Goudsche Courant, maandag 20 maart 1939

17 Maart 20Murt Officieel 8 82 K 8 82 75 1 iM i 4 k 31 10 31 70 i2M iiM i 48 46 49 42 39 40 S9 40 44 86 44 66 1 88V 1 887 5461 5525 6570 6602 5606 5637 5681 6702 f723 6728 5783 5773 5778 5790 5796 5802 580 5849 5884 5933 6022 Ö025 60 19 6076 6130 6144 6156 fi 67 6171 6192 6215 fi 40 6263 6330 6363 6371 6422 642 6489 6441 6454 6463 6478 6515 6502 6642 6728 6761 6762 6787 6807 6816 6830 6843 6850 6864 907 6926 7051 707 7094 7l0l 7142 7164 7177 7244 7245 7279 7350 7376 7386 74 M 7513 7519 7537 7601 7603 7605 7610 7fiV 615 7670 7689 7695 7707 7716 7718 778fi 7806 7856 7H I9 79Ö4 7960 7969 8026 804fl 8125 8171 8216 H254 8278 8315 8323 832 i S327 8 330 8336 8365 8384 8385 8451 8155 8460 8463 8464 8487 8536 8537 8540 85 1 8613 8630 8641 8652 8658 8567 866K 8 80 728 8821 8851 8882 8891 N909 8919 8937 S9 7 899 9018 9065 9067 9074 9095 9HM 3181 9200 9205 9289 9294 9296 9 03 93 9 9352 0357 9 59 9362 9115 0119 942 9 i18 S522 9579 9594 9597 9626 9654 9671 9 81 r764 9810 9826 9S4l 9864 9 07 99 0 99 5 9994 1003 910017 10060 10078 10123 10131 10218 10265 lfl304 10326 10335 10357 10 180 10439 10494 10557 0 67 10574 10 583 in 97 I 10621 10655 10689 10701 10706 10731 10746 10777 10809 10814 10822 1083O I0B39 10856 10894 10910 10941 10959 11089 11092 IlLOfi 11099 11133 11155 11254 11280 11321 11 354 US70 11417 11421 11423 11527 11559 11005 11621 11668 11711 11740 11744 11856 11859 11860 11861 11873 11950 11973 11997 12046 12056 12081 12113 12111 12170 12197 12229 12266 12364 12421 12425 12428 12429 12443 12470 12491 12522 12547 12565 12584 12644 12649 12672 12679 12708 12733 12765 12795 12803 12816 12821 12826 12845 12903 13085 13136 13195 13262 13283 13410 13419 13128 13431 13448 13460 13472 13516 13518 13538 13587 13619 13670 13681 13704 13709 13724 13735 13738 13739 13831 13928 13945 13969 13998 14035 14058 14072 14077 14117 14170 14223 14252 14202 14296 14383 14385 14396 14407 14445 14484 14504 14522 14538 14570 14601 14609 14617 14620 14628 14636 11657 14779 14782 14816 14871 14879 14992 15126 15144 15158 15183 15226 15231 15259 15300 15303 1 5313 15320 1 5343 15353 16430 15458 15489 15492 15508 16528 15583 15698 1 5730 15754 15757 15765 15837 15850 15854 15864 15875 15942 15999 16221 16307 16091 16396 16491 16639 16567 16600 16612 16626 16635 166 U16652 16689 16714 16721 16739 16774 16778 16788 16794 16815 16896 16918 16926 1697T 16989 17013 17014 17038 17054 17098 17104 17106 17120 17153 17176 17177 17281 17283 17363 17378 17397 17500 17528 17541 1T671 17614 17656 17664 17713 17719 17783 17751 17760 17781 17787 17854 17878 17886 17905 17925 17928 17985 18007 18017 18063 18072 18090 18112 18162 18163 18216 18350 18373 18468 18586 18656 18737 18777 18788 18858 18873 I88R1 18942 18950 18967 19001 19007 19027 19040 19063 191 34 19147 19151 19159 19186 19192 19202 19295 19336 19349 19376 19384 19400 19450 19503 19524 19554 19556 19568 lp579 19584 19625 19635 19696 J9724 19747 19751 19769 19803 19907 19 23 19946 19981 20015 20053 20058 20077 20096 20157 20167 20356 20407 20515 20534 20638 20755 20841 20897 20908 20973 21001 21005 21007 21124 21170 21220 21225 21254 21291 JS01 21327 21 329 21 386 21354 21381 2U07 21418 21442 21449 21541 21542 21591 21677 1725 21731 21740 21768 21769 21817 21854 31880 21897 21925 21945 21999 RADIO NIHUW8 Dingdftg 21 Maart Hilversum I 1875 en 301 5 M AVROritzending 6 30 7 RVU 8 Orgelspel 8 15 Eterichten grai iofoon 10 Mórgenwijdinp 10 15 Gramofoon 10 30 Voorde vrouw 10 36 Enstmble Hert van Dinteren 11 Wenken voor dt huishouding 11 30 Ensemble Bert van Dinteren ca 12 15 Berichten 12 30 Om WfOyrRIJÓ VfRiÓREN Na i uim 20 minuten Hpelen krotig Belgiü eenig overwicht in het veld maar juist m die periode viel lo gelykmaker De Hardor liep door op een slecht naar voren geplaatsten bal Hy passeerde van Al ben en gaf den bal laag voor Styiien raakte uy 2 meter van doel staande den bal maar half en Veiito was er zeer snel by ü n een schot te lossen oniioudbaar voor den volkomen verlusten liadjou 1 1 Een fout werd het Nederlanotch elftal pnieuw noodlottig Door slycht wegwerken kou Voorhoof geinakkolyklhet leder nuar den vrystaandon Flevez Ifgeven In het duei met Caldenhoven bT ef de Belgische rechtsijuiten overwinnaar Hy stormde alleen op Van Male af Via den paal belanddi Ihet schot in het Nederlandsche doel Belgn had na 34 min opnieuw de leiding 2 1 Na 40 minuten kon Cupelle den voorsprong van België vergrooten toen de goheele HoUandsche verdediging bleef staan w gene buitenspel Deze achu r stamf prikkelde het Nederlandsch elftal buitengewoon en enkele zeer gevaarlijko aanvallen werdi W opg zot Do bal bleef maar voor het Belgische doel doch steeds was er een Bolj Isoïi boon of hoofd waar het leder tegen aan kwam Het eene sensationeele nioment volgde op het andere en de spanning von i haar hoogtepunt In een doelworsteijng waarby van Caienberg den bal met de hand laakte De st neidarechter kende een strafschop toe waaruit Smit twee minuten voor durtt onhoudbaar inkogelde 3 ü De Belgen waren na do hervatting onmiddellyk gevaarlyk V n omhaal van Braine belandde tegen de lat on even later kreeg ilo B erschotspeler opnieuw eon kans doch hy profiteerde er niet van De Oranjevoorhoe lo kwam im goed