Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1939

DE NATUUR IS NIET TE VERBETEREN De geneeskracht de geur en de smaak van het edele natuurproduct Verfijnd versterkt door de moderne weldoordachte fabricage Alles tezamen KING PEPERMUNT TONhlEMA C SNEEK buizen voorkomen Hiermede is een grootere lengte van het hootdbuizennet uüodig van circa 2£ü a 300 meter Ledenvergadering Zoetwatervisscherij De afdceling Recuwijk Zoetwatervlsschcrij houdt Maandag 16 Maart a s in de zaal van den heer N J van Dam oen ledenvergadering Op do agenda komt o m voor aankoop van pootvisch van de Ncderl Heidermaatschappij De dief gesnapt De veehouder W van Leeuwsn wonende aan den Kerkweg had steeds waargenomen dat ecndcneleren uit de cendennesten op onverklaarbare wijze verdwenen Er werd een val gezet en dezer dagen gelukte het om een der dieven in de val te vangen n I een bunsing Hot bleek dat een aantal bunsings Jacht maakte op de eieren In een klein tijdsbestek werden op de boerderij een drietal bunsings gevangen De huid van het laatst gevangen exemplaar werd verkocht voor ƒ 1 50 In de wetering gereden Het 8 jarig dochtertje van de familie Schouten in de afd Sluipwijk rijdende op een rijwiel maakte zich bang voor een achterop rijdende auto met het gevolg dat zij in de wetering reed Het ongeval werd opgemerkt door mej Tr Bont die zich gekleed te water begaf en let meisje behouden op den wal bracht verkoop boter en vet Tot de verkoop van gocdkoope boter vet en vleó ch ln blik aan v crkloozen is voor den tijdsduur van zes weken opgedragen aan de wlnkehers Q A Boon WfeLh Venteweg mej Haverkamp Rceuwijkschebrug J van Dam Rceuwijksche brug en G R Boon sGravenbroeksche weg Arbeidsbeur Bij de arbeidsbemiddeling staan deze week iie werraiBt kenden ingeschreven tegen vorige week 172 Bij de spaarregeling fitaan thana 73 spaarders ingeschreven V Gevonden voorwerpen Over de laatste week werd bij de politie als gevonden voorwerpen aangegeven een electrlsche koplamp terug bij C J vaxi Harskamp Middelburg B 38 een belastin gpla a KJe terug bij A Oilman afd Middelburg Als verloren werd aangegeven een belastingplaatje spreken En ondanks dat allea w b er gMtadig werkloosheid in het bouwbedrijf Wie het snappen kan zegge het Overal waar je in den Haag loopt in de middenstad in de buitenwijken overal zie je schuttingen waarachter gebouwd of verbouwd wordt Het aantal woningen dat geregeld g©r ei komt is meer dan noodig voor den aanwas der bevolking Voortdurend worden ojide gebouwen gesloopt om er nieuwe te do ï verrijzen gansche ryen straten verschijnen jnaar toch werkloosheid Of zouden er misschien te veel bouwrakarbeiders zijn Wie weet hoe het ln vroe ger jaren was en ia daaruit geen learing t putten Hegeeren is vooruitzien Heeft man ai eena getracht vooiHiit te zien wat dit aU op den duur worden mo t HAGENAAR j Openbare bijeenkomst K S A Met modewerking van hcfmannenr zangkoor Inter Nos te Reeuwijk onderleiding van haar directeur de heer H O Carlicr hield de K S A een openbarebijeenkomst waarin als spreker optradprof M M H Haring uit Heemstede met het onderwerp Actie voor God en de kerkstrijd die steeds gevoerd moetworden Door ien voorzitter der K S A de heer heer H G CarUer werd de avond op de gebruikelijke wijze geoperid en den spreker zoowel als alle opgckoipenen welkom geheeten Pastoor A Hakkeling heeft ten slotte den spr gedankt VQor zijn schooit woorden Bewaarplaats voor benzine I Het verzoek van den heer H Oosterom f i de afd Middelburg om een onder grondsche lwwaarplp at Voor benzine j met daaraan verbonden mcetpomp te mogen plaatsen ls dooï Burgemeester en Wethouders ingewilligd Burgerlijke Stand GEBORBN Hendrikus Anjonius z v H A Mocrings en C J Rietveld Hendrika Dirkje Wijna d v P van Hoog en W J van Roo n Martijntje d v C J Kamp en A van der Plas GEHUJYD Adr van der Star 2i jaar en Jansjü van der StaV 23 jaar OVERLEDEN Pleuntje van Es 81 Jaar echtg van D Slappendel houd van de tpoorUjnen en spoorbrugBen Daartegenover zoo zegt men dan maakt de auto gebruik van door het Rijk of de Provincie aangelegde wegen Deze commissie moeSt nu liagaan of de door de auto betaalde belastingen zooals wegenbelasting belasting op benzine enz wel voldoende zijn om daaruit de kosten van den aanleg en het onderhoud der wegen te betalen De commissie heeft zich zoo zorgvuldig moBeUjk van haar taak gekweten ZIJ heélt een opstelling gemaakt waarin alle denkbare kosten ook die welke