Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1939

GOUDSCHE COURANT Tweede blad G Ë L D V Ambtenaren tot maandinkomen 2opder borg WettelUk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Maoritsweg 3 Rotterdam C Inlichtingen poatz v antw n fwilckeling schriftelijk zich aan deze vleesch en vischgiften aangepast en slechts hierdoor is het mogelijk dat zij een delicatesse als litmuch of wel bedorven visch zonder nadeelige gevolgen kunnen genieten terwyl zelfs honden eii katten den geur ervan niet eens zouden kunnen verdragen Moedervoeding tot zesde jaar Zeer begrijpelijk kan de maag van de Eskimobaby bovengenoemde zware gerechten niet verdragen deze moet zich hieraan zeer langzaam leei en gewennen Een gevolg hiervan is dat de moeders haai kinderen tot hel zesde jaar zelf voeden Eerst zeer voorzichtig gaat zy er toe over hen Le gewennen aan rauw rendiervleescu en IS de moeder niet by machte de kinderen lang genoeg te voeden dan wordt de melk vaa een moederhond gebruikt Men kan geen vergely kingen maken tusschen de begrippen omtreni hygiene en kinderverzorging die de Eskimo s huldigen en die welke de volken van andere landen zyn toegedaan iets wat trouwens heel begrijjielyk IS Kookpannen worden zelden of nooit schoongemaakt en men gaat hiertoe eerst over wanneer zich zooveel vet aan de wanden heeft vastgezet dat de binnenruimte niet groot genoeg meer blykt te zyn Wij behoeven slechts enkele gewoonten te noemen om duidelyk uit te doen komen hoezeer Ii t leven van de Eskimo s verschilt van dat dei Europeanen Amerikanen en andere bewoners der wereld Opmerkelijk is dat zoodra men begon met begrippen omtrent hygiene en zindelijkheid aan de Eskimo s by te brengen en men lévens trachtte ook andere levensmiddelen te importeeren een vermindering van het aantal inwoners kon worden geconstateerd De isoleeriiig en de beperking van de Eskimo s ten opzichte hunner voeding en levenswijze zijn de eenige mogelijkheden die waarborgen bieden voor de instandiiouding der Noordelijkste bewoners van deze wereld CONDOR HUISHOUDZEEP maakt zelfs het hardste water zoo ZACHT als regenwater H K H groothertogiii Charlotte van Luxemburg L Ridderorden zijn in de handt ii eener verstandige RegeerinQ een krachtig middel om hnrgerdeugd aan te kweeken Anonymus Den Haag 187 1 Men schrijft ons De taaüjaarste herinnering aan du personeele uliie die tot aan den dood van koning Willem 111 Nederland en Luxemburg bond iwordt gevormd door de in ons land nu nog in omloop zijnde gouden tientjes en ryksdaalders waarop de koningen der Nederlanden tevens als G H v L ofwel groot hertog van Luxemburg worden aangeduid Een tweede Een derde ten deele histoi ischc ten deele heden ten dage óók nog bestaande band ligt m die der ridderorden Van de dijc Luxemburgsche orden namelijk de Gouden Leeuwvan Nassau de Eikeïïkroon en de Adolfsorde is de eerste thans óók nog of eigenlijk wederom een Nederlandsche orde terwijl de tweede door den toenmaligeh koning der Nederlanden gesticht is En dat de instelling van de Nederlandsche Orde van Oranje Nassau Wet van 4 April 1892 ruim twee jaren nadat de personeele unie tusschen Nederiand en Luxemburg had opgehouden te bestaan wel mede een gevolg van dit laatste geweest zal zyn ligt voor de hand De Gouden Leeuw ran Nassau De Orde van den Gouden Leeuwvan het Huis van Nassau is in 1858 bij gemeenschappelijk besluit van Z M Koning Willem lli groothertog van Luxemburg en Z H Hertog Adolf van Nassau ingesteld voor de beide takken de Walramsche en Ziedaor het geheim waardoor CONDORZEEP dat overvloedig wottig schuim geeft dat lang blijft staan en olie vuil losmaakt De prijs per zwaar dubbel stuk is slechts Fraai g d core rd Mooïfnchf i aardewerk THEEPOT vaar 40 bont SUIKERPOT 20 MELKKAN 20 T H E E S C T comjMeet voor 75 BONS G NDOR HUISHOUDZEEP V ZEEPFABR X DE HAAS t VAN BRERO APELDOORN De Gulden daling iain t n siflser afgeioopen WiH ge UKdoorna kwijt moet ge