Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1939

TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Catf HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met ararantie Ptmloos trekken inbegrepen GELD Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg Wettel k tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK MauntswegS Rotterdam T Inlichtingen postz v antw en afwikkeling schnfteink ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r de bworging per looper geschiet Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA hl onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onïe bureaux zyn dageltjks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 27 6 Poatrekening 48400 IJITLFK IS gistermiddag om vyf uur uiL Hoheomsch I eiLji langs den kortsten weg naai Praag vertrekken waar hij mrt in govolg per auto om kwart over f aanïtwam Om kwirt voor icht trok Hitlfr binre in df oude Praagsche keizersburcht het Hndschin waar hij met zijn staf zyn in trek nam Om 8 uUr werd door de burcnt wacht an een Duitsch schutters re jjimpnt op het Hradfichm de standaird van Hitlpi ffeheschen De nt an Hitlor ging door e n bym orophniidelykpn itiepuwiacht lnn fi de opmircheercnde troepen m wis In de historische yalen van den ouden keizersburcht bevinden 7ich bii Hitler de generaals pn officieren van de i Praa bimiengerukte troipen de chef van het op percommando der weemiicht overste p e neraa Keitel de riiksminster nn buit n landsche zaken von lïibbentrop de opner kwartiprmeester m den generaion staf nn Het leger luitenant gonerml vrni StuPlpn i tel ie chef van de r jkskanselarii rij ksminiater T ammers de ryksleider der S er chef van de Duitache politie Himmler de rijksperschef Dietrich en staatsaecretT ris Stuckart De Tsjechische regeering is afgetredeen eftieraa Gajdi d leider der fisclïtenIS Fubrer an het Tsiechische oïk fe worden In een officieele In het c mmunique vonlt nm gezegd In deze belangrijke tijden dop ik pen bfro Op u zonder eenig onderscheid van bern p De volledige eenheid en vastberadenheid Vil noodig voor illen opdat wij ui d t Vomst snmen kunnen leven Ik mep op vnnr tust en nrde die op het huidigp oogenHut ir het bn7onder noodip 7i n Wn heShcn Mn werkcomitt samenjwsteld van persolen die nationaal voelen en betrouwhaar ïiiiï en die alle klassen der samenlevine ferte enwoordigen Praigsche zemler heeft gemeld da in dp Tsjechische rommlssie voor samer werking met de Duitachers de volgende persoonhikheden zitting hebhen Dosek uit ihurg Heinrich Thun uit Kohen t in Gajda Sousedik Streiber Rych Kalfus Machalik dr lobkovic Pechacek Knntek Jelinak Trnka Mecas Pa saer Nemec Such HIavka en Sokol ïlr P ïaser heeft epn oproep van de com missie voorgeleyen waanr o a gpzcp l wordt Dp leden van deze commissie zyn KMI lieden die streven naar ministerzet ls JJ Mr lieden die willen werken voor het sjechische volk en de uitvoering van zyn taak In de levensruimte waarin het ge plaatst IS Vervolgens gaf Passer een histojBch overzicht over de mtwiklcelin var Bohemen waarna hij om zelde dit d jechen door de wette yke mogendheden pnruikt waren als basit tegen Duitsch and Natuurlijk kon dit geen stand hou p aldus Rpr Het natuurlyke einde v n ftwikkeling is onder Hitler gekomen P nep het volk op met te versagen en J e te werken aan den opbouw m dp Kvensruimte van het Tsjechische vnlk Bevolking Is eer kalm Re Duitsche troepen mi Praag b kle 2 groepen bmnen fetrokken De vliegfui p welke verwacht werden nm