ln de steden gemaakt worden voor zoover deze ln aanr merking komen zijn opgenomen Daarbij hnft zlJ ramingen gwnaalct UIT DEN OMTREK BERGAMBACHT Gemeenteraad Vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag it Maart Na opening der vergadering niet gebed doqr den Voorzitter werd door hem medegedeeld dat de heer A Oskam I iin alwezig was wegens ziekte Op verzoek van tiet tioofd van d£n luchtbesciiermlngsdienst wordt onder het nieuw te bouwen hulppostkantoor een kelder gebouwd Lot opberging van matenaïen van den luchtbescliermingsdienst wat waarschijnlijk 3üü zal kosten Uit het Jaarverslag van de commissie tot wering van schoolverzuim blijkt dat in het atgeloopen jaar 4 vergaderingen zijn gehouden en 2ü gevallen van schoolverzuim werden onderzocht Vervolgens werd do geloofsbrief van het nieuw benoemde raadsUd den heer A J van Zwlenen onderzocht en goedgekeurd Daarop werd de heer Van Zwienen door de iieeren W S van Dam en J de Graaf binnengeleid on legde hij in handen van den Vooi zltter de belofte af waarna hij zatting nam Op voorstel van B en W werd de zekerheidstelling geitieente ambtenaren opgeheven Daarna werden eenige comptabiliteltsbesluiten goedgekeurd Voorstel van B en W om het schuiten tenen voetveer over de Lek wederom aan de N V Bergstoe l i pontveer te verhuren waartoe eeift iterzoek was ingekomen van het bei ujj b het pontveer om onder dezelfde voorwaarden en verplichtingen de huur te doen voortduren Door den Voorzitter wordt medegedeeld dab bedoeld poritveer voor Jöü gulden per Jaar wordt verliuurd gedurende den tijd van zes Jaren Daar echter veranderingen te verwachten zUn wegens den aanleg van den nieuwen weg die vermoedelijk wel achter het kerkhof zal omgaan en aangezien ook aan den anderen kant van de Lek wel een nieuwe weg zal komen stellen B en W voor de vertiuring aan te gaan voor den tijd van b Jaren doch bij verandering van de situatie een opzeggingstermijn op drie maanden vast te stellen Alzoo besloten Voorstel van B en W tot het aangaan van een tijdelijke kasgeidleening De Voorzitter zegt dat het hier niet veel voorkomt dat er om een tijdelijke kasgeidleening wordt gevraagd doch dat de oorzaak hierin ligt dat het bouwen van een hulppostkantoor uit het kasgeld zal worden betaald Aldus goedgekeurd Daarna gaat le Raad in geheime zitting tot tiet bespreken van de voordracht voor de benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school Na heropemng der vergadering wordt daarover gestemd en wordt met aigemeene stemmen gekozen no l van de voordracht mej H E t Hart te Boskoop thans kweekelinge met akte aan die school Vervolgens deelde de Voorzitter mede dat het in de bedoeling Ugt om no 3 der voordracht nej C Aaldjjk te Streefkerk met Ingang van l April a s tö benoemen tot kweekelinge met akte in de plaats van meJ H E t Hart Op voorstel van B en W wordt overgegaan tot vaststelling van een nieuw ambtenarenreglement waaraan eenJge artikelen zitn toegevoegd o m dat de bezoldiging van ambtenaren die onder de wapenen moeten komen zal doorgaam Verder deelde de Voorzitter mede dat de tijdelijk voor drie maanden benoemde haven en waagmeester P Bod een goed ambtenaar blijkt te zijn doch dat de tijd nog te kort is om daarover een goed oordeel te vellen hij stelde voor hem opnieuw tijdelijk te benoemen van 1 April tot 31 December 1959 waarmede de Raad accoord ging Bij de rondvraag vroeg de heer J de Graaf wanneer een aanvang zal worden gemaakt met het bouwen van het hulppostkantoor waarop de Vooi zitter mededeelde dat de aanbesteding zal plaats hebben op Zaterdag 25 Maart a s Hierna sluiting OUDERKERK a d IJSSBL Gemeenteraad VriJdagmorgftn vergaderde de gemeenteraad onder voorzitterschap van togemecö ter Mr F J van Beeck Calko De hoer G C van der Ham was met kennisgeving afwezig Na opening met gelrad gang ae Raa J met de notulen accoord Daar de vergadering de eerste was m hn Jaar hield de voorzitter zijn gebruikelijk Nieuwjaarstoespraak Hy wenschte den raadsleden het beste toe in het komeudu jaar memoreerde de aangename sairfenwerking en hoopte op bestendiging daar van ook in dil komende jaar De werkjousheid verbeterde in het voorbygêgane jaa voor de gemeente niet onbelangrijk Of d van blyver den aard zal zijn valt niet U zeggen Voor 1939 laat dit zich goed aan zien en ook het financieel aspect van df gemeente is gunstiger Tenslotte hoopte app dat Goda zegen op den arbeid van den raad zou jniaten in hnt belang