Gedézalf koopen Verkr bU H H Apoth en Drog i 45 ets G lé plelöter leeraanbevelensw t ets ï d Voetbadiout verkwikkend n 4fi ds Huidverzorging Een tot dusverre gladde en soepele huid kan om dezen tyd van het jaar dikwyls allerlei oneffenheden te zien geven pukkeltjes en roode plekken Zoo heel verwonderd behoeft men hierover niet te zyn want het is een zeer normaal verschijnsel dal zich voordoet tengevolge van hel vernieuwuigsproces der huid dat zich ledeiV oorjaar weer vollrekt Men kan echter wel eenig e hulpmiddelen te baat nemen o a hard waschwater zachter maken door toevoeging van wat borax In hel badwater kan men een poreus zakje leggen gevuld met amandelklei wanneer deze goed doorweekt is haalt men het zakje door het wa tei op en neer Nadat de huid met overvette zeep gewasschen is wordt zy gedroogd en gemasseerd met gelyke deeleh glyce rine alcohol en rozenwater Wil men er in korten tijd frisch en stralend uitzien b v wanneer men s avonds uitgaat dan zyn compressen van eucalyptus olie zeer aan te bevelen Men voegt aan een halven liter warm water een half theelepeltje eucalypthusolie toe en laat in deze Vloeistof een handdoek doornat worden uitwringen en over het gelaal leggen afdekken met flanellen doek en vijf minuten rustig op een divan gaan liggen De bloedsomloop van het gelaa wordt bevorderd waardoor de verbruikte stoffen door de poriën der huid worden uitgescheiden Gelaat wasschen met koud water waarin borax is opgelost 11 Dit IS 8lechti het geval te Parys Berlqn Brus sel txmdeii Washington en sinds enkele jaren Den Haag alle vertegenwoordigers hebben den rang van zaakgelastigde 2 Zoowel in Martinus Nijhoff s ais inl yttersen s Nederlandsche Staatsalmanakstaat dit sinds geruimen tyd l opaald foutaangegevenin 185S was Koning Willemin immers dezelfde als de Groothertog vanLuxemburg Het moet daar dus zoo luiden den door Z M Koning Willem III groothertog van Luxemburg en Z M Adolf hertog van Nassau ingesteld enz enz 1 Vide Collart Am Wege zur Unablümdigkeit p 291 VOOï De Bontmode In den laatsten tyd werd konyn dat vooral tydens en na de wereldoorlog zulk een groeten opgang maakte eenigszins veronachtzaamd Andere voordeelige bontsoorten als b v hel lam drongen konyn eenigszins op den achtergrond Dat is jammer vooral hierom omdat konijn nog steeds zooveel mogelijkheden biedt Het vel kan tegen een voordeeligen prijs in den handel worden gebracht en de verschillende bewerkingen worden nog steeds gePerfectionneerd Il de landen waar konijn wordt verwerkt en veredeld zoekt men steeds weer naar nieuwe effecten ooals b v in den laatsten tyd weer el betere seal imitaties en bever nutaties zyn verkregen Verder den n wij b v aan de skunks de sabel n vooral aan de petit gria imitaties Welke steeds mooier en beter worden Manufacturier reeds midden in een groote propagandaactie voor konyn onder het motto Het Duitsche konijn voor de Duitsche bontmode Duitschland heeft n l zelf een productie van minstens 22 millioen konynvellen welke voor het grootste gedeelte voor den bonthandel geschikt zyn wanneer deze vellen de verschillende verdelingsprocessen hebben ondergaan Evenals in Amerika wordt ook hier door middel van shows affiches circulaires en pers de aandacht op konyn gevestigd terwyl ook hier de bontwerkers zorgen voor toepasselijke etalages Reeds meent men te mogen constateeren dat de ondernomen actie het g wenschte succes zal opleveren en konijn eerstdaags wederom die plaats in de bontwereld zal innemen die hfet wegens zy n groote mogelijkheden toekomt Een heel Bijzondere Aanbieding die maar éénmaal komt en alleen geldt van 21 tot 28 Februari 1939 STOOM EN en PERSEN van één COLBERTCOSTUUM TWEE COLBERTCOSTUUMS tegelijk p DRIE f2 10 f185 f 1 60 HEEREN een pracht gelegenheid Uw COSTUUMS voor heel weinig geld weer schoon en frisch te hebben schitterend geperst koitom ALS NIEUW DE PELIKAAN STOOMERIJ EN VERVERIJ VANAF 1907 TEL 3066 GOUDA TEL 3066 Kantoor