap in de beenen licht m het hoofd lusteloos en gauw moe en nog erg vatbaar voor kou en tocht Om in dien tijd snel op Ie knappen mets 7oo goed als Tomcum Nouryl De krachtige werking van dit buitengewone middel Haal vandaag nog een Hesch bij Uw apotheker of drogist ALBERT HEIJN KAAS 376 WETTIGE HACO THEKKING 5e klassf lee LIJST TREKKING VAN DOHDEÜDAG FEBRUARI 1939 HOOGE PREMIËN f 1000 2423 5444 8735 18274 t 400 1387 11422 6781 I 200 2618 100 1497 4470 7036 6Ü3Ö 13381 15047 16676 18621 PREtHEN VAN ƒ in 7 19 145 37H 406 484 499 502 U90 904 980 1180 lan 1248 1727 1834 1855 1905 2067 2180 2205 2303 2312 2451 2569 3J78 3417 J574 3685 3772 3793 3896 3980 4009 4027 4171 4299 4423 4431 4442 4526 4731 4776 4849 4871 491G 5637 5746 5821 seae 6018 6158 6174 6187 6210 6414 6530 6660 6668 6731 6796 6808 C896 6988 7211 7215 7246 7360 7626 7565 7586 7674 7684 7874 7945 8037 8220 8238 8400 8585 GQ57 8739 8783 8784 8808 8866 9044 9127 9168 B210 9543 9596 9624 9664 9749 9777 9867 0955 10045 10048 10170 10365 10706 1Ü77J 10779 10841 10808 10907 10943 11092 11189 11228 11242 11364 11370 11376 11570 11883 12016 12073 12084 12164 12317 12377 12392 12467 12489 12598 1 603 12709 12762 12816 12855 12906 12S20 12992 13171 13175 13107 13251 13299 13344 13358 13671 13674 13756 13783 13933 14093 14112 14156 14313 14340 14J78 14399 14512 14601 14622 14721 14996 15026 160j7 15077 15151 15331 15367 15497 1 524 15632 16711 i 745 15767 158G1 1595B 16181 16262 16 90 16326 16337 16372 1653 1 16606 16741 1GB09 16832 16949 17043 17141 17177 17211 173G9 17409 17486 17561 17577 17581 17593 17632 17662 17673 17812 17817 17917 17919 17990 18022 18164 18219 18296 18369 18600 18774 18704 18805 16854 18896 18930 18954 18998 19010 19017 10046 19100 19193 1919B 19336 19473 19505 19615 19548 1SÖ71 20B76 20381 20436 20532 30654 20902 20922 GEEN PREMIËN 258 413 468 478 536 665 622 736 793 823 639 871 1072 1325 1626 1850 21ÜU 2627 1081 1083 1335 1341 1641 1669 1919 1938 2168 2184 2537 2593 1105 1356 1732 1968 2194 2634 2906 3166 3347 3618 3874 4244 4603 4712 1113 1118 1367 1307 1742 1751 1984 1990 2320 2357 2643 2683 2910 2927 3184 3216 1032 1040 1042 1126 1224 1270 1404 1416 1464 1489 17é5 1789 1828 1843 1994 2028 2032 2033 2456 2468 2498 2524 2787 2794 2816 2854 3023 3071 3109 3317 3340 3558 3603 3801 3829 4151 4167 4487 4493 2946 2963 2966 3008 3246 3249 3275 3298 3487 3729 4122 4485 3395 3421 3423 3436 3479 3620 3638 3702 3711 3720 3731 3934 3095 4Ü04 4048 4050 4093 4249 429Ü 4348 4410 4413 4462 4509 4536 4647 4559 4676 4601 4654 4656 4664 4723 6010 6281 4778 4811 4820 4835 4903 4904 4910 4895 4997 6016 606f 5114 5117 5160 5164 6176 5247 6268 6288 5291 6311 6331 6332 5355 5512 6616 6521 5551 6676 6581 6609 5656 6664 6697 6705 5734 6740 5742 5826 6828 5850 5899 6901 5929 5931 6940 5949 5962 6022 606 J 6071 6098 6154 6209 6246 6282 6315 6334 6333 6346 6398 6410 6432 6435 6476 6687 6617 6620 6633 6666 6678 6705 6729 6763 6789 6823 6635 6841 6847 6867 6906 6938 6974 6903 7076 7096 7174 7298 7369 7378 7412 7461 7485 7491 7516 7673 7681 7716 7739 7764 T732 7812 7837 7853 7873 7935 8123 8138 8187 8456 8469 8702 8729 9069 9072 9289 9331 9666 674 9865 9D27 7948 7993 B025 8030 8063 8078 8115 8766 0079 9337 9598 8264 8306 8313 83J9 8342 8346 84158499 8538 8606 8623 8T85 8787 6838 8906 89 6 9018 9062 9084 9085 9114 9130 9219 9226 9242 9386 9430 9445 9467 0J27 9531 95569646 9663 9673 B7Ü8 0iB4 10012 10030 10032 10036 10077 10147 10177 10201 10268 1Ö363 10375 10417 10423 10425 10478 10539 10 41 10593 10311 10614 lüdia 10 39 10G24 10628 10632 10646 10b 2 10695 10717 10739 10863 10927 10959 109Ö3 10976 10977 10936 11015 11018 11038 UÜ52 11057 11098 11133 11184 11196 11225 11260 11280 11301 UJ61 11393 11408 