der meente Wethoudöfr J de Jong Cz beantwoord ïf namens deri raad deze woorden door di n burgemeester wijBheid en kracht toe tt wtffischen in zijn mbtelük werk tot hcH der geftieentei Da a kwamen de ingekomen stukk i aan dp orde Het verzoejc van de caféhoadêrs om het slujtingsi r der cafe s op Chr feestdagen te bepalen op 10 uur werd z h 9t afgewezen Twee requesten van den he r Joh Schinkel en één van den heer A Visser bztr fende de vuilophaaldienst werden tftr afdoening in handen gesteld van B en W De heer L de Jong ex doodgraver veizocht om een toelage voor het opleiden van den nieuwen functionaris Besloten werd hom een toelage van ƒ 25 toe te kennen Een viertal kamerstukken behelzende goedkeuringen van raadsbesluiten passeerden voorts de revue Vervolgens werd een wijziging aa nr e bracht in de gemeente reken ing 1937 Aarvankelijk na aflossing van ƒ 5900 op tekorten van vorige dienstjaren had de reki nlng een batig saldo van ƒ 7880 De rcgeermg wenscht echter niet bü te dra n m oude tekorten waarom voorgesteld weid tieze post te schrappen waardoor het batU saldo ƒ 13 780 wordt Dit wenschen B en W te gebruiken voor terugbetaling van de noodlijdendheidsbijdragen etc zoodat er ecu batig saldo van ƒ 79 overblijft Aldu i word de rokenmg voorloopig vastgesteld Uit een vraag van den heer Ant den Duyf blepk nog dat het res teerend tekoit van vorige dienstjaren nog ƒ 23 500 bedraagt Daarna stelden B en W voor over te gaan tot wy ziging van de begrooting lOHf De gelden voor de werkloosheidsuitgaven werden volpens nadere raededeelingen dfr regeering vastgesteld op ƒ 33 500 te weten voor steun ƒ 14 500 voor werkveischaffin ƒ 19 000 Voorts werden diverse posten zooveel mogelyk in overeenstemming gebracht met de werkelijke uitga er Voor de kosten van besmettPly Tce ziekten diphterie werd o a geraamd ƒ 2650 Z h st werd tot de voorgestelde wijzigüigen besloten By de volgende vaststelling van het voorpchot aan de Byz Scholen over 1939 we iden de kosten per teerling aan de O L school bepaald op ƒ 8 80 Volgens deze b rekening werd voor de Byz school 1 efr subsidie van f 1971 20 vastgesteld Voor qchool 2 ƒ 1598 80 I Daarna werd het ambtenarenreglementin dien zin gewijzigd dat aan de ambtena reno a de verplichting worJt opgelegd imedewerking te verleenen aan de oefeningen voor den luchtbeschermingsdienst het jgeen met als overwerk zal worden b Bchouwd I In de verordening op dep vleeschkouringsdienst werd de aanduiding gemeenteveldwachter veranderd in die van RiJksveldwachter In de verordening op de heffing van Vsmettelijke ziektegelden werd opgenomen en tarief voor z tü over ontsmettlng In de legesverordening jachtakten wem bet woord invorderingsverordening gewijzigd in belastingverordening Voort werd zekerheidsstelling veranderd in fraudeverzekering In de rondvraag vroeg de beer T deJong nf het wel voldoende de aandacht had van B en W dat arbeiders uit dezo gemeente rn de Centrale Werkverscbaffin minder verdienen dan die uit anden g meenten De voorzitter zeide dat dit afhing viv de basis uurloonen die worden vastgesteldnaar verhouding van de loonen in het vrijrbedrijf I Gezorgd moet worden dat de werkverschaffingsloonen den prikkel om werk tvzoeken in het vrije bedryf niet wegnemen Wethouder C Evegiroen wees er op dat de Ouderkerksche arbeiders zeker niet minder prestoeren dan die uit andere gemeenten en dat het daarom als een onb JIjjkheid wardt gevoeld Het voeren van obstructie hiertegen zal echter wel niet helpen De S D A P uit den Raad Van Ingewijde zijde vernomen wij dat de plaatselijke afdeeling van de S D A P voornemens Is bij de a s gemeenteraadsverkiezing geen Candida tenlijst meer Ln te dienen Tot dusver had voor de S D A P in den Raad zitting de heer Gk C v der Ham Helpt Elkander Zaterdagavond kwam de Vereeniging voor Zlekehhuisverpleging Helpt Elkander in buitengewone aigemeene ledenvergadering bijeen Zooals bekend is de toestand van definanciën niet al te best zöodat het bestuur maatregelen tot saneering moestvoorstellen Op de onlangs gehoudenJaarvergadering der vereeniging konmen dienaangaande xim tot een beslissing Atomen De voorzitter de heer C Bouter heette alle aahwezigen welTiom De presentielijst bleek door 87 leden te zijn geteekend Na voorlezü en vastateUlng der notulen van de jaarvergadering kwam het eerste voorstel van het bestuur in behandeling Dit behelsde afschaffing van de loopende patiënten vaai vrij vervoer en 1 cent