niet ge omen m verband met het slechte weer P het WenceRlaus plem is het verkeer Iwel fPstremd sterke afdeelmgen Tsje rp nolitip rm on de hoeken oneestelr fin TiPt p f f qt j p 7wijpende menig Tsjechen hebben de Duitsche epen uitgefloten doch over het alg eemt de bevolking een onverschill ge MEISJESJURK van primawollen atof met modern wijdrokje handbrodene en trektluiiing m marineen diverie kleuren A90 maat 60 Tl 50 cenu Btijging per maat WAT DOET GE LIEVER Duur wonen in ean lHHl huurhuis en Uw leven lang huur betalen Ofgoedkoop wonen in een eigen huis en toch in 20 jaar of korter het huis geheel afbetalen Hooge hypotheekrente betalen of het rentebedraggebruiken urn Uw schuld af te lossen N BOUWKAS ROHYP AMSTKRUAM Ministerieel goedgekeurd Bankier De TwentacheBank N V Utrecht Vraagt Inlichtingen by denHoofdvertegenwoordiger JOHAN DESSING GOUDA WESTHAVEN 45 Voordeeliger is U toch op den duur wanneer Uw wasch behandelt wordt door de Modelwasscherij Ca eJ s het kentttfrk van Gerznti s KtiulerkUdmg verkregen dnor goede smaak en jarenlauge ervaring GRAAF FLORISWEG 113 115 TELEF 2084 Minimum siytage door ons schitterend bedrijfswater PLUS FOUR COSTUUMSvan prima originele Engelsestoffen in diverse maripe bruine en grijzedessins Leeftijd 12 1 75 jaar M 25 1 kleine prij8sti gmg per maat UITS TEKENDE SCHOOLMANTEL van pr ma zuiverwollen visgraai Tweed fieheelmet k zijde gevoerd Diverse modekleuren O 75 Maai 60 O Uw iflodQhuis 1 8 IJ ging per rnnat BIJPASSENDE HOED iSO mei Iintgarnering J Den Haag Veenestraat Koopt een Mïele die electrisch wascht én wringt Mïele electrische wasch machines nu verkrijgbaar vanaf f 6 15 per maand of met draaibaren krachtwringer vanaf f 7 70 per maand Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken Dé Gruyter s 1pAPrui edantan2 f 5 voor samen van o j nOO aankoop N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 31 X PANOBRIEVEN a 100 33V PANOBRIEVEN è 99 lentende S c tot 1949 daaina V o De DirectieMr A J S VAN LIER Mi P R HOOKWrC Uw Bizondere Aandacht vuigen nij vooi de FRANCIS BARNETT ondei de 60 K G Et worden ei TWEE CADEAU GEGEVEN Viaagt inluhtingcn prijb en condities bi MECHANICA Telefoon 3378 Westhaven 30 REEDS VELE JAREN gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor S T U C A D O O R en W I T W E R K naar Firma W IDENBURtJ ZONEN Vanouds gevestigd alleen Kleiwegstraat 22 24 Tel 3353 VI ut EN BIT I IJK Wanneer U na griep nog slap en moe benL dfffi neffit TontcumHmryt sterkl de spieren en schenki nieuwe veerkracht en werlclusl En bovendieft oefent Tonicum Noury een weldadig kalmeerenden invloed uit op de zenuwen Werkelijk om m korlen tijd weer heele maal de oude te worden sterk flink en opgewekt moet men Tonicum NoMry gebruiken Dat eene theelepellje vóóf den maaltijd is een weldaad voor Uw geheele wezen Die eerste weken na het ziek zijndal IS een gevaarlijke lijd Men ib uilbed men doei zijn werk weer fnaar lochvoell men zich nog lang met de oudeNóg slap in de beenen licht in het hootdlusteloos en gauw moe en nog ergvatbaar voor kou en tocht Om m dtentijd snel op te knappen mets zoo goed als Tonicum Noury De krachtige werking van du buitengewone middel TONICUM NOURY verdubbeti Uw energie 9B9 No 19984 77e Jaarg ang Donderdag 16 Maart 1939 OOIIMM OllRÏNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rIrgambacht berkenwoude bodegravfn boskoop goüderak haastrecht moordrecht moercapelle nieuwerkerk ouderkerk oudewater reeuwltk schoonhoven stolwijk waddinxveen