oombineerend terug De druk op het Belgische doei werd steedh grooter men wist stand te houden en na ruim een kwartier wist de Belgische voorhoede het spel te verplaatsen Toen opeen J kwam de gelykmaker Tusschen de beide Belgische backs door stormde Vente naar voren oen sChot maar het Ieder werd door Ie paal gekeerd Drager was er evenwel zier snel by en had toen den bal maar voor het intrappen Na 22 minuten was de stand De Belgen gaven den moed geenszins op Zy kwamen gevaariyk voor het Nederlandsche doel en toen van Male een schot slechts half keerde dacht iedereen opnieuw aan een Belgisch doelpunt maar als door een wonder ontsnapte het Nederlandsche doel aan een doorboring Maar het bleek slecht uitstel van executie te zyn Want by de volgende doelworsteling kon de bal wel worden weggewerkt doch Braine bemachtigde het ïoder opnieuw en schoot in 4 3 Een prachtige combinatie tusschen de Harder Drager en Vente was de Belgische verdediging te inachtig vlak o n doei kreeg Vente opnieuw den bal toegespeeld en de gelykmaker lag reetls in het net 4 4 Nog veertien minuten waren er toen te spelen en opnieuw was weer alles mogelyk I Nog nooit was er de laatste jaren in een Nedertand Belg iö antnieeting zoo n enorme spanning geweest tairyk waren de lichte blessures en dit vond zyn oorzaak in de Nederianders en Belgen Vooral Blomvliet maakte het veel te bont Toen hy weer een te hardhandig op Braine was iiigeloopen en enkele spelers reeds bleven staan voor het fluitje van den scheidsrechter werd doorgespeeld het leder kwam by den nu plotseling vrystaanden Capelle die niet aarzelde en Van Male van dichtby passeerde 5 4 Tien Beigië NedeHand ontmoetingen op sportgebied Do sportwereld heeft Zatenlag en Zondag geheel in het teeken gestaan van Bel giè Neder land wedstryden De tien vol MAAR D E INDE PUR Owl Holl nidKl WJpUb K AniTïÏÏ Anno Ufli roeporkest In de pauze gramofoopf 2 Gramofoon 2 45 Knipcursus 3 45 Vioul en piano 4 30 Kinderkoor 5 Kinderhalfuur 5 30 AVliO Salanorkest en soli st c 5 30 Berichten 6 30 Causerie Mislukte levOM en onverVulbar wenscheii 7 Voor de kinderen 7 06 AVHO s Meisjeskoor met pianobegeleiding 7 3o Engelsche les 8 Berichten ANP Radiojournaal mededeetin gen 8 20 Gramofoon 8 30 Bonte Diudagavondtreln lO Radiotooneel 10 20 IH Twilighjt Serenaders 11 Berichten ANP hierna tot 12 Gramofoon Hilversum II 415 5 M KRO UitjeMluj 45 10 HIRO 8 9 15 Gramofoon om 8 15 BerJchtpn 10 Gramofoon 11 30 Godsdienstige causerie 12 Berichten 12 15 Het KROorkest 1 Gramofoon 1 20 Vervolg conc Tt 2 Voor de vrouw 3 Modecunwj 4 Gramofoon 4 05 Causerie De toe ftanden in het hiernamaals 4 2Ü Graruoloor 1 25 Causerie Plaats en taak van dt vrouw in de maatschappij en morgen 4 H Gramofoon 4 45 Berichten 4 50 Gramofoon 4 55 Causerie Gedachten zyn niet tolvry 5 10 De KRO Meiodisten ea oliat 5 45 Gelukwenschen 6 05 Ve olg con tert om 6 30 Berichten 6 35 Sportpraatj 7 Berichten 7 15 Cyclus Naar de nieuwe gemeenschap 7 45 Causerie namens de MKA Kinderleed 8 Berichten aNP raededeelingen 8 15 Lijdensmeditatie 9 3Ö Het KRO syniphonie orkeat en solist 10 30 Berichten ANP 10 40 Gregor Serban en zijn nwmeon ch orkest 11 12 Gramofoon Beurs van Amsterdam WISSELKOKRSEN Londen Berlü n Parys Brussel Zwitserland Stockholm Kopenhagen Oslo New York TELEGRAFISCH WEERBERICHT Voor het geheelc land Meest iwaai bewolkt met eenigc buien matige tot lnacliligen later tüilelük etomiachtigen ZaiJwestelgken tot Nootdwestelijken wind nig verandering in temperatuur gende kampen werden gehouden Voetbal België Nderland 5 4 jeugdwedstry d BelgiëOJederland 1 2 studentenwedstryd Nederland België 0 2 Brussel Amsterdam 1 2 Antwerpen Rotterdam 4 3 i Hockey Nederland iBelgië dames 9 2 Wielrennen België Nederland 1 1 i IJshockey België Nederland 0 1 België Nederland juniodea 2 6 Tafeltennis België Nederlaml 6 3 I Uitslagen van Zondag Goudsche Voetbalbond 2e klasse A ON A 5 Wa ldinxvoon 2 6 0 2e klasse B achoonhoren 3 Dilettant 3 2 2 3e klasse A Oudewater 3 Groeneweg 2 1 I I 3e klasse C ONA 7 Nieuwkoop 2 4 4 Woerden 3 Stolwyk 3 8 0 i ee doelt go il t n Voorschotbank bracht toen de chauj feur stopte stond de procuratiehouder ree op de stoep te wachten Ze kwamen ooK juist op tyd aan het station om te m f Hellinger geheel onopvallend d w Tf chercheurs begeleid in een nog vr leeg afdeeling stapte I De journalist en de procuratiehouder na men daarop eveneens plaats en oyna middellylt daarna verliet de eaectri8C trein snel aantrekkend de breede overttap i ping van het Centraal station In de zeer eenvoudig gemeubileerde kamer van den hoofdcommissaris w bode juist bezig de gordynen te aiwtoen zün heer en meester binnentrad I Als je klaar bent Jansen kan je linger binnenlaten Daarna venvacht iKjJ juffrouw Robert dan meneer Jlyandan meneer Adams vervolgens j Hagen en tenalotte de weduwe SpïJX de Laat Begrepen Jansen j I Zeker meneer de commissan bode en met een laatste r y van het groene K 3n Doorn eens Hellinger bert Van l I Adams Van Hagen en Pf J toe en meer tot zichzelf voegde h V en Vyf stuks dat zal wel weer laat w Cgf minuten later trad H m r vertrek binnen den gesteld en door den hoofdcommis saris van politie te Rotterdam in llen8 kwaliteit als hulpoficier van justitie aan een nauwkeurig verhoor worden