contributleverhooglng per lid en per week met een maximum van 4 cent per gezin Nadat de penningn eester de heer W van Rijswijk dlt voorstei nader had toegehcht frerd na eenige discussie totstemming ovejgegaan De ultalag was 52 voor 36 tegen zoodat het daar hétslechts gold voor een Jaar en derhalvegeen reglementswijziging iphleld wasaajigenomen Daarna sluiting Peeuwijk uitbreiding waterleiding Door het gemeentebestuur van Reeuwijk is aan den gemeente opzichter d heer J Heemskerk opgedragen een rapport met kostenberekening samen te stellen voor uitbreiding van de waterlei ding aan den qudenweg Er zal een tweeledig rapport met kostenberekening worden uitgebracht en wel eene met rtngaanaluiting aan den Lalxdljk waarc 09r geen doode einden van de hoofd STOLWIJK De gewestdag van de Ryzende Kerk De gewestdag van de Rijzende Kerk is goed geslaagd Des morgens zaten de jongelui onder t gehoor van Ds Kaïi s die sprak naflr aanleiding van Lucas 9 57 Ik zal U volgen waarheen gij ook gaat Uit hun bundel Jong is ons harte zongeT zij de mooie liederen Ik voel de windeii Go h vandaag en Groote God wy loven V en te samen met de gemeente Gez 16 vers 1 3 en 10 Gezang 274 2 3 en 4 fii Gpzang 204 1 Het was een g enot d5 frissche zang uit zoovele kelen te beluisteren Na den dienst begav allen zich naar ie r aai van den heer Noom n ie er gezelUï uitzag mét haar keurig gedekte tafels waarop hier en daar planten en bloemen prijkten en ook haar met toepasseUjkt spreuken en doeken versierde wanden AVeldra werd de koffie rondgediend d e treurig en warm als zij was er bij allen die wel wat verkleumd uit de kerk waren gekomen de stemming inbracht Het efn lied na t andere klonk al spoedig door do zaal Daarna Had de broodmaaltijd plsat Na een rondwandeling door het dorp kwnm men om 1 uur weer in de zaal terug voor de eigenljjke gewestdagviering Mevrouw de Voogd van der Straaten van Haastrecht opende deze met een ernstig woord en heette de clubS de genoodigden e i den spreker hartelijk welkom Laatstgenoemde de heer Lamberts theol student te Utrecht kreeg een woord van bijzondere dank te hoeren omdat hij ter elfder ui f bereid was geweest als plaatsvervanger van den heer Gietema op te treden Na het zingen van het bondslied werden daani eenige grappige stukjes door adapiranten ten beste gegeven die een genoegelijke sfeer schiepen Toen kwam de spreker aan t woord Deze kweet zich op voortreffelyVe wijze van zijn taak en vond dan ook bü oud en jong een aandachtig gehoor Zijn onderwerp was De Christen in een wereld vol conflicten Na de ï anze waariii thep werd rondgediend volgden een paar ernstige bydragen De eene had betrekking op doel en atrei en van de Ryzende Kerk en de ande re was eer leekespel De barmhartige Samaritaan waarin de rJn der beroemde gelijkenia he l gelukkig wordt vertolkt Nog zij vermeld dat Mevr van der Vlist de echtgenoote van den leider der jongens adspirant ln Stolwijk zeer gevolig een paar liederen heeft gezongen Om kwart over vier gingien allen zeer WADDINXVEEN Een adres aan den Raad der gemeente De heeren T A van der Hee en G Uhheierse beiden lid van den Raad hebben den raad het volgende adres doen toekomen Wille B en W aan den raad medciee len waaraan zij het recht ontleenen om thans leges te heffen by politioneel toezicht op t vervoer van vee van besmette boerderijen Hoe komt t n 1 dat dit jaar deze heffing van veehouders we gedaan wordt terwyl voor zoover ona bekend voorheen steeds gratis geschiedde Is het college van meening dat de veehouderi i thans zoo n ryk loonend bedryf is Overwegende dat higrop door den voorzitter namens B en W een antwoord is gegeven met de mededeeling zijnerzijds ei den nadruk op te leggteb dat daarover geen discussies ihorden toegelaten welk antwoord aldus iuidt Venvezen wordt Viaar de in gemeenteblad No 129 opgenomen verordening op de heffing van leges ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenrren van den burgelijken stand Volgens artikel 1 suj 6 is voor de gunstige beschikking van den burgemeester ƒ 0 5O leges aan de gemeentekas verschuldigd Dat heeft niets met het politietoeEÏcht als zoodanig te lïiaken De belaatirg L verschuldigd voor de gunstige beschikking De bedoelde verordening hoewel tot sfand gekomen in 1920 dus vpordat de hee Van der Hee deel ujtmaalfte van den laad i s in het bezit van den aanvrager Wij willen nog opmerken dat voor oen dergelijke ve rgfinnirg in de gemeent Gouda zelfs ƒ 1 