Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1939

Gracie Fields inT Daar waar mp Sari Woon vanal VRlJDAti a a in R e u n I Tevens CIIAULIE CHAN llespreekt tUdin Uw plaataen Begrafenissen Crematie Transporten Door sraheel Nedefland en daarbuiten oniniddeliyk te ontbieden W H J v d Toorn N V BOEZEMSmGËL164 Geveatlgd 1867 Tel 52578 ROTTKHDAM Tel 716788 DEN HAAG tBONNEMENTSPRUS per k hrtaal ƒ 2 26 per weeV 17 cent overal iKMrjbiJ por looper gOBchiedt Fr ico per po l per kwataal ƒ 3 16 Abonnementen worden dagelijks uijrenomen tKan ons Bureau jMARKT 81 bij OB e agenten en l opers den bo khandel en de poatkantooien Onie bureaux sUn dageltika geop nd van 9 6 uur Admu iratie en Itedacti Telefbtm 4S Poatrekening 4S400 f f prandi de Italiaan che zaakg IaAlgd Londeii verto ft fdezer d Ken ii ir de derde maal it drie v eken tel Roiffl Men vraagt zich in de Italiaans he hlpfd tai thsns af wat wel Je beteekenia Ban iijji VM deie opmerkelulc reinlufit vanilMusfiDImi s ambassadeut I e7 e driewiaal iftrhaat fe overitomst uit jl b deh naar Rorae loojpt bovendien pflra lejjij ijet i rven zoovele bpgprekingen van d pilIr iÉ iohen ambaesadetir te Rome LoidillP BJ met niinistCr Ciank Welke uitleg fnoet a i deze Britsch Ua liaansche diploftiat e activiteit wordeln ifc ven Verkieert tiPt Phasch accoortl va i het vorig jaar soniR in gevaar Of wniHori juist pogingen li het werk gesteld om de Britschltalidansche banden dolor verdePP eliminatie lan conl ict mog Ukheden iiider aan te halen Politieke krin n te Rome hellen volgens het U D over naar de opvattingi volgen welke de reizen t an Grandi moot n worden opgevat als een aanwijzingi van een zekere ipwnitig tus qchen Ixinden en Rome welke 0B zgn veroorzaakt door de Spaan iChe kwestie De gang van zaken in en ïm p in je heeft te Rome vee ergenii s gewekt Nu loowel Konden als Parus tegenover generaal Franco en het rechtsche bewind van et D welwillende houding doen biyiten en op zijn minst genomen daarbij Hn iwhtKhe Spaansehe züde even welwiltentt wonien tegemoet gekomen vreezen Ualiaansche waarnemers van het Spaans litprohleem dat aan Italië de naar TtaHatnache meening welverdiende vrucht n van zijn interventie zullen worden onthouden Deze vrees althan s komt in de fasclatiBche pers duidelijk en op gcërgorae wijie tot uiting Heeft ook de Duce die ïich in de Abesaünsche affaire een goed politiek rekenmeester heeft getoond zich len dezen vergist Wil Grandi trachtpti d gemoederen te Rome te kalmeeren Het oWdeele Italië onthoudt zich zoowel ten opiichte van Spanje als ten opzichte van Fnuikrjjk van uitlatingen welke Rome PoIiWek zouden vastleggen en welke een wnlwl over de opvattingen van Mussolini mogelijk zouden maken Nog ts de nu reeds wlenlang aangekondigde groote pcÜtieke rede door den Duce niet grehouden Het fs niet duidelyk waarom tonUddels heeft zich op alle Europeesche Utleke fronten een intense activiteit ont H Londen wordt thans sleutelstad Jw Europeesche politiek aldus werd in w blad destijds de beteekenia van Eden s en gekenschetst Chamberlain s op nwen mzake Tajecho SIowakye en met JJ e lün activiteit vliegitochten naar Bepditesgaden Godesberg en Münehen ii e September crisis bewezen reeds vorlr JJ de juistheid van deze opvatting thnnt J Mt dit nog versterkt door de levendige Ptómatleke activiteit welke het Foreign zü het goeddeels achter de scher n dezer dagen ont ikkelt Tusschen wnden en Rome Unden en Parijs Tx nden MN UCHTPUNT TE LONDEN VlAUring van Ali Mahar