Goudsche Courant, maandag 20 maart 1939

m mmmm mia vimi ÊmmÊ Ê m i chocülHdemolk onthaald Na do pauüp wamln het werk der leerlingen werd bejflchttgd werd het zakelijke gedeelte bohandqld Aan den hcor Kroes die als voorzitter aftreden moest bracia hot hootd der school dtuik voor het vele dat hij als oudercouunlsslelld voor de school hecft gedaan vViuirila de afti qdemde voorzitter hoopte de school Ia alle opzichten 14 kunnen blijven steunen JNaLpen poosje gezellig samen zijn werd de leerzame avond beëindigd Ëiervelli ï Oi Donderdag ü Maart waren aangevoertll Jifiyj eieren De prijzen waren nisvülgt hdbnenelcrcn C 91 3 iü kipponeleren ƒ SM f W eendeiorm 2 tt 2 9t kalkk helefen 5 ttö 5 3 iüles pcjr lüOstukti f Opdracht van werk Aan den heer D de Graat aannfemer alhltr is onderhands üpgedragciji hetbouvrep van een boiH onwonlng voor ekenlnyj Van den heer P Oudijk aaiMden Breqdcjweg A I Burgerlijke Stand A GlSEJoftEN Lcvenlou kind van lm m geslacht van W D tk r en F Lult H l Loop d Éffl evüIking L Irigekomen H M Graaf van Zevennulzei naar Mberöppelschezijde No 19987 Vadertje Lii gbecn Iraardiealo Illii Vadd tJijf ingVt Llly Bouwmbestcr ffi de titolEatordag lö Rfaart Ui 4 uür das I en 7 30 uur s avonds worüeii l in de bioscoopzaal Vos allüer Mcderlandiicht fUm Is overal in I den liandc met sroot sücbes vertoond Dp flmflwerd gemaakt naar htt bekende Hal Brittirhe parlemed intfl nationalPn tol Ooi zal vandaag llnl tsraad wordeijl mn der resell 1 daMgehouden kabfftfttsraaÖ l Jier f meenit H pt blftiJuitit t aan1 pnlijke vprsiipllj ff ai van let Britscho bei apenini flffell Bie miniflters z jn gedurende he week I fnd II nffl bexig geweest metljet iiitwenken I vnn it trategische plaqnon f i i orts ivordt dat het kabin it h er o er eens is geworden dat onverw d contact tol ftand ni ot worden gebracht tussehen fin geland en alle landen ter wereld die Oen yprede lief hebben i Chamberlain en Halifax 1 e nfereeren I fk heerschtc Zondag groote bedryviij heid in Downingstreet en op het Foreign Office Des ochtei d ontving Cliamberlnin Kingsley Wood Halifax Oliver Stanley en Cadogan en des nüddag s Chatfield Stanhope Inskip en Horace Wilson Later in den middag begaf de premier lich naar Buckingham Palace waar flij door dfn Koning in gehoor werd ontvangen Tot degenen die Zondag een bezo k brachten aan het Foreigrn Office behoorde de Pransche ambassadeur Corbin die 45 minuten bleef alsmede de Russische ambflSiadeur Maisky De Britsche ambas itieur te Berlijn Neville Henderson is Zonrfagmiddan aan het Victoria station nanlekomen Hy begaf zich onmiddellijk naar het Foreign Office waar hij door Halif ix werd ontvan en oulodze de Fransche mPdewerker s van vervooraanstaande Engelsche bladen looals de Times en de Daily T Iegraph brachten Zaterdagmiddag m de ifren omtrent eischen van welke berichten r iet nagelaten hebben oP te baren Do eiachen van Berlyn overWbracht door dr Wohlthat kwamen vrÜ u et een ultimatum zoo meldden de bladen waarbij Roemenië s po tieke onafhankelijkheid gegarandeerd zou gorten in ruil voor zün economische i f ankelOkheid van Duitschland De eer ïte reactie op deze berichten was een krachtige ontkenning van Boekarest oe Duitsche eifwhen aan Boekarest d n orm van een ultimatum zouden hehben cenad Dit moge in feite juist zyn het Reuter aureau verneemt uit welingelichte kringer M = I d inderdaad v r Wtende cconomiflche eischen aan Roe i é heeft gesteld Derhalve zoo gaat S hynen de berichten die tlS f in epnige Londensche och idbladen gepubliceerd werden juist te ontkenning van gezaghebbende I e te Boekarest ten spyt Uschland eiacht voor de volle honderd ent het monopolie van den geheelon hetT ekport Bovendien eischt dat Roemenië geheel zal terugke fen tden status van landbouwland Keuter bevestigd dat deze eischen infje end door dr Wohlthat den chef van de in drf f komische missie in Roemenië e l jk van do hand gewezen werden Ig t and met de ernst van de situi tio warop onverwijld de kroonraa i byeen Jjj oi er voorzitterschap van ko wftfj kroonraad werd bijge door de militaire leiders Verklaard STADSNIEUWS GOUDA 18 Maart 1938 Schilderen