Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1939

GELD Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritsweg 3 Rotterdam C Inlichtingen postz v antw en afwikkeling schriftelük TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdaj 9 12 Geheele Gebitten f 30 met Karantie Piinloos trekken inbetfrepen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent overal wa r de besorifing pw looper gxjachiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan orta Bureau MARKT 31 GOUDA bH oaie agenten en loopers den boekhandel en de postkantoorea Onie bureaux zijn dagelyka geopend van 6 uur Administratie en itedactie Telef Interc 27 6 Postrekening 48400 Betooging by de grenspaal tlmgarye heeft de Karpathische Oekraïne het Oostelukste deel van den thans met niMr bestaanden Tsj echo Si o waakachen sttót vrijwel gehee bezet Hongaarstir troepen zyn reeds aangekomen by de Pool aehe grens Keed8 werd Chust bezet Hiermede ia de gemeenschappelijke PoolfachHon aarsche grens waar Boedapest en Warschau sedert den zomer van het voris jaar voor hebben geyVerd een feit geworden De vraag ryst in hoeverre met deze liquidatie van het autonome Oekrainsctie gebied een einde ia gemaakt aan de Oekrain che vryheidsbewegung welke er naar streefde het Karpatho Oekrainschg gebied te maken tot een basis voor de bevryding vaü de miilioen en Oekrainers die wonen binnen de Poolsche en Sovjet Kussische staatsgrenzen Berlijn heeft zich niet verzet het is althans met gebleken tegen het Hongaarsche binnentrekken in Karpatho Oekraïne en het schappen eener genjeenscbappelijke PootschHongaarsche grens Beteekent dit dat Berlijn er van afziet de Oelyainsche vrijheidsbeweging te steunen Dat lykt niet waarschijnlyk Deze vtyhiedsbeweging vormt een scherp wapen tegen de Sovjet Unie en heeft voor het Dliltsche Rijk groote politieke en economische beteekenis Ten aanzien van den Duilschen Drang nach Osten speelden en spelen de Oekrainers een belangrijke rol De gebeurtenissen van het laatste half jaar hebben uitgewezen hoe de Duitschers gebrwli weten te maken van agitatie der minderheden m buurstaten Zoowel te Warschau als in Moskou Boekarest en elders zal men daar in de naaste toekomst ongetwijfeld terdege rekening mede moeten houden Intusschen hebben Boedapest en Warschau hun lang en vurig gekoesterden wensch in vervulling zien gaan de gemeenschap pel yke Poolsch Hongaarsche rena is geschapen Gezien den korten levensduur welke de grenzen in MiddenEaropa blijken te bezitten is overigens de waag gewettigd hoelang deze nieuwe situatie zal blyven bestaan Gistermiddag heeft zich in het plaat je Khmiec Oost Karpathen een ontroerende betooging van Poolsch Hongaarsche broejerschap voorgedaan ter gelegenheid van Mt herstel der gemeenschappelyke gren sschen de beide staten na een onderbreking gedurende 1G6 jaar De eerste Hongaarsche patrouille welke tie ppenapaal naderde riep in het PoolschpWve Polen waarop een eere compagnie van het Poolachq leger onder leiding van generaal Boruta Spiechowicz antwoordde m de kreet Leve Hongarye De Poolsche generaal drukte den commandant der patrouiÜe stevig de hand Br werden door de commandanten harte Ipe toespraken gehouden waarin uitmg werd gegeven aan vreugde over de verwe MWiiking van een eeuwenouden wensch dorj Bescherm Uw Ifeel I verzorg hoor dageli ks goi gel droog mef Zi 15 t panniiig op Duitsch economisch Wen wordt verminderd aldus Financial News Voortaan zulle Tsjechië en Slowakije Ml uitmaken van het economische stelsel Duitschland en het onmiddellijk gevolg J efvan zal zyn dat de spanning op het tRche economische leven wordt vermin j ïegt de Financial News in een ar f over De economischfe winst voor tflchland na het uiteenvallen van Taje ihosiowakye Duitschland zoo ven olgt het bla l zal fl controle verkrijgen oyer ongeveer 60 