Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1939

zUn voor haar belangolooze on zeer gewaardeerde medewerking tijdens onze jaarlijksche Velllgheldaweken moeten wtj daai naust toch vaststellen dat er van deze veiienlglngen zoll In dit opülol t weinig of nletJi uitgaat Eu dut In Jïimmer jjmdat juist van het gesproken woord aat tegenwoordig lu vrUwol alle hulskamers doordringt veelal nog aanzienlijk meer kan uitgaan dan van de vele nuttige artikelen enw a arschuwingen en wenken welko In gedrukten vorm den monschen worden voorgezet Er zijn vele en zeer veréchlllende rniwnieren om de verkeersveiligheid oor middel van de radio te dienen Laten wij hopen dat de verantwoordelijke programmaleiders der verschillende omroep vereenlglngen die mc elljkhedon meer dan tot nu toe het geval was onder de loupe zullen willen nemen De veiligheid zal er mede gebaat zijn Prijsvraag Neder Spoorwegen Men zal zich herinneren dat het Nat Comité tot het bevprderen van belangd stelling In de Nedertand ihe scheepvaart door het bouwen van schecpsmodelle indertijd zijn werkzaamheden begpnnen Is met den bouw van een model van het nieuwe schip der Nederland de Oranje De4ieer F C Werumeus Bunlng had daartoe het ontwerp vervaardigd Thans heeft de redactie van De Mo delbouwer in samenwerking met de Ne derlandsche Spoorwegen oen prijsvraag uitgeschreven voor het veiwaardlgen van een model van een Dlesel eleelrlschen trein evnecns nuar ontworp van den niindurd n l van 173 tot 32 milHoon guleen of per hoofd der bevolkinp van f it tul f i fTr hefft Uva ook i bebuDïriJko duting van de gemiddelde waarde dor verbruikte iirtikelen plaats gevonden voor sigaren van f Ö9 tot f 42 pei duizend v or sigarett n van f 17 tot ƒ 10 per iuiv end en voor rook en pruimtabak e d van f 2 ifl tof f 175 per 100 kg Het trekt de aanda ht dat de na lll lO bogoniiPH daling van de totale waardo sinds 1936 weer voor ee iiR stijginpr heeft plaat pemaakt bedroog de waardp irfl l i l i iS niillioen in 19S6 was dez e f 19A millI H ti m in 19 1S f i i2 niilliorn Veillirh ld van het verkfer en de radioIn De Auto het offlclocl orgaan van de K N A C wordt de aandacht gevestigd op de rol welke de radio kan vervullen la den gtrijd tegon dc ver koo rage varen r Het kan nlcf worden ontkend dat ondanks de velo propaganda welke de verkeersbondcn en Inzonderheid ook he Verbond van Vcreenlglngen voor VclUg Verkeer en de daarbij aangesloten vereenlgliigcn vtmr Veilig Verkeer In ons land voor een grootere veiligheid op den weg maken nog maar al te dikwijls een al te groüte onkunde op het gebied der verkeersregels en verkeor voorschrlften blijkt te bestaan En da om valt het des te meer op hoe weinig de radio welke ieh toch steeds als een culturcelc m sU lUng presenteert zich aan dat velltge verkeer gelegen laat liggen Ho etkentelijk wU de omroepvereenlglngcn ook Wat in Nederland verrookt wordt Iluüf li lij1 voibrmk un sigart it n gratoBt n m lm in lt 20 tot 54 in 193K Hi2art ii uii 173 toUlTi VtTiiiiiidvrd KcPriiik van rook en pruimlaliak In 1 HH K XK vuur J 132 millfj iii rook op in Vi29 voor ƒ t73 m Joen De in de J nuari afleverir ï van htH maandschrift van liet Centraal Bureau v or de Stalstiek K l I t i de cijfeft vonr i lS tooneii oiinicuw iian dat het verbniR vaii tabak pP belanir ijkc veranderin r Htructui pelen aard imdpr aiit Dit spn ikf litt duidelijkst bij versrclijkinjr mei A 2 hot laatste jaar óór de crisis Ondanks de grootp