Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1939

OLVRAAGD NET MEISJE vüür 1 ell II zelfst werkt n cenv koken voorï V nwi d get kl lt 2 l u ƒ 30 II m Aumvi t uv 8 10 Kon Wilhel inirlaluan f 18 Voorburg OOR DIKI CT GEVRAA D oen Brood en Banket bakkersbadisnde F K VOORMA Gouwe 25 aardewerk voor 75 waardebonsGebruikt CONDOR HUISHOUD ZEEP en spoort de waardebonsCONDORZEEP geeft een beter resultaat met minder moeite en m korter ti d Vi anl door hoor bijzondere samenstelling maakt CONDOR het hardste water zoo zacht als regenwater Hierdoor kriigt U een overvloed van werkzaam schuim o rONDOR HUISHOUDZEEP NV ZEEPFABR DE HAAS t AN BRERO APEIDOORN Rie Mastenbroek n Kampioene in t natte element Oedé LIkdoornzaU la niet te overtretfen dat la bekend Verkr bd Apoth en Drog jt tf cta 0edé plel8ter zeer aanbevelenaw 46cta Gedé Voetbadzout verkwikkend it46cta voor BIJVERDIENSTE WORDEN GEVRAAGD vooi GOUDA en omKeviim oriespondenten vooi het vel ch jffen van jCVRAACjD vooi GOUDA en omKeviim or h iffen van Bouwvakbericbteo siHHMiial welken in vooi bei eiding voor diiecte of uitgestelde publicatie tn gunniniron Sol metoTW van weiklunng z m afsehi v getuigsohr en opg v refei lan Duectie COBOUW Nobclstraat 20 Den Haag Machinestiksters Handwerkstcrs en Leerlingen 1 linnen duect geplaatst woiden bu ONFECTIEIiABRIEKEN A BRANDEL Ltd Oostzeeduk 224 RotUuUm Na fa uui G BOEREN ElwKtiaat 14 bu Kial pla3 of HENSEI Oostzeeduk 122 WINSTEN AAN DE BEURS Z Met k e nc bedraBoii kan meti IhaiK aan de Effectenbeurs reeds aardige Mken doin nitt xroote wiii3tmogelijkheid Comm wiinair in Effecten leistrekt lJbl l end uitvoerige raltchtmgen Bi 110 9600 A h B reau I Keuzenkamp Jr Schiokade 208 Rotterdam ONDEROFFICIER VLIEGER OPLEIDING BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDSCHINDISCH LEGER VIJFTIEN FLINKE JONGELIEDEN 19 tot ongeveer 26 jaar oud ongehuwd Nederlander zynde kunnen m aanmerking komen voor opleiding tot ONDER OFFICIERVLIEGER by bovengenoemd leger Uitzending geschiedt als soldaat De cursus vangt in India aan op 1 Juli as Duur der opleiding tot sergeant groot Militair BT vat ongeveer 2 jaar G ga4Ugden mo t n in liet bezit z n van het MULO of een ander gelijkwaardjg te achten diploma w o diploma ambaohtasohool bankwerker nïonteur electncaen nuts met een theoretische ontwikkeling van minstens 2e klasae MULO einddiploma Zeevaartschool dipQoma atuurman of machinist JPOEDIGE AANMELDING NOODZAJKELUK Aanmelding en nadere inlichtingen bjj den COMMANDANT van de KOLONIALE RESERVE te NIJMEGEN ï Ddt moet r U proeven Zóó aromatisch zóó zachtsmeltend en lichtverteerbaar is alléén de poreuze BROS vollemelk chocolade van Bensdorp BROS is bros als beschuit BeiOdorp vollemelk chocolade VERKRIJGBAAR BIJ UWEN V 1 N K E t I E R OF IN DE BENSDORP VERKOOPFILIALEN EN DEPOTS tl 1 V voor de linnenkast fiuie n dpt wil z Bg ni 4 3 Als U van deia bljzondsre oanbladingen 3 stuks von aan artlkal koopt krijgt U aan 4da CADEAUI Deze aanbiedinif eeldtalléén voor Woensdae 22 DanderdaK 23 en Vriidait 24 Februari Maohina Oaran ïiue erbok iide kwaliteitA KI RmNN wit en zwar 50O H D S klossenper klos 9 l f U 4 KIOVSEN Oiraotolra laatiak K Rarindeerd bestan i tegenkoke wasschen en transpireeren mtrk l atextile pCikaart van S Mtr S PFR 4 KAARTFN andagaa nn prima zichte wittL bad stof met knoopsgaten PBR 4 STllK i Zwarta Saiat onze bekende kwaliteit D sajeti f4 Iraads per knot van llOn grim 39 ll FK 4 kNOTTIN 11 per stuk J L BRUNS TURFMARKT HOEK GOUWE GOUDA WRINGERS leveren wü U in de NIEUWSTE MODELLEN Prijzen vanaf ƒ 7 75 8 25 9 25 10 50 12 00 en 16 00 H DE G RUI L zaaJc LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 