Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1939

Dit pummer bestaat nit twte bladen EERSTE BLAD Onze geestelijke herbewapening He oproep vuii ouzo Koiimgiii tot luke herbewapemng van ons volk heeft in bree ie lagen van dat volk weerklank vonden De oprichting van comitc a on dergelyke in Groningen werd dezer liagen op initiatief van den Comniisaarib der Koningin in de provincie de stichting Ul Groninger Gemeenachap gevormd yn de uiterlyke leekenen ervan Oitó volk voelt en begrypt den ernst der tyden en bfsefl dat het dien met nieuwe wapenen inuct t gemoet treden en eon nieuwe geestelyke ïitruBting onontbeerlyk is geworden Maar juiBt daarom moet en kan het by deze uiteriyke leekenen niet blyven niet alleen maar leveren deze uiterlyke teekenen een ernstiK gevaar op voor de bereiking van het doel de geebtelyke herbewapening Want men make zich dit toch duidelyk bewust dat bet niet gaat om een comité of een stichting meer bij lo talryke die er zyn maar om iets anders en diepers dat het gaat om otiB zelf Geeetelijke herbewapening dat is allereerst eeil bewapening niet met stoffelyke middelen maar een bewapening naar en Van den geest oen nieuwe bewapening van 0118 geestelyk leven een nieuwe uitrustinij van onzen geeat Vy behoeven tens utte geen lueuwe vereemgingen en coimté s en hoe we dergelylte lichamen nog meer wenschen te noemen op te richten wanneer e ïelf maar andere worden Dat anders wolden daar komt het op aan Herbewapemn dat wil zeggen dat onze bewapening onze geestelyke uitrusting niet voldoende is voor dezen lyd Daarin moeten we voorzien Ln dat niet door veranderingen luer en daar ftiaar door het trekken van nieuwe richtlijnen We mueten innerlyk vernieuwd worden dat wil zeggen dat ons innerlyk leven een andere baaia krygt en dat daarom ond atreven zich ook anders richt We moeten nieuwe doelstellingen in ons persoonlyk leven aanvaarden doordat we niet meer all n en niet meer hoofdzakelijk ons lelven ïien maar den naaste en het geheel van ons volk van de menschheid Maar allereerst we moeten ernst maken diepen ernst met ons leven We leven over het geheel te ïeer aan do oppervlakte en dunen vaak nauwelyka ernst toonen ook al leeft die n ons omdat we vreezen uit den toon te vallen Dat beteekent dat de frivoliteit de frivole oppervlakkigheid de boventoon voer in ons maatachappolük leven En dat ze dat Jftt en doen kan bewyst dat wy allen wy in meerderheid althans deze frivoliteit de hoogste en beste levensuiting vinden Dat 11 de eerste plaats moet anders worden 1 dat kan alleen andera worden doordat we een nieuwen grondslag zoeken voor ons innerlyk en ook voor ona uiterlijk leven Vandaar uit moet de verandering de vernieuwing komen Geestelijke herbewapening Sint van binnen uit en kan zich dan van oianen uit naar buiten openbaren in nieuwe uiterlyke doelstellingen in nieuwe comité s en nieuwe sti ihtingen Wanneer we gaan ienken dat we er met oprichting of deel e aan nieuwe comité a ter beatryding van de werkloosheid of met welk prachtig oei er al zyn dan loopt de geestelyke be i I ning op niets uit dan ia de oproep van ze Koningin vergeefs geweest t is goed dat we ons daarvan nu al erwege de drang om aan den oproep der oningin gevolg te geven zich baan breekt en mei wil toonen dien oproep ver staan te e otfii door het vormen van nieuwe lichaJ ter behartiging van het een of ander jf Madig of maatschappelyk doel zeer dui elylc r enschap geven Doen we dat niet dreigt deze zoo mooi bedoelde bewe dood te loepen in het bedriegeiyk zand liefdadigheid en maatschappeiykheid w We toch duldelük het woord verstaan Gemeenteraad van Waddinxveen MededeeiiiiK over stichtina van Hervormde school De gemeenteraad kwain Vijjdagmid dag ondei voürzitterseliap vaji burgemeester p A Troost in openbaie vertadermg bijeen Bij den aanvang der zitting neeft de burgemeester mede namens zijn echtgenoüLü hartelijk daJUcgezegü voor do geiukwenbchtn bij de jaarwibsolmg ontvangen on vüor het medeleven van wcthuuüers raadsleden ambttmaien en burgerij tijdens zijn ongesteldheid Wedcrkeerig bood hij allen zun beste wcnfachen voor persoon en gezin aan De Voützittcr hpruk voorts de vurige hoop uit dat ook m de raadszaal en in de gemeente ui 1959 iets zai doordi ingen van den Koninklijken oproep tot oenheid door de radio tot het Nederlandtiche voik gericht Laat allen aan dien Koninklijken oproep geliooi geven niet met woorden maar met de daad De burg meüsler ondersLi ecpte de noodzakelijkheid van geestelijke herbewapening wees op de beteekerns van het woord gcmcrenfachap en sprak de wensch uit dat er ook ten aanzien van religieuze tn politieke verschillen evenals in alle dingen maat zij Ingekomen wüs een mededeelJng van B en w betrellende den stand van zaken ten aanzien van de aanvrage om en Hervormde school B en W deelden het volgende mede Nadat hci Koninklijk besluit was ver Het Herv schoolbestuur