veranderinK vun de koopkracht der bevotkiiij ie h t fr middelde verbruik van sigar itMi per hoofd oiiiiier onderbrekingt ii un eenig belang nt sfcgpn van 40f in i 2 tot 549 in Daartegenover stnat een verminderitijf nn lut verbruik vnn reok en pruimtabak n d vaii l 5 k g na een rtügin tot IM V g in IVdt tot 1 16 k f Aangezien het lioofdelijk gebruik van sigaren slechts gerins c fcchomnir m en vertoond heeft un P i pald nog cenigszins gestegen is van i73 to 17 is de stijginj van het verbruik an igai ettcn dus prai isch geheel gegmii t fi koste van dat rook en pruimtabak Dr tntale uitga en uor tiiba fubrfkn ten zijn in bedopldc pcrKwic t langn iv Kampvn oor meÏBjt H In de dagbladen hoeft men r ed kuniimi lezen dat het departi ment van So ial ken op hot ooKonbJik kampen voor melsjei an H 24 jaar infieigeprt ljez jjgn rtorden Kcsubaidleerd omdat hot depafte nitnt deze practisehe volksopvoediöb nngroot belang ucht itk n Nü organiseert de FedBratie van ifrist uko Ver igmgen van en voor Vrouwtü en MeisjoM een 5 weeks kamp We willen graag dit kamp onder Uw aller aandacht brongen en hartelyii g bevelen Het wordt gehouden van 2 Maan fi April te Hemmen Betuwe Het vtiblUf is gratis reiskosten wonlen vprgoed het Departement van Sociale Zaken kern zbifa een weekgeld uit Het doel is meisjes uit allerlei kringenvan de mantflchappij bUeen ty brengen om door gezamenlijke ontspanning en gezamciilijk werk een goede gemeonachap te Rcr men Dit kamp lieeft dus eon soclual pa dagogisehe strelfcking en zal voor iedere derhieemster van groote opbouwende wawUc kunnen zijn Kr z jn g enkele piam i en Wie zicli het eerst opgeeft wordt hetIl i8t geplaatst Opgave en inlichtingen bij Mejuffrouï Dra M K A Swele Hoofdlenlhter bureau Federatie Heerenstraat 40 Utrecht F l n ZKNfiA l O STIlUMl S Couda 5 Kebr 3 ABONNEMENTSPRIJS per k arta l ƒ 2 26 per week 17 cenl nvernl WMr de bHordm por looper guachiedt Franco per post per kwataal I 8 16 Abonnementen worden daitelijk aangenomen aan on Bureau MARKT 81 GOUDA bl ome agenten en looperj den Boekhandel en d postkantooren Oiue bnr ui lUn dagdl k geopend van 9 6 uur Adminiitralie en Redactie Telet lalarc 274i Postrekening 48400 TJeden iMjnien te Boekareat vertegenwoordiKers bijeen van de vier Hatkinstaten die gezamenlijk df Oalkan Kiitcnte vonnen Joefiro Slavjt Grif Vnland Turkije en Roemenië Voorzitter van deze con ferentie ia de noemeensche minifltcr var buitcnlandflfhe zaken Oafcnco terwijrjof goSUvië wordt vertegen woord ifrd doot CinctrMarkowitsj den minister van bulténlandflche zaken in de nieuwe rcgeerlng TflvetkovitHJ Turkije door den minister van buitenlandBche zaken Saradjogloe en Griekenland door den premier generaal Metaxas Het springt in het oog dat de meest centraal geicgt n Balkanstaat Bulgarije van den Balkan Kntente geen maakt Aan de verhouding tot Bulgarije zal dan ook een zeer voornaam deel der beKprekingen wordeii gcwy i Dat blijkt mede uit het feit dat de Turksehi minister door Blflgarije naar Boekarest Ib reisd en onderweg is begroet door den Bulgaarschen premier Kiosaeiwanoft De staatslieden hebben in den trein en onderhoud gehad dat vier uur dmy e en waarbij de politieke situatie in en om den Balkan nitvoerig il beaproken alsmede het voorgenomen beloek van KioKseiwanoff aan Ankara dat einde dezer maand zal worden R br icht Over het algemeen hebben de statenleden der Bal kanEntente de laatste jarer meer begrip voor de Bulgaarsche