een vak dat viikkennis en vakbekwïuimJieid vniiitft Ue directeur van de Aiiibachtastrliuul Hchrüft ons Kr wurdt w l eens ten onrectite beweerd dat het Hchildorsvttk nu niet eigenlyk tul die vakken bchuort waurby een Kroote dosis kennb noodig ia Veelal wordt nog wel eoiia geTiieeml dat wanneer een jongen nii t guiJchikt iH vouir een tcchmsch of meehaniach vak hy dan wel geschikt zou kunnen zyn om als schilder zijn brood U veidie neii Dit ia wel jammer wai t we degelijk is het schilderavak een vak waarby een uitgebreide kennis behoort Het ia niet alleen een nuttig maar ook een mooi vak Het biedt voor jongens dil dit vak kiezen vooral wanneer zy een veelzijdig schilder willen worden vele mogelijkheden Uijna alle voorwerpen zelfs het kleinste is behandeld door den schilder Hy zorgt ervoor dat zy tegen verflchiUende mechanische en atmosferische iavlceden worden beschermd Gelijk met deze noodzakelükheid kan hij deze voorwerpen een vrooiyker en aangenaam uiterlyk geven Het schildersvak ia een veelzijdig vak metaiiteenloopende vertakkingen Een werkelijk vakman moet vooral in dezen tyd een uitgebreule kennis bezitten van zjj n materialen dat zijn de verfstoffen Een schilder moet tegen de velschillende gebreken die aan het verfwerk kunnen voorkomen zooals bladderen en barsten middelen weten om deze te voorkomen Zoo zyn er zoo vek ding n die een uitgebreide kennih va i zaken eischen en die slechts door lange ervaring worden eigengemaakt Nog op ander gebied moet hy geschoold zijn ICon mooie kant van het schl d i vak is ook het aanbrengen van versclïi Ienile kleuren die harmonieeren met de omge ving en die met zorg zijn gekozen Voor vele jongens ia het kiezen van een vak een heel probleem Ook de ouders vragen zich af wat zal mijn zoon voor richting moefi ïfcjtiezen Er hangt zooveel van af welk beroV hy kiest Voorop moet echter staan herfft hy wel aanleg voor dit of dat vak Stuiir geen jongen zonder technischen aanlei toch in die richting Wanrmar een jongen goed kan teekenen hy hierin liefhebbery heeft steeds het mooiste cijfer op zyn rapport hiervoor heeft dan is het schildersvak voor hem de juiste keuze Aanleg heeft hij voor dit vak noodig Allereerst kan hü de Ambachtaschool doorloopen Daarna byv zijn studie voortzetten op de Nationale Schilders school te Utrecht waar na beëindiging van een ija ritren vintercuraiis het examen Meester In het Schilderen kan worden gedaan Oo t het studepren voor Ere7el e meester iti de avonduren i mogelijk Een schilder met deze diploma s zal zeker zijn weg vinden Hij zal dan behooren tct die vakmenschen naar wie altijd vraag en voor wie werk is KantOTiserecht Gouda Uitspraken van 15 Maart Veroordeeld werden wegens overtreding van Art 22a Motorwet C K te Reeuwijk ƒ 7 50 aubs 3 d h Art 27 idem H F L R te Utrecht f 3 subs 1 d h Art 3 Motorr Regl C H A N te Gouda ƒ 3 subs 1 d h Art 4 idem A V te Gouda ƒ 3 subs 1 d h Art 6 idem W D te Gouda ƒ 3 subs 1 d h Art 11 idem J W H te Oudewater ƒ 4 subs 2 d h C G T te Waddinxveen en N V d W te Naaldwijk ƒ 2 50 subs 1 d h J L te Gouda ƒ 1 subs d h J H te Waddinxveen ƒ 3 subs 2 d K Art 16 idem C de L te Snelrewaard ƒ 15 subs 5 d h Art 21 idem M S te den Haag f 4 subs 1 d h Art 59 idem A B G te Reeuwijk A V B te Utrecht L C jp te Moordrecht A V O te den Haag J G van E te Gouda W d J te Ouderkerk a d IJssel W J V d V te Stolwyk A E te Schoonhoven O V te Hoenkoop en A P de L te Haastrecht f 2 50 subs 1 d h H M te Stolwyk 2 X ƒ 1 50 subs 2 X 1 d h J M te Stolwijk z ƒ 2 5 € 8ul H 2 X 1 d h P B te Waddinxveen en A de G te Polsbroek ƒ I subs 1 w t Art 37 Alg Pol Verord Gouda H A V d M te Gouda ƒ 2 subs 1 d h Art 47 idem C B te Bergambacht ƒ 2 sub s X d h Alt 28 idem Berkenwoude J V te Middelburg ƒ 5 subs 2 d h Art 427 W v Str J v d H te lekker kerk ƒ 2 s ibs 1 d h Art 453 idem A Th C H E te Go rinchem ƒ 5 subs 2 d h Art 35 Arbeidswet P M te Ouderkerk a d IJssel ƒ lO subs 4 d h AGENDA Schouwburg Bioscoop Meisjes achter tralies Zondag 10 30 uur De ongeschreven wet Thalia Theater Marie Antoinette lïéunie Bioscoop Alexander s ragtime band en Een avontuyrlijk meisje Zondag 10 30 