moet worden betaald Overwegende dat o i alle handelingen die met betrekking tot de in deze vraagi en dit antwoord zijn geschied moet n worden bescheid als te zijn gedaan ambtshalve ter voldoening aan wettelyke voorschriften Overwegen dat in Artikel 2 sub 3 va bovenvermelde verordening opg nomen in gemeentebla d 129 uitdrukkelijk staat verj meld en is bepaald dat geen leges verschuldigd zijn voor stukken waarvoor in dit geval kan worden gelezen handelingen want stukktn zljii in de onderhavige gevallen mePstal niet of heelemaal niet gelYÏsseld welke moeten vJorden afgiegever lees gedaan ambtshalve ter voldoening van wettelijke voorschriften Overwegf nde dat hieruit voldf nde blijkt dat de gedane heffingen van ï leges fin de onderhavige gevallen zyn geschied abusievelyk en strydig met de verordening t Feit dat bedoelde verordening in hrt ja 19 0 door den raad is vastgesteld terwijl in de jaren tot 1938 deze heffing ioo ver ons bekend nooit ia toegepast in vallen als de onderhavigen niettegenstar de er door de in die jaren dikwijls voor gekomen gevallen van mond en klauwzeer onder het vee vele verzoeken als de onder havige zijn gericht tot den burgemeester en hierop gunstig is beschikt Üst o i ook geheel in deze richting Overwegende dat als regel alle belastingen die te veel en ten onrechte zyn gevor derd en betaald dor den fiscus worden teruggegeven stellen den raad voor te beslui ten dat alle bedragen die in het jaar mh als belasting door of vanwege de gemeente zijn gevorderd en ontvangen in den vorm van teges ter zake van de gun itige be schikking van den burgemeester op vep zoeken van veehouders voor t vervoer van verdacht vee van besmette boerderyen zoo spoedig mogelijk in elk geval binnen één maand na dit besluit aan de betrokkenen al worden terugbetaald BOSKOOP De Bloemententoonsftejling Boskoop 1938 Men meldt ons Naar thans is komen vast te staan lijn de geldelijke uitkomsten van de het vorije jaar te Boskoop gehouden bloemententoon stelling van dien aard dat de Tentoonstellingsvereeniging niet aan al haar financieele verplichtingen kan voldoen In verband hiermede zag men zich voor de noodzakelykheid geplaatst zoowel de borgstelling der gerfieente Boskoui alsook de garantie van eenige andere gemeenten in de Eynstreek welke destydg ig verstrekt in werking te doen treden Teneinde dit te voorkomen wordt thans getracht den duur van de voor de stichting van het permaiwnte tentwnstellingBgebouw aangegane leenin van 25 tot 30 jaar te verlengen waardoo voor 1989 de aflossing ad ƒ 2900 zou kunnen worden uitgesteld Eenige gemeenten hebben reeds een besluit in dien zin genomen en het aat lich aanzien dat ook de overige hierby betrokken gemeenten hiertoe bereid zullen zgn Kon NederL Mij voor Tuinbouw en Plantkunde afd Boskoop Ken ondergcheiding voor den heer an t Hof Donderdagavond huM m de feeatelyk met bloemen versierde zaal van hotel Klaassen de feestelijke herdenking plaats van het 05 jarig bestaan van de aid Boskoop Nadat de voorzitter de talryke aanweiigen welkom had geheeten verkreeg de heer Kl van t Hof secretaris der afd gelegenheid verslag uit te brengen over het wel en wee van de ftfd gedurende de afgeloopen 6ö jaren Aan het einde van het verslag hetwelk met de grootste aandacht was gevolgd bracht de voorzitter onder applaus der vergadering den heer Van t Hof dank voor zyn goed verzorgd bestaansoverzicht van de afd Boskoop ïevena deelde spreker mede dat het hoofdbestuur der My gezien de vele verdiensten van den heer Van t Hof hera heeft toegekend de plaquette der My met inscriptie Voorts bracht de voorzitter 4i l aan den heer D Veerman Jr 2e voorzitter der afd Boskoop vodr zyn vervanging wanneer apr zooals meermalen voorkwam niet aanwezig kon zyn wegena verblijf in het buitenland Hierna verkreeg het woord de heer Iih eleens üd van het hoofdbestuur en voogd van de afd Boskoop Spr deelde mede dat hy alhoewel voogd der afd Boskoop nog lang geen 66 jaar is om vervolgens de felicitaties van het hoofdbestuur bver te brengen Hierna was het woord aan den heer T van den Berg lid der itoskoopsche afd die in een pakkende rede namens de Boskoopsene leden het bestuur een fraaie voorzittershamer in étui aanbood benevens een geschenk Aider couvert voor het aankoopen van boekwerken betrekking hebbende op de boomenen heesterkennia De voorzitter bracht namens het bestuur dank aan de schenkers Volgende spreker waa d heer C Ph Moerlandfl directeur