wenachen en een zekere tegemoetkomendheid doen blijken Men kan thans zelfs spreken a een leker verlangen om met Bulgarye nauwer lamen te werken Men streeft er naar Balgarije tot de Balkan Kntente te doen toetreden waarmede de sluitsteen op het gebouw zou worden gelegd Sofia heeft Ruime keuze Ijskasten Chroom Vitrines enz Orati i en alle benoodiqdheden voor elk bediljlü WmiIELIIISTIIlUIIEII HEDENAVOND GEEN SPREEK UUR van 7 8 uur in het WijkRCbou Dr J W SCHOTMAN Zenuwarts De Crisis doet i l de niaalschaij üntwiKlitcn Üedézalf alleen zal U an Ilkdoonipijti ve ril Men Verkrijgbaar hü Apolh en Drofi 45 rt WAAROM d deur op n veer griap Naarilachtig rlltvrig gsen Mt lull Het gavasrtain ita t op griep Naam onmlddtllljlc en Wille Kruli poader Verjaag da griep vóórdat ia goad en wèl op U krijgl Duliandan hebben zoo griep oorkomen Bovendien Wille l ruii poedert tabletten an cachati lijn geheel onichadelijk voor d gezondheid Zm gaven nieuwa lavontlult montere opgaweirtheld Prjl par poadar S cl Par dooi v i HET LEGIOEN DER WEGGEBRUIKERS persilg ianes fNQKONDiSN heer Werumeus Bunlng Voor hen dlo aan desw prUsvraag wenachen dtHJl te nemen Is een z g bouw akkPt samengesttfld mot du materialen waarvam men het model kan vervaardigen De binnengekomen modoUen worden In September op de grootc SpoorwegteiitoonütülUng te Amsterdam teai toon gesteld Allo Inlichtingen worden verstrekt door de aldeellng Publiciteit der Nod Spoorwegen te Utrecht Weg vei liehting en autoverlichtiiiK Reeds direct bij de in gebruik stelling van de natrlumverllchtlng op het wegvak van het Verkeersplein te Voorburg tot de brug over do Vllot van den autosnelweg naar Utrecht bleek het den Technlschen Dienst van den A N W B dat tal van automobilisten op dit verlichte wegvak met ontstoken liootd ol dlmllcht bleve i rijden Dergelijke klachten komen bij den A N WB ook herhaaldelijk binnen over andere natrlumverllehte wcgvakken met name den weg Amsterdam Haarlem Aangezien het den A N W B is gebleken dat vele autobestuurders welke van Rijkskeur voorziene koplampen hebben I In do meentng verkecren dat het dlmllcht van deze lampen op natrlumverllehte wegen niet stoort zlJ er nog eens met nadrTik op gewezen dat het gebruik van e l k ander dan stadsllcht op bedoelde wegvakKcn uitermate hinderlijk Is en hot offert der wegverllehtlng voor een groot deel te niet doet DU geldt dus ook voor bt rm en mistlampen Telefoon 1 1650 Toonzalen M BOp E i H Sr Voorjaar Schoonmaak De gordijnen natuurlijk naar DE MODEtWASSGHERiJ GRAAF PLORISWEG 11 115 GOUDA Telefoon 2084 Vlug en keurig terug Modernste methode niet meer spannen EYSINK heeft de offlcieele bewüzen dat zün Jubileum motor de snelste en betrouwbaarste is ian onder de 60 n l Kampioenschap van Nederland en ALLE Provinciale Terreinkampioenschappen BLINKT UIT BOVEN ZIJN MEDEDINGERS Pril IJ poadari lablatlen ol cadrtU 4S cl per koker van 24 tabletlan 80 et Verkrijgbaar bl Apothekarl an Oroalilan Rüwiel en Motorhuis GOUWE L VANOEL GOUWE 81 TBLEF 3630 KOMT U onze nieuwe zending FANTASIESCHORTJES eens kvjkai Ze zyn zeer mooi Voor KOUSEN kunt U ook zeer goed by o is terecht NATUURZIJDE GEFLATTEERD ajDE 39 1 15 89 links geweven l lj 98 65 49 98 89 69 49 et nt Deze maand bü aankoop van 3 paar kousen 10 KORTING Zeer ruim is onze sorteerinif BORDUURWERK Kleedjes vanaf 1 Ontbütlakens vanaf 79 cent V spaart natuurlek reeds onze punten ieder kwartje 1 40 punten een mooi jongens of meisjesboek