Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1939

Lood om oud iji f zeggen lommige menschfen en t zt kiesptjn hebben koopen ze eeni wl keurig pijnstillend middel Vraag eens aan degenen die Ww Kruis poeders kennen of ze otiit lati anders tegen hun pijn nemen Al kregen ze hel cadeau dan deden z het nóg nieti Witte Kruis pojderi tabletten en cachets stellen gcEondt opgewektheid in de plaats van p j en depressie Prijs per poeder 5 et Per doji vm 12 poeders tabletten of c chelt 45 et per koker van 24 laljlettan 80 et Verkrijgbaar bij Apotjekeri n Drogisten Voor goede VERPLEEGSTERSJAPONNEN en SCHORTEN naar DE KLEINE WINST Gouda Meer dan dertig dorpen bezet j He gebeurteiiiasen in de Slowauk sche crisis schijnen zich snel in de richting van een oplüsamg te bewegen aldus schryft een diplomatieke waarnemer Het i ueenrüei envttn het Siowaaksche parlement te Bratis lawB tegen heden zal naar waarschynlyk Hjkt gevulgd worden dour de afkondiging van Slowakije a onafhankelijkheid viui den TsjechoSlüwaakiichen staat Men meerit te weten döt de gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije waarbij verschilieJide Duitflchers zouden zijn mishanileid geleid hebben tot eenige discussie met be trekking tot de positie met het oog op de Bntsche en BVa sche waarborgen voor de TsjechoHlüwaaksche grenzen voortvloeien 1 de uJt het accoord van Munchen Voorzoover kan worden vastgesteld schynt de toestand aidufl te zifn dat zelfs als de waarborgen geacht wurden inderdaad van kracht te zjjn zy opgesteld zouden zyn als waarborgen tegen agrea iiie en met in werking zouden treden m geval Slowakije tot afscheiding lou besluiten Men acht het thans duidelijk dat Duitschland een groote zoo al met overwegende rol heeft gespeeld by het tot stand brengen van deze ontknooping Naar men weet zyn Bohemen plus Moravië Slowakye en de Karpathibche j Oekrai ne sinds eenige maanden drie auto i nome staten die in hooger verband één zijn 1 in de persoon van president Hacha te Praag Op de Karpathische Oekraïne met het hoofdstadje Cfhust bouwt zoowel de Pool sche als de Hongaarsche pers menig toe komstplan Slowakije herbergt een groote Duitache minderheid en twee Siowaaksche i groepen één die tevreden is met den be I staanden toestand en één die onafhanke i lijkheiU wil liefst onder protectoraat van Berlijn en Tsjechië tracht zich te herstellen van de ontzaglijke Sudetiaanscheaderlating na München welke in veel gevallen neerkwam op een leegbloeden Verleden week voorkwam Praag een Slowaakschen staat sgreep door er zelf een uit te voeren afgezet werden mgr Tisso en I met dezen Durcansky en andere SlowaakKhe machthebbers zy werden vervangen door Sidor en door anderen die met Praag ais federatiecentrum genoegen namen Dit nu is aanleiding geworden tot groote bewegingen zoowel in het T sjecha Slowaakschc Wnnenland als in het buitenland eromheen en door een bezoek van Mgr Tisso aan Berlijn VLIEGKRACHTLOTEN 60 CT Verkrijgbaar te GOUD Sig Bakker Café Belvedère Sig V d Eng Sig B aay Lotk Hendriksen Gar v Hoorn Sig de Jong Sig van Katwijk Sig de Kroon Lotk Lafeber Sig I angeraar Sig L Binnendyk Coiff Melkert Sig Roos Kiosk Rijs Coiff Snel Coiff Wildenburg ZETPILLEN BROEDER BENEDICTUS tegen blinde en blüedende aambeien slellen alloa wat tot dusver bealond ieer ver in de schaduw Per doos van BatukaSöct Aambeienzair Br Benedictua 1 1 per pot Hitler ontvangt Tisso en Durcansky Hitler heeft gistermiddag in het bijzün van den rijksminister van