euwt schre om reclame Reclame die zijn geld opbrengt Die Uw zaak Toeden kan en In sland kan houden Daaivooi beitaat maai én goede manier adveiteeren In een blad dat Intens gelezen wordt de krant uit Uw naaste omgeving Adveileoit daaiom in 1 DE fiOUDSCHE COURANT 1 No 19965 77e Jaargrang Woensdag 22 Februari 1939 mmm gddsant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVFN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 5C elke regel meer f O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 büslag op den pr s Liefdadigheida advertentien de helft van dtn prtfs INGEZONDEN MEDEDBELINGEN 1 4 regelf ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sfliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzek rd te zijn Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden pros Groote lettera en randen worden berekend naar plaatsruimte Dit blad verschyntdapreltjks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r de hmn per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA U 9tae agenten en loopers den boekhandel en de postkantuoren Oiize bureAux z n dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef bterc 2746 Poatrekenmg 48400 Een boek van hambei lain over het vt edesprobleem 1 I et r g SLnadaar i we t t meldoi dat binnenkort van de hand van Minist r Chamberlain een boek over het vredet I T bleen zal verschynen H t bü k zal gebaseerd zyn op de rede enngen van den premier over dei De uitgevers Hutchmson zyn reeds in on i rhaiidelinj over een aanzienlijk aantal ken ook wederom in samenwerking met anderen b v het koloniale vraagstuk en het vraagstuk van het Nederlandsch fabrikaat Het plan van de Groninger Gemeenschap Het moreele en geestelijke herbewapenmgsplan van de Groninger gemeenschap omvat in groote lijnen de volgende onderdeeien waaraan gelijktijdig zji worden gewerkt a Het stichten van een groot Gronin ger Tehuis op een nader te bepalen plaats In de provincie welk Groninger Tehuis geschikt zal zijn voor groote bijeenkomsten en conferenties van twee of men dagen en tevens voor goede ver poozing van hen die om redenen van maatschappelijken aard tijdelijk daaraan behoefte zullen hebben elk onder eigen leiding Dit Tehuis te bouwen door jeug dige werkloozen zal etn centrum kunnen worden zoowel van werk in de verschillende leeds bestaande oiganisatiea als van het streven naai het wederkee rig kennen van de verschillende groepen der bevolldng b Het verleenen van steun aan het leeds bestaande werk tot uitzending van vrouwen die behoefte hebben aan geestelijk en Uchamelijk herstel en het verleenen van steun aan de uitzending van kinderen naai vac antie kolonies c Het nemen van initiatief en hot geven van leiding voor en aan bespre king in provinciaal verband van vraag stukken welke voor de Groninger samen leving van belang zijn op ruim ebied als bijvoorbeeld het werkloosheidsvraag stuk het agrarische en het midden standsvraaagstuk gelijk In 1958 is aange vanden aoor bespreking op den Gionln ger Dag van cie samenwerking tusschen landbouw industile en handel d Het houden van een provlnciaale tentoonstelling op gee telyk on cultureel gebied tot onr erlinge vooillchting e Hot verleenen van medewerking aan de geestelijke en cultureele verzorging v m de jeugdige werkloozen en van de werkloozen In de werkverschaffUigskam pen f Het aanmoedigen van plaatselijk en persoonlijk werk voor maatschappelijk getroffenen bevindt zich een vertegenwoordiger van het Duitsche iljksmlnlsteric van econo mische zaken in Londen om aldaar be paalde vraagstukken op te helderen welke met het van Engelsche zijde aange kondlgd bezoek van