Pasia houdt angrtjke owcesaies van Arabischezüde in Ban compromis mogelijk inzake Papeuina mÏÏ Londen algemeen vanJ IS dat de Paleetinaconferentie in f se ia geraakt ziet men in ArabiJ öwgen een lichtpunt in de verklaringJ k 1 1 miniater Ali MuherrtSLL naam van de oniAli Jlk s aten Men legt datj J e Pasja heeft toegestemd in eenji igoen vorm van garantie voor deZr mnderheid in Palestina voor het 0 1 Ükheid wordt toegekend lifoMt verzekerd dat terwijl de AraIBk n 1 verlangden dat onmiddel L ÏÏ i l M wordt verleend Ali l P P i flunkST i ll iige anti InJ voorafgaan In ArabiW lSÏÏl7 verklaard dat AH Ma ja necft gesproken met volledige In TZh tifr Arabieren nmngende Arabiadie staten Persil aschfalles DOMEIN VEILING No 1059 De Ontvuiiiter el Kegistiatie eii Domeinen te Gouda zal op I 0N1 EKDA 23 KEHUIIARI 1939 de8 numiddaKs 7 30 uut precies in het Café HET SC HAAKUOUU aan de KleiweK no 13 te GOUDA in het OPENBAAR bü opbod en afrfaB VERKOOPEN EEN HUIS EN ERF ffeleiten aan de KRUGERLAAN no 46 te GOUDA kadastraal bekend gemeente Gouda sectie A no 4898 s x ot 1 68 Are Betalinir desgewenscht binnen 6 jaren elk jaar 1 6 met B fc rente Onraad 5 Inzetgedd 1 De Ontvarnger is bevoegd het stellen van borsren te vorderen Ten kantore van meergenoemden Ontvangei liggen de voorwaarden en perceelsbe schrüving ter inzage en worden nadere inlichtingen verstrekt Kijkdag Donderdag 23 Februai i 1939 v m van 10 12 n m van 2 4 uur f IMt efn exploit van niü deurwaarder net 229ten Februari 19 ï9 op dp by de Wet i oor feachreven wt i7e uit robracht bjiikt dat uit krachte van pen beschikkinj van dpn F A Heej Kantonrechter te Gouda d d Ifi Februari 19 Ï9 is OPGEROEPEN PinTBR PAUU S B RNEVEI n Senior wien woon en verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk onbekend zi in Om op Donderdag den tweeden Maart li 19 doK voormidda f om tien uur t vprachiinen voor den E A Heer Kantonrechte e Gouda alsdan zitting houdende in het f bouw Arti I e fi aan de Markt no 27 i ld ar TEN EINDE te worden jrehoord naar aartleiding van een door Pieter Paulus Bameveld Tunior rhauffeiir wonende te Gouda iniredien i verzoekschrift strekkende tot het bekomen van huwe ijkBtu schenkomst B J N AKKER SD1JK Deurwaarder PurR Martensstraat 10 Gcuda Laat nu Uw beddegoed vermaken of bijvullen t Wü maken van Uw oude bedstellen moderne 3deelige matrassen llt t 1 mi Ie rnn tie tr U Ten ppr ite door hot vermijden van d o zorgen als U straks aan den gchoonni iiik gaat beginnen Tph tweede door de speciaal GOEnKOOPE TRIJS welke vii l irediircnde U dajren hiei oor in reite nincr brengen Vraagt nog heden prysopgave a Morgens gehaald s avonds AI ï NIl UW weer thuis J L BRUNS TELEFOOH 2371 flOUDA TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met ararantie PÜnloofl trekken Inbeirrepen Anton Coops n Kwade kant tl In uw wagen moet u mets wagen autorijden m geen kansspel zl ni op den weg moet u het zéker wetenl Drogist Wödstraat 31 Vicks Vapo Rub Vicks Vatronol Vicks Hoestbonbons De Gruyter s o0MdlL Wf r DENKT AAN UW GEZONDHEID VOOR HET TE LAAT ÏS De tyden zijn niüeilUk en wordt er zeer vee van Uw zenuwen geëischt Gij raakt overwerkt slaapt en e slecht hebt voortdurend hoofdpijn zij prikkelbflnr en aüea is U te veel Gebruikt mi eens de SANGUINOSE Het ze i iwBtf rkendo en bloedvormende middel bij uitnemendheid Spoedig gevoelt try U een ander mensch en verkrijgt rustige zenuwen en een gezond gestel L t eens op hoeveel beter gij eet slaapt en werkt Gij durft weder te