Goudsche Courant, maandag 20 maart 1939

Curateele By vonnis van de Arrondissements Rechtbank to Rotterdam Ic Kiimei van den 13en Maart 19SI is WILLEM GELDERBLOM wonende te Bergambacht Benedenberg E 154 ter zake van krankzinnigheid jresteld onder curateele Dr Mr J SMIT Procureur Gouda 20 Msuirt 1939 Lange Tiendewog 51 N V Gaudsche Waterleiding Maatschappij Jaarlijksche Algemeeno Vergadering van Aandeelhouders op WOENSDAG 5 APRIL 1939 v m 10 u 45 ten kantore der Maatschappü Turfmaikt 36 te Gouda Aandeelhouders hebben toegang op verto n tiunner aandeelen Punten van Jffihan Jeling balans winst en verliWekening en jaarverslag 1938 liSPgeiuaan genoemd adres ter inzage DE DIRECTIE Maokt met ei0en woorden een korten tek bi fievenstaande carricatuur en Dol fitn reep Geen werkstuk e o teekoning inzanden doch toepasieliiken teksl Hierdoor wordt het verdienen van hoofdpniien voor iedereen bereikbaar Zendt ons dien tekst franco toe en doet ef S Dol frjn merk je bij geknipt uil onze 5 et Dol fijn fsepen Vermeldt hetadreierbij Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen TÏBÓNNEMENTSPRIJSi per kwartaal ƒ 2 26 per week 1 cent overal WMr de beiori g per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 16 Aboimementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureta MARKT 31 GOUDA bü oaM agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaux lijn dagelUks geopend van i 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2746 Postrekening 48400 Aambeienzalf Br Benedictus In krtnKen wa r men tot oordeelen bevoegi ts beachoiin t men deze zalf als Het eenlgf fdoende middel Verhrügb D f Apottiaken m DroiriBteB k t l per pot Het spreekwoord zegt Maart roert zijn staart De t aangenamer is het dan thuiii Met DESSING s KOLEN in Uw haard Intoon Oessing BRANDSTOFFENHANDEL Tel 2404 Oostliaven 24 U CLtMkf NAeuKEN I d reen wil natuuriyh ffraati kraoti tig en grezoDd biyven het d g l jUBChe kauwen van WKIOLEY S F K Is hlerbU op de meest natuuriyiunrUze behulpzaam Bovendien bevar dert het de spIJsvertorlng P K hBaneii Hterkt dr mnuwpn en neem t t drukkende ge or nm dm niE itllüd mpi Het icbept nieuwe le euijluBt en erhiiut de werkkracht Houdt Bt edit enkele pakjes btJ de hKnd Vettl genot roor weinig geld 5 cent LENTETIJD VITRAGETIJD WIJ ETALEEREN EEN GREEP UIT ONZE ENORME KEUS VITRAGES J G POTHARST Zn j GOUDA KLEIWEG 9092 96 meubelen f 2500reËLOONINQ W S VIER WEKEN ACHTEREEN TE BEGINNEN 20 MAART ELKE WEEK van den winkelier waar U de Dol fi n reepen kocht Verfleet niet Uw noom itraotadres n woonplaatj op ie geven Uw inzending moet uiterlijk dei Maandagi met de eerito poit bi ont binnen zijn Eiken Maondogavond verichijnt in de bladen een nieuwe advertentie met een nieuwo carricatuur D bette tekït an iedere week wordt beloond met een HOOFDPRIJS VAN F 100 MEER DAN F 600 WAARDE AAN PRIJZEN Tuüschen barstende hoofdpijn Verder nog 1 priji on f 50 pnjs van F 25 5 prijzen van F 10 10 prijzen van F 5 20 pri zen van F 2 50 27a reiskoffers Alle inzendingen worden het eigendom van Kwotto Er is geen beroep op de beslissing der directie an Kwotto De namen van de winnaars der 3 hoofdprijzen worden elke week gepubliceerd U kunt meerdere malen per week meedoen Alle inzendingen fronco te odresseeren oan N V Kwatta Breda afd Pri svraag I bijsluiten ontvangen een Saffite portefeuille als extra verrassing Degenen die bl hun inxendina 2 nlat