KLAVER 4 DE LEUE BURdÏMARTENSSINGEL 131 Mej HOOGSTRAAT 1 I V OUIIM OECSTGEEST d Heuvel 1 STOFZUIGERS STOFZUIGERS Zonder Adverteeren kan geen zaak floreeren Vraagt VRIJBLIJV D demonstra tie uit één van onderstaande merken De GROOTSTE SORTEERING hebben wij hierin o a PROGRES S1X FZUIGERS vanaf ƒ 33 BELONJE STOFZUIGERS 35 PROTOS STOFZUIGERS 37 50 RUBLI STOraUIGERS 38 RITSEMA STOraUlGERS 38 50 ERRES STOï ZUIGERS 39 50 ELECTRO BEZEM STOFZUIGERS 56 50 HOOVER VOLTA ELECTRO LUX en andere merken reeds van ƒ 19 f 23 en ƒ 30 IVÜ ruilen Uw oude stofzuiger in Ook in huur vanaf 50 cent per week na 1 jaar Uw eigendom ZIE ONZE SPECIALE STOÏ ZUIGER ETALAGE G A BELONJE Lange Tiendeweg 96 Telefoon 2235 Reparatiewerkplaats voor alle merken stofzuigers PRIJSCOURANT BRANDSTOFFEN Echte Wales Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 30 per 100 K G ƒ 3 25 Prima Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 15 per 100 K G ƒ 3 10 Belg Anthr HoU kwaL 20 30 en 30 iO per H L ƒ 1 90 per 100 K G ƒ 2 70 BabyAnthraciet Belg kwaUteit prima brandstof per H L ƒ L55 per 100 K G ƒ 20 Prima gemerkte Eierkolen per H L ƒ 1 30 per 100 K G ƒ 1 78 Prima gemerkte Krieleieren zeer geschikt voor Haarden en Vulkachels per H L ƒ 1 35 per 100 K G ƒ 1 85 Geklopte en Parel Coke per H L ƒ 0 70 ALLES FRANCO THUIS Alleen bö de GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDEL TELEF 2465 PIERSONWEG 5 Park TELEF 2465 No 19964 77e Jaargang Dinsdag 21 Februari 1939 mimm mmtr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KwPn 3 nfSlïï S TT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijka behalve Zon en FeestdaRen ADVESlTENTIEPBUSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regeU ƒ 1 56 elke regel meer 7 0 30 Advertentlën in het Zateniagnummer 20 Ot hljfllag op den pröa Liefdadigheida advertentiën de helft van d n prlf s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 1 regels ƒ 2 26 elke regel nieei ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Advertentlën kunnen word n ingezonden door tuaschenkomat van aniiede Boek handelaren AdvertentiebureaUJt en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentlën en Ingezonden mededeellngen bil contract tot zeer gersduceerdenprya Groota letters en randen worden berekend naar plaatsruimte DE BALKAN ENTENTE VERGADERT Naar een hecht Balkan blok Minister De Wilde gewond bü autobotsing op den prminciiileii weg IVlonLlouii IJe iVleeni up de uiug o ev uuu IJssei zyn vanmorgen omatreeKö iiaii negen Lweu auLu b üoüiaat ecit der wagens tengevolge van Ue giauneiU van den weg faliptu legen eiKaai goüoLsL lu een uei wagons Komenue Uit iia ncliting Uen Haag zalen üo aunisLer van r mancien mr J A üe Vvudo en de administrateur hooiü van üen ruki gtj jüuwendiensl J C tL baron Van Lynden die op weg waren aaur L roningen Minister i e Wilde liep eenige bMgwonüen aan hel vooihoold op lerwyl Oaron Van Lynaeii Klaagde over inwendige pynen in üe aiiüeie auto een miüiaire auto komend uit de ncnting Lirecnt iaten eenig militairen tjeneeskundige nulp uit Montloort wa Bpoedig ter pl at se i t departeme t ut J werd zA aar beschadigd aar den Haag terug iJe l e numster iou met een gewone auiu kunnen reizen doch Baar baron Van Ljnden uver pyn in den rug klaagde actitte men hel ueier dat de terugüeer per zieKeii auto zuu geschieden M et een dergeiyk voertuig zyn de neeren daarop naar ue itiiidentie teruggekeerd Mooi haiidanmetPurol Zö biyven er