geeft de voorkeur aan een leslokaal liever twee les lokalen vermits aan deze school niis I sehien wel twee leslokalen vrij komen van de openbare school Brug Bij vol doening aan dezen wenseh zou het dus de beschikking krijgen over 7 leslokalen Voor de opgegeven 21 te plaateen toekomsüge leerlingen van de nieuwe Herv bchool zijn noodlg es leslokalen zooals üük aanvankelijk gevraagd zijn B en W hebben echter aan het schoolbestuur Ve kennen gegeven dat zij voorloopig zullen voorstellen aan te bieden één leslokaal van de openbaie school Brug ch later zoc noodlg bv door uitbreiding van het leerlingenaantal en wanneer er nog een lokaal mocht vrijkomen ü les lokalen welk voorstel werd geaccepteerd Voor zoover B en W hel kunnen bezien zal aan ieder der 2 openbare scholen met ingang van Mei as tengevolge van deze veranderingen één leei kracht vrij komen Te zijner tijd zal de zaak m den Raad aan de orde worden gesteld Uwïdgekeurd werden de rekeningen over ly van de landai beidersvereeni i ging Eigen Haard en de wonmgbouw vercH mgmg Waddinxveen I Besloten werd tot wijzigUig van de I rekenlng coui ant overeenkomst met de Coöperatieve Boerenleenbank alliier ten aanzien van de rente vergoedmg De be bchenen waarbij werd bepaald dat de treilende bepaimg in de overeenkomst Haad ie dezer zake alsnog zijn medewerKUig behüoide te verleenen heelt het college met stil gezeten om tot een voor beide partijen bevredigende opiossmg te komen Vanaf October 1958 tot op den dag van heden hebben tal van conferenties met de 3 daarbij betrokKen fcchoolbesturen als het Ncd Herv schoolbestuur het bebtuur van de Chr Mulo school en dat van Christelijk Nationaal plaat gehad soms met die besturen alleen dan weer ini tegenwoordigheid van den gemachtigde van hel Ned Herv sclioolbefatuur den heer Ligtvoet een paar keer iiiede m tegenwoordigheid van een lioo f d ambtenaar van de Provinciale gnilie en steeds in tegenwoordigheid van üen Inspecteur van liet lager onderwijs te Gouda den heer De Biouw B on W stellen er pi us op te verklaren dat by al de genoemde samonsprekuigen en bij alle verschil van meening de goede toon steeds bewaard bleet De pogingen van B en W om de bescJnklung te krijgen over de mulo school met haaizes lokalen wat hun ahhana der meerderheid van het college de beste en eenvoudigste oplossing toescneen is mislukt Vrij zeker zal de gemeente de beschikking ia ijgen over de Chr school aan den Ündei weg met haar vijf lokalen er wordt althans in die richting gewerkt en het is B en W bekend dat het bestuur van de Vereenlglng voor Cliristelijk Nationaal welke vereemging zooals bekend de school aan de Oranjelaan en aan den Onderweg bezit zich tot de Kroon heeit gewend met de mededeehng düt het voornemens is ingaande 1 Mei iJ39 deze beide scholen tot een bijzondere samen te voegen en de school welke thans gevestigd is aan den Onderweg op te heften en de leerimgen van deze onderwijsinrichting over te brengen in de school aan de Oranjelaan teneinde langs dezen weg de gestorte waarborgsom op grond van art 83 der L O wet veilig te stellen Slaagt het genoemde bestuur in deze poging en B en W nemen aan dat dit het geval zal zijn dan ware deze vrijgekomen scliool met haar vijt lokalen vla de gemeente die er dan de fcteschikkmg over krijgt aan het Herv Schoolbestuur b V in bruikleen aan te bieden Echter vraagt dit bestuur een school met zes lokalen Hieraan ware te voldoen door aan dit schoolbestuur één leslokaal van de openbare schooi Brug of Dorp aan te bieden welke toch overcompleet zullen worden luidt nu Het rentc peicentage van de 1 door de bankinstelling te verstrekken gtlden mag niet hooger zijn dan S pot lüiiv terwijl de voor de door de gemeente te stol ten geiden te vergoeden rente niet minder dan i pet was 2 pet mag zijn j De Raad stelde een verordenmg vast volgens welke het verkeer in de JuUana straat over een lengte van tien meter gemeten uit den Kerkweg in noordelijke I richting wordt verboden een ultrg ver bod dufi Aangenomen werd het voorstel om hot presentiegeld voor de leden van de stembureaux met te verhoogen en weer Ie bepalen op 5 per zitthig Benoemd werden de voorzitters en leden van de stembureaux De bureaux zun als volgt samengesteld Stembureau I voorzitter de Burgemeester leden de hoeren S PiUe M D Bremmer pl v v A Kreupelln P Magrê en J H Mulder Stembureaux II voorzitter de heer Jac van Tol leden de heeren M Schouten P van den Berg pl v v C Graaliand WJ A F R v d Clooster baron Sloet tot Everlo en G E Streng Stembureau III voorzitter de heer Th Zoethoutmaar leden de heeren A Oudijk G Uitbcijerse pl v v A Boonstoppel O J Spruljt en J C P Janmaat Stembureau IV voorzitter de heer J G Hertst leoen de heeren A Vi A Bonefaas pl v v H Jenné Ph J C Dljs en A Brouwer Stembureau V vooi zitter de heer T A van der Hee led n de heeren A A Moons J M Kwinkelenberg pl v v M Kasteleijn L Houtzagers en F