leven PnjB per fl ƒ 2 6 fl ƒ U li fl 21 Btj Apothekers en Dr tuten VAN DAM Co Dp Riemerstraot 2c 4 GraTenhige Om na griep spoedig weer aan te sterken geen beter middel dan TONICUM NOURY Dif eerste weken na het ziek zijn dal IS ern gpvaariijkc lijd Men is uil bed men doet zijn werk weer maar toch voell men zich nog lang ntet de oude Noj slap in de beenen licht m het hoofd lusteloos en gauw moe en nog erg vatbaar voor kou en tocht Om ïn dien tijd snel op te knappen niets zoo goed als Tonicum Noury De krachtige werking van dit buitengewone middel sterkt de spieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendien oefent Tonicum Noury een weldadig kalmeerendetï invloed uit op de zenuwen Werkelijk om in korten tijd weer heelemaal de oude te worden sterk flink en opgewekt moet men Tonicum Nout gebruiken Dat ééne theelepelt e vóót den maaltijd M een weldaad voor Uw geheele wezen Haal vandaag nog een flesch bij Uw apotheker of drogist Verkrijgbaar bij II polti Lara Dit is mijn trouwe hulp in de keuJcen het Maggi s Bouillonblokje Er zijn zovele gevallen waaibij Maggi s Bouillonblokjea zulke ijoede dienste bewijzen Heb ik vleesnat nodig voor soep wil ik groenten stoven saus klaarmaken of een kop fijne drinkboujllon opdienen Maggi s Bouillonblokjes zijn daarvoor een uitkomst De bouillon met een reputatie MAGGI BOUILLON y n erltcndc drotiiten i f 1 80 par flacon Dubb lc L Zoojutist verschenen IvflU leriti boeken xeveD in getal U kunt M gralln op Uw gemak uitImeu ce siju Ie verkrijgeo bij Uw b haiiK xoolanii U e noodig hebt Ala U er kflnnli nn genomen hebt I n lult U gewoatien eijn voor hel vooratel om eens w t ta vei ucleren in Uw hula Went het aijn lie nieuwe italeuboeknn van R Ü ÏMrie 16 Rustige Wand behanKseta Serie 47 4tt en i9 de drie parallelboeken lier lage prijaen Seri 50 Ie KeurverEainelinu Serie 51 de iirchilerlenseiio Serie 52 Bijiondere Wand bekleedingen Verander eens Mut kies nietiw K l I ehang voor Iiiiisnf slaapkamer I Neem eena een liib er behang Om de ko ten hoeft U het niet te Utent 1 K UITGEVER Kiitli Al oodeheef ver ONDEROFFICIER VLIEGER OPLEIDING BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDSCHINDISCH LEGER VIJFTIEN FLINKE JONGELIEDEN 19 tot ongeveer 26 jaar oud oncehuwd Nederlander zynde kunnen in aanmerkintr komen voor opleiding tot ONI ËK OFFICIER VLIEGER bü bovengenoemd leger Uitzending geschiedt als soldaat De cursus vangt in Indië aan op 1 Juli a s Duur A t opleiding tot sergeant groot Militair Brevet ongeveer 2 jaar Gegatügden moet n in het beiit zijn van h t M U L O of een ander gelijkwaardig Uj achten diploma w o diploma ambachtsachooi bankwerker monteur electricien mita met een theoretische ontwikkeling van minstens 2e klasse M U L O einddiploma Zeevaartschool diploma stuurman of machinist JPOEDIGE AANMELDING NOODZAKELUK Aanmelding en nadere inlichtingen bij den COMMANDANT van de KOLONIALE RESERVE te NIJMEGEN Na 19966 77e Jaai gang Donderdair 23 Februari 1939 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEU VIJK SCHOONHOVEN STOLWlJf WADDINXVEEN ZEVENH JIZEN enz Dit blad verschijnt daRièliJks behalve Zon en Feestd pren ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende iot den bezorgkringj l 6 regels ƒ 1 elke regel mee ƒ 0 25 Van kuiten Gouda len den bezorgkring 1 6 r ff6ls ƒ 1 85 elke regel meer 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den ïsIJb Liefdadigheidsfadvertentd de helft van de prifs d INGEZONttpN MEDEDEELmOEN 1 4 regels ƒ 3 26 elke j