afgestenrpelde postiogels van 5 cent n blijde levenilust ligt en Wittt Kruis po der iablet of cachtt G durende 7 j ar gebrutk ik Uw Wltta Kruli poedert Hel li hel eaniga middet d il mij zonder ootl te miittn v n mijn hoofdpijn af helpt ichrijft I P te O Witte Krul poedert w dooven niet Integendeel ze gevm een gezonde opgewdlttheld Prlji per poeder 5 et Per dooi vin 12 poedert tabletten of cacheti 45 cl per koker van 24 tibleltn 60 cl Verkrijgbaar bij Apottiekin en Drogitten DUTIM OEGSTGEEST DE KOEIEN WACHTEN UI Wintm fiOc naor Uw keuzei Ji KL M K N ILM Ad m Sydney V 2f pis ün teÏH In ie f 6000 De Ro enhiif f6000 Gratia auto rUileii f 6000 Pracht Prijzen WeekenilHuis Ameublementen Koelkasten MotorHjw p KLM Rome Boedapest Stockholm lïadiotoe stel enz Haast UI I Haait UI HaaatUli 6 April Trekking 6 April Oe V ieg crochf to en v egen weg Verltriigb in heel Ned KUW konloren Krontkioilcen Coif Sig Loteniulre n I yilegliraclit glro 241 000 PénHaag v d Jeiigdiuchtiflan K nlnkJiJkf Nederl Verei njglng v Lii hUaüTt Minister van Justitie 18 Jiiiii Ift iJI 2o Afrt A No lliH p TRA BERICHT Oe Vltegkrocht loten vliegen wegl 8i het ploGtten dezer odvertentie hadden de dopott nog eert beperkt aantal loten Overal is de vraag enarml Mogelijk i n er thont adretten uitverkochten is er geen zekerheid van depot aanvulling fen goede rood Probeert e v bij enkele of e v gireert Vllegkrocht giro 241 000 Den Hoog VLIEGKRACHTLOTEK 60 CT VerVrggbear te GOUDA Sig Bakker Café Belvedère Sig V d Eng Sig Faay Lolk Hendnksen Gar v Hoorn Sig de Jong Sig van Katwijk Sig de Kroon Lotk Lafebcr Sig Langcraar Sig L Biniiend k Coi Melkert Sig Roos Kiosk Bije Coiff Snel Coiff Wildenburg WRINGERS leveren wü U in de NIEUWSTE MODELLEN Prüien vanaf ƒ 7 75 8 25 9 25 10 50 12 00 en 16 00 Ha DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING DU is mi n trouwe hulp in de keuken hel Maggi s Bouillonblokie Er ojn y vele gevallen yaaibij Maggi Bouillonblokfes zulke oede dienaten bevrtjieB Heb ik vleéanat nodig vooi aoop wil groenten atoven aaua klaarmaken of een kop tijne dnnkbouillon opdienen Maggi s fiouillonblokjes zijn daarvoor a H uitkomst De bouillon met een reputatie iiij MAGGI BOUIlLOiy Minimum ntrib ƒ 1 50 p j tevens voor mJitgen en minderj k Tarief voor leden Crematie tjrager en orgeUpel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 166 Inlitdiönjenbladen en inl omtrent het venelieringsfondi koirt loo verkrüfbaar bjj de fdeelinga aecretaremw Flnwe knainj 87 No 19988 77e Jaargang Dinsdag 21 Maart 1939 60IM3IË mSMt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0KG AMBACHT BËRKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 refc els ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen vnnslen Ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren Advertcntiebureaili en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en iugezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerde prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte LONDEN PARIJS EN MOSKOU BERAIVJEN CONFERENTIE Britsche Rük gaf ziJn meening duidelük te kennen van den staat ten koste van d menschalyke persoonlyklheid de nieuwe verltei rlyking van het geweld als middel tot regeling van internationale problemen niet in overcen steniming kan worden gebracht met de christelijke beginselen Ik zou hem kunnen toezeggen dat alle leiders der orthodoxe Anglicaansche en