11410 11411 11470 11178 11488 11408 11609 11583 U616 11631 11661 11687 11700 11740 11761 11784 11787 11819 11347 11676 11960 12017 12066 12109 12134 12167 13307 12214 12232 12237 1S241 12244 122G3 12290 12339 12345 13364 12380 12434 12439 12473 12516 12523 12663 12683 12778 12796 12829 12880 12912 13047 12955 13063 13058 13078 13097 13128 13135 13141 13174 13323 13225 13208 13303 13411 13449 13480 13499 135U 13521 13527 13549 13583 13627 13643 13688 11729 13815 13856 13894 13940 13947 13963 14000 14027 U034 14054 14161 1417C 14199 14210 14215 14236 14386 14306 14385 14427 14429 44dt 14486 H561 14565 14502 14611 14662 14669 14732 14754 14757 14800 14842 14858 14865 14936 14944 14949 14978 14998 1603 J6040 15068 15088 15085 15096 15104 16106 15138 15155 1516 15206 ir 254 15307 16394 15439 15459 15573 15580 16703 16741 15761 16796 15844 15847 15921 15066 16035 16061 1607B lOOOfl 16149 16153 16164 16169 16172 16179 16182 16187 16258 10257 16312 16353 16419 16445 16467 16481 16518 16619 16527 10584 10599 16613 10622 16685 16805 16807 16839 16695 16907 leam 1694ö 17026 17076 170D4 17103 17165 17187 17199 17227 17228 17260 17201 17332 17357 17300 17386 17393 17411 17425 17481 17495 17499 175 3 17584 17677 17605 17750 17763 17762 17773 17804 17816 17837 17845 17862 17940 17943 18082 18105 16124 18125 lfi234 18350 18265 18257 18275 18304 18305 18310 183 0 18329 18352 18303 18374 18375 18379 18381 18442 1850Ü 18525 18563 18577 18014 18665 18697 18700 18793 18878 18886 18104 19041 10104 19145 19343 19264 19277 19288 10312 L 19321 1G338 K SSO 193Q1 1 378 19394 ifl403 19516 19518 19520 19589 19609 18619 1Ö683 10370 10687 19607 19785 19816 1984 19863 19916 J9968 13087 19996 200S6 20080 20101 20106 30139 20175 20301 30211 20271 20287 20200 20327 20331 20351 3035 20371 20373 20404 20415 30469 20469 30478 20504 20633 30583 20665 20662 20718 20740 20764 20827 0887 20889 SUilOe 10919 30935 20930 0 Verb vorige lijst 6690 m z 6607 z premie 7351 m t 7257 z premie 11189 f 70 m z 11289 f TO I6MI L 18445 f 70 eOIIMHIl COIMfl RIIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dageltjks behalve Zon en Feestdagen IBOSNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent overal wwr dj Iwnbg P ooP PMi Uwlt reaoo per port per kwataal ƒ 8 15 jUoimeiiienteii worden datrelijka aangenomen aan ona Bureau HARKT 31 GOUDA Ml eaM agenten en loopers den boekhandel en de poatkantooren Ouc bolTAUX zijn dagelijks geopend van uur Administratie en Redactie Telef ADTESRTENnEPRlIS Uit Gouda en oraabreken Iwhoorende tot den bezorgkrin 1 6 legela ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 26 Van kuiten Gouda en den beiorgkring 1 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btjelag op den prSa lief ladlghelds advertentiën de heUt van den prüa INGEZONDEN MEÖEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van oliede Boek handelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau ziln ingekomen teneinde van opname verzekerd te zan Gewone advertenüën en ingezonden modedeeUngen bü contract tot zeer gereduceerdeli prils Groote letters en randen orden berekend naar plaatstuunte EEN GAST UIT NEDERLAND IS HIER ALTIJD WELKOM Een hoofdartikel van de Times bied door de buitenlandsche vrywilligers 2 De verzekering dat geenerlei reprossaille tegen de republikeinen zal worden uitgeoefend 3 Verdwyning van iederen buitenlandschen invloed op het oogenblik waarop het Spaansche volk over zyn lot zal beslissen Wanneer deze voorwaarden vervuld zyn 7 0U een wapenstilstand gesloten kunnen worden Men heeft in dezelMe kringen trouwens het gevoelen dat over en weer oprecht gevoerde onderhandelingen een soepeler vorm der eischen zou kunnein opleveren Ten aanzien van den wapenstilstand