Kuiper Hoofdstembureau voorzitter de Bux gemeester leden de heeren J G Herrsi Jac van Tol T A v d Hee Th Zoethoutmaar pi V V A Vis M Schouten en M D Bremmer Tot plaatsvervangend gemeente ont vangerboekhouder kassier der gemeentebedrijven werd ijenoemd de heer P J Wijnbeek commies der Ijedrijven De Voorzitter heeft na de benoeming den heer Wijnbeek beeedigd De Raad heeft ten slotte aangenomen de voorstellen tot het verleenen van een vooi schot op de gemeentelijke vergoeding over 1939 aan l esturen van bijzondere scholen overeenkomstig art iü3 der L O wet 1920 tot wijziging der begrooting o a verhooging van den post brandweermateriaal met ƒ 550 en tot het verleenen van restitutie van schoolgeld wegenji ziekte of vertrek Gemeenteraad van Boskoop Openbare vergadering van den Raad der gemeente Boskoop op Vrijdag 17 Februari 1939 des namiddags om 7 uur ten gemeentehuize Voorzitter do Burgemeester Mr E P Verkerk Secretaris de hoer W Trapman Afwezig zijn de heeren W do Ruyter on W Kranenburg met kennisgeving De Voorzitter houdt een korte rede waarin hij wijst op de moeilijkheden welke zich steeds dicliter om ons opstapelen en ook onze gemeente bedreigen Het antwoord dat bij moeilijkheden hoort is Niel er onder door te gaan maar er legen in te gaan De heer Loet beantwoordt deze nieuwjaarsrede en spreekt de beste wenschen uit voor den Burgemeester en zijn gezin Do notulen der vergadering van 23 Decembei iP38 worden hierop onveranderd vastgesteld Ingekomen stukken O m is ingekomen een verzoek van het bestuur dor Vereenlglng voor Mldd lbaar Onderwijs Handelsonderwijs en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Geir f Grondslag te Rotterdam om een subsidie van f U wegens bezoek aan een school der vorecniging door een leerling uit Boskoop In verband met het besluit van 50 Jun 1930 Inzake de subsidieerlng van het bijzonder middelbaar onderwijs stellen B en W voor het verzoek in te willigen Do heer Boekraad zegt thans moeilijk voor deze uitgave te kunnen stemmen Er ontstaat een verwarde discussie De Voorzitter merkt tenslotte op dat tot stemming overgegaan zal worden In i wezen gaat het hier over de vrijheid van onderwijs Het voorstel van B en W wordt hierop aangenomen De heer Boekraad stemt togen Mededeehngen B en W déelen o m mede dal Ged Staten hebben bepaald zulks met vernietiging van het raadsbesluit van 29 juU 1938 dat alsnog medewerkmg zal worden verleend aan het bestuur der Vereenlglng tot Stichting en Instandhouding van Chr Ned Herv Scholen te Boskoop voor den aanleg van een speelplaats bij de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs aan den Zijdeweg Ook hierover ontstaat een langdurige discussie De heer Brandt stelt voor in hooger beroep te gaan bij de Kroon Het voorstel van den heer Brand wordtaangenomen met 8 tegen 2 stemmen Wethouder Van Gelderen onthoudt zichvan stemming Het voorstel om te besluiten tot toekenning van voorschotten aan de besturen van scholen voor bijzonder gewoon en uitgebreid lager oindei wijs op de vergoeding bedoeld In art loi der Lager Onderwijswet 193 voor het jaar 1939 wordt aangenomen Na eenlge discussie wordt eveneens aangenomen hot voorstel tot het vasl stellen van ei5n Instructie voor den ge meenteontvanger Tot vervanger wordt met algenieene stemmen aangewezen de heer mr M DE NATUUR IS NIET TE VERBETEREN De geneeskracht de geur en de smaak van het edele natuurproduct Verfijnd versterkt door de moderne weldoordachte fabricage Alles tezamen KING PEPERMUNT TONNEMA G s SNEEK Rltzcma die do door dc Gemeentewet ticvL i derde eoden In handen vaji den Voorzitter aflegt Vcrv jJgcns wordt besloten toi opheffing V do zekerheidstelling d d 8 Maart I9 i8 van don gemeente ontvanger Na een vrij langdurige discussie wordt met 7 tegen 4 stemmen besloten tot wijziging van den titel van den gemeenteopzichter hoofd van Publieke Werken in dien van Directeur van Gemeentewerken en dien van den assistentopzichter tcekenaar in dien van opzlchtorteeke uaar Besloten wordt tot aanvulling van het ambtenaren en werklledenreglement Eveneens wordt het voorstel tot verlaging van de huurprijzen van de woningen JuUanastraat 63 65 69 71 en 73 aangenomen Aangenomen woi dt hot voorstel tot wijziging van de begrooting der gasfabriek dienst 1939 Uitgetrokken wordt een bedrag van ƒ 635 voor de vernieuwing van een gedeelte beschoeüng in Roijerskoop Mocht mot 150 meer een betonnen schooiing kunnen worden gemaakt dan zal dit laatste geschieden Voorstel tot wijziging van hot besluit van 10 September 1036 tot waarborging van do renten en aflossingen van do door de tentoonstellingsvcreentging Boskoop gesloten geldleening Do heer Van Kleef merkt op dat de kweekers in Boskoop wat tentoonstollingsmoe zijn geworden Wil een tentoonstelling in Boskoop slagen dan moet zij overweldigend zUn anders trekt zij niet voldoende publiek Do Voorzitter zegt dat hij het eerevoorzitterschap