Proteatantsche kerken hun geiyktijdigen steun zouden geven van en vrede opnieuw uitte zenden welke ik aan de hoofden van alle groote kerken der christelijke kerkgenootschappen in Europa heb gezonden in lït3B en daarby mogelyk de Vereenigde Stat en in te sluiten la het ondenkbaar dat onder leiding van den nieuwen Paus andere leiders bereid zullen zijn een verklaring af te leggen van dem strekking Dat de nieuwe verheerlykinp Britsclie handelsmissie naar Roemenië REUTER seint uit Moskou dat Groot Brittannië en Fi anki yk de Sovjetregeerin een voorstel iiebben doen toekomen tot gezameniyke bespreking van den MiddenEuropee Dohen toestand Van betrouwlïare geüSifhebbeiide zyde verluidt dat de Sovjet regeering jfunstig staat tegenover dit voorstel Zy heeft voorgesteld onmiddellijk een conferentie te doen bijeenkomen van Groot Brittannië F ankrijk de U S S R Roemenie Polen en Turkije Bulgarye en Joe o Slavië wordenra het Ru ssische voorstel niet ge Doemd Het zou in de IxKioeling liggen de i nferentie te Pary s te houden Mlnuter prcsident Chamberlain he ft giHtermiddag rn het ï agerhuis in antwoord op de vraag of de regeering overweegt de aaaetatie door Duitschland van Bohenien n Moravié te erkennen geantwoord dat d regeering het noodzakelijk acht eerst in Mmenwerking met andere staten alle gevolgen ai de Duitsche actie nauwkeurig te lieatuiieeren voordat daarover een verklaring kan worden afgelegd Stanley de minister van Handel heeft in het I agerhui s onder gejuich medegedeeld dat de regeering besloten heeft etn handelsmissie naar Roemenie te zenden Een nauwkeurige regeling moet nog gelrof fw worden In het Huogerhuls In het Hoogerhuis heeft Lord Snell ah ijn mepniTig te konr en gegeven dat d ebeartenissen van de virige weck in de moderne gcMhiedenia w a irschgnlgk en Rüukkig zonder weerga zUii Het land van n kleine 01 waardige bevolking zi o lei volgen Reuter Lord nell is over vslleni ign vrijheden zün iioor een gn oole mopndhcid vernietigd In den moderne i tjd heeft geen volk groulere offes gcbaclit of zich met metjr u ardigheid ondeiwcipcn aar de vernederingen der machtig vijanden en valsche rienden Sedert I M cHei van Mtnchen Is het gedrag van de Tsjechen boven allen l r verheven i etl Ij wensch mi i amen de arheider Jurtij te Iceeren tegen de karakteristieke rawe Teuloiiiiache la ster waaraan de Tsje nder orpen z jn en hun mijn groote jmpalhie t hetuigien Na vervolgens i ritiek te hebben geoeft nd Pde politiek van rhamberlain zeido l oid n l dat blijken i ou dat llitler 7ich r PWeldk toe heeft opgemaakt om het Wrouwen uit te buiten dat twee eenvouy Btaatïlieden stelden in zijn woord en ten slotte den Britschcn premier te tMderen in het oog van de wereld Er i 7 mngste kans geweest om de Watorer van Europa te bekeeren tot goe opeanen Lord Crewe sloot zich bii w ympathiebetulging voor de T sjeeheii lyiivi u Halifax M Halif ix sprak zM erkenteliikb id WlnJk rd Snell wnt was en voor het vermijden v Mi Pogmg om de regeering in verlegen BbreOR n Tegenover de errstigepr oe dê nTf ven hillen weg te vallen applaus b w Ie recent n T li f i 7 rsrond van wat in deze I f Mh is voorgevallen juist k = if I dol s V n zet wer v f S S nW in d n iid iil T iwhiwlie k illlster van buitenlandsche og onderweg waren naar Hitler en Voortguaiide herinnerde I ord Halifax aan de bezetting van Slowakye en RocihpTiie zepfffinde dat de ontwrichting