FLUWEELENSINGEL 21 Amerika STICHTING ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE geivestigd te Rotterdani UITGIFTE eener Vil Eerste Hypothecaire Obligatieleening groot óSa OOO on nominoal ƒ 1O00 en 50 In cTukken van ƒ 500 aan toonder Truttee der Obligatieleening N V ALGEMEEN ADMINISTRATIE EN TRÜSTKANTOOR te Rotterdam Ondetgeteekende bericht dat de inschniving op bovengenoca de uitgifte wordt opengesteld up WOENSDAG 1 MAART 193 van des voormiddags 9 uur tot des namiddogi 4 uur bij de kantoren der Heeren R MEES ZOONEN te Rotterdam a Gravenhagc Delft Schiedam en Vlaardingen tot den koers van 99 ï pCl Bij de inscbnjving kunnen houders van 3 j o Eerstt Hypothecaire Obligaticn ten laste der Vereeniging Rotterdamschc D t iyaarde en houders van nog niet geheel terugbetaalde aandeden dezer Vereenlging refht van oorkeur doen gelden op de in het prospectus onischreven i r Prospectussen en inschnjvingiibiljeiten zijn bij de kantoren van m e miMng v rkr gbj ir een exeraplaar van de Statuteh der Mthting Rotterdamsch Die gaaid hgl bij deze kantoren ter inzage Stichnng Rotterdamschc Diergaarde Het Bestuur Ir F W C BLOM Voorzitter Mr G H LAMBhRT Serretari Penningmeester ROTTFRDaM is Fchnian V Dat moet U proeven Zóó aromatisch zóó zachtsmeltend en lichtverteerbaar is alléén de poreuze BROS vollemelk chocolade van Bensdorp BROS is bros als beschuit enidoip vollemelk chocolade VERKRIJGBAAR Bü U WJÈiN W IKK E U E R OF IN DE BENSDORP VERKOé P rirA LE N En DEPOTS KOMT U onze nieuwe zending FANTASIESCHORTJES eens kyken Ze jij zeer mooi Voor KOUSEN kunt U ook zeer goed bü óns terecht NATUURZIJDE GEFLATTEERD ZIJDE 1 15 89 links geweven 1 15 98 65 49 98 89 69 49 39 Deze maand bü aankoop van 3 paar kousen 10 KORTING Zeer ruim is onze sorteering BORDUURWERK Kleedjes vanaf 10 et Ontbütlakens vanaf 79 cent U spaart natuurlijk reeds onze punten ieder kwartje 1 pum 40 punten een mooi jongens of meisjesboek KLAVER 4 DE LEUE BURG MARTENSSINGEL 131 HOOGSTRAAT 1 Mej V d Heuvel DENKT AAN UW GEZONDHEID VOOR HET TE LAAT IS De tu en zijn niücil jk en wordt tr zeer veel van Uw zenuwen greëïscht Gu raakt overwerkt slaapt en eet slecht hebt voortdurend hoofdpijn z prikkelbaar en alles is l te veel CiPhruikt mi e ns dr SANGUINOSE Hot ze iw9t6rkf nde en bioedvormende middel by uitnemendheid Spoedig gevoelt ij U een ander mensch en verkrijgt rusitige zenuwen en een greiond gestel L t eens op hoeveel beter gij e t slaapt en werkt Gü durft weder te teven Prus per fl ƒ 2 6 fl ƒ 1 11 fl ƒ 21 Bij Apothekera en Drogisten VAN DAM Co De Riemers traat c 4 s Gravenhage Om na gnep spoedig weer aan te sterken geen beter middel dan TONICUM NOURY Dif perste weleen na hel ziek zijn dal IS een gevaarlijke tijd Men i8 uilbed men doet zijn werk weet maar lochvnfli men ich nog lang niet de oudeNoe slaji in de beenen licht in liet hoold luslfloos rn gauw moe en nog cff itbaar voor kou en locht Om m dien i d snel op te knappen nieta zou kJ rfU lonicum Noury De krachtige wfrkmt van dil buitengewone middel aierki de spieren en schenkt nieuweveerkracht en werklust En bovendienoefent Tonicum Noury een weldadij kalmecrenden invloed uit op de zenuwenWerkeli k om in korten lijd weer h ele maaJ de oude te worden sterk flinketi opgewekt moet men Tonicum Noui gebruiken Dal cene theelcpelt r voorden maaltijd is een weldaad vuoi Uwgeheele wezenl Haal vandaag nog een flesch bij Uw apotheker oi drogistï EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT Droagt daarom de echte hetderwitte MEY s BOORDEN It de boord niet meer schoon dan neemt men eenvoudig n nieuw BQOftDEN MET PRIMA LINNEN Gouda A A BiMChop Hooj tr l C J J iJ Gouwe 145 HaastrKht W Faay M 4 e Stc i Oudewoler O E da BeStore Wad tr 16 Schoonhoven M J Stekolenbui Lopikwstr 10 Woödon J HWayboer Voonrtr 21 Alphen d RSn D Raaphorjt Sr V M mdorloortr 418 Waddtaxveem M v d Zwaard NeflBtr 7 Zoctermoer J v d Go a Dorpstr 77 DitUmiin trouwehulp in de keuken