van de tentoonstellingsvereeniging met heeft aanvaard voor ziin genoegen doch als elsch van een dure plicht Zijn bedoeling hiermede Is om alle krachten m Boskoop te vereenigen Bij de rondvraag stort de heer t Hart Zijn hart uit over de weigering van B en W om gedurende do Kerstvacantle geen schooUokaal der openbare school beschikbaar t willen stellen voor de schoolvoeding der kinderen welke hiervoor In aanmerking kwamen Uit het antwoord van wethouder Van Gelderen blijkt dat de concierge der school bezwaren had welke van practlschen aard waren Hierop gaat de Raad In comité Vergadering van Woensdag 22 Febr i Openbare vergadering van don gemeenteraad van Boskoop op Woensdag 22 Februari 1939 des voormiddags om 10 uur ton gemeentehuize Voorzitter Mr E P Verkerk burgemeester Secretaris de heer W Trapman Afwezig zijn de heeren W Kranenburgen J van Geldcrcn wegens ongesteldheid Burgem cester en Wethouders doelen mode dat de druk van de waterleiding in Laag Boskoop te laag blijkt te zijn Hierin zal moeten worden voorzien door doortrekking van de leiding gelegen in het voorste gedeelte van de Parklaan Een zinker in do sloot bij Laag Boskoop en de aansluiting van dezen zinker op de leiding in den Laag Boskoopschen weg is reeds aanwezig I e kosten van dit werk hetwelk door eigen personeel zal worden uitgevoerd zullen ongeveer ƒ 2100 bedragen Voorts is een oude bron bij het pompstation der waterleiding bezweken De kosten van oen nieuwe bron beloopen ongeveer ƒ 950 Do genoemde bedragen zullen worden gebracht ten laste van het vemleuwlngslonds Naar het zich laat aanzien zal het fonds deze uitgaven kunnen dragen zon der dat tot verslerklng moet worden overgegaan aangezien enkele in de toelichting tot den daartoe botrekkelijken poat opgesomde vernieuwingen waarschijnlijk In 1939 achterwege kunnen blijven Na eenlge discussie worden deze mede dcelingen aangenomen voor kenjnisgeving Voorstel tot wUzIgIng der gemeentebegrootingen diensten i938 en 1939 en utt veriiüoging van het te hellen aantal opcenten op do hoofdsom der personeelc belasting van 15Ü tot H5 De Vooizlttcr geeft cenige loeUchting lot dit voorstel Ged Stalen wenschen een versterking der geldmiddelen met rond ƒ y Vandaar dat o m tot belastingverhooging uient te worden overgegaan Do iicer Noest bepleit een progressieve schaal voor de helling van opeenten op de hooldsom dor personeele belasting Ook de hoer Boekraad kan zich hierbij aansluiten De Voorzitter beloolt deze kwestie nog Lons ie zullen bekijken in de vergadering van B en W Het voorstel wordt tenslotte aangenomen zonder hooidelijke stemmüig Kondvraair De lieer Noest wijst er op dat voor cH3n reeks huizen aan de Puttekade slechts ten draai Ügl Hij dringt aan op een tweede Wethouder Guldemond wil hieraan wel medewerken mits het de gemeente geen gold gaat koöten Niets meer aan de orde zijnde sluIL de Voorzitter de vergadering MOORDRECHT I BUzoiidere VrUwilIlge Lanfl torm Vrijdagavond j l heelt in liet Posthuis bij C van der Kuij een vergadering van de aldeellng Moordrecht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm plaats gehad Om 8 uur opende burgemeester Brandt als voorzitter van de plaatselijke afdeeling de bijeenkomst Daarna werden eenlge ingekomen stukken ter tafel gebracht Vervolgens sprak de heer Dcrckson voorzitter van de Gewestelijke Landstorm Commissie er zijn bhjdschap over uit dat de B VL op Moordrecht steeds kan rekenen EK heer mr v Mechelen secretaris van genoemde Commissie reikte daarna de prijzen en brevetten uit en wees er op dat de afdeeling Moordrecht klein is maar paraat Spreker bracht hulde aan den heer A Termorshuizen die als plaatselijk leider altijd zijn uiterste best doet Vervolgens richtte spreker zich tot de 7 prijswlnnei s en feleclteerde hon met het behaalde succes De prijzen wa ren als volgt behaald 1 H Steenbergen 96 p 2 p C Verburg p 3 A Knoop 92 p F Vermeer 91 p 6 j Priem 9 p 6 A C Bogaart 90 p 7 F Vink Jr üö punten Voorts werd aan den lieer C Hoogondoorn het brevet van scherpschutter uitgereikt In zijn slotwoord heeft de Burgemeestor aan allen dank gebracht voor hun tegenwoordigheid en er met klem op gewezen dat ook thans geldt voor Konin güi en Vaderland De afdeeling Moordrecht Is klein maar aan 20 kloeke mannen heeft men meer in tijd van nood dan aan 2 X jansalles Zanguitvoerlny De zang vereenlglng Advendo gaf voiige week onder leiding van den directeur den heer G de Vries uit Rotterdam een uitvoering In het Posthuls bU C V d Kuij Na de opening door den directeur werden verschillende zangnummers ten gehoore gebracht waarvan er eemge op de piano door mevr Van Maren op verdienstelijke wijze werden begeleid Den directeur werd namens de vereenlglng dank gebracht voor het vele en opbouwende werk dat hij het afgeloopen jaar voor de vereemging had gedaan en werd een bloemenmand overhandigd Na de pauze werd een tooneelstukjc