joillioen pond sterling aan goud buitenJ dgche deviezen en realifeeerbar activa leveng krygt het de beachikkingi over een te hoe vcelheid Tajechisch oorlogamatc Wl de controle over de indu ttrie en over a i ierve aan arbeidakrachten Op dei langen duur zal dit mis schien anders wor Gouda REUNIE Vanaf Vrijdag 17 Maart tot enme nu das 21 Mrl Ut el óék ee s Dinsdag Ben gebeurtenis TYRONE POWER AUCE LAY e DON AMECHE UI IKVING BERLIN S ALEXANDER S RAGTIME BANO Als extra tweede hoofdfilm GENE RAYMOND en ANN SOTHERN in Een avontuurlijk meisje Toegang boven 11 jaar rlJdag 8 Populaire Voorstelling E lrte25 40 en 60 cent voor ieder Zondagochtend om 10 30 uur 19 Maart PETER LORRE en DOLORES DEL RIO in DE SPION DER LANCIERS Entree 25 10 en 40 cent Woensdagmiddag 2 uur MATINEE vjMi iederen leeftijd THE RITZ BROTHERS in Drie Malie Invaller SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrijdag 17 IMaait t m Woensdag 23 Maar EEN PBACUUGE SPANN1 ND1 BitAMATISCHE I ILM ZOOALS IN GEEN JAKKN IS VEKÏOOiND MEISJES ACITEE TRALIES BK FILM DIE OVEilAL EEN GEWELDIG SUCCES WAS In de Hcofdrollen COEINNE LUCHAIRE ANNIE DMCEAUX ROGER DUCHESNE Toegang boven 18 jaar Qratis fietBenstaüing ZONDAGOCHTEND 19 MAART om IflCuur 30 DB VOLMAAKTE ip EUEENPlLM DE NGËSCHREVEN WET met SYLVIA SYDNEY FRh D MA MURRAY HENRY FONDA Vrydagas vertooning van de NIEUWSTE FILM van BENJAMINO GIGLI MARIONETTEN Tlialia theater Vanal VrQdag 17 Maart presenteeren w de Trlomphale METRO OLDWYN MAYER FILM MARIE ANTOINETTE NORMA SHEARER TYRONE POWER CASSA 10 1 our vjn m des avoiKb na 7 mir ¥ RUDAB POPULAIRE AVOND 25 40 60 cent GB LIE Ijpv leve men in ei WAT DOET GBTLIEVER Duur wonen in een huurhuis en Ijfw leven lang huur betalen Of goedkoop wonen in een eigen huis en toch 20 jaar of korter het hms geheel afbetalen Hooge hypotheekrente betalen of het rentebedrag gebruiken om Uw schulM af te lossen N V I30UWKAS ROHYP AMSTERDAM Ministerieel goedgekeurd Bankier De Twentsche Bank N V Utrecht Vraagt inlichtingen bü den Hootdvertegenwoordigcr JOHAN DESSING WESTHAVEN 45 GOUDA Toegang bo rea 18 Jaar Vliordeetiger f is U toch op den duur wanneer Uw wasch behandelt wordt door de Modelwasscherij GRAAF FLORISWEG lia ll5 TELEjF 2084 REEDS VELE JAREN gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor STUCADOOR enWITWERK naar Firma W IDENBURG ZONEN Vanouds gevestigd alleen Kleiwegstraat 22 24 Tel 3353 VLUG EN BILLIJK Maaiai Uw icoffie D llendige rheumaltek knakt ml n I vm Mtlllocn n mtnichan d r loo voor tondtn vonden hun levsnivrtugde waar Zoodrs liJ rheumatliche plJn krijgen naman ze een Witte Krult poeder tablet of cachet Dit geeft hun montere opgev aktheld In ptaab van pijn en depressie Wttte KruH ptfeders hebban geen énkele schade Itjka of ongawanschta nevenwerking Prlji per poeder 5 et Per doos van Ifi poedan tablettan of oaeheti 45 et per koker van 24 tabletten 80 et Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten ir HEJllE DUTJM OE jSTGEF ST 1 ZlZ fSs Wde beste voor DEM mmtt Open Uw woning voor een zonniger sfeer AAG UW BEHANGER OE NIEUWE T BEHANG STALENBOEKEN MET DIT MERK OP HET KAFT Binnen enkele uren en binnen de grthzen van elke beurs I Want dit is het v Keugende van R Dbehang het brengt kunsivolle wandenïooi voor een bescheiden prijs Vraag Uw behanger de nieuwe R Dstalen boeken ter im age zij toènen het behang op volle rolbreedte Serie 50 is de keurverumeling doch zie vooral ook de serie 47 48 en 49 die extra voordeelig zijn Zaak is te letten op het R D merl want aileeo boeken met dat merk op het kaft bevatten de ori ineele R Öbehaogsels gedrukt in de 6joe en mooie Fixa Color kleuren u alletwegen het devies van R D door licht en kleur n opgewekter binnenhuis sfeerl weerklank vindt voltrekt zich in de Nederlandsche woning een gelukkige verandering Weg met alle saaie wanden heet het