acht en gaaf door Doos 30 en 60 ci Tusschen Dtn Haag Rotterdam en Utrecht loopen thans in elke richting 35 treinen Bij verdubbeling vjn de electrische lou dit aantal worden opgevoerd lot 64 hetgeen dus ook hier niöt ver is an een twmtigmlnuU ndlcnst Een enorme vooruitgang dus die op het Middennet het spoortwekje vrijwel overbodig maakt Naar verluidt zou echter jul L aan den Reisgids waarvan de inrichting velen nlei naar den zin was ditmaal buitengewone zorgen worden besteed en grondig wolden bekeken Iiol iiieii dit unontbeerlijke uitrustingsstuk zoodanig kan maken dat het een ieder bevredigd 1 tegen de komintern zal blijven doch n I werkelijkheid een militair verdrag van detotalitaire staten tegen de democratiën zOu zün Tien uriire werkdag in Duitschland Het zal op de Duitsehe scheepswerven BINNENLAND KEGEERING CONFEREERDE OVER BEGROOTIN l937 VAN AMSTERDAM Tekurt op den kapilaaldienst Het Alg Hbld verneemt uit Den Haag dat gisteren op het departement van Financien de ministerii mr J A de Wilde en H van BoeUen hebben geconfereerd met den burgemeester der hoofdstad dr W de Vlugt en den wetnouder van linancien te Amsterdam den heer Jacq RuBtige Df bc bpreking naar werd medegedeeld op verzoek van het dagelijksch gemeentebestuur van AnisU rdam gehouden gold de nog niet goedgekeurde gemeen tebeg rooting voor 1957 De regecrLng iieelt n 1 eenigen iijd gi leden aan Amsterdam te kennen gegeven geen aanleiding te vLnden voor dat dienstjaar de subjectieve bijdrage vuor de hoofdstad hooger te stellen dan zij reeds In het begin van I9i8 had verI klaard Zij blljlt dus bU een bedrag van 2i millioen hetwelk In zeer belangrijke mate ligt beneden de regeerlngsbijdrage waarop Amsterdam voor 957 meent recht te hebben Voorts zegde de regeering toe voor datzelfde Jaar een tegemoetkoming te verstrekken In de door Amsterdam fce derfde Inkomsten tengevolge van de ver laying der havengelden I In dt conferentie op Fmancien is het standpunt van het bestuur der j hoofdstad voor de zooveelstc maal uit voerig en iml klem uiteengezet t 1 Van de zijae der regeering wier ver I tegenwoordigers ernstig het betoog der i Amsterdamschc autoriteiten volgden waarna het hunnerzijds niet aan opmerkingen ontbrak konden zijn wij gücd Ingelicht geen definitieve toezeggingcui tot verhooging der rijksbijdrage worden gedaan Wel werd door de ministers de noodzakelijkheid betoogd het door de te geringe regeeringsbijdriigp ontstane tekort U brengen op den kapitaalsdienst dus uit leeningsgeld t vinden Het dienstjaar I93fj van do Amsterdamsche gemeentehulshouding waarvan de begrootmg eveneens op goedkeuring wacht bleef wijl de cijfers nog niet vaststaan bulten deze gedachtenwlsseling De Pauskeuze l e naam vai den gekozene wordt onmld dellUk düor middel van de radio bekend gemaakt echter beiiaalde wenschen en verlangens inzake zijn grenzen welke geen Bulgaar sebe n geering zou kunnen opgaven zooder zich binnennlandfi onmoj elük ti maken De verwezenlijking ecner Bulgaartiche t M trediiig tot de Balkan Kntente ih e n inwilligiiig der Bulgaarsche territoriale aspiratie hetgeen Sofia zou beschouwen als een herHtel van onrecht In ee heschouwing over de politiekp situatie in den Balkan wijst de Times er op dat de Bulgaarsche buitenlandflohe politu k rorrect moet worden genoemd Het Engelsch blad verwacht Hati o k dat do huidige leden Pr Balkan Entente in hun welwillende houding Jegens Sofia ïullen volharden en wellicht