opgevoerd getiteld De Sukkel een blijspel in drie bedrijven Evenals andere jaren werd ook deze avond weer met een gezellig bal besloten Dammen De uitslag van voor de competitie van de dam vereenlglng Moordrecht gespeelden wedstrijd is als volkt C Terlouw G de Brulii 2 0 D Alphenaar J van Jeveren 2 0 H Admiraal G van Jeveren l l J Verhoef P Twlgt 2 0 J van Jeveren G Twlgt 4 2 Lijst van houders van paarde De alphabetische lijst van eigenaars ol houders van paarden hgt voo een leder ter gemeente secretarie ter inzage Aanbesteding Bij de publieke aanbesteding voor het vergrooten van de openbare lagere school te Capelle a d IJssol was A B Leeuwis uit deze gemeente laagste Inschrijver Werkverschaffing Bij het werkverschaffingsobject normalisatie Hoilandsche IJssel nabU Spreeuwenhook onder de gemeente Ouderkerk a d IJssel waren deze week 15 arbeiders uit deze gemeente tewerkgesteld Verstrekking van boter en vet Deze week zijn boter en vet voor werk loozen en voor hen die in de werkvei schaffüig zijn geplaatst verkrijgbaar bij A Jongepior Westeinde H 101 alhier Voetbal Moordrecht I maakte wederom een vergeefsche reis naar Utrecht daar bij te late aankomst de heldsrechter de werstrijd niet meer wilde beginnen Moordrecht 2O N A 4 werd afgekeurd Nicuwerkerk a d UaiicL Uitvoering Steedg Voorwaart In de zaal van den heep Honkoop werd gisteravond een uitvoering gegeven door de ArbeidersTooneelvereeiJging Steeds Voorwaarts He zaal was geheel be7et toen de voor oen hartelijk welkom toerien chap uitsprak over deze 1 a v Vervolgens weni ongevoerd Toen i ï log wa van N J C Scherme tuk m i bedryven werd geheel doorW der vereemging op de planken gebrach klucht in ón bedrÜf Wie ia Gera or eveneens goed in Het geheel atoJj der leiding van M van Hoogwaanien Gouda Het muzikale gedeelte werd J zorgd door de Nieuwerkerksche bJ Duo Honkoop Het geheel was en r ed geslaagde avond Vereeiüging tot werin choolrermlm I Verslag var de coumiisaie tot wering ychoolverzuim 11 38 biükt het volgend l gevallen werd een onderzoek itofmm hierbij bleek dat in 2C govallen ongï loofd verzuim had phiats gehad Van de 29 gevallen waren er met betr I ki ig tot tU Chr Bchoo Onderweg school Gravenweg 2 en openb achool i Rekening Bnrg Armbestour i rie rekening over 1938 van het Bnrj I lijk Armbestuur sluit in ontvangst en i Knven met f tl 676 93 w o ƒ il lOO 50jj mccnte subsidie i Het Burg Armbestuur dat uit drieleda bestond ia uitgebreid met twee leden j heeren P de Man en D v Houwelbig t dt n ijn gcme+ nteraadsleden Uitvoering PergeversRce In de zaal van den heer Joh Boeropnl j de gemengde zangver Perseverance es 1 goed geslaagde uitvoering onder leidiD van den heer K J de Beun uit Gwii Alle zangnummers werd zooals wa fi j van Perseverance giewoon iwi praehtii gezongen Na de pauze werd apgwofii De geest van de Olmehoeve een gpel i drie bedrijven Vergadering Midd nalandibftnd Maandagavond hield de afd Nieuwertül a d IJssel van de Kon Ned Middeiatandi hond haar jaarvergadering in de ïaal fil den heer J Honkoop De vooriitUr è heer K Boele opende de vergaderinf a riep de aanwezigen een hartelijk welk toe en wenschtc hun een gelukkig jaart voor hun persoon familie en zdenleK Tot lot memoreerde gpr met enkele j voelvolle woorden het heengaan vm Jf bondsvoorzitter Ac heer Rd ScMnnu waar de vergadering zijn instenuniiljf betuigde Jflflrverstagen van secretaris en penniüj meester werden onder dankzeggin t i gekeunl De heeren C Doomhein A Carlier en C A Dijksman werden metbiji plgemceno stemmen herkozen als bestui lid Over verschillende huishoudelijke ken had een prettige bespreking jrfart hetgeen de voorzitter in zijn sluitingswwf naar voren üet komen Biirüerltlke Stand GKBOBKN Anltjs Adriana d ml Nobel en A v Dam Alexander Bertt Hendrik z van W Kapteün En F Funcke OVERLEDEN Tennis Muit 91 J Mt van D Benningshof Willem den T Zevenhuizen Feestavond O S S Donderdagavond heeft de gj mnaatielnff reniging O S S liaar jaarlüksche ulH l gefiouden in liotel Vos De avond werdl opend met een défilé van alle deelneBK w inma de voorzitter de lieer A van Z I len de aanwezigen welkom heette en w in hot bijzonder richtte tot bunrcni en mevrouw Klinkhamer Hii hcrinM a in de in het afgeloopen jaar behaal cessen Spreker herdacht het overlijden rtn veelbeloovende lid der vereeniging meJ Key zer waarby de aanwezigen van htm tels opstonden en eenige oogenblikken te in acht namen Hierna werd een W gemaakt met het uitgebreide progranu Den leider den heer J ComP Haastrecht komt alle hulde toe voor bilprachtige succes Door jeugdige leden lt opgevoerd Sneeuwwitje wat door aJ j gc costuums en goede belichting erg i smaak viel Na de slotstand loot de voorzitter ni een toepasselijk woord de uitToeAf waarna een leuk blyspel volgde Tot i was er nog gelegenheid tot dansen De telefoonkabel Alhier is men begonnen met hel i gen van oen telefoonkabel Dorpsstraat