overweegt men dat daarover zou kunnen worden onderhandeld hetzij met de regeering te Madrid hetzij met generaal Miaja Men is derhalve in deze kringen van meening dat tenslotte het einde van den oorlog zou afhangen valt héf antwoord der autoriteiten te Burgos op de republikeinache eischen en men gelooft dat slechts in geval waarin zü categorisch zouden worden een accoord onmogelyk o i worden wat daarvan ook het gevolg mogt zyn dig mogelijk eon einde komt aan de vyandelijt lieden In dezen geest zou Azana naar het schynt Del Vayo op de hoogte hebben gebracht van de pogjiigen die op liet rogenblik worden ondernomen met het oog op een staking van den oorlog Rechtstreeksche onderhandelingen tusschen vertegenwoordigers der beide Spaanache partij n bleken moeilük tot stand te brengen Dprhalve zou men zijn toevlucht hebben geiiomen tot tusschen personen Men verz kert in sommige Spaansche kringen lie over het algemeen welingelicht zijn dat hooggeplaatste Britsche persooniykheden er m zouden hebben toegestemd die rol op zich te nemen De besprekingen zouden reeds thans aangevangen zijn op den grondslag van de drie volgende eischen der republikeinache re geering welke zeer dicht staan by de door Negrin opgesomde vredesvoorwaarden tydens de laatste zitting van de Cortes in Figueras op 2 Februari voor de algeheele bezetting van Cataloniè door de rechtschen 1 Ontruiming van het Spïiansche ge de Vereenigde Staten schepen wellicht zelfs een of twee pantserkruisers te koopen HiiUe aan de nagedachtenis van Hugo de Groot JJe vader nui het internationale reclit NAAR aanleidlXjg van de Grottusher denklng schrijft de Times In ia tuwtdarUkel Jen tast uit Nederland is tüei altijd mUUHn ca mr Patun de eminente mlnjjrter van buitenlandsche zaken neeft filechts door de toewijding en de facherp zinnlgnela van zijn vrouw HIJ heelt ai 1 moede geleden Maar zijn Ctirlsteijjk ge looi verliet hem nooit Hij heelt ook nooit opgehouden met het verkondigen van de waai hcld die hiJ het eerst heelt j ingezien Dat er toen de godsdienst meer een sciieidingsbrengende dan een ver eenigende Icracht tui schen munbcheii en volken was geworden nog een wetljoek commune had te geiden in het verkeer tusschen de onathankelijke staten t e meestem dergenen die gisteren hulde hebben gebracht aan den nagedachtenis van De Groot hebben er den nadruk op gelegd dat een huidiging van dezen Jurisij hainö van actueeie beteekenis it en dat zijn lessen kunnen worden toegepast op de bestaande internationale toestanden Het is zelta een teleurstellende gedachte dat die toepasselijkheid in deze dagen in menige opzichten zelis grcwter is dan drienonüerdjaar geleden l e wereld is zóó weimg verder gekomen dat nu nog zijn beide werken De jure belli ac pacis en De ventate cliglons Christlariae met voordeel tot do uitgangspunten voor een gelukkiger samenleving gemaakt zouden Kunnen worden De plaats van verschillende godsdiensten als oorzaken van oneenigheld eoi vervolgingen is Ingenomen aoor politieke ideoiogién en nog zoekt de wer d naar den grondslag van in wetten vastgelegd internationaal gedrag dien hü voor zijn tud noodig achtte De stem van dezen begenadi gden proleet van wét en orde zooals Mac MiUan De Groot noemde klinkt lu als een klaroenstoot tot de onordelijke wereld van thans ffiaalct Mn met U rd Haillax de UiternaUouale aangelegeiUiedeii die oelde landen betretien in den breede te be Uaar het hoofddoel van zUn bezoek de herdenking vtm een der grootAe ïlguren uit een groot tijdperk in de Kedeitaiulfiche geschiedenis De Groot dm vader van het jnteinationaie recht tótwlena nagedachtenis een steen Is onthuld In de Hollandsche kerk te Lcuiden Groot w as zooals Lord Mac MiUan het gisteren zeide een der vroegsc ontRlkkëlde