Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1939

6 April Trekking It De boog kan niet altijd gespannen staan 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent overal wa r de beior g per looper freschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 Aboiinementen worden daareljjks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA bH omze ajenten en loopers den boekhandel en de postkautooren Ome bureaux lön dagelüka gMpend van 6 uor Administratie en Bedactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 HEERLIJK SCHEREN met GORILLA en HERMELIJN MESJES 2V2 en 5 CENT Vraagt Uw winkelier Imp EIKENBOOM GOUDSChESINGEL 224 Tel 5638S ROTTERDAM land te vestigen maar de overmacht was te groot Sinds dezen tijd bestaat bij de Oekrainers een geheime militaire orga nisatle waarover het grootste stilzwijgen wordt bewaard De tsj Is de strijdformatie van deze Oekrainsehe nationalistische beweging in do Karpatho Oekral ne FRANSCH AFGEZANT NAAR ROME Laval als onderhandelaar genoemd Naar te Parijs verluidt wordt in invloed lijke kringen in Frankrijk een beweging op touw gezet om een niet officieelen afg e zant met een speciale missie naar Italië t zenden De namen var de oud premier l ival die destijds met Mussolini over het verdrag Intake NoordAfrika onderhandelde en n den oudambassadeur graaf De Ohambrun wordeft genoemd ofschoon Laval ontkent liat hi ia aangezocht Men is er zich van bewust dat als er sen de sbetreffeiul besluit wordt gmomen men het snel moet doen daar wordt verwacht dat Musaolini Zondag a a een rode zal houden Wapenleveranties Skoda aan China geannuleerd Japansche ambassadeur te Berlijn zou dit verzocht hebben De Japansche ambassadeur te Berlin generaal Osjima die aanwezig was bij d ontvangst van Hitler Zondag j l heeft gisteren te Berlyn een langdurig onderhoud gehad met von Ribbentrop Bevoegde Duitsche kringen weigeren ï tch uit te spreken over de geruchten die de ronde hebben gedaan betreffende eeti wijziging van het Anti Kominternpact ir een militair bondgenootschap Japansche kringen te Berlyn hebben met voldoening de inlijving van de Tsjechische provincies bij Duitschland begroet Zij hopen vooral dat Duitschland nu het de con trole heeft over de wapenfabrieken van J UitnoodiginRen tot zelfmoord De plaats en de houding der kleine staten De Duitache bladen bespreken vandaag de diplomatieke actie van Engeland om een Europeesch front tegen Duitschland in htt leven t roepen waarbij er in het byzonder op wordt gewezen dat Kngeland probeer Ook het bolsjewisme ir dit iiont op to n men Onder bet opachrift Uitroodigingen tot fmnord nierkt de diplomatieke medr kpr van de Beriiner Börsenzeitung llftovpr o m op Engeland probeert het mvcholopische voordeel van het ooij nbltk an schrik uit te buiten on Hp begriipelüke finding welke met de bliksemsneile nfWkHiiiif van de Tsjechiaohe kwestie vor Pde waa als duurzame anti Duitsche spanningen diplomatiek vast te leggen en f fnsen eeren dp ïl meerderhei van InVV P he staten zich in de ge KiKc positie terug te kunnen zien op een niïfliing veripden van vriendachappelijl e ItIvv t echter correcte neutrale b tttcingPn tot het riJk Daaronder moeten j fal de Scandinavische landen Nedei n Zwitseriand en dp meeste Ooatz e ER WOKDT GKZOCHT ijverig Persoon voor de waarneming van het Agentschap ppr er groote Koffie en Theefirma Het agentschap geeft by goede werkkracht e n aingename en loonende bijverdienste door den verkoop aan particulieren Reflectanten ook dame of weduwe kan in aanmerking komen gelieven te schrijven onder no 1111 Bur Goudsche Crt Markt 31 Gouda HOOFDPRUS w f 6000 o wint mil 60 tanl Uw keuze p KLM KNILM A dam Sydney oor personen én reis IndlS Australle 6000 Het Land B M W Motoren Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken Garage v d Spek Waddinxveen Telef 106 2 2 1 2 Stamboekkoelen f 000 lolol