naar den Oroeneweg m band met de plannen ter automat ring van de telefoon fff Ned HetT Kerk Zondag a s zal geen avond 8c u oefening In do Ned Herv KerK n in het Lokaal aan de Rotte P l ben in verband met de afwezKJieli den predikant De kleMmUJat De klezerslilst 1839 19 descr gemote telt 1490 kiezers Vertrokken J M I fjJ i Schlebroek M Verburg Ji 5 C Neyboer naar Ter Aar M m sen naar Moercapelle tS Ds TJ Tak Ned Herv pr hoopt Zondag a s een P ï HlUegersberg te vervullan wege van ds Blankhart No 19968 77e Jaarganii Zaterdag 25 Februari 1939 Wmm CMIRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEKGAMBACHT BKRKENWOUDE BODËGKAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAl ELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADTERTENTIEPBIJSi Uit Gouda en omatreiten behoorende tot den bezorgkrinjt 1 S regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrinK 1 5 regela ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btlslag op den pr s LiefdadigheJdS advertentiën de helft van den pr a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zee ereduceerden prils Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomet van aoiiede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ztJn DitbladverschtJntdagelijka behalveZon en Feestdagen A30NNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 per week 17 cent overal waar de bewrglng per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 AbonnementeD wertlen dagieiyka aangenomen aaji ons Bureau MAKKT 31 GOUDA btl onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux lö n dageiyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef ïnterc 2746 PoBtrekening 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex CJeestelijke herbewapening Dat is niet het dapperder en volhardender en krachtiger vechtfn met de oude wapenen maar het vemieuwen van onze geestelijke uitrusting hot ons zelf vernieuwen Vsn deze zelfvernieuwing kan dan en zal dan ook naar buiten uitstralen in nieuwen arbeid tan bate van anderen van ons volk van de menschheid Meer nog zy zal ook aan het leven van c n volk aan het leven der inenschheid nieuwe grondslagen kunnen geven zij zal eün vernieuwing kuiuien worden van het leven der menschheld O we z n daar nog ver van af Maar geestelijke herbewapening is het eemge middel tot nieuwe orienteering van het nienschelijk leven tot het scheppen van een nieuwe menschheld en een nieuwe aarde at tMantsloosiuum vraagt Uw aandac ht Brieven uit de Hofstad JMCDLXVIO De vele inbraken bM Enorme kau ze Eén polsslag nog wij zyn niet meer Ook in Het ih opvallend hoe m de tachtiger Jaren an de 18e eeuw buitenland ache invloeden een groot deel van ons volk tot allerlei onNedcrlandsche woorden en daden brachten De Staten van Holland veranderden zeLfa terwy er nog een Oranje stadhouder was ile namen van de oorlogsschepen die aan Oranje deden denken Do Willem de Eerste moest voortaan de Brutus heeten de Prins Maurits de Dappere de Staten Generaal de Wassington de Frederik Willem de Gelykheid de Prins Frederik de Revolutie de Wilhelmina de Furie In die kringen die zich aanpasten by den geest des tyds koos men meer en meer voor Friinkryk en tégen Oranje Beschaafde en geleerde menschen ontzagen zich met in allerlei ongekuischte taal over het Huis van Oranje te spreken Kn dat niet alleen binnenskanjers maar evengoed in het publiek De rechtzinnige predikanten waren behoudena enkele uitzonderingen Oranjegczind maar onder hen die de leer der Vaderen verlaten badden waren er velen die zelfs de kanse misbruikten om hun haat tegen het Oranje Huis te doen blijken PJeii dezer schaamde zich niet op den kaneel te spreken van onze gemeene Vorst en slecht wyf en hunne in zonden ontvangen en geboren kinderen 1 n dat waar zoowei de Prinses als i Ti I rina onbesproken van levenswandel waren De Luthersche dominee Justus Hoop van Schiedam bad op den kanfael dat Zijne Doorluchtige Hoogheid benevens zijn geheele aanhang als Korach Dathan en Abiram door de aarde mocht verzwolgen worden De Doopsgezinde donunee Van der Kemp van Leiden commandeerde des Zondags na de preek in uniform het vrycorps der Patriotten Hy vergeleek in zyn preek de Stadhouder by Kehabiam en ontzag zich niet jp één knie als in biddende houding te drinken op df4i gelukkigen uitslag van ie poginjt tot moord op Prins Maurits door Klatius De Renionstrantsche dominee Gij s bert van Leeuwen van Waddingsveen was daar commandant van het Vrijcorps Zt lfs professor Van der Palm ging toen hij nog ais jong predikant te Maartensdijk stond des Zondogs na zyn predicatie naar het exerceeren der viijcorporisten kijken De Utrechtsche student Bellamy dichtte zyn berucht verwonder het opschrift Aan oen verrader des Vaderlands dat vrü algemeen werd gezien als doelende op den Stadhouder t Wu s nacht toen u uw moeder baarde r en nacht zoo zwart ais immer was Een stoet van helsche