onderworpen Nadere gegevens omtrent de juistheid van H s verklaringen en het doel van zyn reis naar Hannover ontbreken nog Haastig duwde hij den jongen het vel papier in de handen Vooruit met spoed naar boven vet interlyn Dan de telefoon van de haak nemend na automatisch het gewenschte nummer te hebben ingeschakeld Hallo ja hier De Mercur verbindt mij even met meneer Adams Hallo Adams Met Wils jtt o weet je het al wat verklaringen afleggen voor den hoofdcommssiaris mooi ik wou juist vragen of je zin hebt om mee te gaan Dan gaanwe samen 3 37 hè ja half vyï in Rotterdam ongeveer Over een kwartier benik by je met een taxi Adieu tot zoo Snel zoekt de reporter eenige papieren welke op zyn schrijftafel verspreid lagen bijeen en zich tot den redacteur wendend zei hy Je hebt het zeker gehoord Hellingerwordt vanmiddag voor den hoofdcommissaris gebracht k Zal zien dat ik voor hetochtendblad een flink stuk by elkaar kryg Over een half uur gaat de trein als heteenlgszins kan kom ik vanavond nog terug Het werk is geregeld adieu tot morgtnl Binnen vyf minuten zat hy in een taxi welke hem naar de HoUaniisdhe Hypotheek Wordt vervolïd van de wenBchelglthpid van een verbond van nik landen van de Oostzee tot de ï eïsche Zee Velen verwyten den Weaterschen mogcnheden hun werkelooHhoid Men meent lilt zü tusschenbeide moesten komen om de kwesties welke nog zekere Balkanbii icn gescheiden houden op te losaen en mee te werken tut schepping van een homogeen hink om een hinderpaal op te werpen tegen do Duitsche hegemonie in ZuidOost Kuropa De leden van de oppositie zijn voorne iiena den voorzitter van het Robranje te verzoeken den voonsitter van de Skoepsjtlnii te vragen een delegatie te vormen uit dit parlement om met een delegatïp uit het Robranje samen te komen om gezamenlijk den toestand te bestudeeren welke geaclmpen Ifl door de gebeurtenissen in TsjechoRknvakue Hoofdpijn n Kiaspijn Hartjes van Mijnhardt atillpii vlug Doos 30 en 60 et Amerikaansche neutraliteitswet moet Srewijzigrd Formeele veroordeeling van de Duitsche houding President Roosevelt heeft Zaterdag tydens een persconferentie verklaard dat de ontwikkelingen in Europa de noodzakelijkheid hebben aangetoond van een wijziging der Amerikaansche neutraliteitswet door het huidige Congres Met goedkeuring van Roosevelt heeft Summer Welles die optreedt als minister van buitenlandsche zaken der Vereenigde Staten een formeele verklaring uitgegeven waarin Duitschland s moedwillige rechteloosheid wordt veroordeeld en gezegd wortlt dat bij de bezetting van Tsjecho Slowakije een willekeurig gebruik is gemaakt van gieweld In de verklaring noemt Welles de bezetting van TsjechoSlowakije een tydeiyke vernietiging der vrijheden van een vry en onafhankelük olk waarmede van den dag dat de republiek TsjechoSlowakü e haar onafhankelijkheid verkreeg het volk der Vereenigde Staten bijzonder hechte vriendschapsbetrekkingen heeft onderhouden Het ia funest aldus vervolgt de verklaring dat daden van moedwillige rechteloosheid en willekeurige toepassing van gev eld den wereldvrede en de structuur der moderne beschaving bedreigen Welles vervolg deze regeering welke gebaseerd is op en toegewijd is aan de beginselen van menschelijke vrijheid en democratie kan niet nalaten bekend te maken dat dit land de daden van Duitschland veroordeelt Extra Itfffmg van 25 boven bestaande rechten De Amerikaansche schatkist heeft naar Reuter meldt aangekondigd dat retoj rechten geheven zullen worden op alle by invoer belaste Duitsche goederen v rklaard wordt dat dit besluit is geno met medeweten van het departement Buitenlandsche Zaken De onmiddellijke uitwerking van deze beslissing is dat een extra heffing van 25 boven de bestaande rechten zal worden geheven Kleine strikt neutrale landen hebben niets te vreezen ïn Duitschland tracht men aldus Havas de beroering die in de kleine Europeeathe landen giewekt is door de gebeurtenissen in Tsjech O SI o wakije te sussen In een officieuze nota w ke is gepubliceerd door de Danziger Vorpoeten wordt gezegd De volten die een politiek van strikte neutraliteit handhaven en zich niet laten opnemen in een coalitie van mogendheden hebben werkelyk niets te vreezen lift blad verklaart dat om de kleine landen gerust te stellen de beschgrming van Berlin jegens Slowakije op andere basis is pesteld dan het Duitsch TsjecKische profictoraatsverdrag van 15 Maart Gehoorzaamheid is een plicht die u nimmer zul berouwen FEUILLETON De vierde man Een ff val uit de praktijk van Inspecteur Sanders lid der Centrale Recherche door UDO VAN EWOUD Nadruk verboden 11 Ga maar naar Sport zei de chefBin nenland rustig zonder van zyn werk op te zien i D r is geen sport i Of Financiën ging de redacteur on iveratoorbaar voort Ja hoort u eens wond de ander zichnu weer op als ik om kwart voor drie nog jhet heele gebouw rond moet gaan om te jvragen wat er uit kan dan zün we overeen uur nog niet klaar Naast an woont Buitenland adviseerde de redacteur Il n ya qu un paa Ja meneer daar kom ik net vandaan en die krijgen een stuk Volkenbond datmee moet Ziet u dus maar dat u iets vindt wat er uit kan en maakt u alsjeblieft geenmisbruik van de omstandigheid dat de re dacteuropmaker een paar dagen met verlofis t Ifl waarlijk geen pretje om alle