Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1939

BOSKOOP Ned Herv Sdioo De heeren A E Stykel en J Brouwt werden herkozen als ibestuurdid van d Ned Herv Sehoolvereeniging De heer i Bos werd benoemd als bestuumüd j vacature Adr Hoogendoorn Chr Zangver Hosaiuift Woensdagavond gaf de Chr Zangvsn Hosanna een uitVoering in de Ned Htn Kerk met medewerking van een DamartJ en het B S O Het geheel stond onder jiL ding van den heer Jan van Beek uit TVnu den die zich op uitnemende wyze y a i niet gemakkelijke taak kweet Hobhuui had een mooi programma samei ert wat zeer vlot werd afgewerkt Het BJS O begeleidde op sublieme wjja en mocht na afloop van het concert ea woord van dank oogsten voor het belanw loos medewerken Zyde open Eindelijk is het werk aan de Zl de ai ver gereed dat het verkeer nu onbeleii merd kan plaats vinden Hoewel de mer het werk voortvarend aanpakte ij allerlei omstandigheden de tijd maanden te laat geworden buiten i schuld Eerst moest hy door de Inten tionale strubbelingen 6 weken op hetluflt voor de damwand wachten dat uit TajeÖ Slowakije moest komen en later gaf hemji vorst tweemaal een gedwongfen rust TO eenige weken Dat scheelde al Vk met elkaar De weg wordt prachtig an k verbetering enorm Coöp Vereen De Boskoopsdie Veilinf Veilingprijzen van lO 15 Febr Rhododendron Pink Pearl 40 110 Aii lea 290 310 Tulpen 17 17 Crocus 8 Helleboris 4 Viburnum 120 120 Cenau Visakura 280 140 CerasuB rosea fl li 210 230 Prunus triloba 105 110 tSn per bos van 10 stuks Azalea per stakM Punkia per stuk 10 10 Burgerlijke Stand GEBOREN Johannes AdrianuB i C Kiompeer en M G van den Berg ONDERTROUWD A van Eyk 29M C van der Laan 26 j GETROUWD J van Tol 26 j en M C Schouten 26 j M Kersbergen 23 J C Groenendijk 19 j J de Lange j en B H Droog 28 J OVERLEDEN J Geers 80 j Vermeul eehtgcnoote van A Assenbei 45 j P Kalkman 82 J PREDIKBEURTEN Zondag 19 Februari Ned Herv Kerk 9 30 u v m en 8 u Dr D Jacobs Geref K rk 9 80 u v m en 6 u um Tj Petersen Chr Geref Kerk 9 80 u v m en 6 n Ds L Kletsen Rem Gem 10 u T in Ds H d Kievit i d Briel Zoi da Hiienst doclorc De Zondagsdienst op 19 Pebr waargeno ntcn door J Hamburger Telef 136 CONDOR HUiSHOUDÏEEP maakt zelfs het hardste water zoolACHTals regekwater Ziedaar het geheim waardoor CONDORZEEP dat overvloedig wollig schuim geeft dat lang bli ft staan en alle vuil losmaakt M prijs per zwaar w dubbel stuk is slechts Fraai gfldecor rd Maoitncht s aardewerk Levensmoed liet iykt oppervlakkig gezien nu geen tyd om over levensmoed te spreken of te ichrijvtti Gevaren en bedreigingen loeren vu alle kanten Voor velen van ons is het levQ fwaar en moeilijk en vol bekommerBiiBOl JDe vrees voor de toekomst nijpt ons bjjwjjltti de keel dicht En de moed ook van de bsaten onder ons ecJiijnt gebroken ÜMti juat daarom omdat het leven zou Meiljjk is en vol van bedreigingen en dmsterbadsn is hat zaak is het noodig om over levemmoed te spreken om ons op den leTeamoed te bezinnen om ons zelven en asdeten op te wekken tot levensmoed ons voor te houden dat alleen die levensmoed ons er boven uit helpen kan boven de bedreigblgen en bekommemiasen en den angst om de toekomst uit Ift een gedichtje van Se Génestet dien dldlter die nu vaak vergoten schijnt maar Se toch zooveel eenvoudigk mooie en ware tojen heelt gezegd getiteld Levenslust Itaat de regel vensluet is levensmoed Het is duideluk Zonder levensmoed is geen levenslust denkbaar Want en dit ligt feitelijk JQ dien dichtregel besloten het leven is niet zóó zoo remakkelyk zoo glad too vroolijk dat we lust in dat leven kunnen hebben zonder een zekeren inoed een aandurven van dat leven Wanneer we dus ondanks zorgen en leed en strijd en bekommenng de lust in het leven behouden dan spreekt daaruit een moed die het tegen al die zorgen en dat leed durft op te nemen die den strjjd niet schuwt Maar toch zo i ik willen zeggen dat levensmoed nog iets neer is iets actievers dan levenslust dat ui dienl l van n ed de beainnmg en de kr t om het leven aan te kunnen besloten liggen Levenslust is ook denkbaar zonaar dien moed ala een gevolg van onwetSMlWd en argeloosheid als bjj een kind I t lichtzinnigheid of van het niet door Taa het leven het