tot c ncBBBies bereid zulon blijken Hetgeen overigen te met r klemt omdat de vier Entente leden het gemeenschappelijk verlangen koesteren tiict tp wonlen betrokken in een eventiieelen strijd tuischen ideologische fronten en hun economische evenzeer ais hun politieke onafhankelijkheid willen bewaren Wanneer Bulgarije door vreedzaam overleg concessies van beide kanten en een tactvolle politiek van geven eti nemen er toe zou kunnen worden gebracht foe te treden tot de Balkan Entente zou dezP worden tot een hecht Balkan blok dat een gesloten front zou kunnen vormen jegens mogelijke politieke economische of mlHlaire bedreigingen en zoowel Intern meer rust zou kunnen genieten als naar bulten een krachtige onafhankelijkheidspolitlek 1 0MI kunnen voeren Een ontwikkeling in deze richting ia onder dep druk der omstandigheden niet uitgesloten en voor het oiigcnblik zelfs VaarBchijnlük te noemen IX naam van den nieuwen Paus oie duur het conclual gekozen wordt zal ziju iiu ldl ötclanl uit Valicuanütad oniiiiddeltijk per radm bekend gemaakt worden aan de menigte van ht t Sint PluteiapU ln Talrijke luidsprekers zullen aangebracht worden op den gevel vun de busillek en langs den zuilengang Dfc neguUeve resultaten der stemmingen zullen evenals vroeger bekend worden gemaakt door middel van den traditlüncclc roukkolom die zul opstijgen uit een der hclujorstee op het dak van het apos oilM h paleliL Dpze schoorhieen corrtj pondeert met een kachel waarin met een hob btroo de stembrletjcs verbrand worden van de verkiezing die geen resultaat opleverde Ruim ü arbeiders tljnmerliedcn eieetriciens enz zijn bezig met het in ge1 eedheid brengen van de 6 kleine appartementen waarin de kardinalen tljdemj het conclaaf verblijf zullen huuden zonder contact met de buitenwereld Bijna alle kerkvorsten zullen deelnemen aan het conclaaf Nu de kardinalen Tappounl Schulte en Baudrlliari zijn gearriveerd is het colftrge bijna volledig Verwacht wordt nog du BrazUiaanM he kaïdinaal Leme da Silveira Cinfcia 3ebastlono Het Is nog niet bekend ol de drie Italiaansche kardinalen Marchetti Selvuggianl Cremonesl en Bogglani aan het cunclaal zullen kunnen deelnemen tn verband met hun gezondheidstoestand De nieuwe Belgische regeering Engdand s verdediging Kesohitie ingediend om de lecningH bevoegdlieden uit te breiden tot 800 miUioen pond Aafleg van levensmiddelenvoorraden De debatten over de landsverdediging waarvoor twee dagen 2ijn uitgetrokken ilja vanmiddag geopend door den mlulster van financiën die een resoluUe mdlende waarbij de leeningsbevoegdheden voor verdedigingsdoeleinden worden uitgebreid tot 8üt mUlloen pond waarbij ztjn inbegrepen de koeten voor OMChermlng tegen luchtaanvallen en den aanleg van levenamlddelenvoorradeai De totale uitgaven zouden het bedrag J löoj mlUloen dat In vroegere witboeken inzake de landsverdediging geJtóemd ia t boven gaan tenzU zich op mtemaUonaal gebied een snelle wljzlWi zou voordoem De totale uitgaven voor de verdediging wflroegen in de eerste drie Jaren van n vijfjarige periode im mllHoen en neer de kosten voor de burgerver daarbij worden gevoegd beTOgt het totaal 1250 mlUloen Wl hebben snel de producUe capaclWH verhoogd aldus Simon en deze Iü in Jltland In vredestUd nooit zoo groot Bi het eeuBte Jaar hebben de uitgaven muuoen poaid bedragen waarvan w en door een leening werden ge In het tweede Jaar dat thana ten e loopt hebben de cijfers 274 en i njjüoen bedragen m het