buitenlandsche ïaken de per extra vliegtuig van Bratis awa naar Berlyn gekomen Siowaaksche minister president dr Tisso en den zich in ens gezelschap ijevindenden minister dr cansky in de rijkskanselarij voor een oespreking over de hangende kwesties ontvangen Volgens Havas was mgr Tisso om half vtff des middags per vliegtuig aangekomen en had hij zich kort daarop naar de nieuwe Hanaelarij begeven waar hy zich een uur aler nog bevond Volgens niet te controleeren aanwijzingen aldus vervolgt Havas zou het Rijk in nota welke naar men verwacht naar aag zal worden gezonden eischen l Herstel van het Siowaaksche kabinet van Tisso in al zijn rechten Verdwijning der ministers van de Mntrale regeering te Praag die er van be aldigd worden Cn actie te hebben ontwend tegen de Siowaaksche regeering van liaso Het betreft met name de TsjechoSlowaaksche ministers van binnenlandsche its en landsverdediging Nog ontvangen volgens berichten uit Praag was gister adag de regeering in het slot Kolovrat o 6en teneinde den toestand te bestudee en i DANKBETUIGING Hiermede betuigen wy onzen hartelijken dank aan Heeren Doktoren Directrice en Verplegend Personeel van het Van IteraonZiekcnhuis voor de liefdevolle ijehandelïng tijdens Ie ziekte en by het overlijden van onzen lieven Vader Behuwd en Grootvader den Heer EZEOHIEL DE JONG Meisjesdroomen Uitgekomen Dus nu luidt het Swelheim uitxet Uit aller naam D VERBOOM Bocltenbergstraat 83 SWELHEIM ALMELO leTert prachtige huwetgkntitaetten i ii f 137 02 af Ooli ï IndiP Keclameuitzetten f 94 en f 121 Compleet en kaatlïtaar Sehrijf naar Almelo om den raoneterkoffer I Een weeii vrij op zichl I Of bezoek het filiaal fe l en Iluasr Laan van IWeeidervoorl 154 lel 391505 Begrafenissen Crematie Trans porten Door geheel Nederland en daarbuiten onmiddellijk te ontbieden W H J v d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM Tel 716788 DEN HAAG AANBESTEDING Op MAANDAG 20 MAART 1939 zal in t Café HET SCHAAKBORD voor rekening van den Heer P VAN VEGTEN te Gouda onder Goudsche Aannemers worden aanljesteed het bouwen van DRIE WOONHUIZEN Bestek en teekening verkrijgbiiar a ƒ 5 pr stel rest ƒ 3 by den Architect D STUURMAN Burg Martenssingel 81 Gouda REEDS VELE JAREN gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor STUCADOOR en WIT WERK naar Firma W IDENBURG ZONEN Vanouds gevestigd alleen Kleiwegstraat 22 24 Tel 3353 VLUG EN BILLIJK eOUDSCHE ZIEKENKAS v h PROVIDENTIA Ruim 60 jaar verschaft deze vereeniging haar leden een geideiyke uitkeering bij ziekte en ongevallen ARBBIDKRö in loondienst ontvangen by ziekte twee jaar uitkeerinff en w i gedurende 20 weken aanvulling tot lOü c van het loon gedurende 26 weken 50 van het volle loon gedurende 52 weken 26 van het volle loon Premie 1 ctnt p r ƒ 1 Itoa KLBINI WERKGEVERS die buiten de ziektewet vall n betalen S c nt p r ver a lMr4l euld n en ontvangen twee jaar uitksenng n wei gedurtiide 26 weken ÏÜO gedurende 26 weken 50 gedurende 52 weken 25 e van h t wMkSoon DaarBiUiBt nog vele voordeelen zooals uitkeering by gezinsvarm erd rmg by tverlijden enz Hulp by opname in Sanatoria Inlichtingen by het Bestuur eiken Donderdag in het kantoor WESTHAVEN 28 d aTtndg van 7 7 30 uur en bg de boden A C DE KROON Prina Hendrikstraat 94 J A T MAAREN Wethouder Venteweg H 87 Komt dat eens een enkelen keer voor och dan is het niet zoó erg Maar avond aan avond dan scheelt er wat aan Oververmoeidheid Lel U maar op hij voeh zich van een paar weken is ruim