en veelzijdige genieën van alle Voorts meent men te weten dat het bezoek van den Duitscben hoofd ambtenaar Schnurre aan Moskou dat verdaagd werd gebracht zal worden tegen 10 Maart Zooals men weet komt Schnurre de chef van de afdeeling Oost Eurt pa van den dienst der handelsverdragen in het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken in Mosl kou de mogelykheid bestudeeren van een tot nieuw leven brengen der handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en Rusland Het is niet uitgesloten dat Duitschland aan Rusland zelfs oorlogsmateriaal zou kunnen leveren Voor zoover men weet wekt het bezoek van dezen ambtenaar ifeen enkel bezwaar van den kant van Polenxdat binnenkort een handelsverdrag met de Sovjets zal sluiten Mijnhardtjas bij Griep Siuec edig weer koortsvry en opgeknapt Doos 30 en 60 et Iedere Duitscher kan opgeroepen worden voor arbeidsdienst Heel ons land wordt verduisterd Groote belangstelling In de Kamer voot de luofatbescherming paalden tijd aanspraken uit zyn vroegere dienstbetrekking welke Jn de nieuwe dienstbetrekking niet worden goedgemaakt dan kan ter vermijding van byzondere hardheid het nieuwe bedrijf worden gelast den dienstplichtige schadeloos te stelen De verplichte dienstbetrekking aldus het slot van ar 2 mag slechts met toestemming van het bureau voor den arbeid vorden verbroken Pe dienstplichtige kan aan een scholing worden onderworpen De dienstplichtige heeft den plicht en het recht voorwerpen welke zich in zijn bezit bevinden op verlangen van het bureau van den arbeid bij de dienstprestatie te gebruiken Wie op grond der verordening tot een dienstprestatie of tot het volgen van onderwijs langer dan drie dagen durende wordt verplicht en daardoor gescheiden zou zijn van zyn familie kan op verzoek van het bureau van den arbeid voor de zijnen onder teuning ontvangen Beperking van de mogelijkheid tol wisseling van betrekking Uit bijzondere staatspolitieke overwegin gen aldus de verordening verdpr kan de rijksminister van arbeid ook in andere gevallen dan voorzien in bet slot van par 2 de verbreking van de arbeidsverhouding van toestemming van het bureau van den arbei dafhankelyk maken Hy kan ook gelasten dat jle plaatsing en te werk stelljng van arbeiders enz aan de toestemming va het bureau voor den arbeid is gebond Decreet van Goring De staatscourant te Berlyn heeft een decreet van veldmaarschalk Goring gepubliceerd waarby alle Duitsche burgers verplicht zijn om wanneer zy door het ministerie van Arbeid worden opgeroepen hun tt enwoordige betrekking te verlaten om werk te verrichten dat in het belang van den staat wordt geacht Het decreet gaat uit van het standpunt dat de uitvoering van dringende werkzaamheden van speciial belang voor den staat niet gehinderd mag worden door een tekort aan arbeidskrachten Buitenlandsche onderdanen kunnen niet worden ingeschakeld vo zoover voor hen op grond van verdragen of van erkende volkenrechtelijke regels vrijwaring van dergelijke arbeidsprestaties bestaat Dienstplichtigen worden bij tijdelyken dienstplicht geacht met verlof te zijn uit de oude betrekking Deze mag gedurende dat verlof niet worden opgezegd De dienstplichtigen hebben gedurende hun verlof geen aanspraak op betaling en andere inkomsten uit de tot dusver bestaande betrekking De ty op grond van deze verordening in dienstplicht doorgebra nt geldt als doorgebracht in de oude betrekking Bij dienstplicht van onbep rkten duur loopt de tot dusver bestaande dienstbetrekking af Voor de prestaties van de dienstplichtigen gelden de in de nieuwe verplichte dienstbetrekking bestaande loon bedrijfs en dienstverordeningeni Verliest een dienstplicbtige voor onbe en iurist Hij werd erkend als een poot man waar hij