egel meer 0 50 Opde voorpagina 50 hooger i IIDA Boek ilaataing Advertiintiën kunnen Worden i e oh len door tuaschenkomst 1 van sdüe handelaren Advertentiebureaux en onjtb agentep en moeten da a a vóór de aan het Bureau zün ingekomen tenciiid e van opname verzekerd t zün tlewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract to zeer geraji prjjs Groote letter en randen w ofden berekend naar plaatsnu n LONDEN SFll l N WEB OVER EUROPA Opvangen en belemn rén ain den vreid veri orj de Jtidoel r H te xi Berlijn U BEiIanORUKE VERSTEkKINGEN Zullen LAN i ureiÉen WORDEN AANG LpGD Defensie t grootit g W Eerste Kamer aanraam Minuter Van üük deelt Mfle dat binnenkort honderden kafwmatten li orden gebouwd Sprekende over de greii t ei eiUgingh erj minister Van Dijk glsterfniddag ind E rstb Kamer ter beantwodrdlng vanlittgeen de heer Van Ri ppard Ub hadgevraagd n den bouw Van QP iiïijminsta kazematten medegedeeld tl bin n nkort uitvoering zal wordcji e gevena een plan In zake den bouw mn verstierklngen tot een veelvopd van tónoemdaantal Een groote reeds verst klngenzal sgelijktijdlg worden aangelegdl zoo Inheiji Oosten als in het Zuiden als Jbigs deeehfeele kust J Voorts zal de verbetering van üe Grebb linie worden bespoedigd Aaifileg van het kanaal van Pannerden Allmem zal v ioral$nog niet worden bevordeird Echter daarmede Is het kanalen vraagstuk n t van de baan Ook zal in de allernaaste toekomst groote aandacht wordeni besteed aan het leggen van versterkingen in het voorterrein De Eerste Kamer heeft ten slotte de begrooting van het departement van defensie die van het defensie fonds en die van de artlllerie inrlchüngen zonder hoofdelijke stemming aangenomen De heer Van Embden vd verzocht aanteekening dat hij geacht wenfichte te worden te hebben tegengestemd waaromler de tglegnifÜht invest werken geheel uitigesltften geachtf mdeti voorkontt met den I actifiteit het doel fl SPQORWEGONGELUÈ I BIJGLAS 50W I Kén doode 31 gew nden By iSiasgow zyn aar Keuter rfttScIt twee li i ieinen niüt elkaar in botsing gekomen waardoor één reiziger Werd geijj od wer Jen Kf4o tsiijg deed z v enkele tt etpra b pilden en Mokou loonden fi ahwhttu landen ei Burgo s alsmede tu J Kchen LondeR en de Scandinavische en dl IBalkan fltaten zyn vele en velei ei drade flvat Volgens hejL bericht van de Fulsa zou ncfc betrokket ip zich m zinkenden toestand bevindt hJop epn plaats welke werd oj gegA en ar a graden 10 min N B en Krallen W iJOe Kulsa heeft het zin i r schip a S O S aignalen uitzond om uui Greei wfchtyd niet geidentificeerfl I t Füisa jrffliht opnieuw in verbinding tefkomen mei He schip gesponnen wVlke tezan n een Tdicht vormen ï onden hoopt dat dil netl zqó hecht lal worden ii het een ieder die me kracht van wapenen io u WilieTilofitredfn oe daarvoor noodza4 Iük bewainfrsWij heid zal ontnemen Want behouf van H i riiiM overal ter werel en voorJ in Furf in i iet name in West Ruropa Iblijft jA imllerlale noodzaak vooralsnog fhet v iofna mjrtp doel van Chamberlain eiij zij n i ew jc rs in de Britsch regeerirlg Dïijrop doelde ook de minister van hafi 1 Oliver Stanley toen hij giaterawoml b rt t J i een banket Van de Kng l h Mining Association ter vieriit van hetlsuccesvol einde van de Britsch Duitsrhe steejnkool onderhandelingen herinnerde aan Hitlkr s verklaring in zyn jongste Rijksdagge dat hij hoopte dat Ruropa yen lai e periode van vrede voor zich had HitjIer heeft daarmede een gevoeligen maar getroffen bij iederen luisteraar iJi