uur De spion der lanciers Woensdag 2 uur matinee Drie malle invallers 18 Maart 8 uur Concordia Uitvoering tooneelgezelschap Nieuw Leven 20 Maart 7 30 uur De Zalm Verkooping notaris K Zeevat 20 Maart 11 uur Schaakbord Aanbesteding architect D Stuurman van bouw van drie woonhuizen 20 Maart SV uur Het Schaakbord Ledenvergadering liberale Staatsparty afd tiüudn IN v iLiiiiif iD Pie laatste twee wootdenheeft de wijsgeer vergeten maar voor de meeue menschen op straat kan hetgeen kwaad om ze er nog v n bij te lettenl en 22 Maart Colk ott Chr Kindervoeding Maart H 15 uur Toncordia VergaderingVereoniging Veilig Verkeer en Unie va chauffeurs inleiding C G T Kormani Maart 9 uur lA eszaalgel ouw Jaarl ksche AlgLedenvergadering Maart 854 uur Bovenzaal Ter Gouw Gemeente avond Ver van Vry Nederl Hervormden te Gouda Maart 2 30 uur Nieuwe Schouwburg Promotie leerlingen Ambachtsschool enuitreiking diploma s leerlingen Ambachts en Avondnüvorheidsfichool Nieuwerkerk a d IJsaeL Belaütiiigeit Dit heer R D prutila asüisU at cUexi tgciiidor Ucr ülr bclait lligcn i met gans vun i Mtii u s vcrplaatat iiuar Dt uicn it inv üii accijnzen dhr Jonge Uoeren en Xiklndersurganisatie H t bestuur vEUi üLMUiat r opgcriclfl aid 1 ücï Chr Jonge Bocroiu en TulR üeiöorgumaatie is tu volgt samengestel A liuü VüorziiLcr C Maaskant Jzn cretiu iö H C v d Vcun pentiingmei ler C T Reym en A Verdityn lodenU Het vefjaarfonjlscüniit Ia het vcrjaartondscohüté hobbön zfll t tng de wijkzuster mej RoUoos mej V Leeuwen ön de heéren J Hoogel üoorn N C Smit en J C Terdu Benoeming De heer A vun PL ten control werlüoüZGn in Nieuwerkerk ci Moj diccht heelt ontslag ioagevraagd 20 Maart 8 15 uur Kunstmin Openbatt vergadering N S B spreker ir A MusFert 30 Maart S uur Concordia JubUeumavoiwj Chr Jongemanncnvereeniging Daniël Maart 4 30 en 7 9 uur Ambachtsschool Tentoonstelling werkstukken enteekeningen leerlingen do g en avondschool Maart 2 i en 7 9 ïur Ambachtsschool Tentoonstelling werkstukken enteekeningen leerlingen dag en avondschool OPROEP TOT DE WELDADIG HEIDSGESTICHTEN Met het oog op de gevaarvolle tijdsomstandigheden werd door de Noderlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming ae Neiierlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid m den NedcrlanÖschen Bond tot Kinderbescherming een Commissie in het leven geroepen ter bevordering van het nemen van de noodzakelijke maat u p e u 6u i regelen van luchtbescherming in weldadig Puttefti is bein nd tpt ficdrijheidsgestichten In deze Commissie namen f Ji P t rlek de heeren Mr H Bogaardt Mr J Everts Gevonderl vooelerpen en Mr H de Bie zitting respectievelyk de Gevonden een jas Sihoudendevereeniginifen vertegenwoordigende die tot 1 portemonnaie met Inhoud terugj tede oprichting besloten j komen bij de gemeenWbolitle De Commissie is haar w rkzaamheden j BurgerlUhel afond begonnen met de samenstelling van een jj ONDERTROUWD SHfR Hér te ROVrondschrijven een overzicht bevattend van terdani 28 jaar en ijJ jMPgeAeel 2b J ar de in eigen huis door gestichten en inrich tl van Vliet eii p V fi stpep i tingen te nemen maatregelen van luchtbe OEBOREN A dri£jan i v W scherming zelfbescherming De Besturen der Gestichten en Inrichtingen worden verzocht zich daartoe te richten tot het Secretariaat der Commissie voor de Luchtbescherming in Weldadigheidagestichten Koningskade 17 s Gravenhage De Comraisaie Mh H BOGAARDT Vertegenwoordigende de Ned Ver V Luchtbescherming Mr J EVERTS Vertegenwoordigende de Ned Ver V Armenzorg en Weldadigheid Mr H DE BIE Vertegenwoordigende de Ned Bond tot Kinderbescherming Mr J WALcLER Secretaris Broek en J Slingerland Nlesje Lijn tje d v ü v Herk enju T Wijnen Jan Arie z v J v Jpjcren en G Hou we linjgen Adrianus z v A den Hoarder en C W Stolk I Moercapelle j Naai Luchtbescherming i maar wij Veineman hoopt de Heer Püilman uit s Gralcüihage Woensiag 22 dezer dos avonds y ü uur In het veillnglükaal van den heer A P Versloot alhier voor de Ned Luchtbeschermin gs vereeniging een propaganda vcrgaderlng te houden I Van de trap gevalle KERKNIEUWS Eere doctoraten Hongaarsche Universiteit Het vierde eeuwfeest