niet kennen of niet keptpen van den strijd die het leven keniwl B j levensmoed i dat alles uitgesloten ffjl dit woord eenige beteekenia dieb dan hgt daann opgesloten dat we den ttlB kennen maar daartegen op durven In M karakteriaeering sjfreekt zich reeds de pond van den levensmoed uit Er tegen op urven dat wU zeggfn vertrouwen ÏSP onwen m eigen iracht en vertrouwen in t loven Zooals bij den bewusten mensch t alleen mogeljft is door levens f i aoo is deze levensmoed alleen be ibaar door vertrouwen Meer nog deze Wensmood ia uit vertrouwen geboren rMn ia in een tijd ala deje levensmoed moeflük We hebben nauwelijks nog rtroimen En toch is dat vertrouwen noo om er boven p te raken niet aUeen om te leven in welke jmsUndigheden komt het dat de mensch ondanks i en teleurstellingen toch altijd weer Wit blijft verwachten dat hjj een on wrHik optimist ia Omdat het moet 8 = lev nsi odzakeHjkhei l is liet een onverbiddelijke eiaeh van libaving De drang naar zelfbehoud de groote wet die aUe natuurlijk le J rt ook ons En deze drang naar l ud is het die ona dit optimisme op f Omdat het ven geen stUatand ver j Smaar beweging eiacht voortdurend tÉml a Xam dit op J dSfe verwachting one de kraiht W om te streven want wie niets verwacht streeft niet meer Maar dit deze verwachting is toch ten vert vertrouwen Wij rouwen in ons zelven en in het leven J j Wft zuUen En uit dit vertrouwen dit jT Brtwuwen wotdt df levanamoed geJ A moed dien we noodig hebben H l seker bS het 5 t werk dat ons lev n is n 0 A AoOJHi THEEPOT voor 40 boni jjoi£ifi SUIKERPOT 20 Condor 4v ZEEPFABR DE HAASftVANBRERO m APELDOOKM ü i mitm fi lSfi S i Het ligt m de bedoeling de Hervortrde school op 1 Mei a s te openen Tot hoof ia benoemd de heer D G v d Hoeven Molenaarsgraaf Openbare wegen De Minister van Waterstaat heeft tot openbare weg verklaard den nieuw geopenden verkeersweg van de Gouwe naar Bodegraven alsmede de daarop aansluitende verbindmgs en parallelwegen waarbij de hoofdverkeersbaan is aangewezen als voorrangsweg Voorts is daarbg afgekondigd een stopverbod voor den hoofdweg en een inhaalverbod voor bepaalde verbindingswegen Opsluiting kooieemden De Minister van Staat Commissans der Koningin in deze provincie brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Ged Staten ter voldoening aan art 34 der Jachtwet i92S hebben bepaald dat de kooieenden door dpn kooiman moeten worden opgeslot ten of gehokt van 1 Juli ejk af tot den dag waarop in dit jaar het vangen van waterwild door middel van eendenkooien zal zjjn toegestaan Werken in Duitsctüand De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling te sGravenhage waarschuwt tegen het werknemen in Xhutschland zonder tusschonkomst van de plaatselijke arbeidsbeurs Zij die op eigen gelegenheid in Ihutachland werk gaan zoeken stuiten op de volgende moeitykhden In de eerste plaats is het niezeker dat de werkgever in Duitschland vergunning heeft of kan krijgen om buitenlandsche werkkrachten in dienst te nemen en in de tweede plaats kunnen de arbeiders geen ioonsvoorschotteh naar Nederlaild overmaken Men vertrekke dus niet zonder bejfjj s van de plaatselyke arbeidsbeurs De wadtttljdregelfaig De onlangs voor de werkloöze arbeiders vastgestelde wachttydregeling alvorens zij in de steunregeling kunnen worden opgenomen blykt in de practyk voor de g rganiseerde arbeiders veel voordeeliger te zijn dan voor de ongeorganiseerden Dit houdt natuurlijk verband met de conkributie die de eerste categorie steeds aan de bpndskassen moet betalen en waarvan de anderen zyn vrijgesteld Niet alleen is voor deze laatsten de wachttlfd echter langer maar ook de ondersteuning is lager Het is dus raadzaam dat alle arbeiders zich aansluiten bij een organisatie waarbij zy uit hoofde van hun principe en l eroap behooren Gevonidéi en verloren vooAr rpeai Gevonden 1 kinSerhandschoen by J E Smits Brugweg i i portemonnaie met inhoud by B Perridon Noordeinde i want bjj K A F Lazarus Julianastraat 1 handschoen by C de Vries Noordkade 1 handsobo by A Veraluis Henegouwerweg 58a 1 portemonnaie met inhoud bij C van Beek Burg Troo traat 64 1 pakje tt ak hij A van Dijk Zuidkad 170 2 leefen handschoenen bij J Bonders