Engeland aldus zeide de Britsche minister die binnenkort met der onderstants spcretaris voor den overzeeschen handel Hudson naar Beriyn zal gaan om de Britach Duitsche besprekingen voort te zotten Stanley verklaarde de geslaapde bf aprekingen der Hritschp en Duitsche faleenkonUprodiicenten Ic beschouwen ils t n waartlevolle voorlooper van de besprekingen op breeder baais welke op liet Logenblik reeds worden ingeleid tp Berlijn door Ashton Gwatkm den Foreign Offit nan die RuTiciman tijdens zyn missie nanr l raag Hudson zal zoonls reeds eerder werd renield vun Berlijn doorreizen naar Warschau Moskou en Helsinki Reuter blijkt rr naar een telegram van dU Britsche persbureau bewyst waarde aan te hechten Il melden dat niets behoeft te worden uitgesloten van de voor Hudson s onderzoek dienende besprekingen Men zou hieriTi ren aanwijzing kunnen ien dat l onden de basis der Britach Riissische besprekingen zoo breed mogelijk wenscht te maken om lit zoo noodig elders als krachtig hulpmiddel te kunnen benutten Dat Londen poogt Parus Rome Berlü n Moskou tegen elkaar uit te spelen behoeft niemand die eenigermate bekend ismet de techniek der Britsche diplomatie te Het n larii ülofdkwartiei van Bniïton loet opnierkeftjMat roepletters die met een beuynnen jlfwooniyk gebruikt wolfden td i r Nedet landache sAepen i tunnel voor ip tunne lj perdt n de b iarrintf werd nog cV dflfect geraakt ytren p weg naar ï Ml iwedèryd tusscften iige ry tujgen wel iVonden isloegen om volk itnen De ver rgroö doordat het Je inée$t reizigers kiheaiÖ ffinl den voet eltic i i learts bij U Het A ff P tee ant hierbij la da t vol enrf l iNlichtingen ilfett r PEOC fp de Nederlan scj tr 4tken ac hip Overiges besl faturen geen scl zoodai het 1 Fulsa het di gezonden 8e i onj wel dat het seini der hetgeen T ai voedfie zij e de idet daad zouden f ijzen nationaliteit vstfi het felgena d e norflennet de roepletters PE waaÈachynlij k is dat H ngarig ijrtïiardtjes vlugge v Vbeterin j Doos R 50 et het zipkende schip it heert opgevangen of niet juist is uitgezon de omstandigheden Met gen Behandeling gemeente begrooting in de afdeeli UI Aan het verslag van de commissie van rapporteurs en de memorie an beantwoording van B en W betreffende de behandeling van de gemeentebegrootiiig lfl39 yntleenen wij nog liet volgende Verbetering straatverlichting 1 1 twee afdeelingen meent éfn lid da het gewenscht ia door het geleidelijk aanbrengen van sterUfre gloeilampen de straatverlichting te verbeteren Deze leden uiten de klacht dat meermalen lantaarns op de daarvoor bestemde tyden niet branden B en W deelen me ie dat in de straatlantaarns geleidelijk sterkere lampen worden aangebracht De klacht omtrent het niet branden van lantaarns zullen zy ter kenni van de JWrectie van het bedrijf brengen Geneeskundig schooHoezichl Een lid van één afdeeling dringt er op aan dat de sc hoolarts zich vóór altes wijdt aan zyn primaire taak het geneeskundig fechooltoezichf B en W verklaren dat dit vraagstuk bij de reorganisatie van den Gemeentelijken Iteneeskundigen en Gezondheidsdienst in het bijzonder de aandacht van hun college heeft Gecommitteerde Waterleiding My In vier afdeelingen wordt de vraag gesteld tegen welk tydstip den Raad een voorstel zal bereiken tot benoeming van een gecommitteerde by de Waterlei ding Maatschappij Het hier bedoelde voorstel zal deelen B en W mede den raad spoedig bereiken Toestand Voorwitlens Eén lid van één afdeeling vestigt er de aandacht op dat de Voorwitlens