heerente moeten afloopen en nergens eenige me dewerking te vin4en Heeft meneer Wilsniets besloot de chef zich tot den reporter wendend die vlijtig het blauwe potlood van een zendfltation zotulpr de vereiachte vergunnin f tot de mi tdrijVen strafbaar gesteld met een maximum gevungeniMstraf viui een half jaar of met een maxiniumbot te van ƒ 6000 vroeger voor de juiigHte wyziging van de wet op de Leiegrafie en telefonie kon slechts overtretüng ten laste worden gelegd Reclame vUegt r de dader Het bleek uit de verhooren dat de hoofddader le reclame vlieger en technicus vnn G is Het zendtoestel was zijn eigendam hy is eöhter geeVi lid van de N S B en wuarschynlyk was het zijn be lüeling om winst te maken met de uitzendingen waarvoor door het publiek geld kou worilen gestort De verdachten uit Lisae zyn kweekers een van hen heeft zyn schuur voor de laatste uitzending beschikbaar gesteld De gevolgde Amsterdamsche kwopman die samen met een Amsterdammer naar Usae was gereden had het apparaat vervoerd naar de schuur De verdachten hebben een volledige bekentenis afgelegd M AR KTBERICHTEN Nuchtere kalverenmarkt Gouda GOUDA 20 Maart Nuchtere kalverenmarkt Aangevoerd 73 stuks prezen ƒ 3 B B handel matig Veemarkt Rotterdam 20 Maart Aanvoer in totaal 2260 tuki Vettp runderer 624 vette kaW ren 22 nuchtere kalveren 40 schapen en lammoren 536 varkens 825 Prijzen per K G Vette koeien Ie kw 72 2e kw 60 3e kv 80 40 Vette ossen Ic Irw 66 2e kw 58 3e kw Sft 40 V tte kalveren Ie kw 105 2e kw 90 3e kw GOTO Varbena levend gewicht Ie kw IR 2e kw 47 e kw 45 Schapen 48 42 31 per stuk 24 18 Ifi Lammeren 54 45 41 per stuk 21 16 11 Vette koeien en oflsen aarvoer als vorige week weinig handel pryzen eerste kwaliteit ossen iets duunler overige prijzen on 480ste STAATSLOTERIJ Ie klasse Trekking van 20 Maart Hooge pry tan f 20 000 10685 ƒ 2000 14127 f 1500 2917 ƒ lOOO 2860 13063 17649 f 400 9972 f 200 9134 ƒ 100 7623 15163 175S4 17702 17934 18039 Pryzeii van ƒ 20 1007 1015 1057 lïOO 1112 1160 1166 1211 1212 1217 lSta Ali J272 1277 1328 1330 1332 1344 1355 14 7 1412 1449 1492 1507 1614 152S 1568 GG9 I6fl4 1741 1753 1757 1800 1874 1882 1910 1944 1947 1970 K 1096 1998 2042 2067 2081 2132 2161 2171 2190 2260 2286 2306 2324 2325 2383 2386 2396 2423 2472 74 2480 2485 2581 2 i94 2618 2672 2674 1695 2729 2732 2733 2TG8 2767 2769 2789 1791 2802 2808 2812 2826 2833 2847 2891 2898 2899 2915 2963 2968 3015 3024 3029 803O 3054 3056 3096 3123 3140 3158 3172 188 3205 3260 3267 3322 G342 3388 3391 8425 3462 3478 3538 3558 3561 3573 3602 626 3660 3699 3717 3720 3732 3737 3756 3841 3864 3906 3914 4009 4029 4043 4071 4O80 4116 4171 4198 4202 4228 4251 4278 4327 4406 4447 4466 4494 4563 456S 4590 4613 4653 4660 4667 4681 4683 4744 4804 4810 4872 4873 4881 4882 4904 4915 4918 4978 5010 085 5109 5114 5117 5126 5156 5162 5205 525o 5267 5268 5281 5299 5356 5358 5373 5386 6394 54fO BINNENLAND ANTI REGEKHINGSZENDER GEVONDEN UecIame vUeger en vijf anderen op heeterdaad door de politie gesnapt Spannende achteiTolging In den nacht van Zaterdag oy Zondag is te Usse een geheime zeiulinataltatie door de politie en ambtenuren van den radiocontroledienst Ihet zwijgen opgelegd De apparaten zijn in beslag genomen De daders die zich met dpe brutale en ongeoorloofde uitzendingen bezig hieUlen zyn op heeterdaad betrapt en gearresteerd Dit ia het succes van een wekenlang zoeken naar dit zendstation dat zich gedurende een maand iederen Woensdag en Zaterdagnacht van lü uur tot 12 15 uur liet hooren op e n golflengte van 311 m Direct nadat Hilversum gesloten was viel de zender in Meestal werd een korte redevoering gehouden en de onbekemle spreker ontzag zich niet om verscholen achter zyn anonymiteit op de meest grove en beleedigende wijze aanvallen te doen op de regeering publiekrechtelijke instellingen en o ver heidspersonen Zaterdagavond is de Amsterdomsche politie die van dezo uitzendingen verdacht een Amsterdamsch koopman deze koopman gevolgd toen hij zich per auto in de richting Haarlem begaf Even buiten de kom van het dorp ten Zuiden van Usse sloeg de geheimzinnige auto die door de Amsterdamschen rechercheurs zoo hardnekkig gevolgd was een duister doodloopend laantje in dat naar de terreinen van een bloemboUenkweeker voerde Behalve een woning stond op het terrein een ruime schuur De rechercheurs vatten bij het laantje post en waarschuwden de ambtenaren van den radio controledienst Toen deze waren gearriveerd trokken de rechercheurs in een vrijden cirkel een cordon om de schuur Dit was in den donkeren nacht geen gemakkelijk werk temeer daar het te nemen terrein doorsneden werd door I siooten Herhaaldelijk moesten de politiemannen in het d uister een sprong wagen maar alies ging goed en tegen middernacht het tydstip waarop de uitzendin en begonnen was alles voor een verraasenden overval gereed Zoo nu en dan zag men uit de schuur een lichtflits en men was er vrywel zeker van dat men op het punt stond om met succes toe te slaan Afgesproken was dat precies vyf minuten over twaalf de aajival zou plaats hebben Op heeterdaad Van alle kanten renden de pofli tie mannen met de revolver in de vuist naar de schuur De deur werd opengerukt en de aethergeuzen waren en flagrant delit betrapt juist was een spreker bezig