Proehl P i i n Weekend Hula Koelkasten Motorrijwielen p KLM Rome Boedapesl Ameublementen Radlotoestellen enz 6 APRIL TREKKING VLIEGKRACHTLOTEN 60 CENT Vtrkrijgboar in ht l Nadcridnd bij KIM Kqntof n KLM Ag ottn Kranlkioitisn Coif Sig Lotvntaktrt NWViWlMJW iVi TV 5 SWv XVWi iï Jeugdluchl Koninklijke Nederl Ver Justitie 18 Juni 1938 ae Afd Luchtvaart No 1104 VLIEGKRACHTLOTEN 60 Cl Verk ögbaar te GOUDA Sig Bakker Café Belvedère Sig V d Eng Sig Faay Lotk Hendriksen Gar v Hoorn Sig de Jong Sig van Katwijk Sig de Kroon Lotk Lafeber Sig Langeraar Sig L Binnendijk Coiff Melkert Sig Hoos Kiosk Rys Coiff Snel Coiff Wildenburg REEDS VELE JAREN gaat men EEN EN DEZELFDE WEG voor STUCADOOR en WITWERK naar Firma W IDENBURG ZONEN Vanouds gevestigd alleen Kleiwegstraat 22 24 Tel 3353 Inspiratie VLUG EN BILLIJK A Nieuwe ideeën steeds weer nieuwe vondsten geboren uit kunstenaars inspiratie en door hem persoonlijk toevertrouwd aan de papierstof die ai dit scliooos tot leven brengt n heerliike wanddecoraties weergaloos getrouw overgebracht in delijne transparante Fixa Color kleuren die alleen R D drukken kan met haar supermoderne techniek 3 en ziehier een kunstenaarscollectie staat te Uwer beschikking tegen zulke lage prijzen als alleen de MVfge samenwerking tusscfaen kunst en moderne techniek mogelijk maakt e Dit merk Sedert vele jaren het symbool van Licht en Kleur in de Nedarlandsche woning Alleen in stalenboeken met dit R Dmerk vindt U de echte R D behang ielil Een collectie nu weer zóó schoon zóó kunstzinnig en veelzijdig als U tevoren nimmer zag En tot in de populairste grijzen is et nu wandenfleut voor iedereen Vraag omgaand Uw behanger de nieuwe R D series 47 48 49 die extra laag geprijsd zijn en vooral ook serie 50 de keurverzameling nKunstenaarscoUectie Nieuw behangen behoeft niet langer te worden uitgesteld maar neem dan het echte R D behang R D BEHANGSELS Bthaniulpapurfabriikm van Ralh Doodthnfm N V Amstirdam ToonzaUn m nigmim sttdin dis lanji JVléér inspanning minder rust Uw krachten kwistig gebruiken en niet zorgen voor extra versterking Dai móet spaak loopen Verminderd concentratievermogen vergeetachtigheid fouten ziehier de dure gevelgen behalve dan nog dat onbehaaglijke gevoel en die prikkelbaarheid Hoe anjers zou het kunnen zijn Want wie Sanatogen gebruikt kan inderdaad véél van zichzell vergen Hij kan putten uit extra reserves aan kracht en energie Hij krijgt geen last vao zijn zenuwen en tobt niet met gebrek aan eedust en andere klachten Hij blijlt meester van zichzelf Sanatojgen voorkomt niei alleen uitputting het Verhoogt zelfs Uw uithoudingsvermogen en versterkt Uw geheugen U moest ook eens met Sanatogea beginnen SAKATOCEH Het Zenuwsterkend Voedsel EEN MOOIE WITTE BOORD I TREKT STEEDS DE AANDACHT Draagt daarom de echte h lderwitte MEY i BOORDEN Ii de boord nial meer schoon dan neemt m n nvoudig C ï C S 0538 Mtr PRIMA lINNtN Uuuaa A A üisflchop Hoogstr ly J J J Lo i üouwo 146 aaastrecit W i aay Mac JJe aui Oudewaler O E ds Be tete Wfldstr lê Schoonlloï M i fjtekelenbuiK Lopikenstr lOj Woerden J H Wajl oer Voorstr 21 Alphen a d RSn D Ka aph orst Sr V M uiderlooBtr 18 Waddinxveei m v d Zwaard Nesstr 7 Zoetermeer J v d Goea Dorpatr 77 ntt r l b n v J w Ra ymok Cl d V i lo 12 ll disi 12000 I GEZINNEN in de 15 gemeenten in de omgeving van Gouda kan men bereiken j door de Weekbladen voor de Krimpener I waard Reeuwük Waddinxveen de Zuidpias en Boskoop DE BESTE RECLAME TOT ZEE r LAGEN PRIJS VRAAG INLICHTINGEN AAN HET BUREAU MARKT 31 Koopt een Mïele die electrisch wascht én wringt MÏ0le electrische waschmachines nu verkrijg baar vanaf f 6 15 pep maand of met draaibaren kpachtwringep vanaf f 7 70 pep maand Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken No 19989 77e Jaargang Woensdag 22 Maart 1939 eOIMHIl CODMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN en 