hoots voldoende om weer een vroolijken gezelligenman thuis van hem te maken nier meer fit heeh kléchten moet met rust gelaten worden en kan niets van de kinderen velen Hij wordt humeurig en ongezellig In het Engelflche Tijdachrat The Medical Echo worden weien chappelijltB proefnemingen be chreven waarbij werd aangetoond dal door Sanatogen den weerstand tegen vermoeidheid het uithoudingflvermogen verhoogd werd met 58 pCt 1 Daar is maar één middel tegen Sanatogen Dat is het waar zijn verzwakte zenuwen naar hunkeren Dat zal zijn verbruikte krachten weer aanvullen en hem over zijn vermoeidheid heen helpen Geef hem Sanatc ten Een kuur SANATOCEH EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT Draagt daarom de echte helderwitte MEY s BOORDEN Is de boord niet meer ïchoon dan vneemt men w f M M x eenvoudig CXTÏC l S tiouda A A Bisschop Jl ogatr ly c J J Lo ve Couwe 140 Haastrecht W Faay Kim 4Je Stti Oudewater O E deBfiÜtere Wydstr 16 SchoonhovdD M J Stekelenbuiv Lopikerstr 10 Woerden J HWajboer Voorstr 21 Alphen a d Ryn D Raaphor t Sr v Manderloofltr 43 Waddirucveen M v d Zwaai d Nesatr 7 Zoetermecr J v d Goes Dorpstr 77 T ü Jmigiiluchtvaart Kontnkiykö Nedf rl Ver = fiiiB ing v Lijciitvaart Minister van Jiigtitie 18 Juni vm 2e Aftl A No U04 SCHITTERENDE PRIJZEN HOOFDPRIJS w f 6000 6 APRIL TREKKING Haast UI Haast UI Ze vliegen weg I Vliegkracht Giro 241 MO Den Haag EXTRA MEDEDEELING Do vraag naar de Vliegkracht Loten i enorm I Dokt U tijdig in bif een der onderstaande odressen of gireert lieden VTiegkraciit 241 000 Den Haag Varkrijgfa b i KLM Kiinler fl t raiil Iii il an Coiff Sigaren Lot n al n Wanneer ü na griep nog slap en moe bent iun neffit 7onü m Htmryl sterkl de spieren en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendien oetenl Tonicum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uil op de zenuwen Werkeli k om in korlen ti d weer heelemaal de oude te worden sterk flink en opgewekt moet men Tonicum Noyry gebruiken Dal ééne theelepeltje vóór den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezen t Die eerste weken na het ziek ïijn dat is een gevaarlijke lijd Men is üil bed men doel i n werk weer maar toch voell men zich nog lang niet de oude Nbg slap in de beenen licht in hel hoold lusteloos en gauw moe én nog erg vatbaar vooi kou en tochl Om m dien tijd snel op te knappen niets zoo goed als Tonicum Nouryf De krachtige werking van dit buitengewone middel TONICUM NOURY verdubbelt Uw ertergief Koojpi een Mïele die electrisch wascht én wringt méü m Mïele electrische waschmachines nu verkrijgbaar vanaf f 6 15 per maand of met draaibaren l rachtwringer vanaf f 7 70 per maand Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken No 19982 77e Jaargang Dinsdag 14 Maart 1939 mimm ohmnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËRKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wa de beiorirtag por looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 18 Abonnementen worden dagelijka aangenomen aan ons Sureau MAKKT 31 GOUDA bil oM ajenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaux zün dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Inlerc ïitó Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRUS Udt Ckiuda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 ret els ƒ 1 56 elke regel Meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prija Liefdadigheida iwivertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusacltenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn üewone advertentiën en iiigezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerdeliprijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte SLOWAKIJE TOT ONAFHANKELIJKEN STAAT GEPROCLAMEERD Mgr Tisso vormt een nieuwe regeering Duitsche troepen trekken Slowakye binnen vormen Verwacht wordt dat de Duitsche troepen heden Slowakye zullen binnennikken Nader wordt gemeld dat Monseigneur Tisso vanmiddag te 1 uur de onafhankelijkheid van Slowakye heeft geproclameerd Slowaaksch Legioen georganiseerd Te Bern m bericht ontvangen dat than Ie Weenen een Slowaaksch legio ii wordt georganiseerd oniier leiding van den gewezen TsjechoSIowaakschen minister Durcaiihky Het betreft BUOÜ arbeiders die via Munchen naar Duitschland werden gezonden om er werk te zoeken Zy zyn te Weenen aaiigekünien waar zy worden georganiseerd naar het voorbeeld van het SudetenDuitache legioen dat Henlein aan den vooravond der gebeurteni ssen in September j l up de been heeft gebracht Dertig dorpen bezet Te Praag is van welingelichte zijde uit Bratislawa bericht ontvangen dat Hongaarsche troepen meer dan 30 dorpen m de subivarpatische Oekraïne hebben bezet Hulp verzocht tegen de Tsjechen De corr van Keuter te Berlyn verneemt dat de meuwe regeering van Slowakije een telegram aan Hitler heeft gezonden met verzoek om huljl tegen de Tsjechen Goering keert terug naar Berlijn Stefani meldt uit San ilemo dat gistermiddag om kwart vóór vier Ualiaansch tyd maarschalk Goering in gezelschap van zijn vrouw per speciaJen trein vertrokken ia met bestemming Duitschland V H3r zyn vertrek verklaarde Goering bij het afscheid nemen van de autoriteiten dat hy zeer voldaan was over zipi bezoek aan San Remo en over enkele dagen teiug hoopte te keeren Te Rome is men volgens Reuter van meening dat de onverwachte terugkeer van Goering naar Duitschland kan worden toe geschreven aan de gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije en de hernieuwde panning tu schÉin Berlyn en Praag automobielen en zelfs zijn dfficieeie reizen heeft hij zelf te betalen Zoo kan men zeggen dat het nog geen president gelukt is zich tijdens zyn mandaat te verryken De eenige uitzondering vormt Grévy die be kend stond als Frankryk s grootste vrek Do president ontvangt een zeer omvangrijke correspondentie In den regel worden nlle brieven beantwoord Zeer dikwijls wenden ontevreden Pranschen zich tot hem MLskende uitvinders vooral schryven den president over hun zorgen en behoeften Poincaré beweerde eens dat hij aan den inhoud der aan hem gerichte correspondentie de politieke temperatuur van het Fransche volk kon afmeten Een kapitein twee onder officieren en 10 secretarissen staan den president ter beantwoording van deze correspondentie ter beschikking Tenslotte mag een belangrijke eigenschap van den president niet vprgeten worden Hy Is Frankrijk s aanzienlijkste peetoom Elke familie met 8 levende kindeven kan voor het 9de kind het peetoomschap van den president verzoeken President Lebrun pleegt in dergelijke gevallen 1000 frs aan zyn peetklnd te Schenken De besprekingen te Londen Minister Macï onaId legt nieuw Britsch plan oor aan Joodsche gedelegeerdeJU Arabisch optimisme Minister MacDonald heeft het plan van de regeering aan de Joodsche afgevaardigoen uiteengezet Het schijnt evenwel dat het nieuwe voorstel niet veel afwijkt van het plan dat reeds veertien dagen geleden werd voorgelegd en wederom neerkomt op het stichten van een