met een aanval op de regeering zyn mond klapte midden in een zin dicht toen hy de politie zoo plotseling en onverwachts voor zich zag In de ficihuur bevonden zich vyf mannen tusschen de 20 en 30 jaar iBuiten bevond zich nog een zesde man die blykbaar als wachtpost had dienst gedaan Ook hy werd ingerekend en later bleek dat in zyn woning twee uitzendingen hebben plaats göhad In de schuur die door een petroleumlamp spaarzaam werd verlicht trof de politie een volledige zendinstallatie aan van uitstekende kwaliteit Een groot deel van de toestellen was ingebouwd in koffers de kleine microfoon was gemonteerd op een statief van n fototoestel De zes gearresteerden werden overgebracht naar het politiebureau te Lisse evenals het in beslaggenomen zendtoestel en een koffergramofoon met platen Vervolgens wenl de officier van justitie te Haarlem in welk arrondissement de feiten zijn gepleegd van de gebeurtenissen op de hoogte gesteld Na een kort verhoor zyn de verdachten meerendeels leden van de N B naar Amsterdam overgebracht evenals de inbeslaggenomen zender Zondagmorgen vroeg is nog een Amsterdamache aigarenwinkelier van zijn bed geLicht verdacht van medeplichtigheid Ook hij is aan een verhoor onderworpen Nadat de zeven mannen waaronder vier Amsterdammers en drie inwoners van Usse hun verlkaringen hadden afgelegd zyn zy in den loop van den Zondag op vrije voeten gesteld daar voorarrest voor dit misdrijf niet ia toegelaten Sedert Januari j l behoort het hebben hanteerde bij een verslag van een onbeduidende rechtbankJrtting waar zijn jongste collega zyn beste krachten aan gegeven had De aangesprokene keek even op Hoeveel moet er uit vroeg hij zichover den dhef ontfermend Zooveel illustreerde deze nogmaalihet eind touw afmetend een dikke anderhalve kolom ongeveer Neem dan dat stuk van de metaalbewerkers maar dat blyft goed Dan ben ik er nog niet zei de chefnu toch iets vriendelijker Enfin de rest zalik wel op Financiën vinden Nauwelijks had de chef de kamer verlaten toen de telefoon rinkelde Wils nam de hoorn van de haak Hallo redactie Binnenland ja daar spreekt u mee o Sanders ja Hy wachtte even Is hy zich hier in Amsterdam komenmelden enj ontkent Weer een pauze waarvan de reporter gebruik maakte om op en vel papier haastig een paar aanteekeningeo te maken Plotseling hield hij op Met welken trein Hij wierp een blikop zijn armbandhorloge wendde zich daarna snel tot een der collega s Van Duyn bel eens even gauw een jongen Zkfli daarna weer tot den inspecteur aan het andereeind van den Hjn richtend zei hy Accoord ik zal zorgen dat ik er ben Bedankt voor je welwillendheid Adieu De eerste redacteur keek op Nieuws over den moord vroeg hij hevig geïnteresseerd Ja Sanders vertelt dat Hellinger zich zelf is komen aanmelden 1 Dat moeten we nog hebben zei de re j dacteur gedecideerd en zich dan tot den binnentredenden jongen wendend Ja wacht I even meneer Wils heeft nog iets Zeg te j gen den chef dat dat mee moet al zou de l Volkenbond er ook uit gaan j De opdracht was ietwat onduidelijk maar de jongen begreep Geduldig wachtte hil to de eerste reporter hem de copie zou geven En Wils chreef zidh zelf hardop dieteerend De g eimzinnige mitord in den trein De verdachte meldt zich zelf bü politie Hij ontkent iets van de misdaad to weten Naar wü bij het ter perse gaan van ons blad vernemen heeft de heer H t gen wien naar men weet in verband metden gelhejmzinnigen moord op den bankier Leuvensteijn in den trein Amsterdam Rotterdam ernstige verdenkingen beatonden en die door de Rotterdamschepolitie in Duitschland werd gezocht zichhedenmiddag bij de politie hier ter stedeaangemeld Hy ontkent echter alle schuld aan den moord en verltlaarde aan den hoofdcom miBsarjB reeds Maandagnamiddag dus eenige uren voor den moord naar Hannover te zijn vertrokken om eenige besprekingen te voeren De Iheer H zal echter nog hedenmid dag ter beschikking van de justitie wor STADSNIEUWS GOUDA 20 IVlaart 1Ü39 Auto met echtpaar in Bttensingfel ereden Moedig gedra van Waddinxvwiior die tweemaal in de graclit dook en inzittenden onder water redde Bestuurder trapte op verkeerde pedaal Ben angstig avontuur heeft gifiternvond een echtpaar uit Den Haag te dezer stede beleefd diit met een personenauto in den KattenHingol is gereden Dank zy het k rdaat optreden van een voorby anger konden de inzittenden uit dei onder water verdwenen auto gered worden Omstreeks 8 uur reed een 36 jarige lo8 werkman uit Den Haag met zyn 36 jariRe vrouw per auto over den Jan Kattenbruu Het echtpaar was naar Boxtel geweest er op de terugreis naar de Residentie De man leed rechtuit den KattPnsingel op loch hij het afrijden vim de brug zag de vrouw den bonds ijï r die voor de riehtiog Den Haag iaar de Nieuwe Vaart wees Kr wrrd gestopt en teruggereden de brug weer op om daarna opnieuw vooruit te fraan nu lir ssf naar He Nieuwe Vaart Er ligt hier epn ïper moeliyke hoek smal en scherp en é bpstuunler kon de bocht niet In e ns nemen Hij 7 tto den wagen t rug en bij iU M manopuvri herft de automobilist dio cii tweede tocht na hrt verkrygen van zijn rpewüfl maaktf op hi t verkeerde peda trapt Tn taats van te rennncn gnf hi i Tol g R met het gevolg dat de wagen mi t grootc vaart achteruit schoot en in dan Kflttenaingel