der theologische faculteit van de Stephan Tisza Universiteit opleidingsschool der predikanten voor de Hervormde Geref Kerk van Hnngarijp wordt 29 en 30 Juni gevierd Dit jubileum zou in September van het vorige jaar ree ls gevierd zyn hetgeen echter door dengespannen internationalen toestand niet mo gelijk was Bij deze gelegenheid zullen ook aan enke e Nederlandsche theologen ee re doctor a ten worden uitgereikt o a aan prof dr J R Siotemaker te Bruine prof dr M van fthyn prof dr M A Brouwer prof dr 3 Severyn prof dr Th L Haitjema dr W A Dekker te Schamegoutum en ds H A Munnik te Zwoille Dinsdag 14 dezer had mej V alhierbij het verrichten van werkzaamhedenhet ongeluk van de trap te vallen waardoor zij een wond aan haar hootd ki eeg die door de ontboden geneesheer is ver bonden Aanbesteding 1 Bij onderhandsche aanbesteding zijn de volgende werken aan G Bakker aan nemer alhier opgedragen een boereivI hotstede voor den hoer De Wilden te Schevenlngen een korentas voor don heer Bax te Moercapelle een korentas voor den heer Sar te Waddüixveen Ouderavond Woensdag B Maart J I werd in de I openbare school alhier de Jaarlijksche j ouderavond gehouden die ondanks het gure weer goed bezocht was Het voorI naamsto punt der agenda was de rede van den directeur van de Goudjsche Amt baehtsschool waarin deze op aantrekkc hjke wijze het vakonderwijs van zU school behandelde Ete voorzitter bracht I dan ook de dank der aanwe zigen over 1 In de pauze werden de aaJiwezlgen op I e Gruyjter s samen van 65 voor 25 Snü JtsA Mm 9 r nOO aankoop boek waarin de Boacniedenta wordt vm imald van een meisje Judy Auldors Zl wees die In een kinderhuis Is onjter bracht on daar allerlei nare werkjes mn verrichten Het meisje kan blJ de dirw trlce geen goed doen maar de andc weesjes zUn dol op haar Een kinder vriend laat het kind een betere opvool ding geven en hoe Judy opgroeit tot allerltólsto Jonge dame do lllm laat het u aen Verzuim niet deze alleraardl lllm te gaan zien Waiid lclub De wandelclub D W O heelt Zalordai 11 Maart deelgenomen aan de JubUeummarsch van de Rotterdamsche wandol club R E T Alle 17 deelnemers brachten den matsch tot con goed einde un ontvingen BicrvTOr een aardige herlnnerlngsmodallle Tevens werd een fraaie groepsprljs gewonnen Benoeml lid commissie tot wering van seliuulverzuim Dé heer C H y d Dool die In de raadsvergadering van lo Maart werd benoemd tot Ud van do commissie lot weering van schoolverzuim heeft deze benm mlng aanfeowezon toup der bcvollilni Gevestigd B Bciere en Bezin van Blelsw lk H Molmair van Moercapelle i Ottevaiïger van lleeuWiJk Zevenhuizen Vertrokken M van Eek en gezin naar Zpetermeer i I Verl gléi scboolgeid et sehpoigeld Iji deze gemeente sal t ongoyjer 2otp t verlaagd worden voorstel is a tn enomen met 5 voor 2 swmnfen tei t Ilootdkti Uid van h t loeiftd dé heer tvanlend lid dj bureau lïoofdstemburcau Is Kreft en tol plaatsiiKr J O Kooljmaa Niets aa tbqVpn i cfeNiÊtEir vA GOEDE boeken ie kosten behoevei and bü pderei i drie Pralcfiflióei W i BoldJngh Goemans DE i MOEDER j Hlet bezit eryan schenkt dure dp vreu xie j t e lyn l oc ti eensi met aiin c ft oMcrst ü f en bundel proza en poifïie waarin de moedere die I alle dingen door bijdragen va i dé beste Vuteurs w staa m irdt gi en fi platen B yn gebijnden eri boek van ontroerende sch Ba il Mathews HET LEVEN VAft DEN KONING In dit boek wordt het levert van een Koning beschreven die geen aanische macht begeerde Hij Jezus Ohristua leefde en stierf om de mensche te I dienen Door Ds J C Helders op zeer te loven Dr M J Langeveld WEGEN TOT GOD Grepen uit de godadiraistgeschiedeniB In dit boek worden de wereMgods Uiensten zóó behandeld dat volwassenen en jongeren er beide dour geoïei l worden 60 teekeningen 350 bladz in mooie band Bovendien een zeer leerzaam boek voor iedereen Aanbevolen o a door Prof Dr W J Aalders Prof Dr G van der Leeuw Dr C J A Fetter UITGEVERIJ PLOEGSMA te ZEIST biedt U deze drie prachtbaitden in één pakket franco thuis aan voor slechts I S 70 De oo spronkelijke prijs was ƒ 13 50 Gebruik het in d€ e maanden regelmatig het verdrijft moeheid en slapte