Engelsche mlnisteis aan DuitschJ ïnd in verband staan De Engelsche minister van handel Stanley zal zich op ultnoodiging van de rijks groep voor de industrie naar Duitschland begeven waar hij aan een diner zal aanzitten dat naai aanleiding der be sprekingen tusschen de Duitsche en En gelsche Lndustriegroep aal worden go geven Eteze besprekingen die zooals bekend geen officieel karakter dragon en oorspronkelijk as Februari in Dusseldorf zouden beginnen zijn vastgesteld voor de periode tusschen 15 en 17 Maart Nader wordt medegedeeld dat de ml nister van buitenJandsche zaken Von Rlbbentrop gistermiddag Ashton Qwat kin heeft ontvangen Het onderhoud had de voorbereiding der aanstaande Bntsch Duitsche econo mische l espreklngcn ten doel Men ver neemt in dit verband dat Duitschland de economische betrekkingen in het bij zonder met Engeland wenscht te versterken ACHT VLIEGTUIGEN VERONGELUKT Twee doeden bij de Amerikaansche luchtmacht In den afgeloopen nacht zijn in Florida in een dichten nüst acht lesvlieg tulgen van de luchtmacht der Vereenlg de Staten verongelukt Twee piloten zijn om het leven geko men de overigen wisten zich met hun parachutes te redden CHAMBERLAIN VRAAGT MEER ONDERLING VERTROUWEN Internationale conferentie nog niet mogelijk Chamberlain besloot met te zeggen dat hoewel Fngelnnd er met m kan toestem men zyn bewapening te verminderen tot dat zulks kan gebeuren o grond van eeri algemetne overeenkomst hIj het ais inge landp plicht beschouwt iedere gelegtnheid te grijpen om te trachten andere regeeringen te ovetuigen van de dwaasheid van den koers welken allen volgen en om een einde te maken aan een toestand welke mdttn voortgezet ieder land van Luropa naai let bankroet moet voeren Churchill aan het woord B j de voortzetting der debatten nam Churchill het woord Hy wenschte den mi nister van financiën geluk met de wyze waarop hy de ontzaglijke financieele hei btwai ening heeft behandeld D periode die wij beleven zoo zti de hij IS geen gewone periode van vrede mier een tydvak van onbtoedi gen oorlog Wij hopen en bidden dat dezt oorlog on bloedig moge blyven en dat de vredt zal opduiken na een zoo kort mogelyken tyd Het IS onder de huidigt omstandigheden van wezenlyk belang dat de volledigt kracht van Oroot Brittannie feitelyk en potentieel gebruikt wordt tot hfet hoogstt profyt Daarom is het juist dat de minister van financiën gebruik maakt van het machtigt en zwart wapen van het BriLstlic crediet zoo veel hy kan zonder het te la ten vallen of te breken Zeker de indiening fi aanv larding van dit ontwerp op een zware leenmg is een factor van vertrouwen geweest in het binnenland en vormt ten factor aan don kant der stabiliteit m het buitenland De onbloedige oorlog wordt in ti naïef IX inspanning zal met alleen de financieele en etononuet he kracht der na ties op de proef stellen maar tevens de ge z ndhcid van haar instellnigen in de socialt structuur van haar iKSthavmg Het ig zon der twyfol waar dat wy de7e inspanning beter kunnen verdragen dan eenige ge meenschap tir woreld en wet an ieder stjndpunt Het ligt voor de hand dat het komende begrootingsjaar een groote aanwas moet zien van on7e daadwerkelijke aterkte en voor de eerste maal zullen de groiHe vliegtuigenfabrieken bedragen v i dienen op een schaal ala tot dusverre al leen m Duitschland het geval was De c hede wenhch der natie is niet alleen de regeering in haar inspanning te steunen maa tevens om haar aan te sporen Voortgaande drong Churchill er weder om by Chamberlain op aan een mimste voor de bevoorrading aan tt stellen Churchille juichte van harte de recente verklaring van Chamberlain toe betreffen