Onderweg 26 1 kinderhandschoentje hij 3 van Schie oDrpiHtraat 91 1 stempel by J Vink Kerkweg 72 Als verloren werd aangegeven 1 bruin damestaBch 1 onderdeel autofiUsger l paar NIEUWEBKESE a d USEL Gemeenteraad I Woensdagmiddag kwam de gemeente raad onder voorzitterschap van burge meester F Jas In openbare vergadfiringten raadhuize bijeen Alle leden waren aanwezig Daar de vergadering de eerste was inhet Jaar hield de Voorzitter zijn Nieuwjaarsrede waarin hij de leden voor hungezinsen zakenleven alle goed toewenschte ï Wat zal het nieuwe jaar ons brengen Als altijd zijn wij in onzekerheid maar jheel veel illusies maken wij ons flltmaal inog niet Wij gaan het jaar In onder het motto bezuiniging leder voor zich voege daar in stilte aan toe op het overtollige en zoolang het mogelijk is niet op het strikt noodige Wie daarop bezuinigt graaft eem leegte die togh later weer moet worden aangevuld Over t afgeloopen Jaar is er voor velen zeker reden nog eens te denken aan de 62 weken die achter dns liggen Hebbeoi ze voor velen niet zooveel zorg en moeilijkheden teleursteUing en tegenslag gebracht dat het hun soms moest toeschijnen ot het lot alleen droeve dagen voor hen had Maar wanneer zij er thanSi op terug zien zullen ze moeten erkennen dat er toch ook tal van goede oogeaiibllkken zijn geweest die tot dankbaarheid stemmen Ik wil er op wijzen dat de werldoosheid helaas nog steeds groot Is zoodat de gemeente In 1938 ruim ƒ 3O O0O aan steun en werkverschaffing moest ultkeeren De uitgaven van den dienst voor het Burgerlijk Armtrestuur vertooiwn wat de armenzorg betreft nog altijd neiging tot toeneming Al drukkoi de belastingen zwaar de to tand onzer gemeente f Inancifen is bevredigend In elk geval kunnen wij het niet genoeg waardeeren dat onze gemeeote niet noodlijdend is en mitsdien nog een zekere bewegingsvrijheid heeft overgehouden Of deze gang van zaken nu zal b teiftdigd blijven Geen onzer kan het oordeel vellen wij weten dat geen gemeente geen stad geem land dit zelfstandig kan regelen doch laten wij vertrouwen dat tact en wijs beleid de harmonie herstellen Wethouder W vaji Waasbergen beantwoordde de rede van den burgemeester wederkeerig het beste toe te wenschen voor zijn persoonlijk en ambtelijk leven m het belang der gemeente fc De Raad gaf hierop door applaus uiting aan zijn instemming met deze woorden Daarop las de hew Sweta de notulen die na eenige discussie ongewijzigd werden vastgesteld Hierna passeerden 14 Ingekomen stukken den hamer w v verschillende goedrkeuringeai Ged Staten va raadsbesluiten Een verzoek pm steun van de B V Lwerd In handen gesteld van B en W om prae advies De rechtspositie van de leden van het gemeente personeel werd op advies van Ged Staten nader geregeld Aangeboden werd de rekening van liet Burgerlijk Armbestuur 1937 vermeldend in ontvangsten en ultgavetn een bedrag van ƒ 11 676 93 De h en K Delcker F in t Hout en A H Carller werden belast met de nazieninfe van de rekening Een adres van de Nederl Ouderraad bij het openb lager onderwijs inhoudende verzoek tot het oprichten van een plaatselijke ouderraad werd afgewezen aangezien men het bestaan van tweq oudercommissies voldoende achtte Op een schrijven van de wed A Vuijk inzake de huur van een stukje grond van de gemeente werd goedgunstig beschikt Na een vrij uitgebreide discussie werd vervolgeDs afgewezen een verzoek van een groot aantal plaatselijke vereenlgingen tot intrekking van de bij raadsbesluit van 20 Juli 1938 castgestelde veivordenlng tot het heffen van beiaating op tooneelvoorstelllngen en andere vermakelijkheden Dit voorstel van B en W tot nietiiw iUiglng van het vgrzoek werd met 6 6 stemmen aangenomen Tegtti de heeren K Dekker A Dijksman P de Man A H Carller en J Tom Vervolgens werden de voorschottenaan het bljz onderwijs voor 1939 alsvolgt bepaald Chr school I ƒ 1517 68 CHr school II s Gravenweg ƒ 917 45 R K schooi 687 46 Hierna werd overgegaan tot uitbreiding van het ledental van het Burgerlijk Armbestuur Alszoodari lg werd mét 10 1 stem gekozen de heer P de Man en met 6 5 stemmen de heer D van Houwellng De Voorzitter wenschte beide heeren met hun beoioemlng geluk en wees op de schaduwen licht