een der zeer weinige aantrekkelyke wandelwegen in deze gemeente in een uitermate slechten staat van onderhoud verkeert De onderhandelingen met de belangheb céMcfA op de noleeringen uitwyst atile goed functjonneeren Aan het gevraagdeganderzoek zyn bijzonder hooge kostenimlen welke naar de meening van B niet behoeven te worden gemaakt Lichamelyjie opvoeding Miwrdere leden van één afdeeling betreuren het dat de lichamelyke opvoeding in de onderwyaprogTamma s zoo misdeeld is Eén hd wenscht een becijfering der even tueele kosten van wedennvoenog gebleken dat de kosten per recept afgelevelrd door de gemeente apotheek bedragen ± 35 cent terwijl de gezamenlijke ziekenlondsen in deze gemeente die per jaar 125 000 recepten van plaatselijke apotheken afnemen een prys van ruim 47 cent per recept betalen Het aantal afgeleverde recepten door de gemeente apotheek bedroeg m 1935 33528 Nofï daargelaten de wachtgelden die bii opheffing ten laste der gemeente zullen komen zou op de boven staande basis diC opheffing een verhooging van uitgaven oor de gemeente tengevolge hebben van ruim f 40fX per jaar Wii arhtpn ons dan ook niet verantwoord oorstellen tot opheffing der apotheek aan dm raad te doen Ged Staten ziin na deze mededeolinf niet meer op deze aangelegenheid teruggekomen Volksgaarkeuken Een lid betreurt het dat de uitgave voor de frocde tN pische o iaIe instelling dp Volksgaarkeuken zoo weinig algemeen nut afwerpt R en W zijn bereid met de rGgen Ti ezer instellingien te overleggen op welke wii ze aan het doel waarvoor de stichting VnlksgaarVeukpn in het leven js pertiepnn meer bekendheid kan worden ffcgeven Fusie Reinigingsdienst e Gemeente Kén li l informeert wanneer der raad definilievi vfKiMtellen betreffende de fo ie v in den Reinigingsdienst en den dienst van r emaentewerken zuller worden aangt Korten B en W deelen mede dat deze aangclc cnheid d volle aandacht van hun college l lyft houden Onderhandelingen met Waterleiding In welk stadium 7iin de onderhandelingen giokomen met de Goudsche Waterleiding Maatschappij ton aanzien van de concessievoorwaarden vraagt één lid van é i afdeeling B en W hoijen den raad binnen 7ecr korten ty d omtrent den stand dezer onderhandelingen te kunnen informeeren Toestand NieuwehRveu Kunnen B en W pogingen in het werk stellen om aan den onhoudbaren en gfvaariyken toestand op de Nieuw ehaven einde te maken vragen meerdere leden By schrijven van 13 14 Maart j l hebbfn B en W den minister van Ondei wijr Kunsten en Wetenschappen verzocht zyn beslissing ten aanzien var het raadsboFluIl tot demping der Nieuwehaven zooveel mogelijk te bespoedigen Omtrent dit verzoek hebl en zy bij I liiiiven van 27 28 Januari j l Ged Staten ingelicht Ook B en W betreuren het ten zeerste dat het onderwijs in de lichamelyke opvoeding met beter kan worden verzorgd Inderdaad 18 goed onderwijs in dit vak alleen gewaarborgd indien het gegeven word door vakonderwijzers Wederinvoerinir zou ƒ 10 434 38 kosten Verbetering huisvesting Gymnasium De noodzakelijkheid van een betere huisvesting van het gymnasium wordt steeds dringender merkt één lid van één afdeeling p B on W deelen de meenin r dat bet gebouw voor het geven van dit onderwijs aan een aantal leerlingen als thans ingeschreven zijn niet geschikt is De plannen voor het verkrijgen van een betere huisvesting lerkeeren nog in een beginstadium Subsidie aan muziekkorpsen Meerdere leden vragen of de onevenredige erdeelinjr van het subsidie aan muziekkorpsen