1Sk5AMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEilAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEirWlJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit blad verschönt dag elyks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 ö refe ela ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs Liefdadlgheida iulvertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaataing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en idgezonden mededeelingen bij contract tot zeer geroduceerdeipi us Groote letters en randen worden Wrekend naar plaatsruimte Fraltsch Engelsche vriendschap HET MEMELGEBIED WEER DUITSCH I er door werd overstemd De hartelijkheid I van deze verwelkoming te Londen heeft I president on mevrouw Lebrun ten zeerI ste getroffen on glimlachend namen zij de hulde in ontvangst Er waren geen i voorbereidingen getroffen voor hun verj schijning op het balcon van Buckingham j Palace doch daar do menigte aan een stuk bleef juichen en zlj herhaaldelijk om den president en de Konlnlïlijke familie riep verschenen zii op het balcon Zi werden stormachtig toegejuicht j Eon uur na hun aankomst te Londen I hebben de heer en mevrouw Lebrun zich I per auto naar Marlborough House de I residentie van Koningin Mary begeven Met moelto kon de auto door de druk te heenkomen Duizenden juichten den t president toe Zij riepen Leve Frankj rl k De president dankte groetend Later heeft de prepldent van Frankrijk oen bezoek gebracht aan de nieuwe gq bouwen van het Institut Frangais dat j geopend werd met een toe raak van de j Princess Royal I Na er op te hebbon gewezen dat de i reis van Lebrun naar Londen de wereld een krachtig bewijs levert van de innige solidariteit der beide Westerschc democratieën tegenover de gevaren welke do beschaving bedreigen schrijft de Temps Niemand heeft er ooit ernstig aan gedacht EKntschiand te verstikken De 1 theorie van de levensrulmte zou zeer j zeker een volkomen toelaatbare toepasj slng kunnen vinden In de gevestigde handelsbetrekkingen die misschien bij wijlen geprivilegieerd zijn doch in ieder geval op een normale basis berusten Doch roof IS geen ruilhandel eni heeft j overigens dengene die er zoogenaamd j voordeel van trok nimmer oen duurzame welvaart verzekerd Tegenover de verschrikkelijke vooruitzichten welke oen i oorlog voor de wereld en voor Duitsch1 land en Italië In de eerste plaats zou I openen moet dus gehoopt worden dat I 21 die de meest stoutmoedige plannen koesteren zelf zullen nadenken Wat do Franschen die zeer vreedzaam doch vastbesloten op vastberaden zijn aangaat I ZIJ moeten hun koelbloedigheid bewaren en intusschen al hun energie aanwenden terwijl ZIJ zich vandaag aansluiten bij den groet die het hoofd van den staat uit hun naam brengt aan de groo te bevriende naburige mogendheid LEBRUN S BEZOEK AAN LONDEN Het perron van Victoriastation was met roode loopers bedekt en vroolijk met vlaggen en bloemen versierd Een groot Jaiital hoogw a ardigheldsbcklceders o m Chamberlain Halifax de lord mayor van landen de opperbevelhebber van het leger admiraal Backhouse sir Cyril Newall Sir Eric Phipps en Lord Crewe waren ter beroeting aanwezig Toen president Lebrun utt den trein stapte begaf Koning George zich naar voren om hem te begroeten President Lebrun maakte oen bulging voor de Koningin en kuste Haar de hand De Koning begroette vervolgens mevrouw Lebrun Nadat president en mevrouw Lebrun andere leden der Koninklijke familie de hand hadden gedrukt n 1 den hertog en de hertogin van Kent en den hertog en de hertogin van Gloucester stelden de Koning en de Koningin het gezelschap dat op het perron stond opgesteld voor aan de bezoekers Minister van buitenlandsche zaken Bonnet was evenals de president in rok gekleed Hierna verlieten de Koning en president Lebrun het station Zij stapten in een gereedstaand rijtuig gevolgd door de