de welke aan deze functie verbonden is Dé Voorzitter beantwoordt daarop nog enkele vragen van de heeren Tom en Dekker gedaan In een vorige raadsvergadering waarbij de Inmiddels binnenrgekomen gemeenteopzichter de heer P Valkenburg van toelichting dient I an komtUni behandeling het voorstel om over te gaan tot deo bouw van een kapel mot baarhulaen bergplaats op de algemeene begraafpïïk ts en tot restauratie va i deze begraal De aanwezige teekeninè wer bekaken maar het op een briefje gelN eon onder de leden circuleerende bedrag derkosten bleek tegen te vallen Uit de verdere discussie bleek dat meni hier te doen had met en mlnderheidsvoorstel van B en W De belde wethouders waren er n 1 tegen daar zij dit plan financieel niet Vjerantwoord achtten Ook de heeren Verboom Van Houweling In t Hout Caxlier en Tom vondra het plan als zoodanig prachtig maar zagen tegen de flnancleele zijde op Vei ïüllende leden wUden de besUsslijg aanhouden tot een volgecnde ver gadering waarop de Voorzitter voorstelde hier in geheime vergadering verder over te spreken Overigens kweet de Voorzitter zich op loffelijke wijze van zijn taak als verdediger van dit voorstel Hierop werd met 8 5 stemmen aaffirgenomen een motie van den heer J Tom om aisnt blj Ged Staten aan te dringen op wijziging van het reeds ter goedKeuring Ingezonden uitbreidingsplan in dien zm dat in de ttebouwde kom het bouwen van dubbele woonhuizen is toegestaan Tegen de heeren K Dekker W Koolhaas en D v Houweling Het aantal opcenten op de gemeente lond belasting werd vervolgens bepaaldop 75 Een comptabUiteitsbesluit ging jzonder navraag ot h st onder den ha jmer door Voor werd overgegaan in geheime zit ting stelde de Voorzitter nog de rond jvraag aan de orde De heer Tom wenschte verbetering van j de oifc lt te Kortenoord nabij de vroegere j glasblazerij B en W zullen dit In studie nemen en evontueel in werkverschatting doen uitvoeren Daarna ontwikkelde zich nog een j debat tusschen den Voorzitter en den 1 haar A H Carller Laatstgenoemde wilde n l de opgelegde gehelmlioudüig over iiet gesprokene in een vorige geheime zitting ophetlen wat de Voorzitter be j streed daar hij geen openbaar en onver kwikkeUjk debat wilde pver personen De Voorzitter zeide dat men in de ge I heime zitting zou besluiten over al oi i niet ophetling der opgelegde geheim houding waarbij liij zich echter txet recht voorbehield om te beslissen of alsdan hierover zou worden gedebatteerd Daarna gUig de Raad in besloten zitting Ledenvergadering MiddenstandsbondMaandagavond 2ü Febr houdt de aid Middenstandsttond Neuwerkerk aan den IJ sel een ledenvergadering in de zaal van den heer J Honkoop Aanvang 8 uur Loop der bevolking Ingekomen Wülemljntje Heuvelman van Capelle a d IJaael G rbrand en Aatje Keijzer van Oude Tonge Burgerlijke Stand GETRpUWD M den Otter en M v Luyuen GEBOREN Cornells Arie z v J Stam en A Stuwenberg HUligJe Wlliempje bakken vlsch wordt ook gerookte viach aangevoerd WADPINXVEBN t Stichting Hervormde school Zes leerkraclitea verliezen betrekking Nu Je Kroon in hoogste instantie heeft béaiist dat de gemeente medewerking moet verleenen aan de stichting van een Hervormde achool IS de bescliikbaarstelling Van een gebouw voor de nieuwe inatelbng aan de orde gekomen Het is de betioeling een bestaande school van de Vereeniging voor Christelijk nationaal onderwys aan den Onderweg af te S aan waarmede een vopr de gemeente financieel voordeelige oplossing ie beteikt Is het verheugend dat op de gemeentekas geen aanspraken beJïoeven te worden gedaan aan den anderen kant heeft de liquidatie van de schoolkwestie ook een pynlijk gevolg want eenige aan bestaande scholen verbonden leerkrachten vermoedelyk zes zullen hun betrekking verliezen Door de stichting van de Hervormde school die bljjltens de destijds bjj de aanvrage overgelegde stukken 280 leerlingen zaïL tellen zal de Vereeniging voor Christelyk nationaal onderwys die twee scholen heeft in verband met het verlies van leerlingen die naar de Hervormde school gaan haar ondeawijs concentreeren en voortaan één school houden Er fcomt dus een scnool vrij die de Hervormde vereeniging gaat bezetten De figuur in dezte is dat de