terecht kwam De auto Tot de eersten die toesnelden behoorde 4e 29jarige aannemer P Koster uit Waddinxveen die op de fiouwe liep te wandelen en den plons hoorde Hy sprong onmiddellijk gekleed in de gracht en dook onder water om het portier open to krygen Herhaaldelijk nikte hij aan de deur maar zUn pogingen hadden geen succes Hij k om wMr op den kant waar inmiddels omstanders een rcddinghaak hadden gehaald en hiermede trachtten hot portier open te kri n Dit gelukte evenmin Do h er Koster heeft zich daarop opnieuw in het yskoude Mter begeven en nu slaagde hu Hy wist de portierkruk open te draaien waarop van den kant af mot de reddtr haak de deur werd opengetrokken Toen het portier eenmaal open was kon de moedige redder zyn dapper werk bekronen door beide inzittenden uit hun hachelijke positie to bevryden Eerst vonl de vrouw cv toen de man uit den wagen RCtrokkon Dit alles mop t daar de wigcn cnder den waterspiegel lag onder wa door geschieder maar het gelukte en we dra waren nu de twee inzittenden op don kant Beiden waren doornat maar on o leerd en Rfbcl by kennis Ook eon bund kon uit don wagen worden gehaald De passagiers hadden in het koude water in den volloopenden wagen benauwde öofrenbükkon medegemaakt Naar zy vertelden hadden ook zy tevergeefs getracht het portier te openen In de wngon vas tegen den kap eon laagje lucht van enkele centimeters gebleven en daardoor was hot hun mogolyk geweest te blyven ademhalen Hef is te begrypen dat het echtpaar cvej de redding zeer verheugd was IV drie dronkelingon zyn bij de fam lio Jaspers in do wasschory De Drie Notenbomen binnengebracht om van droge Meeren to worden voorzien Door de toegei ijdo zorg kwamen zij spoedig woer o verhaal De dappere fodder die een eere saluul verdient had heel wat water binnengekro Ken maar ook hij was or gelukkig goo fifffftkomon Dr J Kroondijk on de uitgen to C G D behoefden aan geen fin riefin hulp te verleenen zoodat het ongeluk we een heel goeden afloop heeft gohad n iuto is mot een kraanwHRon eolicbt Eerste paa voor tiumelwerk Bouw van jukken om de spoorbaan te dragen ïn den afgeloopen nacht is de eerste paalin verband met het tunnelwerk geslagn Op do plaats van den vroegeren overleg wordt ton behoeve van den tunnelbouw een wput pemaalct Do grond onder de ntil verdwijnt dus en daarvoor zuilen twee ii i ïten worden gemaakt om do sporen to drawn Het is voor deze jukken dat de epr te paal ifiVj M lang en veertig bij voor tig centimeter dik in den grond Is gedre Bii dit heiwerk wordt een blok vnn 1200 K G gobruiki In totaal mnetcn Irr palen worden geslagen Dit werk kanftlleen des nachts geschieden wagt go lufende het werk moet de olectrlscho leldinirKtroomloos worden gemaakt en dit is alle n lOfteHik tiisBcben bet rijden van den lint fn den eersten trein Kr kunnen per iaebt drie palen worden geslagen zOodat wiwacht wordt dat dit werk dat aan den wniyken tunnelbouw moet voorafgaan en dagen zal duren i I Nieuw plan tot drooglegging van de Plassen I liaus drüOKleKRinK van drie plawson tiM rootte van 275 van K7ü H A j overwoffen 1 Naur wy vernemen ia een nieuw pluu tnt gtHlt eltelyke droogmaking van do Uo u wyk sche en Üluipwyksche Plussen in onderzoek I ooals men weet werd aan het ejnde van het vung jaar bekend dat drooglegging i overwogen werd van het plaasencomplex I höhalve van de plassen Elfhoeven en s Gra j vonbroek en eventueel van Klein Elfhoeven en Vrijhoef neerkomende op droogmaking I van ruim 630 eventueel 530 H A van de een gezamoiilyke oppervlakte van 870 H A bestaande plassen Thans is een nieuw plan in overweging lat de droogmaking van de plassen Itavenwberg Uroot Vogelonzang en s Gravekoop betreft do plaasen die ten i oorden van den s Gravenbroekscheweg liggen Deze plassen zyn tezamen 275 H A g root zoodat de nieuw overwogen drooglegging ecu aanzienlyk kleiner gebieil beslaat Alle plassen ten zuiden van s Gravenbroeksche weg en Blindeweg zullen dan blyven bestaan Van do twaalf plassen zouden er volgens htt eerste ontwerp tien eventueel acht en volgens het tweede drie drooggelegd worden Het nieuwe plan waarby het eerste dat een zoo groote hap in Reeuwyk s schoone waterland deed vervalt ia een ontwerp van ir K I Mesu directeur van den cultuurtechnischen dienst die als regeering sa lviaour optreedt Over de uitvoering is nog geen enkele beslissing j enomen het ia niet n eer dan een plan dat in onderzoek is zoodat er over al of niet uitvoering nog niets vaststaat Het behoeft geen betoog dat ook tegen dit tusschen voorstel om het zoo te noemen van de zyde van de natuur on watersportliefhebbers ernstige bezwaren ryzen Het comité tot behoud van de Reeuwyksche en Sluipwyksche plassen dat de actie tegen do drooglegging voert zal zich tegen elk plan van drooglegging verzetten Nieuwe Schouwburg Een schoon avontuur Nederlandache Tooneel roep Op Donderdag 23 Maart zal n den Nieu won Schouwburg door De Ned TooneeU groe p directie J B Schaly ten tooneelo worden gebracht Een schoon aV ontuur een comedie in drie bedryven door G A de Caiilaert Robert de Plers en Et Rey In dit geestige blyspel treden met Cruj s Voorbergh o a op Bob Oosthoek Rienk Brouwer Gerard Hartkamp Tino Medema Anna Sablairolles Rika Hopper en anderen In Een schoone avontuur neemt AnnaPablaimlles