van TsjechoStowakije thans gezegd kan worden volkomen te zün Ten aanzien van het motief waarmede de nuitsfhe regeering haar actie rechtvaai ijgde herinnerde Halifax er aai dat er aitijd in Slowakye een party is geweest die voor autonomie was dit werd in feit nn Munchen bereikt Kxtremiatmche elementen waren niet voldaan over deze rege Op grond van alle voor mij beschikbare W wüsmateriaal aldus gpr acht ik het on nogelijk te gelooven dat liet plotselinge bc luit van sommige Slowaakffche leiders om zich los te maken van Praag waarop Ï OO spoedrg hun verzoek om bescherming volgde aan het Duitsche rük tot stand gekomen is onafhankelijk van invloed van b litensf Sprekende over de Duitsche redeneering volgens welke hetgeen in TajcchoSIowa kije gcachJedde Groot Brittannië niet aanïiïig zeide Halifax dat terwyl het volstrekt juist is dat wij altyd erkend hebbtsn dat om geographische zoo al niet omandere redenen Duitachland in sommige opzichten pieer gGinteresüeerd moest z n inTsjechoSlowakije ei Zuid Oost Ruropadan wij zelf de positie geheel verandorfie toen wij kwamen te ataan tPgeno er eenw llekpurige onheffin van een onafhankclijken souvereinen staat door gewapendgeweld en schending van wat ik moet brschouwen als de elementaire regels van interniitionaal gedrag Ten opzichte van de beschuldiging ria te vlug geloof geslagen is arn de verzekeringen van Hitler zeide Halifax dat noch re eerste minister roch spr zelf in gebreke gebleven waren zich scherp bewu t te zün van de ver8chi41cn tusschen geloof pn hoop Wij zyn steed opgetreden met de tvetenachap dat allien door tyd hoop omf ezet kan worden in hecht geloof Welke conclusies moeten wy trekken uu deze verovering van Tsjecho SJowakije zo i vroeg Lord Hahfaz Moete wy gelooven dat de Duitsche politiek zooeven een nieuwe phase IS ingetreden Zal de Duitsclie politiek niet langer Iwperkt blyveii tut d lonsolidatie van gebied dat overhoerschenj Viordt bewoond door personen an Duitsch ras Of wordt zy gericht naar de overheersching van niet Duitüche volkeren Dat zijn zeer zwaarwegende vragen aldu8 Hallfax die thans in alle deelen der wereld gesteld worden De Britsche regeering is niet in gebreke gebleven om de leering te trekken uit deze gebeurtenissen De geschiedenis boekstaaft vele pogingen om overheerschïng op te leggen aan Europa maar al die pogingen eindijpien vroeger of later in een rampspoed voor hen die ze ondernamen en htt IS op den langen duur nooit mogelijk gebleken den geest van vrye volkeren u t te meien Wanneer de getchiedenis m eenig opzicht een gids is kan het zyn dat hot Duitsche volk de actie nog zal betreuren ie uit zyn naam ondernomen is tegen het oIk van Tsjecho Slowakije Een nieuwe oproep van den Aartsbinschop van Canterbury Na Ix rd Hallfax voerde de Aartsbisschop van Canterbury het woord Sprekende over p Duitsche actie van verledenweek zeide hy dat het de onverbloemde onbeschaamde bewering schijnt te zUn geweest dat macht recht is Daar is een einde aan aite vertrouwen waarop de toekomstmoet worden gebouwd Het zou HJken dater een of ander antwoord moet worden gegeven op de uitdaging en het eenige beschikbare antwoordis een antwoord In termen Welke de Duitsche heerachers verstaan d w z dat tegenover hun bewering dat macht recht is een opstapeling vanmacht aan den kant van het recht moet komen De aartsbisschop voegde hieraan toe Ik denk er over de uitnoodiging