Vereeniging voor Chr nationaal onderwiJB de school weer ter beschikking van de gemeente stelt die het gebouw aan de Hervormde vlereeniging zal afstaan By de besprekingeb is over deze oplossing overeenstemming bereikt Door de opheffing van de school van d Vereeniging voor Chr nationaai onderwijs zal het I daar werkzame personeel hethoofd drie onderwijzers en een kweekeling overcompleet worden Het lioofd zal over plaatst worden naar de andere school dervereeniging maar voor de overige leerkrachten staan geen nieuwe plaatsen openen uiteraard zullen z niet op de Hervormde school worden aangesteld De drie onderwijzers onder wie een met achttiendienstjaren komen op wachtgeld de kweekeling wordt ontslagen Het bestuur van de Hervormde achoolvereeniging had gevraagd een mÜooI met zes lokalen doch het é £ te syfie gebouw heeft slechts vjjf lo en Vefflhoedelyk zal in deaiT leemte worden vooralen door debeschiM ratelling van een lokaafl in de nabife nbare school Alle lokalen komen dap wep niet by elkaar maar het is een zg het waarschijnlgk tijdelijke oplossing die geen geld kost Het bestuur van de Hervormde vereeniging gaat met deze oplossing accoord Ook op de twee openbare scholen zal het antal leerlingen verminderen Zün op de scholen van de Vereeniging voor Chr nationaal onderwys de kinderen der hoogste klassen gebleven de nieuwe eerste Jaarsleerlingen bezooh ten tijdens de schoolkwestie de openbare finsteüingen Thans zullen zü eveneens naar de eigea school gaan Naar verwacht ipordt komt daardoor op elk van de openbare scholen een k kaal vrij Gebeurt dit dan zullen ook twee b f het enbaar onderwljs werkzame leeijkrachtèn hier twee t jdelüfee anderwijzers moeten worden ontBlagen kinderhandschoenen en 1 rywi belastingmerk Op het politiebureau zijn inlichtingen te bekomen omtrent een gevonden nummerplaat van een auto Burgeri41ke Stand GEiBOHEN Tennis z van T Burger en W C Hoek OVBRUESDEN Theodora DuUem er geb Straver 77 j Elizabeth Verheul geb l lomp 80 j GETROUWD W A v d Byl en A B Verspoor HAASTRECHT NOlieboUendag Ter versterkmgSi haar kas organiseert de afdeeling Haastré lt c a van de Zuid Hiollandsch Vereeniging 3et Groene Kruis op Maandag en Dinsdag 20 en 21 Februari a s wederom olieboUendagen De oliebollen worden bereid door den heer van der Steen uit Gouda dat wordt dus wel goed Zy worden warm en wel thuis bez orgd maar er bestaat ook gelegenlieid ze dea avonds in het gebouw Concordia waar het hoofdkwartier gevestigd is ter plaatse te nuttigen Propaganda avond I e R K Middenstandsvereeniging 43e Hanze organiseert a s Maandagavond een propaganda avond waaraan een kleine ver oting wordt verbonden ZEVENHUIZEN jLuchtbeecherming In deze geirreerite worden voorbereidingen getroffen om te komen tot oprichting van een afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbeacherming Proces verbaal opgemaalit he ryksveldwachter heeft proces verbaal opgemaakt tegen den caféhouder H v R omdat hij zyn café na sluitmgstyd nog geopend had Drie bezoekers die zich nog in de lokaliteit bevonden werden eveneens bekeurd Loop der bevolking Vertrokken A W van Prooyen van Bree deweg 15 naar Utrecht Leidscheweg 59bis Burgerlijke Stand GElBOREN Comelis z v J Groeneveld en J Bioth Faillissement uitgesproken Uitgesproken is het faillissement van A Langendam en PLangendam expeditems alhier Curator is mr H P C M de Witt Wijnen te Gouda Arbeidsbeurs Bij den agent der arbeidsbemiddeling staan 87 personen als werkloos ingeschreven Grafmonument voor Ds KIjne Dóór den kerkeraad alhier is besloten In sameffiwerklng met Rhenen bl te dragen voor een eenvoudig gedenkteeken te plaatsen op het graf van Ds Kijne laatst predikant te Rhenen voordien predikant alhier Aangifte van verhuizing noodzakelijk Medegedeeld wordt dat men verplicht is binnen 5 dagen aangifte te do n van een verhuizing binnen de gemeente Deze aangifte behoort ter gemeente secretarie te geschieden Herhaaldelijk blijkt dat men deze aangifte verzuimt Van nu af wordt niet meer gewaar schuwd doch proces verbaal opgemaakt om reclamel Reolama die tltn geld opb ng Die Uw unak ▼ Oftden kan en In stand kan houden Daaivooi be laat maar één goede manier adv èiteeien In