versterkt Uw gebeele lichaam en schenkt Uw enuwen rust De Boekhandel levert het pakket af voor deaizelfden pryB Stelt II de bestelling niet uit want de voorraad is niet groot Het bijzondere van Tonicum Noury is dat hel een drievoudige werking op hel organisme uiloefenl Wapt het is niel alleen krachtig versterkend voor hel geheele lïchiam maar tevens weldadig kalmeerend voor de zenuwen en pitlig opwekkend voor den geest Drie belangrijke eigenschappen m één middel vereenigd Dit is de reden dal het U naar lichaam en geest zoo goed doei dat U zich in korten tijd zoovee krachtiger flinker en opgewekter gaat voelen Duizenden hebben reeds baat gevonden bij Tonicum Noury sommigen voor zenuwachtigheid en overspanning anderen voor moeheid en slapte weer anderen voor neerglacbligheid en moedeloosheid Ook U kan Tonicum Noury helpen Neem eens een tijdlang regelmatig ééri jheelepellje voor de maaltijden het zal U zeker goed doenl TONICUM NOURY verdubbelt Uv energie VwkriifbaM bg 4 la otb k n rkroda drofiiUn k f 1 30 p r fl Dubb U flmcon I i 77e Jaargang Maandag 20 Maart 1939 DiME COüMT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz l i J fS nfP BODEGRAVEN BOSKOOP GOtJOERAK HAASTRECHT MOORI RE HT MOERCAPELLE WEÏÏW RKERR OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ IM elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 refc els ƒ 1 55 elke rejrel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüs Uefdadigheida advertentiën de helft van den prtfs INGEZONDEN MEDEDEEL NGEN 1 4 regels ƒ 2 25 e ke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van gnliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en iugezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ZWARE SLAG VOOR ONZE LUCHTVAART De onderdirecteur van de K L M F Guilonard en Ir A G von Baumhauer om het leven gekomen Bü een proefvlucht van luchtvaartdeskundigen in de Ver Staten Dit blad verschjjnt dageiyks behalve Zon ên Feestdagen ABONNEIHENTSPRUS per kwartaal f 2 25 per week 17 bent overal bemrïtolt pe looper e ifeWedt franc per post per kwataal ƒ 1B Abonlèmenten worden dageHJk aanienomen aan ons Bureau btl ome agenten en Joopers den b fekhlnd l en ie poBtkantoorei 1 JOnie bureaux itin dagel jks geopend van uur Administritie en Oeiat alen 2746 Pollr kening 48400 i ï T l j GROOTE DIPLOMATIeIkE ACTIV TEIT i IN EUROPEBSCHE HOOFDSTEÜEN I Briwch en Fransc protest door Berl n afg w GOUDA Fransche Senaat geeft volmachten aan Daladier n Het Fransch Duitsche verdrag vernietig d Ir von Baumhauer wa s vergezeld door ir Falkenhagen eveneens op atudierei naar de Ver Staten In het begin van deze maand had hij voor de Itoyai Aeronoutical Society te Londen waarvan hü lid was een lezing gehouden welke zeer de aandacht heeft getrokekn In hem verliest de Nederlandsche luchtvaart speciaal wat betreft de weteüsöhappelijke zyde daarvan een uitnemenden theoreticus die ook de practijk van het motoren zweefvlie es ten deze onder de knie had De heer Plesman over Guilonard Behalve medewerker was Guilonard ook een trouwe vriend van den heer Plesman en een by na twintigjarige samenwerkinif had tusschen beide mannen een zoo hechte vriendschap gesmeed dat ook persoonlijk dit heengaan voor den heer Plesman een smarteiyk verüea ih Hy verklaarde het A N P daarom J nt het x olgende Reeds gedurende myn werkzaamheden als voorzitter van de E I T A ontmoette ik den jongen officier van den marine qtooin vaartdjenst P Guilonard die toen belast was met het inrichten van den marine stand op bedoelde tentoonstelling Onmiddellük vatten wy voor elkander sympathie op en het was dan ook niet te verwonderen dat zoodra de K L M haar practische werkzaamheden aanving de heer Guilonard werd aangezocht om als chef van den techniachen dienst der K L M op te treden hetgeeji hij tut mijn groote vre ugde aanvaardde Sindsdien is er geen dag voorby gegflan of wy hadden met elkamier contact en no nooit is tus schen ons beiden ernstig verschil van meening geweest Zyn goed verstand zijn scherpe opmerkingsgave zijn standvastig karakter zyn groote liefde tot het bedrijf maakten Jiem tot een voortreffelijk leider van