der lykstuinbouwachooi die naast zyn felicitatie de afd dank bracht voor hetgeen m deed in het belang van het tuinbouwonderwys Hierna verkreeg de heer J C Moasing uit Aalsmeer het woord ypr zeide met genoegen nflar Boskoop te z jn gekomen terwyl Jiet hem evenews een genoegen was de fiims der Kon Ned Mij te mogen afdraaien Achtereenvolgens werden op het wit edoek vertoond diverse landschappen alsmede het bloemencorso der Aalsmeerders opden Dam te Amsterdam voor H M o ningin voorts een fruitfilm uit het Westland Poeldyk de paleisversiering aan netNoordeinde te s Gravenhage vorig Jiw en tot slot een kleurenpracht van diverse bloemen ZooalB begrijpelyk waren een ji plaus der aanwezigen en de dank éoci a voorzitter aan den heer Mensing by ü eindigen der film ten zeerste op f£ r Vervolgen voerde nog het wöord de ne G W van Gelderen namens de ver ew8 voor Boskoopache Cultures de t e mond als vertegenwoordiger va e meentebestuur en tot slot de heer J tendük hoofd van den PUntenziekteaKun gen dienst te Boskoop en le er vaj tuinbouwcurjjufl waarna de voorzi heer a J van Noordt allen P f 5 it we igep dank bracht waarmede d muntend geslaagde avond werd g ir No 19986 77e Jaartrano Zaterd ag 1 8 Maart 1939 GOIlSIMCODRÏNTr Efffi Bl5LN oR yiSiH T VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ffiwERKERK OUD RK TTn A A S Jr J GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLii NIEUWEKKEKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen AB8NrrEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per weak 17 cent overal wwr de bmorgilig per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Aboimementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA 14 012e agenten en kopers den boekhandel en de postkantoren ADTERTENTIEPRirS Uit Gouda en omstreien behoor nde tot den beaorffkring 1 5 regela ƒ 1 30 elite regel meer ƒ 0 26 Van buitan Oouda en den bejurgkrliitfi 1 5 regela f 1 6b elke reg meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdftgnommer 20 btjslag op den prfls Liefdadigheids advertentiön die helft van den prtja INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regela ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 0 Op de voorpagima 60 htwger Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen btj contract tot zeei gereduceanlen prijs Groote letters en ronden worden berekend naar plaatsrulmta Advertentiën kunnn worden ingezonden door Uisschenkonurt vaa aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten e £ moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zHii Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Dit nammer bestaat nit twM bladen EERSTE BLAD VERTROUWiaSf aar aanleiding van Ue jongste gebeurtenisfleu in jaidden J uropa dae ongetwijfeld tie geheele beschaatde wereld pynlyit hebben verraat al zai düii in uitgebreide lirmgen de verwondering over Duitschland s optreden niet zoo hvel groot geweest zyn heeft minister Chamberlain in het Engeljche Lagerhuis gezegd dat het vertrouwen opnieuw geschokt waa en verklaard zy wet met zooveel woorden dat er eeuigen tyd overheen zou moeten gaan voor dit vertrouwen terugkeerde en de stappen die by wilde onHernemen en die op dat vertrouwen g egrond waren zouden kunnen gedaan worden Chamberlam had er zwaarwichtige redenen voor de daad van de Uuitache regeering en de gevolgen van die daad niet al te ernstig voor te stellen Ku allicht zullen deze redenen ook zyn eigen appreciatie van de daad bemvloed hebben Maar behalve op een te luchtige appreciatie duiden zyn woorden ook op een gebrek aan inzicht in de beteekenia en het ontstaan en teniet gaan van vertrouwen en de oorzaken daarvan Want hier kan geen sprake zyn van geschokt vertrouwen Hier is het vertrouwen voorzoover het nog bestond en ooit bestaan heeft vernietigd En dit ia geen gevolg van vfloropgezette antipathie maar van den aard en het wezen van het vertrouwen Vertrouwen immers is niet andera als geloof in de goede trouw van den ander Het zal gemakkelijk ontstaan bij wederzijdadie sympathie en ia voor die sympathie feitelyk een voorwaarde maar ze kan ook wnweiig zyn waar alle sympathie ontbreekt Ik kan gelooven aan de goede trouw vaji iemand die my overigens antipathiek is Dat geloof ia aanwezig wanneer men gelooft dat iem d wat hy zegt ook meent woals hy het zegt en van plan is het uit te voeren zooals hij het zegt Zftlk geloof lt n beschaamd worden dat wii zeggen de tteawh van wie men