een Mad dat Intern geleien vroidl de krani uit Uw Btute omgeving Adverteert daarom In i DE lOUDSCHE COURANT No 19962 77e Jaarjranj Zaterdag 18 Februari 1939 60IIM1E wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz B KPRK om FKp Tm i ÏJ BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADTBRTENTIEPSUS Vit Gouda en omatreaen behoorende tot den beiorgkring 1 6 regele ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den be orgkrlng 1 6 regela ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advert ntiën in het Zaterdagnummer 20 btjalag op den pr s Ijefdadigheida advertentiën de helft van den prijs INGEZO NDEM MEOIi OËELLNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 60 heoger m Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingeu bjj contract tot zelï gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar pxaatsruimte Advertentiën kuium worden ingezonden door tuascheukomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Ditbladverschöntdagelüks behalve Zon en Feestdagen jlBeNNEMEiraBPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent oireral waar de iHofftal P Par geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 j gpumeaten weiden dageljika aangenomen aan on Bureau HARKT Jl GOUDA ut gufl ten an loopers den boekhandel en de postkantoren Om bureaux xljn dageljjkj geopend van 9 6 uur Adminlatratie en Sedactia Telel na I oatrekeaing 4BW0 w bureaux xljn dageljjk geopei mjjPj ïitë PoatrekBBJng 48 0 pege Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 85U0 ex j ll MWiiiwr bestaat uit twee bladen J KBSÏEBLAD Is dat ook niet vaak het geheim van het slagen van velen Dat ze den moed hebben en hadden dien sterken en blijden moed die het leven licht maakt en de wane levenslust schept We moeten allen dien moed sterk maken tot een actieve kracht die in staat is allea wat ons in den weg staat te overwinnen En wanneer er de boven aangehaalde dichter De Génestet zegt Levenslust is t ware leven Is het liefelijkste goed Dat de lachende aard kan geven Van haac weelde en overvloed dan hebben we te bedenken dat dit de levenslust is waarin de levensmoed besloten ligt en dat deze levensmoed de levenakracht Regenmantels Een j geheel nieuwe collectie met een apart cachet Uitsluitend betrouwbare atoffin en prima pasvorm tuurlijk niet wegcijferen en van wie er één Israëliet is Het Eeuwfeest van LuxeijjjSurg s Onafhankelökheid £ Um 3 ry l a Gesprek met Staatsminister Dr Pierre Dupong en met den Zaakgelastigde bü ons Hof den Heer Aug Collart te Bettembourg Sinds 1923 geen deficit meer op de Begrooting Werkloozen kent men in het Groothertogdom praktisch niet Serie bizondere postzegels met de beeltenissen van Kohing Willem I Willem II en Willem III en Stadhouder Prins Hendrik Een standaardwerk over Luxemburg Zijn geschiedenis en ontwikkeling Met zekeren gerechtvaardigen trots en tot groote verbazing van den Interviewer die dit In zijn eigen land zoo langzamerhand héél anders gewend is vertelt Z Exc vervolgens datdeStaatabegrooting na 1923 geen deficit meer vertoon tr En hij verbindt daaraan het arbeidsvraagstuk Oorsproljikelljk hadden wij in Luxemburg nogal met werldoosheid te kampen ongeveer tienduizend werkloöze buitenlanders Polen TsJ echen Italianen en Joego Slaven De Staat hee t toen krachtige maatregelen genomen de terugreis dezer menschen heeft hij voor zijn rekening genomen Bahin Thans hebbea wij zéér weinig werkloozen practisch kan men bijna zeggen géén t Utt den aard der zaak wil ik mijn eeJ r ste vraag eenigszin op dlplomatiel terrein laten koüi HTaoch de heer Collart leidt het gesprek eer t in een andere nchting waarbij blijkt dat hu met Nederlanobche toestanden zeer goed op de hoogte is Hij ontpopt zich al dadelljlc niet alleen als een goed kenner van ona land maar ook als een warm vriend die er zeer gaai ne vertoeft Met vele voorix eidea iicht de heer Collart dit toe Zoo was hij b v ook in ons land tijdens het Hg goeringbJubileum van H M de Koningin op het Huis ten Bosch en eveneena te Amsterdam en Den HKag tijdens hat bezoek van Z M Koning Leopold III van België aan ona land in November J L Eik jaar op een vasten Ujd is de zaakgelastigde m onze