nu weg met het kunstmatig versomberen en verkleinen der kanjers R D BEHANGSELS Tomxalm in nipniim itiilm Ja lamls Gelukkig het huis dat nu vernieuwd wordt nietR D behang Ruimer kamerS lichter en zonniger Intimiteit in de huiskamer weldadige rust iq de slaapkamers een prettig aanaoend welkom hier in gang en hall een herboren woning pjo 19985 77e Jaargang Vrijdag 17 Maart 1939 mmm mmmr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BfRCrAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTREC HT MOORDRECHT MOERCAPELLE I UWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschy nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkringj 1 5 regels f 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring1 6 refeiels ƒ 1 65 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 böslag op den prijs Liefdadigheida advertentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regpls ƒ 2 25 elke regel meei ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en mgezonden mededeelingen by contract tot zeer geraduceerden prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte KARPATHO OEKRAINE HONGAARSCH Boedapest en Warschau bereiken hun doel een meenschappelijke PoolschHongaarsche grens b millioen pond sterling per maand Deze afvloeiing kon korten tijd gehandhaafd worden doch zou bij aanhouding weldra ernstige gevolgen gehad hebben voor de Duitsche mogelijkheid tot invoer van de oflsentieele grondstoffen en levensmiddelen Indien Duitschland de effectieve controle verkrijgt over het Tsjechische betaalmiddel zal Duitschland den voorraad goud buitenlandache deviezen en realiseerbare buitenlandsche activa ten bedrage van bijna 6 millioen pond sterling in beslag nemen een som gróót genoeg om Duitschland s verliCo aan deviezen m de eerstkomende twaaK maanden te compenseeren In sommifje Londensche bankkringen gaf men gisteren te kennen dat de goudvoor raad van de Tsjecho Slowaaksche Nationale Bank welke voorraad thans in loonden wordt bewaard niet aan Duitschland map worden uitgeleverd Men herinnerde aan liet feit dat toen Duitschland een jaar geleden Oostenrijk inlyfde de Engelschcautoriteiten aan de Duitsche regeering al het goud en at lingtegoed van de Ooatenrijkscho Nationafe Bank dat toen bij de Engtelsche Bank was ondergebracht hebben overgedragen In het huidige geval echter zoo redeneert men zouden de Britsche autoriteiten gemachtigd kunnen worden het bezit van de Tsjecho Slowaaksche Nationale Bank te bewaren totdat TajechoSlowakije zijn vrijheid zal hebben herkregi ii Het achterhouden van dit bezit to Lon den zou eveneens een garantie kunnen vor men tegen een in gebreke blijven v in Duitschland wat betreft het handhav n van den dienst op de Tsjechische buiten landsche leeningen a Maar zeer verrassend werd zooals mef zich zal herinneren op 11 Maart j l Gajda bü presidentieel besluit hersteld in nrang van generaal van het Tsjecho Slowaaksche leger beide landen een gemeöhschappelijke grens te krijgen De president van den Poolschen senaat Miedzinsky deelde in den Senaat mede dat de Hongaarsche troepen aan de Poolsche grens waren aangekomen Hy verklaarde dat met de zusternatie een handdruk was gewisseld voor eeuwige trouw vriendschap en goede buurschap De woorden van den president gingen onder in een hartstochtelijke ovatie der senatoren Karpatho Oekrame grenst in het Westen slechts 50 tot 60 K M breed is gerekend van Polen tot Hongarye was het meest oostelijke aanhangsel van TsjechoSlowa kye Tot voor kort wisten slechts politici iets van de beteekenis van dit afgelegen en arme gebied De openbare meening was er slechts van op de hoogte dat deze landstreek als verbinding tusschen Praag en Sovjet Unie een rol speelde Karpatho Oekraine grens in het Westen aan Slowakije in het Noorden aan Polen in het Zuid Oosten aan Koemenie en in