Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1939

Voor g oede VERPLEEGSTERSJAPONNEN en SCHORTEN Öa eU ii het kenmerk van Gerzon s Kinderkleding verkregen door goede smaak en jarenlange ervaring f DE KLEINE WINST y iedera automobiliit kan u dadelitk vartallen hoevaal kHomaler per uur zijn wagen Kaait maar ilechti weinigen waten hoavaal malrnr X w l noodig hebban om mat dl vaart ta itoppani de verantwoordelijke leiders van het Tsjechische volk echter hebben p dezen goeden wil geantwoord met geweld Wij hebben niets tegen het T sjechische volk maar dat volk staat onder heerschappij van menschen die uit het verleden niets hebbei geleerd De vyand van ons volksbestaan i i groot maar God en zijn gerechtigheid zijn grooter en hij zal ong op dit uiterst ern stige oogenblik van ong Volksleven niet verlaten MEISJESJURK van prima wollen stof met modern wijd rokjf hnndbroderie en irek en diverse kleuren maal 60 M 50 centa chie viel uiteen en ook voor de Slowaaksche nationalisten leek het te dagen Zy werden in hun loop echter goeddeels bedrogen Na bijna twintig jaar lang concessies te hebben geweigerd op het giebied der Slowaaksche autonomie zag de centrale Tsjechische regeering zich echter in der zomer van het vorig jaar onder den vereenigden druk van Duitschers Polen Hon garen Slowaken en Oekrainers gedwongen plannen uit te werken nvoor verreikende autonomie De gebeurtenissen namen daarna tenslotte een verrassenden loop voor Sudeten Duitschers Polen n Hongaren bleef het niet bij autonomie doch er vond een volledige afscheiding plaats van de randgebieden met vreemde bevolking zooals bet befaamde Times artikel het begin September 1938 uitdrukte Hlinka heeft deze ontwikkeling niet meer meegemaakt kort te voren had hll de oogen voor eeuwig gesloten Hij heeft geen invloed meer kunnen uitoefenen op de ontwikkeling der betreitkingen tussohen Tsjechen en Slowaken na de overeenkomst an München Misschien zou hij de extre mistische groepen die aandrongen op sfolledige afscheiding van de Tsjechen hebben kunnen en willen matigen Hlinka immers stelde zich in de eerste plaats een samenwerking Tan Tsjechen en Slcwaken pis ge 1 ij k wa ard ige vol k en tot doel Byzonder yn rs L AGGI Asperge soep D heerhike karakteristieke smaak van asperges komt in deze soep volkomen tot zijn recht en geeft hieraan een bijzonder cachet MAGGI Asperge soep een ware delicatesse I Per tablet 8 cent MAGGISaspergesoep H ien overleed iia een latigdurij doch geduldig gedrag eii lijden tijdiEr voorzien van de H H SucrameiUen der Stervenden onze lieve Vrouw en Moeder Mejuffroin naar LAMBERDINA SÜZANNA DE JONG Prinsenberg Gouda in dcK ouderdom van 50 jaar Uit aller tiaam M J DE JONG JO DE JONG Qouda 11 Maart 1939 Groenendaal 8 De H H Uitvaartdiensten zullen worden gehouden in de Parochiekerk van den H Jozef op Woensdag 15 Maart a s om 7 uur de stille H Mis en om 8 uur de plechtige Requiem waarna de begrafenis om 11 uur op hot R K KiTkhaf JAARBEURS UTRECHT SPOORWEGREDUCTIE VOOR JAARBEURSBEZOEKERS ZIE AANPLAKBILJETTEN STATIONS 0OK u MOET ALLES WETEN WAT ER IN ÜW BRANCHE VOOIf NIEUWS WORDT AANGEBODEN 14 2 3 MAART ZONDAG 19 MAART IS DE BEURS GESLOTEN y DOOD OP y r n f N ENERGIE mijn kTMhto 5 K n met Na en jf k beüe terug l komen Dt 5 J t oo goed Is ro r ï de heer R T 1 W w P Lusteloos zijn befeekent dat V lijdt aan algemeene zwalkte en dat Uw zenuwen oververmoeid zijn Aan dezen verdrietigen toestand kunt U vlug een eii de maken door Sanatogen te gaan gebriïiken Sanatogen voedt Uw zenuwen versterkt Uw bloed en geeft nieuwe gezondheid en kracht aan iedere cel van Uw lichaam U zult zijn als herboren