ook ging en welken beid hl ook aanvatte èlj ontvluchtte Rttlhankelljke meening te hebben tart op e plaats de vervolging zelfs wanmen als De Groot in de eerste ilaata overtu d was van de noodzakeIjkheld van verdraagzaamheid De Groot erkooB het gevaarlijke levem Hij werd den kerker geworpen en ontkwam Engeland wil niet meer gebonden zyn Aan M tcrnationale geschlilen tuigen dlc zu welhcht onmogelijk na tekomen zou bevtodei onder de gewijzigdeomstandigheden die thans n Emopaheerschen SIR JOHN SEMON IS OPTIMISTISCH Tijdens een dmer aangeboden door de British Steel i ederation te Londen heelt 8ir John Simon een redevoering uitgesproken waarm hy o m zeide In het geheele land heerscht een versterkt gevoel dat de vooruitzichten van den vrede zekeruer worden Men voelt dit toe remende vertrouwen in de atmosfeer het oefent zyn invloed uit op de city en geeft meer aanmoediging aan de kooplieden Deze ver verspreide lAdruk is te danken aan een combinatie van MMiken n l aan de wetenschap dat Grooowrittannië dagelijks sterker wordt aan de wetenschap dat wij bereid zijn om iederen noodzakeiijjten last op ons te nemen om ons veilig te maken aan de nauwe en warme overeenstemming tusschen Groot Brittannië en Frankrijk aan onze goede betrekkingen met Amerika aan de vooruitzichten op een spoedig einde van den Spaanschen oorlog tonder dat die over de grenzen van Spanje uitgebr ïid is en in de eerste plaats aan dti vastberadenheid waarmede Chamberlaia zijn politiek gevoerd heeft van bevordering van pon beter iiegrip met pndere staten hoe ook de vorm is van him regeering en aan de koelheid en de kracht waarmede hij zijn koers gehandhaafd heeft tijdens de recente maanden van ongerustheid Azana blöf t te Parijs Onderhandelingen over den vrede door fïngelsche bemiddeling Drie voorwaarden Del Vayo heeft gisteren zyn besprekingen met Azana voortgezet Bevestigd noixJt dat Del Vayo onmiddellijk na aankomst Azana heeft gevraagd naar Madrid terug te keeren en dat Azana staat op zijn besluit om in Parijs te blyven Azana zou n l van meening zyn dat zyn terugk 2er naar Madrid zou kunnen worden uitgelegd als een goedkeuring van de politiek van tegfcUBtand tot het uiterste terw l hy gekant blöft tegen zoo n houding Integendeel wenacht Azana dat zoo spoe lofatQd arbitrage te verleenen De Britficfae regeering heeft den secre generaal van den Volkenbond er De hoofdschotel van blnnenlandBche zaken werd wel gevormd door de lluchtbescherming een gerecht dat Intusscheia allesbehalve luchtig mag worden geheeten zooals de ervaringen In het buitenland wel hebben bewezen Minister Van Boeyen kwam hierbij met een verrassende mededeeling naar voren dat eerlang onverwacht een landelijke luchtbeschermings verdulsterings oefening zal worden gelast waarbij dan zal blijken hoever men overal hier te lande met de voorbereiding is gevorderd Het geheim van den datum zal de minister zeker niet verklappen eer het zoover Is maar degenen wlen zulks In de eerste plaats aangaat zullen de mededeeling van den minister accepteeren als een wenk om In elk geval zooveel mogelijk gereed te zijn met hun voorbereidingen zlja iQ tijd van oorlog door de algfr M acte tot vreedzame regeling van ntemttloiiale geschillen w4 echter voortgaan volledig de nmeaie acte te onderschrijven in UJd ïr de De heer In t Veld s d heeft verklaard dat zijn fractie het standpunt van den heer PoUema tem aanzien van de luchtafweermiddelen van bedrijven zooals de Frlesche electrlsche centrale grootendeels deelt De verdediging van vitale bedrijven aldus de heer In t Veld behoort zonder meer tot de taak van defensie Verder bepleitte hij een spoedlrge wettelijke regeling van de lijkverbranding die tot nu toe nog altijd als onwettig wordt beschouwd al