tevens afscheid van het teoneel Aanbesteding Bouw van drie woonhuizen aan het Jaagpad De architect D Stuurman alhier heeft hedenmorgen jn Het Schaakbord voor rekening van den heer P van Vegten onder Goudsche aannemers aanbesteed het bouwen van drie woonhuizen aan het Jaagpad Ingekomen waren veertien biljetten Erwenl als volgt ingeschreven Joh Blom ƒ 8 159 Gebr van Willigen 10 150 J V d Velden 10 34 J Ka Hbergen te Moordrecht 10 69 L A van Straaten ilO 30 firma J Slegt 10 950 firma Valk en Hoekwater 11 077 C G F de Jong 11 100 Gebrs Groenewoud 11 125 Gebrs van Dam 11 316 W v d Laak 11 645 J P den Hertog 11 640 firma Nieuwveld en Co 11 850 J Hoekse 12 400 De begrooting bedroeg ƒ 10 700 Het werk is gegund aan den op twee na laagsten inschryver den heer J v d Velden voor ƒ aO S48 Bto heer Bakker bHJft nog een maiind directeur van gemeentewwk Do hoer 1 M Bakker hooft zich op v rloek van B en W bereid verklaard ïijn betrekking van directeur van gemeentewerken nog eon maand te blijven verviill Op 1 April a B treedt de nieuwe directeur ir I Sollewün Gelpke in functie De h cr Bakker zal dan tot 1 Mei bUJven om Kim ipvolfrer in te leiden Giaa schilder en behangwerk voor Wijkverpleging gegund Het d K r den architect D Stuurman te dezer stede aanbesteed glas schilder en behangwerk ten behoeve van den nieuwen ziokenhuisvleugel van de Wykverpleging is gegund aan de laagste jnschrijfster de firma gebrs v d Byl ajhier voor ƒ 8600 Drank wet Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis dat op 14 Maart 1Ö39 bü hen is ingekomen eon verzoekschrift van Francisco Cristofoli wonende te sGraven hage Pretoriastraat no 40 ten aanzien van dit verzoek woonplaats kliezeml in liet porcc l Kleiweg no 33 te Gouda om oen verlof B ingevolge do Drankwet voor het perceel Kleiweg no 33 I edenvergaderiiig Soc Ons Genoegen De leden van do Sociëteit Ons Genoegen zyn opgeroepen tot een atgemeene lodenvergadering op Maandag 3 April des avonds 8 uur In behiindeling komt een voorstel tot het voeren van verweer ter zake van de door de N V Th van Heemstede Obelts SanitairTechnisch Bureau thans in liquidatie gevestigd on kantoor houdende te Amsterdam tegen de tegen do Sociëteit Ons ienuegen J ingesteide vordering aoowel jii eersten aanleg als in hooger beroep Onteigening van twee panden voor Hchooluitbreidin Op lie secretarie zijn tor inzjjge gelegd If tukken botreffendo ilo onteigening an aluniioonon nutte voor do uitbreiding van lit t aan de Keizeratraat gelegen schoolgebouw der Vereeniging tot stic hting en instalidhouding van vrye scholen op Geref grondslag te Gouda De school moet worden vergroot met twee lokalen voor welke uitbreiding de vereeniging de voroischte medewerking van den gemeenteraad heeft verkregen De gemeente kan niet tot aanbouw overgaan omdat zy niet de ho scbikking heeft over do twee naast de school gelogen perceelen en daarom zal tot onteigening worden overgegaan Deze perceelen zyn f panden die rechts van de school staan do woonbuizpn noB 73 on 75 toe lie hoorend ro sp aan de weduwe J van Vliot kkerse to Ueeuwijk en van de gebrs R L en A J van Werkhoven te Gouda De to onteigenen perceelen zullen worden gesloopt en daarna uilen op don elder vrygokomen grond de beide leslokalen worilon gohouwd By het springen uitgegleden Rangeerder op kt t gevallen By het lossen van kolen m een kolenkint op het stationsemplacemfnt nabij den tydolijken overweg aan de Stationsweg is hedenmiddag omstreeks kwart voor vier do 40 jarige rangeerder C van Grondel uit de Meidoornstraat by liet springen uit den kolenwagon uitgegleden en mia gesp rongen waardoor hy op zyn rug op de kist terechtkwam Do man klaagde over hevige pijn dwh de aard van het letsel was nog niet vast te stellen Op adyip s van dr C van Bik is hy per auto van den G G D naar het Van Iteraon Ziekenhuis vervoerd en daar ter observatie opgenomen Twee rywlolen ontvreeittd Ten nadeele van een l6 jariR dienRtbo le is een rywiel dat eenigen tyd onbeheerd op don Kloiwog stond ontrvreemd V K rts is de aan een 46 jarigen machinebankwerker toebehoorende fiets die voor diens woning aan de Heerenstraat stond verdwenen AGENDA Schouwburg Bioscoop Meisjes achter tra liea Th al ia Theater Marie Antoinette R unieBioscoop Alexander s ragtime band en Een avontuurlyk meisje Woensdag Z uur matinóe Drie malle invallers 20 Maart 7 30 uur tte Zalm Verkooping notaris K Zeevat 2n Maart SU uur Het Schaakbord Leden vergadering Liberïlo Staatsparty afd Gouda M i juA4 eau imu DnDushkind AMERICAN CIGARETTE SPORT EN WEDSTRUDEN VUKTUAL België Nederland 3 Uitere spannende stryd waarin Holland driemaal geiykmaakte Met i heeft het Nederlandsch elftalgisjterniiddag te Antwerpen van België verloren en met dej n uilglftg ia weer gebleken hoe volkomei onberebÉtnbaar het voetbalsiie is Nederland heeft aieh krachtig geweerd maar do Belgen uv i roffen zich zelve en niet alleen daarby onze verwachtingen doch tevens die van hun landgenooten België was inderdaad beter en won verdiend De Oranjeploeg bereikte zonder bepaald zwak to zyn net spel tegen Hongaryo op geen stukkon na De verdediging was mindoo hecht en de Oranjeploeg trof het daarby ongelukkig omdat juist de geheele linkerhelft wak was Het was een echte België Nederland wodstryd enthousiiLst