onvermoeibaar opgewekt het zonnetje in huis SANATOGEN Het Zenuwsterkend Voedsel Buitengewone condilies Vrqab demonslratie fil Vclcj Wo chmachine Nlii EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT V Oroogt daarom de echte heldarwitte MEY i BOORDEN Is da boord nJet meer schoon dan neemt men eenvoudig een nieuwe ts o T C BOORDEN I MET RIMA lINNtN HBsas Gouda A A Bisschop Hoogstr i9 C J J i oevei Gouwe 145 Haastrecht W Faay Ma r Je Ötti i Oudewater O E delNJtere Wijdstr lö Schooniuwdn M J 4 tekelentruiip Lopikerstr 10 Woerden J Wayboer Vooretr 21 Alphen a d R jn D Raaphorat Sr v Manderloofltr 43 Waddüiacveem M v d Zwaard Nes tr 7 Zoetermeer J v d Goes Dorpatr 77 rkrijgboi icK Gan Ma ploodan In da bakanfTa wlnkaU mot da PLUS FOUR COSTUUMS van prima originele Engelse sloffen in dl verte marine bruine en grijze dessins Leeftijd 12 75 jaar H 25 XL kleine prijsstijging per maat enta JÜjging per m 0 UITSTEKENDE SCHOOLMANTEL van prima zuiver wollen visgraatTweed geheel met k zijde gevoerd Diverse modekleuren 075 Maat 60 O 1 slijgi ng per maat BIJPASSENDE HOED ISQ Den Haag mei linlgarnering Veenestraat Koopt een Miele die eiectris h wascht én wringt Mïele electpische waschmachines nu verkrijgbaar vanaf f 6 15 per maand of met draaibaren krachtwringep vanaf f 7 70 per maand Verkrijgbaar in alle éérste klas zaken Voordeeliger is U toch op den duur wanneer Uw wasch behandelt wordt door de Modelwasscherij GRAAF FLORISWEG lia 115 TELEF 2084 Minimum slijtage door ons schitterend bedrvjfswater Uw Bizondere Aandacht vragen wy voor de FRANCIS BARNETT onder de 60 K G Er worden er TWEE CADEAU GEGEVEN Vraagt inlichtingen prys en condities bvi MECHANICA Telefoon 3378 Westhaven 30 No 19983 77e Jaargang Wpensdag 15 Maart 1939 60IMM KIJRINT S T TIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SSKF FmmpS TT Ff BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wmv de liejorging per looper g jschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 AbOMiemciilen worden daeelUks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bH oBM ag nten en loopers den boekhandel en de postkantooren Oniebureaui zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Inlerc ÏT Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 refe els ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnmnmer 20 bgslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den priTs 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op INGEZONDEN MEDEDEELINGEN de voorpagina 50 hooger AdvertentiëK kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek jjfcidelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaataing aan het Bureau lü n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en iugezonden mededeelingen biJ eohtract tot zeer geraduceerdeo prfla Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte De Tsjechische troepen moeten uit d Karpaten Oelcraine teruggetrokken worden De aan de Hongaren toegebrachte schade moet vergoed worden Het ultimatum van Hongarije bevesl gt de nota van de regeering te BoPdape t aün Praag van 9 Januari j l na de eerste inc denten te Munkacg Deze nota behelsde dat het Hongaarsche leger eiken aanval aan de grens door Tfje cho Slowaaksche aanvallers zou oeantwoorden en den binnendringer zou vervolg n tot deze gehee vernietigd was V olgens een telegi ani uit Chust dat door de Duitsche radio is uitgezonden heeft de regeering der Karpatische Oekraine de centrale regeering te Praag reeds vei 2ochL bevel te geven tot terugtrekking vaij alle Tsjechische troepen uit het gebied der Karpatische Oekraine Volgens een te Praag ontvangen semiofficieel