geheel dus onJ eer 406 mlllloen met Inbegrip van de jwten voor de luchtverdediging en den ej van levensmlddelenvoorraden rJS werden de voorbe T 8 en voor een grooteaWoduct e In het tweede Jaar nam de WMuctie snel toe door de voltooUng van er groot aantal nieuwe inrlchtüiUe n e Jaar de producUe op volle kracht zal zUn driïr ï t witboek heeft bestuJfW la zoowel onder den indruk van Jf eweldige resultaten die bereikt zijn laarvS verscheidenheid vaï rt ben gegeven ÏÏ it l diensten die reeds in het lalru büzonderheden zijn vermeld dat ri i 8 t Wfel bestaat W gedurende het Jaar iwsterkt Is zoowel door de recru Tan vele duizenden recruten aXs door de uitbreiding met groote aantallen vliegtuigen van de nieuwste typen Voorts zijn vele belangrijke etappen Kcdaan om de productiebronnen nog verder uit te Breiden Als gevolg daarvan neemt de vllegtuigproductle van maand tot maand toe in het komende begrootingajaar zal ongeveer £ 5 0 millioon worden uitgegeven waar an i 360 millioen zal worden geleend Aldus zal van de £ l ióO millioen welke de defensie in de eerste drie jaar van het vjj f jaren program 2i l vragen ongeveer £ 550 millioen worden geleend en £ 700 millioen worden betaald uit de loopende inkomsten Sir John legde er den nadruk op dat i de afgeloopen drie jaar de belasting op het inkomen drie maal was verhoogd en dat in het komende begrootingsjaar de nieuwe lijdelijke defensiebelafiting in vdllen omvang zou worden geheven De tegenwoordige generatie kan zegrgen dat zij het hare beeft bijgedragen Hugb Dalton die namens de Labouroppositie het woord voerde stelde iJn een niotii een symbolische vermindermp van het door de regcering voorgestelde bedrag van £ 800 millioen tot i 799 millioen voor Evenals de oppositioneele liberaal Seelj die na hem sprak betreurde hij het t d regeering niets had gedaan met het oog op de enorme winsten welke door de wapentabrikanten werden behaald Azana bereid af te treden Beweerd wordt naar Havas seint dat Azana bereid zou zijn al te treden wanneer de republikeinse he regeering de ïormeele verzekering zou krijgen dat geen represaille maatregelen genomen zullen worden De president der Spaanache republiek Azana heelt een telegram van Negrin ontvangen waarin hem uit naam van de republikeinse he regeering wordt verzocht zoo spoedig mogelijk naar Madrid te Icomen ter verzekering van een noimaal constitutioneel werken der regeering Het telegram zoo meldt Reuter voegde hieraan toe dat de openbare orde volstrekt verzekerd Is en dat de bevolking instemming heeft betuigd met het door de regeering genomen besluit Verder wordt vernomen dat Azana glsterem een telegram aan Negrin heeft gezonden waarin hU nogmaals zijn standpunt ten gunste van een wapenstilstand ulteanzet Pierlot 200 meldde Havas gisteravond uit Örussel heeft geweigerd de namen uner toekomstige medewerkers aan de per mede te deelen Omstreek s half twaalf des avond werd de volgende ministerlijst die het Havaslureau onder alle oorbehüud publiceert iJs wjiarschijnlijk aangege ven Minister president zonder portefeuille Pierlot Kath Financien Janssen Kath Landbouw middenstand en ecqrtpmische zaken graaf d Aspremont Lynden Kath Ju ititip Schrijver Kath Binnenlandsche zaken Marck Christen U inocraat Nationale xerdediging Generaal Denia l Ixtra parlementair Buitunlandsche zaken Soudan Social Koloniën Wauters Social Openbare werken eri ven oer Kkeler Social bui GRATIE NAAK ZUIÖAFRIKA h an n voor