interessant en onborekeniwar Men zat geweldig op den bal en de Belgen nog wat meer dan de Nederlanders De ontmoeting heeft van l egin tot het oimle geboeid Behalve een Nederlandsch overwicht in den aanvang van de twewle helft ging het spel regelmatig van dool tot doel en kans op kans volgde dan weer voor de Belgen dan weer voor de Nederlanders Daarbij waren er tal van sensationeele momenten by schoten die door backs nog van de doeliyn af konden wor len weggekopt of getrapt nadat de keeper reed i was gepasseerd of by prachtige kansen dip door vele voorhoedes pel ors juist niet meer werden benut Het was jammer dat beide elftallen zioh aan te hard spel schuldig maakten Het spel golfde in hoog tempo op en neer De linkervleugel van België combineerde uitstekend Isembonghs gaf het leder keurig aan Capello af die oen effectvol schot loste waarnaar Van Male tevergeefs greep Via den binnenkant van den paal belandde het leder achter den Rotterdamschen keeper België had na negen minuten de leiding il 0 ATHI KTIEK Trekvogels wint wisMclbokaal in iwrk wedstrijd 8 rieelnemers van wie do nummers één overtuigend winnen V oor de zo sde maal i Zaterdagmiddag het Van Beiden IJzendoornpalk het terrein geweest van don iirovincmlen parkwegwetlstryd over A K M weliftn de vereeniging Vires et Ceieritas jaarlyks organiseert Hot aantal deelnemers aan deze populaire race bereikte een record er startten 8 loopers Het bleef dus beneden de honderd en dat er van het aantal van 1Ü4 liischryvers zestien verstek lieten gaan zul I aan de koude moeten worden geweten voornaamste pryzen zyn naar buiten uda gegaan tn de B klusse voor io A igroep de cracks waren er geen inachry W¥f n won JCrlise van S V V uit derde po sjtie en m de C klasse de Trekvogel man Kalkman die van den start af de leiding liad De wisselbokaai i U vereenigingspryB waarvan D O S te Rotterdam houdster was kwam voor het eerst in het bezit van Trekvogels Al deze overwnnningen waren zeer gedeoideer i n et grooten voorsprong werden de successen beklonken hetgeen ook by de juniores en veteranen hot geval was zoodat de loop over het algemeen zeer rustiy verliep Alleen in de D groep werd een spannende stryd om de eerste plaats geleverd waarby met een tiende seconde verschd J V d Heuvel van Excelsior te Gouda v innaar werd Dit was het eenige Goud sche ftucces in dezen loop De piautselyke athleten liet dus heel weinig van zich spreken Er werd in vier groepen geloopen Burgemeester dr K F O James fungetide als htarter en na afloop van dit wederom zeer geslaagde sportevenement reikte hy in het veemarktrestaurant de pryzen uit nadat de heer B Wirtz voorzitter van Vires et Ceieritas voor de medewerking be iankt en de heer A J G Strengholt v wrzittor van de Kon Ned Athletjek Unie oen propagandistisch woord gesproken had Tot de aanwezigen by den parkloop behoorden verder o a de heeren G E v d Werff Jr penningmeester van de K N A U J B Wesseling voorzitter van het district Zuid Holland en iMïstuurBlid van de K N A U P J Janse secretaris van de technische commissie van het district Zuid Holland en C Hess het hoofd van de Goudsche politie die wederom voor een uitstekende regeling waaraan de padvinders weer trouw medewerkten zorgde De uitslagen tuiden als volgt B klasse 7 deelhemers 1 P Krüse S V V Schiedam 9 min 18 4 sec 2 A Jol IVekvc els den Haag 9 min 28 4 sec 3 J Walbeek Pro Patria Rotterdam i min 29 sec C klasse 34 deelnemers J H Kalkman Trekvogels 9 min 16 4 sec 2 F J de Bruyn Trekvogels 9 min 22 5 sec 3 J de Roo Ryswyk 9 min 32 5 sec 4 B Molenbroek Hercules Dordrecht 9 min 32 6 sec 5 H Muyselaar Trekvogels min 34 sec 6 P Sprang D O S Rotterdam 9 min 34 6 sec D kla sse IS deelnemers 1 J van denHeuvel Excelsior Gouda 9 min 54 9 sec 2 J Rubers Rotterdam 9 min 55 sec J v d Tooien Tempo Delft 10 min 0 8 sec 4 F A de Groot Schiedam lü min 4 3 sec 5 C M Noorlander Gouda 10 min 11 sec Veteranen 3 deelnemers 1 G Th Pluym ren Maag 10 min 15 9 sec Juniores 1 V K M 26 deelnemers 1 M Beckers D F C Dordrecht 4 min 58 9 sec 2 P van Muyen A A V 36 Alphen a d Rijn 5 min Ó 4 sec 3 J Mullaart Trekvogels 5 min 5 G sec 4 B de Houting O N A Gouda 5 min 5 9 sec 5 W van Ryn Zwaluwen Den Haag 5 min 11 sec 6 P Huizer Schoonhoven 5 min 13 1 sec Wisselboltaal als vereenigingsprjjs 1 Trekvogels Den Haag 19 put 2 Ryswyk 27 pnt 3 D O S Rotterdam g9 pnt Wisselbekor eerstaankomen Vires lid H C Hoyneman LAATSTE BERICHTEN 45 Kinderen door het ijs gebakt 42 verdronken W1AESC3HAU 20 Maart Tydens een SC hooi uitstapje is een ontstelfend ongeluk gebeurd Vyf en voertig kinderen begaven zich met hun onderwijzer op het fhinne ysdek van een meer in Wolhynië Hot ys brak en alle kinderen vielen in het water Met gevaar voor eigen leven gelukte het den onderwyzer drie kinderen te redden De 42 andere kinderen verdronken De bewoner i van alle omliggende dorpen zyn opgeroepen om de dooden te bergen De Schoonmaak begint Paschen nadert I Laat NO reeds die artiltelen behandelen welke gemakkelük gemist kunnen wwden zooals KUSSENS KLEEDJES HANDWERKEN ZOMERKLEEDING eva enz er kan nu extra zoiig aan besteed worden en alles is klaai als U het noodig hebt VERVEN STOOMEN DE PELIKAAN GOüDA Let op den juisten naam het kantoor FLUWEELENSINGEL 21 Amerika o RR en TELEFOON