wordt zij te Westerveld toegelaten Tenslotte heeft de heer In t Veld een ruimere voorziening In de tekorten der gemeentelijke financiën gevraEigd De heer Brulnema r k zou uit de loteiingen jaarlijks eenïge ploegen voor de iuchtbescherming willen zien gerecruteerd om aldus tot vorming van geoefende oefendeplaatselijke luchtbeschermingakorpsen te geraken Agressieve toon in de Japansche pers toÏÏÏif den Volkenbond wor Ook de heer Gtrfderman 11b wijdde aandacht aan dit onderwerp en drong op bespoediging van de organisatie aan Men zinspeelt op den aankoop van Nieuw Guinea In de bladen In Tokio is een campagne begonnen om de Japanache rggeering er toe te brengen Haiiian te gebruiken als middel om druk uit te oefenen op Frankrijk en Engeland Tezelfdertijd wordt Arlta hettig gecrltiseerd door zekere bladen wegens de gematigdheid van zijn antwoord op de stappen van den Fransclien ambassadeur Jules Henry en den ambassadeur van Engeland Craigie gedaan na de ontscheptng van troepan op Hainan De Osaka Asaki iaat zijn gebruikelijke reserve varen en schrijft Met Hainan bezet te houden bezitten wij het recht van leven en dood over Hongkong en brengen wU Indo China in onze werkingssfeer Frankrijit en Engeland zijn voortaan niét meer in staat een kraclv tige houding tegen ons te hebben ZU zullen meer en meer gkvoelen welken hinder de bezettUig van Hainan door de Japanners voor hun rijken beteekent Een ander land zal het eveneens voelen Nederland dat zich meester maakte van Nederlandsch indië zonder met de minste opoffering voor de verwerving er van te betalen Laat ons afwachten totdat dat land aicU bewuafc van den nieuwen toestand oJis den verkoop van Nieuw Guinea zal voorstellen De Asahi Tokio juicht toe dat Hongkong Indo China Singapore en Birma binnen het bereik der Japansche luchtmacht liggen De zeer bekende publicist Tokoedoml die lid is van het Hoogerhuls schrijft In de Nltsjl Nltsji Wij moeten Hainan zoo weten te verdedigen dat wij het nimmer meer zullen verliezen Activiteit van het Kremlin Volkscommissaris voor de marine admiraal Isakof zou naar de Ver Staten gaan Contact met Duitschland Men meent te weten dat de volkscommissaris voor de marine admiraal Isakof zich binnenkort aan het hoofd van efcn uit zes Russische vlootingenieurs bestaande missie naar de Vereenigde Staten zal begeven Men weet niet of het hier gaat om een studie aangelegenheid dan wel om aankoop van materiaal Men herinnert er echter aan dat men in den lopp van het voilge jaar de Russische regeering herhaaldelijk het voomemeB heeft toeffeBchreven om in De heer Reinalda sd bepleitte vermeerdering van volkswoningbouw opruiming van krotten en wettelijke regeling van de streekplaimen De heer De Rijke nsb die zich ten aanzien v n de Friesche centrale aansloot bij het standpunt van den heer PoUema achtte handhaving van den bijzonderen vrljwUligen landstorm niet meer noodig Een goed woordje voor de nationale belangen van onze groote havens sprak de Amsterdamsche wethouder Kropman die ten deze België als voorbeeld stelde Overigens kwam hij op voor de gemeen telijke autonomie P 16 Augustus a s Nadat de heer Van Vessem n s b had gewezen op de beteekenls van het behoud van parken in de steden zulks naar aanleiding van de bebouwing van den tuin Tivoll en het Lucas Bolwerk te Utrecht heeft minister Van Boeyen de diverse sprekers beantwoord waarbij hij nogmaals de groote beteekenls van de Iuchtbescherming naar voren bracht waajvan evenwel de kern ligt niet bij de centrale overheid doch bij de gemeenten en bU het georganiseerde individu Binnenkort zullen vier adjuncblnspeo teurs van de Iuchtbescherming voor het geven van adviezen contEict zoeken met de burgemee ers De minister streeft naar een zoodanige