onze technische afdeeling bemind bewonderd en gewaardeerd door al diegenen die met of onder hem werkten De K L M dankt aan zqn kunde onbeschrijflyk veel daar hi van het begm af aan de geheele technische zijde van het bedryf bekwaam en krachtig leidde terwyt zyn inzichten met die van de directie in belangrijke technische aangelegenheden bijna voortdurend paraallel gingen Onvermoeid vol yver welhaast meer gevend dan men mogelyk zou achten heeft hy gedurende 18 jaren zy n allerbeste krachten gewijd aan de K L M Sterk en sportief als hij was kon hij dan ook dank zy den jeugdigen leeftijd waarop hy de verantwoordelyke taak op zich nam zoo veel geven Hy is nu op den leeftijd van 42 jaren van ons heengegaan toen hy by een vlucht naby Seattle om het leven kwam In li 24 was het de heer Guilonard die het eerste Fokervliegtuig op weg naar Indië onder Van der Hoop dat in philipopel gestrand was ter plaatse wist te spareeren zoodat dit ongestoord de reis tot het einddoel Batavia kon voortzetten De heer Guilonard werd daarvoor onderscheiden door de benoeming tot rid ler in de orde van Oranje Nasaau Als vooruitziend leider Iheeft hy ons een staf van technisch personeel achtergelaten welke zyn taak zal overnemen en in onderlinge vriendschap naar zyn voorbeeld za samenwerken en trachten op technisch gebied te bereiken wat mogelijk ware geweest indien onze zeer beminde Guilonard was blijven leven Zij zullen echter nooit dio plaats kunnen vervullen welke hy in onze harten innam Hy zal voor ons onvergetelijk blijven aldus de heer Plesman AsnzieniykejjversnellingL j n het Brilsche be rapenin M QiiTani t il ui int inf den t rhapl lr hedentjiiiddag iV ik ï erklarltiKfn over Mf snnd zullen afleBffitp aanda i Weer een ha ehoUi 1 ambu qtiadeiir te Berlyn finnuH Parijs vertrokken opi verslag uit te bróiigen j jDe spanning in Europa he flti geen inlied op de voorbereidingen ié te Londed fiiptroWen worden voor een hartel ijkp ontvangst vaïi den pi esideVt der Frfi sche rej publiek op Dinsdag a s ï e f e zÜ reeds vroolyk versierd piet de ilicolore öHlic bladen zijn het er oyer eens Ijat de huic ige gebeurtenissen alleen nog iaar xa éi li n nadruk leggen up de byzoilidere bettti JM Rn het IjezoeJt w Ixird Halifax heeft iterdagMle ambassadenra van Frankrijk de Vere nigide Staten en de Sovjet Unie alsook den Dult scheh amljïtsBadeur ontvangen jZooals verwacht werd is ook de Duitsche amba H sadeui te Londen voiii Dirksen tot het uitbrengen vfln rapport naar Berlyn geroepen Grandi de ItsMaansche ambassadeur heeft Londen verlaten maar aan dit bericht werd toegevoegd dat dit was om fas cistische plechtigheden bij te wonen alssmede de vergadering van den Fascïstischen rroot in raad die 26 Maart büeenkomt ENGELAND EN FRANKRIJK 1 VERKLAREN HET DUITSCHE OPTREDEN ONWETHG I Dp lanache mini ti r va i buiter nidrfcht zakMi Ponnet Veft de i ambasf ideur t Ui rlijn routonn v opgedi i tn eeii itni te ndti nemen by het Duitsche minister an liiiitcn anasche zaker teneinde de D tschc regetring op de hoogte tf brengen van de gevoelens van de Fransche ifgeerinfr mei betrekking tot de gebeurtenisHen in Tsje ho Slowakije t oulondre heeft opdracht grkregen een nota te overhandigen waarin de Fransche regeering verklaart de Duitsche interveittie niet al wettig te kunnen l eschouwen Ken overeenkomstige stap zal worden gedaan door de Britache ambassadeur te Beriyn idagavnnd DCjiepubUek niet in gevaarj ten rtiinsteijiiet van binnen uit v l i lam Zatei dagmiddag is by een demonstratievlucht by Seattles Ver Staten een nieuwe Boeirig Stratoliners verongelukt De tien passagiers van het vliegtuig zyn daarby om het leven gekomen Onder h n waren do onder directeui dn de K L M de heer t Guilonard en ir A G von Baumhauer ingenieur van het NatioLuchtvaartlaboratoriimi De verongelukte Boeing was een viermotorig passagiersvliegtuig dat voor sub stratosveervluchten bestemd was Het maakte een proefvlucht waaraan verscheidene luchtvaartdeakundigen onder wie de Nederlandsche experts deelnamen De ramp heeft naby Older een verlaten i treek in den staat Washington plaats gehad ongeveer 100 K M ten