ten gunste het station van Goerlitz naar de Rijnskanselarij Op het station was hy ontvangen door Oörir g von Robbentrop Göbbelsi Funk en de leidende persoonlijkheden der party van de weermacht en uit regeeringskringen Onder de aanwezigen bevonden zich ook de Italiaansche en Japansche ambassadeurs en de militaire attache s van Italië en Hongarije Duitschland s industrieele winsten in Tsjecho Slowakije Onzekere toekomst leze industrie bedraagt 2 250 000 ton staal per jaar een belangryke aanvulling op Duitschland s productie van 20 mülioen ton Invoer van grondstoffen een pro bleem Tevens bezit het land een machtige oewapenings industrie de grootste buitbn Engeland Frankryk en I uitschland Dit ia voor Duitschland een der grootste winsten De textielindustrie volgt op de wapen en fataal industrie in belangirykheid Deze industrie ia grootendeels afhankelyk van den invoer van grondstoffen en kan dientengevolge oor Duitschland een probleem vormen Voorts bezit het land een bouw industiie schoen en confectiefabrieken een levensmiddelenindustrie en een hout industde Ook bezit het belangrijke glas chemische n papierfabrieken alsmede mynbou vindustriecn Ook deze vormen een bm kbare aanvulling op Duitschland s industrieele hulpbronnen De inwerkingstelling dezer fabrieken maakt een grooten n oer van industrieele profidstoffen noodaa ke ijk De grootste handel werd gedreven met ï uitschland on Oostenrijk Geen overschot aan levensmiddelen Een belangrijk feit echter is dat EngeKnd Frankrijk en de VereenigdL Staten 22 4 pCt van den uitvoer afnamen en IS I pCt van den invoer leverden Zoodoende zai de aansluiting by het Duitsche Rijk geen groot overschot aan levensmiddelen opIe eren voor de militaire en burgerbehoeften Zij verschaft geen vetten en var de grondstoffen alleen hout De werkelyke industrieele winst voor Duitschland is de ï ware industrie welke niet geheel onafha fkeiyfc U van den invoer van grondstoffen Waarschynlyk 7al Duitschland deze fabrieken voor andere doeleinden gescbikt moeten maken en veel kapitaal voor de industrieele ontwikkeling moeten besteden Indien het deze hulpbronnen wit benutten op zoodanige wyze dat in de Duitsche b heeften wordt voorzien De juiste mate van controle welko df Duitsche regeering zich voorstelt mt te oefenen over Slowakye is nog onzek T alleen van Bohemen en Moravië weet men tinnfa dat zij geheel m het rijk worden opgenomen Van economisch standpunt uit gezien aldus de Financial News la de toekomst van Slowakije onzeker behalve dat er op zyn minst een munt en tol unie tusschen Mnwakije en het Rijk zal komen Dit sluit echter noodzakeUikerwiJze een overremiig in van het geheele Stowaaksche bedrijfsleven door het Duitsche economische stelslel Een munt en tol unie impliceert en uitbreiding van Duitschland s centrale controle ovi r de deviezen en den grondstoffen oor aad en dit staat fel k met een volledig economische gelijkschakeling Bevolking met 15 laillioen gestegf n Door de inlijving an Tsjecho SIowalc je steeg de Diiitt chc bevolking van 75 tot 90 milliopii zielen In deze stÜging zyn vervat 2 5 millioen industrie en mynwerkers en 1 6 millioen landarbeiders De demobilisatievan het machtige Tsjechische leger zal op nieuw werkkrachten vrijmaken voor industrieele doeleinden TsjechoSlowakijeheeft een ernstig werk oo zen vraagstuk zelfs de rompstaat Tsjecho Slowakye had 140 000 werkloozen aan het einde