geesten waarde enz Zoo zong dat patriotagezinde jongmensch van een Oranje wiens kleed onbezoedeld was Dergelijk optreden was het gevolg van het importeeren van denkbeelden die het Nederlandsche volk vreemd waren en geheel in strijd met Neerlands glorierijk verleden Twen jaren later de Patriotten de afgrond zagen waarin hun revolutionnair voelen het vaderland gestort had en hun eigen kroost door de ingehaalde vreemde heerschers op buitenlandse he slagvelden voor kanoimenvlcesch wenl gebruikt leerden zy wel anders praten De beroemde achriffsters Betje Wolf en Aagje Deken hadden reeds spoedig meer dan genoeg van de uit den vreemde geïmporteerde denltbeelden die ook zij verheerlijkt hadden Betje Wolf schreef reeds in 1801 over de Stadhouder Hadden wü die goeiert nog maar Aagje Deleen schreef terielfder tijd aan haw b id r vriend Mr H Volletthortn t Amsterdam over de lieden die ook zy op het kussen had helpen brengen Moeten wij zuchten onder het domme geweld van hongerige smeerlappen Of moeten wy den geliefden Stadhouder weder inhalen en nogmaals laten bespotten smaden uitplunderen en verjagen Hebben wy dan zooveel tcvergeefach geleden Tien jaren later toen niettegenstaande de mooie beloften der Patriotten de jammer nog veel grooter geworden was en er byna geen huis in Nederland waa waar men met in angst verkeerde over de naar het een of andere vreemde oorlogsveld weggevoerde vader of zoon en de nood zóo hoog gestegen was dat men byna met meer aan eten wiat te komen noch wdst waarmede zich te kleeden ja toen Nederland zelfs weggevaagd was uit den rij der Natiën hadden zelfs de felste Patriotten meer dan genoeg an hun proefnemingen Toen waren zy genezen van hun dvfiaaaheden Maar toen kwamen óók de wauhoopakretenl De oud patriot Feith zong to n t rwyl h t blokte m z n keel Schreit schreit myne segen bli ed voor tranen ik heb geen De dichter Hehners evaneens gehe l on moedigd schreef toen Htraten Van koopbeurti aiii een doode vallei Van het eenzame strand en de van de zee verdreven vlag Ken Fransche Sultan zendt zijn benden met ketenen naar Holland neer Kén polsslag nog wü ziJn niet meer Dat was het resultaat van het bewieroken van een andere natte en het inhalen van ona vreen de denkbeelden een wanhoopi kreet Kén polsslag nog wij zijn niet meer P D MUYLWIJK fSiag snmantelal Niet geheel ten onrechte begint men zich m onze stad wat ongerust te maken over dt vele jnbraken en opensluitingen die düor de politie niet achterhaald zijn In een paar maanden tyd is voor een bedrag van ongeveer vyftig mille op deze wyze verdonkeremaand Niet ten onrechte dus wordt de vraag gesteld of er wel voldoende politietoezicht IS èn wat weer iets verder gaat of dit toezicht wel voldoende georganiseerd is Het IS moeilijk te beoordeelen maar sommige verschijnselen zyn toch niet bemoedigend oen leemte is die dringend aanvulling voreiocht Len enkele maal is er wel eens een lee keii dat er op duidt dat de bouw van een lueuw stadhuis toch geieidelyk vordert D u i nog d tyd de voorbereiding tot den bouw waJit er ia nog geen spade in den grond gestoken Thans is weer besloten tot dun aankoop van diverse perceelen teneinde den toegang tot het meuwe raadhuis groottacher te maken In den loop der tyden waren voor dit Xoei al diverse panden aangekocht maar het 13 nog altyd met voldoende Het laat zich aanzien dat er nog wel meer voor noodig zal zyn en dat op den duur de get fcele ry heeienhuizen aan de Javaotraat die aan den achterkant op het Aiexauderveld waarop het stadnuia wordt gesticht het uitzicht hadden zal moeten verdwynen Kn daarmede is het misschien nog met eens uit De toegang naar den ouden ticheveningischen weg tegenover het redespaleis dient ook verbreed te worden en ook hiervoor zullen wel eemge panden moeten vallen Dat zyn dan alle kosten dia btl den i5tadhuii büuw behooren maar die 111 posten viui begrootmg en leeningen verdwynen zoodat memand ze ziet Men kent die bureaucratische tactiek van verbergen en cjmoufleeren die men altyd toepast ali de bedragen wat al te hoog dreigen te worden Indeityd zyn op een andere plaata in deze oude sLad tal van panden aangekocht toen men aldaar het stadhuit nog had ontworpen Over die kosten praat niemand meer want zy zyn allang vergeten al zitten zy natuurlyk nog dik op m de gemeen teleeningen By liet Bmnennof it men thans ook druk aan het hloopen Alles wat Oegen het l wöede KamergoboLiw aangeplakt zat en er niet byhüorde wordt thans afgebroken gedeeltelyk voor verbreeding van de verkeersw g naar het Buitenhof Nog verkeert de afbraak UI den chaostoestand en kunnen wy geen overzicht krygört van de meuwe situatie die inderdaad daar ter plaatse het oude stadsbeeld wter zal wyzigen Van het iniddeleeuwsc ie is hier niet veel meer over de oppermacht van het snelverkeer heeft allei weggevaagd wat in den weg atond alleen het mooie architectonische wordt althans nog gered