het Zuiden aan Roemenië en Hongarije Het bestaat uit twee zeer van elkaar verschillende landschappen de eigenlijke WoudICarpathen in het Noorden en een strook der Hongaarsche laagvUkte in het Zuiden Afgezien van zijn geografische beteekenis al s grensdistrict waarin de meest verschillende volksgroepen Hongaren Slowaken Polen Roemenen Duitacher i en als belangrijkste volksgroep de Oekrainers elkaar ontmoeten bezit het land bodemrijTcdommen en andere economische voordeelen die den diplomatieken stryd der mogendheden begry pjijk maken Vooral haar liggin f maikt de Karpathische Oekraine belangrijk Het Karpathisch Oekrainsch gebied heeft een overwegend agraru h karakter Op de ruim ill OOO K M 2 leven circa 600 000 menschen waarvan er ruim 400 000 in den landbouw juim 55 000 m de industrie en byna 24 01H III dt n handel werkzaam ijn Dt druivenoogfat schat men op 5 4 millioen ton welke 27 K miUioen H L wijn kan opleveren De tabaksopbrengst wordt geraamd op ruim 1000 ton Het aantal meelfabneken bedraagt 5S5 welke een dagelyksche capacit t van 49a ton graan tarwe en rogge heblen zij bieden werk voor 900 arbeiders Wan ieer de bebouwing en de cultuur van verstjjillende gewassen intensiever pUafts vondfzouden talrijke landbouwproducten in belangryke mate kunnen worden uitgevoerd Voor Hongarije heeft dit gebied met zyn dichte bosschen en ryke bodemschatten groote beteekenis De herziening van het verdrag van Tnanon is met fle bezetting van de Karpathische Oekraine weer een belangrijke schrede verder gebracht Welke toekomst wacht de Karptho Oekraine en de Oekraïner Hoe zal de situatie zich verder ontwikkelen onder den druk van Duitschen expansiedranR Hongaarach reviflionLsme nationaal streven van minder hedon en Poolsch Roemeonsch Russisch streven naar zelfhandhaving Deze man die drie keer van vaderland veranderde door na in het Oostenrijksche leger eerst in de Russische en daarna in de Tsjecho Slowaaksche weermaeht dienst t € nemen en met een wel zeer avontuurlijken levensloop is thans Fuhrer van het Tsje ehische volk geworden Hy is 47 jaar en staat dus nu voor een nieuwe periode in zyi zoo wis selvallige leven HiJ heeft een vier de vaderland het Duitsche Ryk zyn diensten aangeboden Geen territoriale ambities Karpathische Oekraine vraagt hulp tegen Hongarfle Reeds 4 dagen vloeit er bloed Noch Roemenië noch Duitschland komen tusschenbeide Het Ceteka meldt de minister van buitenlandsche zaken der Karpathische Oekraïne heeft aan alle buitenlandsche ambassadeurs te Berlyn het volgende telegram gezonden Eeeds vier dagen vloeit aan de grenzen der Oekraine bloed in een niet verklaarden oorlog Vraag namens de regf rinjjfder Karpathische Oekraïne de inmenging van uw hooge regeering bij de Hongaarsche regeering opdat de kwestie der Karpathische Oekraine langs diplomatieken weg en niet door wapengeweld wordt opgelost Tsjechen vluchten naar Polen en Roemenië De komst der Hongaren ia voor vele Tsjechen aanleidinj geweest de Karpathen Oekraine te ontvluchten Ongeveer lO 000 Tsjechische militairen en ambtenaren mft hun familieleden zijn met twee treiren over de Poolsche grens gekomen Slechts enkelen hunner wisten wat er met hun land gebeurd was Mannen vrouwen en kindfren die niets te eten hebben gehad bestormoen het stationabuffet Zit zagen er verwilderd en koud uit en 71 boden T fjechiach bankpapier aan om wat heete thee te krijgen Zelfs probeerden ij hun zilvergeld by het gewicht te verknopen Warme dranken waren er echter niet te krijgen Er waren alleen lekkernijen In den eersten trein bevonden zich 400 vluchtelingen o m dou ne ambtcnaith grei sbewakers biirgerambtc iaren schoolmeesters met kinderen vrouwen met kleine kinderen tenvij veel familie ook do honden hadden meegenomen Een oude douane ambten aar huilde toer hij verklaarde dat de menschen niet wisten