zevenhuizen enz Dit blad verschö nt dagelijks behalve Zon en FeestdaRen ADVERTENTIEPRIJS Uat Gouda en omstreken behoorende tot den t ezorgknngJ 1 5 regels ƒ 1 SO elke regel meer ƒ O 25 Van bmten Gouda en den bezorgknng 1 6 refe els ƒ 155 elke reirel meer f O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op der prys LiefdJadigheids advertentien de helft van den pru s INGEZONDEN MEDEDFELINGBN 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentien kunnen worden ingezonden door tysacbenkomst van sr bede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentien en mgezonden mededeehngen bu contract tot zeer gersduceerdei piüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte mier Spr deelde ten voUe de moreele ver ontwaardiging door Grenfell uitgesproken over de vernederende positie waarin Groot Brittannie thans is gebracht wy allen weten dat niet de onafhankelykheid van Slo wakije IS geproclameerd loch de ofhanke lykheid van Slowakye van Duitschland De ondermynende propaganda van Duitschland gaat ongetwyfeid door Sinclair vroeg of deze niet eveneens zou kunnen worden gevoerd m Frankryk België Zwitserland en m andere landen met onheilspellende resultaten voor ipn wereld vrede en de vryheden van Europa Sprekei betwistte dat de politiek van Chamberlain de goedkeuring van de overgroote meerder heid der openbare meening m de wereld heeft gekregen De Duitschers hoonen den premier thans en spreker gelooft dat een onbevooroordeelde lezing van Mein Kampf slechts kan leiden tot de conclusie dat Hit Ier in vereenstemming met Mussolmi wel overwogen naar de heerschappy over de wereld streeft De Britsche leening aan TsjechoSlowakije opgeschort In een uiteenzetting over den fmancieelen by stand aan Tsjecho S owakye heeft HaJi fax m het Hoogerhuis verklaard dat van het bedrag van tien millioen piond sterling een som van milhoen nog met is op genomen en zich nog in de Bank van En geland bevindt Onder de bestaande omstandigheden zal de bank er van m kennis gesteld worden dat geen verdere betaling gedaan moet wor 4en zoolang de toestand niet is opgehel derd Moravie zich officieel onder de junsdictie van Duitschland bevinden De Sitch Oekramsch vry corps dei Karpathen wordt mgelyfd m dit leger Ge neraal Prrhala heeft dit besluit medege ieeld aan de autoriteiten te Boedapest Volgens een bericht uit Oekramsche bron Niebben de JTongaren met gewaagd oi der deze omstandigheden een aanval te order nemen op het Duitsche leger en trekken z I zich terug uit de Karpathische Oekraïne Schoonmaak geeft menige huisvrouw en meifajes ruwe ei roode werkhanden Deze worden wederon spoedig gaaf zacht en blank door Pur I s avonds gelast Tram en busverkecr wor den van hedenavtnd half nege i tot morgenochtend vyf uur stopgezet De afgpv aardigkie en oud minister e as 1 d van de natnnale party van den arbei 1 heeft m een radiotoespraak de bevoll mg aangespoord met de Duitscherssaiwevj werken Trekken de Hongaren zich terug uit Roethenië Teierdil I icl lU t efonecrt uit Oh t i dat hij gpproclanuerd heeft dat het t j cho Slowaaksche leger m de Karpathis h Oekrinp een integreerend deel u tn aakt vin het Duitsche leger omdat Bohemen en HITLER IN PRAAG De Führer neemt zyn intrek in t Hradsehin de oude Praagsche Keizersburcht Generaal Gajda de Tsjechische Führer De bevolking is onthutst door het snelle gebeuren houding aan Dag van vernedering voor Groot Brittannië Wy hebben toegestaan dat de waarheid op zij werd gezet aldus Grenf elL Jn het Britsche