zy het ook al ten koste an het rustige en gemoedelijke der omgeving Mooier wordt het in ieder geval niet HAGENAAR Zomerplannen van den A N W B Monumententocht enz Februari is dit jaar in het algemeen een bonibero maand en daarom ia het een verKwikking iets te hooren van zomerplannen zomerplannen van den Kon Ned Toeridlenbond A A W Ü In het aanstaand aumerseizoen zal de bond ook werkzaam zyn ter bevordering van het kampeeren en r 1 dit jaar weer een monumententocht door het geheele land woixlen gehouden waarvoor echter de aan de deelnemers te steilun cischen belangryk zyn vereenvoudigd Zy ontvangen thans ee lyst waarop 22 monumenten zyn vermeld 2 in elke provincie waarvan zy ten minste 15 moeten hebben bezocht om voor het ontvangen van de uitgeloofde plaquetten aanmerking t komen Bovendien moeten zy alle provin cies van ong land hebben bezocht Verder i yn provinciale monumententochtcn uitgeBchreven met een bezoek aan 15 monumenten in elke provincie Voor 1939 staan de provincies Gelder en Zeeland op het proeramm In volgends Jaren kom n il an Velen hindert dat gedraaf van de motorpolitie en alweer niet ttn oprechte heeft men van dit instituut niet r hoogen dunk als de verwachtingen wel zouden zijn Zy vestigen het meest hun aandacht op het verkeer en op de rest letten zij niet kunnen zy ook niet letten want z j snorren veel te hard voorby Ons viel dat dezer dagen nog weer op Bij een der postkantoren Htaan altyd eenige bedelende vrouwen geposteerd bij den ingang Hinderlyk vervelend Ook vaak IS daar ovpr geklaagd ool door den leider van dat kantoor Maar het baat niets Toevallig zien wü dat ze weer hinderlijk iemand met hun bedelpraatjes volgen op hetzelfde moment dat de motorpolitie voorby snort Die zag niets Behalve die motor brigade zyn er de agenten op de fiets Dat lijkt ook een aardig systeem maar het fietsryden m een groote stad is altijd een min of meer hachely k bedrijf het vraagt wel voortdurend de aandacht van den rijder en het is dus de vraag of een fietsende agent nu wel veel lilt genheid over houdt om naar wat anders te kyken De wandelende a ent U gelooven y een historische figuur geworden Hü had zyn bezwaren maar Pr was ook iets goeds in hem dat nu verloren is gegaan Hy was n l veel beter op de hoogte van hetgeen er m zijn wyk gebeurde Toen het straattoezicht noj gedecentraliseerd was en er allerlei aecties waren was feitelyk de stad ge plitst in dorpjes die een eigen hermandad bezatne Van dat gemoedelijke is met de centralisatie niets over gebleven Niemand kent in een wyk ook nog maar éón politieman en het Ijjdt geen twyfil of omgekeerd kent de politie niemand van de bewoners 1 Zie de uitgegeven brieven van Betje Wolf ftn Aagje Deken Het particulier initiatief heeft a lang getracht m de leemte aan nachtelijk toezicht te voorzien door de instelling van de veilig heidsdienfiten Ontegenzeggelijk hebben die veel goed gedaan al valt nooit te constateeren wat zij door hun aanwezigheid hebben voorkomen En dit maakt natuurlijk dat velen zich daarbij niet aansluiten Daardoor ontslaat natuurlijk ook een onbillyklieid Ala in zoo n wykje een man van dei nacht veiligheidsdienst rondloopt beschermt hij niet alleen de huizen die bü zifn dienst zyn aangesloten maar ongetwyfeid ook de met bij hem aangeslotenen die profiteeren van het toezicht Het is begry pelyk dat thans stemmen opgaan om in deze richting an wijkbewaking verder te gaan Aan duizenden werktoozen wordt steun verleend Zonder dat daar eenige arbeidsprestatie cegenover staat Men gaat nu allicht bedenken dat do gemeente misschien door steun te verleenen aan die particuliere diensten een aantal werkloozen aan eenigen arbeid kan helpen waardoor de veiligheid wordt uitgebreid Natuurlyk wordt dit een ingewikkelde zaak en wy vreezen dat het op dio ingewikkeldheid zal afstuiten Neem dadelijk AKKERTJE als de Griep ü grijpt I 1 of 2 Akkertjes direct genomen stuiten dien aanval Die nare hoofd pijn dat grieperige rillerige gevoel Wndieqpkomende koorts verdwijnen jper koker van 13 stuks 12 stuivers Per doos van 2 stuks 2 stuivers Het is trouwens de moeily ke kant van de wcrkloosheidsbcstrifding dat er nog genoeg arbeid te verrichten zou zijn die nu niet gedaan wordt maar die heel nuttiê zou zyn Voor dien arbeid mogen geen werkloozen worden aangenomen want dan loopt het vast met de uitkeering Vandaar dat er eigenly k niets gebeurt en de openbare kas maar blijft betalen In vele bedrijven wordt telkens overwerk verricht dat best door een tydelyke kracht zou kunnen worden verricht maar die is niet te krygen want een heele week werken voor het verschil tusschen loon en uitkeering trekt niet aan Inmiddels blijft het vraagstuk der klaarblijkelijk verminderde veiligheid bestaan en wacht men op het volgende geval van een brutale inbraak om daardoor weer opgeschrikt te worden Waar hier de fout ook moff MhuU n h t publlak f vo lt dat r