dat geloofde kan niet doen wat men krachtens zyn woorden van iem verwachten moest 4Iaar dit kan allerlei oorzaken hebben als zwakheid van wil dwaling enz Door een dergelyke beschatnin behoeft het vertrouwen niet vemieM te werden Dat wil zeggen men kan blijven gelooven dat iemïind te goeder trouw r dat hy op het oogenblik dat hy spreekt ook meent wat iiij zegt en het eerlyk zoo ït ia hy het meent en zeker van plan overeenkomstig die uitspraak te bandeen al heeft hy d in het laatste welUcht nrge teld Het komt aan op de goede w v iemand Ën die goede trouw ilt in de bedoeling Blijkt echter dat iets gedaald is diepzinnige aanloop heeft men zich er toen wel eens rekenschap van gegeven dat alies op uitbreiding moest worden ingericht Het eenige nieuwe gebouw dat gesticht is is dat voor de Economische Zaken geweest aan het Bezuidenhout Landbouw Onderwijs en Sociale Zaken hebben er tevens onderdak gehad maar altyd was overal hetzelfde euvel nJ dat van plaatsgebrek En nu komen wy weer met onze bespiegeling werd by den bouw van nieuwe departementsualeizen wel eens gedacht aan de mo gelykheid van uitbreiding Het iykt ons van niet want by dat ééne nieuwe gebouw is geen stukje grond voor uitbouw aanwezig Overal in onze stad komt men voorbij groote heerenhuizen die een bordje dragen waarop de mededeeling prykt dat daar een filiaal van dit of dat departement gevestigd ia Zelfs het HoÉrdbestuur van de Posteryen dat als eeni uitzondering op den tegel wel aan uitbreiding heeft gedacht had al 26 van dergelyke plaatsen in huur of bezit Dit hoofdbestuur heeft indertijd zyn huis zóó laten bouwen dat er twee vleugels aan zy die eindej a verlengd kunnen worden Waarom men niet eerder met verlenging daarvan is aangevangen is weer een vraag die onder de aanvangsbespiegeling van onzen brief kan vallen Men ia er nu aan bezig en juist nu komt het bericht dat dit Hoofdbestuur elders een gansch meuw gebouw gaat stichten Het is wel niet allemaal even duideiyk maar het zal wel goed iijn Het nieuwe zal aan de periferie van de huidige stad verryzen ongeveer by Kykduin Het thana in gebruik zijnde gebouw dat nog zeer nieuw en zeer praktisch is zai voor Sociale Zaken worden bestemd en dan krijgt Economische Zaken zyn geheel gebouw voor zich Het is nog maar een paar jaar geleden dat het Rijk het oude Bronovo ziekenhuis kocht een enorm gebouw dat voor het departement van Waterstaat zou worden bestenW Maar dit ging niet door h t werd crisisbureau Nu kan men wel zeggen dat crisis altyd iets ty delijks is maar lieve hemel we weten allen dat niets zoo lang duurt als het tjjdelyke in een regeeringsaangelegenheid Nauwelijka waren de crisisbureaux van de periode 1914 1918 opgeruimd of ze werden weer geopend voor de huidige crisis Zóó blyft het aan den gang Het zou wel eens interessant zijn te weten hoevele particuliere huizen in den Haag bezet zyn met bureaux van Ryk of gem nte Dat zal wel verre over de honderd gaan want de gemeente heeft er ook aardig wat in gebruik In de laatste kwarteeuw zyn er Heel wat giganter gebouwd We noemen het gebouw van den Postchèque en Girodienst wel één der grootste dat bovendien nog ge stadig zal moeten worden uitgebreid Dan de bureaux van de groote petroleummaat schappijen van de Indische spoorwegen van de Handelsmaatschappijen en groote banken Wat zou den Haag zonder die alle die goede trouw ontbreekt dat iemand ons met voorbedachten rade en opzettelyk heeft misleid dat hij dus maar wat praatte maar zelf heel goed wist op het oogenblik dat hij sprak dat hij het zoo niet meende als de ander het opvatte dan wordt het vertrouwen niet geschokt maar vernietigd omdat het geloof aan de goede trouw verdwijnt Het ia normaal dat wü zeggen het is zoo bij den normalen mensch die dua niet van nature een wantrouwenden aard heeft dat men tenzy byzondere omstandigheden of redenen zich daartegen verzetten begint met iemand te vertrouwen dat is te gelooven in zyn goede trouw Ook wanneer men iemand niet sympathiek vindt en misschien Iselyke dingen van hem vermoedt dan twÜfelt men toch niet wanneer daarvoor geen byzondere redenen zyn aan ztjn goede trouw vertrouwt men hem dus Maar dit geloof aan de goede trouw is een teere plant Kn h eeft men eenmaal ervaren dat iemand ryet te goeder trouw is dan is dat geloof ook voor goed vernietigd Dat is niet omdat men niet kan begrypen dat iemand wel eens dwaalt wel eens fouten maakt wel eens doet wat men niet van hem zou