Lagerhuis heeft Mimstei Chamberlain een verklaring afgelegd m zake het gebeurde in Tsjecho falowakye De premier begon met te verklaren dat aangezien de regeering er by haar jongste pugii g liet in VS ds geslaagd een garantie overeenkomst met andere regeeringen van het actt ord van Munchen tot stand te bren gen zy de garantie verplichtingen met lan ger al bindend beschouwt Vervolgens verklaarde spr met nadruk er niet aan te twyfelen dat de overeen komsit van Munchen juist js geweest en dat hy gelooft dat zy de goedkeuring van de overgroote meerderheid der volkeren heeft gekregen Ik kan met gelooven aldus de premier dat iets van den aard als thans door Duitschland wordt gedaan door een der on derteek naren der overeenkomst van Mun chen werd overwogen Deze overeenkomst vormde een lege mg en ik ben van mee ning dat de wyze en de methode waarop de veranderingen tot stand worden ge braeht daarmede met in overeenstemming zyn oor den eersten keer bezet Duitschland thans een IJnd waarmede het met door banden van het ras verbonden is Deze ge beurtenia en kunnen met nalaten oorzaak te zyn van verwarring in de internationale situatie y zy er op berekend het alge meene vertrouwen een schok toe te bren gen en dit ia des te betreurenswaardiger omdat het vertrouwen begon te herleven en omdat er mogelykheden voor concrete maat regelen bestonden welke voordeelen had den kunnen opleveren Naar zyn verklaring van 30 Januari ver wyzend zeide de premier vervolgens dat hy toen gezegd heeft dat hy hoopte dat de tyd was gekomen dat anderen een by diage konden leveien welke voordeelen zou opleveren en dit niet alleen aan degenen die er rechtstreeks by betrokken zyn Daarom is het aldus spr natuuriyk dat ik o ep bttieur wat thans is gebeurd Doe laten wy ons met van onzen koers laten afhouden laten wy er aan denken dat de gedachten van alle volken der wereld ge concentreerd blyven op verwachtingen van vrede en terugkeer naar een atmosfeer van begrip en goeden wil welke reeds zoo dik wyls zyn verstoord Het doel van dit land IS en blyft deze gedachten te bevorderen en de methode van geweld te vervangen door de methode van beraadslaging by de regeling van geschillen Lord Hallfax gaf een overzicht van de gebeurtenissen m Tsjeeho Slowakye smds 10 Maart toen president Hacha eenige leden van de Slowaaksche regeenng onder wie de minister president Tiso had ontsla gen om de reden dat zeker deelen van de Slowaaksche regeenng niet voldoenden te genstand hadden geboden aan ondergrond sche actie en dat de federale belangen van den staat daardoor werden t e lreigd Daarna gaf de minister een overzicht van het verloop van zaken in de andere deelen van Tsjecho Slowaky e Grenfell labour oppositie zeide het te betreuren dat Chamberlain het oude pro hleem Tsjecho S dwakye met zoo weinig woorden en zoo weinig gevoel had afge daan Wy behooreii aldus spr tot een land dat steeds groote hulde brengt aan de va derlandsliefde van zyn nationale helden Vandaïtg was er echter geen woord van hulde voor de Tsjechen Spreker is er van overtuigd dat wat vandaag is gebeurd de aigemeene catastrophe naderby brengt Hy voegde hier onder byval aan toe dat Euro pa niet gekalmeerd is De toestand is nu veel onzekerder en hachelyker dan ze maan len geleden Het Huis moet deze ge beurtenissen zjen als een verschrikkeiyk ge vaar voor de re t van Kuropa en voor den onmiddellyken wereldvrede De leider der liberale oppositie Sinclair die na Grenfell het woord voerde zeide dat zyn