Zuidoosten van Seattle Het vliegtuig kwam m een ravijn terecht en werd totaal vernieUl Het was de eerste Boeing van dit type en had vijfhonderdduizend dollars gekost Volgeiis een verl aring van een ooggetuige zou de staart van het vliegtuig zyn los geraakt Het vliegtuig is iaarna m eeo vriUe geraakt en omlaag ge allen Een zware slag De Nederlandsche luchtvaart wordt door deze ramp wel zeer zwaar getroffen Twee van haar beste en uiterst bcKwame krachten hebben daarby het leven verloren De heer Guilonard ih eenige w ken geleden naar de Ver Staten vertrokken waar hij zou onderhandelen over de aanschaffing van Douglasvlie gtuigen van een nieuw type n l DC 4 en DC 5 voor de K L M Zooal nien weet ï de bestissmg di naangaande uitgesteld als gevolg van de onderhandelingen tusschen de regeermg de K L M en de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek om te trachten deze vliegtuigen hier te lande te doen bouwen Intusschen zette de heer Guilonard zijn Studiereis door de Ver Staten voort om verschillende Amerikaansche vliegtuigfabrieken te bezoeken welke met iets nieuws aan de markt waren gekomen Daartoe behoorde ook de Boeing fabriek te Seattle welki behalve zes transoceanische Clip per vlieg booten twee Boeing Stratoliners had ver vaardigxl Het ligt voor de hand dat de belangstelling van den heer Guilonard zich ook naar deze vliegtuigen uitstrekte en zoo heeft hu de Boeingvliegtuigen Seattle bezocht een bezoek dat tenslotte noodlottig is gewortien Het was de bedoeling van wijlen den heer Guilonani geweest om na zijn bezoek aan Amerika naar West lndië te gaan waar hij het bedrijf der K L M zou bezichtigen Vandaar zou hij naar Nederland terugkeeren Wie den heer Guilonard heeft gekend zal zyn wpKvillende persoonlijkheid niet licht vergeten Hij leefde voor de verkeerslucht I ionden n den Z ttfr nai r U ii ïtfnniiddoltitk fkde uitvoeriiiK proyram De I De Frarache Senaat ia gisteren büej ngpkomen 0iau emj i dietnrle het volmac itenoVitwerp in dat Werd verwezen naar ilc fi jinrieelp ccmmisisie welke onmiddjelliik vcrtfjuierde De bijeenkomst van ddn siniatwerd geschorst tPt des middags i Iadil d finaneieele comjiiisaie het ontwerni meitwee stemmen Ugen had goedgckWrd heeft de Senaat het gisteiiniddaoi ibJhand eld I I Abel Gaixiey de rapporteur van c foniniLssie voor de financütn g if pen liitef n2Ptting ari de conclusie der commii ip j aanbeveelt het ontwerp p de volnjaclit n tt nanva rdïn Paul Fleuriot verklaart tegen te zullen stemmen evenals de sooaliat Alexandre Dechetet Vervolgens tietreedt Daladier het spreekgestoelte Hü zegt o m Wy staan voor een prn itigen toestand die snel dramatisch zou kunnen worden Onze plicht is er het hoofd aan te bieden met ener Tie vastberadenheid en moed Mon heeft critiek uitgeoefend op d ac coorden van M ünchen Spr zal geen niea culpa uitspreken op de Senaatstribune venmiii als in de Kamer Frankrijk in d eenlpe natie die in September ruim een milliseH man eeft gemobiliHecrd Het zou het hoofd geboden hebben aan zijn verplichtingen wanneer een daad van geweld was gepleegd Maar op Rrond van het rapport van Runciman dat de onmogelykheid aantoonde van een samenleving oor Duitschers en Tsjechen heeft men aan onderhandelingen de voorkeur gegeven boven oorlog Spr betreurt het niet evenmin als hij de FranschDuit sche verklaringen betreurt Roemenië wordt weer landbouwstaat Eisch van Berlün aan Boekarest Het betreurt het niet zijn krachten gedurende verscheidene maanden gewijd te hebben aan het doen wijken van de oorlogsdreiging Misachien omdat Frankrijk dit voorbeeld heeft gegeven aan Europa en de wereld ia de leider der regeering thans gemachtigd te verklaren dat Frankrijk in een loopgraaf staat waaruit het niet Kan komen De diplomatiek schillende wordt dat de raad met voldoening h ett kennis genomen van de diplomatieke en militaire stappen welke reeds ondernomen zijr of nog overwogen worden door de RoemeenRche regeering Zij werden voldoende geacht om de integriteit van het RoemecnBchc grondgebied en de onafhankelijkhpid van het Roemeensche volk te beschermen De leiders van alle partijen met inbs grJp van de