bericht uit Chust hebben Tsjechische troepen te Chust de hoofdstad van Roethenië een poging tot opstand onüer drukt Er zijn daarbij meer dan honderd dooden en gewonden gevallen Volgens hedenmoriïen ontvangen bericlv ten zy n hedenmorgen vroeg talrijke vluchtelingen uit de SubiKarpatische Oekraine de ren s van Roemenie overschreden n het Tsjechi sche o k haar rechts grondslag verloren De Praagsche re geerjng heeft naar de wapens gegrepen en een toestand in het leven geroepen die iet meer de betrekkingen van twee rechtsgelijke volkeren maar het diktat van het Tsjechische volk dat ons zijn wil wil opdringen over ons beteekent De geschiedenis zal bewijzen dat ons geweten zuiver is en God zi onze getuige ervoor dat wij het goede hebben gewild DE TJECHO SLOWAAKSCHE STATEN AANVAARDEN DUITSCH PROTECTORAAT dige staat beschouwt en de hulp van Duitschland tegen de t ngaarsche bezetting heeft ingeroepen zijn Duitsche troepen thans ook opgemarcheerd naar de Oekraïne üe Hongaarsche troepen zouden de I atorica valloi reeds hebben bezet Hongarije Veedt op tegen Karpaten Oekraine i e Hongaarsche rpgeering hf eft het olprende ultimatum dat over 12 uur afloopt aan de regeering te Praag gezonden De Tsjechen moeten de volgende eischen inwilligen De geïnterneerde Hongaren nioetcn m vrijheid worden gesteld Het ver olgen der Flongaarache bevolking moet stopgezet worden Hf Hor gaarsche verdedigir s organisa lies moeten het rpcht hebben zich vrij te Ijowapertei Diütsche militaire bezetting Hitler naar Praag TSJECHEN EN SLOWAKEN Het einde van een successie staat De Slowaken steeds als minderheid j beschouwd J SJECHEN en Slowaken zyn twee geheel verschillende volken Het feit dat hui namen m 1919 zyn samengevoegd om den nieuwen TsjechoSlowaakschen staat een naam te geven kon en kan da iraan niet s Reeds in de dagen van de vredesonderhanfklingen te Versailles koesterden de Slomken wantrouwen jegens de bedoelingen van Masaryk Benesj en andere Tsjechische leiders en zy meenen dat de feiten dit wantrouwen nadien volkomen hebben gewettigKl Immers in het befaamde TsjechischSIowaaksche verdrag van Pittsburgh tydens den Wereldoorlog in 1917 gesloten door in de Ver Staten vertoevende leiders der twee volksgroepen werd den Slowaken een verreikende en niet slechts cultureele autonomie toegezegd Daarvan is in feite niet veel terecht gekomen De Tsje chische leiders waren de voornaamste machthebbers in den jongen successie stiat iiet Tsjechisch werd staatstaal en de Tsjechen gevoelden zich en waren in leitc ook het staatsvolk Slowaken er andere volksgroepen werden minderheden Reeds in de eerste dagen van de jonge lepubliek was er aanleiding voor het ontrtaan van een Slowaaksche autonomistische beweging welke zich tot doet stelde de Tsjechen te beweg en of te dwingen tot toekenning van de te Pittsburgh en later toegezegde autonomie Leitier van deze Slowaaksche autonomistische beweging werd de man naar wien de thans zoo actieve Hliakagarde is genoemd pater Andrej Fllinka Deze Katholieke priester die in den zomer van 193R kort voor de Septembercrisis op bijna 74jan een leeftijd is overleden stelde afscheiding i it het staatsverband met de Tsjechen iet op den voorgrond al deden velen van zijn volgelingen dit wel Mgr Hlinka zooals hij in de laatste jaren algemeen placht te worden genoemd heeft vah PI9 tot zijn dood toe krachtig en met klem van redenen ge eischt dat het Tsjechisch SIowaaksche verdrag van Pittsburgh voor de Tsjechen door wijlen president Masaryk zelf geteekend naar letter en geest zou worden i itgevoerd Wegene zijn stelselmatige opjKiaitie tegen het Tsjechische bewind tien