gevoelens beter werden vertofltt m de rede van Grenfell dan in die van den pre Gedurende twee uur trokken de gemoto nseerde Duitsche troepen door de twee Geen Duitsche troepen in Karpa thisch Oekraïne DE NIEUWE VERKEERSREGELEN Er komen 8 soorten rybewijzen komt een nieuw bord autoweg bestaan de uit een rond blauw bord met een wit figuurtje van een auto De beteekenii van dit bord is dat de betreffende weg gesleten is voor rijwielen wagens liJ en trekdleren en vee en dat voor de hootdiijbaan een stopvcrbod geldt Parallelwegen in twee rich tingen berijdbaar Om onnoodig oversteken van snelveikeerswtgen te voorkomen zullen verschillende parallel wegen en rijwielpaden ook al zijn ter woei szuden van de hoofdVicrkeersbaan zulke wegen gelegen voor het veikeei in twee nchtmgen worden opengesteld Zulks woidt dan aangeduid door recht hoekige blauwe borden met in witte let tcrs het opsclulft inrijden toegestaan voor alle verkeer of inrijden voor wieliijders toegestaan alleen vooi rij wielen j Acht rijbewijzen Rijbewijzen Er komen acht soor ten rijbewijzen tw 1 voor motorrijwielen zonder zijspan I 2 voor motorrijwielen met of zc er zijspan 3 voor motorrijtuigen op drie wielen uitgezonderd motorrijwielen met zijspan en motorrijtuigen i ingericht voor het vervoer van meer dan 7 personen b bestemd of gebezigd voor het vervoer van pcisonen tegen vergoeding cl Ingericht I voor het vervoer van goederen d waar door een aanhangwagen geen wampeer of koflerwagen zijnde wordt voortbe wogen 1 4 voor motorrijtuigen op 3 wielen anders dan genoemd onder 2 en 3 5 voor motoiTij tuigen op 4 of meer wielen met een eigen gewicht van ten hoogste 3500 kg voorzien van luchtbanden en niot behoorende tot de onder 2 van a d genoemde motorrijtuigen 6 voor motorrijtuigen oï of meer wielen met een eigen gewicm van ten hoogste 5500 kg voorzien van luchtbanden met uitzondering van voertuigen Ingericht voor vervoer van meer dan 7 personen van samenstellen van trekker en oplegger en van voertuigen die een aanhangwagen voorttrekken geen kam peer of kofferwagens zijnde voor motorry tulgen op 4 of meerwielen voor zoover niet genoemd onderS en 6 voor motorrijtuigen die aan bepaalde in verband met een lichamelijkgebrek van den bestuurder noodzakelijke tn het bewijs omschreven eiscïienvoldoen De kosten voor de rijbewijzen zullen nader worden bepaald Ingevolge de wegenverkeeiswet zijn de rijbewijzen ö jaar geldig Schei pe medische keuring vooitaan vereischt Nadat in Septembci 19A35 een nieuwe wet inzake het verkeer op den weg do zg wegenverkeerswet tot stand was ge bracht dienden nog de uttvoeiljepalmgen te wolden vastgesteld alvorens de wet ook in werking zou kunnen treden Van deze uitvocrhepalinten resp ge naamd het wegenverkeeisreglemenL en de weg envtikeerst escliikking verscheen de eerste in September 1958 in het Staats blad De KNAC gat van den inlioud dostijdi reeds een overzicht In de dag bladen i Thans is ook de wegenverkeersbcschik king als bijlage tot de Staatscourant ver schenen wiarln nog nadere details wor den gegeven De datum van het tn wer I king treden der nieuwe verkeersregels is nog niet bekend gemaakt Enkele der belangrijkste nieuwe bepalingen laat de K N A C in het kort hier onder volgen Oefenveijiunninjï voor motoniiders Koplampen Alle koplampen moe ten direct worden voorzien van gloei peertjes met hulpspiraal welke door een napje is afgeschermd Met ingang van 1 Januari 1934 moeten alle koplampen van een goedgekeurd soort zijn met rijkskeur