bepaalde beroepen De Nederlandsche Zuid Afrikaansciie Vereeniging bchryft ons Hoewel met vry groote zekerheid g zegd kan worden dat Nederlandsche werkzoekencien iii Ziyd Afnka niet kunnen gorden toegelaten zyn er toch uitzonderingen waarop de Nederlandwh ïu id Afrikaan bche vereeniging in t byzonder wil wyzen In de eerste plaats verpleegsters Uitdeze week ontvangen berïchteji blijkt dateialleen in Johannesburg m de komende maanden een tekort van 100 zal zijn Men overweegt invoer van i iige1sche verpleegttcra I ten Nederlandsche verpleegstershun echter vóór zijn en tijdi r maatregelentreffen om in Zuid Afrika te kunnen worden toegelaten Eenmaal ter plaatse zul hel niet moeilijk vallen een po sitie te vinden V 3 Permitten voor verpleegsters komen tot hu toe regelmatig af Verder hebben we en bouwers müningenieurs civiel en werktuigkunditre ingv nleurs vliegtuigmakers vliegers mit voldoende praeti ch geschoold en enkele mideren b v studenten die eenige jaren ian een Zuid Afrikaansche universiteit hun studie willen voortzetten geen moeite een liermit te krijgen Na eenige aar7 elin r l de raad er thans ook too overgegaan on Nederlandsche boeren met kapitaal on Meiop legt de Nederlandsch Zuid Afrikaan sche Vereeniging den meeaten nadruk vakkennis en ervaring toe te laten Arbeid en sociale voorzieningen Delaltee Scxial Oi enbaar underwüs Blanquaert Social De denii isionnaire minister van finan iën Janssen had tot nu toe gewetpeid deel uit te maken van het nieuwe minist rie di h ïinu op het allerlaatste oogenblik zwichtend voor den aandrang door pierlot op hem uitgeoefend de uitnoodiging heblu n i irnaard KKN DRIEVOrDK MILITAIR I ACT Onder halt del in gen gaande tusschen Japan Duilschland en Italië VerdubbetinjjT van den Spoordienst Met ingang van den aanstaanden zumerdienst Naar onlangs jbekond werd zouden de N S overwegej fpom het aantal treinen voornamelijk op het Middennot me den a s Zomerdienst uit te breiden Er zou dan een halfuur dienst komen IMt zou dus betoekenen verdubbelüig van het aantal electrische treinen en voor Utrecht dat het middelpunt van het Mlddennet Is een vermeerdering van dina 8 i treinen Thans loopen tusschen Utrecht on Amsterdam 84 reizigerstreinen nL 42 in efte richting Hierbij zijn voor elke rich j Tmg 19 electrische Zou het aantal van ideze worden verdubbeld dan zou er dus M maal hierbij zijn de D en Stoptreinen mcdegerekend gelegenheid zijn perspoor van Utrecht naar Amsterdam en evenzoovele malen gelegenheid om van jAmsterdam naar Utrecht te gaan het geen dua neerkomt op ongeveer één treinper twtnUg minuten I Japan zou nog aarzele Uit goode bron wordt vernomen dat de v ertegenwoordigers van de regeeringen te Home Berlijn en Tokio sedert verscheidene maanden werken aan een drievoudig militair verbond Zü zouden reeds overeenstemming hebben bereikt over de tekst Op het oogenblik zou de reReering van Japan nog voorbehoud maken In gematigde Japansche kringen zou men ee politiek van voorzichtigheid jegens de democratieën in acht wiUs nemen waarbü aie argument de houding van k SovjetUnie in het visscheru conflict wonit aangevoerd De voorstanders van het Vr bond voeren als argumenten aan de l an Barcelona en het bezetten v n Hainan 7M willen zoo veel mogelyk voordeel trekken uit de Strategische successen van de dno mogendheden n welingelichte kringen te Tokio wijst men er op dat de drievoudige overeenkomst uiteriyk een verdrag van verdediging 1 m