het Maggi BoUiUonblokje Er ojn vele gevallen yaaibij Maggi Bouillonblokje zulke boeda dienaten bewUsen Heb ik vledmat nodig voor oep wil groenten loven saus klaarmaken ol een kop fijne drinkbouillon opdienen Maggi s BouiUonblokjes zijn daarvoor een uitkomst De boufflon met een reputatie MAGGI BOUILLON n ctlla plaatian In da bakanda wmkal mat da J W Raaymokan Cl da Vria atooo l2o H dom Nederland en de Luxemburgsche Ridderorden De Gouden Leeuw mn Nassau De Orde mn de Eikenkruon De Orde van Adolf mn Nassau de Ottosche van het Huis van Nassau Bij besluit van 31 Maart 1858 is deze orde toen opgenomen onder de orden van het groothertogdom Luxemburg biJ K G H besluit van 29 Alaart 1882 is het aantal klassen der 01 de voor den Nederlandsche tak van één op vvjf gebracht Aan het statuut dezer orde ontleeiieii WIJ het volgende Vvy Willem Ui by de gratie God Koning der Nedeiianden i rins van Oranje Nassau Groothertog van Lu Zes eeuwen zyn verloopen sinds liet tluis van Nassau na het overlyueii van Gazen laatsten gemeenschappelyken ytamvader Graal Hendrik üe Hyke van Nassau zaliger nagedachtenis zich gesplitst heelt m twee linies ue Walramsche en de Ottosche Deze twee lakken deszeltdei i uain5 zyn ongeacht hunner lange ficlieidiiig UI Eendracht eir Vi iend schap verbonden gebleven en zy hebuen zich onder bescherming der Guuuelyke Voorzienigheid tot steeüo Kiüotere Welvaart en wassenden Hoera verheven l eze gelukkige omstandigheid ver uit onze harten met Vreugde en Dankbaarheid jegens God en Wy hebben derhalve besloten voor de tegeii oordige en toekomende wereld door een zichtbaar teeken blyk van Onzt Leiisgezindtieid te geven Dientengevolge hebben wy na genieen chappelyk overleg besloten gelyk wy besluiten als volgt Ai t 1 Er wordt voor de beide linies van het Huis van Nassau een gemeenschappelijke Orde gesticJit ohder den naam Orde van den Gouden Leeuw van het Huis van Nassau oï dre du Lion d or de la Maison de Het versiersel dezer orde is een wi geëmailleerd kruis met een gouden N tusschen elk der vier armen in het midden een blauw geëmailleerd schild waarop aan de eene zijde de gouden i euw van Nassau aan de keerzijde 111 gouden letters het devies Je mainUendrai Het wordt gedragen aan een oranjekleurig lint met blauwe randstreep ter breedte van een hand en écharpe van de rechter naar de linkerzyde De ordeplaat bestaande uit een zilveren Ster met acht punten waarop in t midden in blauw email de gouden leeuw van Nassau omgeven van het devies Je maintiendrai in gouden letters op wit email Op het levensgroote statieportret hetwelk D Etchevery onlangs van H Iv H groothertogin Charlotte van Luxemburg geschilderd heeft voor de eerehal van het Luxemburgsche paviljoen op de Parysche wereldten Het zou daarom dan ook zeer jammer zyn wanneer het publiek in hc algenieen konijn als iets minderwaardigs zou gaan beschouwen en niet meer de aand icht aan dit bont zou besteden welke het verdient Om nu de belangstelling voor konyn weer te doen stygen zyn in verschillende landen reclamecampagnes ever dit bont op touw gezet Onder den naam Coney Fur Coats wordt in Amerika een krachtige actie voor het dragen van konijn aangevangen Het National ijney Fur Institute zal trachten door middel van film afficJies en nog veel meer de aandacht voor konijn te vragen terwyl de handel inmiddels zorgt voor een veel grootere collectie mantels jasjes capes en bontgarneeringen uit konijn dan tot nu toe Ook in de etalages der t ontwerkers zal konyn de aandacht van het publiek vragen In Duitschland zit men volgens de Vrijdag 24 Februari 1939 toonstelling draagt de vorstin deze orde dezelfde zeer hooge onderschei ding heeft zy by haar bezoek aan Parijs in de dagen van 1937 aan Frankrijk s president Lebrun geschonken Art 3 van het statuut bepaalt De zonen en broeders van de Hoofden der beide takken van het Huis van Nassau zijn geboren ridders dezer Orde minderjarig mogen zy evenwel de