verwachten en dus teleur stelt iji zeker opzicht maar omdat het gebrek van goede trouw een wezenskenmerk is vaat ligt in den aard van iemand en iemand s karakter Perzische Tapijten EXPOSITIE VONK Kleiweg 37 Vrij bezichtiging zü n Het moet wel een leger van duizenden zijn die daar hun levensarbeid i nden En het zal zich alles nog blyven ontwikkelen en juist met het oog daarop komen wij voor de laatste maal op onzen aanvang terug n I dat men niet genoeg rekening kan houden met die gestadige ontwikkeling Pas zyn de nieuwe kazernes gereed een dorp op zich zelf de K L M gaat zijn enorm gebouw zetten en den Haag is bezig met zijn stadhuis Nu komt dus de Post met baar groote plan en het lijdt geen twijfel of nog andere departementen ala ondei s en Waterstaat zoeken naar expansie Telkens vallen ona nog nieuwe gebeurtenissen in Spoedig zal de Hooge Raad zijn gerestaureerde huia betrekken Vreemdelingenverkeer kreeg een mooi gebouw de Ned Reisvereeniging eveneens de coöperatie De Volharding ontwikkelde zich tot een enorme instelling en zoo gaat het overal door om van de particuliere gebouwen maar niet te en wezen iemands persoonlykheid bepaalt niet dus een tjjdelyke fout is en niet in de handeling schuilt maar in het diepste van den mensch zelf dat niet verandert dan in hooge uitzonderingsgevallen Wanneer men it beseft dan begrypt men ook waarom de daad der Duitsche regeerders het vertrouwen niet geschokt heeft maar het daar waar het nog bestond heeft vernietigd Men behoeft daartoe slechts te denken aan de conferentie van München en de verklaringen in een vertrouwelyk onderhoud aan Chamberlain gedaan Hier stond de goede trouw zelve op het spel de onvermydelijke voorwaarde voor ieder verkeer van mensch tot mensch voor iedere samenleving Immers alleen krachtens dit vertrouwen dat in het geloof aan de goede trouw van den naaste zijn grondslag vindt kan de men3chelyke samenleving bestaan die zich boven de wildernis van voorhistorische tyden verheft en een beschaving mogelijk maakt Brieven uit de Hofstad Een oud middel in nieuwe MCDLXX De kun t van regeeren Wu tonen U in onze étalages een keuroollectie ManteU Costumes bollen en Zijden stoffen in de nieuwste modellen kleuren en dessins Hef is een wel wat afgezaagd gezegde dat de kunst van regeeren bestaat in he vooruitzien Zoodanige profetische blik ismaar voor zeer weinigen weggelegd en hetis dus begrypelyk dat het perceptage regeerders die er over te beschikken haddenen hebben altyd klein is gebleven Maarzonder met zoo n helderziendheid behept tezyn kan men toch nog verstandelijk overwegen wat misschien in de naaste toekomstte wachten is Geen coördinatie zónder voorafgaande belasjfcingverlaging op auto s Thans versterkt door Codeine De slijmoploasende werking lier oude krulden en hoeatbedwlngende codeïne makenICKumenAKKER s AKKER S v zstè UUe ABDimROOP tegen hoest grtep X nrbronchïïn Hnima riacon 90 et f l öO f 2 CT 20 Aiom verkrugb ai Men Bchrljft ona Nadat de belde wet otitwerpen op de coërdlnatle van het vervoerwezen bij de Tweede Kamer waren ingediend Is een rapport verscheenen van oen commissie hCTwelk in dit verband van het grootste belang is Deze commissie had n l tot taak te onderzoeken of het motorwegverkiCer wel voldoende belasting betaalt waaruit de kosten van de aan te leggen wegen en te bouw bruggen alsmede het onderhoud daawan kunnen worden gedekt Men hoort iiJ zoo dikwijls beweren dat de spoorwegen Ven opzichte van do auto zoo ln het nadeel zl n omdat de spoorwegen alle kosten moeden betalen zosals de aapieg en het onder Eenige der 20 geneeskr ruiden lascH Wat ons aanleiding geeft tot dezen diepzinnigen aanloop is de benvoudige mededeeling dat er weer eens een nieuw en groot regeeringsgebouw in onze stad gaat varryzen Het zijn er in de laatste jaren al verscheidene geweest Driekwart eeuw zijn er altijd acht departementen geweest Ieder van deze had zyn eigen huis en veel veranderde daaraan niet Sedert het begin van deze eeuw is dat veranderd en er is haast geen enkel van deze statige tehuizen onaangeroerd gebleven Ze lage vroeger alle om het Binnenhof geschaard zelfs Financiën en Marine die iets verder af lagen woonden toch nog onder den rook van het aigemeene re geerkasteel Sedert 1901 is er steeds uitbreiding van het aantal departe mentengeweest tot als wy ong niet vergissen twaalf als maximum dat later weer Er moest een onderdak voor deze nieuwelingen worden gezocht n nu komt onze