Residentie omstreek ü3 Januari den verjaardag van H K H Groothertogin Charlotte van Luxemburg Dit Jaar heeft de zaakgelastigde daarbü vergezeld van Madame CoUart op 36 Januari In Des Indes m Den Haag een receptie gehouden welke wederom druk bezocht was Terloops kwam het gesprak ook op Buitenlandsche Zaken in Ne derland De he Collart heeft een bizondere waardeering voor Z Exc minister Patijn wlen hiJ roemde om ziJn groot diplomatiek inzicht en zijn bizondere kundigheden waarvan hij mij enkele voorbeelden noemde IV Wt gevaardigden dit bleef hij tot 1826 In dff ar werd hij minister van Fhiancien ielk ambt hij heden n bekleedt Staatsininister is Dr Dupong thans bljna zestiea maanden ais zoodanig volgde hij den atholieken Dr Joseph Beck op Ik tradftn 26 als Kamerlid af zoo vervolgt hij omdat wij hier üi Luxemburg het parlementaire systeem kennen in dier voege dat een afgevaardigd niet tegelijkertijd mmlster kas ziin Op mijn raag welke ministeries men in het land heelt antwoordt Z Exc dat er nog vier andere ministeries zijn Justitie Transportwezen Arbeid e Buitenlandsche l Zaken Van deze ministers behooren er adrie tot de katholieke partij en twee tot He socialistische Ik vroeg Dr Dujpng Siehejfliaaldeiijk met bizondere h langstemTTg naar Nederlandsche toewanden informeerde vervolgens of hl mij n r over de partij constellatie in het GrrothWBgdom zou willen Inlichten Wij kennen hier zoo antwoordt hU eigenlijk twee gtoote partijen de katholieke en de Arbelterspartel De socialisten zijn ook veelal katholiek Dan is er nog een liberale parüj en in de Kamer van Afgevaardigden hebben sinds enkele jaren twee leden zitting die men zou kunnen onderbrengen bij de Belgische Rexistenpartij Communisten er zijn er in t land niet zoo heel veel zitten niet in de Kamer De Regeering steunt op een flinke meerderheid sa menwerking katholiekervsociallsten De Kamer in Luxemburg kent men het éénkamer stelsel telt 65 leden van wie er 35 katholiek zijn en 18 tot de arbeiderspartij behooren Voorts no een aan tal liberalen die wij in de Kamer na ij Nederlanders hebben in Den Haag onze departementen en regceringsgebouwen welke voor een groot deel gelegeiv zijn in de omgeving van het Binnenhof In de stad Luxemburg kent men zoo n toestand niet In de eerste plaats heeft men daar te lande niet zoovelgr departementen en die er zijn werglen in één gebouw ondergebracht Doqh ln dit eene Kelx uw dat het Hotel des Postes Is in t centrum der stad gelegen vüidt men Iwneden het postkantoor Op de e te verdieping zijn de kantoren van den Directeur der Administratie P T T Dr Edouard Jaaques gevestigd ini L kent men geen Directeur Generaal gelijk bij ons maar slechts een Directeur de directeur van t postkantoor ts de Perzeptor En boven dezen functionnaris weer hulzeai ministeries er bevindt zich ook de werkkamer van den Eerste minister tevens minister van Financiën st tsmlölster Dr Pierre Dupong Minister Dupong gezeten achter een grooten schrijftafel waarop eenaantal papieratu liggen ontvangt mij met de grootste voorkomendheid Reeds op de hoogte met het doel zegt hij dat het h m een groot genoegen doet dat Iemand uit Holland waarmee wij zoovele nauflfe banden hebtien en gehad hebben naar Luxemburg gekomen Is om zich op de hoogte te stellen van de blzonderheden van t land mede In verband met het eeuwfe tjjiin de onafhankelijkheid f P it Tii die den len fJovember lööb geboren is en tot de katholieke party beiioort vertelde mij dat hij oorsprorikelijk RechtsanwaJt advocaat in Luxemburg as In 1915 werd hij Abgeordneter Lid van de Kamer van Af Onze betrekltlngen met het buitenland zijn goed Op economisch gebied bestaat gelijk U bekend zal zjjn reeds een aantal jaren het Belgisch Luxemburgsche douaneverdrag dat in de practijk geen moeilijkheden sorteert En In der Geschlchte haben wlr lebhafte Sympathie tur Ihr Land gehabt Aan deze opmerking voegt de minister aanstonds het volgende toe Ter gelegenheid van het eeuwfeest der onalhankelijkheld zal In den loop van dit jaar in Luxemburg een serie bizondere postzegels verschijnen zonder toeslag waarop o m de beeltenissen van Koninggroothertog Willem I Willem II WiUem III en Stadhouder Prina Hendrör