hertogen van Kent en Gloucester Mevrouw Lebrun de Koningiji en de belde hertoginnen stapten in het tweedo rijtuig Een dichte menigte stond langs den weg naar Buckingham Palace geschaard waar de stoet tegen halfvier arriceerde Toen de rijtuigen den ingang van Buckingham Palace binnenreden riep de ontelbare n enigte Wij willen den Ko nlng zien Wij willen den president zien President en mevrouw Lebrun verschenen met den Koning do Koningin en de prinsessen Elizabeth en Margeret Rose op het balcon waarzij drie en een halve minuut bleven Nader meldt men ons nog De president der Fransche republiek en mevrouw Lebrun zijn buitengewoon hartelijk door de Londensche bevolking ontvangen die uiting gaf aan de Inmgo gevoelens van vriendschap welke de beide naties verbinden Hot gejuich dor menigte was zoo overweldigend dat bet muziekcorps dat de Marseillaise speelde Litauen verklaart zich tot afstand bereid Utauers en Joden vluchten in paniek Vreugde in Memel JJEDENMORGEN is door de Litausche Regeerjng bekend gemaakt dat besloten is het Memelgebied aan Ouitsohland af te staan Volgens Keuter heeft Gailus de Lïtausche gouvemeur van Memel verklaard dat Beilyn aan Litauen feitelijk een ultimatum heeft gesteld waarin het afstand van het Memelgebied aan Duitschland heeft geeischt Gailu3 deelde mede dat de Duitsche Minis ter van BuitenlandRche Zaken Ven R bbentrop gisteren tijdeng het onderhou ï dat hij in het Duitftchg ministerie van Raitenlaiidsche Zaken met Urb8y heeft ge hiid en Litauschen minister van Buite i lamiscMP Zaken feitelijk een ultimatu i he ft Rie teld Berlijn aldus Gailus heeft den onniuldpüjkfn terugkeer van het MemelgebiPti ian Duitichland gcPischt Aan Litauen was teveng te kennen getreven düt ala zich in den tu aehentiid on i rp i ldhrden mochten voordoen de D iitsche troepen het land zouder binnenrukken om de orde te herstellen Von Ribbentrop had ten slotte voorgesteld het Memelgebied vrijwillig a in Puitachland af te ataan in ruil daarvoo lou het litauen faeiliteiten toestaan oor de hkven van Memel Nadat oe Ministerraad in besloten ver adenng was byeen geweest is het besjult v Ti de Repering bekend gemaakt en hoeft zij eep verklaring gepubliceerd In deze verklaring wordt het volgende gercgd De Minister van Buitenlandsche Zaken UrbüyH heeft op 21 Maart te Koutio e n cnferentie gehad met den Ministi r van Buitenlandsche 7aken van Duitschland on Ribbentrop over de kwestie Memel Het resultaat van deze besprekingen is geweest dat von Ribbentrop namens zijn Regeering aan Litauen heeft voorgesteld het Meniell bied aan Duit whland terug te geven Hü noemde dit de eenige doeltreffende oplossing welke de vredo ten goede zou komen en voegde hieraan toe dat indien ïj tauen vrijwillig dit gebied wil afstaan Duitschland op groote schaal rekening zal houden met de economiache belangen v n Litauen in de haven van Memel De Regeering van TJtauen is thans be Bloten het Memelgebied af te ataan De smalle strook land langs de rivier de Memel en het Koersche Haf die na den grooten oorlog bij Litauen werd gevoegd j is than t dus weer aan TXiitschland teruggegeven Dp bevolking is overwegend Duitach De stad Memel in het Litausch j Klaipeda heet thans weer op zyn Duitsch Memel Vreugde in het Memelgebied I Toen vanmorgen te 8 uur bekend wonl dat Duitschlard en Litauen tot overectistemming waren gekomen inzake het Me mclgfbied dat thans weer Duitsch i s geworden ontlokte dit vele uitingen van vreugde onder de bevolking De sirenes van de schepen loeiden en overal werden de klokken geluid In Tilsit de grensstad van Oost Pruisei vormde zich vanmorgen een groote stoet juichende lieden die over ds Memelbrug het Memelgebied binnentrokken De Litau che grent en douaneposten hebben hun dienst reeds gestaakt Ook in Koningaberp heeft de bevolking uiting aan haar vreug c gegeven over den terugkeer van het Me iielgebied