de de ïïngelsch ï ransche solidariteit Deze verklanng zoo zeide hy is een sterk fschnkwekkend middel tegen gewelddadig optreden in een tyd waarin de druk onver mijdelyk toen mt en nog eenigen tyd mott toenemen In geval van oorlog aldus ipr ben ik er ieker van dat hetgeen God verhoede wy betrokken moeten geraken m een nteu wen wereldoorlog Groot Brittennie en het riritsche ryk zouden dan niet alleen tu schen beide komen met hun Het Bntsche volk zou geen vrede vragen maar wapenen Be productie van rouniti Tn het BritHChe I agerlmia ijn de debatten over de landsverdediging hervat Minister president Chamberlain wees daarbij met nndntk op de tegenatetlmg tuischen dt besprekingen van thans en Werkl Koopt tandpasta uit eigen land Dat geeft meer werk in Nederland IVOUOL De Nederland Sc he tandpasta ENGELSCH ECONOOM TE BERLIJN Ashton Gwatkln voert besprekingen over het vergooten en vaststellen van de Dultsch Engelsche h a n delsbetrekkingen Van scmi oificlecle zijde wordt uit Berlijn gemeld de leider der economi sche afdeellng In het Foreign Office Ashton Gwatkin It in Beilijn aangeko men voor het voeren van bespreiilngen met offlcieele instantes welke besprekln gen naar in algemeen goed Ingelichte kringen verluidt ten doet hebben het vergrooten en v stBtelIen yan de Duitsch Engelsche handelsbetrekkingen Tevens Hu leide dat men eerst niet het gtvoolhad van een scherpt tegtnsteilmg Alle partoen werden gedrongen door Iets ali eon aigemeene overeenstemmine ten aanzien van het bewapeningsprogram en de wiJzp waarop het moet worden gefinancierd D Ubour afgevaardigde Dalton heeft nocli over de collectieve veiligheid noch over don Volken bon gesproken Pat irhijnt er op te wyien aldus Chamberlain dit de I iabour Part er zich van bewust is dat het ondrrde tegenwoordig omstandigheden geen n heeft een berof p op don Volkcnbf i d te d e en dat wij op andere middplen moften er rouwen om de veiligheid in het land te andhaven Moreele en geestelyke herbewapening Groningen heeft een plan Een uiteenzetting van J Linthoret Homan stichting worden opgenomein Op den Groninger Dag op 10 Maart 1939 zal wor den gesproken over de sociaal economi bche problemen in de provincie Gronin gen Dt minister van Economische Za ken verklaaide zich bereid dezen dag met een rede te openen Voorts zal de stichting werkzaam zijn ter voorUchting der bevolkmg over bijzondere vraagsttik mr In adnwtzigheld van zeer talrijke tte langstcllenden uit alle kringen van de bevolking der provincie Groningen Is in de groote concertzaal van De Harmonie te Oronljigen een bijeenkomst gehouden waarin mededneUng is gedaan van de plannen ter uitvoering van de gedachte der geestelijke herbewapening In de pro vlncie Groningen Deze vergadering ging uit van het dagclijksch bestuur van een voor dit werk dezer ddgen gevormde stichting De Groninger Gemeenschap De zeven leden van dit bestuur voerden het woord De leiding der vcrgidcring tx rustto biJ den Commissaris der Koningin in de provincie Groningen mr J Linthorst Homan tevens voorzitter van de vereent ging voor opbouwwerk in deze provincie vooi ittcr der nieuwe stichting In vele kringen der bevolking van de provincie zoo zeide hij in zijn openingswoord hoett men zich afgein aagd wat zou kunnen woiden gedaan om binnen de provincie het gevoel van saamhoorlg held der inwoneis te versterken Na de rede vaan Hare Majesteit de Koningin over geestelijke herbewape ntng heeft men zich ook in de provincie Groningen met eikander in verbinding gesteld teneinde na te gaan of in samenwerking hier iets kan worden bereikt Thans kan worden meegedeeld dat men in onderling overleg is gekomen