v at met ben zou gebeuren nu zij geen land meer hebben Te Lwow Lemberg is een commissie gevormd welke de verzorging op zich zal nemen oor de vluchtelingen voor dezen met speciale treinen weer naar Bobemen zullen worden teniggezonden Ook bij den Roeraeenscren grenspost Sighet is een duizendtal Tsjechische vluchtelingen meest vrouwen en kinderen uit Je Karpathen Oekraine over de grens getrokken Zij hadden niets bij zich en By Tecau is een Tajechisch regiment over d grens gekomen het is ontwapend Volgens Rador neemt het aantal vluchtelingen uit de Karpathen Oekraine van uui tot uur toe De autoriteiten overwegen d mogelijkheid hen in dorpen in de omgevi ip van Sighet onder te brengen De diplomatieke medewerker van de Times die een opsomming geeft van het gioote aantal malen dat Hitler met nadruk heeft verklaard geen territoriale ambities meer te hebben meldt dat de meest recente verklaring van Hitler in dat opzicht een paar uur vóór het begin van de interventie in TajechoSlowakye werd gegeven Op Dinsdagmiddag toen de Duitschetroepen zich aan het concentreeren warenbij de pirens van Tsjecho Slowakije en opeen oogenblik dat sommige afdeehngen zooals later ia komen vast te staan reedsde grens over waren kregen de Britdcheen de Fransche ambassadeur van het departement van buitenlandsche zaken te Berlijn de verzekering uit de meest bevoegdebron dat Duitschland in het geheel nietvan zins was een drastische actie te ondernemen Het schijnt dat bet vooral op grond van dit voorval is dat de Britsche regeering instructie heeft gegeven in de Wilhelmrtrasae om inlichtingen te vragen Terwijl de diplomaten de gevolgen van dezen coup aan het bestudeeren zijn en economen de riskdommen in het bijzonder oudvoorraden aan het schatten zy n welke nu aan Duitschland zullen toevallen berekenen de militairen hoeveel oorlogsmateriaal in handen van de Duitschers zal komen DK FüHRER DER TSJECHEN Gajda s avontuurlijke loojpbaan Drie nationaliteiten Het IS niet de eerste maal dat Gajda de Tsjechische fascistenleider die thans Fuhrer der Tsjechen is geworden de aandacht van het grooV pubiiek op zich vestigt Reeds meer dqn e ns was zU i naam betrokken by i pzienbarend gebeurtenissen Op 14 l Vbruan 1892 werd te Cattaro in het toenmalige Oostenryk Rudolf GeiGi geboren By het uitbreken van den oorlog werd hy als onderofficier ingelijfd by een Oostenrykach regiment aan de Montenegrynsche grens Hy Üep toen over naar de Montenegrynen waar hy als dr Gajdi dienst nam Kort daarop trok hy naar Rusland en diende daar in het tsaristische Ie ger Hier hielp hy mede aan het vormen van een Tsjechisch Legioen bestaande uit Tsjechische overloopera en krijgsgevangenen In 1916 toen hy dua 24 jaar oud was werd Gajda opperbevelhebber van het j Tsjechisch Slowaaksche Legioen in Rus land Juist toen hy uit Siberië naar het j westen wilde trekken kregen de bolsjewisten het bewmd m handen Dadelijk slooi hy zich aan by admiraal Koltsjak wiens dochter hij gehuwd had om hem te helpen Rusland van het bol ijewisme te bevrijden Deze veldtocht mislukte echter zooala men weet en over Wladiwoatock keerde Gajda m 1920 naar Europa terug Te Praag ve d hy metf groot eerbetoon ala generaal ontvangen maar vóór zijn militaire loopbaan in TsjeehoSlowakije voort te zetten ging kü drie jaar naar Saint Cyj de Fransclie Krijgsachool In 1926 waa hy chef van den generalen staf van Tajecho Slowakije Hii lyerd er echter van beschuldigd tydenp i Verblijf te Parjja militaire geheimen aaTdf bolsjewieken te hebben uitgeleverd Bewü zen waren er niet voldoende en na een uitgebreid onderzoek werd hij in 1926 op pensioen gesteld Tevens werd hij van chef vai Jen generalen staf gedegradeerd tot reaerve soldaat en wegens zware neurasthenie van Ondertusschen was Gajda in de politiek gegaan hy was fa scist geworden en iu 1927 werd