behalve de koplampen van autos dit na 51 December 1938 zijn in gevoerd of hier te lande wolden vei vaardlgd Deze moeten diicct van een goedgekeurde soort met rijkskeur zijn Na 1 Januari 1942 mc en ook alleen goedgekeurde gloeilampjes in de kop lichten worden gebruikt Motorrijwielen met een cyllnderinhoud van 60 cm5 of minder laehooven geen goedgekeurde koplampen of gloeiiampeh te gebruiken Motorcarriers mogen twee koplichten van ongelijke verlichtlngssterkte hebben Het licht met de grootste verlichtlngssterkte moet met ingang van l Januari 1942 van een goedgekeurde soort zijn en met oen goedgekeurde gloeilamp worden gebruikt Ook hier geldt dat na 31 De cember 1938 Ingevoerde of hier vervaar digdo moJi ijtuigen reeds terstond van een goedgekeurde soort moeten zijn Nummers De kenteekens dei motorrijtuigen zullen bestaan uit twee lct ters en ten hoogste vier cijfers De cij Iers in groepen van twee Aanduiding einde voorrang Het einde van voorrangsweg wordt aan geduld door het vierkante bordje met oranje middenveld als in gebruik om een voorrangsweg aan te dulden doch thans met eenj zware balk er doorheen Aanduiding autoweg Er Dp Duitsehe troepen die de richting va i de Karpathische Oekraïne gezonden waren zyn teruggeroepen naar Zilina in Noor Slowakye dat zy bes tten De Duitschers bezetten vandaag een heele gebiodastrouk van WestSlow akije Het is waarschynly dat Duitschland de bezetting zal handh ven van dit deel van het Slowaaksche gebied en dat de nieuwe grens tusschen = io wakye en het land der Tsjechen afgebakend zal worden door den loop van den Vah welks strategische beteekenis aanzienhjk is aangezien de linkeroever loopt Inngs d kleine Karpathen De toekomstige status van de Tsjechen De correspondent van Reuter t Beil jn verneemt dat Duitschland met zal pog u de Tsjechen als ras te absorbepren 7 i zuller een mmderhe d in eei bevoorrecht rositie vormen 7y zullen geen milita re i dienst bihoeven te doen en naar allt wii schijnlykheid zullen 7u hun eigpn taal m gen bthouden voor officieel gebruik NUMEMEI AAN DE ORDE Neumann de leider der Duitsch hevnl king in het Memelpebie 1 heeft de Ie Ipn van dn landdag bjeengeroepen en hin medegpdettd dat hy met het oog op der nieuwen toestand m midden furopa zien gerechtigd voelde eventueel de noodige stappen te nemer zondei den landdai t raadplegen Men is van nieenmg dat derf waarschuwing ernstige govolp en zou kun I en hebben Te Berlyn doen geruchten dp ronde d t het Memelgehied Donderdag den steun v ii Duitschland zou vragen Inlijving van Bohemen Henlein en Burckel leiders burger Uik bestuur resp m Bohemen en MoraviP Tn opdra ht van den opperbevelhebbei van bet Duitsche leger generaal Vor Brauchitsch die de bevoegdheden op zich heeft genomen tot uitoefening van de uit voerende macht in dp ondet dp bescherming van de Duitsche weormacht gesteldp gebif den oefent generaal I ist de opperb vel hehber van lep rgroep nummer vyf m Mo lavit de executieve macht uit Generaal Blaskowitz heeft bekend ge maakt dat hy op bevel van den Führer d uitvoerei de macht in Bohemen op ich heeft genomen Henlein is benoemd tot leider van het burgerlyk bestuur by het militaire com mandn Rürckel de commissaris van dp Oostmark IS aangewezen om op te treden als leider van het burgerlijk bestuur m M n i ienn De politiedirectie heeft in overleg met de Duitsche militaire autoriteiten de slui ting van de scjiouwburgen biosco e restaurants caft s en andere openbare gp legenheden te Praa r om negen uur