Van alle huizen waait de hakenkruiHvlag Den geheelen dag ziin oden en Utauers in paniek gevlucht Byna alle Joden waren tegen Din flilaeravond vertrokken Het apocrwegstation van Memel was Dinsdagavond vol vluchtelingen die trachtten een p1aatE te vinden in de treinen Alle beschikbare auto s zijn gehuurd door Joden en I itauem die weg willen Nog andere verlangens Volgens kringen te Warschau 700 aeint Taas 7al Duitschland wanneer het zïfh meester maakt van het Memelgebied trachten daarna algeheele controle tr ve iH gen over Litauen zelf evenals over Letland en Fstland Het parien ent is te 18 uur in buiteng wone zitting bijeenp komen zoo wordt uitKowno berichte Neumann heeft tegenover den Reutercorrespondent te Memel verklaard dat hiï verwachtte dat Litauen het Memelgeb d in de naaste toekomst aan Duit ichland oii overdragen Hij voegde hieraa i toe dat de band tusschen Litauen en Memel om economiache en eultureele redenen niet kon blijven voortbestaan Op de besloten vergadering van den Pejm zal een openbare vergadering vol gen waarvan het tijdstip nog niet i vist gesteld Daarbij zouden volgens het DN B belangrijke bealuiten der regeering bekend gemaakt worden aangezegiden stryd begrepen en akngenomen en zal met alle objectiviteit doch oo met alle zorgvuldigheid de houdihg varzijn buren gadeslaan Wat thans door Engeland en Frankryk van hen wordt geeischt is af te dalen tot een levensgevaarlijke functie an een combinatie waarop zy geenerlei invloed kunnen hebben Deze omsingelingspolitiek put zich uit m het negatieve m de vergeldingsgedachte en ressentiment Wanneer het de bedoebng dernieuwe Engelsche politiek is de DuitschebelangKn op het vasteland respectie elyk deEngelsche en Franscbe ryksbelancen no eenmaal op leven en dood met elkmder telaten strijden brengt Engeland d t kleinestaten van Europa in een lichtzinn g opgeloepen gevaarlijken toestand Alle buren van Duitschland kunnen uit het gevonden evenwicht en de ecoiiomUche ontwikkelini smogelykheden hun jjeweld g voordeel trekken Voor talloozen onder hen beteeker t daarentegen de opwekking zich aan te sluiten bij de Engelsche omsinge ing spolitiek pok economisch eer opwekking tot jelfmoord Trouw aan de asi Rome Berlijn Verklaring van den groeien f ascistischen raad Gisteravond heeft te Rome de griote fas cistische raad onder voorzitterschap van den Duce de vierde zitting van het zeventiende jaar der fascistische jaartelling ehouden Voor het begin werden de gevallen kameraden herdacht en zy die var het begin af € hebben uitgemaakt van de be egine begroet op de groote bijnenkowist te Rome waar zij door hun tegenwoordigheid aan de pehe e wereld bewijzen d de leuze van het fascisme thans nig evenals toen was en zal blijven gelojven gehoorzamen strijden De groote rnad juichte deze iagorder an den Duce toe Mussolini besprak vervolgens dn jongste gebe urteniasen en gaf een uitvoerige uiterrzetting van den internationalen toe tand Na de besprekingen nam de groote farListische raad de volgende dagorder aan DE SITSJ 0EKRAINSCHE 4 STRIJDFORMATIE Nog is het den Hongaren niet gelukt de geticele Kaïpatho Oekralne onder hun macht te brengen Voor een deel is dit zeker een gevolg van de vele moei lijkheden die een gebergte als de Karpathen aan oprukkende troepen biedt maar voor het overige Is het naar men uit de uit Rotthenife komende berichten lezen kan vooral de Sltsj die den opmarsch der Hongaarsche troepen belemmert en de bezetting van het gebied minder gemakkelijk maakt dan m en te Boedape st aangenomen had Do Sitsj Is een nationalistische en somi milltalre organisatie der Oekralnnris in Roethenie Het aantal leden wordt op het oogenblik op 16 000 man ge schat Slechts een deel daarvan bezit een uniform Ook aan de bewapening ontbreekt veel De Kapatho Oekraïne Is nu eenmaal een tamelijk afgelegen en arm land zoodat er geen geld aanwezig