oppositieleiders hebben zich z o besluit Reuter aaneengesloten tot eon Union Sacróe zoo ls ook in 1914 in Frankrijk geschiedde Zij geven er de voorkeur aan hun vollen steun te verleenen aan de regeering in deze moeilijke dagen Voor zoover te Londen bekend ia heeft di VVohlthat Roemente nog niet verlaten De Roemeensche troepen in het grensgebied zijn naar Reuter nog berichtte als gevolg van de besluiten van den kroonraad met 30 tot 40 duizend man ver sterkt De diplomatieke medewerker van de Times meldde hedenmorgen dat uit rogeeringskringen te Boekarest vernomen werd dat Wohlthat uit naam van zün lepeering de volgende voorstellen had daan 1 Roemenië dient geleidelijk al zyn pogingen stop te zetten om een national industrie op te bouwen de bestaande fabrieken dienen geleideUfk gesloten te worden 611 het land dient zich tp beperken tot dei landbouw 2 De geheele uitvoer van graan olie timmerhout vee en voedingsmiddelen in feite de geheele Roemeensche export licnt uitsluitend en alleen naar DuitachlHnd te gaan 3 Indien Roemenië deze voorwaarden aanvaardt is Duittchland bereid liJn tenrftorlale inte rit t en de onafhankelijkheid van het Eoem en che volk te garandeercn scherpe economische DuitBchland aan Hoemenië De accoorden an MUnchen zijn weg gevaagd Het Fransch Duitsche accoord is vernietigd Daladier verklaart vervolgens met wolk een smartelijke ontroering Frankrijk re tuige is geweest van de v dwijning der T sjechische natie Staande applaudiseert de Sfnaat langen tijd Weldra zal men misschien het hoofd moeten bieden aan verPchrikkeUike gebeurtenissen Omdat de regeering dat weet vraagt zij bijzondere volmachten die haar in hun geheel moeun worden toegekend Wii staan in den storm aldus spr en wij zuilen er niet uitkomen dan door onzen ivil en met de middelen die de toestand eischt De kabinetsraad zal terstond de onontbeerlijke maatregelen vaststellen De ministerraad zal ze onmiddellijk rattficeeren Het heil de vaderlands gaat voor de gerieven der burgers De arbeidersklasse antwoordt reeds op onzen oproep In de gerationaliseerde industrieën werkt men ifeda 48 en 50 uur staatsse retaris en de regeeringspiesidei t Kurt von Burgsdorff benoemd tot Mini te rialD H ktor bij den rijks otector in BohoiiKMi en Moravië ONGERUSTHEID IN BULGARIJE Naar Havas uit Sofia meldt hebben d gebeurtenissen in Tsjecho Slowakye daar eerst verschillende reactie opgewekt doen kan men nu ook zeggen dat in nagenoeg alle Bulgaarsche kringen geen ander gevoelen heerscht dan dat van groote ongerustheid tegenover de Duitsche gewelddaad Zelfs kringen welke vroeger met Duits bland sympathiseerden veroordeelden than het Duitsche imperialisme Men vraajjt ïich af wat er gedaan kan worden om de Duitsche vloedgolf te keeren en spre kt voering gebracht zullen worden De decreten waaromtrent de ministers feenerlei verklaring hebben willen aflegren zullen in het staatsblad van Dinsdagochtend gepubliceerd kunnen worden FHR VON NEURATH RIJKSPROTECTOR Officieel wordt door het D N B modep edeeld dat de Pührer rijksminist r Konstantin Freiherr von Neuratli heeft benoemd tot rijksprotector in Bohtnien en Moravië met als ambtszetel Praa Von Neurath behoudt zyn functie van ryk mini ter t voorzitter vji den gehe iMcti kibin tiiniad Verder heeft de Führer Jen l lants ervan genden gouwleider vr n het udetenland Karl Hermann Fra ik ti t Ven olgens leest Daladier het eene artikel voor waaruit het ontwerp op de volmachten bestaat De beide eerste alinea s worden met het opateken van handen door een zeer krachtige meerderheid aangenomen Ten slotte neemt de Senaat het geheele ontwerp aan met 286 tegen 17 stemmen Na afloop van de sena tsvergaderiiig 7ijn de ministers terstond op bet minist rie van oorlog in kabinetsraad bijeengekomeTi Na afloop van den kabinetsraad van gi steravond is het volgende communiqui uitgegeven Daladier minister president en minister van landsverdediging heeft een uiteenzetting gegeven van de voorlooplge maat regelen die krachtens de door bet parlement verleende speciale volmachten vandaag aan de goedkeuring van den minister raad onderworpen en onmitldellijk tot uit