nog steeds verantwoord wordt geacht B en W verklaren zich bereid de r kivestie op korten termijn te herzien en daaromtrent den raad voor te lichten Tn afwachting daarvan zou de raad slecht s ryn sanctie aan den totaalpost kTinnen geven bende instanties over de verbeterin overneming van dezen particulieren tolweg zijn antwoorden B en W in October 193H op een dood punt gekomen Het vooruitzicht bestaat evenwel dat een belangrijk i gedeelte van dezen weg binnenkort in het tertiaire wegenplan der Provincie zal worden opgenomen In dat geval zal een nieuwe poging ondernomen worden om tot een I behoorlijke en voor de gemeente aanvaard bare oplossing te komen j Brug over Turfsingel j Meerdere leden van één afdeeling dringen er op aan dat nog in den loop van dit jaar wordt aangevangen met den bouw van een brug over den Turfsingel zoodat de l t pont kan vervallen j B en W verklaren dat m t den Provincialen Waterstaat opnieuw besprekingen gevoerd zullen worden teneinde tot een ao spoedig mogelyke behandeling van dit vraagstuk te geraken Intusfichen ia wel gebleken dat er bij de provincie een zekere neiging bestaat om het bouwen van een brug over den Turfsingel te doen samen vallen met de in 11 40 uit te voeren werkzaamheden aan en nabij de Mallegatsluis Rioleering Korte Akkeren Meerdere leden in vier afdeelingen noodigen B en W uit een onderzoek te doen instellen naar den toestand van de rioleering de iDe Korte Akkeren B en W antwoorden dat de regelmatige Subsidie restauratie Sint lanskerk In twee afdeelingen wordt door één lid Officieel wordt medegedeeld dat de vertegenwoordigers van eenige Arabische staten n l van Irak Kgypte en weliicht Saoedisch Arabic en vertegenwoordigerj der Joodsche delegatie n l dr Weizmann en enkele anderen morgen met de leden der Britsche delegatie informeele beraadslagingen zullen hebben Halifax MacDonald en Butler zullen de byeenkomst bijwonen Er is geen agenda en de besprekingen zullen een algemeen karakter dragen ONBEKEND SCHIP IN NOOD IN ATLANTISCHEN OCEAAN Oetorpedeerd door een onderzeeboot De Radio Marine Corp heeft volgens een Reuterbericht uit Chatham een bericht van het s s Fulsa opgevangen volgens hetwelk een schip dat wordt aangeduid als HEXX draadloos heeft geseind dat het op 200 mijl ten zuiden van de Azoren door een onbekende onderzeeboot is getorpedeerd De letters PÏXX3 zouden de draadlooze roepletters van het schip kunnen zijn ofschoon Kt sein in de bestaande nomenclaturen niet D en W meenen dat er aanleidine is thans wederom een blyk te geven van de belangstelling voor en van het belang der gemeontc by de restauratie van het grootsche en schoone monument dat onze stad in de St Janskerk bezit Voorgesteld wordt een subsidie van f 250 aan de Restauratie c mmissie te verleenen Schools po rtdag Alle leden eener afdeeling vragen een post in verband met een in te voeren schoolsportdag te verhoogen B en W zijn bereid te bevorderen dat deze post tot ƒ 50 wordt verhoogd ten nde aldus een bydrage voor een schoolsportdag mogelyk te maken De gemeente apotheek Twee leden van één afdeeling vragen betreffende de gemeente apotheek hoeveel bedraagt de kostpry s van een op een recept afgegeven geneesmiddel welk bedrag aan ingrediënten wordt per geneesmiddel becijferd B en W antwoorden Ged Staten hebben by het onderzoek der gCmeentebegrooting 1 37 aangedrongen op opheffing der gemeente apotheek B en W hebben dit college de volgende mededeeling gedaan Uit een door ong ingesteld onderzoek ia