Lijn eischen steeds onvervuld bleven werd mgr Hlinka te Praag meermalen een landsverrader genoemd De autonomist Hlinka was echter dezelfde als de Slowaaksche nationalist Hlinka die vóór den w reldoorlog reejis dertig jaar had gestreden tegen Horgaarsche onderdrukkingen de en stryd voor de nationale Slowaaksche rechten had moeten bekoopen met jaren gevangenisstraf en persoonlijke achteruitstelling Lang vóór den Wereldoorlog werd H inka wegens zyn verzet tegen het Hongaar sche regime veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf te Szegedin Na het beruchte bloedbad van Tsjernovar waarbij Hongaarsche gendarmes een groot aantal SloVaakache boeren neerschoten werd Hlinka Lpnieuw gearresteerd Als oproerig priester sacerdoij tfirbulentus werd hij hoewel hij steeds een trouw dienaar der R K kerk was van zyn post ontheven Daarnn keerde hy zich evenzeer tegen de hoogere Hongaarsche geestelykkheid als tegen de wereldlijke Hongaarsche overheid In deze situatie bracht het verloop van den Wereldoorlog een totale wijziging De Oostenrijksch Hongaarsche Donau monar J e Tsjecheiv geven den strijd op de Tsjechische president Dr Hacha vergezeld van den minister van buiteniandsche zaken Chwalkowsky zyn gisteren naar Berlyn gereisd en hebben evenals Mg r Tisso een beroep gedaan op Hitler en de bescherming door het Duitsche Kyk Jrevraagd Bit is wel het voornaamste nieuws over den toestand in de Tsjechische republiek en de gebeurtenissen van de laatste dagen Dr Hacha kwam te half elf te Berlijn aan Hy werd met alle eerbetoon verschuldigd aan het hoofd van een ataat ontvangen en maakte tegen middernacht zijn opwachting bij den Itijkskansefier Wet op de onaf hankeiykheid van den Slowaakschen staat Een oproep van Dr Tisso Het Slowaaksche persbureau deelt het De Slowaaksche landdag heeft Deze wet luidt Slowakije proclameert zich tot vrijen enonafhankelijken staat De Slowaaltschelanddag wordt wettige vergadering vanden Slowaakschen staat Tol de publicatie van de grondwet van den Slowaakschen staat wordt de geheel uitvoerende macht uitgeoefend door de regeering die benoemd is door het presidium ir het parlement Xiie wetten decreten en maatregelen blijven van krafcht rekening houdend met de wijzigingen T t regeering geeft zich vohnacht dooimiddel vaiv decreten besluiten te nemen i oodig voor de handhaving van de orde ende waarborging der belangen van den Slowaakschen staat Deze wet treedt met ingang van heden ii werking en de regeering zal over haar naleving waken De niinister president van het onafhankelijke Slowakije dr Tisso heeft heden een oproep uitgegeven waarin hy o m ztgt Slo ïaken Op dit zoo ernstige oogenblik wenden wij ons als rechtmatige vertegenwoordigers van het Slowaaksche volk tol u en alle volkeren ter wereld die vrij zijn en daardoor volksvrijheid het best op waSrde weten te schatten Wat zich de laatste dagen op den btidem van ona vaderland Het verluidt dat Dr Hacha officieel aan Hitler heeft verzocht dat het Duitsche Rijk het protectoraat van het Tsjechische deel der republiek zal aaRvaai en onder den druk der gewapende Tsjechische macht heeft afgespeeld is in strijd met de natuurlijkste menschenen volksrechten Dit alles gebeurt om ons volk datgene te ontnemen dat het met zoo groote offers veroverd heeft Wederom wil men ons buigen onder een juk dat niets lichtei zou nijn dan dat hetwelk wij tot dusverre hebben pedragen Wy hebben alles gedaan om een oplossing tot stand te brengen die voor ons en voor het Tsjechische volk gelijdelyk aanvaardbaar is V ij waren bereid afstand te doen van veel waarop wy recht gehad zouden hebben omdat wij met de