onafhankelijken Palestiinschen staat na een overgangeperiode gedurende welke zoowel Joden als Arableren zitting zullen hebben in conaultat eve I n executieve raden Zooals men weet heeft het Joodsche agentschap deze oplossing van de hand gev ezen Naar men meent hebben de Joden Ihai s verzocht dat hun de verzekering zat worden gegeven dat in het plan van de regeering het denkbeeld van een Joodsch nationaal tehuis gehandhaafd zal worden Er is geen nieuwe datum voor een bijeenkomst vastgesteld Men veronderstelt dat de Joden zullen wachten tot het plan van de regeering hen schriftelijk zal worden voorgelegni Zij kunnen dan beslissen of het nut heeft op grond van dit iilan de besprekingen voort te zetten Een zeker optimisme dat tot dusverre afwezig was kon gisteren in Arabische kringen ter Palestijnsche conferentie opgemerkt worden Men verklaart dat een redelijk compromis tusschen de starre voorstellen der Arabieren en de Joden thans mogelijk Is Italiaansche Joden aan Fransche grens r 000 personen trachtan in Frankrijk door te dringen De bladen melden dat 5O00 Joden die i Italië hebben moeten Aerlaten tevergeefs trachten over de Fransche grens te komen Slechts een honderdtal is er in geslaagd de waakzaamheid der Fransche grenswacht te verschalken en deze menschen hebben verlof gekregen in Frankryk te blijven De anderen worden echter niet toegelaten De pireni wacht is versterkt BELGISCH POSTVLIEGTUIG VERONGELUKT Drie leden der bemanning om het leven gekomen Het Belgische vliegtuig dat den nachtpostdienst van Londen naar Brussel onderhoudt is naby Haeren verongelukt De drieleden der bemanning zijn om het leven gekomen Men Het vliegtuig is brandend neergestort de drie inzittenden werden uit het vliegtuig geworpen en zyn op eenigen afstand van het vliegtuig terecht giekomen De poht i s geheel verbrand Natriumverlichting voor Rijkswegen Waar zi j eerlang zal worden aaJige bracht I Destijds hebben de bestmen van A N WB K N AC KNMV en B B N de aandacht van den Minister vajn Waterstaat gevestigd op de gcvaai lijko situatie Men achtte waarschynlijk dat de Siowaaksche crisis als gevolg een reconstructie van het kabinet zal hebben waarbij drie ministers zouden vertrekken n l de minister vaji binnenlandsche zaken Fischer de minister va oorlog Sirovy en de minister van slaat Havelka In feite hangt de ontwikkeling van den toestand voor een groot deel af van de gebeurtenissen te Berlijn Men beweerde dat een Duitsche nota zou worden overhandigd aan Praag en spreekt ook over een ultimatum Tot dusverre echter d w i Maandagavimd 10 uur middeleuropeesche tyd is in officieele kringen nog niets ontvangen De ministerieele besprekingen die slechts 1 uur onderbroken werden duren op dit oogenbhk voort De oplossing is wei snel gekomen want een later bericht meldt dat de regeering te Praag den eisch van de Duitsche regeering om een onafhankelijk Slowakije te sticliten aanvaard Mogelijk zal ook de Karpatho O oekraïno onafhankelijk worden gemaakt De aanneming van de Duitsche eischcn zal in den Slowaakschen Landdag bekend worden geni aakt De Tsjechische regeering heeft ook het ontslag aan de generaal Kliaa en Sirovy uit het kabinet goedgevonden De onafhankelijkheid van den Slowaakschen staat uitgeroepen Het A N P seint dat volgens mededeelingen uit Bratislava de Siowaaksche landdag hedenochtend in geheime zitting is bijeengekomen waarin de onafhankelijkheid van den Slowaakschen staat is uitgeioepen Minister Tisso zal een nieuwe