was om ich van modern oorlogsmateriaal te voorzien De naam Sltsj stamt van een gelijknamige burcht die de Oekrainsehe Kozakken eenige eeuwen geleden met veel heldenmoed tegen de Russen en Turken verdedigden In de Karpatho Oekraine wonen weinig ontwikkelde menschen hetgeen de vorming van een officierscorps bemoeilijkte Intusschen hebben vele Oekrainers In het oude Tsjechische leger gediend en daar de noodige militaire ervaring opgedaan En juist deze mt schen hebben zich ter beschikking gesteld van de Oekrainsehe nationalistische beweging Deze nationalistische beweging ts overigens heel wat ouder dan de Sltsj die eerst sinds kort bestaat Zij houdt vast aan de tradities van het Oekrainsehe Legioen dat in den wereldoorlog aan de zijde der Centrale Mogendheden streed Van dit Oekrainsehe Legioen Is ook de kleur der blauwgrijze uniform overgenomen Na den wereldoorlog trachtten de Oekrainers hun zelfstandigheid in een twee fronten oorlog tegen Polen en Rus De groote fascistische raad verklaart ten aanzien van de dreigende vorming van eer democratisch een heidsfront v rbonder met het bolsjewiame tegen de autoritaire tiiten een ecnheidafront dat geen vred drtch oorlog brengt dat hetgeen in cn tra l Europa ia geschied m de eerste plaat een gevolg is van het verdrag van Versa lies en vooral op dit oogenblik bevestigt hij zijn volledige aanhankelijkheïr aan de politiek van de as Rome Berlijn De diplomatieke actie der mogrendheden huiden orden gerekend Onder de andere bevinden zich eenige die langen tyd gdwongen waren ztth ter beschikking te stellen van de roeger door Frankrijk ge voerdt omsingelingspolitiek Zy hebben zich mtuaschen eerst België en ZuidSla vio o Ianga ook Pvoemenië van deze eenzijd gp verplichting ontdaan Zy hebhen d arom evenmin ale Hongarije eenige re ie hun houding tegenover het ryk te veranderen Behalve Tsjecho Slowaküe is er in fc te geen andere kleine staat in EuroPa geweest welke zich in den dienst van een ander tot zelfmoord heeft geexponeerd tepen de meest primitieve iligheidsbelangien van het ryk Er is ook geen klein volk dat zoo eigenaardig als het Tsjech sche in het lichaam van het Duitsche volk is opgenomen Voor Tsjechië was er i lechts een natuurlijke politiek een zou intiem mogelyke verstandhouding met het ryk Benesj he ft ornoodig juist het tegendeel van deze 0litiek gevoerd Taje hie aldus merkt de correspondent verder op was dua een geval aui generis Doch ook om andere rederien zal y kh onder de uitgenoodigden wel moeïlyk iemand bevinden waarmede Londen of Parijs nog eens Benesj zou kunnen spelen Duitschland heeft den door Engeland ROEMENIë VERSNELT MILFTAIRE VOORBEREIMNG Duitsche handelsbesprekingen onderbroken Dat de militaire toebereidselen van Roemenië sedert gisteravond laat in Iversneld tempo voortgaan wordt door de kringen die met de regeering in nauw contaict staat wel toegegieven doch dat Hoijgariji een ultimatum gesteld zou hebben geprotesteerd heeft of zelfs maar diplomatiek heeft laten informeeren naar Roemenie s troepencoicentratie m Transsylvaniè is door een woordvoerder namens de regeerini tegenover United Press officieel ontkend Er zyn nog andere geruchten in onüoop o a dat Roemenië een beroep op Rusland zou hebben gedaan deze worden echter ronduit belachelijk genoemd In hooge regeeringskringen heeft men de overtuiging dat de crisis haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt doch dat dej komende dagen wel degelijk een beslissing zullen brengen Oprieuw is de onderteekening van de handelsovereenkomst met Duitschland uitgesteld en men acbt het niet uitirealotcn dat het uitstel ditmaal voor onbi paalden tyd ïa Het is blijkbaar dat in re eerlng kringen te Boekarest de overtuigitig veld wint dat het beter is eerst af te trachten wat Engeland s volgende zet is t e leider der Diuitsche delegatie Wohltat vertrekt heden naar Beriijn