Tsjechen tot overeenstemming wilden komen Al onze pogingen waren intusschen vergeefsch De politieke vertegenwoordigers van het Tsjechische volk hebben gemeend ons te kunnen dwingen tot capitulatie door verschillende maatregelen De pre sident der republiek heeft in den naeht on 10 Maart de Slowaaksche landsregeerint op een wijze die in stryd met de grondvfét was uit haar functie ontheven Di optreden is zoowel politiek als juridisch onduldbaar want de Slowaaksche landdag heeft de lands re geering nog op 23 Februar i ijn vertrouwen geschonken Ook heeft de grondwettelijke bepaling betreffende de autonomie van Slowakije den president der republiek geenszins het recht om op grond van een eenzijdige beslissing de Slowaaksche landsre gee ring uit haar functie ti ontheffen of een nieuwe te benoemen De autonomie van Slowakije die ons simis lang beloofd en in den vorigen herfst eindelijk tot wet verheven i s is vernietigd Daarmede echter hebben de betrekkingen tusschen het Slpwaaksche Hitler ia natuuriyk op dit verzoek ingegaan evenals op het verzoek van Mgr Tisso Volgens de laatste berichten zal deze nieuwe vjizaf staat van het Duitsche Rijk Tsjechci genoemd worden De Di tsche troepen hebben terstond opdracht gekregen op te marcheeren hedenmorgen om elf uur had een gedeelte Praa g reeds bereikt en werd het ministerie van de P T T door hen bezet Proclamatie van Hitler TsjechoSlowakije heeft opgehouden te bestaan Hitler heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Aan het Duitsche volk Nadat eéist oor eenige maanden Duitschland gedwongen is geweest zyn m aaneengesloten nederzettingen wonende volksgenootën in bescherninig te neme legerTde niet te dragen terreur van het regiem m Tsjecho Slowakye hebben zich tn de laatste weken wederom dergely its versch ffiselen oorgedaan Dit moest m een gebied waar zooveel nationaliteiten iiaa i elltander leven tot ondraaglijke toejBt inüeu leiden Ais leactie op deze nieuwe aan allen op üe vryheid en het leven van voUsgroepen hebben zich deze van Praag losgemaakt Hiermede heeft Tajecho Slowakye opgehouden te bestaan Sedert Zondag hebben zich op vele plaatsen woeste uitspattingen voorgedaan waiiraan wederom talryke Duitschers ten offeï Teneinde nu definitief een einde te maken aan deze bedreiging van den vrede en goede voorwaarden te scheppen voor nieuwe orde in dit gebied heb ik besloten vandaag Duitsche troepen te laten binnenrukken in Bohemen en Moravië Zij zullen de terroristische benden en de Tsjechische strijdkrachten welke hen beschermen ontwapenen het leven van alle betfteigden beschermen en de grondslagen leggen voor De bevolking van Praag werd per radio van de komst der Duitsche troepen op de hoogte gesteld Verzocht werd de Duitschers ongestoord hun taak te laten volbrengen en in alles ter wille te zijn De bevolking werd met nadruk veizocht aa den arbeid te gaan en de kinderen naar school te stuien Er heerscht orde en i usV iti de stad Hedenmorgen zijn Dr Hacha en Chwalkowsky naar Praag teruggekeerd Hedenmorgen heeft Hitler Berlijn verlaten om zich te begeven naar de Duitsche troepen die Bohemén en Moravië binnentrekken DE yMOZAIEKSTAAT UITEEN GEVALliEN HET LAND WAAiMN TSJIEOHBN DUITSOHERS SLOW AKEN ROETHENEN HONGAREN POLEN EN MORAVTSOHE SLO V AiKEN WONEN EN DAT 20 JAAR GELEDEN TOT EEN STAAT WERD CJBVORiMD THANS GEHEEL ONDBR DUITSOH PROTBCTOBAAT Op verzoek van WÓlosjin de minis terpresident van de Sub Karpatische Oekraïne dat zich als een zelfstan HET LAND IN HET HAET VAN EUROPA nif i St Ê miC m 1 1 1 y rfh Jiil Bli WW pVH RB h IF IJMMIIBIIIIPV ii Pll llujM i HUfBH i gp 1lPf i PHKi i l y A asfeag BBuaB r