regeering welke na het vallen van de duisternis op den Rijksweg s Gravenhage Rotter dam ontstaat I Doordat er geen scheiding tusschen op en afgaand verkeer op dezen weg is en daar ook kruisend verkeer tusschen beide parallelwegen geschiedt werden telkens gevaarlijke verkeerstoestanden j geschapen welke vooral bü duisternis dikwijls tot ongevallen aanleiding gaven I De vooroemde besturen verzochten den minister een spoedige moderne verlich tlng van dit voor het verkeer in ons land zoo uiterst belangrijke traject te willen bevorderen Thans is van den Minister antwoord ontvangen dat door en op kosten van het Rijk tot het aanbrengen van een natriumverlichting op genoemden weg zal worden overgegaan voor zoover al j thans met de leveranciers van den electrischen stroom en de beheerders van eventueel ebestaande gemeentelijke verlichtingen overeenstemming kan worden verkregen Onder dezelfde vooi waarden zullen bovendien van een natriumver lichting woi den voorzien j Rijksweg no 1 Diemen Hartsvelderbrug Eemncs lang 26 km Rijksweg no 5 Amsterdam Haarlem lang 13 km thans in proef aanwezig Rijkswegen nos 4 en 8 s Gravenhage Fllmstad Haarlem lang 38 km Rijksweg no 9 gedeelte Haarlem Velsen lang a km I Rijkswegen nos 23 en 25 Utrechl Ete Bilt Zeist lang 7 km 1 Rijksweg no 55 Hengelo Enschedé lang 7 km Rijksweg no 35 Arnhem Velp lang 4 km Rijkswegen nos 7 en 63 Breda Tilburg lang 19 km Gedeelte DriesprongTeteringen lang 1 km DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN PRESIDENT VAN FRANKRIJK i I Rijkswegen no 64 en 65 sHertogen bosch Vug ht Tilburg lang 19 km 1 Voorts komen de volgende punten van het rijkswegenplan in verband met hun Een ambt met veel plichten bijzonderen en voor het verkeer gevacrlijken aard voor verlichting In aanmerking Van de 14 presidenten sedert 1870 werd alleen Grévy in 1SS5 herliozen ktngi staan Volgens de grondwet beschikt do Fransche president over de gi wappnde macht van het land Hij is theoretisch de chef van alle ambtenaren en alle soldaten Hij onderhandelt en ratificeert verdragen d w z hü is de hoogste chef der diplomaten en alle buitcnlandache diplomaten zijn by hem geaccrediteerd Hij kan op elk gewonscht oogenblik Kamer en Senaat in buitengewone zittingen byeen roepen Afgezien van het geval van hoogverraad is hij aan niemand verantwoording verschuldigd Slechts een kleine clausule in de grondwet zou afgeschaft behoeven te worden om van het Fransche staatshoofd een waren dictator te maken Deze clausule bepaalt dat i lle wetten en verordeningen niet slechts door den president maar ook door een minister onderteekend moeten zijn Het is waar in de practijk ia er van al deze bevoegdheden betrekkelijk weinig overgebleven Op het oogenblik beschikt de Fransche president in feite nog slechts overgebleven Op het oogenblik beschikt j an gratie Tijdens een regeeringscrisis zal de president in den regej den partyleider wiens Kaniergroep tot den val van de vorige regeering aanleiding heeft gegeven niet de regeer in gszaken belasten Deze regel wordt intusachen dikwyis door handige manoeuvres omzeild De president leidt tenslotte de zittingen van den ministerraad en zonder zijn handteekening is geen wet of verordening geldig De grondwet schenkt den president bovendien nog en algemeen vetorecht waarvan echter sinds 1875 geen gebruik meer gemaakt is De inkomsten van den president die viSór den Wereldoorlog 1 2 mïllioen frs per jaar bedroegen beloopen thans in totaal fi millioen frs