hy te Bmo tot partijleider verko7en In 1929 volgde zi n veroordeeling tot twee maanden zware kerkersstraf wegens een In 927 gepleegden overval opeen tfiatsbeambte en diefstal van belangryko papieren Zijn straf zat hy echter pas in 1932 uit In het najaar van 1929 hadden dé herfst verkiezingen plaats en Gajda zag zich in het parlement verkozen Toen hy echtei ♦ egen zijn juiat uitgesproken vonnis in hoo pe beroep ging verloor hy niet alleen zyn proces maar met zyn kiesrecht ook ziJn zetel In 1933 pleegden de Tsjecho Slowaaksche fascisten een overval op de kazerne van Brno Gajda verda iht van medeplichtigheid werd eerat vrijgesproken maar later tot zes maanden zware kerkerstra veroordeeld Na deze st af uitgezeten te hebben nam hy in Mei 1934 weer zitting in het parlemöA In NovemboBoSR na de Septembercr sih en alle noodWKge gevolgen van dJen maakte Gajda B rentree op het politieke tooneel Hy eisBj reVisie van zy n proces van 1926 waarbiRiy gedegradeerd was en beschuldigde de Tsjechische regeering ervan Russische telegrammen nagemaakt te hebben die Gajda dan uit Parijs naar Rusland zou hebben gezonden De processtukken waren echter op ge heimzinnige wijze verdwenen men gaf Gajda weinigi kans op Tehabilitatle De ontwapening van het Tsjecho Slowaaksche leger beteekent dat de uitruating van een staand leger van veertig divisies overgenomen zal worden een apparaat dat bovendien in verband met de Septembercrisis van verleden jaar geheel gemoderniseerd was De befaamde Skod a fabrieken met hun 30 000 arbeiders worden Duitsch evenals de wK nfabrieJten in Brno BovendicTi waren er 25 andere fabrieken in Tsje choSlowakije v or het gieten van kaï onnen on het maken van geweren en 9 fabrieken voor de constructie van tanks en pantserauto s Bovendien moet men bedenken dat de Tajecho Slowaaksche regeering al eenige maanden vóór de crisis van ver leden jaar een volledige industrieele mobilisatie aan het perfect oneeren is geweest PALESTINA CONFERENTIE Joden verwerpen de voorstellen der regeering Joodscbe commissie besluit zichzelf te ontbinden Is Duitschland erop vooruitgegaan den Tsjecho Slowakije was een groot invoerland Misschien zouden juist daarom zyn behoeften een krachtigen druk uitoefenen op Duitschland a meest kwetsbare plek zijn hulpbronnen voor buitenlandschc deviezen Op het eerste oog wint Duitschland ongctwyfeld ontzaglyk veel het is Pfeen goheim dat het Duitache economische sM se de laatste vier maanden aan prn atige en snel toenemende spanningen deels veioorzaakt door den onbevredih genden V uitenlandachen deviezentnestand en deeh door de buitengewoon groote eischen die aan de productie en arbeidscapaciteit van het land worden gesteld waa blootpesteld In beide opzichten beteekent de annexatie van Tfiiecho SIon akvie vOor DuHachland een belangrijken en onmiddellyke bulp Gedurende verscheidene maand pn heeft Duitschland goud en buitenland ache déViezen verloren tot een bedrag van meer dan l Associated Press verneemt dat de Joodsche commissie voor de conferentie inzakePalestina vandaag besloten heeft de voorstellen vervat in het nieuwe plan der regeering onaanvaardbaar te achten alabasis voor Pen verdere bespreking of overeenkomst De commissie heeft de Joodache delegatie van haar besluit in kennis gesteld zü heeft voorts besloten zichzelf te ontbinden De Joodsch Palestijnsche gedelegeerden zullen hedenavond naar Palestina terugtkeeren Reuter meldt nader dat vernomen w rdt dat de Britsche voorstellen inzake Palestl la de tot le Joodache immigratie gedurende de eeratvolgende vyf jaar beperken tot 75 000 n l l5 000 per jaar Naar het schijnt zal de Hooge Commissaris echter gemachtigd worden het jaarlijksche gemiddelde te varieeren in overeenstemming met de opflemlngf apaciteit van het land echter zonder de limiet voor de vijf jaar te over sebryden