tot een plan om voor het gebied der pro vlncie leiding te geven aan dit streven hetwelk mede een uiting moet worden geacht van goeden burgerzin Dit plan berust op de verwachting dat ieder uit allé kringen en groepen der Groninger samenleving naar eigen krachten voor de gemeenschap zal werkzaam zijn naast zijn werk in eigen omgeving Ultdrukke lljlt heeft men zich voorgenomen dit werk in het nationale geheel in te scha kelen zoodra men nationaal tot bepaalde aanvaardbare plannen komt Het proptnger plan dat onder den na m van De Groninger Gemeenschap In den vorm eêher stichting Is belichaamd de stichtingsacte is reeds göJasseerd Is uiteraard te beschouwen a n begin van een gemeenschappelijk stre waaraan bij welslagen verdere uitbouw zal kunnen worden gegeven Naast dit plan zal nog op ander gebied worden gewerkt Koo zal de organisatie der zoogenaamde Groninger Dagen ter verbetering van de verhoudli g tusschen landbouw industrie en handel In de provincie Groningen Ui de nieuwe fieon hrd hetft 70 eel opgeoffei pp looveel risico p zich genomen ten behoeve Tan den Volkenbord als Groot Rnttannie Miswhien zullen v i tot de conclusie komen dat mdien de Volkenbond in gebrek hl ift de politiek van sancties ten uitvoer tr legRen dit met moet worden toegeschreven un de actie of aan de werkloosheid van Groot Brittannip of an etniR ander land doch dat de verklaring ge70tht moet wnr den in het feit dit men h eft gepoogd de Volkenbond een taak np te le ggen welke volkomen boven yn macht giat Spreker wanhoopte met dat de I abour Part t t de conclusie zil komen dat de eenigp kam toor den Volkenb nd om ef n effectief r factor voor het behoud van den vred tf worden gelegen is m het pn sge en Min de gedachte dat de vred door geweld kit worden opgelegd Behandeling gemeente begrooting in de afdeelingen II schillende uitwerkingen van het bcgu ael van den kindertoeslag denkbaar zyn en dat de financieele gevolgen daarvan zeer ku nen uiteenloopen By wijze van voorbee 1 an w ideii medtgc iceld dit het verleenen vin een toeslag an vin het loon van het 3e kind af zou kosten ƒ 10 978 ter w 1 mdien dr toeslag eerst met het 4 kind mgaat de kosten dalen tot f S616 wordt de toeslag slechts u tgekeerd voor zoover het loon een bedrag van f 2100 ritt te boven ga it din worden de finai cieele consequenties voor de gemeente ƒ 6614 resp ƒ 3024 Ter vergolyking diene dat da total loonpost f 727 039 bedraagt Speelplaatsen voor de jeugd Meerdeie leden vestigen er de aandacht op dat door het aanleggen van speelplaat = en de toei emende baldadigheid der jeu d 7 1 worden tegengegain B en W intn oorden dat deze aangele genheid in den loop van d t aar hun vole asndacht zal hebben 7oo bet eenigszms mognlyk is zal tot het aanleggen van s et pint en worden overgegaan by nader onderzoek blyken dat de niddelen der gen eente iit niet toelaten dan stellen B en W zich voor m verschil lende deelen der gemeente bv braaklig ger de bouwgronden der gemeente als spoel ruimten voor de jeugd lan te wyzen Bezoek aan musea dtfor scholieren I enige leden spreken de wenschelykheid uit dat ter bevordering van de historische kennis der schooljeugd de bezoeken aan musea en verdere bezienswaardigheden der stad zoo mogelyk in klasseverband dienen te worden bevorderd B en W zullen nagaan of deze aym pathieke gedachte in toepassing kan worden gebracht oor wat het Stedehjk Mu seum van Oudheden betreft moet echter pgemerkt worden dat de bestaande behuizing zich weinig voor schoolUezoek Igent Lectuur in LeeBzj al Eenige leden meenen dat de voor zekere groepen der bevolkmg kwetsende en etoo Am het Opruiming krotwoningen In alle afdeelingen