onderscheidingsteekenen niet dragon dan met toestemming van het hoofd van hunnen tak Art 4 bepaalt dat er in de Huisorde van den Jouden Leeuw van Nassau alleen opgenomen kunnen worden Vorsten en Leden van Vorstelijke Huizen alsmede personen met den titel van Excellentie en niet benoden den rang van ambassadeur aartsbisschop minister van staat luitenantgeneraal of grootofficier Het recht van opneming iii deze orde is aan de hoofden van beide Linies V oorbeh ouden zy kunnen het genieenschappelyk of gescheiden elk voor zich uitoefenen Sinds 1882 koning De voeding der noordelijkste bewoners dei wereld de Eskimo s Vleesch olie en trtian Door G C Meijer Schwencke £ e Eskimo is de bewoner van het Noordelykate gfïbied der aarde di leeft onder omstandigheden welke geheel en al verochillen var die van alle andere volkeu der wereld Li den loop der eeuwen heeft hun lichaam zich ingesteld op deze leefwyze zoodat een aanpassing aan andere voeding zonder nadeelige gevolgen vooi de gezondheid niet mogelijk is Onder den dwang der noodzakelykheid hebben zich meermalen bewoners uit andere landen er aan moetengewennen om zich gedurende een zekeren tijd tevreden te stellen met devoedingsmiddelen der Eskimo s dochdeze laatsten zouden een volkomenandere voeding met langer dan één iioogtens twee jaar kunnen gebruiken zonder merkbaren achteruitganghunner gezondheid De import vanlevensmiddelen uit Amerika en Europa IS door de regeering verboden waardoor men hoopt het uitstervender Eskimo s te kunnen voorkomen l ioefondervindelijk is bewezen datleeds acht tot tien maanden nadatdeze menschen zich op andere wyzegingen voeden tuberculose en andereziekten geconstateerd werden zelfs yij gedeeltelyk gewyzigde voed u £ 1 itamineniwud nde voeding De chemische analyse van de voeding der Eskimo s wees uit dat zy inhoofdzaak uit traan olie en anderevetsoorten bestaat die een hoog vitaininengBhalte bezitten Voorts bestaatde voeding voor 90 uit vleesch vanw alrussen zeehonden en poolberen visch wilde eenden en eieren van wilde vogels Zalm eten deze menschen by zonder gaarne en deze vischsoorti s niet alleen vet doch bevat ook jodium Het vleesch van rendierenwordt evenals dat van andere diereuook door hen gegeten doch zeer begrypelyk komt groente slechts in weinige variaties op hun spyslyst voor Niets anders dan wortelen bessen enverschillende grassen kent de Eskimoals groente die tevens op geheel andere wyze wordt toebereid dai eldershet geval is Een speciaal gerecht is Kamanuih een soort ys dat de Eskimo s gaarne eten en bereid wordt van enkele soorten bessen zeehondenolie en vet van rendieren Dit mengsel wordt zeer lang geklopt en daarnai ondergaat het een bevriezingsproces waardoor de massa stijf wordt en voor het gebruik gereed is Een delicatesse die naar onzen smaak dezen naam niet verdient Boschbessen die men ook in verschillende streken an ons land vindt worden in zeehondenolie geconserveerd terwyl de inmaakpotteii en flesschen vervangen worden door een gepreparcnnd zeehondenvel waarvan men een soort zak maakt Geconserveerde Irreiisniiddelen Behalve deze geconserveerde bessen heeft de Eskimo geen behoefte aan verduurzaamde levensmiddelen aangezien hy in de maanden dat hy weinig voedsel vindt nagenoeg niets gebruikt Slechts wanneer er een overvloed van walvisschenvleesch is w ordeu hiervoor bewaarplaatsen in den grond uitgegraven waarin het met aarde en gras afgedekt opgeslagen wordt Het vleesch komt door deze wyz van cOnserveeren in een toestand die voor anderen dan de bewoners van dit hooge Noorden eenvoudig ongenietbaar is De mogelijkheid is zelfs niet uitgesloten dat zich by menschen wier organen niet aan deze vleesohvoediiig gewoon zyn na enkele uren vergiftigingsverschijnselen voordoen met doodelyken afloop Hetzelfde geldt voor visch die maandenlang op deze wyze bewaard wordt en zeer begrijpelijkerwijze tot bederf is overgegaan De spijsverteringsorganen der Eskimo s hebben