komen Deze zegels worden bij U in Holland vervaardigd bij de firma Enschedé in Haarlem die ook bnze St Willibrordus zegela gemaakt Jheeft Ik steldÉ Z Exc daarna de vraag of het In verband met de onafhankelijkheidsfaesten ook in de bedoeling van liet Luxemburgsche Gouvernement ligt om qj de een of andere wijze Nederland ofrfcleel uit te noodlgen I e minister dgicht even na en antwoordde toen Dat kan ik U nog niet zeggen daarover ia nog geen b lisslng genomen I De heer Collart ia van het Groothert jgdom niet de eenige Chargé d AffatleS deze heeft men in Parijs Berlijn Brussel Londen Den Haag en Washington In de overige hoofdsteden vertegenwaardigen de Nederlandsche gezanten de Luxexmburgsche belangen Van 1026 tot 1933 was de heer Collart Deputlerter terwijl h van 1918 tot 1920 zijn land waar hij een groot aanzien geniet diende ais minister van Economische Aangelegenheden en Voedselvoorziening Hij is o m Groot Officier in de Hulsorde van Adolph van Nassau Zoowel de heer als madame CoUart zijn aan het Hof van de GrdotHertogin verbonden M Collart als kamerheer i b d en mevrouw als hofdame voor den gewonen dienst Tijdens de ontmoetingen welke ik ookna dit gesprek nog mocht hebben metdezen warmvoelendeji Luxemburger die mij herhaaldelijk introduceerde bijdie personen van wie hij meende dat zijmij over t epaalde toestanden in h tGroothertogdom t best konden inllchr ten leek mij meer dan eens welk eenbizondere liefde de heer Collart voor zijnland voelt Daarvan heeft hij o m doenblijken in een uitnemend boek dat eenigen tijd geleden bij den Luxemburgschen uitgever P Linden verscheen endat tot titel draagt Am Wege zurUnabhkngigkeit Luxemburg Bij mijn afscheid van het land nadat ik er tijdens een groot aantai dagen op de prettigste wijze was ingelicht bood de heer Collart me als aandenken aan dit bezoek een exemplaar aan Ik heb thans gelegenheid gehad het door te nemen sommige gedeelten zelfs meer dan eenmaal De schrijver die In 1936 zljn bizondere arbeid aanving en wiena overgrootvader cAi de leider der Oranr glsten Partei was heeft dit werk dat voorzien is van vele goede lllustratieg zelf samengesteld daarbij o m vele interessante Wetenswaardigheden gevende welke tot heden nog niet bekend wuea Verschillendel onderwerpen kwamen tijdens dit zeer aangename onderhoud nog ter sprake welke echter niet directe voor publicatie geëigen4 zijn Sprekende over defensiej estanden merkte de minister op Lwlfemburg ist eln unbewaffnetes Land Wij hebben hl r onze VrijwiUigercompagnle en 250 gendarmen die ten tijde van dit onderhoud grensbewaktogsdiensten deden Voorts 150 man Gemelnde Polkei ook bewapend Ik wees i nlster Dupong r op dat Luxemburg ti zeker opzicht hetzelfde beeld biedt als Nederland n l als grensland van Dultschl d Belangstellend vroeg Z Exc hoeveel Joodsche vluchtelingen Holland binnengelaten had en hij vervolgde Wij kennen in Luxemburg het vluchtelingenvraagstuk ook Er kwamen er vele over de grens doch die mussen welter krijgen geen verlof om zaken te doen Twee maanden geleden kwamen er o a nog driehonderd uit Weenen Nadat Z Exc nog met bizondere voldoening opgemerkt had dat tot de vele vreemdelingen die het Groothertogdom lïteoeken er telkenjare een groot aantal Nederlanders behooren eindigde dit exclusieve onderhoud dat de minister mij met dej ootste Welwillendheid toestond Met ee Hianddruk en een Auf Wiedereehen begeleidde Zijne Excellentie mij naar de deur Gesprek mei den zaakgelastigde bU ona Hof den heer Aug Collart Fruj gedeelte van Lnxembifrg Bcit Ffftff athal Met het grootste genoegen aldus ving de zaakgelastigde bij ons Hof de heer Aug Collart ons gesprek aan wil ik U te woord taan maar ik vrees dat ik U niet veel meer zal kunnen vertellen na het onderhoud dat U met Staatsminister Dupon hadt Een vrees welke l vrij SDoedi ongegrond bleek De heer CoUart toch is een alleraangenaamste causeur charmant een tikje Fransch aandoend Hij woont niet In de stad Luxemburg maar te Bettembourg een mooi landelijk dorp met 5500 inwoners in een verrukkelijk laads ap op ongeveer 12 kilometer van deTioofdstad gelegen In deze plaats waar Ik hem voor de eerste maal opüocht wm hU vel jaxeu buigemeester