van 19381 en hierin zit een groote mogelijkheid voorhet opvoeren der productie TsiechoSlowa kyV kan zich an levensmiddelen vrü velzelf voorzien doch het is niet rijk sangrondstoffen Er bestaat een productie van izererts doch niet voldoende om van grootbelang te zijn voor Duitschland De voorladen steenkool en bruinkool vormen en aanvulling voor die van Duitschland Debelangrijkste grondstof i s het hout datvoor nuitschlandjVnn groote beteekenis isDe industrieën echter zijn buitengewoonbelangryk hoewel zij voor het grootstedeel afhankelyk zijn van ingevoerde grondstoffen De grootste industrie is de sta ilen niachineindustrip De productip van Goring richtte een korte toespraak tot Hitler uit naam van het Duitsche volk Na gewezen te hebben op den Anschluss en de aanhechting van het Sudetengebied zeide Goring En thans heeft het lot weer geroepen Weer heeft de Fiihrer dezen roep verstaan i p beslissingen dat weet spr zijn gekomen uit een ontzaggelijk dapper en geloovig hart De Fuhrer heeft thans de veiligheid den vrede de heerlijkheid en de instandhouding van het Duitsche ryk ijebchapen Het geheele Duitsche volk legt den heiligen eed af het geweldige dat de FuhUfr geschapen heeft nooit los te laten er kome wat komen wil Wanneer dit groote afgunst en wangunst heeft gewekt wy staan daarboven BOHEMENS ANNEXATIE Ook door Moskou afgew em Scherp antwoord van Litwinof De Russische regeering heeft door haar minister van Buitenlandsche Zaken Ij twiliof den Duitschen ambassadeur te Moflkcu von der Schulenburg doen mededeelen dat zy de toevoeging van Bohemen en Moravië aan het Duitsche ryk niet kan erkennen Zy beschouwt Duitschland s optreden als een daad van agressie en de beslissing van den president Hacha en den minister van Buitenlandsche Zaken van TsjechoSIowa tije als ongrondwettig Bygevolg kan de Sovjet regeering de annexatie van Tsjechië en Slowakije niet erj kennen als legitiem en in overeenstemj ming met het volkenrecht en de intematioj nale billijkheid of met de beginselen van I zelfbeschikking Naar de opvatting der Sovjet regeering ruimen de daden der Duitsche regeering geen enkel gevaar voor den algemeenen vrede uit den weg maar hebben zij integendeel die be lreiging in het leven geroepen en verergerd Zij hebben de politieke stabiliteit n Midden Europa in verwarring gebracKt Zij hebben den staal van alarm die tevoren was geschapen in Europa versterkt en een nieuwen slag toegebracht aan het gevoel van veiligheid der volkeren Maatregelen in het bezette gebied Overneming van Joodsche vermogens Duitsche oliebronnen in Roemenië Beperkt handelsovereenkomst Uit de gisterochtend m officieele kringen m Boekarest afgelegde verklaringen kan worden afgeleid dat Roemenie een krachtige houding heeft aangenomen in de belangryke handelsonderhandebngen met Duitschlan i In die kringen werd gezegd dat men deze week het tot stand komen van een overeenkomst met Wohltat verwacht hoewel dat nog niet geheel zeker is Volgens welingebehte kringen zal de nieuwe overeenkomst een aanvulling van het in November gesloten accoord zyn Er zullen naar verluidt meer goederen geruild worden Waarschijnlijk zal Duitschland meer petroleum kunnen betrekken hetzy uit de bestaande bronnen hetzy uit nieuwe bronnen die Duitschland zelf zou exploiteeren Daartegenover zou Roemenië goederen uit Duitschland ontvangen De volgens de overeenkomst aan Duitschland toegestane