Van it bedrag moeten echter fille representatievf onkosten betaald worden Hy heeft jaarlijks ongeveer 960 000 frs aan belaatingjen te voldoen De loonen van zijn personeel het onderhoud van dni gTEEDS nader komt de groote Fransche gebeurtenis de verkiezing van een nieuwen president Over enkele weken komen Kamer en Senaat te Versailles in nationale vergadering bijeen om hel nicuwe staatshoofd te kiezen De presidents campagne n w z het onderaardsche spel dtr intriguer dat tenslotte tot de opstellingi Ier caneidnten favorieten en outsider sider eidt is begonnen Het mandaat van den president ia vat zevenjarigen duur Volgens de grondwet is de president herkiesbaar Maar tot nu toeheeft ylechts Grévy in 1885 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt In Mei van dit iaJi zal de nationale vergadering den I5den president der Fransche republiek kiezen Sinds 4 September 1870 den ge boortedng van de Derde Republiek had Frankr jl 14 presidenten Twee van hen Sadi Curnot en Faul Doumer werden tijdens Yivn mandaat vermoord Vier anderen Thiert Mac Mphon Périer en Millerand moesten wegens meeningsverschillen met het parlement aitreden Deschanel moest om ePKondheidsredenen tusachentijds aftreden Giévy moest in het tweede jaar van zijn tweede mandaat wegeng zyn verwikkeling in een oTiaangename affaire heengaan Faurc stierf als president Slechts Loubet allièroa Poincaié Doumergue en naar te verwachten valt ook de tegenwoordige president I ebrun dienden hun mandaatsliid uit Puiten en ook wel in Frankryk heeft zich m den loop der jaren de overtuigini ingeburgerd dat het staatshoofd slechts een onderteekeningsmachine een zuiver decoratieve persoonlijkheid zou zyn Dp grondwet geeft hem theoretisch meer rechten dan aan do meeste monarchen en presidenten van andere staten ter beachik Rijksweg no 29 Brug en Opritten te Deventer Rijk weg no 12 Verkeersplein op de samenkomst van de wegen 2 12 en 26 ten Zuidwesten van Utrecht Rijksweg no 4 Brug over de Noordelijke ringvaart en Viaduct over den Spaarnwoudcrdwarsweg m den weg door de Haarlemmermeer Tenslotte zal tevens tot verlichting van den rijksweg Ecmnes oest Amersfoort worden overgegaan mdien de betrokken gemeentebesturen genegen zijn de helft van de exploitatiekosten voor hun rekening te nemen DE KONINGIN WOENSDAG IN NEDERLAND TERUG Naar wij vernemen zal H M de Koningin hedenavond uit Spiesz naar Ne derland vertrekken H M zal Woensdagochten te sGra venliage aankomen Uit Hondrich wordt omtrent het vertrek van H M de Koningtn geseind dat H M vanmiddag per auto met haar gevolg van Hondrich naar Spiez is geredeij waar zij in den trein is gestapt De Zwitsersche Spoorwegen hebben voor H M eeai restauratie een bagage en een Siaaprijtuig ter beschikking gesteld Minister Steenberghe over zijn reis Misverstanden zijn weggenomen Teruggekeerd te s Gravenhage van zijn bezoek aan Leipzig en Berlijn heeft de Minister van Economische Zaken mr M P L Steenberghe eenige medcdfelingen over zijn reis gedaan Zijn doel was in de eerste plaats een bezoek te brengen aan de I lpziger Messe en in het bijzonder aan de Noderlandsche inzending van deze beurs Hij is zeer onder den indruk gekomen van hetgeen op de Leipzlger Messe wordt getoond geen Duitsche iwta te Praag Het bezoek aan Berlijn besprekende zeide minister Steenberghe dat de Duitsche ministers Von Ribbentrop en Funk hem buitengewoon vriendelijk hebben ontvangen Met beide heeren heeft de heer Steenberghe de flnancieele en eco