wordt de vraap ge steld welke maatregelen B en W zuïlei nemen in7ake de krotopiaiimmg dair r t deze gemeente tientallen woningen zjn v ike voor onmiddellyke slooping m aan merkmg komen n en W verklaren dat reeds geruimen jd ïeze 7iak m onderzoek is Gegevtn zyn oorhin n doch moeten worden by gewerkt on bewerkt Het zal noodig z i diarnede een aparte weikkracht te belas ton hetgeen naar de meenmg van B en W k dient te geschieden Het college 7a leze langelegenheid met voortvarendheid bfhai delen zoodat de raad binnenkort V orste len tegemoet kan zien Nieuw Malthiisiaansche Bond Dezelfde leden wyzen er op dtt van ge meentewege ernstig dient te worden ge waakt tegen de meer en meer insluipend piopagandamiddelen van den Nieuw Mal thusiaanschen Bond Waar allerwege op het gevaar van dezen boiui wordt gewezen wenschen deze ledc onder de aandacht van B en W te bren rtn dat ook 111 deze gemeente tegen dien kanker der volksgezondheid dient te wor len opgetreden Il en W ichten het zeer de vraag of de bedoelde verbodsl epalingen niet op het aan d n wetgever voorbehouden gebied zouden 1 ggen Hoe dit ook zy vertrouwd mag worden dat de burgemeester van yn wet ttlyke bevoegdheid gebruik makende ïil waken tegen het doen van met de zedelyk heid strydige vertooningen Kosten kindertoeslag Eenige leden verzoeke een opgave vai de aan de invoermg van kindertoeslag ver borden kosten en vragen voorts het totaal bedrag aan salarissen en loonen van amb tcnaren en werklieden B en W deelen mede dat uiteraard ver Een lange ptnode v m krachtHinspanmng en voorbereiding begmt thans zichtbar Wichten te dragen ïn de lait te ra ir iwanden heeft de productie van oorloga materiaal een opmerkeinke vermeerdering te lien gegeven Het 7ai met lan meer Mren of wu zullen kunnen zeggen dat de vooriorgsmaatregelen de resultaten ople e n welke v ij wensohen I rd Chatfield de nieuwe minister r de coördinatie der defensie heeft als voor tter der commissie an stafchefs een oi dervindmg opgedaan welke hem een pi ï eld zonder weergi heeft geboden de verdedigingHproblemen i hun geheel te ien vvairdoor hiJ zoo bijzonder gi nikt ia voor het werk van de coordniat itT I f het Huis w volle beteekenis besefte van den omvtng wr thans onder oogen ge7iene uitgiveii J 580 milhoen welk bedrag met ver if P van de nationale schuld op korten ter mn in de jaren voor den oorlog Onbewuflt P men wch afvragen of de jaartijkscn WploitatiekoRten der zoo sterk uitgebreii wennacht tezamen met de rente en iflns J B op de defensieleenmgen met meir oii n raa bedragen dan uit de loopende m nnsten 7ou kunnen wordeii betaald Dit s éen 7orgwekïten 1 Dn toe te laten dat de toestand zich m die w ng ontwikkelde zonder dat een m t den paging werd gedaan daaraan e Ti nde te maken Jndien ik zou kunnen gelooven dat d It i ties mT Itaten zou opleveren Ik niet aar7elen deze thans byeen nog W ï twuthan B met voldoende vertrouwen hebben Bchapen om een voorstel tot het hou rden on eel rlog w heb Unie ook had reeds lang geleden moei demomen op een schaal grooter dan het depa gemachtigd ib gewepi behoorden ook ti ben in de eerste strydkracht d waarvan wy fog De rege rfngsmotie welke de leening tevoegdhedeh voor defensiedoajlemden br vestigd op m millioen pond werd vervol genti aangend en by zitten en opstaan n van een conferentie uitvoerbaar tf zyn Misschien zou het met slech T ï f n zeft wat meer vertrou J zouden toonen en niet ieder ver tje zouden gelooven over agressieve Imgen van anderen 4r f breide bewapening dient alle i dJtTL sen Indien het waar is Mderen evenmin als w j van plan zy ken Tf ii y t ö ten 2e rulneuze bewapenln t wanbegrip uitbreiden