petroleum zoo werd verklaard zou slechts een kleine boeveelheid iin welke erw rven zou moeten worden langs de normale commercleele kanalen De hoeveelheid zou in een geringe verhouding staan tot wat oorspronkelijk geeischt werd De handelsovereenkomst zal den aardhebben van ern protocol voor de uitbreidingen uitvoering van de bestaande Ihandelsovereenkomst die in November j l onderteekendwerd F r kunnen ook enkele bijlagen zyn waarvan enkele geheim gehouden zoudenkunnen worden i Vernomen wordt dat het bijna zeker ia dat Woensdag de beperkte handelsovereenkomst tusschen Roemenië en Dtritschland zal wor len onderteekend DUITSCHLAND EN HET MEMELGEBIED Een grootsche betooging Het D N B meldt uit Memel dat gistermiddag in aanwezigheid van byna de ge eele Memelduitsche bevolking het standbeeld van keizer Wilhelm I dat zestien jaar geleden verwijderd was weer is opgericht In de stad woeien bijzonder veel 1 ikenkniisvlaggen Onder de aanwezigen bt vond 7irh om ook de leider der Memelduitschers dr Neumann de Duitsche con sulgeneraal on de ledon van het directorium benevens de leiders der Memelduitpche organisaties De leider van den Memeldjit schen Kriegerbund dr Schwarze hield een rede waarin hij o m zeide de Memelduitacherg hebben in res verkiezingen voor de geheele wereld bewezen dat zy tot den Duitschen staat en het Duitsche bloed behooren Nooit meer zullen de Memeldu tschers door politieke grenzen ich het i echt laten ontnemen om zich uit te spreken oor een Duitsche wereldopvatting Spr besloot met een gelofte van trouw aan Hif er en aan den leider der Memelduitschers dr Neumann hetgeen de instemming had van de menigte Toen dr Neumann ton alotte het plein verliet om de revue over de organisaties te pa sseeren riepen de men schenmassa s hem toe wy willen terug naar niiitschltind Hitler in Berlijn terugr Een toespraak van Goring Het D N B meldt uit ïïerlijn Zondagavond om 19 uur 30 i s Hitter te Berlijn teruggekeerd Grootp menscb nmassa s juichten hem toe op den weg an en zaken verboden Het D N B meldt uit Praag dat de ch f Van het civiele bestuur voor het protectoraat Moravië Ten verordening heeft uitgevaardigd waarbij een ontoelaatbaar in ijpen in het economische leven wordt verbod n Daarby wordt verboden het aanstellen van commissarissen of beheerders van Joodsche vermogens benevens koop huur of schenking van ondernemingen die geheel of gedeettelijk in Joodsch bezit zijn Overtredingen worden streng gestraft De verordening treedt onmiddellijk in werking Het Masarykplein te Olmütz is verdo pt tot Adolf Hitlerptein het Wilsonplein is GÖringplein geworden en de straat van don 288ten October den dag van de onafhankelykheidsverklaring van TsjechoSlowa ki ie is gewijzigd in straat van den 1 5den Maart Het Vryheidsplein te Bmo is Adolf Hitterplein geworden De Fransche President en Mevrouw lebrun naar Londen Vanochtend om kwart o er acht ia prf sident lebrun met zyn echtgenoote uit Pariia vertrokken vnnr het voorgenomen officieele bezoek aan T onden T ehmn wordt vergezeld door minister Bonnet secretarisgeneraal Magre generaal Braconnier den directeur van het kabinet van den minister van huitenlardschp zaken Bressey alsmede door kapitein ti r zee Krantz en luitenant kolonel Tassin van het militaire huis van T brun Mevrouw T brun wordt vergezeld do mevrouw Braconnier en mevrouw Loie Het gezelschap reisde in een specialcu trein i